close

Enter

Log in using OpenID

29 ekim.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Coþkuyla kutluyoruz
29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramý tüm
yurtta olduðu
gibi Çorum’da
da etkinliklerle
kutlanacak.
Dün Atatürk
Anýtý’na çelenk
sunumu ile
baþlayan
etkinlikler
bugün Valilik
makamýnda
tebriklerin
kabulü ile
devam edecek.
Þehitlerimize dua
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve
Kültür Vakfý, Hakkari'nin Yüksekova
ilçesinde hain bir saldýrý sonucu þehit
düþen askerlerimizin ruhuna mevlit
okuttu.
* HABERÝ 15’DE
Gazi Caddesi'nden gelip geçen her yaþta vatandaþa Türk bayraðý daðýtýldý.
Herkese Türk bayraðý
Kamu Sen Ýl Temsilciliði 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý
nedeniyle dün PTT önünde basýn açýklamasý öncesi Türk
bayraðý daðýttý.
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ 10’DA
TOÇBÝR-SEN’de
görev deðiþimi
ÇORUM
29 EKÝM 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý þehitlerimiz için mevlit okut-
TOÇBÝR-SEN Çorum Þube
Baþkanlýðý görevinden ayrýlan Yusuf
Þahinbaþ’ýn yerine Ziraat Mühendisi
Arzu Özkader getirildi.
Fiyatý : 40 Kuruþ
Arzu Özkader
* HABERÝ 14’DE
Altýnokta’dan Vali’ye ziyaret
Engellilere destek sözü
Altýnokta Körler Derneði Çorum
Þubesi yönetimi dün Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
dile getiren Vali Kara, engellilere
seslenerek, “Bizim için önemli ve
deðerlisiniz. Geçici tedbirler yerine,
çözüme yönelik tedbirler alacaðýz"
diyerek destek sözü verdi.
Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun
ile yönetim kurulu üyeleri Baþkan Külcü’yü ziyaret
Baþkan Külcü’ye
hizmet teþekkürü
Çorum Pazarcýlar ve Sebzeciler
Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz
ve Oto Tamirciler Odasý
Baþkaný Necmettin Uzun,
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü ziyaret ederek
odalarýna ve oda esnafýna
yönelik yaptýklarý çalýþmalardan
dolayý teþekkür ettiler. * HABERÝ 6’DA
* HABERÝ 15’DE
‘Polis Amcayla Engelleri Aþýyorum’ isimli faaliyet renkli görüntülere sahne oldu.
Polis amcayla engelleri aþýyorum etkinliði, engelli
Ziyarette konuþan Fazlý Koçak ise görme engellilerin
sosyal hayatta karþýlaþtýðý problemler hakkýnda Vali
Kara’ya bilgiler vererek bir dosya sundu.
Çorum sanayisi
bir çýnarýný yitirdi
Mehmet Alapala
hayatýný kaybetti
Alapala
Makina
kurucusu
Mehmet
Alapala (91)
dün vefat
etti.
Çorumlu
sanayici ve
iþadamlarý
Ýsmail ve
Mehmet Alapala
Nurettin
Alapala ile
Ferhan Alapala’nýn babasý
Mehmet Alapala, geçirdiði
rahatsýzlýk sonucu yaþamýný
yitirdi.
* HABERÝ 15’DE
Çaký gibi polis oldular
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan uygulanan Gelecek Çocuklarla Þekilleniyor
Projesi kapsamýnda düzenlenen, ‘Polis Amcayla Engelleri Aþýyorum’ isimli
faaliyetine katýlan engelli öðrenciler, polis kýyafeti giyerek, bir günlüðüne
polis oldu.
* HABERÝ 2’DE
Suriyeli çocuklar hayata baðlandý
ÝHH
Suriye'deki iç
savaþ
nedeniyle
evlerini
kaybeden ve
aileleriyle farklý
bölgelerde
yaþamak
zorunda kalan
yaklaþýk 3
milyon Suriyeli
çocuðu hayata
baðladý.
* HABERÝ
4’DE
ÝHH Suriye'deki iç savaþ nedeniyle evlerini kaybeden ve aileleriyle farklý bölgelerde
yaþamak zorunda kalan yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuðu hayata baðladý.
Ýþ Bankasý'nýn kadýn giriþimciler için özel olarak
programladýðý krediler hakkýnda bilgilendirme yapýldý.
Kadýn giriþimcilere
kredi fýrsatlarý
Ýþ Bankasý'nýn kadýn giriþimciler
için özel olarak programladýðý
krediler hakkýnda bilgilendirme
yapýldý.
* HABERÝ 5’DE
‘Muharrem rahmete
ermenin fýrsatý’
Ýl Müftü
Yardýmcýsý
Tahir Kýlýç,
Muharrem ayý
ve Aþure
Günü
nedeniyle
yaptýðý
açýklamada,
“Bizleri yeni bir
Hicri yýlbaþýna
ve hicri yýlýn ilk
Tahir Kýlýç
ayý olan
Muharrem ayýna saðlýk, sýhhat ve
afiyet içerisinde kavuþturduðu için
Cenab-ý Allah'a binlerce kere hamd
olsun.” dedi.
* HABERÝ 8’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
CUMHURÝYETÝMÝZÝN 91. YILI KUTLU OLSUN
ADALET VE KALKINMA PARTÝSÝ
Çorum Merkez Ýlçe Baþkaný
Çorum Ýl Baþkaný
Ahmet Sami Ceylan
(Ç.HAK:3083)
Mustafa Köse
Polis amcayla engelleri aþýyorum etkinliði, engelli öðrencileri coþturdu
Çaký gibi polis oldular
EROL TAÞKAN
E
Lahmacun
Ýskender
Pide
Çorba
yaþarken, görevli
polislerin sevgi dolu
yaklaþýmlarý da
gözlerden kaçmadý.
Dört ayrý
rehabilitasyon
merkezinden gelen 20
öðrenci, polis
kýyafetleri içinde polis
araçlarýna ve
motosikletlerine
binerek güzel bir gün
yaþadý.
Anonslar yapan,
ellerindeki polis
düdüklerini aralýksýz
çalan öðrencilerin tüm
isteklerini yerine
getiren polisler,
programýn oyun
bölümünde de
çocuklarla birlikte
balon patlatmaca
oynadý.
Çarþý Polis
Merkezi amirleri ve
görevlilerinin katýldýðý
etkinliði ziyaret eden
Emniyet Müdür
Yardýmcýsý Adem
Yüce de, çocuklarýn ve
ailelerin mutluluðuna
ortak oldu.
Yaprak Döner
3¨
10 ¨
Gece 24.00’e kadar servisimiz mevcuttur.
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
(Ç.HAK:2502)
Engelli öðrenciler tarifsiz bir heyecan ve mutluluk yaþa
mniyet Müdürlüðü
tarafýndan
uygulanan Gelecek
Çocuklarla
Þekilleniyor Projesi
kapsamýnda
düzenlenen, ‘Polis
Amcayla Engelleri
Aþýyorum’ isimli
faaliyetine katýlan
engelli öðrenciler,
polis kýyafeti giyerek,
bir günlüðüne polis
oldu.
Çarþý Polis
Merkezi’nde
gerçekleþtirilen
etkinliðe, aileleriyle
birlikte katýlan engelli
öðrenciler tarifsiz bir
heyecan ve mutluluk
‘Polis Amcayla Engelleri Aþýyorum’ isimli faaliyet renkli görüntülere sahne oldu.
Emniyet Müdürlüðü tarafýndan uygulanan ‘Gelecek Çocuklarla
Þekilleniyor Projesi’ uygulandý.
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Kamu Sen ek zam için alana çýktý
EMRE KUT
K
amu Sen Çorum
Ýl Temsilciliði dün
PTT önünde basýn
açýklamasý
düzenleyerek ek zam
talebinde bulundu.
Kamu Sen'e baðlý
sendika yöneticileri ve
üyelerin katýldýðý
basýn açýklamasýnda
Kamu Sen Ýl
Temsilcisi M. Fatih
Gök, eriyen maaþlarýn
telafisi artmayan nöbet
ücretleri, fazla mesai
ödemeleri, ek ders
ücretleri, ek ödemeler,
özel hizmet
tazminatlarý, sosyal
yardýmlar nedeniyle
oluþan
maðduriyetlerin
giderilmesi,4/C'lilere
yardýmcý hizmetlilere
verilen sözlerin
tutulmasý, belli
kesimlere verilecek
maaþ zammýnýn, bütün
memurlarý kapsayacak
þekilde geniþletilmesi,
kamu görevlilerinin
dað gibi biriken
ekonomik sorunlarýnýn
çözülmesini
istediklerini söyledi.
Gök, yüzde 12 ek
zam istediklerini
belirtirken, ekonomik
planlarda yapýlan
deðiþiklikler ve artan
fiyatlar dikkate
alýndýðýnda,
memurlarýn aylýk 240
lira zararda olduðu
görülmekte olduðunu
söyledi. Gök,
"Memurun yalnýzca
2014 zararý yüzde 12
olmuþtur. Artýk
Kamu Sen'e baðlý sendika yöneticileri ve üyelerin katýldýðý basýn
açýklamasýnda Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök yaptý.
Kamu Sen Çorum Ýl Temsilciliði dün PTT önünde basýn açýklamasý düzenleyerek ek zam talebinde bulundu.
enflasyon farký da
memurlarýn eriyen
maaþlarýný kurtarmaya
yetmemektedir. O
halde 2014 ve 2015
yýllarýný kurtarmak
için memur ve
emeklilerimize yüzde
12 ek zam yapýlmasý
zorunlu hale gelmiþtir.
Hâkime, savcýya,
veriliyorsa, diðer
memurlara ve
emeklilere neden
verilmesin? Üstelik
onlara verilen kadar
da istemiyoruz. Yüzde
12 artýþýn anlamý, aile
ve çocuk parasý hariç
en düþük dereceli
memura 201 lira,
ortalama memur
maaþýna ise 262 lira
zam demektir. Biz de
eriyen maaþlarýn
telafisi için, artmayan
nöbet ücretleri, fazla
mesai ödemeleri, ek
ders ücretleri, ek
ödemeler, özel hizmet
tazminatlarý, sosyal
yardýmlar nedeniyle
oluþan
maðduriyetlerin
giderilmesi için,
4/C'lilere, yardýmcý
hizmetlilere verilen
sözlerin tutulmasý için,
Belli kesimlere
verilecek maaþ
zammýnýn, bütün
memurlarý kapsayacak
þekilde geniþletilmesi
için, Kamu
görevlilerinin dað gibi
biriken ekonomik
sorunlarýnýn çözülmesi
için; yüzde 12 ek zam
istiyoruz." dedi.
Açýklamanýn
devamýnda hükûmete
seslenen Gök, "Bu
ihmal, bu adaletsizlik
ve Memnun-Sen'in
yaptýðý bu ihanet, 91.
yýlýný kutladýðýmýz
Cumhuriyetimizin
niteliklerine ve
ilkelerine
uymamaktadýr. Tüm
kamu görevlilerinin
ekonomik sorununu
çözecek bir çalýþma
yapýlmasý için
iktidarýn kaçacak yeri,
geçerli bir mazereti
yoktur.
Cumhurbaþkanlýðýnýn
bütçesini iki katýna
çýkarýyor, %100 zam
yapýyorsunuz.
Atatürk'ün emaneti
Orman Çiftliðini talan
edip, milyarlarca
liraya saray
yapýyorsunuz.
Milletvekili
maaþlarýna tam 1000
lira zam yapýyorsunuz.
PKK'yla terör
pazarlýðý
yapýyorsunuz. Apo'yla
ihanet pazarlýðý
yapýyorsunuz. IÞÝD'le
rehine pazarlýðý
yapýyorsunuz.
PYD'yle yardým
pazarlýðý
yapýyorsunuz.
Memurla maaþ
pazarlýðý yapmaktan
kaçamazsýnýz." diye
konuþtu.
Gazi Caddesi'nden gelip geçen her yaþta vatandaþa Türk bayraðý daðýtýldý.
Herkese Türk bayraðý
K
amu Sen Ýl Temsilciliði 29
Ekim Cumhuriyet Bayramý
nedeniyle dün PTT önünde
basýn açýklamasý öncesi Türk
bayraðý daðýttý.
Gazi Caddesi'nden gelip
geçen her yaþta vatandaþa Türk
bayraðý daðýtan Kamu Sen
yönetici ve üyeleri daha sonra
ek zam talebi ile ortak basýn
PTT önünde basýn açýklamasý öncesi Türk bayraðý daðýtýldý.
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
(Ç.HAK:2894)
ÖZLEM ÝPEK
GALERÝA
Osmancýk Cad. 1. Ýstiklal Sk. No: 9 ÇORUM
Tel: 212 59 47 Faks: 213 34 82 www.ozlemgaleria.com
29 EKÝM
Cumhuriyet
Bayramýmýz
mobilyanýn duayeni
Kutlu
Olsun
Adres: Samsun Yolu 4. Km. ÇORUM
Tel: 0 364 777 0 300 Fax: 0 364 213 34 82
Suriyeli çocuklar hayata baðlandý
Ý
HH Suriye'deki iç savaþ nedeniyle evlerini kaybeden ve aileleriyle farklý
bölgelerde yaþamak zorunda kalan yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuðu hayata baðladý.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Suriye'deki iç savaþ nedeniyle evlerini kaybeden ve aileleriyle farklý bölgelerde yaþamak zorunda kalan yaklaþýk 3 milyon
Suriyeli çocuða umut oldu.
Ülkelerindeki iç savaþla mücadele eden veya çatýþma bölgelerinden kaçarak Türkiye'ye aileleriyle sýðýnan Suriyeli çocuklara destek saðlayan ÝHH
ekipleri, yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuða baþta eðitim olmak üzere, gýda,
psikolojik destek, barýnma ve saðlýk yardýmý ulaþtýrýldý.
Suriye'deki kamplarda barýnan, Türkiye'ye ve Çorum'a aileleriyle gelerek kendi imkanlarý ile evlerde yaþam mücadelesi veren savaþ maðduru çocuklar ve aileleri için çalýþmalar aralýksýz devam ediyor.
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý, Suriyeli çocuklara el uzattý.
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Çorum ÝHH olarak Suriye'ye 18 Týr acil
Ýnsani Yardým Malzemesi ulaþtýrdýk.
Ramazanda 500 aileye gýda yardýmý
ulaþtýrdýk. 400 çocuða bayramlýk kýyafet alýndý, 60 yetim çocuða özel hediye
paketi ve kýrtasiye yardýmý ulaþtýrdýk.
Son olarak Çorum'da bulunan Suriyeli
ve diðer sýðýnmacý misafirler için her
türlü ihtiyacý kapsayan genel bir envanter çalýþmasý hazýrladýk. Bu hazýrlýk çerçevesinde inþallah ihtiyaç sahiplerine yardýmlarla birlikte ulaþacaðýz. Yardým çalýþmalarýmýz aralýksýz devam etmektedir.
Suriye'deki iç savaþ en
çok kadýn ve çocuklarý etkilemektedir, savaþýn acýmasýz
yüzüyle karþý karþýya kalan
çocuklarýn normal yaþamlarýna uyum saðlamalarý çok güç,
Olaylarda ailesini kaybedenler dahil çok sayýda çocuk
için farklý projeler üretiyoruz.
Vakýf olarak hem Suriye'de
hem de Türkiye'de bulunan
Suriyeli ailelerin çocuklarýna
her türlü desteði veriyoruz.
ÝHH olarak þuana kadar yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuða eðitim, gýda, psikolojik destek, barýnma ve saðlýk anlamýnda yardým ulaþtýrdýk.
ÝHH Suriye'deki iç savaþ nedeniyle evlerini kaybeden ve aileleriyle farklý bölgelerde
yaþamak zorunda kalan yaklaþýk 3 milyon Suriyeli çocuðu hayata baðladý.
Yetimler unutulmadý
Savaþýn acýmasýz yüzüyle karþý karþýya kalan çocuklarýn
normal yaþamlarýna uyum saðlamalarý zorlaþýyor.
Suriye'nin birçok bölgesinde insani faaliyetlerini sürdüren ÝHH ekiplerimiz, bölgedeki yetimlere yönelik de özel projeler gerçekleþtirmektedir. Ýç savaþ baþladýðý günden bu yana Suriye'de yaklaþýk 100 binden fazla yetime gýda
baþta olmak üzere, kýyafet, barýnma, sosyal, nakdi gibi çeþitli baþlýklar altýnda yardýmlar yapýlmaktadýr.
Suriye'nin Hama, Halep, Þam, Humus gibi iç bölgelerinde yaþayan yetimlere de yardýmlar ulaþtýrýlmaktadýr, Suriye'den kaçarak Türkiye'ye gelen binlerce Suriyeli kimsesiz çocuk ÝHH'nýn himayesi altýna girmiþtir. Ayrýca bölgedeki yetimlere yönelik çeþitli eðlenceler
düzenlenerek, savaþýn yol açtýðý psikolojik bozukluklarýn bir nebzede
olsa azaltmasý amaçlanýyor. Geçtiðimiz aylarda Suriye'de Ýdlip ve
Halep, Türkiye'de Antakya, Hatay, Kilis ve Gaziantep'de yaþayan
toplam 9 bin yetime çeþitli hediyeler daðýtýldý.
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin
91. Yýlý Kutlu Olsun
Cumhuriyetimizin
91. yýlýný kutlamanýn
onur ve mutluluðunu
yaþýyoruz.
Nice yýllara.
Alüminyum Doðrama
Cephe Giydirme
Silikon Cephe
Kompozit Kaplama
Fotoselli Kapýlar
Otomatik Garaj
Kapýlarý
Alüminyum Küpeþteler
Korkuluklar
Ofis Bölmeleri ve daha
fazlasý...
AYKAÇ
“problem yok çözüm var”
(Ç.HAK:3071)
(Ç.HAK:2769)
ALÜMÝNYUM &PLASTÝK DOÐRAMA
ÝNÞAAT ve ÝNÞAAT MALZ. ÝMALAT SAN. ve TÝC.
Gülabibey Mah. Cemilbey Caddesi No: 17/A (Sanat Okulu Karþýsý) ÇORUM
Tel: 212 53 87-212 15 36 Fax: 224 19 17 Gsm: 0 532 352 41 83
Rehabilitasyon desteði
Suriye'nin Azez'e baðlý Þemmarin köyünde kurulan yetimhanede, ülkelerindeki iç savaþta ailelerini kaybeden 230 yetim çocuk barýnmaktadýr.
Çocuklar, savaþtan dolayý çok ciddi yara almýþ durumda ve birçok çocuk, babalarýnýn, kardeþlerinin, akrabalarýnýn kaybýna þahit oldu. ÝHH, Suriye
içerisindeki çocuklara yönelik atölye çalýþmasýný ilk kez hayata geçirdi. Yetim çocuklara, Suriye'deki iç savaþýn yarattýðý travma etkisini azaltýcý rehabilitasyon desteði verildi. Çalýþma kapsamýnda yetimhanedeki travma merkezinde toplanan çocuklara ilk olarak resim ve uðraþ terapisi uygulandý. Çocuklarýn bazýsý ise merkez çevresine çiçek dikti. Merkezin dýþ cephesini de boyayan yetim çocuklara, el becerilerini geliþtirme imkaný sunuldu. ÝHH ekiplerimiz bundan sonra da insani yardým faaliyetlerine devam edecektir. Ancak Suriye'de yardýma muhtaç daha çok çocuk bulunmaktadýr bu nedenle yardýmlarýn büyük ölçüde artmasý gerekmektedir.”
ÖZEL PINAR
EÐÝTÝM KURUMLARI
Kurucusu
Murat YILDIRIM
Çorum Milletvekili
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
29 EKÝM
(Ç.HAK:438)
Cumhuriyet
Bayramýmýz
Kutlu
Olsun
Ý
Ýþ Bankasý'nýn kadýn giriþimciler için özel olarak programladýðý krediler hakkýnda bilgilendirme yapýldý.
Ýþ Bankasý’ndan kadýn
giriþimcilere kredi bilgisi
þ Bankasý'nýn kadýn giriþimciler için özel
olarak programladýðý krediler hakkýnda
bilgilendirme yapýldý.
Oda meclis toplantý salonunda
gerçekleþtirilen toplantýya TOBB Çorum Kadýn
Giriþimciler Kurulu Üyeleri katýldý. Kadýn
giriþimcilere özel kredi imkânlarý ve fýrsatlarýnýn
anlatýldýðý toplantýya konuþmacý olarak, Ýþ
Bankasý Çorum Sanayi Þubesi Þube Müdürü
Alp Kurugül ve Satýþ Yönetmeni Kenan
Karakaya katýldý.
Toplantýda, Ýþ Bankasý'nýn kadýn giriþimciler
için verdiði hizmetler hakkýnda bilgiler veren
Alp Kurugül, Kadýn Giriþimcilere yönelik
finansal desteðin son yýllarda büyük önem
taþýdýðýný ve Ýþ Bankasý olarak, piyasadaki
geliþmeler doðrultusunda Kadýn Giriþimcilere
yönelik finansal program oluþturduklarýný ifade
etti.
Bu sayede kadýn giriþimciye ve çoðunluk
hissesi kadýn ortakta bulunan firmalara cazip
faiz oranlý kredi sunmayý, kadýnlarýn ekonomiye
aktif katýlýmýný desteklemeyi amaçladýklarýný
belirten Kurugül, söz konusu program
kapsamýnda belirlenen kriterlerin saðlanmasý
durumunda giriþimci kadýnlara özel esnek
ödeme programlarýnýn da bulunduðu dile
getirildi.
TOBB Ýl Kadýn Giriþimciler Ýcra Komitesi
Baþkaný Yasemin Kepçeli de, kadýn giriþimcilere
saðladýklarý desteklerden dolayý Ýþ Bankasý
yöneticilerine teþekkür etti. (Haber Merkezi)
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin
91. Yýlý Kutlu Olsun
Hemüehrilerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimizle tebrik eder,
29 EKÝM Cumhuriyet
saùlık mutluluk Bayramýmýz
ve esenlikler dileriz.Kutlu Olsun
HANSEL MOBÝLYA
Ý
“Güzel yaþamak sanattýr.”
Azap Ahmet Sok. No:33 Çorum
Tel&Faks: 0 364 224 23 79-213 91 85
Uslu’ya Ýl Genel Meclis
çalýþmalarýný anlattý
l Genel Meclis Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl
Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz, Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya Ýl
Genel Meclisinin 2015 yýlý performans programý ve
bütçe çalýþmalarý hakkýnda Uslu'ya bilgiler verdi.
Görüþmede ilçe ilçe köylerde yapýlan çalýþmalar
detaylý olarak deðerlendirildi. Kaya, “Çorum Ýl
Özel Ýdaresi 2015 yýlý bütçesi 13 Milyon TL'si cari
giderler, 46 Milyon TL'si
yatýrým harcamalarý olmak üzere 59 Milyon TL
olarak planlýyoruz. Ýller
Bankasý ve KÖYDES ek
bütçeleri ile toplam bütçenin 72 Milyon TL'ye ulaþtýrýlmasýný hedefliyoruz.
2015 yýlý performans
programýnda; 50 km 1. kat
Asfalt, 200 km 2. Kat Asfalt ile 68 grup/köy yolunda çalýþma yapýlacaðý, ayrýca 20 km Asfalt yol ile
100 km Stabilize yolun
bakým ve onarýmý, 1.500
km Asfalt yama çalýþmasý,
150 km'lik yolun trafik
iþaret ve ikaz levhalarýnýn
yapýmý, yol aðýnda bulunan 4.844 km yolun da
greyderle bakýmýnýn yapýlmasý planlanmaktadýr.
