close

Enter

Log in using OpenID

29.9.2014 yediguˆn toplama.qxp_Layout 1

embedDownload
ISSN
1308-7622
Kurbanl›k yüz güldürdü
Ülke
genelinde
kurbanl›k fiyatlar›n›n yüzde 15 civar›nda
artmas› sat›c›lar› memnun ederken, vatandafllar› ise daha uygun
kurbanl›k aramaya zorluyor.
29 Eylül 2014 Pazartesi
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
HABER‹ 6. SAYFADA
Politikan›n
kara savafl›
CHP: Davuto¤lu
atanm›fl Baflbakan
Ifi‹D, Türkiye’nin de bir numaral› gündem maddesi. Tart›flmalar›n temelini ise düzenlenecek muhtemel bir
kara harekat› oluflturuyor. Rehinelerin kurtar›lmas›, Cumhurbaflkan› Erdo¤an’›n ABD’deki BM konuflmalar›
ve görüflmelerinin ard›ndan süreç farkl› bir havaya girdi ve daha h›zl› ifllemeye bafllad›. ABD, “Ifi‹D’i bitirme
plan›” haz›rlad› ama plan›n ayaklar› Türkiyesiz ‘hava’da kal›yor. Ayaklar›n ‘kara’ya basmas› için Türkiye’nin
devreye girmesi; devriye gezmesi de¤il bir kara harekat› düzenlemesi isteniyor. Zor bir karar…
CHP Genel Baflkan Yard›mc›s› Yakup Akkaya, "Baflbakan seçilmifl de¤il, atanm›fl bir Baflbakan, yüksek rak›mlardan idare ediliyor" görüflünü savundu.
ERDO⁄AN VE AKLA GELEN SORULAR
Cumhurbaflkan› Erdo¤an’a bakarsa
n›z; Ifi‹D hava harekat› ile bitirilemez
kara harekat› flart… New York dönüflü
uçakta gazetecilerin sorular›n› cevapland›
ran Erdo¤an ne dedi? “Bir defa mütemmim
gücü karad›r. E¤er karayla ba¤lant›s› d›
fl›nda bir de deniz varsa, deniz de buna da
hil olur. Bütün olarak ele almak duru
mundas›n›z. Kara esast›r; ben tabii aske
de¤ilim; ama hava lojistiktir. Karan›n git
medi¤i yer hiçbir zaman kal›c› olmaz…
Türkiye aç›s›ndan durum ne? “Burada
ikinci, üçüncü s›n›f bir ülke konumunda
de¤iliz. Burada birinci derecede etkilenen
ülke konumunday›z.” Ne yapmak laz›m?
“Birinci derece etkilenen konumundaki bi
ülke tabii ki önce ne yapaca¤›n›n karar›n
kendisi bir defa vermesi laz›m.” Niçin? “Su
riye taraf›nda tampon de¤il ama güvenl
bir bölge kurulmas› gündemde. Silahl
Kuvvetlerimiz bize nerede gereklidir? Böyle
anlarda gereklidir. S›n›rlar›m›z tehdit alt›
na giriyorsa bu ad›mlar›n da at›lmas› la
z›m.” Tüm bunlar nas›l olacak? “‹lgili ülke
lerle de görüflmeler sürecek. Her ülkeye bi
görev düflecektir. Türkiye de üzerine düflen
görevi yerine getirecektir. Hudutlar›m›z› el
bette korumak durumunday›z.”
Türkiye'deki sorunlar›n giderek artt›¤›n›, AK Parti'nin politikalar›n›n sorunlar› çözme yerine artt›rd›¤›n› öne süren Akkaya, "‹flte burada sendikalara ve
sivil toplum kurulufllar›na büyük ifl düflmektedir çünkü örgütlü toplum demokrasiyi korur ve
güçlendirir" de¤erlendirmesi
yapt›.
MHP: Tehlikeye
milli bakar›z…
MHP Genel Baflkan
Yard›mc›s›
Celal Adan, partisinin il
baflkanl›¤›nda ‹stanbul
Milletvekili Ali Torlak
ve ‹l Baflkan› Mehmet
Bülent Karatafl ile gündeme iliflkin de¤erlendirmelerde bulunurken, partisinin, d›flar›dan gelecek tehlikelere
karfl› meseleye daima
milli bakt›¤›n› ifade
ederek, "O bak›mdan
tezkere daha gelmedi¤i
için bir fley söylemem
do¤ru de¤ildir. Gelsin,
e¤er milletimizin, devletimizin gelece¤ini risk
edecek bir konu varsa
elbette orada duyarl›
davran›r›z" dedi.
ABD vuruyor
ABD ve koalisyon güçleri,
Kobani
yak›nlar›ndaki
Ifi‹D hedeflerine hava sald›r›s› düzenledi. ABD
Merkez Kuvvetler Komutanl›¤›ndan yap›lan aç›klamada, Ifi‹D’e yönelik
hava sald›r›lar›na devam
etti¤i bildirildi.
DAVUTO⁄LU VE KILIÇDARO⁄LU…
Halep'e ba¤l› Kobani (Ayn el Arap) bölgesinde, Ifi‹D ile baz› Kürt gruplar aras›ndaki çat›flmalar›n artmas› üzerine
bölgeden kaç›fllar artt›. Ço¤unlu¤u kad›n ve çocuklardan oluflan bir grup Suriyeli Kürt, Ifi‹D'in Kobani'ye yönelik
sald›r›lar› üzerine Suruç ilçesi Mürflitp›nar S›n›r Kap›s› karfl›s›ndaki bofl arazide topland›.
Çat›flma ve s›¤›nma
Suriye'nin Halep kentine ba¤l› Kobani (Ayn El Arap) ilçesinde
Ifi‹D ile PYD güçleri aras›nda ç›kan çat›flmalardan kaçanlar,
fianl›urfa'n›n Suruç ilçesindeki Yumurtal›k mevkisinde
oluflturulan geçifl noktas›nda bekleyiflini sürdürüyor. Suriyeli
vatandafllar, s›n›rdan gruplar halinde Türkiye'ye geçifl yap›yor.
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
M.Nuri Parmaks›z
Bencileyin Sözler
8. Sayfada
‹sa Kayacan
ABD VE SUR‹YEL‹
MUHAL‹FLER
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik
Dan›flman› Susan Rice, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler
Ulusal Koalisyonu (SMDK) Baflkan› Hadi el-Bahra baflkanl›¤›ndaki Suriyeli muhaliflerle Beyaz
Saray'da görüfltü. Beyaz Saray'dan yap›lan aç›klamaya göre,
görüflmede Rice, ABD'nin Suriyeli ›l›ml› muhalifleri desteklemeye
yönelik taahhüdünü yeniden teyit etti. ABD ve ortak uluslar›n,
Irak ve Suriye'de düzenledi¤i hava sald›r›lar›nda Ifi‹D'in hedef ald›¤›n› anlatan Rice, ayr›ca Suriye
Devlet Baflkan› Beflflar Esed'in
tüm meflrulu¤unu kaybetti¤ini ve
ABD'nin gerçek ve kapsay›c› siyasi geçifli sa¤layacak müzakere
edilmifl bir anlaflman›n takipçisi
olmay› sürdürdü¤ünü kaydetti.
S›ras› Geldikçe
8. Sayfada
‹smail Kara
Karaca
14. Sayfada
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
Baflbakan Davuto¤lu, “Ifi‹D'e yönelik
kara harekat› yap›lacak m› yap›lma
yacak m›, Türkiye böyle bir harekat›n mer
kezinde yer alacak m› almayacak m›” soru
lar› karfl›s›nda sessizli¤ini korurken; CHP
Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu, Cum
hurbaflkan› Erdo¤an'›n "Asker bugünle
için vard›r" sözlerine cevap verdi. CHP lide
ri, Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an
'›n Ifi‹D'e karfl› kara harekat› düzenlenme
si yönündeki aç›klamalar›yla ilgili olarak
"Önce tezkerenin içeri¤ine bakaca¤›z. Biz
Türk Silahl› Kuvvetleri'nin baflka bir ülke
nin topraklar›na girmesini istemiyoruz. S›
cak savafl›n bir unsuru olmas›n› istemiyo
ruz. Bu düflüncemizi defalarca dile getir
dik" diye konufltu.
TÜRKMENLER NE D‹YOR, NE ‹ST‹YOR
Öte yandan, Suriye ve Irak’taki Türk
menler, Ifi‹D’e karfl› kara harekât› da
yap›lmas›n› savunuyor. Hava operasyonu
nun yetersiz oldu¤unu söyleyen Irak Türk
men Cephesi (ITC) Baflkan› Erflad Salihi ve
Suriye Türkmen Meclisi Baflkan› Abdur
rahman Mustafa, iki ülke için de ‘sadece
Ifi‹D’i bitirmek yeterli de¤il, sonras›ndak
projelerde Türkmenlerin de söz hakk› ol
mal›’ diye konufltu.
SONUÇ OLARAK DEN‹LEB‹L‹R K‹…
Ifi‹D, Türkiye ve dünyan›n gündemin
deki yerini korumaya devam edecek…
Tezkere günü yaklaflt›kça Türkiye’nin tan
siyonu yükselecek… Politikan›n ‘kara’ sa
vafl› daha da h›zlanacak…
USTAYA SAYGI
Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, , Nefle
Ertafl Gönül Sultanlar› Kültürevi'nin
aç›l›fl›nda yapt›¤› konuflmaDa “Bizim için
Neflet Ertafl usta filozof sanatç›. Her dize
sinde asl›nda
bize bir fley ö¤
reten, her mu
sikisiyle bize
gelecek nesille
re ders akta
ran” dedi.
2
SINEMA
TV / MAGAZIN
29 Eylül 2014 Pazartesi
"Princess Of The Globe-2014" Bodrum'da yapılacak "Geleceğin Yıldızları" Marmaris'te yarışıyor
MUĞLA - Bodrum'da
"Princess Of The Globe 2014" güzellik yarışması
gerçekleştirilecek.
İlçede 30 Eylül'de
yapılacak yarışma öncesinde
Türkiye'nin yanı sıra
Moldova, Bulgaristan,
Tayvan, Ukrayna, Belarus,
Polonya, Kırım, Sibirya,
Gürcistan, Portekiz,
Ermenistan, İtalya, Rusya,
Letonya, Tataristan,
Kırgizistan, Kazakistan,
Estonya, Litvanya,
Romanya'dan gelen yarışmacılar, Güvercinlik
Mahallesi'nde konakladıkları Amara İsland Bodrum
Otel'de basına tanıtıldı.
Buradaki yarışmada
dereceye girecek yarışmacıların 22 Kasım'da
Malezya'da düzenlenecek
dünya güzellik yarışmasına
katılmaya hak kazanacağı
bildirildi.
Yarışmayı organize eden
Ashot Khachatrya, gazetecilere yaptığı açıklamada,
organizasyona 21 ülkeden
21 yarışmacının katılacağını
söyledi. Yarışmada dereceye
girenlerin dünya güzellik
yarışmasına katılmaya hak
kazanacağını anlatan
Khachatrya, şunları kaydetti:
"Dünyanın farklı
ülkelerinden gelen güzeller,
düzenlenen yarışma
sayesinde Türkiye'yi görme
imkanı buluyor.” (AA)
MUĞLA - Gürcistan
Sanatçılar Birliği tarafından Marmaris'te düzenlenen "Geleceğin Yıldızları"
isimli müzik ve resim
yarışması başladı.
Marmaris
Belediyesinin desteğiyle
Pazaryeri Çok Amaçlı
Salon'da gerçekleştirilen
yarışmaya Türkiye,
Kazakistan, Gürcistan,
Rusya ve Ermenistan'dan
4-18 yaş arası yaklaşık 150
çocuk katıldı.
Yarışmanın açılış
töreninde jüri üyeleri ve
yarışmacılar tanıtıldı.
Törenin ardından yarışmacılar sırayla sahne
çıkarak "Geleceğin Yıldızı"
seçilebilmek için müzik ve
resim alanında hünerlerini
gösterdi. Sanatseverler,
yarışmaya ilgi gösterdi.
Gürcistan Sanatçılar
Birliği Başkanı ve yarışmanın koordinatörü Nino
Kupatadze, gazetecilere
yaptığı açıklamada, yarışmayı Marmaris'te üçüncü
kez gerçekleştirdiklerini
söyledi.
Marmaris'e daha önce
tatile geldiklerini ve çok
beğendikleri için yarışmayı
burada organize etmeye
karar verdiklerini ifade
eden Kupatadze, belediye
yetkililerinin desteğiyle
projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. (AA)
Günlük TV Programı
21:30 ULTRAVİOLET
21:50 TANRININ KİTABI
Orijinal Adı :
Ultraviolet
Yönetmen :
Kurt Wimmer
Oyuncular :
Milla Jovovich,
Cameron
Bright, Nick
Chinlund
Yapım : 2006
Aksiyon
Hemofaj
denilen hastalık
dolayısıyla
genetik olarak
değişmiş yeni
bir insan türü
ortaya çıkar. Bu
değişiklik
onların çok
daha hızlı,
inanılmaz derecede kuvvetli
ve keskin bir
zekaya sahip
olmalarını
sağlar. Normal
ve sağlıklı
insanlardan ayrı
düştüklerinde
dünya insanlar
ve hemofajlar
arasında
yepyeni bir sivil
savaşın eşiğine
gelir.
Orjinal
İsmi:The
Book Of Eli
Yönetmen:Al
bert Hughes
Oyuncular:D
enzel
Washington,
Mila Kunıs,
Ray
Stevenson
Yapım
Yılı:2010
Tür:Aksiyon/
Macera
Distopik bir
gelecekte,
güneş patlaması sonrası
kavrulmuş
dünyada sağ
kalanların
yaşam
mücadelesinde Eli,
(D.Washingt
on) yok
olmanın
eşiğine gelen
insanlığı kurtaracak olan
bir kitabı
koruma
mücadelesi
veriyor.