Köylerimizde; 42
ünitede Kilit taþý yapýmý,
23 ünitede tarýmsal amaçlý sulama ve toplu yaðmurlama sistemlerinin yapýlmasý, 30 adet kanalizasyon çalýþmasý, 39 ünitede içmesuyu; þebeke,
depo, isale hattý çalýþmasý,
39 adet çocuk oyun ve
spor parký yapýlmasý planlanmaktadýr.” dedi.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, "Köylerimize
hizmette yerel temsilcilerimiz olan Ýl Genel Meclis
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Genel Meclis Üyesi Mustafa Alagöz,
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu makamýnda ziyaret ettiler.
Üyelerimiz yerinde, köylülerimizle birlikte koordineli bir þekilde görevlerini ifa etmekteler. Yerinde, görerek ihtiyaç ve önceliklerin tespit edilmesi
son derece önemli. 759
köy ve baðlý mahallelerinin ihtiyaç ve önceliklerini belirlemek öncelikle il
genel meclis üyelerinin
görevidir. Bizimde Ankara'dan Ýl Genel Meclis
üyelerimize ve Ýl Özel
Ýdare’ye yardýmcý olmak
görevimizdir. Bu nedenle
kamu hizmetlerin etkin,
verimli ve süratli sunulmasý bakýmýnda hemþehrilerimizin önceliklerini,
sorunlarýný Ýl Genel Meclis üyelerine iletmeleri daha kolay olur. Yerel temsilciler olarak bizlerinde
desteði ile merkezi hükümetin sizlere vermiþ olduðu bütçe imkanlarýný en
uygun þekilde deðerlendirmek durumundasýnýz.
Herkes görev bilinci ile
çalýþmalarýný yürütürse
millet olarak daha baþarýlý
sonuçlar alacaðýmýza inanýyorum. 2015 yýlý bütçe
ve performans çalýþmalarýnýn hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Halil Ýbrahim Kaya
Antalya’da seminere katýldý
Ý
l Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ve Ýl Genel
Meclis Üyeleri, Türkiye
Ýl Genel Meclis Üyeleri
Derneði tarafýndan
Antalya'da düzenlenen
Ýl Özel Ýdareleri
seminerine katýldý.
Türkiye Ýl Genel
Meclis Üyeleri Derneði
tarafýndan "Mahalli
Ýdare Sistemi Ýçerisinde
Ýl Özel Ýdareleri, Ýl Özel
Ýdarelerinde
Hizmetlerin
Yürütülmesi ve 5302
Sayýlý Kanunun
Uygulanmasý"
baþlýðýyla 13'üncüsü
düzenlenen Ýl Özel
Ýdareleri Semineri
Antalya'da düzenlendi.
Özkaymak Falez
Otel'de 22-26 Ekim
tarihleri arasýnda
gerçekleþtirilen
seminerde Türkiye
genelinden Ýl Genel
Meclis Baþkanlarý, Ýl
Encümen Üyeleri ve Ýl
Genel Meclis Üyeleri
yer aldý.
Seminerdeki divan
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl
Genel Meclis Üyeleri, Antalya’da düzenlenen Özel Ýadre seminerine katýldý.
heyetinde konuþmacý
olan Çorum Ýl Genel
Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, Ýl Genel
Meclis çalýþmalarýnda
öncelikli olarak
samimiyet ve hoþgörü
olmasý gerektiði
vurgusunda bulundu.
Çorum Ýl Genel
Meclisi'nin bütün
üyeleriyle birlikte gayet
uyumlu bir çalýþma ve
performans
sürdürdüðünü kaydeden
Meclis Baþkaný Kaya,
'köylü milletin
efendisidir ve Hakk'a
hizmet halka hizmet'
anlayýþlarý
doðrultusunda tüm
kamu kurum ve
kuruluþlarý ile
milletimize hizmet
edeceklerini ifade etti.
(Haber Merkezi)
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
www.duduoglu.com.tr
(Ç.HAK:2515)
(Ç.HAK:2513)
TÝCARET LTD. ÞTÝ.
Tel: 0 364 254 90 01 PBX
Fax: 0 364 254 90 04
Külcü’ye hizmet teþekkürü
Oto Tamirciler Odasý Baþkaný Necmettin Uzun ile yönetim kurulu üyeleri Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
Ç
orum Pazarcýlar ve
Sebzeciler Odasý
Baþkaný Erdoðan
Yýlmaz ve Oto
Tamirciler Odasý
Baþkaný Necmettin
Uzun, Belediye
Baþkaný Muzaffer
Külcü'yü ziyaret
ederek odalarýna ve
oda esnafýna yönelik
yaptýklarý
çalýþmalardan dolayý
teþekkür ettiler.
Baþkan Külcü'yü
ziyaret eden Pazarcýlar
ve Sebzeciler Odasý
Baþkaný Erdoðan
Yýlmaz, Baþkan
Külcü'nün semt
pazarlarýnda yaptýðý
düzenlemeden oldukça
memnun olduklarýný
ifade ederek "Sayýn
Baþkanýmýz, Pazar
yerlerinde yaptýðý
düzenlemelerle pazarcý
esnafýnýn takdirini
kazandý. Pazar yerleri
artýk daha düzenli.
Eskiden olduðu gibi
karmaþýk bir yapý yok"
azarcýlar ve Sebzeciler Odasý Baþkaný Erdoðan Yýlmaz, Külcü’yü ziyaret etti.
amacýyla yaptýðýmýz
Belediye Baþkaný
dedi.
çalýþmalar devam
Muzaffer Külcü de
Pazarcýlar ve
edecek. Ýnþallah Küçük
ziyaretlerden
duyduðu
Sebzeciler Odasý'nýn
Sanayi Sitesi'nde
memnuniyeti ifade
ziyaretinden sonra da
inþaatý devam eden
ederek, "Belediyemiz
Oto Tamirciler Odasý
dükkanlarýn
bu þehrin lokomotifi.
Baþkaný Necmettin
tamamlanmasýndan
Yaptýðýmýz
Uzun, Küçük Sanayi
sonra tamirci esnafýmýz
çalýþmalarda
Sitesi esnafýna yönelik
inþallah daha rahat
esnafýmýzla istiþare
yaptýðý çalýþmalar
dükkanlarda
ediyor, kararlarýmýzý
nedeniyle Baþkan
ticaretlerini
onlarla birlikte
yapabilecekler." dedi.
alýyoruz. Esnafýmýzýn
Külcü'ye teþekkür
(Haber Merkezi)
daha iyi þartlarda
ederek çiçek takdim
ticaret yapabilmeleri
etti.
TOKÝ 30 Ekim’de satacak
aþbakanlýk Toplu
B
Konut Ýdaresi
Baþkanlýðý, yüzde 10
peþin, 240 ay (20 yýl)
vadeyle iþ yeri sahibi
olma fýrsatý sunuyor.
TOKÝ, Ýstanbul,
Ankara, Trabzon, Bursa,
Balýkesir, Diyarbakýr,
Kayseri ve Malatya gibi
büyükþehirlerin de
aralarýnda bulunduðu 38
ilde, 156'sý iþ yeri, 32'si
konut olmak üzere 188
taþýnmazý satýþa
çýkarýyor.
Açýk artýrma
yöntemiyle 30 Ekim'de
satýþa sunulacak
konutlar þu illerde
bulunuyor:
"Adana,
Adýyaman, Afyon,
Ankara, Balýkesir,
Burdur, Bursa, Çankýrý,
Çorum, Denizli,
Diyarbakýr, Düzce,
Erzincan, Erzurum,
Eskiþehir, Gaziantep,
Giresun, Hatay, Iðdýr,
Ýstanbul,
Kahramanmaraþ,
Kayseri, Kýrýkkale,
Kýrþehir, Kütahya,
Malatya, Manisa,
Mardin, Mersin Ordu,
Osmaniye, Sivas,
Þanlýurfa, Tokat,
Trabzon, Uþak, Yozgat
ve Zonguldak."
Ayrýntýlý bilgiye
"www.toki.gov.tr" ve
"www.turyap.com.tr"
internet adreslerinden
ulaþýlabilecek.(AA)
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin 91. Yýlý Kutlu Olsun
BAYRAMOÐLU
(Ç.HAK:2516)
Mustafa ve Necati YAÐLI
Ýnþaat - Kerestecilik Ltd. Þti.
YAÐLILAR MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ.
Organize Sanayi Bölgesi ÇORUM Tel: 254 91 02 Fax: 254 91 18
(Ç.HAK:2518)
Tel Merkez: 213 19 48 Büro: 224 72 36 ÇORUM
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin 91. Yýlý Kutlu Olsun
H
Küçük Sanayi Sitesi 41. Sok. No: 1 ÇORUM Tel: 234 84 22 Fax: 234 91 71
www.omsanotomotiv.com.tr - [email protected]
(Ç.HAK:2522)
(Ç.HAK:2521)
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
www.kakaclar.com.tr
Tel: 0.364 213 15 00
Tel: 0.364 213 19 00
Fax: 0.364 224 60 97
Yeni Sanayi Caddesi (Terminal Yaný) No: 6 Çorum
7
Beden Eðitimi öðretmenleri
Rektör Alkan’a plaket verdi
itit Üniversitesi Beden Eðitimi ve Spor
Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Faruk Yamaner
ile birlikte Çorum Beden
Eðitimi Öðretmenleri
Derneði Yönetim Kurulu
ve Türkiye Okul Sporlarý
Federasyonu Çorum Ýl
Temsilciliði Rektör Prof.
Dr. Reha Metin Alkan’ý
ziyaret etti.
5-7 Haziran 2014
tarihinde üniversite ev
sahipliðinde
yapýlan
2020 Olimpiyatlarý öncesi “Amatör, Profesyonel
ve Okul Sporlarý Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalýþtayý ile Nisan
2014’te yapýlan Beden
Eðitimi Öðretmeni yetiþtiren okullarýn müfredat
programý konularýnýn ele
alýndýðý çalýþtayýn gerçekleþtirilmesindeki katkýlarýndan dolayý Rektör
Alkan’a teþekkür edildi.
Ayrýca Türkiye Okul
Sporlarý Federasyonu
Baþkaný Ayhan Pala adý-
Rektör Alkan’a spora verdiði destekten dolayý teþekkür plaketi verildi.
na Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Baki Aygün tarafýndan Okul Sporlarý Federasyonu plaketi verildi.
2016’da Çorum’da
yapýlacak olan Üniversiteler Güreþ Dünya Þampiyonasý’nýn Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde
gerçekleþecek olmasýndan Çorum Beden Eðiti-
mi Öðretmenleri Derneði
olarak gurur duyduklarýný belirten dernek yönetimi, baþta Rektör Alkan
olmak üzere emeði geçen herkese teþekkür etti.
Spor alanýnda faaliyet
gösteren bir sivil toplum
kuruluþu olarak gönüllü
destek verebileceklerini
belirten Beden Eðitimi
Öðretmenleri Derneði
Yönetim Kurulu, öðretmenlerin bilgi ve dona-
ným noktasýnda kendilerini güncellemesi ve projeler yapmasý konusunda
üniversiteden katký beklediklerini kaydetti.
Spor kültürünün geliþtirilmesi ve saðlýklý
toplum oluþturma yönünde yapýlan çalýþmalarda
öðretmenlere
önemli görevler düþtüðüne dikkat çeken Alkan,
toplumun geliþmesinde
çok önemli bir role sahip
olan sivil toplum kuruluþlarýný, üniversitenin
en önemli paydaþlarýndan biri olarak gördüklerini dile getirdi. Alkan,
“Hep birlikte topluma
faydalý çalýþmalar yapmalýyýz. Üniversitemiz
her alanda iþbirliðine hazýr.” dedi.
Üniversitelerarasý
Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn (WUC 2016) ülkemizde/ilimizde yapýlmasý için Hitit Üniversitesi olarak ellerinden gelen tüm gayreti sergilediklerini dile getirerek
þehrimizin uluslararasý
bir turnuvada adýnýn geçmesinin çok önemli olduðunun altýný çizen
Rektör Alkan, sportif faaliyetlerin ülke, kent ve
üniversitenin tanýnýrlýðýnýn daha da artmasý adýna
büyük bir yarar saðladýðýný ifade ederek, sürece
katký saðlayan herkese
teþekkür etti.Haber Mer-
kezi
Anadolu Kültür Kulübü öðrencileri Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Üniversitede Aþure etkinliði
A
nadolu Kültür Kulübü
öðrencileri Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan’ý ziyaret etti.
Anadolu Kültür Kulübü’nün
yapmýþ olduðu etkinlikler
hakkýnda bilgiler vererek,
yapmayý planladýklarý etkinlikler
hakkýnda görüþ alýþveriþinde
bulunan öðrenciler, vermiþ
olduklarý destek ve saðladýklarý
imkânlardan dolayý Alkan’a
teþekkür ettiler. Kulüp öðrencileri
Rektör’ü Muharrem ayý vesilesi
ile 5 Kasým 2014 Çarþamba günü
üniversite birimlerinde daðýtýlacak
aþure etkinliðine davet ettiler.
Öðrenci odaklý bir yönetim
anlayýþýyla öðrencilerin her alanda
baþarýlý olmalarý için gayret
ettiklerini belirten Alkan,
öðrencilerin kulüp faaliyetlerini
çok önemsediklerini ifade etti.
Alkan, bu kapsamda öðrencilerin
birtakým sosyal ve kültürel
etkinliklere katýlmalarýný
üniversite imkânlarý dâhilinde
desteklemekten büyük bir
memnuniyet duyduklarýný
belirterek, Anadolu Kültür Kulübü
öðrencilerine baþarýlar
diledi.Haber Merkezi
29 EKÝM
Cumhuriyet
Bayramýmýz
AL-KA Ýnþaat
29 EKÝM
Cumhuriyet
Bayramýmýz
Kutlu Olsun
Volkswagen Yetkili Satýcýsý
Ahlatcý
Ankara Yolu 7. km No: 203 Çorum Tel: (0364) 444 01 85
AHLATCI, BÝR DOÐUÞ OTOMOTÝV SERVÝS VE TÝCARET A.Þ. YETKÝLÝ SATICISIDIR.
(Ç.HAK:2526)
(Ç.HAK:2780)
Kutlu Olsun
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Tüm Meslektaþlarýmýzýn ve Ulusumuzun
Cumhuriyet Bayramýný Kutlarýz.
BARO BAÞKANI
(BASIN:10000)
Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Yönetim Kurulu
(BASIN:10000)
Av. Altan AKPINAR
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz
Kutlu Olsun
adýna Baþkan
Tahsin ÞAHÝN
‘Muharrem ayý rahmete ermenin fýrsatý’
Ý
l Müftü Yardýmcýsý Tahir Kýlýç, Muharrem ayý ve Aþure Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, “Bizleri yeni
bir Hicri yýlbaþýna ve hicri yýlýn ilk ayý olan Muharrem
ayýna saðlýk, sýhhat ve afiyet içerisinde kavuþturduðu
için Cenab-ý Allah'a binlerce kere hamd olsun.” dedi.
Muharrem ayýnýn, Ýlahi bereket ve feyzin, Rabbani
ihsan ve keremin coþtuðu ve bollaþtýðý bir ay olduðunu
söyleyen Kýlýç, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; “Allah'ýn ayý, günü ve yýlý olmaz, ancak Allah'ýn rahmetine
ve bereketine ermenin önemli bir fýrsatý olduðu için Peygamberimiz tarafýndan bu þekilde ifade edilmiþtir.
Aþure Günü ise Muharrem'in 10. günüdür. Aþure
Günü’nün Allah katýnda ayrý bir yeri vardýr. Bu günde
Cenab-ý Hak on peygamberine on çeþit ikramda bulunmuþ ve kutsiyetini arttýrmýþtýr. Bu günlerde oruç tutmak
çok faziletlidir. Hicri senenin ilk ayý olan Muharrem ayýnýn 10. günü Aþure Günüdür. Muharrem ayýnýn diðer aylar arasýnda ayrý bir yeri olduðu gibi, Aþure Günü’nün
de diðer günler içinde daha mübarek ve bereketli bir konumu bulunmaktadýr.
Aþure Günü’nün Allah katýnda da çok seçkin bir
yerinin olduðunu Fecr Sûresi'nin ikinci ayeti olan "On
geceye yemin olsun" ifadelerinin tefsirinden öðrenmekteyiz.
Bazý tefsirlerimizde bu on gecenin Muharrem'in
aþuresine kadar geçen gece olduðu beyan edilmektedir.
Cenab-ý Hak bu gecelere yemin ederek onlarýn kudsiyet
ve bereketini bildirmektedir. Bugüne Aþure denmesinin
sebebi, Muharrem ayýnýn onuncu gününe denk geldiði
içindir. Hadis kitaplarýnda geçtiðine göre ise, bu güne bu
ismin verilmesinin hikmeti, o günde Cenab-ý Hak on
peygamberine on deðiþik ikram ve ihsan ettiði içindir.
Bu ikramlar þöyle belirtilmektedir:
Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Aþure Gününde bir muci-
ze ihsan etmiþ, denizi yararak Firavun ile
yurduktan sonra orada yaþayan Yahudilerin
ordusunu sulara gömmüþtür.
oruçlu olduklarýný öðrendi. "Bu ne orucudur?" diye sordu.
Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cudi Daðý’nýn
üzerine aþure Günü’nde demirlemiþtir.
Yahudiler, "Bu gün Allah'ýn Musa'yý
düþmanlarýndan kurtardýðý Firavun'u boðHz.Yunus (a.s.) balýðýn karnýndan
durduðu gündür. Hz. Musa (a.s.) þükür olaAþure Günü kurtulmuþtur.
rak bugün oruç tutmuþtur" dediler.
Hz. Adem'in (a.s.) tevbesi Aþure GüBunun üzerine Resulullah (s.a.v.)'de
nü kabul edilmiþtir.
"Biz,
Musa'nýn sünnetini ihyaya sizden daHz. Yusuf kardeþlerinin atmýþ olduðu
ha
çok
yakýn ve hak sahibiyiz" buyurdu ve
kuyudan Aþure Günü çýkarýlmýþtýr.
o gün oruç tuttu ve tutulmasýný da emretti.
Hz. Ýsa (a.s.) o gün dünyaya gelmiþ ve
O zamanlar henüz Ramazan orucu
o gün semaya yükseltilmiþtir.
farz kýlýnmadýðý için Peygamberimiz ve SaTahir Kýlýç
Hz. Davud'un (a.s.) tevbesi o gün kahabiler vacip olarak o günde oruç tutuyorbul edilmiþtir.
lardý. Ne zaman ki Ramazan orucu farz kýlýndý, bundan
Hz. Ýbrahim'in (a.s.) oðlu Hz. Ýsmail o gün doðsonra Peygamberimiz herkesi serbest býraktý. "Ýsteyen
muþtur.
tutar, isteyen terk edebilir" buyurdu. Böylece Aþure oruHz. Yakub'un (a.s.), oðlu Hz.Yusuf'un hasretinden
cu sünnet bir oruç olarak kalmýþ oldu.
dolayý kapanan gözleri o gün görmeye baþlamýþtýr.
Aþure orucunun fazileti hakkýnda da þu mealde haHz. Eyyub (a.s.) hastalýðýndan o gün þifaya kavuþdisler zikredilmektedir.
muþtur.
Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu: "RamaHz. Aiþe'nin belirttiðine göre, Kabe'nin örtüsü dazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamý tavsiye edersiha önceleri aþure gününde deðiþtirilirdi.Ýþte böylesine
manalý ve kudsi hadiselerin yýldönümü olan bu mübarek
niz?"
gün ve gece, Saadet Asrýndan beri müslümanlarca hep
Peygamberimiz (s.a.v.), "Muharrem ayýnda oruç
kutlana gelmiþtir.Bugünlerde ibadet için daha çok zatut. Çünkü o, Allah'ýn ayýdýr. Onda öyle bir gün vardýr ki,
man ayýrmýþlar, baþka günlere nisbetle daha fazla hayýr
Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiþ ve o
hasenatta bulunmuþlardýr.Çünkü,Cenab-ý Hakkýn bugünde baþka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.
günlerde yapýlan ibadetleri,edilen tevbeleri kabul edeceYine Tirmizi'de geçen bir hadiste Peygamberimiz
ðine dair hadis-i þerifler mevcuttur.
þöyle buyurmuþlardýr: "Aþure Gününde tutulan orucun
Aþure Günü’nde ilk akla gelen ibadet ise, oruç tutAllah katýnda, o günden önce bir senenin günahlarýna
maktýr. Muharrem ayý ve Aþura Günü, Ehl-i Kitap olan
keffaret olacaðýný kuvvetle ümit ediyorum."
Hýristiyan ve Yahudiler tarafýndan da mukaddes sayýlýr"Ramazan ayýndan sonra en faziletli oruç, Allah'ýn
dý. Nitekim Peygamberimiz(s.a.v.)Medine'ye hicret bu-
ayý olan Muharrem ayýnda tutulan oruçtur" hadis-i þerifi ise, bu günlerde tutulan orucun faziletini ifade etmektedir.
Gerek Yahudiler’e benzememek, gerekse orucu
tam Aþura Günü’ne denk getirmemek için Muharrem'in
dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulmasý tavsiye edilmiþtir.
Bu günde oruçtan baþka hayýr, hasenat ve sadaka
gibi güzel adetlerin de yaþatýlmasý isabetli ve yerinde
olacaktýr. Herkes imkaný nisbetinde ailesine, akraba ve
komþularýna ikramda bulunur; bugünlerin faziletini bildiren hadiseleri hatýrlayarak ihsanda bulunursa þüphesiz
sevabýný kat kat alacaktýr. Bilhassa, Peygamberimiz,
mü'minin aile efradýna Aþure Günü’nde her zamankinden daha çok ikramda bulunmasýný tavsiye etmiþtir. Bu
aile mefhumunun içine akrabalar, yetimler, kimsesizler,
konu komþular da girmektedir. Fakat bunun için fazla
külfete girmeye, aile bütçesini zorlamaya lüzum yoktur.
Herkes imkaný ölçüsünde ikram eder.
Aþura Günü’nün manevi berraklýðý üzerinde Kerbela karanlýðýnýn kesafeti de görülmektedir. 61. Hicret
yýlýnýn Muharrem'ine ait 10. gününde Hz. Ýmam Hüseyin (r.a.) 55 yaþýnda iken Kerbela'da hunharca þehit edilmiþtir. Yarým asýr öncesinden Peygamberimizin bizzat
haber verdiði bu ciðerleri yakan olay Hz. Hüseyin'i Cennet gençlerinin efendisi olma þanýna yüceltmiþtir.Þehitler mükafatýný almýþ en yüce mertebelere ulaþmýþtýr. Yüce Allah'ýn da zalimlere hak ettikleri cezayý en adil bir
þekilde vereceðinden þüphemiz yoktur. Kaderi hükme
boyun eðen her mü'min bu olaya üzülür, ancak itidalini
ve soðukkanlýlýðýný kaybetmez. Duygularý yanlýþlara ve
taþkýnlýklara götürmez. Çünkü meydana gelen bütün
olaylar ezeli takdirin bir hükmüdür. Selam ve dua ile.”
(Haber Merkezi)
Cumhuriyet
Bayramýmýz
Kutlu Olsun
CUMHURÝYETÝMÝZÝN
91. YILI KUTLU OLSUN
Güzel Çorumumuzun
tertemiz geleceði için
* AMBALAJ * ÞIRINGA * ELDÝVEN
R
HAYAT TIBBÝ ALETLER ve OLUKLU MUKAVVA SAN. ve TÝC. A.Þ.
Osmancýk Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: 227 48 27 - 226 38 40 Faks: 226 38 42
(Ç.HAK:3075)
(Ç.HAK:3077)
29 EKÝM
HAYAT KAÐIT ve ENERJÝ SAN. ve TÝC. A.Þ.
Ankara Yolu 6. Km. ÇORUM Tel: 235 03 30 (pbx) Faks: 235 03 34
www.corumhakimiyet.net
ACI KAYBIMIZ
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Þirketimizin Kurucusu,
Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Ýsmail Bey’in muhterem babasý,
Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýmýz Görkem Bey’in kýymetli büyükbabasý
MEHMET
ALAPALA
28.10.2014’te Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur.
Acýmýz Büyük,
Merhuma Tanrý’dan rahmet, aile efradýna ve sevenlerine sabýrlar dileriz.
Merhumun cenazesi bugün öðle namazýna müteakip Ulu Camii’den
kaldýrýlacak ve Ulu Mezarlýk’ta defnedilecektir.
ALAPALA MAKÝNA
9
Coþkuyla kutluyoruz
10 ÇARÞAMBA
29
Ekim
Cumhuriyet
Bayramý tüm yurtta
olduðu gibi Çorum’da
da etkinliklerle
kutlanacak. Dün
Atatürk Anýtý’na
çelenk sunumu ile
baþlayan etkinlikler
bugün Valilik
makamýnda tebriklerin
kabulü ile devam
edecek.
Bayram
kutlamalarý saat
10.00’da Hürriyet
Meydaný’nda
baþlayacak. Ayrýca
Belediye Mehter
Takýmý tarafýndan saat
14.00’te konser
verilecek.
Öte yandan
Cumhuriyetimizin 91.
yýlý münasebetiyle
Valilik tarafýndan
Cumhuriyet
Resepsiyonu
düzenlenecek. Anitta
Otel’de düzenlenecek
resepsiyon bu akþam
saat 20.00’de
baþlayacak.
(Haber Merkezi)
Uslu’dan 29 Ekim kutlamasý
AK
Parti Çorum Milletvekili ve
geliþmeler göz önüne alýndýðýnda; Türkiye
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
Cumhuriyeti'nin daha baþlangýçta ne kadar
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý’nýn 91. kusaðlam temeller üzerine kurulduðunu ortaya
ruluþ yýldönümünü kutladý. Uslu kutlama
koymaktadýr. Türkiye'nin geliþmiþ bir demesajýnda þu görüþlere yer verdi; “Cummokrasi haline gelmesi için, temel hak ve özhuriyetimizin kuruluþunun 91.yýl dönügürlüklerin geniþletilmesinin, hukukun üsmünü coþku ve kývançla idrak ediyoruz.
tünlüðünün güçlendirilmesinin taþýdýðý önem
Geçen 91 yýlda Türkiye'nin yarýnlarý öncü
aþikârdýr. Demokrasimizin kalitesinin yükbir ülke ve cazibe merkezi olarak kucaklaseltilmesi, ülkemizde gerçek barýþ ve huzuyacaðýnýn da iþaretidir.
run yakalanmasýnýn yaný sýra, istikrar, refah
ve güvenliðin de teminatý olacak Mustafa
Cumhuriyetimizin kazanýmlarý, bir
Kemal Atatürk'ün muasýr medeniyet hedefi
asra yaklaþan zaman diliminde kat ettiði
Yeni Türkiye vizyonumuz ile yakalanmýþ
mesafe, ülkemizin bölgesindeki ve dünyaolacaktýr.
daki saygýn konumu, þüphesiz hepimiz
Salim Uslu
için büyük bir iftihar vesilesidir. Ülkemizin
Bu duygu ve düþüncelerle Cumhuriyetiekonomi, demokrasi, hukuk, kültür, siyaset alanlarýnda
mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah argerçekleþtirdiði dönüþümler büyük bir zihniyet deðiþikkadaþlarýný ve bu topraklarý vatan yapan aziz þehitlerimiliðini de beraberinde getirmiþtir. Cumhuriyetimizin en
zi saygý ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, tüm
belirgin özelliði, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devhalkýmýzýn Cumhuriyet Bayramý’ný kutluyorum." dedi.
leti olmasýdýr. Bu temel nitelikler, bölgemizde yaþanan
(Haber Merkezi)
Baðcý’nýn 91. yýl mesajý
AK
Parti Çorum Milletvekili TBMM
muna gelecektir. Geçmiþte "Avrupa'nýn hasta
Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi
adamý" olarak görülmesine raðmen bugün
Cahit Baðcý, Cumhuriyet'in 91. Kuruluþ
Türkiye geçen 91 yýl içerisinde; geliþen deYýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yamokrasisi, saðlam insan haklarý ve büyüyen
yýnladý.
ekonomisi ile dünyanýn sayýlý ülkeleri arasýna
girmiþtir. Uluslararasý alandaki aðýrlýðý sürekBaðcý mesajýnda þunlarý dile getirdi;
li artan, çevresinde ve dünyada barýþýn ve gü“23 Nisan 1920'de açýldýðýnda henüz yeni
venliðin saðlanmasý için daha etkin rol üstledevletin adýný koymayan TBMM Vekillenen bir ülke konumundadýr. Devlet ve millet
ri sabaha kadar çalýþarak 29 Ekim 1923
kaynaþmasý ile 2023 hedeflerini gerçekleþtigünü Anadolu'nun her bir karýþýnda ferecek olan Türkiye dünyada lider ülke haline
dakârca mücadele eden Türk milletine en
gelecektir.
güzel hediyeyi Türkiye Cumhuriyeti'ni
ilan ederek vermiþtir. Atatürk verdiði
Büyük özverilerle yürütülen baðýmsýzuluslararasý bir basýn demecinde yeni yölýk mücadelemizin sonunda; Türk Milleti için
Cahit Baðcý
netim biçimi Cumhuriyeti dünyaya þu þecanýný feda eden Þehitlerimizin kanlarý sayekilde anlatmýþtýr: Yeni Türkiye Teþkilat-ý Esasiye Kanusinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin kýymetini ve
nu'nun ilk maddelerini size tekrar edeceðim: “Hâkimiyet
önemini hiçbir zaman aklýmýzdan çýkarmamalý, özellikkayýtsýz, þartsýz milletindir. Ýcra kudreti, kanun yapma
le gençlerimize bunun bilincini iyi anlatmalýyýz. Vataný
salahiyeti, milletin yegâne hakiki temsilcisi olan Millet
bölmeye,
kardeþleri birbirine düþürmeye çalýþan güçlere
Meclis'inde tecelli etmiþ ve toplanmýþtýr. Bu iki maddebu kahraman neslin torunlarý olduðumuzu hatýrlayarak
yi bir kelimede özetlemek mümkündür: 'Cumhuriyet.”
asla pirim vermemeliyiz. Hepimiz gelecek nesillerimize
Bugün ortaya koyduðu 2023, 2053 ve 2071 hedefmüreffeh ve huzurlu bir ülke býrakmak amacýyla ile çaleri ile ilerici, geleceðe umutla bakan, 91 yýlda büyük
lýþýyoruz. Baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mushamleler gerçekleþtiren ve önemli baþarýlara ulaþan Türtafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluþ Savaþýmýzýn
kiye; önemli yapýsal reformlarýn gerçekleþtirildiði; deve
Cumhuriyetimizin kuruluþunda fedakârca savaþan ve
mokratikleþmesi ve insan hak ve hürriyetleri konusunda
emeði geçen tüm gazi ve þehitlerimizi þükranla yâd
memnuniyet verici adýmlar atan ve bir istikrar yakalayan
bir ülke konumunda tüm dünyaya örnek gösterilmekteederken, barýþ ve sevginin egemen olduðu, muasýr medir. Türkiye Cumhuriyeti koyduðu hedeflere ulaþmak
deniyet seviyesine ulaþmýþ bir ülke olmak amacý ile
için vatanýn tüm fertleri geceli gündüzlü çalýþarak, emek
Cumhuriyetimizin kuruluþunun 91. yýl dönümünün havererek; bu hedefleri hayata geçirerek lider ülke konuyýrlara vesile olmasýný dilerim.” (Haber Merkezi)
Türk-Ýþ’ten mesaj
T
www.corumhakimiyet.net
29 EKÝM 2014
ürk-Ýþ Temsilcisi Þeker-Ýþ Sendikasý
ulaþma hedefimizi engellemekten, biBaþkaný Sefer Kahraman, Cumhurilim ve aklýn yol göstericiliðinden uzakyetin 91. Kuruluþ Yýldönümünü kutladý.
laþarak ulusumuzu karanlýk devirlere
çekmekten baþka bir amaca hizmet etKahraman, þöyle dedi; Milletimiz
memektedir. 21. yüzyýla girerken elvar olduðundan bu yana sevinçte, kebette sorunlarýmýz vardýr. Ülke olarak
derde, zor günde ortak kader anlayýþýna
geçmiþteki baþarýlarýmýz bu sorunlarýn
sahip çýkmýþtýr. Ýþte Cumhuriyet, millehepsini aþacaðýmýzýn teminatýdýr.
timizin doðulusuyla, batýlýsýyla, kuzeylisiyle, güneylisiyle kadýn-erkek, yaþlýTürkiye çeþitli sorunlarla karþý
genç demeden, kan ve gözyaþlarýyla
karþýyadýr. Ancak, bunlarýn hepsini huyazdýðý eþsiz bir destandýr.
kuk devletinin meþru zeminleri ve yollarýný kullanarak aþacak güçtedir. ÝsteCumhuriyet'in saðladýðý barýþ ve
diðimiz; barýþ, birlik ve beraberliktir,
Sefer Kahraman
huzur ortamý sayesinde, Türkiye bugün
bölünmez bütünlüðümüzün muhafazaeðitimden saðlýða, sanayileþmeden altsýdýr.
yapýya, siyasetten ekonomiye her alanda güçlü devlet olma özelliðini sürdürmektedir. Gerek kuruluþu,
Büyük Atatürk, "Yurtta Sulh, Cihanda Sulh" ilgerek kuruluþundan bu yana gerçekleþtirdiði atýlýmkesi ile Cumhuriyetin temeline barýþçýlýðý koymuþlarla pek çok ülke için örnek durumunda olan 21.
tur. Geçen 91 yýl tarihimizin en uzun barýþ dönemiYüzyýl Türkiye Cumhuriyeti'nin baþarýlarýný tüm
dir. Türkiye bulunduðu bölgede ve dünyada barýþýn
dünya ilgiyle ve dikkatle takip etmektedir. Meþrukorunmasýna en çok hizmet eden ülkelerden biridir.
iyeti ve kuvveti, ortak tarih, kader ve amaç birliði
Uluslararasý ve bölgesel iþbirliðine içtenlikle tarafile vatandaþlýk kimliði ilkelerine dayanýr. Bu nitelitardýr. Her türlü ihtilafýn barýþçý yollardan gidilerek
ði ile Cumhuriyet, geçmiþten geleceðe uzanan göçözüme kavuþturulmasýný savunur. Türkiye uluslanüllü bir beraberliktir. Türk insaný Cumhuriyet sararasý taahhütlerine sadýk bir ülkedir ve þu akýllaryesinde vatandaþ haline gelmiþ, devletin yegâne ve
dan çýkartýlmamalýdýr ki Türkiye bugün sahip oldugerçek sahibi olmuþtur.
ðu ve "güçlü bir demokrasi, güçlü bir ekonomi ve
güçlü bir savunma" þekliyle 2023’ün yýldýz ülkesi
Bu büyüklüðe yaraþýr biçimde, birlik ve dirliðiolacaktýr.
mizi her zaman korumalýyýz. Yapmamýz gerekenlerin, birlik ve dirliðimizden alýnacak güçle çok daha
Bu vesile ile ulusumuzun ve milletimizin 29
kolay ve çok daha saðlýklý olarak gerçekleþeceðine
Ekim Cumhuriyet Bayramý'ný kutlarken, bizlere bu
inancýmýz tamdýr. Ancak, Cumhuriyet bayraðý altýngünleri saðlayan aziz þehitlerimize bir kez daha Alda toplanan Türk ulusunun bütünlüðüne zarar verlah'tan rahmet dilerim." (Haber Merkezi)
me çabalarý ne yazýk ki dün olduðu gibi bugün de
sürmektedir. Bu çabalar, çaðdaþ uygarlýk hedefine
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý Atatürk Anýtý’na çelenk sunulmasýyla baþladý.
Atatürk Anýtý’na
çelenkler sunuldu
29
Ekim Cumhuriyet Bayramý
kutlamalarý, dün saat
13.00'de Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve
Belediye Baþkanlýðý'nýn Atatürk Anýtý'na
çelenk sunmasýyla
baþladý. Törene, Vali
Ahmet Kara, Garnizon ve Ýl Jandarma
Komutaný J. Kd. Alb.
Ahmet Çelik, Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Ýl Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, Müftü Mehmet Aþýk, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, bazý siyasi
parti il baþkanlarý,
emniyet ve askeri
Valilik, Garnizon Komutanlýðý ve Belediye Baþkanlýðý'nýn çelenkleri sunuhldu
personel, STK temsilcileri, öðrenciler ile
vatandaþlar katýldý.
Saygý duruþu ve
Ýstiklal
Marþý'nýn
okunmasý ile baþlayan tören Atatürk
Anýtý'na çelenk sunumu ile sona erdi.
Cumhuriyet'in
91'inci kuruluþ yýldönümü kutlamalarý yarýn resmi törenle devam edecek.
‘Cumhuriyetin temelinde
milletimin kahramanlýðý var’
AK
Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý
tin sesine kulak vererek- çalýþmalarýTürkiye-Filistin Dostluk Grubu
ný sürdürmeye devam etmektedir.
Baþkaný Çorum Milletvekili Murat YýldýMilletimiz özgürlükler, vesayetlerin
rým, Cumhuriyetimizin kuruluþunun 91. yýlortadan kaldýrýlmasý, insan haklarý
dönümünü milletimizle coþku ile kutladýkve hürriyetler, barýþ ve demokrasi ile
larýný bildirdi.
ekonomik ve sosyal refah alanlarýnda hak ettiði noktalara kavuþmakta91 yýldýr milletimizin ve devletimizin
dýr.
esin kaynaðý olmaya devam eden Cumhuriyet'in temelinde milletimiz ve kahramanlýðý
AK Parti iktidarý olarak bu yolbulunduðunu belirten Yýldýrým, mesajýnda
da gece gündüz demeden milletimiþöyle dedi; “Cumhuriyetimizin temeli olan
zin büyük desteði ile hizmeti sürdürmilletimiz geçen süre zarfýnda her gün
mekteyiz. Milletimizin güvenini degençleþen, dinamikleþen Cumhuriyetimizle
falarca kez almýþ bu iktidar her alanbirlikte geleceðe daha aydýnlýk bakar hale
da yaptýðý atýlýmlarla milletin yüzüMurat
Yýldýrým
gelmiþtir. Destanlar yazmýþ bir milletin birnü güldürmeye devam etmektedir.
lerce yýllýk devlet geleneðinin son eseri olan CumhuYoksulluða, yolsuzluða, haksýzlýk ve adaletsizliklere
riyet, ayný zamanda destansý bir mücadelenin de adýkarþý milletimizin yüreðinden kopan bir fýrtýna olan
dýr. Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandýran milletiAK Parti iktidarý ve kadrolarý 91 yýllýk Cumhuriyetimiz, bu atýlýmý ile medeniyetler yarýþýnda önemli bir
mizin gençliðini ve diriliðini yine onun 100. yýlýna
ivme kazanmýþtýr.
yeni bir ruh ve hedeflerle taþýmaktadýr. Yeni Türkiye'nin yolunu belirleyen millet iradesi her alanda ki
29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Mecliplan- proje ve ilklerle devletimizi dünyanýn ve bölgesi'nde kabul edilen Cumhuriyet ile seçme hakký gibi
sinin lideri konumuna taþýmaktadýr. Cumhurbaþkanýseçilme hakký da herkese tanýnmýþtýr. Yönetimin milmýz Recep Tayip Erdoðan ve Baþbakanýmýz Ahmet
letin hür iradesi ile belirlenmesi kabul edilmiþtir. Bu
Davutoðlu'nun liderliðindeki Türkiye'yi gelecek
sebeple ne Cumhuriyetimiz ne de demokrasimiz üzeCumhuriyet Bayramlarý'nda daha aydýnlýk günler
rinde hiçbir gücün otoritesini ve vesayetini kabul etbeklemektedir.
memektedir. Cumhuriyet ve demokrasimizin üzerinde vesayet ve otorite oluþturmak isteyenler ise kazBu vesile ile Cumhuriyet'in ve demokrasinin
dýklarý kuyulara kendileri düþmüþlerdir. Çünkü millekazanýmlarýný yine bu kazanýmlar etrafýnda devam
timizin basireti her zaman vesayetlerin üzerinde olettirmek yerine, milletimizin hiç de tasvip etmediði
muþtur, bundan sonra da olmaya devam edecektir.
baþka yollara saparak ülkemizde terör estirmek isteBugün Cumhuriyetimiz birilerinin darbe þakþakçýlýðý
yenleri þiddetle kýnýyorum. Milletin seçtiði Cumhuryaptýðý dönemleri mazinin karanlýklarýna gömerek,
baþkaný'nýn vereceði kabul törenine katýlanlarý kirlenmilletin belirlediði ufukta aydýnlýk yarýnlara yürümekle suçlayanlarý tarihin sayfalarýna iþlenen kirli icmektedir. Ankara'nýn hemen yaný baþýndan top sesleraatlarý ile baþ baþa býrakýrken, halkýn deðerlerine sýrri duyulurken Cumhuriyeti ve milletimizi aydýnlýk
týný dönen bu zihniyetleri þiddetle kýnýyorum. Cumbir geleceðe taþýmak için çalýþan Türkiye Büyük Milhuriyet'in kurucularýný saygý ve minnetle anar, millelet Meclisi, bugün de kökü dýþarda senaryolarýn içertimizin Cumhuriyet Bayramýný kutlarým.” (Haber
deki þakþakçýlarýnýn tüm desiselerine ve oluþturdukMerkezi)
larý paralel organizasyonlara raðmen -sadece mille-
‘91. yýlýmýzý gururla
kutluyoruz’
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
likle milletimiz kendi geleceðini ve kaCeylan, “Milletimizin yönetiderini bizzat kendisinin belirlediði bir
minde söz sahibi olmasýný saðlayan
yönetim þeklini benimsemiþtir. Geçen
Cumhuriyetimizin kuruluþunun 91. yýlý91. yýl içerisinde Cumhuriyetimizin kaný büyük bir coþku ve gururla kutlamazanýmlarý geri dönüsüz bir þekilde milnýn mutluluðunu yaþamaktayýz.” dedi.
letimiz tarafýndan derinlemesine özümsenmiþ ve sahiplenmiþtir. Cumhuriyet
Cumhuriyetin 91. yýlý nedeniyle
öte yandan milletimizin çaðdaþ uygarmesaj yayýmlayan Ceylan, “Türk milleti
lýðýn bir parçasý olma arzusunda bir
Atatürk'ün önderliðinde insan üstü bir
göstergedir. Cumhuriyetin ilanýyla birgayret ve fedakârlýkla baðýmsýzlýk mülikte ülkemiz kalkýnma, ilerleme ve
cadelesinde eþsiz bir zafer elde etmiþ,
modernleþme yolunda çok önemli,
Cumhuriyetin kurulmasýyla da, kendi
adýmlar atmýþ ve dünyanýn saygýn bir
devletinin yegane sahibi olmuþtur. Cumülkesi haline gelmiþtir.
Ahmet Sami Ceylan
huriyet milli egemenliðe dayanan, gücünü halktan alan, iktidarýn millete ait olBu vesileyle cumhuriyetimizin
duðu bir yönetim þekli demektir.
kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü silah arkadaþlarýný ve bu topraklarý vatan yapan CumhuriyetiCumhuriyetin ilaný ülkemizin tarihinde çok
mizin kurulmasýnda emeði geçen tüm Ýstiklal kahraönemli bir dönüm noktasýný oluþturmaktadýr. Büyük
manlarýmýzý rahmet ve þükranla anýyor, bütün hemözverilerle yürütülen baðýmsýzlýk mücadelemizin soþerilerimizin bu büyük bayramýný yürekten kutluyonunda milletin iradesini esas alan, milletin iradesini
rum.” ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
temsil eden, Cumhuriyet rejimine geçilmiþtir. Böyle-
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
‘Türk milleti buhranlý
günlerini atlatacak’
11
M
HP Ýl Baþkaný Vahit Demiran, CumEmperyalist emeller tarafýndan tarihten
huriyet’in 91. kuruluþ yýldönümünü
silinmeye ya da küçük bir coðrafyaya sýkýþtýkutladý.
rýlmaya çalýþýlan aziz milletimiz; varlýðýna,
birliðine ve son yurduna kanýyla, canýyla saDemiran, açýklamasýnda þu mesajý
hip çýkmýþ ve bedeli ne olursa olsun teslim olverdi; “Millet olarak Cumhuriyetimizin
mayacaðýný 29 Ekim 1923 tarihinde cumhurikuruluþunun 91. yýldönümünü yaþadýðýyetini ilan etmesiyle bir kez daha ispatlamýþmýz bu günlerde Hakkari Yüksekova'da
týr.
PKK'lý teröristlerce haince þehit edilen 3
askerimizin acýsýný yüreðimizin en derinBugün yine mazileri þaibeli, amaçlarý kalerinde yaþamaktayýz.
ranlýk ve niyetleri kötü olan geniþ bir þer ittifaký; Türk milleti ve Cumhuriyetiyle hesaplaþBizleri bu olay kadar yaralayan, acýmýzý perçinleyen diðer bir durum Türkiye
mak maksadýyla emel ve eylem birliði içinde
Cumhuriyeti Devleti'nin terör örgütü karsürekli faaliyet halindedir.
þýsýnda düþürülmüþ olduðu acziyettir. Bu
Vahit Demiran
Ancak herkes bilmeli ve unutmamalýdýr
acziyet artýk o denli belirgin bir hale gelki,
büyük
Türk
milleti son vatanýnda ettiði 91 yýllýk yemiþtir ki ne yazýk ki askerlerimizin þehir merkezlerinde
mininden þartlar ne olursa dönmeyecek, bin yýllýk kardahi can güvenliði kalmamýþtýr ve hatta bazý þehirlerideþlik hukukunu ihlal etmeyecek ve ihanete sevineceði
mizde askerimizin askeri üniformalarý ile dolaþmalarý
imkâný inþallah sunmayacaktýr.
yine devletimiz tarafýndan yasaklanmýþtýr.
Bu çok anlamlý tarihin yýldönümünde, milletimizin
Ýnancýmýz ve ülkümüz odur ki necip Türk milleti
Cumhuriyet Bayramý'ný kutluyor; baþta Gazi Mustafa
bütün bu buhranlý günleri de atlatacak iradeyi gösterecek
Kemal Atatürk olmak üzere, bütün kurucu kahramanlarý
ve bu hain kurþunlarý sýkanlara da, bu hain odaklara ceve þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyor, hepsine Yüsaret verenlere de gerekli cezayý bizzat kendisi verecekce Allah'tan rahmet diliyorum.” (Haber Merkezi)
tir.
‘Minnetle anýyoruz’
Ü
lkü Ocaklarý Ülkü
Evleri Mütevelli Heyeti Baþkaný Bekir Özsaçmacý, Cumhuriyet'in
91. Kuruluþ Yýldönümü
nedeniyle mesaj yayýmladý. Özsaçmacý’nýn mesajý þöyle:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli kültürdür.
Cumhuriyetimizin dayanaðý Türk milletidir. Bu
milletin fertleri ne kadar
Türk kültürü ile dolu
olursa, o millete dayanan
Cumhuriyet de o kadar
kuvvetli olur. (M. K. Ata-
Bekir Özsaçmacý
türk)
Dünya bir mücadele
içindedir, her millet kendi
görüþünü hakim kýlma,
baþka memleketleri ken-
di maksadý için, kendi
menfaati yönünde imkan
olduðu nispette azami þekilde, sömürme, kullanma faaliyeti içindedir.