05:53 İstiklal Marşı ve Günün
05:55 Sarayın İncisi
07:00 Sabah Haber
08:15 Böyle Bitmesin
10:20 1'de Bugün
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:15 Spor
13:18 Hava Durumu
13:25 1Çorba
13:30 Küçük Hanımefendi
15:00 1'de Bugün
15:15 Joker
16:45 Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Yabancı Sinema "Neşeli
Ayaklar"
21:50 Beni Böyle Sev
00:05 Joker
01:45 Yedi Güzel Adam
03:25 Yoldaki Haber
07:00 Selena
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Çocuklar Duymasın
14:50 Alemin Kıralı
16:30 Zahide ile Yetiş Hayata
18:55 Atv Ana Haber
20:00 Diğer Yarım
23:15 HAWAII FIVE 12
00:15 Kaçak
02:45 Sınırların Ötesinde
05:40 Dila Hanım
07:00 Aşkın Bedeli
07:45 Deniz Yıldızı
09:00 Beni Affet
10:00 Melek
12:00 En Güzel Bölüm
12:30 Aşkın Bedeli
14:30 Benim Kuaförüm
16:00 En Güzel Bölüm
16:30 Beni Affet
18:30 Star Haber
20:30 medcezir
23:30 Yerli Dizi
01:20 Kim O!
00:00 Oynat Bakalım
01:00 Batman Dönüyor (Tekrar)
03:00 Aramızda Kalsın
04:45 Oynat Bakalım
05:45 Söyle Söyleyebilirsen
07:30 Batman (Tekrar)
08:10 Batman
09:05 Duck Dodgers (Tekrar)
09:30 Duck Dodgers
10:00 Aramızda Kalsın
13:00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:30 Batman Daima
17:15 Ben Bruce Lee'yim
20:15 Karşılaşma
07:00 HER SABAH
08:45 2.SAYFA
10:30 HAFTANIN ANNESİ
11:45 DÜNYAYI GEZİYORUM
12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE
HABERLERİ
12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
15:00 SONGÜL KARLI İLE
YENİDEN
16:45 HAFTANIN ANNESİ
18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA
19:30 SPOR BÜLTENİ
19:45 YABANCI SİNEMA
EFSANE DÖRTLÜ
21:50 TANRININ KİTABI
00:00 THE WALKING DEAD
00:50 YABANCI SİNEMA
MAYMUNLAR
CEHENNEMİ:BAŞLANGIÇ02:40 YABANCI SİNEMA
DARBE-TEKRAR
04:30 DÜNYAYI GEZİYORUM
05:30 FATMAGÜL'ÜN
SUÇU NE
06:00 Geniş Aile
06:45 Günaydın
09:30 Alın Yazım
11:00 Özledim Seni
13:00 Gün Arası
13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
15:00 Evim Şahane
17:00 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Sinema
01:00 Kanlı Otoyol
02:30 Alın Yazım
Haluk Levent trafik
kazası geçirdi...
İSTANBUL - Yalova'da pop müziği şarkıcısı Haluk
Levent'in içinde bulunduğu minibüs, sürücüsünün
direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya
girdi. Kazada hafif yaralanan Haluk Levent, Uzmanlar
Özel Yalova Hastanesi’ne kaldırılarak burada tedavi
altına alındı. Haluk Levent’in şoförü Kadir Kökalsan
(36) yönetimindeki 34 AZ 1321 plakalı minibüsle
Yalova-İzmit Karayolu’nda Kocaeli istikametine seyir
halindeyken Topçular İskelesi mevkiinde direksiyon
hâkimiyetini kaybetti. Araç yolun kenarındaki tarlaya
girdi. Araçta bulunan Haluk Levent hafif şekilde yaralandı. Haluk Levent, Uzmanlar Özel Yalova
Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili konuşan Levent,
“Şoför ani fren yaptı sarsıldık. Araç savruldu tarlaya
doğru girdi. Ben arabanın içinde çok savruldum. Daha
sonra kalkamadım. Buraya zor girdim.” dedi.
Haluk Levent’e getirildiği hastanede ilk müdahaleyi
yapan Beyin Cerrahi Uzmanı Adnan Demirci ise “Kafa
travması ve belindeki travmayla alakalı tetkikleri yapmak için hastanemize yatırdık. Kesin tanı ve tedaviyle
bilgileri daha sonra açıklayacağız. Bugün için hastamızın evine gitmesini uygun görmedik. Bugün hastamızı müşahide altında tutacağız” şeklinde konuştu.
Vizyona yeni
giren filmler
"Hedefteki Adam"
Roger Donaldson'un yönettiği ve
Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko ile Bill Smitroich'in
oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim
meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı filmde
başarısız bir davanın ardından işinden
ayrılan emekli bir CIA ajanı olan
Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir
görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya
gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA
yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş
devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor.
"Stajyer Mafya"
Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz
Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi
Filozof ile Abidin Yerebakan'ın
oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Filmde çocukluktan beri arkadaş
olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları
ve hiç anlamadıkları mafya işleri
sırasında yaşadıkları komik olaylar
izlenebilecek.
Ceyda Düvenci: Artık
kızım için çalışıyorum
İSTANBUL - Ceyda Düvenci, dizi setlerindeki
yoğun çalışma saatleri karşısında şikayetçi
olmadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Yorulmuyorum
çünkü artık kızım için çalışıyorum” dedi.
Birçok oyuncu dizi setlerindeki aşırı çalışma saatlerinden dert yanarken ünlü oyuncu Ceyda Düvenci şikayetçi olmadığını belirtti.
Geçtiğimiz sezon haftanın beş günü sabah programı sunan ardından da rol aldığı dizi setine koşturan Düvenci, “10 ay boyunca sabah 6’dan gece
12’ye kadar çalıştım. 18 saat çalışmama rağmen hiç
yorulmadım çünkü artık kızım için çalışıyorum” dedi. Yeni sezonda sadece bir dizi projesinde yer alacağını söyleyen ünlü oyuncu, “ Kızıma vakit ayıracağım” diye konuştu.
Yeni bir diziyle hayranlarının karşısına çıkmaya
hazırlanan Düvenci, hırslı bir polisi canlandıracağını
açıkladı. Rolüne hazırlık sürecini anlatan Düvenci,
“Polisleri inceliyorum. Poligona gidip atış eğitimi
alıyorum” dedi.
ANKARA
29 Eylül 2014 Pazartesi
Yenimahalle son durak kavşağında
3
Tuna, kentsel
dönüşümü anlattı
LAMBA YOK KAVGA ÇOK
Yenimahalle
Şentepe son
duraktaki
kavşakta trafik
ışıklarının
olmaması
sürücülerle
yayalar arasında tartışma
yaşanmasına
yola açıyor.
Sürücü ve yayalar yaşanan
sıkıntıları
gazetemize
değerlendirdi.
Tülay CANBOLAT
ANKARA- Yenimahalle Şentepe son durak
kavşağındaki trafik lambası sorunu çözülemiyor.
Kavşakta trafik ışıklarının olmaması sürücü ile
yayalar arasında sorunlar yaşanmasına yola açıyor. Gazetemize açıklamalarda bulunan sürücü ve
yayalar yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.
Yoldaki ışıklarda farklı bekleme sürelerinden
dolayı araçlarda yığılma olduğunu belirten
sürücüler lambaları istemezken, hayati tehlike
yaşadıklarını belirten sürücüler lamba şart diyor.
Lambaları istemeyen sürücüler ve ısrarla lamba
olsun diyen yayalar arasındaki karmaşa zaman
zaman ciddi kavga ve yaralanmalarla sonuçlanıyor.
LAMBAYI KALDIRMIYOR
Kavşak üzerinde esnaflık yapan ve bu sorunun yaklaşık 1,5 yıldır çözülemediğini belirten
T.A, “Belediye buraya ışık yaptı, daha önceden
vardı burada fakat kaldırım çalışmaları sırasında
lambalar yaklaşık 6-7 ay önce kaldırıldı. Zaten
burası kaldırmıyor, burada yürütülemiyor. Sırf bu
ışık tartışmalarından dolayı kaç kez kavgalar
çıktı, arabadan inip birbirlerini yaralayanlar bile
oldu. Şahsen ben çok rahatsızım bakıyorum milletin çoluk çocuğu karşıya geçemiyor. Aslında
buraya bir dönel kavşak olsa sorun hafifleyebilir.
Dört taraftan araba geliyor ve yol tıkanıyor
Yenimahalle Şentepe son durak kavşağındaki trafik lambası sorunu
çözülemediği için vatandaşlar arasında tartışma ve kavgalar yaşanıyor.
denendi ama olmadı” dedi.
ÖLÜM KAVŞAĞI…
Büyükşehir Belediyesinin YenimahalleŞentepe teleferik çalışmalarından dolayı Seval
Caddesi’nin de trafiğe kapanmasıyla iyice yoğunlaşan insan ve araç trafiği herkese zor anlar
yaşatırken, ışıksızlık yüzünden geçiş üstünlüğü
tartışmaları doğuyor. Çoğu zaman karşıdan
karşıya geçmekte zorlandıklarını, ölümle burun
buruna geldiklerini ve uzun süre beklediklerini
belirten R.C. isimli vatandaş ise, “Ben selim caddesi üzerinde oturuyorum ve çocuğumu bu yolun
karşısındaki parka götürüyorum. Önceden burada
küçük bir kaldırım vardı ve kızımla daha rahat
geçiyordum fakat şimdi lambalar yok araçlar
kafalarına göre yaya, çoluk çocuk demeden geçip
gidiyorlar” diye konuştu.
Çoğu kez karşıdan karşıya geçerken ezilme
tehlikesi geçirdiğini söyleyen R.C., “Karşıya
geçmek için dakikalarca bekliyorum ve her
geçmeye çalıştığımda da ölümle burun buruna
geliyorum. Buraya bir çözüm bulunmalı,
nihayetinde araçların durmadan ilerlediği yayaların ise canları pahasına karşıya geçmeye
çalıştıkları bir yol burası” dedi.
KAVGA-DÖVÜŞ OLUYOR
Işıkların olduğu dönemde yoğunlaşan ve
karışan trafiğin sürücüleri öfkelendirdiğini
belirten Ş.C. de görüşlerini, “Araçlar dört yönden geliyor, ışıklar da olunca oradan bir araç
diğer yönden bir araç derken burası içinden çıkılmayacak bir hal alıyordu. Çok kez araçlarından
inip kavga eden sürücülere şahit olduk hatta
adam yaralamalar bile oldu. Adam arabasından
inip tekme tokat giriyordu. Olmuyor burada lambalar karışıklığa neden oluyordu. Böylesi daha
iyi” diye ifade etti
Etimesgut’un stratejik planına onay...
Etimesgut Belediyesi’nin 5 yıllık stratejik planı, Belediye Meclisi’nde onaylandı.
HABER MERKEZİ-Sincan’da dönüşüm başlıyor.
Ulubatlı Hasan ve Saraycık Mahallelerindeki Kentsel
Yenileme projesi tamamlandı, kesin protokol imzalandı. Vatandaş tarafından detayları merakla beklenen
Kentsel Yenileme Projesi hakkında Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonuna
açıklamalarda bulundu. Hakan Kuralay moderatörlüğündeki Gündem Ankara programına konuk olan
Başkan Tuna, Kentsel Yenileme öncülüğünde
Sincan’daki gelişmeleri anlattı. Twitter üzerinden gelen
vatandaş sorularını da yanıtlayan Başkan Tuna, vatandaş görüşmelerinin bayramdan sonra başlayacağını
duyurdu.
Toplu Konut İdaresi ile Kentsel Yenileme projesi
kesin protokolü imzaladıklarını belirten Sincan
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna; “Ulubatlı
Hasan ve Saraycık Mahallerimizdeki durum hem
Sincan’ımıza yakışmıyordu. Özellikle Saraycık’taki
durum çok vahim. Biz vatandaşımızın daha iyi
koşullarda bir hayat sürmesi için çaba sarf ediyoruz.
Ne bizim Belediye olarak ne de TOKİ’nin buradan bir
rant veya kâr beklentimiz yok. Burada hak sahiplerinin
daha fazla imkandan yararlanmasını istedik. Bunun için
ince eledik sık dokuduk ve vatandaşımızın haklarını
gözeterek bir çalışma ortaya koyduk.” dedi. Kentsel
Yenileme Projesi ile Sincan’ın gelişimin ve ilerlemesinin önünün açılacağını belirten Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, vatandaşla
görüşmelerine bayramdan sonra başlanacağını belirtti.
Sincan’a 3 kentsel dönüşüm projesi gerçekleştiğini
söyleyen Tuna, “Saraycık ve Ulubatlı Hasan
Mahallelerimizde Kentsel Yenileme projemizi hayata
geçiriyoruz. Aynı zamanda afet riski taşıyan binaların
dönüşümü içinde ilçemizde çalışmalar devam ediyor.
Sincan Sanayisinin dönüşümü için çalışmalarımız
sürüyor. Sincan Sanayimizde yanıcı ve yakıcı maddeler
yan yana buda büyük sorun oluşturuyor. Yeni Küçük
Sanayi Sitemizin arazilerini satın aldık, düzenli ve
modern bir sanayi içinde dönüşüm başlayacak.” dedi.
Sağlık Bakanlığı’nın Sincan’da yürüttüğü 480 yatak
kapasiteli hastane projesini de yakından takip ettiklerini belirten Başkan Tuna, “Sincan’da mevcut olan iki
devlet hastanesinin yanı sıra Sağlık Bakanlığı’nın Ayaş
yolu üzerine yapacağı bu yepyeni hastane Ayaş, Güdül,
Beypazarı ve Nallıhan’a da hitap edecek.” dedi.
Yenikent’e uzanacak olan banliyö hattının bir
durağının da Akçaören de olduğunu belirten Başkan
Tuna; “ Akçaören Bölgemizde 4500 dönümlük bir
üniversite alanımız var. Banliyö hattının buraya uzanması ile birlikte Üniversitenin buraya daha çabuk yapılmasının da önü açılıyor. 10- 15 bin öğrencilik yapılması planlanan kampüsünde çalışmalarına devam ediyoruz.” dedi.