Kendini bilen her milletin bu faaliyete karþý kendisini koruyarak kendi
iradesini saydýrýr hale
gelmesi lazýmdýr. Türk
milleti kendi iradesini bu
mücadelede geçmiþ tarihi
asýrlarda olduðu gibi,
mutlaka saydýracak hakim duruma getirecektir.
Türk milletinin iradesi
yalnýz Türk milletinin insan haysiyetiyle yaþatýlmasý, yükseltilmesi gaye-
sini güden bir irade deðil,
ayný zamanda Türk milletinin yükseltilmesi, yaþatýlmasý iradesinin, diðer
insanlarýn izdýraplarýný
giderme, diðer insanlara
yardým saðlama ve bütün
dünya üzerinde lekesiz,
gölgesiz bir adalet meydana getirme yönünde
geliþtirmeye yönelmiþ bir
iradedir. Bu iradenin teminatý, 91 yýldýr varlýðý
ile bize güç veren genç
Cumhuriyetimizi kutluyor, Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anýyoruz." (Haber Merkezi)
‘Demokratik Anayasa
Cumhuriyeti güçlendirir’
M
emur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen
memeli, kimse de böyle görme hakkýný
Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 29
kendisinde bulmamalýdýr. Hizmet ettirEkim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle yayýnmek için deðer atfedilip, sosyal toplum
ladýðý mesajýnda, "Bir yönetim þekli olarak
içinde bulunmasýna yer verilmeyen insanadlandýrýlan Cumhuriyet, ülkemizde bundan
larýn ikinci sýnýf görülmesinin önündeki
91 yýl önce hayat buldu. Bu süre içinde, birengeller kaldýrýlmalýdýr. Vergi tahsil edilirçok badire atlattý, darbeler gördü, muhtýralar
ken herkesin eþit sayýldýðý ülkemizde, büyaþadý. Komplolar kuruldu. Her seferinde butün kurumlar vatandaþlýk kavramý içinde
nun bedelini cumhur ödedi." dedi.
yer alan herkese eþit miktarda açýlmalýdýr.
Üretime destek olup temel unsuru oluþtuTanklarý sokaklara sürenler de, gece yaranlar, demokratik rejim olan Cumhurirýsý bildirilerini yayýnlayanlar da, ülkenin
yet'te, kendisini eþit olarak hissetmelidir.
Baþbakanýný idam edenler de, Cumhuriyet'i
Bütün haklardan eþit olarak yararlanmalýkorumak için yaptýklarýný iddia ettiklerini bedýr. Cumhuriyet rejiminin en temel esasý
lirten Saatcý, "Bütün bu kavgalarý, eylemleri
Ahmet Saatcý
olan parlamentonun üzerindeki yargý tehyeniden yaþamamak için cumhurla Cumhurididi ortadan kaldýrýlmalý; yasama, yürütyet'in barýþmasý saðlanmalý, herkesin rejim
me ve yargý erkleri arasýndaki görev tanýmlarý demokraiçinde kendine yer bulacaðý bir ortam hazýrlanmalýdýr.
tik sistemin gerekleri doðrultusunda dizayn edilmelidir.
Anayasa deðiþiklik paketini, bu yolda atýlan önemli bir
Halkýn egemenliðinin esas olduðu, halktan cumhuriyetiadým olarak gördük; 12 Eylül'deki referandumu önemseni korumak için komplolarýn üretilmediði, gece yarýsý
dik ve destekledik. 12 Haziran seçimleri sonrasý oluþan
bildirilerinin olmadýðý, yargý önünde herkesin eþit olduTBMM, yeni anayasa için tarihi bir fýrsat özelliði taþýðu, yargý tarafsýzlýðýnýn saðlandýðý bir hayat tarzý, bütün
yor. Üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüðüne, devvatandaþlarýmýzýn en doðal hakkýdýr. Bütün bunlara ulaþletin bireyinden bireyin devletine atýlan adýmlarý normanýn yolu da yamalarla ayakta tutulmaya çalýþýlan anamalleþme sürecine bir katký olarak deðerlendirdik. Cumyasanýn, tam demokratik bir anayasaya dönüþmesidir."
hur, kendi ülkesinde dininden, yaþam tarzýndan, düþün(Haber Merkezi)
ce yapýsýndan dolayý ikinci sýnýf insan muamelesi gör-
S
‘Þer odaklarýna
fýrsat verilmemeli’
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletitin fertleri olarak farklýlýklarýmýzý çatýþma ve
þim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý,
gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimibirlik ve beraberliðimizi bozmak isteyen þer
zi zenginleþtiren, bizi birbirimize kenetleodaklarýna fýrsat verilmemesi gerektiðini bilyen, birlik beraberliðimizi güçlendiren undirdi.
surlar olarak görmeliyiz.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeBugün ülkemizin içinde bulunduðu güniyle açýklama yapan Lafcý, þöyle dedi;
ven ve istikrar ortamýný bozarak milletimizin
91'ýncý yýlýnda; milletçe birlik ve beraberlik
birliðine ve beraberliðine kastetmeye çalýþan
içinde kutlamanýn ve büyük Türkiye idealine
içte ve dýþta þer odaklarý var. Milletimizin
emin adýmlarla yürümenin ve geleceðe gübirlik ve beraberliðini bozma çabasý içinde
venle bakmanýn mutluluðunu yaþýyoruz."
olanlar bilmelilerdir ki; bunu baþaramayaYaþanýlan her türlü zorluk ve sýkýntýlara
caklar. Millet olarak, birlik ve beraberlik içeraðmen inanç ve kararlýlýkla kazanýlan bu
risinde Cumhuriyetine, demokrasisine ve ülbüyük zafer, egemenliði millete teslim eden
kesine dün olduðu gibi bugün ve yarýn da sýHacý
Nuri
Lafcý
Cumhuriyet'i armaðan etmiþtir. Dünyada eþiký sýkýya baðlý kalacaktýr. Bütün çabamýzý dane az rastlanan bir var olma mücadelesinin adý olan Kurha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýntuluþ Savaþý, azim, inanç, cesaret ve kararlýlýkla Türkiye
mýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. Her geçen gün ekonoCumhuriyeti'ni kurmuþtur. Her yýl daha büyük bir coþku
mik olarak büyüyen, demokrasisi geliþen ve uluslararasý
ve heyecanla kutladýðýmýz Cumhuriyet Bayramý, manasýala giderek daha fazla söz sahibi olan ülkemizin, Cumhuný ve gücünü, milletimizin ortak iradesiyle gerçekleþtirdiriyetin 100. yýlý olan 2023 hedeflerine bir adým daha yakði kurtuluþ mücadelesinden almaktadýr. Milletimiz, varlýlaþmýþ olmasýnýn sevincini yaþýyoruz.
ðýna kastedenlere karþý verdiði Kurtuluþ Savaþý'ný zaferle
Bu duygu ve düþüncelerle Saðlýk-Sen Çorum Þubebitirmiþ ve Cumhuriyet'le tarih sahnesinde yerini almýþtýr.
si olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 91'ýncý kuruluþ yýldöAradan geçen 90 yýlda muasýr medeniyetler seviyesinin
nümünde, kanlarýyla canlarýyla bu topraklarý vatan yapan
üstüne çýkma idealine emin adýmlarla ilerleyen büyük
ve ülkemizin milleti bölünmez bütünlüðü için canlarýný
Cumhuriyet, geliþmiþ demokrasisi, büyüyen ekonomisiyseve seve feda eden aziz þehitlerimizi rahmetle ve minle dünyanýn parlayan yýldýzý olmaya devam etmektedir.
netle anýyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramý'ný en içten
Ýnsan hak ve hürriyetlerine saygýlý, demokrasi ve özgürdileklerimle kutluyoruz.” (Haber Merkezi)
lüklerin önündeki engellerden kurtulmuþ büyük bir mille-
Sungurlu’da bayram töreni
Kutlama programý çerçevesinde dün Atatürk Anýtý'nda çelenk sunma töreni düzenlendi.
T
ürkiye Cumhuriyetinin
kurulduðu 29 Ekim 1923
yýlýndan bu yana resmi olarak
kutlanan ve Atatürk’ün 10. Yýl
Nutku'nda “En Büyük
Bayramýmýz” olarak
nitelendirdiði 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramý,
Sungurlu'da çeþitli etkinliklerle
kutlanmaya baþlandý.
Kutlama programý
çerçevesinde dün Atatürk
Anýtý'nda çelenk sunma töreni
düzenlendi.
Düzenlenen törene Ýlçe
Kaymakamý Osman
Beyazyýldýz, Garnizon
Komutaný J. Yzb. Necip Sirkeci,
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner, Cumhuriyet Baþsavcýsý
Necip Doðan, siyasi parti
temsilcileri, daire amirleri, okul
müdürleri, öðretmenler ve
öðrenciler katýldý.
Saygý Duruþu ve Ýstiklal
Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan
program, yarýn Ýlçe Kaymakamý
Osman Beyazyýldýz'ýn
makamýnda tebrikleri kabulüyle
devam edecek.(ÝHA)
Rektör’den bayram mesajý
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Gücünü milletimizin ortak iradeReha Metin Alkan, 29 Ekim Cumsinden alan baðýmsýzlýk mücadelemihuriyet Bayramý mesajý yayýnladý.
zin ölümsüz eseri olan Cumhuriyet'in;
aydýnlýk bir gelecek için bilimsel bir
Ýþte o mesaj; "Ulusumuzun var olbakýþ açýsýyla sürekli çalýþan, üreten,
ma mücadelesi Kurtuluþ Savaþý sonramanevi deðerleri geliþmiþ, inandýðý
sýnda kurulan Cumhuriyet, Türk Milleyolda kendinden emin adýmlarla yürüti'nin baðýmsýzlýðýnýn simgesi olmuþtur.
yen yeni nesillerin omuzlarýnda daima
Milletimizin inanç ve gayretleriyle her
yüceleceðine inancým tamdýr.
geçen gün daha da güçlenen baðýmsýzlýk
mücadelemizin eseri olan Cumhuriyet,
Cumhuriyetimizin kuruluþunun
topyekûn mücadeleyle baðýmsýzlýðýmýzý
91. yýldönümüne eriþmenin haklý gutaçlandýran büyük mirastýr.
rurunu ve mutluluðunu yaþadýðýmýz
bugünde, birlik ve beraberliðimizin
Bu bilinçten hareketle, böylesi þanlý ve özenilen tarihin mirasçýlarý olan biz- Prof. Dr. Reha Metin Alkan timsali olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, siler, birlik ve beraberlik içerisinde azim ve
lah arkadaþlarýný, kahraman þehitlerimizi ve gazilekararlýlýkla çalýþarak Cumhuriyetimizin hedefleri
rimizi minnet ve saygýyla anar, tüm milletimizin
doðrultusunda Türkiye'yi muasýr medeniyetlerin
Cumhuriyet Bayramý'ný kutlarým." (Haber Merkezi)
üstüne çýkarmalý ve daha da güçlendirmeliyiz.
‘Cumhuriyeti yaþatmak
asli görevimiz’
Ç
orum Serbest Muhasebeci ve Mali
Müþavirler
Odasý
(SMMMO) Baþkaný
Muzaffer
Yýldýrým,
Cumhuriyetin 91. yýldönümü nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý.
Yýldýrým mesajýnda; “Cumhuriyet, her
þeyini kaybetmiþ olan
bir milletin ulusal baðýmsýzlýðýný kazanabilmek için giriþtiði milli
mücadelenin sonucunda elde ettiði büyük bir
zaferin sonucudur. Ata-
türk'ün kurduðu çaðdaþ, demokratik ve laik
cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaþatmak her
Türk vatandaþýnýn asli
görevi olmalýdýr. Mustafa Kemal Atatürk önderliðinde kazanýlan
Milli Mücadele ile tarihte eþine çok az rastlanýr bir baþarý gerçekleþtirilmiþtir. Yaþanýlan
tüm zorluk ve sýkýntýlara karþýn inanç ve kararlýlýk örneði olarak
kazanýlan bu zafer, milletimize kayýtsýz þartsýz
egemenliði saðlayan
cumhuriyet rejimini armaðan etmiþtir. Türk
milletinin yeniden doðuþu ile kurulan Cumhuriyetin 91. yýlýný kutlamanýn onur ve gururunu yaþamaktayýz.
Bu duygu ve düþüncelerle büyük önder
Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný, canýndan aziz
bildiði vataný için kanlarýný bu topraða dökmüþ þehitlerimizi rahmet ve minnetle bir kez
daha yad ediyor, Cum-
Muzaffer Yýldýrým
huriyet Bayramýmýzý
yürekten kutluyorum.”
dedi. (Haber Merkezi)
‘Saygýyla anýyoruz’
K
ESK Dönem Sözcüsü ve SES Þube
hak ve özgürlükleri her geçen gün budanBaþkaný Merter Kocatüfek, 29 Ekim
makta, kamu hizmetlerinin tümüyle tasfiCumhuriyet Bayramý’ný kutladý.
yesi süreci hýzlandýrýlmaktadýr. Eðitim ve
saðlýk baþta olmak üzere en temel kamu
Cumhuriyetin 91. yýlý münasebehizmetleri büyük ölçüde ticarileþtirilmiþ,
tiyle açýklama yapan Kocatüfek, “KESK
birçok kamu kurumu özelleþtirme yoluyolarak; göstermelik deðil, halkýn gerçek
la sermayeye peþkeþ çekilmiþtir. Güvenanlamda egemen olduðu, insan hak ve
cesiz ve geleceksiz çalýþtýrmanýn adý olan
özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüðü“modern kölelik” taþeronlaþtýrma temel
nün hayata geçtiði, her bireyin eþit hakbir çalýþma biçimi haline getirilmiþtir.
lar temelinde, özgür ve demokratik bir
Tüm yurttaþlarýn parasýz, eþit, nitelikli ve
ülkede barýþ içinde yaþamasý dileðiyle,
güvenilir bir kamu hizmetine eriþim haktüm halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramý’ný
kýný yok sayan düzenlemelere her gün bir
kutluyor, Cumhuriyetin mimarý Mustafa
yenisi eklenmektedir.
Kemal Atatürk’ü saygýyla anýyoruz.” dedi.
Demokrasinin yapý taþý olan kuvMerter Kocatüfek
vetler
ayrýlýðý ilkesini adým adým tahrip
Kocatüfek, açýklamasýnda þunlarý
eden AKP; yasama, yürütme ve yargý erkini “tek adasöyledi; “Emperyalist iþgale karþý omuz omuza verilen
ma” baðlama giriþimlerindeki ýsrarýný sürdürmektedir.
mücadelenin zaferle sonuçlanmasýyla ilan edilen
Cumhuriyetin üzerinden 91 yýl geçti.
Emperyalist planlarýn uzantýsý olarak hareket
eden, eþitlik, özgürlük ve demokrasi temellerine oturFarklý kimlik ve inançlara sahip halklarýn yedi
mayan bir anayasa ile yönetilen, farklý kimlikler, sýnýfdüvele karþý bedenlerini siper ederek kazandýklarý mülar,
inançlar
ve kültürlerin özgür ve eþit olmadýðý bir
cadelenin antiemperyalist, halkçý, barýþ, eþitlik ve özülkenin gerçek anlamda demokratik, laik ve baðýmsýz
gürlükten yana deðerleri 12 yýllýk AKP iktidarý döneolmasý söz konusu deðildir.
minde görmezden gelinmiþ atýlan her adýmda demokratik bir cumhuriyetin temeli olan çoðulculuk deðil,
Türkiye halklarýnýn ihtiyaç duyduðu, emperyafarklý olaný tahakküm altýna almayý hedefleyen çoðunlizmin güdümünde olmayan, gerçekten laik, demokralukçuluk temel alýnmýþtýr. Devlet neoliberal ideolojitik ve emekçilerin haklarýnýn korunduðu bir cumhurinin rehberliðinde þirket mantýðýyla yeniden yapýlandýyettir. Bugün en büyük özlemimiz; Türkiye`de yaþarýlmýþtýr.
yan halklarýn tam hak eþitliðine sahip olduklarý, emperyalist iþgal senaryolarýnda taþeron rolü üstlenmeCumhuriyetin temel ilkelerinden “yurtta barýþ,
yen, farklý kimlik ve inançlarýn baskýya ve ayrýmcýlýða
cihanda barýþ” felsefesinden uzaklaþanlar, bugün dýþ
tabi tutulmadýðý, her dilden, inançtan ve kültürden halsiyasette ‘bir koyup üç alma’ iddiasýyla “stratejik dekýmýzýn eþit ve özgür olarak yaþadýklarý; iþsizliðin, açrinlik” peþinde koþmakta, emperyalizmin taþeronluðulýðýn ve sefaletin deðil; barýþýn, kardeþliðin ve özgürlünu üslenmektedir.
ðün kol gezdiði demokratik bir ülkede yaþamaktýr.
Dil, inanç, kültür, etnik yapý gibi aralarýndaki tüm
KESK emeðin, barýþýn, eþitliðin, kardeþliðin, özfarklýlýklara raðmen Cumhuriyet`in kuruluþ sürecinde
gürlüðün hakim olduðu bir ülke için; faþizme karþý debirlikte mücadele eden, ayný mezarlarda koyun koyumokrasi, emperyalizme karþý baðýmsýzlýk, savaþa karna yatan halklar bugün çeþitli vesilelerle birbirine karþý
barýþ,
gericiliðe karþý gerçek bir laiklik, baskýlara
þý kýþkýrtýlmaya, birbirine düþman edilmeye çalýþýlkarþý özgürlük, ýrkçýlýða ve þovenizme karþý emeðin
maktadýr.
birliði ve halklarýn kardeþliði mücadelesini kararlýlýkla
Tüm çalýþanlar gibi kamu emekçilerinin sendikal
sürdürecektir.” (Haber Merkezi)
12 ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin
91. Yýlý Kutlu Olsun
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
KARABEKÝR
(Ç.HAK:3075)
ÇELÝK DÖKÜM
Pik - Çelik - Spero
Tel: 227 34 54
‘Türk en zor anýnda bile yeniden dirilir’
(Ç.HAK:2859)
Ýsmail - Aytuð TOKAT
Adres: Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM
Tel: 235 04 61 Cep: 0 536 584 73 95
T
ürkiye Kamu Sen Ýl Temsilcisi M. Fatih Gök, 29
kurucu irade asla unutulmayacaktýr, unutturulmamalýdýr. ÇünEkim mesajýnda, "Büyük Türk milletinin 29 Ekim
kü dün Türk'ün yok edilmesi için mücadele edenler, akýllanCumhuriyet Bayramýný kutluyor, Devletimizin Kurucumamýþ olacaklar ki bugün de boþ durmamakta ve 91 yýl öncesu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaþlarýný
sinin intikamýný alma gayretindedirler. Anlaþýlan o ki hainliksaygý, minnet ve rahmetle yâd ediyoruz." dedi.
ler hiç bitmeyecek, Türk milleti de hep hainleri bertaraf etmek
zorunda kalacaktýr.
Türk'ün devletsiz býrakýlamayacaðýný, en zor anlarda bile yeniden dirildiðini belirten Gök, yaptýðý açýkTürk düþmanlarýnýn gözden kaçýrdýðý husus, bu aziz millamada þöyle dedi; "Ne mutlu bizlere ki, 29 Ekim 1923
letin asla teslim olmadýðýdýr. Ayaðýnda ayakkabý, sýrtýnda elbitarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðindese olmadan, Kurtuluþ Savaþý kazanan Türk milleti, bugün
ki Büyük Türk milletinin, esaret zincirlerini kýrarak tüm
Türklüðünden vazgeçer mi? Devletinin yok edilmesine müsadünyaya "Türk'ü devletsiz býrakamazsýnýz, Türk en zor
ade eder mi? Tarih böyle bir izmihlale þahit olmamýþtýr. Tarih,
anýnda bile yeniden dirilir ve devletini kurar, Dünyayý
umutlarýn tükendiði yerde Türk'ün kudretinin baþladýðýna þeTürk'süz, Türk'ü devletsiz göremezsiniz" diyerek ilan
hadet etmiþtir hep.
ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 91. Kuruluþ yýldönüM. Fatih Gök
Türkiye Kamu Sen Çorum Þubesi olarak milletimizin
müne ulaþtýk.
Cumhuriyet Bayramýný kutlarken, asla umutsuz olmamalarýný
Dünya Türklüðü 'nün ve tüm mazlum milletlerin gururu, ayný zaistiyoruz. Türk Milleti olarak bizi ayakta tutan, bize güç veren milletimanda da umudu olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünya var olduðu
mize olan inancýmýz ve Atatürk'ün kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'nin
sürece yaþayacaktýr ve yaþatýlmalýdýr. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve
ilelebet yaþayacak olmasýdýr." (Haber Merkezi)
Cumhuriyetin tarihsel anlamý
C
umhuriyetin 91. yýldönümü nedeniyle yazýlý basýn açýkkonusunda çalýþan yabancý tarihçilerin; "Türk mucizesi",
lamasý yapan Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD) Uður
"Türk rönesansý", "Türk çaðdaþlaþmasý" gibi çeþitli niteDemirer, Cumhuriyetin tarihsel anlamýný açýkladý.
lemelerle tanýmladýklarý tarihsel ve toplumsal dönüþümdür, Cumhuriyet…
Demirer’in açýklamasý þöyle; “Cumhur dilimize Arapça’dan girmiþ bir sözcüktür, halk/millet demektir. CumhuriAskeri zaferler, iktisadi zaferlerle taçlandýrýlmýþ, ceyet ise halkýn/milletin yönetime erkini kullandýðý rejimlerin
halete savaþ açýlmýþtýr. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal
adýdýr. Batýlý anlamda Cumhuriyet pozitif hukuku temel alýr.
Atatürk Kurtuluþ Savaþý sonrasý Türk ulusunun önüne iki
Adý Cumhuriyet olan ve dinsel esaslarý temel aldýðý için evgerçekçi hedef koymuþtur. "Asýl savaþ þimdi baþlýyor;
rensel anlamda çaðdaþ devlet yapýsýndan oldukça uzak yöneyoksulluk ve cehalet ile savaþ!" diyerek yenilmesi geretim örnekleri de Ýslam coðrafyasýnda geçerlidir.
ken düþmanlaý iþaret etmiþtir.
Cumhuriyet sözcüðünün anlamýný çaðrýþtýrdýðý mânâda
Yaþadýðý sürece demokrasiyi tüm kurum ve kurallayani yakýnçaðý baþlatan geliþmeler temele alýndýðýndan derý ile olusturmayý hedefleyen Atatürk; yaþadýðý sürece gimokrasi ile de özdeþ bir yönetim biçimidir. Avrupa yüzlerce
riþtiði iki çok partili yaþama geçiþ deneyiminde rejim ve
Uður Demirer
yýl süren savaþlarýn sonunda Cumhuriyet yönetimine ulaþülke bütünlüðü tehlikeye girdiðinden geri adým atmak zomýþtýr.
runda kalmýþtýr. Harap bir coðrafya imar edilmiþ, KÝT'ler
kurulmuþ, eðitim ve kültür alanýnda önemli atýlýmlar yapmýþtýr. Türk inBiz de 91. yýlýný kutladýðýmýz Cumhuriyet Ulusal Baðýmsýzlýk sasaný 20.yüzyýlýn uygarlýðýnýn gerektirdiði yaþam biçimine ve donanýmývaþýnýn kazanýlmasý sonucu gündeme gelmiþtir. 623 yýllýk hanedan devna sahip kýlýnmaya çalýþýlmýþtýr.
leti 1922'de saltanatýn kaldýrýlmasý ile sonlanmýþ bu tarihte ''doðmuþ
olan çocuðun adý'' 29 Ekim 1923 tarihinde konulmuþ yani Cumhuriyet
24 Ocak 1980 kararlarý ile izlenen "neo liberal", "küreselci" politikalar cumhuriyetin ekonomik varlýklarýnýn haraç-mezat elden çýkarýlilan edilmiþtir.
masýna yol açmýþ,bu ise kültürel keþmekeþi ve yýkýmý beraberinde geCumhuriyet, laik, demokratik ilkeleri oluþturmayý temel hedef seçtirmiþtir. Eðitim kamunun sýrtýnda bir yük olarak görülmeye baþlanmýþ,
miþ ve bunu yaþamsallaþtýrmayý hedeflemiþtir. Türkiye Cumhuriyeti,
sanat gereksiz bir iþ gibi anlaþýlýr olmuþtur. Ülke halkýný bütünleþtirme
kurulduðu koþullar gereði çeþitli ilkeler koymuþ ve bunlarý devletin kuve birleþtirme söylemleri yerine ayrýþtýrýcý söylem ve uygulamalarla
ruluþ felsefesi durumuna getirmeye çalýþmýþtýr. Bu anlamda milliyetçiparçalanma noktasýna getirilmiþtir. Küresel efendiler coðrafyadaki çýlik (ulusçuluk) coðrafyada yaþayan tüm bireyleri etnik ve dinsel kimlikarlarýna hizmet edecek devletler dýþý güç odaklarý yaratmýþ ve istekleðine bakmaksýzýn yasalar karþýsýnda eþit yurttaþlar kabul eder. Halkçýlýk
rini gerçekleþtirecek ortamý oluþturmayý bu odaklara ihale etmiþlerdir.
toplumsal iþ bölümü ve dayanýþmayý saðlamayý hedefler. Devletçilik, o
Cumhuriyet'in kuruluþ felsefesinden her gün biraz daha uzaklaþýlgünün koþullarýnda on yýlý aþkýn savaþmýþ ve yoksul düþmüþ, Anadolu
mýþ, kitlelere takiyeci bir tutumla cumhuriyete karþý deðilmiþ gibi gözühaklýnýn mal ve hizmet gereksinimlerini devlet eliyle karþýlamayý amaçküp onun can damarlarýna yapýlan saldýrýlar Atatürk Cumhuriyeti'ni örselemiþ, ciddi tehditlerle karþý karþýya getirilmiþtir. "Açýlým", "çözüm
lamýþtýr. Laiklik yurttaþlarýn inançlarýnda özgür olmasý, devletin dinsel
süreci" gibi kavramlarla nitelenen bölücü akýma verilen ödünler geçtiesaslara dayanmamasý, devletin inançlara eþit mesafede olmasý yani
ðimiz gün Hakkari Yüksekova'da üç gencecik askerimizin þehit edilmefarklý inançlarda yurttaþlarýnýn birinin inancýný diðerine tercih etmemesine
yol açmýþtýr. Bir kez daha anlaþýlmýþtýr ki terörle müzakere deðil
si anlamýna gelir. Devrimcilik ise toplumun deðiþen ve geliþen gereksimücadele edilmelidir.
nimleri konusunda sürekli bir yenilenmeyi öngörür.
Ulusal baðýmsýzlýðý ve bütünlüðü temel alan, çaðdaþ yaþam þekliBir bütün olarak bakýldýðýnda Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri
nin güvencesi cumhuriyete ve onun kazanýmlarýna, deðerlerine sahip
kurtuluþ savaþý örgütlenirken kongreler sýrasýnda atýlmýþtýr. Avrupa
çýkmak her vatandaþýn temel görevidir. Türk ulusunun varlýðýnýn adý
uluslarýnýn yaklaþýk 300 yýllýk kanlý savaþlar sonunda elde ettiði yöneTürkiye Cumhuriyeti'nin 91. yýlý ülkemize ve ulusumuza kutlu olsun.”
tim biçimi Türk Ulusu'na 15 yýl gibi kýsa bir sürede kazandýrýlmýþtýr
(Haber Merkezi)
''Artýk millete efendilik yok, millete hizmet vardýr.'' Yakýn Türk tarihi
‘91 yýllýk çýnar’
ürk Eðitim-Sen Basýn ve Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Mustafa Daldal, CumhuriyeT
tin bugün 91 yýllýk dev bir çýnar olduðunu, bu çýnarýn köklerinin saðlamlýðý
sayesinde varlýðýmýza birliðimize, dirliðimize kasteden kim ve ne olursa olsun,
karþýsýnda dimdik durabildiðini kaydetti.
Daldal, yaptýðý açýklamada þöyle dedi; "Ulu Önder Atatürk ve O'nun kahraman yol arkadaþlarý, bu topraklarýn küllerinden yeniden doðmasýný saðladýðýnda, ayný zamanda çok güçlü bir ülkenin temellerini de attý. Bu topraklar; vatanýný çoluk, çocuk, dede, nine hep birlikte cesurca savunanlarý; Kara Fatma,
Nene Hatun, Halide Edip Adývar gibi savaþ kahramaný kadýnlarý; cepheye mermi taþýrken çýð altýnda kalarak þehit olan, kahramanlýklarý türkülerle anlatýlan
savaþ kahramaný çocuklarý gördü. Dolayýsýyla bu millet, tutkal gibi birbirine öyle baðlandý ki, hiçbir güç bu baðý koparamayacaktýr.
Ancak þunu da belirtmek isteriz ki, Cumhuriyetin 91'ýncý yýldönümünde
ülkemize ve milletimize yönelik tehditler de had safhadadýr. Çözüm süreci, çözülme süreci olmuþtur. Tüm bunlarý uygulamaya geçirenler, tarihi bir hata yapmaktadýr ve eninde sonunda tarihi hatanýn altýnda ezileceklerdir.
91 yýllýk Cumhuriyet tarihinde Türk milleti hiç bu kadar ayrýþtýrýlmamýþ,
aþaðýlanmamýþ; teröristler de hiç bu kadar þýmartýlmamýþtýr.
Cumhuriyetin ilk yýllarýnda ayrý gayrý yokken, bu topraklarý birlikte vatan
yapan her etnik kökenden vatandaþýmýz birbirine sýký sýký baðlýyken; bugün bazý çevreler eliyle oluþturulan ayrýþma son derece tehlikelidir.
Türkiye Kamu-Sen olarak milletimizin saðduyusuna inancýmýz sonsuzdur. Ortada bir tehlike olmadýðýný düþünmek tam anlamýyla safdillik olur. Ancak inanýyoruz ki; necip Türk milleti aklý ve öngörüsüyle basiretsiz politikalara
pabuç býrakmayacak, ülkemizin birliðine, dirliðine, aðýr bedeller ödenerek kurulan Cumhuriyetimize zarar gelmesine müsaade etmeyecek, her türlü entrikayý, bölücü çetenin dayatmalarýný geri püskürtecektir.
Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin 91.ý yýldönümünü kutluyor; Ulu Önder
Atatürk, silah arkadaþlarý ve aziz þehitlerimizi saygý, minnet ve rahmetle anýyoruz. Ruhlarý þad olsun." (Haber Merkezi)
Atatürk’ün mirasý, Cumhuriyetimizin
91. Yýlý Kutlu Olsun
(Ç.HAK:2524)
Numan ÇÝFTÇÝ
(Ç.HAK:2523)
Hemþehrimizden
bayram konseri
Ç
orum’un ulusal ve uluslararasý
alanda tanýnmýþ ses sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý nedeniyle Sungurlu
Spor Salonu’nda konser verecek.
Ýstanbul’da yaþayan hemþehrimiz Kurtoðlu, Sungurlu Belediyesin-
ce düzenlenen halk konserine davet
edilmesinden dolayý onur duyduðunu
belirtti. Kurtoðlu, bu anlamlý ve
önemli gün için düzenlenen organizasyonda, birlik ve beraberlik adýna
katýlýmýn yüksek olmasý için tüm
hemþehrilerimizi konsere davet etti.
‘Baðýmsýzlýðýmýz taçlandý’
Ç
orum Ticaret Borsafemizdir. 91. yýlýný kutlasý Baþkaný Ali Bekdýðýmýz Cumhuriyetimitaþ, 29 Ekim Cumhurizin varlýðýyla milletçe
yet Bayramý nedeniyle
haklý bir gururu yaþýyobir mesaj yayýnladý.
ruz.
Cumhuriyetin, bu
Bu itibarla baðýmcennet vataný inþa etmek
sýzlýðýmýzýn en önemli
için verilen topyekün
göstergesi olan Cumhumücadeleyle baðýmsýzlýriyet’i bu vatana kazanðýmýzý taçlandýran büdýran baþta Gazi Mustafa
yük bir miras olduðunu
Kemal’i, silah arkadaþladile getiren Ticaret Borrý, aziz þehitlerimiz ve
sasý Baþkaný Ali Bektaþ,
gazilerimizi minnet ve
“Bu mirasý yaþatarak
Ali Bektaþ
þükranla anarken tüm milTürkiye’yi muasýr medeletimizin
Cumhuriyet
Bayramýný en
niyetlerin üstüne çýkarmak ve daha
içten dileklerimle kutluyorum” deda güçlendirmek adýna ayný azim, kararlýlýk ve ruhla çalýþmak en asli vazidi.(ÝHA)
Þahiner’den bayram mesajý
Ç
orum'un Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner 29
Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýnladý.
Þahiner mesajýnda,
“Bugün yarýnlarýmýzýn
mimarý Atatürk'ün önderliðinde kurulan Cumhuriyet'in 91. yýldönümünü, Milletçe coþku
içinde kutlamanýn mutluluðu içindeyiz. Türk Milleti'nin, Atatürk'ün çevresinde kenetlenmesiyle
yürütülen Kurtuluþ Savaþýnýn zaferle sonuçlanmasý ve ardýndan Cumhuriyetin kurulmasý, tarihte ender kaydedilen
bir baþarýdýr. Kurtuluþ
Savaþý, Milletimizin var
olma savaþý, Cumhuriyet
ise, yeniden diriliþin simgesidir.
Abdulkadir Þahiner
Atatürk'ün önderliðinde büyük Türk Milleti'nin kaný, caný ve sonsuz emekleriyle kurulan
Cumhuriyetin, tüm deðerleriyle sonsuza deðin
yaþatýlmasýnýn herkesin
vazgeçilmez ortak sorumluluðudur. 91. yýlýný
kutlayacaðýmýz Cumhuriyetimiz, bugünlere ge-
lene dek verilen mücadele ile dünya tarihine altýn
harflerle yazýlmýþ bir baðýmsýzlýk savaþýnýn sonucudur. Baþta Gazi Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaþlarý ve Türk
Milleti'nin omuz omuza
verdiði Kurtuluþ Savaþý
sonrasýnda elde edilen bu
büyük zaferi, Ülkemizi
ve Cumhuriyetimizi hep
beraber korumalýyýz. Bu
duygu ve düþüncelerle;
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak
üzere ebediyete intikal
etmiþ þehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz þükran
duygularýmla ve rahmetle anýyorum. Tüm halkýmýzýn Cumhuriyet Bayramý kutlu olsun."(ÝHA)
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
NAZAR OPTÝK
Tel: 0 364 212 69 64 Gsm: 0 532 600 86 33 Cemilbey Cad. No: 3 ÇORUM
Çorum’un ulusal ve uluslararasý alanda tanýnmýþ ses
sanatçýsý Cemalettin Kurtoðlu, Sungurlu7da konser verecek.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Cumhuriyet Bayramýmýz
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:5 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:16 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:177
2014
29
EKÝM
Yâ Rabbî! Dostlarýný ve evliyâný öyle
gizledin ki, onlarý bulan sana
kavuþuyor. Ýbni Atâullah
"Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.30
05.57
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.31 AKÞAM 16.53
14.23 YATSI
18.13
Cumhuriyet'in ilâný (1923) - Cumhuriyet
Bayramý - Sultan III. Osman Hânýn vefâtý
(1757) - Kýzýlay Haftasý
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
NÖBETÇÝ ECZANELER
AKSOY ECZANESÝ
SENEM DEVECÝ AKSOY
G.BEY MAH. CEMÝLBEY CD. NO :
18/A - YENÝ GÖÐÜS HASTANESÝ ESKÝ SSK HASTANESÝ KARÞISI
212 32 00
HABOÐLU ECZANESÝ
MÜCELLA HAPOÐLU
DUMLUPINAR CD.M.GAZÝ 3.
SOK. NO:2 - ÇORUM
DEVLET HASTANESÝ YANI
221 44 47
ZÜLAL ECZANESÝ
ELÝF ÖZGE MAZ
ULUKAVAK MAH. EÞREF HOCA CD.
21/ A - 23 NÝSAN ÝLKOKULU KARÞISI
227 76 78
VEFA ECZANESÝ
MUSTAFA GÖBELEK
GAZÝ CD. 53/B - KÜLTÜR
SÝTESÝ ALTI
224 83 26
METEOROLOJÝ
Bugün bayram.
büyür sorunlar. Bu hayat hep böyle
evrensel olarak. Dünya, dönen gezeDEÐÝNMELER
Milletimizin bayramýný en içten
gendir. Onun koþullarý da her an dedileklerimle kutluyorum.
ðiþtiðinden bazý dönemlerde altýndan
Cumhuriyete kavuþmuþ olmanýn
kalkýlmaz hale gelir sýradan mesele91.yýlýnda, 29 Ekim gününü bayram
ler bile.
sevinciyle idrak etmek.
Mesela, 19.yüz yýlýn ikinci yarýBu idrak ediþ millet olma bilinciysýndakiler.
le doludur.
En fazla da 20.yüz yýl baþlarýnMilletimizin Atatürk'ün liderliðinda. Birinci Dünya Savaþýyla kopar
de varlýðýmýz, birliðimiz, dirliðimiz,
kýyamet. Osmanlý Devleti iyice zabaðýmsýzlýðýmýz uðruna verdiði þanlý
yýflamýþtýr ve bu haliyle girmiþtir samücadele neticesinde egemenliðini elivaþa.
ne alýþýnýn bayramýdýr.
Herkes farkýndadýr sýkýntýlarýn
Müthiþ bir hak edilmiþliðin kazabüyüklüðünün. Dünya savaþý biter.
nýmýdýr Cumhuriyet.
Bitmesine biter de, ülkemiz de iþgal
Ne kadar güzel, ne kadar anlamlý!
edilir.
Evet, Cumhuriyet, Milli Mücadelenin çok kýyDünyanýn en önemli kurtuluþ mücadelesine
metli sonuçlarýndan biri.
baþlayan milletimiz, Mustafa Kemal Atatürk liderliðinde yurdumuzu kurtarmayý baþarýr. Halkýn iradesiOnu kazanmýþ olmanýn, onu hak etmenin kýne duyduðu saygýyla birlikte, dünyanýn gidiþatýný
vancýný anladýkça artýyor mutluluðum.
akýlcý bir yöntemle çözümleyerek, yönetim þekli ola*
rak cumhuriyetin ilanýný teklif eder tarihi bir kararla.
Hayat bir mücadele.
Milli Mücadele dönemi TBMM çok köklü ve etkin
Aralýksýz ayakta kalma mücadelesi fert olarak,
karar alýr. Cumhuriyet ilan edilir. Bu karar, tarihimimillet olarak.
zin dönüm noktalarýndan biridir kuþkusuz. Yenilenme hamlesi özelliði taþýyan karar, milletimizin moBaðýmsýzlýðýný ve kendi iradeni daima elinde
dern dünya ortamýnda varlýðýný ve egemenliðini bütutmak için gerekli bu çalýþma.
tün cihana duyurma manasý da taþýr.
Varlýk ve dirlik meselesi.
Unutmayalým ki; Cumhuriyet, demokrasiye açýBunu baþarmak için türlü sýkýntýya katlanýlýr,
lan en önemli yoldur.
türlü engeller çýkar karþýna. Bazen cehaletten, bazen
Þimdi biz o yolda yürüyoruz.
tembelleþmekten, bazen dünyanýn gidiþatýný kavrayamamaktan, bazen ürettiðinden çok tüketmekten
Allah, açýk eder inþallah yolumuzu.
Þahin ERTÜRK
Sadece can gelmiyor boðazdan
H
icri Yýlbaþý’nýn olduðu 25 Ekim
Ayný zamanda yokluk ve kýtlýklarý
2014’de Deniz Feneri Çorum Þubilen bir milletiz. Çok uzak deðil
EÐÝTÝM KÜLTÜR
besi’nin organize ettiði kahvaltýya iþ1940’lý yýllar. Af buyurun atlarýn yeyip
PENCERESÝ
tirak ettik.
dýþkýsýyla dýþarý attýðý arpalarý temizleyip un yaparak çorbasýný içen, otla besKahvaltý günü müstesna olduðu
lenen ve daha nice mahrumiyetler yaþagibi organize edenler de, katýlanlar da
mýþ dedelerin torunlarýyýz.
müstesna idi. Katýlýmcý sayýsý beklenildiði gibi deðildi sanki. Davet eden1950’den sonra Amerika yardýmler ellerinden geleni yapmýþlar gerisi
larý geldi, okullarda süttozu sütü daðýtýicabet etmeyenlerin sorunu. Denilir
lýyordu..
ya; teklif var, ýsrar yok.
Köy çocuðu okulda ineklerinin,
Ýlimize gelen Deniz Feneri’nin
koyun ve keçilerinin deðil ABD’nin
ilgili ve yetkili zevatý bilgilendirmede
süttozunu içiyordu akýl alýr gibi deðil...
H. Mustafa AKTAÞ
bulundular.
Düþünebiliyor musunuz? 1970’de sü[email protected]
tozunu içtiðimi, gönderilen beyaz unun
Yaptýklarý çalýþmalarý, yurt içi ve
[email protected]
ekmeðini okulda yediðimizi hatýrlýyoyurt dýþý faaliyetlerini anlattýlar.
rum.
Yapýlan baðýþlarýn kuruþuna kaÝstisnalar hariç biz dinimizi satmadar belgeli olarak nasýl deðerlendirildýk bir bardak süte..
diðini vurguladýlar kem gözlere ve sözlülere inat.
Ancak
dünyanýn
pek çok ülkesinde mahrumiyeÖzellikle yurt dýþýnda ulaþabildikleri ülkelerin
tin bellerini büktüðü insanlar bu çaðda ne yazýk ki zor
þehirlerinde açtýklarý su kuyularýndan, inþa ettikleri
durumdalar..
saðlýk ocaklarýndan, kurban eti kesim ve daðýtýmlarýndan söz ettiler.
Beyaz adamlar devredeler..
Hýristiyan misyonerlerinin kol gezdiði Afrika ve
Onlar yüzünden öyle bir noktaya geliyorlarmýþ
geri kalmýþ ya da Ýslam’a yabancý bazý ülkelerde inki yiyecek bir þey bulamayanlar dinlerini yemeye baþsanlarýn üç-beþ kuruþa nasýl kandýrýldýklarýný üzülerek
lýyorlarmýþ.
onlardan dinledik.
Hani Hz. Ömer cahiliye döneminde seferde iken
Ellerine tutuþturulan elma þekerleriyle kandýrýacýktýklarýnda yanlarýnda götürdükleri helvadan putu
lan çocuklarýn zihinleri misyonerler tarafýndan alt-üst
yediklerini anlatýr ya.
ediliyormuþ.
Malum Hz. Ali “insan, ihsanýn kölesidir” der.
Bir gün Müslüman bir ailenin çocuðu duyduklaZekatýn verildiði yerlerden birisin de müellefe-i
rýndan etkilenerek koþa koþa eve gelip anne-babasýna
kulup olduðunu unutmayalým.
çýkýþýyor: “Allah birdir dediniz hep ama Allah’ýn oðÝnsanoðlu malý canýnýn yongasý bilir varken.
lu da varmýþ.”
Yokken ise ne pahasýna olursa olsun hemen ona meyDeniz Feneri Ýletiþim Koordinatörü hemþehrilediverir
miz Recep Koçak, meþhur “su uyur düþman uyumaz”
Anlayacaðýnýz sadece can boðazdan gelmiyor...
atasözünü hatýrlatarak buradaki “su” kelimesinin
Din de boðazdan din de..
Farsçada “asker” anlamýna geldiðini ve “asker bile
uyur ama düþmanýn uyumayacaðýný bilmemiz lazým”
Meþreb de..
þeklinde yorumladý.
Mezhep de..
Uyumayan düþmanýn gerek Müslümanlarý geAnarþi de...
rekse Müslüman adaylarýný ekmek ile din arasýnda
Terör de..
tercihe zorladýklarý gözlemlerini de bizimle paylaþýrSiz Doðu ve Güneydoðuda taþ atan, Molotof
ken çok üzülmüþtüm.
kokteyl fýrlatan, yakýp yýkanlarýn bunlarý babalarýnýn
Yokluk ve kýtlýklarý görmüþ bir dinin müntesiphayrýna,
gerçekten davalarý uðruna mý yapýyorlar saleriyiz. Hz. Peygamber ve ashabýna Mekke’de ambarnýyorsunuz?
go uygulandýðýnda, Hicretle birlikte malýný, mülkünü,
Güldürmeyin lütfen..
evini, barkýný býrakýp gelen muhacirin hali, savaþlarda
-mesela Hendek- hendek kazýlýrken baþta Efendimiz
Ceplerine atýlan, boðazlarýndan akýtýlan, mideleolmak üzere açlýktan karýnlarýna taþ baðlamalarý..
rine indirilen, içirilip kafalarý bulandýrýlanlar uðruna...
13
O
gece Ankara’da kar ile karýþýk yaðan
Rahmetin ardýndan, gök kubbenin altýnda, Hacý Bayram camiinde sabah namazýný kýlmak için orada idik.
Tefekkür
Mehtap daha uyanma- Dünyamýz
mýþ…
Ýlk etapta Ankara’ya
teþrif eden muhabbet fedailerinin simalarý ile ilk defa
orada karþýlaþtýk..
Camiye girmeden önce
gönüller sultaný, Hacý Bay- Raþit Yücel
ramý Veli hazretlerinin marasityü[email protected]
nevi huzurunda Fatihalar corumhakimiyet. net
gönderdik.
Sabah namazýnýn öncesinde Kur'anýn
kalbi olan Yasin suresini huzur ve huþu
içinde dinledik..
Mehtap yeni yeni uyanýyordu…
Yaðýþlý ve haþin havanýn yerine güneþli bir hava ile Ankara gelenlerini selamlýyordu…
Ankara kalesinden göklere selam bayraðýn ihtiþamýnda üstadýn hayali ile hemhal olduk..
Uzun yýllar nur mektebi irfanýna hizmet veren ve 27 ile anýlan kýdemli dershanesinin önünde yüzlerce hatýralarýmýz canlandý..
Ulus’ta ilk meclis önünden geçerken,bu milletin yeniden hayat bulduðu istiklalinin çýraðý yakýlýrken, bir taraftan da
hýyanet tezgahlarýnýn projelendirildi zamanlara gittik hayalen..
Ve Kocatepe camiindeyiz…
Demokratlarýn Ankara’nýn kalbine
yerleþtirdikleri ve uzun zaman inþasý devam eden Kocatepe camii..
Anadolu'nun dört bir yanýndan ceplerinden ödedikleri paralar ile gelen Anadolu
fedailerini…
(Sürecek)
2.8164
2.8176
2.2128
2.2135
Gram
ALIÞ
87,49
SATIÞ
87.55p
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7030
29 EKÝM 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
1-Hamdiköy' den gelme, Haydar, Seyfi,
Ayten, Ahmet ve Belgizar MERT'in babasý, Çimento Fabrikasýndan emekli; Garip MERT .