Belören Dağı’nı eski atıl halinden kurtarmak için de
çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Kanal 5 televizyonunda Belören Dağı projesini de anlattı. 50 bin m²’den
fazla alanı Serapark haline getirdiklerini belirten Tuna,
hazineden tahsisi gerçekleştirilen alanın hızla rekreasyon alanına dönüştürüldüklerini söyledi. Belören
Dağı’nın öteki yüzünün ise Orman Bakanlığı tarafından Kent Ormanı’na dönüştürüleceğini müjdeleyen
Tuna, Kent Ormanı’nın sadece Sincan’ın değil,
Ankara’nın da en gözde mesire alanlarından biri olacağını duyurdu.
İsteyene işaret dili
öğrenme fırsatı
HABER MERKEZİEtimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel,
stratejik planı modern ve nezih bir
Etimesgut’un oluşumu için yeniden şekillendirdiklerini belirterek, “Amacımız; ilçemizi
insanların huzur ve mutluluk içinde yaşadığı
Engelsiz, Estetik ve Esenlik (3-E) kenti haline
getirmektir” dedi. Başkan Demirel, Ankara’nın
batı koridorunda yer alan ve yaklaşık 30 bin
hektara sahip Etimesgut’un yakın bir gelecekte
1 milyon nüfusa ulaşacağını tahmin ettiklerini
ifade ederek, şunları söyledi: “İlçemizin yalnız
bugününü değil, geleceğini de düşünerek
birçok projemizi hayata geçirdik. Sosyal
belediyeciliğin yanı sıra fiziki yapılaşmaya da
büyük önem verdik. Atakent Sosyal Tesisleri,
Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi, Kent
Konseyi Binası, Ziya Gökalp Tesisleri, Göktürk
Aile Yaşam ve Eğitim Merkezi, Emekli
Konakları ile kreşler ve etüt merkezlerini
hizmete açtık. İlçemize 110 park kazandırdık.
Her yıl Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve
Sanat Festivali etkinliklerimizi düzenledik.
Yaptığımız çalışmalarla insanımızın hayatlarını
kolaylaştırdık. İlçemizi daha modern ve daha
yaşanabilir hale getirdik. Ancak biliyoruz ki
daha eksiklerimiz var. Yapacak daha çok işimi
var. Bunun bilinciyle hareket ederek, ilçemize
güzel hizmet ve yatırımlar yapmaya devam
edeceğiz”.
Çankaya asfaltlanıyor...
HABER MERKEZİÇankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, kış ayları gelmeden ilçenin tüm sokaklarında yoğun asfalt mesaisinde bulunuyor.
Çankaya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri, yaklaşan sonbahar ve kış ayları yağış
artışını göz önünde bulundurarak ilçedeki tüm
sokaklarda asfalt ihtiyacını gidermek için yoğun
mesaide bulunuyor. Son olarak Bahçelievler bölgesinde çalışmalarını sürdüren 30 kişilik asfalt
ekibi, 3 kepçe, 1 finişer, 2 silindir, 1 freze ve 5
kamyonla 24 sokakta tam kaplama, onarım ve
freze çalışmalarını tamamladı. Çankaya’nın
sokaklarını ömürlük asfalt kaldırımlarla donatan
ekipler, 20 yıl dayanabilen renkli desenli asfalt
kaldırımları Ankara’nın en işlek merkezi
Kızılay’dan sonra tüm sokaklarda uygulamaya
başladı.
Kızılay’da yer alan İnkılap ve Bayındır
Sokaklarda uygulamaya başladığı Renkli Desenli
Asfalt Kaldırımları Çankaya’nın merkezi bölgelerinde de faaliyete geçiren ekipler, 16 bin
metrekare renkli desenli asfalt tretuvar ile 15 bin
ton tam kaplama asfaltı Bahçelievler bölgesine
kazandırdı.
Çankayalıları renkli desenli asfalt kaldırımlarla tanıştırdıklarını ve vatandaşlardan olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen, “Çankayalılar hizmetin
en iyisine layıktır. Onları iyi ki Çankaya’da oturuyoruz diyecek noktaya getirmek için var
gücümüzle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunun
için de sokaklarda başlattığımız çalışmalar çok
büyük öneme sahip oluyor” diye konuştu.
HABER MERKEZİİşaret Dili Tercümanları Derneği, işaret dili
kursları düzenledi. Dernek yönetimi, Emel Tüzü,
Damla Çanga ve Mesut Yazıcı yönetimindeki kurslara,
Ankara Maltepe GMK Bulvarı 94/13’deki merkezlerinde start veriyor.
Dernek Genel Başkanı Hürriyet Cemal Özkaynak,
Eylül başında kurdukları derneğin faaliyetlerine yoğun
bir şekilde başladığını açıkladı. İşitme engellilerin
sorunlarının çözümü için yola çıktıklarını bildiren
Özkaynak, dernek yönetiminde Ömer Lütfü Tiryaki,
Yavuz Kahraman, Serhat Öztürk, Mesut Yazıcı, Emel
Tülü ve Damla Çanga’nın yer aldığını açıkladı.
4
ANKARA
29 Eylül 2014 Pazartesi
İŞİD’den
kurtarılan
Keçiörenli
aileye Başkan
Ak’tan ziyaret
Hamamönü
Söyleşileri başlıyor
Altındağ Belediyesi tarafından Hamamönü’nde gerçekleştirilen, kültür, sanat ve edebiyat
söyleşileri artık 7’nci yılında dopdolu bir programla yeni sezona “merhaba” diyor.
HABER MERKEZİ - Her yaş grubundan
oldukça geniş kitleler tarafından takip edilen ve her
akşam yüzlerce kişinin katıldığı Hamamönü
Söyleşileri yeni dönem programı belli oldu. Ekim
ayı Hamamönü Söyleşileri kapsamında, daha önce
söyleşi programına katılmamış yeni konuklar da,
birbirinden ilginç konularıyla yer alacaklar.
HamamönüSöyleşileri’nde bu ay sırasıyla Mevlânâ
Kültür ve Sanat Vakfı, Kültür Ajanda Dergisi,
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
Nogay Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği,
İLESAM, Başkent Şairler Platformu, Irmak Alevi
Bektaşi Kültür ve Eğitim Derneği, Başkent
Edebiyat Kültür Sanat ve Eğitim Derneği,
GESAM, Hayati İnanç, Tokat Dernekler
Federasyonu, Ankara Halkla İlişkiler Derneği, Türk
Felsefe Derneği, Cahid ve Necib Karakaya,
HAMOY ve Avrasya Yazarlar Birliği sevenlerine
uzun bir aradan sonra “merhaba” diyecek. Ekim
ayı Hamamönü Söyleşileri programında, müzik
dolu akşamlar da yaşanacak. Altındağ Belediyesi
Türk Sanat Müziği Koro Şefi Cengiz Taşkent 14
Ekim Salı günü, “Zeki Müren gecesi” programıyla
büyük ustanın dillerden düşmeyen şarkılarını
seslendirecek. 30 Ekim’de ise Mali Müşavirler
Topluluğu “Türk Sanat Müziği Dinletisi” programı
ile kulakların pasını silecek.
TUBİL’de kayıt zamanı...
HABER MERKEZİYenimahalle Belediyesi TUBİL
Halk Dansları Topluluğu’nda
yeni kayıt dönemi başladı.
Minikler, Yıldızlar, Gençler ve
Hobi kategorilerinde başvurular
alınmaya başlarken, bu yıl
branşlara halk oyunlarının yanı
sıra eşli danslar ve bale de
eklendi.
Türk kültürünün bir parçası
olan folklorun gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla kurulan toplulukta, dans etmek
isteyen her yaştan vatandaş,
konusunda uzman dansçılardan
eğitim alacak. Kursiyer, halk
dansları kategorisinde Antalya,
Burdur, Silifke, Trabzon, Bolu,
Van, Mardin, Kırklareli, Bitlis,
Gaziantep ve Aydın yöreleri ile
Terekeme, Güreşçi, Aşuk ile
Maşuk, Roman oyunlarını
öğrenecek.
TUBİL çatısı altında ayrıca
usta balet ve balerinler de
yetişecek. Çocuklara yönelik
olarak açılacak bale kursunda
minikler, eğlenerek öğrenecek.
Öte yandan bu yıl ilk defa
eklenen eşli danslar kategorisinde salsa, cha cha, bachata gibi farkla dans türlerinde
eğitimler verilecek.
Kurslar hakkında detaylı
bilgi 387 14 38 numaralı telefondan alınabilecek.
Vatandaşlar fotoğraf, nüfus cüzdanı fotokopisi ve sağlık raporu
Zabıtaya “mevzuat” eğitimi
HABER MERKEZİAnkara Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi personeli ile ilçe zabıtaları “Mevzuat” konusunda bilgilendirildi.
Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye
Belediyeler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği ve Hizmet İçi Eğitim Şube
Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen programda, Büyükşehir Belediyesi
Zabıta Dairesi Başkanlığı çalışanları ile
İlçe Belediye Zabıta personeline yönelik “Zabıta Mevzuatı Eğitimi” verildi.
Büyükşehir Belediyesi Konferans
Salonu’nda 4 gün süren seminerde;
İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü
Ramazan Demir ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı
Zabıta Şube Müdürü Abdurrahman
Karabudak tarafından zabıta hizmetleri,
mevzuat, çalışma şartları, kabahatler ve
yaptırımlar ile eğitim ve planlama gibi
konular anlatıldı.
Eğitime Büyükşehir Belediyesi ve
İlçe Belediye Zabıta Müdürlüklerinde
çalışan 180 zabıta personeli katıldı.
ile kurslara başvuruda bulunabilecek.
HABER MERKEZİ IŞİD tarafından kaçırılan Türkiye’nin Musul
Başkonsolosluğu’nun 49 personeli arasında yer alan
Ersan ve Fatma Köksal çiftini Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak, ziyaret etti. Ziyarete Keçiören
Kaymakamı Nusret Dirim de eşlik etti. Dışişleri
Bakanlığı’nda yıllardır aşçı olarak çalışan ve 8
yıldır Irak’ta görev yapan Ersan ve Fatma Köksal,
101 günlük rehin hayatının ardından Türkiye’nin
başarılı girişimleri sonucu özgürlüğe kavuşmanın
mutluluğunu yaşıyor. Keçiören’de ikamet eden
Köksal çifti yeniden özgür olmanın çok güzel bir
duygu olduğunu belirterek, “Hiçbir zaman ülkemizden ve hükümetimizden umudumuzu kesmedik, her
saatimiz kurtarılacağımız günün ümidi ile geçti.
Bizleri sağ salim sevdiklerimize kavuşturmak için
gecelerini gündüzlerine katan başta
Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız olmak üzere tüm
yetkilerimizden Allah razı olsun” dedi. Kendilerini
ziyaret eden Başkan Ak ve Kaymakam Dirim’e de
teşekkür eden çift, “Ziyaretiniz bizi çok mutlu etti,
bir kez daha yalnız olmadığımızı gördük” diye
konuştu. Belediye Başkanı Mustafa Ak ise, Türk
vatandaşlarının sağ salim kurtarılmasından duyduğu
memnuniyeti dile getirerek “Başta
Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız olmak üzere
devlet yetkililerimiz tarafından çok dikkatli,
temkinli ve sabırlı davranılarak kurtarıldınız.
Türkiye güçlü bir ülkedir. Sizleri aramızda göreceğimizden bir an bile tereddüt etmedik. Bir kez
daha aramıza hoş geldiniz” mesajını verdi.
Başkan Duruay kermes açılışında...
HABER MERKEZİGölbaşı Belediye
Başkanı Fatih Duruay,
Atatürk Sahil Parkı’nda
katıldığı Karagedik Talebe
Yurdu’nun kermes
açılışını gerçekleştirdi.
Karagedik Talebe
Yurdu’nun açılışını yapan
Başkan Duruay, dualar
eşliğinde açılış kurdelesini
kesti. Açılışın ardından
kermesin hayırlı olmasını
dileyen Başkan Duruay,
stantları ziyaret etti. Açılış
kurdelesinin kesilmesi ile
birlikte, açılan kermeste
kurban kesildi. Duruay’ın
gerçekleştirdiği kermes
açılışı ikramlarla son
buldu. Atatürk Sahil
Parkı’nda sergilenen kermes, hafta sonuna kadar
açık olacak.
ANKARA
29 Eylül 2014 Pazartesi
Sincan’ın dev ulaşım
projesi hayata geçiyor
Eskişehir
Devlet Yolu,
Ayaş Devlet
Yolu ve
İstanbul
Çevre Yolunu
birbirine
bağlayacak
olan Bağlantı
Yolları
Projesinde
ihale süreci
başladı.
HABER MERKEZİEskişehir Devlet Yolu, Ayaş
Devlet Yolu ve İstanbul Çevre
Yolu birbirine bağlanıyor.
Ankara’nın ikinci çevre yolu
olarak değerlendirilen Bağlantı
Yolları Projesi ile Ankara ve
Sincan’ın geleceğine yatırım
yapılıyor. Dev projenin ihale
süreci başladı. Firmalar 30
Eylül’e kadar Karayolları Genel
Müdürlüğüne yeterlilik başvurularını gerçekleştirecek. Bu
sürecin ardından ihaleyi yapacak
olan Karayolları Genel
Müdürlüğü, dev projenin temelini atacak.
Hükümet, Büyükşehir
Belediyesi ve İlçe
Belediyesi’nin uyumlu çalışması
Sincan’da meyvesini veriyor.
Sincan Belediye Başkanı Doç.
Dr. Mustafa Tuna, Ulaştırma
Bakanlığı ve Ankara Büyükşehir
Belediyesi ile görüşerek
Ankara’nın ufkunu açacak bir
projeye öncülük ediyor.
Eskişehir Devlet Yolu, Ayaş
Devlet Yolu ve İstanbul Çevre
Yolu birbirine bağlanıyor. 40 km
lik yol ile hem Sincan hem de
Ankara ulaşımda rahat bir nefes
alacak. 40 km lik yol üzerinde
yedi köprülü kavşak, 700 metrelik bir viyadük, beş üst geçit ve
üç demiryolu alt geçit köprüsü
yapılacak.
Şu an İstanbul – Eskişehir ya
da Eskişehir İstanbul istikametli
araçlar Ankara’ya girdiklerinde
5
İtfaiye Haftası’na
özel sergi açıldı
Etimesgut’ta yer alan Çevre
Yolunu kullanmaları gerekiyordu. Bu da hem zaman hem de
yakıt kaybına neden oluyordu.