2-Dodurga, Alpagut Köyü' nden gelme, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
çalýþaný Muhammed ÇAÐLAR' ýn babasý, Din
Alimi; Ömer ÇAÐLAR
3-Yenice Köyü' nden gelme, Okul Müdürü
Selçuk KÖSE, Gümrük Muhafaza Müdürü Þeref KÖSE,Emniyet Müdürü Uður KÖSE ve
Zehra BÜTÜN' ün babasý, Eski Çorum CHP
Milletvekili Þükrü BÜTÜN' ün kayýnpederi;
Aziz KÖSE.
4-Tatar Köyü' nden gelme, Reþit KOÇ.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
29 EKÝM 2014
Atatürk’ün
mirasý,
Cumhuriyetimizin
91. Yýlý Kutlu
Olsun
KASAP OKTAY
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
BAÞAR
NAKLÝYAT
Murat AYDAR
Soner AYDAR
Oktay PAK - Hasan BENLÝ
(Ç.HAK:2823)
Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl Müd. Lojmanlarý Krþ.) ÇORUM
Tel: 0 364 224 64 46 - 0 538 634 61 00
Kayseri: 0 352 327 36 02 - 0 536 294 35 99
(Ç.HAK:2859)
Karakeçili Mh. Ilýca Cd. 8/C (Eski Final Dershanesi Yaný)
Tel: 225 26 27 Cep: 0 545 322 65 67
Çorum MMO proje ortaðý
Ç
orum Mimar Mühenlikle mücadeledir. Okul
disler ve Teknik Eleolarak biz, iþsizlik sorunumanlar Derneði’nin ortaðý
na kaliteli bir mesleki eðiolduðu Suluova Þehit Ertim sonucu nitelikli iþ gükan Ayas Mesleki ve Tekcü oluþturarak çözüm
nik Anadolu Lisesi taraüretmek arzusundayýz. Bu
fýndan hazýrlanan "Meslekapsamda iþ gücü piyasaki Teknik Eðitimin Kalisýna iþaret etmenin yanýntesini Artýrýyoruz" isimli
da, iþ gücü arz ve talep taprojesinin açýlýþ ve tanýtýraflarý arasýndaki baðýn
mý gerçekleþtirildi.
kurulmasý, eðitim - istihdam iliþkisinin güçlendiKaymakam Hayatý
rilmesi, giriþimciliðin geTaþdan,
Öðretmeneliþtirilmesi ve KOBÝ'lerin
vi'ndeki programda, Türönemi konularýna eðilmekiye'de "Mesleki ve Tekyi bu ve diðer projelerinik Eðitimin Kalitesinin
mizle de sürdüreceðiz.
Artýrýlmasý" baþlýklý hibe
Çorum Mimar Mühendisler ve Teknik Elemanlar Derneði proje ortaðý oldu.
Projemiz, genel olarak
programý
kapsamýnda
mesleki ve teknik eðitimi çevreleyen tüm unsurlarýn topyekun kaAmasya ilinde kabul edilen 3 projeden birinin Suluova ilçesine ait
pasitelerinin
arttýrýlmasý
ya
da
geliþtirilmesi
yoluyla ülkemiz ve
olmasýndan duyduðu memnuniyeti ifade etti.
bölgemizdeki mesleki teknik eðitimin kalitesini arttýrmayý hedefleKaymakamlýk olarak ilçede bir proje ekibi ve ofisi oluþturmektedir."
duklarýný belirten Taþdan, "Arkadaþlarýmýz orada proje çalýþmalarý
Projenin 12 ay süreli ve 249 bin 400 Avro bütçeli olduðunu
yürütmektedirler. Hem ilçemize hem de ilimize projeler neticesinbelirten proje eðitim koordinatörü Þahin Özdemir ise programa kade hibe kazandýrma, mesleki eðitimi güçlendirmek, herhangi bir
týlanlara slayt eþliðinde bilgilendirmelerde bulunarak, Türkiye gealanda bir proje sonucu mevcut faaliyetleri iyileþtirmek adýna yanelinde sunulan bin 287 projeden kabul edilen 70 projeden birisipýlan çalýþmalar bizim açýmýzdan da son derece olumlu ve güzelnin Suluova Þehit Erkan Ayas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisedir" dedi.
si'nin projesi olduðunu belirtti.
Proje ortaklarýnýn Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ile
Programa, Amasya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Dekaný
Çorum Mimarlar Mühendisler ve Teknik Elemanlar Derneði oldu- Prof. Dr. Metin Yavuz, Dekan Yardýmcýsý Doç. Dr. Ünal Kurt, Emðunu söyleyen Okul Müdürü Ýbrahim Bal ise proje ile ilgili þunlaniyet Müdürü Murat Oflaz, Ýlçe Milli Eðitim Müdür Vekili Ahmet
rý söyledi:
Davu, Ýlçe Müftüsü Hüseyin Okuþ, çeþitli kurum, kuruluþ temsilci"Bugün ekonomimizin en can alýcý konusu istihdam ve iþsizleriyle okul öðretmen ve öðrencileri ile vatandaþlar katýldý.(AA)
Sendika rozetlerini çýkardýlar
Ç
orum'da hafta sonundan
itibaren yer yer etkili
olan saðanak yaðýþ, Çorum
Þeker Fabrikasý'na çalýþan
nakliyecileri zor durumda býraktý. Yodunluk nedeniyle sýraya giren kamyoncular alanýn çamur olmasý nedeniyle
güçlük çekti. Tonlarca aðýrlýktaki pancar yüklü bazý
kamyonlarýn zaman zaman
traktörlerle çekildiði belirtildi.
Çorum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin, yaptýðý açýkla-
Tahsin Þahin
mada, daha öncede ayný sorunlara iliþkin çözüm aradýklarýný belirterek, çamur olan
alanda biran önce kumlama
çalýþmasý yapýlmasýný istedi.
Bölgeye giderek esnaflarýn yaþadýðý sýkýntýlarý yerinde gördüklerini belirten
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin
Þahin, yüzlerce insanýn günlerce sýra beklediði bir ortamda tuvalet ihtiyaçlarýný
giderecek bir alan olmamasýný eleþtirdi. (Haber Merkezi)
29 EKÝM Cumhuriyet
Bayramýmýz
Kutlu Olsun
T
ürk Tarým Orman
Sen Cumhuriyetin
91. Kuruluþ Yýldönümü
nedeniyle bazý
üyelerine Türk bayraðý
rozeti taktý.
Türk Tarým Orman
Sen Ýl Baþkaný Necati
Gül, yaptýðý
açýklamada, 29 Ekim
1923 günü Atatürk'ün,
milletvekilleri ile
görüþtükten sonra
taslaðý hazýrlanan
'Cumhuriyet'
önergesini Türkiye
Büyük Millet
Meclisi'ne verdiðini,
Meclis'in önergeyi
kabul ettiðini,
böylece, Türkiye
devletinin yönetim
biçiminin 'Cumhuriyet',
adýnýn da 'Türkiye
Cumhuriyeti Devleti'
olarak belirlendiðini
Çorum Þeker Fabrikasý'na çalýþan nakliyecileri zor durumda kaldý.
Þoförler ve Nakliyeciler
Odasý soruna dikkat çekti
Türk Tarým Orman Sen Cumhuriyetin 91. Kuruluþ Yýldönümü
nedeniyle bazý üyelerine Türk bayraðý rozeti taktý.
hatýrlattý.
Gül'en verdiði
bilgiye göre, sendika
üyelerinden, en eski
üye olarak Mehmet
Ferit Erkün ile Celal
Sert'e, en yeni üye
olarak Orhan Uyar'a,
en genç üye olarak
Gizem Ýslam'a ve en
eski bayan üye olarak
Akgül Balcý'ya Türk
bayraðý rozeti takýldý.
Sendika yönetim
kurulu üyeleri Necati
Gül, Mehmet Ulucan,
Yusuf Bayçelik ve
Fatih Torun da
yakalarýndan sendika
rozetlerini çýkartýp
'önce ülkemiz, sonra
ilkemiz' anlayýþý ile
Türk Bayraðý rozeti
taktý. (Haber Merkezi)
TOÇBÝR-SEN’de görev deðiþimi
OÇBÝR-SEN
T
Çorum Þube
Baþkanlýðý
görevinden ayrýlan
Yusuf Þahinbaþ’ýn
yerine Ziraat
Mühendisi Arzu
Özkader getirildi.
Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Ýl
Müdür Yardýmcýsý
olarak atanmasý
nedeniyle görevi
býrakan Yusuf
Þahinbaþ, bu zamana
kadar yaptýklarý
çalýþmalarda
kendilerine destek
olanlara teþekkür etti.
Þahinbaþ ayrýca, tüm
Çorum halkýnýn 29
Ekim Cumhuriyet
Bayramý’ný da
kutladý.
ERDAL
(Haber Merkezi)
29 EKÝM Cumhuriyet Bayramýmýz Kutlu Olsun
ÜNAL YEM
BÜRO & AKSESUAR
Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. Tel: 254 91 46
Büro: Cengiztopel Cad. No: 112 Tel&Fax: 213 66 48-213 48 81
www.unalyem.com.tr
[email protected]
Arzu Özkader
(Ç.HAK:2517)
(Ç.HAK:2517)
Sarýaslan Ailesi
Çepni Mh. Taþhan Cd. 79/A ÇORUM
Tel: 0 364 227 20 91 - Gsm: 0 532 771 99 89
Gsm: 0 542 265 19 87 e-mail: [email protected]
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Çorum sanayisi bir çýnarýný yitirdi
15
Mehmet Alapala
hayatýný kaybetti
RECEP MEBET
rilecek.
lapala Makina kurucusu
Mehmet
Alapala (91) dün vefat
etti.
Çorumlu sanayici
ve iþadamlarý Ýsmail ve
Nurettin Alapala ile Ferhan Alapala’nýn babasý
Mehmet Alapala, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu
yaþamýný yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný
müteakiben
Ulucamii’de kýlýnacak cenaze
namazýnýn ardýndan Ulu
Mezarlýk’ta topraða ve-
Mehmet Alapala,
1923 yýlýnda Çorum’da
doðdu. Ýþ hayatýna çok
genç yaþta, 1930’lu yýllarýn sonralarýnda, babasý Abdullah Alapala ile
birlikte inþaatlarýn ahþap
kýsýmlarýnýn yapýmýyla
baþladý. Yýllar sonra,
kardeþi Mustafa Alapala
ile marangozhane açarak dülgerlikten marangozluða adým attý. 1961
senesinde Ýngiliz deðirmen üreticisi Simon’un
A
Mehmet Alapala
kimdir?
Çorum’da kurduðu Hatap Un Fabrikasý'nýn kurulumunda görev aldý.
Bu tecrübe, hem
Mehmet Alapala hem de
kendisinden sonraki kuþaklar için yepyeni bir
dönemin baþlangýcý oldu. O yýllarda deðirmen
makineleri ahþaptan yapýlmaktaydý. Mehmet
Alapala, bu çalýþmadan
elde ettiði tecrübeyle un
fabrikalarýnda kullanýlan ‘kare elek’ makinesinin üretimine baþladý.
Kaliteye verdiði önemin
ve titiz çalýþmasýnýn ya-
Çorumlu sanayici ve iþadamlarý Ýsmail ve Nurettin Alapala ile Ferhan Alapala’nýn
babasý Mehmet Alapala, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.
ný sýra, Türkiye’de bu
üretimi gerçekleþtiren
ilk ve tek kiþi olmasý nedeniyle, kýsa sürede
Türkiye’deki tüm fabrikalara elek satmaya baþladý. Böylece, bugün bu
sektörde dünyanýn ilk üç
firmasý arasýna girmeyi
baþarmýþ Alapala Makina'nýn da temellerini atmýþ oldu. Ýlerleyen dönemlerde Mehmet Alapala, oðullarý Ýsmail ve
Nurettin Alapala’nýn da
katýlýmýyla, un fabrikasýnda kullanýlan tüm
makineleri üretmeye ve
anahtar teslim fabrikalar
kurmaya baþladý. 1982
senesinde Alapala Yem
Fabrikasý, 1984 senesinde ise Çorum'da Alapala
Un Fabrikasý'ný kurarak
Alapala grubunun da temellerini atmýþ oldu.
Mükemmeliyetçiliði, çalýþkanlýðý ve dürüstlüðü kendine ilke
edinmiþ olan Mehmet
Alapala, kendisinden
sonraki nesillere her zaman çok deðerli bir yol
gösterici oldu.
HAKÝMÝYET,
Mehmet Alapala’ya Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Þehitlerimiz için mevlid
MURAT
ÇETÝN
orum
Ülkü
Ç
Ocaklarý
Eðitim ve
Kültür Vakfý,
Hakkari'nin
Yüksekova
ilçesinde hain
bir saldýrý
sonucu þehit
düþen
askerlerimizin
ruhuna mevlit
okuttu.
Ulu Cami
de düzenlenen
mevlid-i þerif
programýný
MHP Merkez
Ýlçe Baþkaný
Bekir Çetin,
Ülkü Ocaklarý
Baþkaný
Ahmet Hattab
Ýmal ve
camiye gelen
vatandaþlar
dinledi.
Mevlid
sonunda tüm
þehitlerimiz
için dua
edildi.
Çorum Ülkü Ocaklarý Eðitim ve Kültür Vakfý þehitlerimiz için mevlit okuttu.
Altýnokta’dan Vali’ye ziyaret
DENÝZ URAL
A
ltýnokta Körler
Derneði Çorum
Þubesi yönetimi dün
Vali Ahmet Kara'yý
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyarete
Altýnokta Körler
Derneði Genel
Merkez Yönetim
Kurulu Üyesi Fazlý
Koçak, Þube Baþkaný
Kürþat Abid Ahýshalý,
Mali Sayman Arslan
Þahin ve Eðitim
Sekreteri Durak
Kocaseçer katýldý.
Dernek
faaliyetleri hakkýnda
bilgiler veren Kürþat
Abid Ahýshalý, Çorum
Valiliði görevine
atanan Ahmet Kara’yý
kutladý.
Ziyarette
konuþan Fazlý Koçak
ise görme engellilerin
sosyal hayatta
karþýlaþtýðý problemler
hakkýnda Vali Kara’ya
bilgiler vererek bir
dosya sundu.
Konuyla ilgili
Ziyarette konuþan Fazlý Koçak ise görme engellilerin sosyal hayatta
karþýlaþtýðý problemler hakkýnda Vali Kara’ya bilgiler vererek bir dosya
sundu.
açýklamalarda da
geçitlerinin önüne
bu problemlerin
bulunan Koçak, görme
düzensiz park edilen
çözümü konusunda
engellilerin yaþadýðý
araç ve iþ makineleri
ilgili kurumlardan ve
problemleri þu þekilde
görme engellilerin
halktan destek
sýraladý:
geçiþini engelliyor.
bekliyoruz.”
“Bizler için
Esnaf tarafýndan
Ziyaretten
saðlanan kolaylýklarý
açýlan kaldýrýmlarý
duyduðu memnuniyeti
kullanamýyoruz.
iþgal eden tezgah ve
dile getiren Vali Kara,
Özellikle engellilerin
standlar da görme
“Bizim için önemli ve
kullandýðý yollar iþgal
engellilerin düþerek
deðerlisiniz. Geçici
ediliyor.
yaralanmalarýna neden
tedbirler yerine,
oluyor. Sunduðumuz
çözüme yönelik
Þehir
dosya da dile
tedbirler alacaðýz"
merkezindeki cadde,
getirdiðimiz üzere tüm
dedi.
sokak, kavþak ve yaya
‘Cumhuriyet kazanýmlarý
kaldýrýlmaya çalýþýlýyor’
E
Mevlidi þerif Ulu Camii’de düzenlendi.
‘Türk milleti baðýmsýzlýðýna aþýktýr’
T
Altýnokta Körler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
üm Saðlýk-Sen Genel Baþkaný Okay
Türk milleti, milli birlik ve beraberliErözgün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý
ði sayesinde bugün dimdik ayaktadýr. Aranedeniyle yayýnladýðý mesajda birlik ve bedan geçen 91 yýl boyunca varlýðýna ve böraberliðimizin bozulmayacaðýný vurgulayalünmez bütünlüðüne yönelik iç ve dýþ güçrak tüm vatandaþlarýn Cumhuriyet Bayralerin kanlý oyunlarýnýn , hain tertiplerinin
mý’ný kutladý.
ve saldýrýlarýnýn üstesinden gelmeyi bilmiþ
ne kadar büyük bir millet olduðunu tüm
“Türk milletinin tarih sahnesinde yenidünyaya göstermiþtir.
den varoluþunun sembolü olan ve milletimizin tarihteki en büyük baþarýlarýndan biri
Türk Devleti, þanlý tarihini, geleneðiolan Cumhuriyetimizin bugün 91. yýldönüni, kültürünü, inancýný birlik ve beraberliðmünü kutlamanýn sevincini ve coþkusunu
ni muhafaza ederek önündeki yolda geleceyaþýyoruz” diyen Erözgün, þunlarý söyledi:
ðe umutla yürüyecektir. Ülkemizi, sürekli
“Ülkemiz için bir dönüm noktasýný ifade
olarak geliþen ve deðiþen dünyada hak ettiOkay Erözgün
eden bu bayram, milletimiz için her geçen
ði konuma getirmek için, milli ve manevi
gün daha büyük bir önem kazanmaktadýr.
deðerlerimize sahip çýkarak, demokrasisiyle,
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atahukuk devleti normlarýyla, insan hak ve hürriyetleriyle,
türk'ün 'en büyük eserim' dediði Cumhuriyet, hiç þüpheekonomisiyle, sanayisiyle, eðitim düzeyi ve her bakýmsiz geleceðimiz adýna en büyük güvencemizdir.
dan mutlu olan refah bir Türkiye hedefine ulaþmak için
bütün gücümüzle çalýþmayý sürdüreceðiz.
Türk milleti tarih boyunca hiçbir zaman zulmeden,
zalimlere karþý sessiz kalan bir millet olmamýþtýr. Türk
Bu duygu ve düþüncelerle Cumhuriyetimizin kurumilleti baðýmsýzlýðýna aþýktýr. Tarihin adalet terazisinde,
cusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahrabu vasfý ile daima yer alacak ve gýpta edilecek bir millet
man ecdadýmýzý ve þehitlerimizi sonsuz minnet, þükran
olarak yer alacaktýr.
ve rahmetle anýyor, ve bütün vatandaþlarýmýzýn Cumhuriyet Bayramýný kutluyorum.” (Haber Merkezi)
ðitim Sen Çorum Þube Baþkaný
ürettiði deðerler heba edilmekte ve
Mehmet Öztürk, “Mustafa Kemal
yandaþlara daðýtýlmaktadýr.
Atatürk'ün önderliðinde Türkiye`de
Türkiye'de yaþayan insanlarýn
yaþayan halklarýnýn emperyalist iþgale
özlem ve ihtiyaç duyduðu, törensel
karþý omuz omuza verdikleri mücadeve sembolik kutlamalara sýkýþtýrýlan
lenin zaferle sonuçlanmasýnýn ardýnbir cumhuriyet deðil, emperyalizmin
dan ilan edilen Cumhuriyet Bayragüdümünde olmayan, gerçekten laik,
mý’nýn 91. yýlý bütün ulusumuza kutlu
demokratik ve emekçilerin haklarýnýn
olsun.” dedi.
korunduðu demokratik bir cumhuriCumhuriyetin 91. yýlý nedeniyle
yettir.
açýklama yapan Öztürk, “Ulusumuzun
Türkiye`de yaþayan insanlarýn
dönemin emperyalist güçlerine karþý
gerçekten eþit ve özgür olarak yaþabedenlerini siper ederek kazandýklarý
dýklarý; iþsizliðin, açlýðýn ve sefaletin
mücadelenin yarattýðý anti-emperyaMehmet Öztürk
deðil; barýþýn, kardeþliðin ve özgürlülist, halkçý, eþitlikçi, özgürlükçü ve baðün yaþandýðý demokratik bir ülkede
rýþtan yana deðerlerin bütünlüðü olan ‘halkýn egeyaþamaktýr.
menliði’ adým adým ortadan kaldýrýlmaktadýr.
Eðitim Sen olarak, halkýn göstermelik olarak
Cumhuriyet'in en temel kazanýmlarýndan
deðil, gerçek anlamda egemen olduðu, insan hak
olan laiklik ilkesi adým adým özellikle eðitim alave özgürlüklerinin ve hukukun üstünlüðünün hanýnda yaþanan çaðdýþý kuþatma ile ortadan kaldýyata geçirildiði, her bireyin eþit haklar temelinde,
rýlmaktadýr. Okul öncesinden baþlayarak üniversiözgür ve demokratik bir ülkede barýþ içinde yaþateye kadar eðitim alaný ile birlikte toplum yeniden
masý dileðiyle, bütün halkýmýzýn 29 Ekim Cumdizayn edilmektedir. Bütün kamusal alan tahrip
huriyet Bayramý’ný kutluyoruz.” diye konuþtu.
edilirken özelleþtirme ve yolsuzluk ile halkýn
(Haber Merkezi)
Ýþe gitmek için çýktý, dönmedi
U
lukavak Mahallesi Sakarya 2. Sokak’ta
oturan genç adam kayýp.
F.B. Emnriyet’e baþvurarak, iþe gitmek
için evden çýkan kocasý Erdal B.’un bir daha
eve dönmediðini, eþinin hayatýndan endiþe
ettiðini bildirdi.
Akkent Mahallesi’nde oturan Hayrettin
B.’nin kaybý da kardeþi tarafýndan Emniyet’e
bildirildi.
Alaca’da ise 18 yaþýndaki genç kýz aranýyor. Günhan Mahallesi’nde oturan Ý.D.
isimli baba, kýzý S.D.’in öðle saatlerinde evden ayrýldýðýný bir daha geri gelmediðini söyleyerek Emniyet’e baþvurdu.Haber Merkezi
Mantardan 2 kiþi zehirlendi
A
raziden topladýklarý mantarý yiyen iki kiþ izehirlendi.
Bahabey Caddesi’nde oturan Döndü Þ. ile Sa-
dýk Þ. araziden topladýklarý mantarý akþam yemeðinde yediler. Bir süre sonra rahatsýzlanan çiftin mantardan zehirlendikleri anlaþýldý. Haber Merkezi
16 ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
BAÞSAÐLIÐI
Deðerli dostlarýmýz Ýsmail ve Nuri Alapala’nýn muhterem babalarý, Alapala Mak. San. ve Tic. A.Þ.’nin kurucusu, Çorum eþrafýndan
Mehmet Alapala
’nýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.
Þahin Boya San. ve Tic. Ltd. Þti.
(Ç.HAK:3131)
Bülent Görücü
30 EKÝM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý
Yazýlým ve Lisans alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý (Rektörlük
Binasý 2. kat Ýhale Salonu
Saat: 14.00
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Arazi ve arsa düzenlemesi
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
3 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Özel Güvenlik hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale
Salonu
Saat: 11.00
***
T.C Ýskilip Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
22 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
282.376,12
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili,
Ýskilip ilçesi, Karlýk köyü,
Çayýr mevkii, 130 ada no,
20 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
112.512,96
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.15
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
***
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü þoförlü araç
kiralama iþi.
Yer: Çorum Kamile-Hacý
Ahmet Akdað Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
7 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve Ýç
Su Ekosistemleri Biyolojik
Çeþitlilik Envanter ve
Ýzleme iþi hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930 Ada
No, l Parsel No, 714,99
m2, arsa niteliðinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
17 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli (20
kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri No:3
Çorum
Saat: 10.00
***
27 KASIM
***
Hitit Üniversitesi Ýdari ve T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý 1. Taþýnmaz: Çorum il,
Malzemesiz genel temizlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi Ýdari
ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel no,
Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel no,
Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
Çimento Fabrikasý karþýsýnda açýlacak olan et restoranýmýz için ;
* Yiyecek içecek sektöründe benzer pozisyonda en az 1 yýl deneyimli
* Ekip çalýþmasýný ön planda tutabilen
* Güleryüzlü ve diksiyonu düzgün
* Ýletiþimi kuvvetli
* Müþteri memnuniyeti odaklý
* Esnek çalýþma saatlerine uyum saðlayabilecek
* 30 yaþýný geçmemiþ
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ (Erkekler için)
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi Mahalle/Mevkii,
14 baðýmsýz bölümün
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Bay ve Bayan Garson alýnacaktýr.