Yapılacak Bulvar sayesinde bu
araçlar hem şehir içine girmeden
çok daha kısa sürede
Ankara’dan çıkabilecek hem de
trafik yoğunluğunu azaltacak.
Gelinen noktanın hem kendisini hem de Sincan halkını
oldukça mutlu ettiğini ifade
eden Sincan Belediye Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Tuna; “Gerek
Ulaştırma Bakanlığımıza
gerekse Büyükşehir
Belediyemize verdikleri destek
için şükranlarımı sunuyorum.
Onların sayesinde Sincan bambaşka bir ufka doğru açılıyor.
Başkent hızla gelişiyor. Sincan
bu gelişmeden en çok pay alan
ilçe konumunda… Şimdiden biz
bu hızla gelişen ilçenin yollarını
düşünmezsek geleceğe yazık
etmiş oluruz. Yöneticilerin asıl
görevi de bu… Günlük siyasetle, dedikoduyla vakit geçirmek
yerine şehrimizin geleceğinde
doğabilecek sorunlara şimdiden
çözüm üretmeye çalışıyoruz.”
dedi.
Sincan, altı organize sanayi
bölgesine ev sahipliği yapıyor.
Sanayi bölgelerinin tümü
faaliyete geçtiğinde Sincan,
İzmit’ten sonra ikinci büyük
sanayi merkezi olacak. Bu
bağlantı yolu projesi ile organize sanayi merkezlerinin trafiğe
kattığı yoğunluğunda önüne
şimdiden geçilmiş olacak.
Geleceğe yatırım yaptıklarını
vurgulayan Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna;
“Tüm sanayi bölgelerimiz
hizmete girdiğinde onlarca tır
trafiğe girecek. Mevcut yolların
bu kapasiteye cevap verme şansı
yok. Bu bulvar projesini
sanayicimiz de yakından takip
ediyor. Planlı şehirleşme gelecek nesillere de fayda sağlayacak. Günü kurtarmak yerine
ileriye bakmalıyız.” dedi.
Ankara çevre yolunun gelecekte yetersiz kalabileceğini
vurgulayan Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna,
“Şu an bir çevre yolu yetiyor
gibi görünüyor. Ancak eskiden
birinci çevre yolundan 5-10 araç
geçerken şimdi orada da yoğun
bir trafik var. Yapılacak bu bulvar da birinci çevre yolunun
paralelinde yer alıyor. 40 km’si
tamamlanmış olacak. Halka şeklinde yol devam ettirilip
Ankara’ya ikinci bir çevre yolu
kazandırılabilir.” dedi.
Evi yanan engelli vatandaşa Çankaya’dan yardım eli
Çankaya
Belediyesi,
evi yanan
engelli
vatandaşa
yardım eli
uzattı.
HABER MERKEZİ-Çankaya’da evi yanan Mustafa Aydoğan’ın
yardımına komşuları ve Çankaya Belediyesi koştu. Geçtiğimiz günlerde Boztepe 233 Sokak 102 numaralı gecekonduda çıkan yangın
nedeniyle evinin çatısı kısmen yanan ve eşyaları kullanılamaz
duruma gelen Aydoğan’ın zor durumu mahalle halkını harekete
geçirdi. Komşuluk ve dayanışma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergileyen mahalle halkı, engelli komşuları Mustafa
Aydoğan’ın evinin tamiri için el birliğiyle malzeme desteğinde
bulundu. Aydoğan’ın durumundan haberdar olan Çankaya
Belediyesi de, yanan çatının onarımını üstlendi. Çankaya
Belediyesi ekipleri kısmen yanan çatıyı onardı; gecekondunun
diğer bakım ve tadilat işlerini gerçekleştirdi.
Komşularından ve Çankaya Belediyesi’nden gördüğü desteğin
kendisini çok mutlu ettiğini belirten Mustafa Aydoğan, “Zor
günümde yanımda olan, ihtiyaçlarımı gideren komşularıma ve
Çankaya Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.
HABER MERKEZİ- “İtfaiye Haftası” dolayısıyla
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nca
düzenlenen sergi, Metro Sanat Galerisi’nde açıldı.
Fotoğraf sergisinin açılışını Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Asım Balcı yaptı. Balcı, açılışta yaptığı
konuşmada; Ankara İtfaiyesi’nin gerçekleştirdiği güzel
faaliyetlerin sergilendiğini kaydetti.
Genel Sekreter Balcı, Ankara İtfaiyesi’nin sadece
kent sınırları içinde değil, başka illerde de meydana
gelebilecek görevler için 7/24 saat hazır bir şekilde beklediğini ifade etti. Balcı, böylesi durumlarda da Ankara
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatının koşa koşa
göreve gittiğini kaydetti.
Son olarak Soma faciasında Ankara İtfaiyesi’nin
hemen yola çıktığını ve orada da en riskli bölgelerde
görev alarak vazifelerini üstün bir anlayışla yerine
getirdiğini anlatan Balcı, “İtfaiye teşkilatımıza bundan
dolayı da çok teşekkür ediyoruz” dedi.
Balcı, Ankara İtfaiye Teşkilatının tüm Türkiye’deki
itfaiye teşkilatlarının yetişmesine yardımcı olduğunu,
dalgıçlık eğitimi başta olmak üzere bir takım hizmet içi
eğitimlere de zaman zaman gittiğini ve başka yerlerde
bu hizmetlerin aksamadan sürmesi için zaman harcadığını belirtti. Balcı, “Bu da Ankara olarak ayrı bir
gurur kaynağımız. Tabi burada Melih Gökçek
Başkanımızın İtfaiye teşkilatına vermiş olduğu önemi
vurgulamamız gerekiyor” diye konuştu.
İtfaiye Haftası nedeniyle açılışı yapılan ve 100
fotoğrafın yer aldığı sergide, Ankara İtfaiyesi’nde
arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan “Şivas” ve
“Bozo” isimli köpekler Ankaralıların büyük ilgisini
çekti.
Başkan Gökçek’in twitter
takipçisi 2 milyonu geçti
HABER MERKEZİAnkara Büyükşehir
Belediye Başkanı Melih
Gökçek’in twitter’daki
takipçi sayısı, 2 milyonu aştı.
Yeni bir rekora imza atan
Başkan Gökçek, twitter’daki
takipçi sayısının 2 milyona
ulaşmasını ise “VE TWİTTER'DA 2.000.000'CU
TAKİPCİM... HOŞ GELDİN
@mahmuut_bal ... TWİT
ALEMİNE TEŞEKKÜRLER... GERÇEKTEN
GURUR VERİCİ BİR
OLAY...” twiti ile duyurdu.
Twitter’a katıldığı 9 Ocak
2011 tarihinden itibaren attığı
twitterle bir fenomen haline
gelen Başkan Gökçek, yaptığı açıklamalarla, vatandaşlarla kurduğu diyaloglarla, ülke gündemine ilişkin
isabetli değerlendirmeleriyle,
Büyükşehir Belediyesi’nin
proje ve hizmetlerini anlatıp
Başkentlilerin soru ve sorunlarının anında çözüme kavuş-
turmasıyla sosyal medya
ağının örnek siyasetçisi oldu.
Sosyal medyayı etkin
kullanımı ve takipçileri ile
sık sık yemekli toplantılarla
bir araya gelerek yüz yüze
kurduğu iletişimler ile ünü
ülke sınırlarını aşan Başkan
Gökçek’e, iki yıl üst üste
ABD’nin saygın internet ve
teknoloji kuruluşlarından
Internet Marketing
Association tarafından
“Dünyada Sosyal Medyayı
En İyi Kullanan Belediye
Başkanı” ödülüne layık
görüldü. Yaptığı açıklamalarda twitterın oldukça
önemli bir iletişim ağı
olduğunu sık sık dile getiren
Başkan Gökçek, hizmetlerini, projelerini, görüşlerini
paylaştığı, pek çok soruya
yanıt verdiği, iddialara açıklık getirdiği “sosyal paylaşım
ağı twitter”da takipçi sayısını
her geçen gün artırarak 2
milyonu aştı.
Mağdur ailenin yüzünü Nevin Gökçek güldürdü
HABER MERKEZİ - Nevin Gökçek, Kazan
Belediye Başkanı Lokman Ertürk’ün eşi Meral
Ertürk’le 6 ay önce eşini kaybeden F.Ö.’yü ve ailesini
evinde ziyaret etti. Gökçek, 1’i kız 5 çocuk F.Ö nün
sıkıntılarını dinledi. Eşinin daha önce alkol bile
almadığını, iflas ettikten sonra bunalıma girerek madde
bağımlısı olduğunu belirten F.Ö. , “Eşim son zamanlarda evdeki eşyaları satmaya başlamıştı. Oturduğumuz ev
bizimdi fakat şu anda hacizli. Zor şartlar altında,
belediyenin, kaymakamlığın sağladığı yardımlarla
geçiniyoruz. 13 yaşındaki kızımın da babası gibi madde
bağımlısı olmasından korkuyorum” dedi. Nevin
Gökçek, mağdur aileye getirdiği yardımları teslim
ederken, kendilerine her türlü desteği vereceklerini
söyledi. Gökçek, 13 yaşındaki T.Ö ile de konuşarak ona
nasihatlerde bulundu. Nevin Gökçek, daha önce de
Kazan'da mağdur aileleri ziyaret ederek ayni ve maddi
yardımlarda bulunmuştu.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
Yenimahalle İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 41736 ada 4 nolu parselde Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisinin 12.09.2014 gün ve 1643 sayılı kararı ile onaylanan ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
değişikliği Başkanlığımız ilan panosunda bir ay (30 gün) süreyle askıya çıkarılmıştır.
İlanen ilgililere duyurulur.
Basın - 12464 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
6
EKONOMİ
29 Eylül 2014 Pazartesi
İstanbul Hububat,
Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve
Mamulleri İhracatçıları
Birliği, 2013’ün
başarılı firmalarını
törenle ödüllendirdi.
Firmalar ihracat
rakamlarına göre belirlendi. Ayrı dallarda 40
şirkete ödül verildi.
İlave olarak 1. Ulusal
Endüstriyel Gıda
Tasarım Yarışması’nın
ödülleri takdim edildi.
İSTANBUL - Törende söz alan İstanbul
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
İhracatçıları Birliği Başkanı Zekeriya Mete,
2013’ün güç bir sene olduğunu dile getirdi.
İhracat ülkelerinde mali ve siyasi bunalımların
devam ettiğini vurgulayan Mete, “Bu ortam
elbette bir sona erecektir. Bunalımı bahane
etmeden; bunalıma rağmen durmadan koşanlar
galip gelecektir. Bütün sorunlarımıza rağmen
ülkemizin ve sektörümüzün tek çıkış yolu ihracattır.” dedi.
Mete, sektörün ihracat rakamlarına değindi. 5
sene evvel 3,6 milyar dolar olan hububat, bakliyat
yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün ihracatının yüzde 80 artış ile 6,5 milyar doları bulduğuna işaret etti. Sektörün 2023 ihracat hedeflerini yakalamak için yoğun bir çaba içine
girdiğini anlatan Zekeriya Mete şöyle devam etti:
MAMAK BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ASKI ILAN TUTANAĞI
SAYI : 64733099
KONU : 6652 ada 19 parselde yapılaşma koşullarının yeniden düzenlenmesine ilişkin UİP değ
MAMAK BELEDİYE MECLİSİNİN 02.01.2014 gün ve 13 SAYILI KARARI İLE UYGUN GÖRÜLEN
“AŞIK VEYSEL MAHALLESİ 6652 ADA 19 PARSELDE YAPILAŞMA KOŞULLARININ YENİDEN
DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ”ANKARA
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12.08.2014 gün ve 1308 SAYILI KARARI İLE ONAYLANARAK 15.09.2014-15.10.2014 TARİHLERİ ARASINDA BELEDİYEMİZ İLAN PANOSUNDA ASKIYA
ÇIKARILMIŞTIR.
İLGİLİLERE DUYURULUR.
Askıya Alınma Tarihi: 15.09.2014
Askı Bitim Tarihi
: 15.10.2014
Basın - 12628 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI MİLLİ KÜTÜPHANE
BAŞKANLIĞI YAZILIM KONTROLLÜ OKUMA SALONU
(TURNİKE SİSTEMİ), ÖDEMELİ BASKI SİSTEMİ VE
YEMEKHANE YÖNETİM SİSTEMİ
2013’ün başarılı
ihracatçıları
ödüllendirildi
“5 senede şekerli mamuller ihracatımız
Türkiye’de 1,3 milyar dolardan yüzde 81 oranında
artış ile 2.49 milyar dolara erişti. Un ve unlu
mamullerimizin ihracatı son 5 senede 900 milyon
dolar seviyesinden yüzde 57 oranında artarak 1,4
milyar dolara dayandı. 2013’te 6,5 milyar dolar
hububat sektör ihracatının yüzde 28’i olan 1,8
milyar doları birliğimizden gelmiştir. Yine şekerli
mamuller ihracatının yaklaşık yüzde 50’sine tekabül eden 1,2 milyar doları, birliğimiz üyesi firmalar tarafından yapıldı. Bu durum, sektörümüzün ihracat anlamında miktar ve değer
olarak artış elde ettiğini; ürün kalitesi yönünden
ilerlediğini ortaya koyuyor.”
185 BİN LİRALIK ÖDÜL
SAHİBİNİ BULDU
Öte yandan 1. Ulusal Endüstriyel Gıda
Tasarım Yarışması’nda Profesyonel dalında Ezik,
öğrenci dalında ise Çiko Peskel projesi birinci
oldu.
Yarışmada Lisans Öğrencileri dalında 35 bin
TL, Profesyoneller dalında 100 bin TL dağıtıldı.
Ar-Ge Proje Pazarı’nda da 52,5 bin TL verildi.
Profesyoneller dalında birinci 55 bin TL, ikinci
30 bin TL, üçüncü ise 15 bin TL ödül aldı.
Öğrenci dalında birinci yarışmacı 20 bin TL, ikinci 10 bin TL, üçüncü ise 5 bin TL’ye layık
görüldü.
Şekerli Mamuller Ar-Ge Proje Pazarı’nda ise
birinciye 30 bin TL, ikinciye 15 bin TL, üçüncüye
ise 7 bin 500 TL ödül verildi. Bunun yanında
Endüstriyel Gıda Tasarım Yarışması için Lisan
Öğrencileri dalında birincilik ödülü alan grubun
endüstriyel tasarımcısına ülke dışında tasarım
okullarında 2 sene eğitim olanağı tanınacak.
Grubun gıda mühendislerine ise TÜBİTAK
MAM Gıda Enstitüsü’nün sunduğu 2015 eğitim
programlarından seçeceği iki eğitime ücretsiz
katılım imkanı verilecek. (CHA)
DESTEK KIT'ALAR GRUP KOMUTANLIĞINA AİT
ANITTEPE LOJMANLARININ RÖGAR HATTI BAKIM
VE ONARIMI YAPIM İŞİ
ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE
KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI
YAZILIM KONTROLLÜ OKUMA SALONU (TURNİKE SİSTEMİ), ÖDEMELİ BASKI SİSTEMİ VE
YEMEKHANE YÖNETİM SİSTEMİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/121832
1-İdarenin
a) Adresi : Wilhelm Thomson Caddesi Yukarı Bahçelievler No: 4 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122126200 - 3122230451
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Başkanlığımız okuma salonlarının ve yemekhanenin yazılım kontrollü olarak
yönetimini sağlamak amacıyla , yazılım kontrollü okuma salonu (Turnike sistemi), ödemeli baskı sistemi
ve yemekhane yönetim sistemi kurulması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Milli Kütüphane Başkanlığı
c) Teslim tarihi : 20 Aralık 2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Wilhelm Thomsen Cad., No: 4, Yukarı Bahçelievler Mah., Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.10.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası 24 ay parça 12 ay servis garantisi olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarca temin edilen turnike geçiş sistemi işleri.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İstekliler ihale dokümanı bedelini T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı - Merkez Saymanlık Müdürlüğü, Fevzi Paşa Mah.,
Cumhuriyet Bulvarı (Eski Sayıştay Binası), B Blok, Kat: 2, Ulus / ANKARA adresine yatırdıktan sonra
Milli Kütüphane Başkanlığı'ndan alacaktır. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Milli Kütüphane Başkanlığı, Bütçe ve Mali İşler Şube Müdürlüğü
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12630 (www.bik.gov.tr)
Destek Kıt'alar Grup Komutanlığına ait Anıttepe lojmanlarının rögar hattı bakım ve onarımı yapım işi
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2014/122337
1-İdarenin
a) Adresi : VARLIK MAH. TANZİMAT CAD. NO:67 06170 YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123066767 - 3123066712
c) Elektronik Posta Adresi : yı[email protected] .gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 adet lojmanın rögar hattı bakım ve onarım yapım iş (inşaatı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Anıttepe /ANKARA
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe
başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan gün) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Varlık Mahallesi Tanzimat Caddesi No:67 06070 Yenimahalle / ANKARA
b) Tarihi ve saati : 20.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya
ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşler Dair Tebliğinde yer alan B/III gurubu işler
benzer işler olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Varlık
MahallesiTanzimat cad No.67 Yenimahalle/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.ANKARA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI YATIRIM İZLEME MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüz yirmi takvim gün) takvim
günüdür.
12.Konsorsiyumolarakihaleyeteklifverilemez.
13. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 12643 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
EKONOMİ
29 Eylül 2014 Pazartesi
Kağızman
ilçesinde
yetiştirilen ve
aromasının
yanı sıra
şekliyle ön
plana çıkan
uzun elmanın
patenti
alınarak,
tescillenmesi
hedefleniyor.
"Uzun elma" markalaşma yolunda
KARS - HÜSEYİN DEMİRCİ Sadece Kağızman ilçesi ile Sarıkamış'ın
Kalebaşı köyünde yetiştirilen ve şekliyle dikkati
çeken elmanın, tescillenerek marka şeklinde
Türkiye pazarına açılması için çalışmalar devam
ediyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü
Hüseyin Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kağızman ilçesinde yetiştirilen uzun
elmanın hasadına başlandığını belirterek, bunu
markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi.
Türk Patent Enstitüsü'ne yapılan başvurunun
değerlendirmeye alındığını vurgulayan Düzgün,
şunları kaydetti:
"Uzun elmanın patentinin alınması için gerekli
çalışmaları yaparak, başvuruda bulunduk. Patenti
alındıktan sonra Kağızman ilçemizde ve
Sarıkamış'ın Kalebaşı köyünde yetişen elmaların,
bölge insanın bir araya gelerek kuracağı kooperatifler aracılığıyla pazarlanmasını hedefliyoruz. Bu
anlamda da pazar sıkıntısının olmayacağını
düşünüyoruz. Böylece uzun elma hak ettiği değeri
bulacak."
Düzgün, müdürlük olarak üreticilere pazarla-
ma konusunda her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını ifade etti.
Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim
Gök de uzun elmanın Kağızman'a özgü
olduğunu vurgulayarak, "Bu ilçe dışında
sadece Sarıkamış'a bağlı Kalebaşı
köyünde yetişiyor. Burası da Kağızman'a
sınır bir köy. Türkiye'de bin 300 rakımda
böyle bir meyve yetişiyor" diye konuştu.
Söz konusun meyvenin bölgede "uzun
elma" olarak bilindiğini anlatan Gök, "İçi
yıldızlı elma olarak da bilinen meyveyi
pazarlama konusunda üreticilerimiz ciddi
sıkıntılar yaşıyor. Biz Sarıkamış Ziraat
Odası olarak çiftçilerimizin yanındayız.
Patent alınmasından sonra pazarlama
çalışmasına başlayacağız" ifadelerini kullandı.
Kalebaşı Köyü Muhtarı Sami Turan
ise elmanın tatlı ve sulu olduğuna değinerek,
"Kağızman ilçesi ile Kalebaşı köyü dışında hiçbir
yerde yetişmiyor. Uzun elma, bölgeye özgü tadı
ve kokusu olan ender bir lezzet" dedi.
Elma ağacının bir kavak boyu kadar uzadığını,
meyve verince dallarının aşağı sarktığını ve
meyvelerinin 12 santimetre uzunluğunda 6 santimetre eninde olduğunu anlatan Turan, şekli
itibarıyla "uzun elma" olarak adlandırılan ilçeye
özgü değerin markalaşmasını arzu ettiklerini dile
getirdi. (AA)
Organik tarım desteklemeleri
ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığınca organik tarım desteklemeleri kapsamında meyve sebze üretim alanları için dekar
başına 70 lira, tarla bitkileri üretim alanları için
dekar başına 10 lira ödeme yapılacak.
Organik Tarım Destekleme (OTD) Ödemesi
Yapılmasına Dair Tebliğ (NO: 2014/45) Resmi
Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, çevre, insan ve hayvan sağlığına
zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılması,
doğal kaynakların korunması, tarımda sürdürülebilirlik, izlenebilirlik ve gıda güvenliğinin sağlanmasına
yönelik organik tarım yapan çiftçilerin birim alan
üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar
belirlendi.
OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliğine
göre organik tarım yapan, Organik Tarım Bilgi
Sisteminde (OTBİS) ve Çiftçi Kayıt Sisteminde
(ÇKS) 2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı olan ve
OTD uygulamalarıyla ilgili belirtilen usul ve
esaslara göre başvuru yapan çiftçilere yapılacak.
OTBİS ve ÇKS'de 2015 üretim yılında kayıtlı olma
şartı, kesin icmallerin alınış tarihi olan 15 Mayıs
2015 tarihinde kayıtlı çiftçileri kapsayacak.
OTD ödemesi, Organik Tarım Yönetmeliği'ne
göre organik tarım yapılan, söz konusu iki sistemde
2014 ile 2015 üretim yılında kayıtlı aynı arazilere
yapılacak. (AA)
Serinleyen hava
palamut getirdi
GİRESUNGÜLTEKİN
YETGİN Denizlerde av
yasağının sona
ermesinin ardından
az miktarda
yakalanmasıyla
hayal kırıklığı
yaratan palamut,
deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle
istenilen miktarda
avlanmaya başlandı.
Hava sıcaklıklarının Karadeniz
Bölgesi'nde azalmaya başlaması,
serin sulara göç
eden palamut
balığını tekrar
kıyılara döndürmeye başladı. Bu
durum fiyatları düşürürken balıkçılar ve vatandaşları
sevindirdi.
Piraziz Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Hamdi
Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deniz suyunun soğumasıyla Ordu, Giresun ve Samsun'u kapsayan
bölgede çok yoğun olmasa da palamut avcılığının arttığını söyledi.
Hava sıcaklıklarının düşmesiyle balığın kıyıya
gelmeye başladığını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:
"Ekim ayında palamut balığını biraz bol göreceğiz
diye ifade etmiştik. Ekim ayına az bir süre kaldı,
nitekim havaların serinlemesiyle de balık şimdiden
kıyılarımıza gelmeye başladı. Bu durum gelecek açısından iyiye işaret. Çok bol olmasa bile palamudun sezonun ilk başındaki avcılıktan daha iyi gideceğini tahmin
ediyoruz. Geçtiğimiz hafta çinekop ve istavrit avcılığı
da bol oldu, ilerleyen günlerde istavrit, mezgit ve
çinekop da biraz daha bol olacak."
Arslan, palamut fiyatlarının 3 ila 10 lira arasında
değişiklik gösterdiğini belirterek, "Ekim ayında
havaların da serinlemesiyle vatandaşların biraz bol, çok
olmasa da ucuz balık yiyebileceğini tahmin ediyoruz.
Palamut kıyılara gelmeye başladı. Sular soğuyunca bolluk daha da artacak" diye konuştu. (AA)
Özel plakalı araçlar
için "servet" istiyorlar
Devletin 6 yıllık milli emlak
geliri 9,3 milyar lira
KOCAELİ - ŞAHİN OKTAY - Devlet,
2008-2013 yılları arasında kamuya ait taşınmazların satışından ve kiralanmasından 9,3 milyar
lira gelir sağladı. Milli Emlak Genel
Müdürlüğü'nün 2013 Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, devlet son 6 yıllık dönemde,
lojman, arazi, arsa, bina, sosyal tesis kira ve
satışı ile ecrimisil, irtifak hakkı, kullanma izni
gibi emlak işlemlerinden toplam 9,3 milyar lira
kazandı.
Devletin 2008 yılında 943 milyon 825 bin lira
olan milli emlak geliri, 2009'da 1 milyar 24 milyon 143 bin liraya, 2010'da 1 milyar 266 milyon
160 bin liraya, 2011'de 1 milyar 499 milyon 153
bin liraya yükseldi. 2012'de 1 milyar 455 milyon
375 bin liraya gerileyen bu rakam, 2013'te rekor
düzeyde artarak 3 milyar 117 milyon 611 bin
liraya ulaştı. Böylece, milli emlak işlemleri kapsamında 2008-2013 yılları arasında devletin
kasasına 9 milyar 306 milyon 267 bin lira kaynak
aktarıldı.
Geçen yıl elde edilen 3,1 milyar liralık milli
emlak gelirinin yüzde 57,5'ini milli emlak satış
gelirleri, yüzde 28'ini taşınmaz kira gelirleri,
yüzde 14,4'ünü ise ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izin gelirleri oluşturdu.
2012 yılında kamuoyunda "2B" olarak bilinen
orman vasfını yitirmiş arazilerin satışına ilişkin
yasanın yürürlüğe girmesiyle devletin milli
emlak satışlarından elde ettiği gelir adeta patlama
yaptı. Öyle ki, 2008 ve 2009'da 215 milyon,
2010'da 293 milyon, 2011'de 354 milyon,
2012'de 297 milyon olan satış geliri, 2013'te 6
kat artarak 1 milyar 794 milyon 136 bin liraya
yükseldi. Bunun yüzde 80'ini 2B arazilerinin
satış gelirleri oluşturdu. (AA)
7
SİVAS - ÖNDER FELEK - İkinci
el araçlarını internet üzerinden de satışa
sunan bazı kişiler, "RTE", "AKP",
"CHP", "MHP", "FB", "GS" ve "BJK"
gibi "özel plakalı", düşük modelli
araçlarına 500 bin liraya varan fiyatlar
talep ediyor.
AA muhabirinin bazı internet
sitelerinden derlediği bilgilere göre,
"özel plakalı" olarak satışa sunulan çok
sayıda ikinci el araca piyasa değerinin
çok üstünde fiyat biçiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın adının baş harflerini taşıyan
"RTE" plakalı otomobillerin yanı sıra
siyasi partileri simgeleyen "AKP",
"CHP" ve "MHP" ile futbol kulüplerinin kısaltmalarını içeren "FB", "GS"
ve "BJK" plakalı araçlar, piyasa değerlerinin üstünde fiyatlara satışa sunuluyor.
Bazı araç sahipleri, birçok kişinin
ilgisini çeken özel plakalı otomobiller
için piyasa fiyatlarının katbekat üstünde,
500 bin liraya varan rakamlar talep
ediyor.
Ankara'da yaşayan bir kişi,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın isminin baş harfi ve memleketi Rize'nin plaka numarasını taşıyan
"06 RTE 53"plakalı 1988 model
"Serçe" marka otomobil için 500 bin
lira istiyor. Bu marka ve modeldeki otomobiller, piyasada 2-5 bin lira arasında
alıcı buluyor.
Yine İzmir'de yaşayan bir kişi de
Milliyetçi Hareket Partisi'nin kısaltması
ile İzmir ve Burdur'un plaka kodlarını
taşıyan "35 MHP 15" plakalı 1998
model Mitsubishi L200 marka pikap
için 500 bin lira talep ediyor. Aynı
model ve marka aracın piyasa değeri, 11
bin ila 18 bin lira arasında değişiyor.
Yine "06 RTE 65" plakalı 1998
model Fiat Tipo'ya 200 bin, 2004 model
"34 RTE 01" Peugeot 206 için 100 bin,
20 yaşındaki "34 RTE 43"
plakalıRenault Toros'a 30 bin lira fiyat
biçiliyor.