HAZNEDAR
SOFRASI
Gazi Caddesi No:121/A Çimento Fabrikasý Karþýsý ÇORUM
Müracaatlarýn þahsen ve cv ile yapýlmasýný rica ederiz.
(Ç.HAK:3077)
GSM: 0 543 457 2707
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
Çorum il, merkez ilçe, 524
ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:3100)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
17
‘CUMHURÝYET’ için koþtular
Geleneksel Cumhuriyet Koþusu dün Fuar Alaný’nda yapýldý. Bu yýl Üniversite ve
Özel Sporcular kategorilerinde de yarýþma yapýlan Cumhuriyet Koþusuna
merkezden as sayýda okul ile Alaca Denizhan’dan öðrenciler katýldýlar,
Yüksel Basar
umhuriyet
CKoþusu
dün Fuar
Alaný koþu
parkurunda yapýldý.
Bu yýl ilk kez farklý
iki ketagoride
yarýþma yapýlan
Cumhuriyet
Koþusu’na 200
civarýda sporcu
katýldý. Geçtiðimiz
yýllarda yapýlmayan
Üniversiteler
kategorisinde üç
sporcu mücadele
ederken Özel
Sporcularda bu
anlamlý yarýþta
mücadele ettiler.
Dokuz özel
sporcunun yarýþtýðý
bu kategoride katýlan
tüm sporculara
madalyalarý verildi.
Çorum Merkez
dýþýnda bir tek Alaca
Denizhan YBO
okulundan
öðrencilerin katýldýðý
Cumhuriyet
Koþusuna ilgi yine
beklenenden düþük
oldu. Dün yapýlan
Cumhuriyet
Koþusu’nda
kategorilerinde
dereceye girenler ve
okullarý þöyle:
1200 Metre
Küçük Kýzlar: 1.
C
umhuriyet Koþusu’nda Özel Sporculara özel koþu
yapýldý. Bu yýl geçtiðimiz yýllardar farklý olarak
Özel Sporcular kategorisinde yapýlan yarýþmaya dokuz sporcu katýldý. Kazanan ve kaybedenen olmadýðý
25
Ekim 2014 Cumartesi günü,
1436 hicri yýlbaþýna girdik.
Hicret; Mekke'de müþriklerin zulüm ve baskýsýndan bunalan Müslümanlarýn inançlarýnýn gereklerini
yerine getirebilmek için, önce Habeþistan'a sonra da Medine'ye yaptýklarý yolculuk ve sýðýnak olup bütün peygamberlerin ortak kaderidir.
Müþriklerin Müslümanlar
üzerindeki baský ve zulümlerini artýrýp, her türlü ticari iliþkilerini kesince, Hz. Muhammed'in peygamberlikle görevlendiriliþinin 5. yýlýnda (614), ikincisi de 6. yýlýnda
(615) olmak üzere Habeþistan'a,
daha sonrada "Ey iman edenler! Size ne oldu ki Allah yolunda mücahade edin denildiðinde yere çakýlýp
kalýyorsunuz. Yoksa ahiretten vazgeçip dünya hayatýný mý seçtiniz?"
(Tevbe 38). "Ýman edipte hicret
edenler ve Allah yolunda mallarýyla ve canlarýyla mücahade edenler
Allahýn rahmetini umabilirler. Kurtuluþa erenlerde iþte onlardýr."
(Tevbe 20) ilahi emri gereðince,
Medine'ye hicret ettiler.
2. Habeþistan hicreti müþrikleri büyük bir telaþa düþürmüþtü.
Korkularý ileride Habeþistan'ýn
müslüman olmasý idi. Kureyþ müþ-
Neslihan Kolbüken
(Merkez YBO), 2.
Esra Yakar
(Karþýþama
Ortaokulu), 3. Zuhal
Tokgöz (Karþýyaka
Ortaokulu), Þule
Çakar (Karþýyaka
Ortaokulu).
1500 Metre
Küçük Erkekler: 1.
Ahmet Can Erbaþ
(Alaca Denizhan), 2.
Serkan Öztürk (Alaca
Denizhan), 3. Osman
Koca (Alaca
Denizhan), Batuhan
Þimþek (Merkez
YBO),
2000 Metre
Yýldýz Kýzlar: 1.
Emine Tüfekçi (Dr.
Sadýk Ahmet), 2.
Rümeysa Pelin
Özbulut (Kocatepe
Ortaokulu), 3. Nuriye
Demir (Merkez
YBO), Serdar Köse
(Kocatepe
Ortaokulu).
3000 Metre
Yýldýz Erkekler: 1.
Berkant Önal, 2.
Musa Ercan Tüfekçi,
3. Ali Aslan Canik,
Doðan Tunç.
3000 Metre Genç
Kýzlar: 1. Rümeysa
Arýcý (Spor Lisesi), 2.
Kübra Yýlmaz (Eti
Özel Sporcular’a
ÖZEL koþu
Özel Sporcular yarýþmasýnda mücadele eden sporcularýa yarýþmalar sonunda düzenlenen törenle hepsine
madalya verildi.
rikleri Amr b. Elas'ý elçi olarak göndererek Necaþi'den, hicret eden
Müslümanlarý kendilerine teslim
etmelerini istediler. Necaþi onlarý
dinlemeden bir karar veremeyeceðini bildirerek, Müslümanlarýn
temsilcisi Cafer b. Ebî Tâlip'e ne
dersiniz diye sordu. O'da: "Ey hükümdar kendilerine sorun bunlarýn
köleleriydik de kaçtýk mý? Borçluyduk borcumuzu ödemeden mi kaçtýk? Veya bunlardan birini öldürüp
kýsastan mý kaçtýk?" Þeklindeki bütün sorulara müþriklerin temsilcisi
hayýr cevabýný verdikten sonra Cafer tekrar söz alarak "Ey hükümdar! Biz müþrik bir kavim olup,
putlara tapardýk. Sapýklýk ve bilgisizlik içerisindeydik. Bütün ahlaksýzlýklar bizim için meþru olup haram, helal mefhumu da yoktu. Güçlü olanlar zayýf olanlarý ezmekten
çekinmezlerdi. Ancak bir gün onun
doðruluðuna, güvenilirliðine inandýðýmýz, vefasýna yakýndan tanýk
olduðumuz, içimizden birisini, Allah bizlere peygamber olarak gönderdi. O bizi Allah'a imana ve ibadet etmeye, atalarýmýzdan gelen
yanlýþlarý terk etmeye, putlarý reddetmeye davet ederek, doðru söylemeyi, akrabalýk baðlarýna saygý
göstermeyi, emanet ve komþuluk
Anadolu Lisesi), 3.
Satý Þimþek (Eti
Anadolu Lisesi),
Zeynal Özünel (Eti
Anadolu Lisesi).
5000 Metre Genç
Erkekler: 1. Mustafa
Özseçer (Mehmetçik
Anadolu), 2, Recep
Tayyip Biter
(Otelcilik Lisesi), 3.
Volkan Seymen (Eti
Anadolu Lisesi),
Mehmet Akýn (Spor
Lisesi).
Veteranlar
kategorisinde ise
Kemal Kol
birinciliðini
kazanýrken Kazým
Ertürk ikinciliði
Aydýn Kalender
üçüncülüðü alýrken
Ercan Püsküllü ise
dördüncülük
ödülünün sahibi oldu,
Üniversiteler
kategorisinde ise
Ýbrahim Keyvanoðlu
birinci olurken Eyüp
Çapraz ikinci Osman
Pehlivan ise üçüncü
oldu.
Yarýþmalar
sonunda düzenlenen
törenle dereceye
girenlere madalyalarý
verildi.
Hicret ve Muharrem 1
Kuþ, Milletler Kupasý kampýnda
Çorumlu Milli Güreþçi Emrah Kuþ 6-10 Kasým
tarihlerinde Rusya’da yapýlacak Milletler Kupasý
kampýna çaðrýldý.
G
üreþ
Federasyonu
Rusya’da yapýlacak
Milletler Kupasýnda
mücadele edecek
milli takým
hakkýna riayet etmeyi,
yerek gýyabî cekan dökmekten kaçýnnaze namazýný
VAHYÝN IÞIÐINDA
mayý, bütün ahlaksýzkýldýrmýþtýr.
lýklarý terk etmeyi, naTeblið gömazý kýlýp, zekât verrevinin 13. yýlýnda
meyi emretti. Bizler bu
Medineli müslüpeygambere inanýp,
man bir grup Akaonun davetini kabul etbe denilen yerde,
miþ kiþileriz. Allah'a
peygamberimizi
hiçbir þeyi de ortak
ve Mekke'de bukoþmayýz. Fakat kavlunan Müslümanmimiz bize saldýrýp iþlarý Medine'ye dakence ettiler. Bizleri
vet ettiler. Peysorumsuzca yaþamaya
gamberimiz, "BeVeysel Uysal
zorladýlar. Bizde senin
ni ve hicret eden
ülkene göç etmeye [email protected] hotmail.com
Müslümanlarý korar verdik. Çünkü senin
ruyabilecek misizorba olmadýðýný, sana
niz?"
diyince,
sýðýnanlarý koruyacaðýMedineliler:"Alný umduk." Dedi. Konuþmayý diklah'tan getirdiklerine bilerek ve inakatle dinleyen Necaþinin Kur'annarak sana biat ediyoruz. Biz maldan bir bölüm okuyabilir misiniz
larýmýzý ve canlarýmýzý koruduðudemesi üzerine de, Cafer b. Ebî
muz gibi seni de koruyacaðýmýza
Tâlip hicretten hemen önce nazil
söz veriyoruz.". Bunun üzerine ilaolan Meryem suresinin ilk 35 ayehi emrin gereði olarak peygamberitini okur. Rivayetlere göre gözyaþmiz, Medine'ye hicrete izin verdi.
larý arasýnda dinleyen Necaþi MüsOnlarda kafileler halinde yola çýktýlümanlara güven içerisinde ülkelar. Yüce Rabbimiz, müþriklerin
sinde istedikleri kadar kalabilecekkurduklarý bütün tuzaklarý boþa çýlerini ve korumasý altýnda olduklakarttý ve meþakkatli bir yolculuktan
rýný bildirmiþtir. Necaþinin öldüðü
sonra Medine ye ulaþan peygambegün Peygamberimiz, "Bugün Nerimizi Kadýn, çocuk bütün Müslücaþi kardeþimiz vefat etmiþtir" dimanlar hep bir aðýzdan "Veda tepe-
kadrosunu açýkladý.
Çorumlu güreþçi
Emrah Kuþ kampa
davet edildi.
30 Ekim’de
Sarýyer Kamp
lerinden dolunay doðdu bize! Allah'a yalvaran oldukça þükür etmek
gerekir halimize, ey bize gönderilen peygamber! Sen boyun eðmemiz gereken bir emir ile geldin bize" diye þiirler okuyarak sevinçle
karþýladýlar.
Benzer bir olay da Bedir Savaþý öncesi yaþanmýþtý. Savaþ öncesi peygamberimiz ashabýnýn görüþlerine baþvurarak "Allah size yüz
yüze geleceðiniz iki tercihten birini
vad ediyor" (Enfal 7) ilahi emri gereðince, kuzeyden gelen Mekke
müþriklerine ait ticaret kervanýna
mý yada güneyden ilerlemekte olan
Kureyþ ordusuna doðru mu ilerleyelim? Diye sorduðunda, oradakilerin büyük bir çoðunluðu kervana
doðru ilerleyelim derler. Peygamberimizin ise müþrik ordusuna doðru ilerlemenin daha doðru olacaðýný ifade etmesi üzerine, peygamberimizle birlikte kader birliði yaparak Medine'ye hicret eden muhacirlerden Miktat ibn-i Amr ayaða kalkarak "Ey Allahýn Resulü Rabbi'nin sana emrettiði tarafa yönel.
Nereye gidersen biz senin arkandan
geliriz. Musevilerin Hz. Musa'ya
"Git, sen ve Rabbin birlikte savaþýn
biz burada oturacaðýz." Dedikleri
gibi demeyiz. Son nefesimize ka-
Eðitim Merkezinden
baþlayacak
Grekoromen güreþ A
milli takým kampý 5
Kasým çarþamba
gününe kadar devam
edecek. Kampýn
ardýndan milli takým
Rusya’da 6-10
Kasým tarihleri
arasýnda Rusya’da
yapýlacak Milletler
Kupasý’nda
mücadele edecek.
Halen Ýstanbul
Büyükþehir
Belediyespor’da
spor hayatýný
sürdüren ve ayný
zamanda
Zeytinburnu Merkez
Efendi Anadolu
Ýmam Hatip
Ortaokulu’nda
öðretmen olarak
görev yapan Emrah
Kuþ Milletler
Kupasý’nda milli
mayoyu giyecek.
dar senin yanýnda oluruz." Ensardan da Sa'd ibn-i Muaz söz alarak
"Sana inandýk. Getirdiðin mesajýn
doðruluðunu tasdik ederek seni
dinleyip itaat edeceðimiz hususunda verdiðimiz mukaddes yeminimizi (3. Akabe biatinde) tekrarlarýz.
Sen denizlere doðru yürüsen biz de
seninle birlikte gözümüzü kýrpmadan ve hiç terettüt etmeden denize
doðru yürümeye hazýr olduðumuzu
bildirir, 'hidayet' yolu üzere seni
gönderen Allah'ýn adýna kýlýçlarýmýzý kuþanýrýz. Sizi yalnýz býrakmayacaðýmýzdan emin olunuz." Diyerek
peygamberimize baðlýlýklarýný bildirip,mallarýyla ve canlarýyla yanýnda olacaklarýna dair güven telkin etmiþlerdir.
Ýnanmak, Ýman etmek ve Allahýn iradesine teslim olmak böyle
olur. Yoksa kuru kuruya lafta kalan,
gerekleri yerine getirilmeyen bir
imanýn ne dünya da ne de ahirette
bizlere bir faydasý olmaz. Rýza-i
bari için yapýlan her davranýþ bir
hicrettir. Müslümanlarýn içerden ve
dýþarýdan kuþatma altýna alýnarak
birbirleriyle irtibatlarýnýn kesilmeye çalýþýldýðý þu günlerde inþallah
hicri yýlbaþýmýz Müslümanlar ve
insanlýk için hayýrlara vesile olur.
Küçük erkeklerde Çorum zirvede
18 ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
www.corumhakimiyet.net
Kastamonu’da yapýlan Küçük Erkekler kategorisinde Çorum Yýldýzlarý
takým halinde birinciliði kazanýrken Ýl Özel Ýdarespor ise ikinci oldu. Ýki etap
sonunda bu kategoride iki takýmýmýz ilk üç içinde yer alarak Türkiye
finallerinde mücadele etme konusunda avantaj yakaladýlar.
Halil ÖZTÜRK
K
Þampiyonluk maçý
Yüksel Basar’ýn
Kastamonu’da yapýlan ikinci etapta ikinci olmayý baþaran Ýl Özel Ýdare atletizm takýmý
Murat Karasu
U
15 liginde bugün
oynanacak ve büyük oranda þampiyonu
belirleyecek Alaca Belediyespor-Ýl Özel Ýdarespor maçýný Bölgesel
Yardýmcý hakemlerden
Yüksel Basar yönetecek. Ýl Hakem Kurulundan yapýlan açýklamaya
göre bugün oynanacak
U 15 maçlarýný yönetecek hakemler þöyle:
Saat 12.00 Alaca
Belediyespor - Ýl Özel
Ýdarespor: Yüksel Basar, Ömür Soytemiz,
Aslan Iðnak. Saat 13.30
Gençlerbirliði - Osmancýkgücüspor:
Serhat
Sarkandý, Onur Alagöz,
Okan Baykara. Saat
15.00 HE Kültürspor -
Çimentospor: Abdullah
Akkoyun, Abdulselam
Koçak, Erkan Akyol.
Saat 16.30 Mimar Sinan
Gençlik -Ýskilipgücüspor: Mahmut Selçok,
Ýbrahim Çaðýl, Onur
Kindar. Saat 18.00 Sungurluspor - Osmancýkspor: Ahmet Ecevit, Vuslat Ay, Müjde Arça.
U 17’de üç futbolcu
ceza kurulunda
Ç
orum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta sonu oynanan U 17 ligindeki iki maçta kýrmýzý kart gören üç
futbolcu tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.
Gençlerbirliði ile Ýskilipgücüspor takýmlarý arasýnda cumartesi günü oynanan maçta rakip oyuncuya önce
arkadan tekme atan ardýndan da kafasýna yumruk atan
Gençlerbirliði’den Oðuzhan Sönmez ile bu futbolculcuya hareketlerinden sonra yumruk atan Ýskilipgücüspor’dan Okan Aykaç ile ayný takýmdan Mustafa Baykal
ayný suçlardan dolayý gördükleri kýrmýzý kart nedeniyle
tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler.
Cumhuriyet Kupasý Genç Kýzlar Basketbol Turnuvasý
astamonu’da yapýlan
Bölgesel Kros Ligi 2.
Kademe yarýþmalarýnda
küçük erkekler kategorisinde Çorum aðýrlýðý. Bu
kategoride Çorum Yýldýzlarý takým halinde birinciliði kazanýrken Çorum Ýl
Özel Ýdarespor ise takým
halinde ikinciliði kazandý.
26 Ekim Cumaretesi
günü Kastamonu’da yapýlah Bölgesel Kros Ligi
Batý Karadeniz Grubu 2.
Kademe yarýþmalarýnda
Çorum Yýldýzlarý, Ýl Özel
Ýdarespor ve HE Kültürspor takýmlarý mücadele ettiler.
Küçük Erkekler kategorisinde ise Çorum takýmlarý ilk iki sýrada yer
aldýlar. Çorum Yýldýzlarý
Tarým Demir, Fatih Ölmez, Fatih Mehmet Tok
ve Deniz Hayta’lý kadrosuyla 16 puanla takým halinde birinciliði kazandý.
Çorum Ýl Özel Ýdarespor
ise Volkan Enes Seymen,
Musa Ercan Tüfekçi, Berkant Önal ve Cem Baþoðlu’dan oluþan kadrosuyla
17 puanla takým halinde
ikinciliði kazandý.
Takým sýralamasýnda
ise Ýl Özel Ýdarespor iki
etap sonunda 29 puanla
birinciliði sürdürürken
Karabük Gençlikspor 45
puanla ikinci sýrada yer aldý. Çorum Yýldýzlarý takýmý ise iki etap sonunda 58
puanla üçüncü sýrada yer
alýyor.
Yýldýz Erkekler kategorisinde mücadele eden
Çorum Yýldýzlarý Muhammet Çelebi, Can Muhammed Þimþek, Mehmet
Akýn ve Alper Erdugan’lý
kadrosuyla Bolu Gençlikspor’un ardýnda 23 puanla ikinci oldu. Ýki etap
sonunda ise Çorum Yýldýzlarý 56 puanla genel sýralamada ikinciliðe oturdu.
Küçük Kýzlar kategorisinde mücadele eden
Çorum Halk Eðitim Kürbü Özbulut, Ebru Biçici,
Rümeysa Pelin Özbulut
ve Suna Derinöz’lü kadrosuyla 38 puanla dördüncü oldu. Genel klasmanda
ise iki etap sonunda 78
puanla dördüncü sýrada
yer aldý.
Bölgesel Kros Liginde üçüncü ve son etap yarýþmalarý Amasya’da yapýlacak. Bu yarýþmalar sonunda genel klasmanda
ilk üç sýrada yer alan takýmlar Türkiye Finallerinde mücadele etmeye hak
kazanacaklar.
Çorum Yýldýzlarý küçük atletizm takýmý Kastamonu grubunda birinciliði kazandý.
Çorum Yýldýzlarý
Eðitim Kurumlarý Bazýn
Sözcüsü Ýsmet Alagöz,
kulüp olarak Çorum gençliðine hizmet vermeyi
amaçladýklarýný Kros Liginde elde edilen bu baþarýdan dolayý baþta antrenör Ahmet Koldaþ olmak
üzere tüm sporcularý kut-
Anadolu Lisesi : 30- Ýnönü Anadolu Lisesi : 42
SALON : Atatürk .
HAKEMLER: Dursun
Hakan Kaya .
ÝNÖNÜ ANADOLU LÝSESÝ :
U 15’de ilk beþ maçýný kayýpsýz geçen Alaca Belediyespor bugün Ýl Özel Ýdarespor önünde bunu devam ettirmek amacýnda
Alaca Belediyespor- Ýl Özel
Ýdare bugün final maçýnda
U
15 Liginde beþinci
hafta maçlarý sonunda Alaca Belediyespor ve
Ýl Özel Ýdarespor takýmlarý þampiyonluk yolunda
önemli
bir
avantaj
yakaladýlar.
Ligde
geçtiðimiz hafta sonu
oynanan maçlarda lider
Alaca
Belediyespor
sezona iddialý baþlangýç
y
a
p
a
n
Osmancýkgücüspor
karþýsýnda zorda olsa 21’lik skorla galip gelerek
beþinci maçýndan da üç
puanla ayrýldý.
Bugün saat 12.00’de 2 nolu sahada oynanacak Alaca Belediyespor- Ýl
Özel Ýdarespor maçý þampiyonu büyük oranda belirleyecek.
Liderin takipçisi Ýl
Özel
Ýdarespor
ise
Sungurluspor karþýsýnda
aldýðý 8-1’lik galibiyetle
üç puan serisini devam
ettirirken bu maçta sezonun ilk golünü yedi. HE
Kültürspor ile 1907
Gençlikspor arasýndaki
maçtan Kültür 3-0 öne
geçti 1907 Gençlik
beraberbiði saðladý ancak
son bölümde iki gol
bulan Kültür maçý 5-3
kazanarak üç puanýn
Uðral
ANADOLU LÝSESÝ : Ebru, Mine,
Nuriye, Þeyda, Rana, Ezgi, Simge,
Cansu, Meltem,
Dilara, Elifsu, Nazlý, Þule, Ezgi, Ayþe
Rabia, Feruze, Buse, Selin, Elif.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 7-8. 2 Periyot: 7-11
3. Periyot: 8-10, 4. Periyot: 8-13
Spor Lisesi eksik evrak kurbaný
L
iseli Gençler Cumhuriyet Kupasý Bas-
ketbol turnuvasýnda önceki akþam oynanmasý
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
gereken Atatürk Anadolu Lisesi, Spor Lisesi
maçý Spor Lisesi takýmýnýn eksik evraklarý
nedeniyle oynanmadý.
Ýlk müsabakasýnda
eksik evraklarý olan
Spor Lisesi, evraklarýný
ikinci maçýnýda da getirmeyince karþýlaþma
oynanmadý. Bu maçta
Atatürk Anadolu Lisesi
takýmý hükmen galip
geldi.
Ünye’de yapýlan Rahvan Altýn Kemer Cumhuriyet Koþusu’nda Osmancýk’lý
Burak Haydar’ýn bindiði Ades kategorisinde üçüncü oldu.
O
ledi. Alagöz, diðer mücadele eden HE Kültürspor
ve Ýl Özel Ýdarespor’e de
baþarýlar dileðinde bulundu.
U 15’de beþinci hafta maçlarý tamamlandý, altýncý hafta maçlarý bugün
Osmancýk’lý Ades Ünye’de üçüncü
Atatürk Anadolu kýz takýmý ilk maçýnda Mehmetcik karþýsýnda ikinci periyotta gitti
ladý. Kulüp olarak elde
edilen bu baþarýlarýn kendilerini mutlu ettiðini belirterek desteklerinin artarak devam edeceðini söy-
smancýk Atlýspor kulübü baþarýlarýný
sürdürüyor. Son olarak Ordu’da yapýlan yarýþmalarda Osmancýklý Burak
Haykýr üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu.