İkinci el araçlardan "AKP" plakalı
olanlara da piyasa değerinin oldukça
üstünde fiyatlar isteniyor.
Gümüşhane'de yaşayan bir kişi, "06
AKP 61" plakalı 1991 model Renault R
21 otomobili için 250 bin, Ankara'da
yaşayan bir kişi, "06 AKP 50"plakalı
1996 model Doğan SLX'e 100 bin, bir
başka araç sahibi de "06 AKP 19"
plakalı 1991 model Şahin için 85 bin
lira talep ediyor.
İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan
bir araç sahibi "35 CHP 36" plakalı
1992 model Doğan marka otomobile 25
bin, Ödemiş'te yaşayan bir kişi de "35
CHP 85" plakalı 2001 model Renault
Clio için 20 bin 500 lira istiyor.
"Üç büyükler" olarak bilinen
Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'ı
simgeleyen özel plakaların bulunduğu
araçlar da piyasa değerinin üstünde
satışa sunuluyor.
İstanbul'da 2006 model cipini satışa
çıkaran bir kişi, "34 GS 2004" plakalı
aracına 95 bin, İzmir'de yaşayan bir araç
sahibi, "35 BJK 63" plakalı 1998 model
Renault 19 için 20 bin, Kırşehir'de
yaşayan bir kişi de 2007 model "38 FB
449" plakalı hafif ticari aracına 25 bin
lira istiyor.
Yine Antalya'nın Kepez ilçesinde
satışa sunulan "07 AGA 74" plakalı
1993 model Renault R 9 aracı için 35
bin lira talep ediliyor.
(AA)
400 liraya savunma sanayinde
İZMİR - ALİ RIZA KARASU Ocaktan çıkarıldığında 10 kilogramı
8 kuruş olan pomza madeninin, kullanım alanına göre fiyatı 400
liraya kadar çıkabiliyor.
Türkiye'nin, dünya rezervinin
yüzde 43'üne sahip olduğu pomza,
savunma sanayinden, inşaat sektörüne, tarımdan tekstile, kimya
sektöründen elektronik ürünlere
kadar birçok alanda ham madde
olarak kullanılabiliyor. Türkiye'de
ağırlıklı olarak inşaat sektöründe
duvar malzemesi ve yalıtım sıvası
olarak kullanılan pomza madeninden ülke rezervinin yüzde 41.7'si
Bitlis sınırları içerisinde yer alıyor.
Katip Çelebi Üniversitesi İnşaat
Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr.
Seyfullah Gündüz, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, pomzanın Türkiye'nin "gri
altını" olduğunu söyledi. Değerli bir maden
olan pomzanın dünya rezervinin büyük
bölümünün Türkiye, Yunanistan, İtalya ve
Meksika'da bulunduğunu kaydeden Gündüz,
Türkiye'nin dünyada ekonomik değeri her
geçen gün artan bu cevheri iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.
Gündüz, Türkiye'nin bu madende yaklaşık
9 milyar metreküp ile dünya rezervinin yüzde
43'üne sahip olduğunu anımsatarak, "Geniş
bir kullanım alanı olan pomzanın değerini 8
kuruştan 400 liraya kadar çıkarabiliyoruz.
Türkiye halen büyük bölümünü inşaat sektöründe kullandığı bu gri altını Ar-Ge
faaliyetleriyle daha yüksek bir ekonomik
değere çıkarmalıdır" diye konuştu.
Türkiye'nin halen bu madenin yüzde 6065'ini yapı malzemesi üretiminde kullandığını
anlatan Gündüz, pomzanın hafif beton üretimindeki payının yüzde 5-5.5, yalıtım ürünlerindeki payının ise yüzde 4-5 olduğunu dile
getirdi. Kalan kısmın da ziraat ve kimya sektöründe kullanıldığına dikkati çeken Gündüz,
su tutma özelliği sebebiyle topraksız tarım
üretiminin yapıldığı seralarda kullanımının
her geçen gün arttığını bildirdi.
Ar-ge çalışmalarıyla madeni daha özellikli
malzemeler ve endüstriyel ürünler haline
getirmenin mümkün olduğunu vurgulayan
Seyfullah Gündüz, şunları kaydetti:
"10 kilogramlık bir pomza ham
maddesini ocaktan çıkış itibarıyla
baktığımızda fiyatı 8 kuruş civarındadır. Aynı ürünün değeri yıkama
sonrasında 30 kuruşa çıkıyor. Bunu
bimsbloka dönüştürdüğümüzde 70-75
kuruşluk bir değere ulaşıyor. Ziraatte
kullandığımızda 1-1.2 lira, tekstil sektöründe kullanıldığında 1.5-2 liralık
değere ulaşıyor. Bunu toz boyutuna
getirip saflaştırdığımızda fiyatı 3.2-3.5
liraya yükseliyor. Bu 10 kilogramlık
üründen yalıtım harcı yaptığımızda
8.5-9 lira, kimya sektöründe katkı
maddesi olarak kullandığımızda 9295 liralık değere ulaşıyor. Savunma
sanayinde doğal zırhların yapımında kullandığımızda 360 ile 400 liralık bir değere
geliyor. Biz pomzayı kullanıyoruz ama hak
ettiğimiz kadar endüstriyel anlamda
ekonomiye dönüşümünü sağlayamıyoruz."
-Isı yalıtım özelliği çok yüksek
Pomzanın ısı yalıtım özelliğinin çok yüksek
olduğunu belirten Gündüz, "Bu malzemeyi
inşaat sektöründe yoğun olarak kullandığımızda malzemenin doğal özelliği
nedeniyle ısı yalıtımı yüksek olur. Özellikle
enerji verimliliğinde yüksek katma değer
sağlayan ürünler olarak ortaya çıkıyor. Daha
yalıtımlı daha üst performanslı binalar yapma
imkanı sunuyor" dedi.
(AA)
8
KÜLTÜR-SANAT
29 Eylül 2014 Pazartesi
Erdoğan’ın işe
giriş belgeleri,
İETT’nin tarihi
arşivinde
SIRASI
GELDİKÇE
Prof. Dr. İSA KAYACAN
[email protected]
Kültür dünyamızın
ışıkları, dergilerimiz
Kültür dünyamıza ışık olanların başında, dergilerimiz gelmektedir. Bu dergilerden önceki değerlendirmelerimizde pek
çok kez sözettik, sözetmeye devam ediyoruz. Bunlar:
1KARINCA DERGİSİ: Merkezi
Ankara’da bulunan Türk Kooperatifçilik
Kurumu tarafından aylık yayınlanıyor.
921. sayısı bize ulaşan Karınca Dergisinin
sahibi: Prof. Dr. Nurettin Parıltı.
2YENİSES DERGİSİ: Osmaniye
ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor.
214. sayısı bize ulaşan ‘Yenises’in sahibi:
Hasan Bölük.
3YESEVİ DERGİSİ: İstanbul’da
aylık yayınlanıyor. 238. sayısı yayınlanan
‘Yesevi’nin sahabi: Erdoğan Aslıyüce.
4KIBATEK BÜLTENİ:İzmir’de
yayınlanan bültenin 2013 yalına ait
Sonbahar sayısı bize ulaştı. Sahibi: Leyla
Işık.
5SENCE DERGİSİ: Ankara’da
Türk Büro-Sen tarafından yayınlanıyor.
Sahibi: Fahrettin Yokuş. 2. sayısı bize
ulaştı bu derginin.
6ALKIŞ DERGİSİ:
Kahramanmaraş ilimiz merkezinde iki
ayda bir yayınlanıyor. 72. sayısı bize
ulaşan’Alkış’ın sahibi: Dr. Oğuz Paköz.
7NEVZUHUR DERGİSİ: Antalya
ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor. 36.
sayısı bize ulaşan ‘Nevzuhur’un sahibi:
Mustafa Akbaba.
8YAĞMUR DERGİSİ: İstanbul’da
yayınlanıyor. 68. sayısı bize ulaşan
‘Yağmur’un sahibi: M. Talat Katırcıoğlu.
9EKOLOJİ MAGAZİN DERGİSİ.
İzmir’de üç ayda bir yayınlanıyor. 39.
sayısı bize ulaşan derginin sahibi: Prof.
Dr. Osman Yüreklitürk.
10- ERCİYES DERGİSİ: Kayseri
ilimiz merkezinde aylık yayınlanıyor.
429,430 ve 431. sayıları ayrı yayınlanan
ve bize ulaşan Erciyes Dergisinin sahibi:
Nevzat Türkten.
KÜMBET ALTINDA DERGİSİ:
Ankara’da üç ayda bir yayınlanıyor. 54.
sayısı bize ulaştı bu derginin. Sahibi:
İrfan Yıldız.
İSTANBUL MODERN'de
"Yüzyıllık Aşk" sergisi açıldı
İstanbul Modern, kuruluşunun 10. yılında, Türk sinemasının
100. yıl dönümüne ithafen "Yüzyıllık Aşk: Türkiye'de Sinema
ve Seyirci İlişkisi" isimli sergiye ev sahipliği yapıyor.
İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın
katkılarıyla gerçekleşen "İstanbul Kalkınma Ajansı
2014 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik
Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek
Programı" kapsamında desteklenen sergi, sanatseverlerle buluştu.
Serginin açılışında konuşan İstanbul Modern
Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı, sergiye ev
sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile
getirdi.
Sinemanın İstanbul Modern'de 10 yıldır ele
alındığını ancak ilk kez bu bir sergiyle İstanbul
Modern'de yer aldığına vurgu yapan Eczacıbaşı,
"Ülkemizde, sinema kültürünü ve sevgisini, seyircinin
bakış açısıyla yansıtan sergimiz, geniş bir yazılı ve
görsel arşiv araştırmasıyla sinema tarihimizin belleğini
görünür kılıyor" dedi.
Eczacıbaşı, proje kapsamında, 5 yönetmenin,
"Türkiye'de Sinema"yı konu alan birer kısa film çektiğini kaydederek, bu filmlerin, müzenin yanı sıra yurt
dışındaki festivallerde de gösterilmesinin planlandığını
anlattı. Sergiyle paralel farklı tür ve dönemlere ait,
İstanbul'u konu alan filmlerden oluşan, "İstanbul'un
Orta Yeri Sinema" başlıklı bir programın da yer alacağını belirten Eczacıbaşı, serginin hayata geçmesinde
katkısı bulunan İstanbul Kalkınma Ajansı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü'ne
teşekkür etti.
İstanbul Modern Direktörü Levent Çalıkoğlu da
sergiyle yüz yıllık tarihte, bireyin süreci ve nasıl var
olduğunun görüleceğini ifade ederek, "Sinema, birey,
kimlik ve kişilik meselelerimizde, hayatımızdaki en
güçlü ve etkili görsel alanların başında geliyor. Biz bu
serginin arka planında, Türkiye tarihine bakıyor olacağız" diye konuştu.
Serginin sadece sinema ve seyirciye değil,
Türkiye'ye referans oluşturduğunu vurgulayan
Çalıkoğlu, "Kendi hayatınızdan çok şey göreceksiniz.
Yeşilçam sineması ve güncel Türkiye sineması
konusundaki dönüşümün neler olduğuna dair de çok
önemli adımları izleyeceğiniz bir sergi olacak"
ifadelerini kullandı.
Serginin küratörü Gökhan Akçura ise televizyon,
bilgisayar ve cep telefonlarının ilginç bir yenilik olarak
yaşama girdiğini ancak yine de sinema kadar etkili
olmadığını ifade etti.
Akçura, 100 yıl önce sinema ilk defa insan hayatına
girdiğinde, sadece fotoğraflar olduğunu, karşılarındaki
koca duvarda hareketli görüntüler gören izleyiciler için
bunun olağanüstü bir yenilik olduğunu söyleyerek, "Bu
nedenle sinemanın seyirci üzerindeki etkisi, bildiğimiz
ve yaşadığımız bütün sonraki yeniliklerden çok daha
güçlü" dedi.
İlk Hollywood filmlerinin geldiği dönemde sinemanın müthiş bir etki yarattığını belirten Akçura,
"Sinema insanların hayatlarını, giyinişlerini, zevklerini,
inanışlarını, hayata bakışlarını, yaşam biçimlerini
değiştiriyordu. Her şeylerini etkiliyordu. Çünkü o
dönem sinema büyülü bir olaydı. İnsanlarla arasında
bir aşk ilişkisi vardı" değerlendirmesini yaptı. (AA)
İSTANBUL - Kent içi ulaşımda 143 yıldır
hizmet veren İETT'nin tarihi arşivinde, kurumda 1974-1981 yılları arasında görev yapan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
dosyası da yer alıyor.
İETT'nin 1879-1985 yılları arasında
Osmanlıca, Almanca, Fransızca, İngilizce ve
diğer dillere ait 1,5 milyon sayfadan oluşan 60
bin belgesi, Devlet Arşivleri Genel
Müdürlüğüne devredilirken, kurumda çalışan
personelin dosyaları ise tarihi binanın özel
arşiv odasında saklanacak.
Arşivin bulunduğu 3 katlı odada, belgelere
rahatlıkla ulaşabilmek için özel bir makaralı
sistem bulunuyor.
Tarihi belgelerin yanı sıra personel bilgilerinin yer aldığı arşivde, aralarında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da
bulunduğu çok sayıda kişinin sicil dosyası
muhafaza ediliyor.
Erdoğan'ın dosyasında, 1974'te işçi olarak
İETT'de çalışmaya başladığına ilişkin belgenin
yanında, 1975 tarihli İETT'nin sınavına giriş
belgesi bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Haziran
1981'de kurumdan istifa ederken yazdığı
dilekçesi de dosyada yer alıyor. Erdoğan istifa
dilekçesinde, İETT'nin spor servisinde 24
Temmuz 1974'ten itibaren çalıştığını
belirterek, "Özel sektörden almış olduğum
uygun iş teklifi sebebiyle 18 Haziran 1981 tarihi itibarıyla istifa etmek istiyorum" ifadesine
yer veriyor. Dosyada ayrıca, işe girerken alınan doktor raporunda da Erdoğan'ın sağlıklı
olduğu ve kendisine çiçek aşısı yapıldığı
bildiriliyor. (AA)
Devlet Tiyatrolarından yerli
eser yazarlarına teşvik var
ANKARA - ŞENAY ÜNAL TUĞBA ÖZGÜR DURMAZ Devlet Tiyatroları Genel
Müdürlüğü (DT), Türk kültür ve
sanatının geliştirilmesi amacıyla
repertuvarına aldığı ve ilk kez
sahneleyeceği yerli eserlere teşvik
uygulaması başlatıyor.
Geçen yıl sahneye taşıdığı
oyunlarla 1 milyon 843 bin seyirciye ulaşan DT, yeni sezonda da
çok sayıda yerli esere ev sahipliği
yapacak.
Yeni sezonda 100'den fazla
yerli ve yabancı eserle sanatseverlerin karşısına çıkacak Kurum, 1
Ekim'de perde açmaya hazırlanıyor.
DT Genel Müdürü Mustafa
Kurt, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile DT olarak yerli eser
yazarlarının desteklenmesi
yönünde önemli bir adım attık-
MEHMET NURİ
PARMAKSIZ
KALBİN
SINIRSIZLIĞINDAKİ
NEFES
HASRETTEN DAVACIYIM...
Aşkın gereğidir hasret... Suyun
içindeki oksijen, çorbanın tuzudur
lakin bu kadar da vurulmaz ki bir
yüreğe... Bu kadar da gelinmez ki
üzerine âşığın; hem rakiple, hem
şartlarla, hem de hâllerle... Bu
kadar zorlanmaz ki bir kalp... Ben
de, ben de aciz bir kulum işte;
isyana düşmek korkusu bende de
var. Rabbimi kırmak ve O'nun
rızasından uzaklaşmak endişesi
beni de öldürüyor her dem... ama
özlüyorum sevdiğimi; özlüyorum,
özlüyorum işte...
Şikâyet değil benimki; insanî
bir istek sadece... Biliyorum dinlemeyecek, feryatlarımı duymayacak hasret denen canavar.
Uluyacak gecelerce, beslenecek
hüznümle ve büyüyecek;
büyüdükçe daha gür, daha sert
estirecek rüzgârını... Varsın essin;
varsın vursun; varsın susmasın
özlemim. Şükrü yelken yaptım
sevda gemime; ateşi şahitçi
kıldım aşkıma ve bilin ki hasretten davacıyım ben ukbada...
Hakkımı alacağımı bilmek benim
ferahım; Rabbime şükrüm,
imanım ve inancım benim
dayanağım.
Vuslatın kokusu bile beni benden almaya yetiyor; hayallerimin
yasaksız olması benim mutluluğum. Gözlerimi kapatıyor;
larını bildirdi.
Kurt, "Türk tiyatrosunun
ancak kendi yazarıyla gelişebileceğine inanıyoruz. Bu nedenle de
şu ana kadar kurumumuzda
hiçbir eseri oynanmamış, ilk kez
repertuvara aldığımız yerli oyunların yazarlarına, onları desteklemek için teşvikte bulunacağız.
Eserin provalarına başlandığında
yazara para desteği verilecek"
dedi.
-Çocuk oyunu ve
diğerlerinde miktar farklı
Çocuk oyununa ayrı yetişkinlerin izleyeceği eserlere ayrı
destek miktarları belirlediklerini
de kaydeden Kurt, "Eserin uzunluğuna ve niteliğine göre de
destek oranı değişecek" ifadesini
kullandı.
Bir yazarın aynı sezonda birden fazla eserinin de bu kapsamda
ruhumu vuslat vadisinde gezintiye
çıkarıyorum çok zorlanınca.
Harici âlemden dünyaya geri
dönüşüm zor olsa da; ayrılığın
acısı oturuyor böyle zamanlarda
yüreğimin başköşesine. "Dünyada
ben sultanım; ben gücümü imtihan yeri olan dünyadan alıyorum"
diyor bana hasret ve ekliyor
"hüzünler, acılar, ıstıraplar ve
ayrılık denen ateş benim
ekmeğim" diye...
Sus dedikçe bağırıyor; ilmek
ilmek dünyamı sarıyor ama
kalbime hâkim olan aşk inancımı
yerle bir edemediğinden çıldırıyor; çıldırdıkça özlem kırbacını
daha sert vuruyor ömrüme... Her
darbenin; her saniyenin, ateşini
soluduğum her nefesin hakkını
isteyeceğimi bildiğinden mi nedir,
en çok benimle uğraşıyor gibi
geliyor bu hasret? Varsın
değerlendirilebileceğini, sınır koymadıklarını vurgulayan Kurt, bu
çerçevede Türkiye genelinde yaklaşık 20 eserin seyirciyle buluşacağını belirtti.
Mustafa Kurt, eseri ilk kez DT
sahnelerinde perde diyecek oyunların hem ilk hem de ikinci yarıda
izlenebileceğini dile getirdi.
Yeni sanat sezonuna hazırlıkların ise çok hızlı sürdüğünü ve
sayılı günler kaldığını anlatan
Kurt, "Çalıkuşu", "Teneke" ile
"Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye"
gibi yerli eserlerin kapalı gişe
oynadığını da hatırlattı.
Sanatseverlerin yerli eserlere
ilgisinin çok fazla olduğuna
dikkat çeken Kurt, ayrıca Erdal
Beşikçioğlu'nun rol aldığı "Bir
Delinin Hatıra Defteri" ile ilgi
gören yerli ve yabancı diğer eserlerin de sezonda sahnelenmeye
devam edeceğini bildirdi. (AA)
uğraşsın; dünya sonlu olan değil
mi? Sonsuzun yanında dünya bir
damla bile olamayacak kadar
küçük değil mi?
Davacıyım, davacıyım ey
ömrüm! Ben bu hasretten
ölümüne davacıyım. Dünyada
çektiğim ne kadar çoksa; misliyle
mutluluğu ve huzuru dileyeceğim
Rabbimden mahşerde. Nefes
almakta zorlandığım her
saniyenin sonsuzlukla çarpımını
isteyeceğim Mevlâ'dan.
Davacıyım hasretten ukbada...
Vursun bakalım vurabildiği kadar
bana dünyada... Aşk, sonsuzluk
davam benim; ömrümü, hazzımı,
kalbimi yoluna ben'i feda ettiğim
en büyük sevdam.
Rabbime inancım tam; hasret
vursa da bana bilin ki, vuslata
merdiven dünyam...
GÜNÜN DÖRTLÜĞÜ
İçimdeki aşkınla gülşen döner saraya,
Sana dâir hayaller ulaşır maveraya.
Yok'ta var'ı buldum ben;
hiç'ten hep'e yol aldım,
Mahşerimin sahibi sultan olur dünyaya.
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
29 Eylül 2014 Pazartesi
9
TÜRKÇE BAKIŞ
Prof. Dr. Nurullah Çetin
[email protected]
Orhan Şaik Gökyay:
BU VATAN KİMİN?
Bu vatan, toprağın kara bağrında,
Sıradağlar gibi duranlarındır.
Bir tarih boyunca onun uğrunda,
Kendini tarihe verenlerindir…
Tutuşup, kül olan ocaklarından,
Şahlanıp kan akan ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından,
Alnına ışıklar vuranlarındır…
Culüs Armağanları sergilendi
İSTANBUL - Sultan II. Abdülhamit
hakkında birbirine zıt birçok değerlendirmenin yapıldığını aktaran Çelik,
şunları kaydetti:
"Kimilerine göre, izlediği siyaset ve
katı yönetimi nedeniyle eleştirilmesi
gereken bir yöneticiyken, kimilerine
göre ise savunma, hukuk, eğitim, kültür,
bayındırlık vehususen dış politika
alanındaki icraatları nedeniyle ileri
görüşlü bir devlet adamıdır. Burada
yapılan bütün değerlendirmelerin gözden kaçırdığı husus şudur; II.
Abdülhamit ,Osmanlı İmparatorluğu'nun
küresel güçler
tarafından paylaşıldığı, imparatorluk coğrafyasının en
zorlu günlerini
yaşadığı bir
dönemde Devlet-i
Aliye'nin başına
geçmiş ve hüküm
sürmüştür. Bu
nedenle Abdülhamit,
her şeyden önce
göreve geldiği dönemin koşulları
çerçevesinde değerlendirilmelidir. O,
zayıflayan bir devlet
içinde bir siyasi
deha olarak devletin
ayakta kalmasını ve
tüm mükellefiyetlerini yerine
getirmesini sağlamış önemli bir devlet
adamıdır."
"Gazze, birinci derecede milli meselemizdir"
Çelik, II. Abdülhamit döneminde
sadece Anadolu'da değil, Şam'da,
Trablusgarp'ta da birçok faaliyetler
gerçekleştirildiğini dile getirerek,
"Bugün bize 'Şam ve
Trablusgarp'taolanlarla niye ilgileniyorsunuz?' diyenlere sadece şunu söylemek
istiyoruz, '100 yıl evvel oranın imarı
bizim devlet adamlarımızca yapılıyordu.
Dolayısıyla Şam ve Trablusgarpile niçin
ilgilendiğimizi soranlara '100 yıldır niçin
ilgilenmiyoruz?' diye sormak gerekir"
ifadelerini kullandı.
Dış politikada bugün dahi çözüm
bulunamayan sorunlara karşı II.
Abdülhamit'in en zorlu şartlarda bile net
bir duruş sergilediğini anlatan Çelik,
sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gazze meselesiyle ne zaman
Kültür ve Turizm Bakanı Ömer
Çelik, Yıldız Sarayı Kaskat
Köşkü'nde düzenlenen açılış
töreninde yaptığı konuşmada,
görevinin en anlamlı
gecelerinden birini yaşadığını
belirterek, "Sultan II.
Abdülhamit'i, tahta çıkışının
25. yılı vesilesiyle gönderilen
değerli hediyeleri 113 yıl
sonra ilk kez bir araya getiren
önemli bir sergiyle anıyoruz.
Bu tip sergilerin sanatsal ve
kültürel boyutu kadar siyasi
boyutu da var. Bize hafızamızı
tazeleme imkanı veriyor"
ifadelerini kullandı.
ilgilensek deniyor ki 'Bu mesele bizim
milli meselemiz değil, Araplar'ın meselesidir'. Bizim hükümetimizin 10-12
yıldır anlattığı meselelerden biri şudur;
Gazze, aynı Kıbrıs gibi, diğer meselelerimiz gibi birinci derecede milli meselemizdir. Peki Gazze'nin milli meselemiz
olduğunu nereden çıkarıyoruz?
Filistin'in kendilerine satılması
karşılığında Osmanlı'nın bütün
borçlarını tasfiye etmeyi taahhüt eden
Dünya Siyonist Teşkilatı Başkanı'na
Abdülhamit, 'Ben bir karış dahi vatan
toprağını satmam. Zira bu vatan, bana
değil, milletime aittir. Milletim de bu
toprakları ancak aldığı fiyata verir çünkü
bu topraklar kanla alınmıştır, kanla verilir' cevabını vermiştir. Dolayısıyla
Gazze ile olan bağımızı en
yakın zamanda ifade eden
cümleler Abdülhamit'e aittir."
"Eserler, bir cihan imparatorunun
ulaştığı gücü de gösteriyor"
Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi
Sare Davutoğlu da Türk Osmanlı saray
mimarisinin son örneği Yıldız Sarayı'nda
bu anlamlı serginin gerçekleşmesinden
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Sergide emeği geçen herkese
teşekkür eden Davutoğlu, "1901'de
Sultan II. Abdülhamid'in iktidarının 25.
yılını kutlamak üzere gönderilen bu
eserler, imparatorluğun neredeyse dağılma dönemi sayılabilecek bu döneminde
bile bir cihan imparatorunun aslında
ulaştığı gücü de bize gösteriyor" diye
konuştu.
Sultan II. Abdülhamit'in sadece
diplomasi ve devlet
yönetimiyle değil
aynı zamanda hem
İstanbul'da hem de
imparatorluğun farklı yerlerinde gerçekleştirdiği imar
faaliyetleriyle de
bilindiğini anlatan
Davutoğlu, şöyle
devam etti:
"Hayatımızın çok
içinde olan Sirkeci,
Haydarpaşa Garı,
Darülaceze binası
gibi pek çok bina,
her gün önünden
geçerken işimiz
olduğunda
uğradığımız Sultan
II. Abdülhamit'i hem
anmamızı, hem de
anlamamızı sağlayacak binalar. Yine
onun farklı yerlerde emirleriyle inşa
edilmiş olan ve birçoğu kamu binası
olarak kullanılan hükümet konağı, gümrük binası, okul, hastane gibi binalar da
kendisinin vizyonunu bize anlatan ve
hala yaşayan eserleridir."
Konuşmaların ardından, Yıldız Vakfı
Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa
Milletvekili Zeynep Karahan Uslu,
Bakan Çelik'e plaket takdim etti.
Serginin açılışına, Fatih Belediye
Başkanı Mustafa Demir, Beyoğlu
Belediye Başkanı Ahmet Misbah
Demircan, Beşiktaş Belediye Başkanı
Murat Hazinedar, tarihçi-yazarMustafa
Armağan ve İstanbul Ticaret
Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Hüseyin Hatemi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.
Cülus armağanlarının hikayesinin
masalsı bir dille anlatıldığı sergi, 17
Ekim'e kadar görülebilecek. (AA)
BULMACA
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sağa:
1. Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt. 2. Bir şeyin elden ele
geçmesi. – Romanya’nın plaka işareti. 3. Çayın tavı. – Din
uğruna yapılan savaş. 4. Acele, acil. – Asya’da bir ülke. 5.
Lale bahçesi. – Lityumun simgesi. 6. Binek hayvanı. –
Rutubet. – Eğik olarak kesilmiş kenar. 7. Bir toplulukta benimsenmiş, yerleşmiş davranış ve yaşama biçimlerinin,
görenek ve geleneklerin ve tutulan yolların bütünü. –
Bulmaya çalışma. 8. Petrol çıkarılan dağımız. – At yavrusu.