Ordu Ünye’de hafta sonunda yapýlan Rahvan Altýn Kemer Cumhuriyet
Koþusu’na katýlan Osmancýk’lu Burak
Haykýr Ades isimli atýyla deste kategorisinde üçüncü olarak kupa almaya hak
kazandý.
Osmancýk Atlýspor Baþkaný Muzaffer Ayna, ilçede yaptýklarý çalýþmalarýn
karþýlýklarýný almaya baþladýklarýný belirterek Ulusal koþularda elde edilen derecelerin bunun en güzel göstergesi olduðunu söyledi. Baþkan Ayna, bu çalýþmalarýnýn devam edeceðini ve önümüzdeki
yýllarda baþarýlarýn artarak devam edeceðine inandýðýný belirterek Burak Haykýr’ý
tebrik etti.
iki
adayý
Alaca
Belediyespor ile Ýl Özel
Ýdarespor
takýmlarý
bugün saat 12.00’de
karþýlaþacaklar. Bu maçý
kazanan takým þampiyonluk yolunda büyük bir
avantaj yakalayacak. Tek
devreli lig sistemine göre
oynanan u 15 kategorisinde bugünki maçý
kazanan takým kalan haftalarda iki maçta puan
kaybetmediði takdirde
þampiyonluðu
kazanacak.
sahibi oldu. Mimar Sinan
Gençlikspor
ise
Osmancýkspor maçýný 40 kazanarak sýralamada
üçüncü sýrada kendine
yer buldu. Haftanýn ilk
maçýnda ise Çimentospor, Gençlerbirliði’ni
2-0 yendi ve ikinci galibiyetini aldý.
Ligde altýncý hafta
maçlarý
bugün
oynanacak. Ýlk beþ hafta
maçlarý sonunda yollarýný
kayýpsýz devam eden ve
þampiyonluðun en güçlü
U 15 Ligi görünümü
Haftanýn Sonuçlarý:
Çimentospor - Gençlerbirliði
1907 Gençlikspor- HE Kültürs por
Ýl Özel Ýdarespor - Sungurluspor
Osmancýkgücüspor - Alaca Belediyespor
Osmancýkspor - Mimar Sinan Gençlikspor
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Alaca Belediye
2. Ýl Özel Ýdare
3. Mimar Sinan
4. Osmancýkgücü
5. Sungurluspor
6. HE Kültürspor
7. Çimentospor
8. Osmancýkspor
9. Gençlerbirliði
10. 1907 Gençlik
11. Ýskilipgücü
O
5
4
5
5
5
4
5
4
4
5
4
G
5
4
4
3
3
2
2
1
0
0
0
B
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
M A
0 22
0 27
1 14
2 20
2 14
2 14
3
5
3
3
3
3
4
5
4
1
29 Ekim Çarþamba :
Osmancýk’tan burak Haykýr Ades isimli atýyla kazandýðý üçüncülük kupasýyla birlikte
: 2-0
: 3-5
: 8-1
: 1-2
: 0-4
Y
4
1
6
7
19
13
12
20
10
21
15
Alaca Belediyespor- Ýl Özel Ýdarespor.
Gençlerbirliði- Osmancýkgücüspor.
HE Kültürspor- Çimentospor.
Mimar Sinan Gençlik - Ýskilipgücüspor.
Sungurluspor - Osmancýkspor.
P
15
12
12
9
9
6
6
3
1
1
0
0 545 894 28 53
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:3098)
Maaþ+SSK+Yemek
Mür.Tel: 0 533 727 70 61
(Ç.HAK:3081)
Koltuk döþeme ustasý
aranýyor.
Kaya Oto Yaðlama
Yýkamada çalýþtýrýlmak
üzere vasýfsýz elemanlar
alýnacaktýr.
Tel: 0 535 651 97 09
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:3083)
Kat Karþýlýðý
KÝRALIK Kýymetli
Arsa
DÜKKAN
Bahabey Caddesinde Pafta: 19.L.I.D,
Ada: 2030, Parsel: 7, m2 1285,14, 4 kata
ruhsatlý arsa kat karþýlýðý verilecektir.
0 543 520 07 09
0 535 694 70 92
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Eleman Aranýyor
Tercihen 4 yýllýk iþletme mezunu, diksiyonu
düzgün, pazarlama departmanýnda
çalýþtýrýlmak üzere D sýnýfý ehliyeti olan,
seyahat engeli olmayan bay eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Þahin Boya San. Tic. Ltd. Þti.
K.S.Sitesi 1. Cad. No: 45 Tel: 234 86 66
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Kaynakcý, Tornacý,
Borvekci, Azdýrmacý Ustalarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3062)
Adres: Kulaksýz Sk. No: 8/A
Tel: 225 61 77
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Çöplük çarþýsý Hitit Gýda
karþýsýnda 33 m2 dükkan
sahibinden satýlýktýr.
ANM ANMAKSAN Makine Endüstriyel San. Tic.
Ltd. Þti.
Ankara Yolu 4. Km. ÇORUM Tel: 235 01 21
(Ç.HAK:3084)
(Ç.HAK:3022)
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
* Diksiyonu düzgün
* Ekip çalýþmasýna uyumlu
* Bilgisayar kullanabilen
* En az lise mezunu bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
19
29 EKÝM Cumhuriyet
Bayramýmýz Kutlu Olsun
(Ç.HAK:3065)
BAYAN ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI
ARIYORUZ
Satýlýk
Kýymetli
Dükkan
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
(Ç.HAK:3058)
ÝDEAL HOME
(Ç.HAK:3102)
www.corumhakimiyet.net
Sahibinden öðrenci paketli Transit 16+1
Jumbo tek teker minibüs 2011 model
Mür. Tel: 0 535 653 64 64
Kiralýk
S Plaka
YÝTÝK
Uðurludað Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý ve Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum B sýnýfý ehliyetimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Necip SEMALÝ
Ali oðlu 1984 Çorum Uðurludað Doðumlu
(Ç.HAK:3101)
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Go plus
programýný iyi derecede kullanabilen ön
muhasebe için bayan eleman alýnacaktýr.
Þahin Boya
Küçük Sanayi Sitesi 1. Cad. 87. Sok.
No: 45
Mür. Tel: 234 86 66
(Ç.HAK:3045)
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
Galeri Mýstýk üzerinde
2 adet kiralýk büro.
0 542 513 36 10-0 541 426 64 58
0 533 771 08 18
Kiralýk
Daire
Motor Elektrik Usta ve
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
SATILIK DAÝRE
Ahçýlar 12. Sokakta (Metropol
arkasý) doðu-güney-batý
cephe 4+1 satýlýk daire.
0 532 484 33 50
LOKANTA
ELEMAN ARANIYOR SATILIK
MALZEMELERÝ
Öm-san Treyler’de çalýþtýrýlmak üzere gaz
altý kaynakçýlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Küçük Sanayi Sitesi 17. Cad. No: 17
Tel: 234 84 22
Bay-Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý alýnacaktýr
Firmamýzýn ön muhasebe bölümünde
görevlendirilmek üzere bay-bayan çalýþma
arkadaþlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Adres: Karakeçili Mah. Mazlumoðlu Sokak
No: 4/3
Tel: 225 11 20
(Ç.HAK:3016)
(Ç.HAK:3034)
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
Çavdar Sitesinde bulunan,
bakýmlý, anayola cephesi olan
triplex villa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 535 397 67 45
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
Akkent TOKÝ’de 3. katta bulunan 3+1 kombili
daire kiralýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 532 521 50 16
Masa, sandalye, mutfak
malzemeleri, temiz, sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMAN ARANIYOR
AKSOYLAR GIDA SAN TÝC. LDT ÞTÝ ADINA
PAZARLAMA DAGITIM ÝÇÝN PLASÝYER
ALINACAKTIR
LÝSE MEZUNU VE 35 YAÞINI AÞMAMIÞ
TERCIH SEBEBÝDÝR.
TEL 364 2122926
ADRES GIDA TOP. SÝTESÝ 29.SOK NO.38
(Ç.HAK:3091)
(Ç.HAK:3103)
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:3094)
Yüksel DEMÝREL
Hüseyin oðlu 02.01.1975 Çorum Doðumlu
T.C.No:18508782212
SATILIK ÝÞYERÝ
Eleman Aranýyor
YÝTÝK
Çorum Emniyet Müdürlüðünden almýþ olduðum
1978 kodel ve 19 KV 870 plakalý Tord Taunus aracýma
ait ruhsatý kaybettim. Hükümsüzdür.
0 546 906 41 04-212 09 95
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3082)
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
(Ç.HAK:3088)
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Yurt dýþýna çýkmam sebebiyle halen faal
durumda olan yeri ve konumu güzel hazýr
müþteri potansiyeline sahip UYGUN
FÝYATA devren satýlýk fast food
(Ç.HAK:3024)
(Ç.HAK:3012)
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13 ÇORUM
TEL : 0364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0364 666 16 69
CEP TEL : 0533 926 7757
Devren Satýlýk
Fast Food
Dükkaný
Çevre Yolu üzerinde sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 553 394 42 80
(Ç.HAK:3097)
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Anadolu Apart Kýz Yurdu
Ýnönü Cad. No: 24 (Teknosa üstü)
(Ç.HAK:3079)
* Makina Ressamý ve Makine Mühendisi
* LKS programý kullanabilen
Ön Muhasebe elemaný
* Diksiyonu düzgün Sekreter
* Yabancý Dil Bilen Dýþ Ticaret Elemaný
* Depo Sorumlusu
* Forklift ve Araç Þoförü
(Ç.HAK:3056)
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:3086)
Bilgisayar kullanmasýný bilen,
ön muhasebe bilgisine sahip
bayan elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:3095)
ELEMANLAR Eleman Aranýyor Devren Satýlýk
ARANIYOR
Kuruyemiþ
(Ç.HAK:2989)
0 533 736 87 87
(Ç.HAK:3068)
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
(Ç.HAK:3104)
(Ç.HAK:3096)
(Ç.HAK:3057)
Çepni Mah. Akþemsettin Cad.
No: 50’de bulunan 500 m2 (Yurtben
karþýsýnda) dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 544 858 12 64
Küçük Sanayi Sitesi Yapý Kredi
Bankasý arkasýnda bulunan tam
tesettürlü lokanta devren satýlýktýr.
Ýrtibat Tel: 0 532 484 33 50
(Ç.HAK:2702)
Satýlýk Devren Satýlýk SATILIK ARAÇLAR SATILIK LÜKS
Lokanta
DAÝRELER
Dükkan
Kasýmpaþa’yý eleyen Tuzla gruplara kaldý: 3-1
Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele eden Tuzlaspor, dün Türkiye Kupasý 3. tur
maçýnda Süper Lig takýmý Kasýmpaþa’yý 3-1 yenerek dördüncü tura yükselmeyi baþardý.
Stat: Tuzla Belediye Sahasý
Hakemler: Ümit Öztürk, Mehmet Özkan, Ce-
Ulukavakspor’da Ömer Faruk Duruakan baþkanlýðýndaki yeni yönetim kurulu
Ulukavakspor yönetimi
görev daðýlýmýný yaptý
B
ölgesel Amatör Lig’de mücadele
eden temsilcimiz Ulukavakspor’da
yeni yönetim görev daðýlýmýný yaptý.
Geçtiðimiz hafta yapýlan Genel Kurul
sonunda göreve seçilen Ulukavakspor
Yönetimi Baþkan Ömer Faruk Duruakan
ile birlikte dün yaptýðý toplantý sonunda
görev daðýlýmýný yaptý.
Yönetim Kurulunda Recep Gür
Baþkan Yardýmcýsý, Mustafa Erkan 2.
Baþkan Yardýmcýsý, Mustafa Yýldýrým
Muhasip, Necati Çatal Basýn Sözcüsü,
Burak Týðlý Genel Sekreter ve Ferhat
Bülbül ise Alt Yapý Sorumlusu olarak
görev aldý. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise Mehmet Þimþek, Yasin Öztürk ve
Fahrettin Sezikli getirildi.
Öte yandan Yönetim Kurulu Fut-
bol Þube Sorumlusu ve Genel Kaptan’ý
yönetim dýþýndan görevlendirdi. Buna
göre Futbol Þube Sorumluluðuna Mustafa Küyükoðlu getirilirken Genel Kaptan olarakta Ýbrahim Çatal görev yapacak. Yusuf Çatal ise Kulüp Müdürü olarak görevini yürütecek.
Ulukavakspor Baþkaný Ömer Faruk Duruakan geçen hafta alýnan Ladik
Belediyespor galibiyetinin takýma büyük
moral olduðunu belirterek yeni yönetim
olarak yakalanan bu çýkýþý devam ettirerek kulübü layýk olduðu yerlere taþýmak
amacýnda olduklarýný söyledi. Duruakan,
yönetimde görev alan ve almayan dýþardan destek verecek tüm Çorumlularýn
yardýmlarýný beklediklerini sözlerine ekledi,
malettin Gündoðdular
Tuzlaspor: Bekir Demircan, Yusuf Orhan Arýkan, Yusuf Orhan, Okan Duran, Emre Kara, Sefa
Durmuþ (Dk.82 Mustafa Gürel), Erdem Koçal, Kemal Samet Özen (Dk. 90+1 Aykut Topal), Okan
Baydemir, Mehmet Alaeddinoðlu, Yakup Alkan
(Dk. 90+1 Ozan Papaker)
Kasýmpaþa: Ertaç Özbir, Erhan Kartal, Mert
Kula, Ýlhan Eker, Atila Turan, Kubilay Aktaþ (Dk.
55 Alpaslan Öztürk), Fritzler, Viudez (Dk. 46 Ýdris
Cengiz), Ýbrahim Halil Çolak, Metin Sevinç, Malki (Dk. 61 Scarione)
Goller: Dk. 11 Kemal Samet Özen (Penaltýdan), Dk. 33 Yakup Alkan, Dk. 90 Mehmet Alaeddinoðlu (Tuzlaspor,), Dk. 71 Scarione (Kasýmpaþa). Haber Merkezi
Tahsin Þahin’den
Belediyespor’a kurban
Þ
öförler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin bugün Çorum Belediyespor’a lojmanda
kurban kesecek. Ligde oynadýðý maçlardaki futbolunu golle sonuçlandýramayan ve
üstün oynadýðý maçlardan hep beraberlikle
ayrýlan Çorum Belediyespor’un bu þanssýzlýðýný kýrmak için bugün saat 12.00’de
Lojman önünde Þoförler Odasý Baþkaný
Tahsin Þahin tarafýndan kurban kesilecek.
Kurban kesimine Belediyespor Yönetimi,
Teknik Heyet ve futbolcularý tam kadro katýlacaklar.
ÇARÞAMBA 29 EKÝM 2014
Belediye Ýncedal’sýz çalýþtý
Pazar günü sahasýnda Çatalcaspor ile karþýlaþacak olan Çorum
Belediyespor dün antrenör Gökhan Kaynak yönetiminde Nazmi
Avluca sahasýnda çalýþtý. Teknik Direktör Yavuz Ýncedal’ýn izinli
olduðu çalýþmada daha çok kanat çalýþmasý yapan Belediyespor’da
sakat futbolcularýn çokluðu moralleri bozuyor.
Sefa Akýn Baþýbüyük
Osman Bodur
Osman ve Sefa
Akýn belirsizliði
Ç
orum Belediyespor’da Osman Bodur ve Sefa Akýn’ýn hafta sonu oynayýp oynamayacaðý cumartesi günü yapýlacak
son kontrolde belli olacak.
Ýki haftadýr sakatlýðý nedeniyle bir hafta dinlenerek maça
çýkan Osman Bodur son oynanan Niðde Belediyespor maçýndan sonra arka adelesindeki aðrý nedeniyle dün MR’ý çekildi.
Ayný durumda olan ve bir hafta oynayýp bir hafta forma
giyemeyen Sefa Akýn’da dün yapýlan antrenmanda takýmdan
ayrý olarak düz koþu yaptý.
Masör Ali Köseer iki futbolcununda þu an için aðrýsý olmadýðýný ancak güçlendirmeye yönelik sýkýntýlarý olduðunu
söyledi. Hafta boyunca yapacaklarý özel çalýþmalar ile adele
güçlendirme programýný uygulayacaklarýný belirten Köseer iki
futbolcunun oynayýp oynayamayacaðýna cumartesi günü yapýlacak son kontrolden sonra karar vereceklerini söyledi.
Mehmet Akif düz
koþuya baþladý
Ý
ki hafta önce antrenman sýrasýnda arka
adelesinden sakatlanan
Mehmet Akif dün düz
koþulara baþladý.
Antrenmanda sakatlanan ve arka adelesinde esneme tesbit edilen Mehmet Akif iki haftalýk dinlenmenin ardýndan dün yapýlan çalýþmayla düz koþulara baþladý.
Masör Ali Köseer,
Mehmet Akif’in bu hafta
boyunca düz koþu yapacaðýný önümüzdeki haftadan itibaren ise takýmla
çalýþmalara baþlayacaðýný söyledi. Köseer, Mehmet Akif’in fiziksel eksiðini gidermesinin ardýndan forma giyebilecek
duruma geleceðini söyledi.
Harun AKKAYA
N
iðde Belediyespor
deplasmanýnda altýncý beraberliði alarak
dönen Çorum Belediyespor dün antrenör
Gökhan Kaynak yönetiminde yaptýðý çalýþma
ile Çatalcaspor maçýnýn
hazýrlýklarýna baþladý.
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal ve kaleci antrenörü Cengiz Tarým’ýn
izinli olarak katýlmadýðý
antrenmana sakatlýðý bulunan Çaðlar, Nedim ve
Osman Bodur ile izinli
Akýn katýlmadý.
Nazmi Avluca sahasýnda saat 14.45’de
baþlayan antrenmanda
arka adelesinde aðrý olan
Buðra, Sefa ve Mehnmet
Akif takýmdan ayrý ola-
Engin Ayan
hazýrlýklarýný bugün saat
13.30’da yapacaðý çalýþma ile sürdürecek.
yýlýhda yapýlacak Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý nedeniyle Okul Sporlarý adýna teþekkür plaketi verdi.
orum Beden Eðitimi
Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu ve
Türkiye Okul Sporlarý
Federasyonu Çorum Ýl
Temsilciliði Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Faruk Yamaner ile birlikte Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan’ý ziyaret etti.
5-7 Haziran 2014
tarihinde Hitit Üniversitesi ev sahipliðinde ya-
1. Küme takýmlarýna bilgilendirme toplantýsý
1
parak tamamladý.
Çorum Belediyespor Çatalcaspor maçýnýn
Beden Eðitim Öðretmenleri’nden
Rektör’e Alkan’a teþekkür plaketi
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Yönetimi Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan’a Çorum’da yapýlan çalýþtayla ve 2016
Ç
Mehmet Akif Tatlý
rak düz koþu yaptý. Çalýþmanýn ilk bölümünde
yapýlan toplu koþunun
ardýndan kadroyu üçe
ayýran antrenör Gökhan
Kaynak bir takýma düz
koþu yaptýrýrken diðer
iki takýmdan birisi kanatlardan orta yaparken
diðer takým ise bir yandan savunma diðer yandan gol vuruþu çalýþtý.
Dönüþümlü olarak
yapýlan çalýþmada kýrmýzý siyahlý takýmýn gol
yollarýnda yaþadýðý soruna çözüme dönük olduðu gözlendi ve sýk sýk
futbolculara uyarýlarda
bulunuldu. Kýrmýzý Siyahlý takým haftanýn ilk
çalýþmasýnýn son bölümünde ise yarý sahada
taktik çift kale maç ya-
. Amatör Küme takýmlarýnýn bilgilendirme toplantýsý
bugün yapýlacak.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan bugün saat
15.00’de ASKF Toplantý Salonu’nda yapýlacak olan
toplantýda pazar günü baþlayacak olan 1. Küme takýmlarýna bilgilendirme amacýyla düzenlendiðini söyledi.
Toplantýda, sezon öncesi kulüplerin ihtiyaçlarý ve
istekleri dinlenecek ayrýca bu sezon ilk kez uygulanacak 18 kiþilik müsabaka kadrosunda en az iki tane 1996
ve daha sonra doðmuþ sporcu bulundurmak zorunluluðu hakkýnda bilgiler verilecek.
Ýl Temsilcisi Engin Ayan toplantýda ayrýca futbol
taban birliklerinin temsilcileride hazýr bulunacak ve
karþýlýklý görüþ alýþ veriþinde bulunulacaðýný belirterek
tüm kulüp temsilcileri toplantýya katýlmaya çaðýrdý.
pýlan 2020 Olimpiyatlarý
öncesi “Amatör, Profesyonel ve Okul Sporlarý
Uygulamalarýnda Karþýlaþýlan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” çalýþtayý
ile Nisan 2014’te yapýlan Beden Eðitimi Öðretmeni yetiþtiren okullarýn müfredat programý
konularýnýn ele alýndýðý
çalýþtayýn gerçekleþtirilmesindeki katkýlarýndan
dolayý Rektör Prof. Dr.
Alkan’a Türkiye Okul
Sporlarý Federasyonu
Baþkaný Ayhan Pala adýna Okul Sporlarý Federasyonu Çorum Ýl Temsilcisi Baki Aygün teþekkür ederek Okul Sporlarý Federasyonu plaketini
takdim etti.
2016’da Çorum’da
yapýlacak olan Üniversiteler Güreþ Dünya Þampiyonasý’nýn Üniversitemiz ev sahipliðinde gerçekleþecek olmasýndan
Çorum Beden Eðitimi
Öðretmenleri Derneði
olarak gurur duyduklarýný söyleyen dernek yönetimi, baþta Rektör
Prof. Dr. Alkan olmak
üzere emeði geçen herkese teþekkür etti. Spor
alanýnda faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluþu olarak gönüllü
destek verebileceklerini
ifade eden Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu, öðretmenlerimizin bilgi ve
donaným
noktasýnda
kendilerini güncellemesi
ve projeler yapmasý konusunda Üniversitemizden katký beklediklerini
sözlerine ekleyerek Üni-
versitemizle ortak çalýþmalar yapmak istediklerini belirttiler.
Spor kültürünün
geliþtirilmesi ve saðlýklý
toplum oluþturma yönünde yapýlan çalýþmalarda öðretmenlerimize
önemli görevler düþtüðüne dikkat çekerek toplumun geliþmesinde çok
önemli bir role sahip
olan sivil toplum kuruluþlarýný, Üniversitemizin en önemli paydaþlarýndan biri olarak gör-
düklerini ifade eden
Prof. Dr. Alkan, “Hep
birlikte topluma faydalý
çalýþmalar yapmalýyýz”
diyerek Üniversite olarak her alanda her türlü
iþ birliðine hazýr olduðunu belirtti.
Üniversitelerarasý
Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn (WUC 2016)
ülkemizde/ilimizde yapýlmasý için Hitit Üniversitesi olarak ellerinden gelen tüm gayreti
sergilediklerini dile geti-
rerek þehrimizin uluslararasý bir turnuvada adýnýn geçmesinin çok
önemli olduðunun altýný
çizen Rektör Prof. Dr.
Alkan, sportif faaliyetlerin ülkemizin, ilimizin
ve Üniversitemizin tanýnýrlýðýnýn daha da artmasý adýna büyük bir yarar
saðladýðýný ifade ederek,
sürece katký saðlayan
herkese teþekkür etti.
Haber Merkezi
Beden Eðitimi Öðretmenleri Baþkan ve Yönetim Kurulu Hitit Üniversitesi Rektörü Reha Metin Alkan’a plaket verdi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
12 912 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content