9. Belli bir kurala göre yaratılan, kulağa hoş gelen ses dizisi,
ezgi. 10. Akarsu yatağı, mecra. – Engelli, özürlü. 11. Bir
kümes hayvanı. – Donuk renkli. 12. Balık avlamakta ya da
odun taşımakta kullanılan büyük kayık. – Parola. 13. Üreteç.
14. Lahza. – Kökten, köktenci. 15. Evrenpulu. – Ağızda çok
zor eriyen bir şeker türü. 16. Kent, şehir. – Dikkat çekme,
uyarı, ihtar. 17. Yürek gücü, maneviyat. 18. Molekülünde üç
atom bulunan oksijenden oluşan, ağır kokulu, gaz durumundaki basit element. – Toprağın kaymasını ve suyun
akmasını önlemek için yapılan kalın duvar. 19. Güneş doğmadan önceki alaca karanlık.–Bir süs bitkisi. 20.
Meyvelerden yayılan hoş koku.–Kuranda bir sure.
Yukarıdan aşağıya:
1. Değişiklik. – Kırılmış taş döşenip silindir geçirilerek
yapılan yol. – Gemi ya da uçakların izlediği yol. 2. Asansör. –
Bir tür yağmur kuşu, su tavuğu. – İnce perde ya da örtü. 3.
Mikroskop camı. – Oruç tutulan ay. – Japonların ulusal giysisi. 4. Konut, hane. – Tecrübe etmek, sınamak. – En uzun
yaya koşusu. 5. Özdeyiş. – Bir renk. – Oyunda kazanılan her
parti. – Rütbesiz asker. – Arapçada su. 6. Cüsseli. –
Yurdumuzun güneyinde bir dağ sırası. – Üstü toprakla
örtülmüş saman yığını. – İsyan eden, başkaldıran. 7. Ağı,
sem. – On altı taşla oynanan bir zekâ oyunu. – Tarlayı iki
kere sürme. 8. Güzel sanat. – Keçi
yolu, yolak. – Yüzük yapmakta
ÇÖZÜMÜ
kullanılan parlak ve değerli bir taş.
BUGÜN
– Bir rengin açıklı veya koyuluk
11. SAYFADA
derecesi. 9. Vasati. – İstikbal, gelecek. – Namzet. – Güney Afrika’nın
plaka işareti. 10. Japon lirik dramı.
– Son. – Kırma, azma, metis. –
Tasa, kaygı, üzüntü.
Hazırlayan: Ercan BOSTANCIOĞLU
Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi
coşan,
Huduttan hududa yol bulup
koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır…
İleri atılıp sellercesine,
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine,
Şu kara toprağa girenlerindir…
Tarihin dilinden düşmez bu
destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir…
Gökyay'ım ne desen ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir
(Ülkü, XII/69 İkinciteşrin 1938)
Şiirin Yazılış Sebebi: Şair, bu
şiirin yazılış sebebi hakkında
Günay Kut’a şunları söylemiş:
“Yıl 1937. Bursa’dayım. Bir yerlerden geliyorum. Tam bizim evin
oralarda resmî bir daire var.
Karakol mu ne? Bayrağı direkte
unutmuşlar. Rüzgar da yok.
Bayrak kendisini bırakıvermiş. Bu
bana öylesine dokundu ki… Bu,
içimde bir yerlerde “asker”
oluşumdan kaynaklanıyor. Biz
İstiklal Savaşı’nda yetiştik.
Gençliğim Harb-i Umumînin
(Birinci Dünya Savaşı) bozgunlarıyla başladı. İşte bayrağımın bu
hâli bana hemen daha oracıkta şiirimin ilk mısralarını yazdırdı.”
Konu: Vatan
İzlek: Bir toprak parçasının
vatanlaşması, ancak onu yurt edinen milletin orayla tam anlamıyla
özdeşleşmesiyle, onu korumak
uğrunda her şeyini verecek bir
fedakârlık şuuruna sahip olmasıyla
mümkün olur.
Düşünce: Metin, barındırdığı
düşünce unsuru bakımından ağırlıklı olarak mistik bir şiirdir. Şair,
burada bir vatan mistiği olarak
karşımıza çıkıyor. Bütün varlığıyla
vatanla özdeşleşen, vatanı yücelten, vatan sevgisini âdeta kutsal-
laştıran yaklaşımıyla şair, fena fi’lvatan (vatanda fani olmak) olmuştur. Dolayısıyla şiirde vatan mistisisizmi öne çıkıyor. Buna bağlı
olarak milliyetçi düşüncenin telkini kendiliğinden gelen bir olgu
olduğu için ikinci planda ideolojik
bir şiir diyebiliriz.
Olay: Şiir, manzum hikâye değil.
Dolayısıyla başı sonu belli bir
hikâye anlatılmıyor. Bu, saf bir
şiirdir. Yüzey yapıda yer alan
değinmelik olay unsuru, ancak
tahayyül edilerek kurgulanabilir.
Yani değinmelik malzeme olarak
üretilebilecek olay parçaları vardır.
Bunlar, Türk askerinin vatanını
korumak için ortaya koyduğu
olağanüstü fedakârlıklara dayalı
savaş olaylarıdır. Dolayısıyla şiirde
olay unsuru çok çok geri planlardadır. Asıl olan, duygu ve
düşüncedir.
Varlık: Şiirde yaygın olarak
gördüğümüz somut nesneler, vatan
yahut vatanı meydana getiren şu
varlıklardır: Toprak, sıradağlar,
ırmaklar, hudutlar, yollar, sel, gül
bahçesi, nehirler, taş. Dolayısıyla
aslında tek bir nesne var; o da
vatan. Şairin vatanı ilham kaynağı
olarak almış. Vatan denilen bu
somut varlık, sadece bir kalkış
noktasıdır, amaç değildir; araçtır.
Asıl amaç, Türk millî yapısını, bu
yapının millî ve manevî özlerini,
milletleşme kültürünü vurgulamaktır. Soyut millî değerler bütünü
varsa, vatan bir anlam kazanır.
Yoksa vatan, kuru dağ taştan ibaret
bir şey olur.
Duygu: Şiirde esas itibariyle
hamasî bağlamda heyecan duygusunu hissediyoruz. Şair, vatan ve
bu yurdu vatan yapan millî ve
manevî değerlerden oluşan Türk
millî yapısı karşısında olağanüstü
heyecanlanıyor ve bu heyecanını
hamasî bir yaklaşımla, büyük bir
yiğitlik, kahramanlık, özgüven
duygusuyla yansıtıyor.
Görüntü: Nesnel Görüntü: Şiirde
çok belirgin biçimde nesnel görüntü sunulmuyor. Somut anlamda
vatan tasviri yok. Ülkemizin,
vatanımızın bilinen anlamda
somut, canlı tasvirini göremiyoruz.
Şairin amacı, bir manzara, bir
coğrafya tasviri değil. Daha önce
vurguladığımız gibi vatan, sadece
vesiledir, çıkış ve hareket noktasıdır; asıl amaç, millî duygu ve
düşüncenin verilmesidir.
Öznel Görüntü: Nesnel görüntünün hemen hemen hiç olmadığı
şiirde hayalî bağlamda öznel
görüntüler hâkim. Buradaki görüntülerin fotoğrafı da çekilemez,
resmi de yapılamaz, sadece hayal
edilebilir.
(Devam Edecek)
Medeniyetler Korosu, ilahilerini
Apollon'da turistler için söyledi
ANTALYA 14. Side Dünya
Müzikleri Kültür
ve Sanat Festivali
kapsamında
Antakya
Medeniyetler
Korosu, 2 bin yıllık Apollon
Tapınağı’nda
dünya barışı için
konser verdi.
Üç semavi
dine mensup
kişilerden oluşan
ve koro içinde
rahip, haham ve imam hatipten oluşan 120 kişiden
33'ü, dünyaca ünlü Apollon Tapınağı'nda verdiği
konserle Manavgat Side'ye tatile gelen yerli ve
yabancı turistlere hitap etti. Koro, üç ilahi dine ait
ilahiler yanı sıra Türkçe, Fransızca, Lazca ve
Kürtçe şarkılar seslendirdi.
Antakya Medeniyetler Korosu Yönetmeni
Yılmaz Özfırat, yaptığı açıklamada, hedeflerinin
ülkece inançlara saygı ve dinler arası diyaloğu
geliştirmek olduğunu söyledi. Bu bağlamda
Türkiye’nin tanıtımına katkı sağlamak için başta
Avrupa Birliği(AB) ve ABD olmak üzere dünyanın
değişik ülkelerinde konser verdiklerini belirten
Özfırat, tarihi Apollon Tapınağı'nda konser vermenin de kendilerini heyecanlandırdığını kaydetti.
Özfırat, "Antakya Medeniyetler Korosu ile
medeniyetler arası gönül köprüsü kuruyoruz.
Koromuzda üç
ilahi dine mensup
imam hatip, rahip
ve haham yer
alıyor. Koromuz
Müslüman,
Hristiyan ve
Musevi ilahi din
mensuplarının bir
arada kardeşçe
yaşayabileceğini
dünyaya gösteriyor. Medeniyetler
arasında köprü
oluşturarak müziğin evrensel
diliyle dünyaya barış ve sevgi mesajı sunuyoruz."
dedi. Korolarının, toplumdaki hoşgörü kültürüne
katkı sağladığını belirten Özfırat, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'nda ABD'de konser vereceklerini söyledi. Türk'üyle, Kürt'üyle, Çerkes'iyle bu
ülke insanın asırlarca ülke topraklarında kardeşçe
yaşadığını belirten Özfırat, ülke toprağının da
kolay kazanılmadığını İstiklal Marşı şairi Mehmet
Akif Ersoy'un dediği gibi "Allah bu ülkeye bir
daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Günümüzde
dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey barıştır.
Bizim üzerimizdeki kefeni anımsatıyor. Biz bu
uğurda kefenimizi giydik ve yola çıktık. Yolumuz
bu gün Side’ye düştü. Burada amacımız her dilden,
her dinden müzikleri sizlerle paylaşarak hoşgörü
kültürüne katkıda bulunmak." diye konuştu.
(CHA)
10
SAĞLIK
29 Eylül 2014 Pazartesi
Ailelerin otizm farkındalılığı artırılacak
ANKARA - MERVE YILDIZALP - Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlığınca hazırlanan "Otizm Spektrum
Bozukluğu Ulusal Eylem Planı Taslağı" kapsamında verilen seminerlerde, ülkedeki otizm artışına dikkat çekilerek farkındalık yaratılması amaçlanıyor. Bakanlık
tarafından, otizmli birey sayısının her geçen gün artması
nedeniyle otizm tanısı almış bireylere sahip ailelere, bu
bireylerin artan ihtiyaçlarına ve taleplerine yönelik politikaların geliştirilmesi için çalışmalar yapılıyor. Geçen yıl
hazırlanan "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem
Planı Taslağı" ile ülkedeki otizmli bireye sahip aileler ve
otizmli bireylerin artan ihtiyaçlarının karşılanması
amaçlanıyor. Otizmli bireyin ve ailenin yaşam kalitesini
artırılması, ailelere destek verilmesi, sistemli ve nitelikli
ANKARA ÇEVRE VE PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR
ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
ANKARA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ YENİ HİZMET BİNASI PROJELERİNİN
YAPTIRILMASI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/122007
1-İdarenin
a) Adresi : Eskişehir Bulvarı No: 146 ODTÜ Karşısı 06520 lodumlu ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122197791 - 3122197304
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET PROJE HAZIRLANMASI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Ankara
c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 130(Yüzotuz) gündür
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eskişehir Bulvarı No:146 ODTÜ Karşısı 06520 Çankaya /ANKARA
b) Tarihi ve saati: 22.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye kakılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olmasıhalinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve İçeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından
fazla'hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ye mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş; olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. 11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren "Yapım işlerinde iş
deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğ" de yer alan (B) Üst yapı (Bina) İşleri II. Grup Bina
projelerinin hazırlanması işleri benzer işlere denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara
Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne İhale Doküman Bedelinin yatırıldığına dair alındı makbuzunun
getirilmesi kaydıyla Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale Bürosundan satın alına bilir, adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, ihale üzerine bırakılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. istekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir,
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde Öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı
teklif üzerinde bırakılacaktır.
Basın - 12621 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
bakım hizmetlerinin sunulabilmesi için uygun politikaların geliştirilmesi hedefleniyor. Bakanlıkca hazırlanan eylem planında, erken tanı merkezlerinin ve izleme
programlarının, tanılama ve tarama ölçeklerinin, 0-3 yaş
erken müdahale modelinin, aileler için erken tanı-tarama
ölçeklerinin geliştirilmesi gibi konular üzerinde duruluyor. "Otizm Spektrum Bozukluğu Ulusal Eylem Planı
Taslağı" kapsamında otizm farkındalık ve bilgilendirme
seminerleri düzenleniyor. Sakarya, Nevşehir, Bursa,
Diyarbakır, Mardin, Van, Ordu, Mersin, İzmir, Muğla ve
Gaziantep'de yıl sonuna kadar sürecek seminerlere,
kamu kurumları, üniversite ve sivil toplum kuruluşları
temsilcileri ile otizmli bireye sahip aileler, konusunda
uzman akademisyenler katılacak. (AA)
İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Etimesgut (eski Yenimahalle) İlçesi, Ballıkuyumcu Mahallesi imarın 8 nolu adasını kapsayan 85265 nolu
parselasyon planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 04.09.2014 tarih ve 2326 sayılı kararı ile
onanmış olup 3194 sayılı Kanunun 19. Maddesi uyarınca 29.09.2014 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık
askı ilanına çıkarılmıştır.
İlgililere ilanen duyurulur.
Ada ve Parsel
8 ada 1 parsel
Basın - 12674 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
İHALE İLANI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ (MERKEZ BİRİMLER)
(1) Kalem Manuel Terapi Yatağı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası: 2014/110682
1 -İdarenin
a) Adresi : Hacettepe Üniversitesi Erişkin Hastanesi C-Katı 06100 Sıhhiye-ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: (312)305 11 04 (312)311 41 92
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
d) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye,
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresinde görülebilir.
b) Teslim [yeri] : H. Ü. Döner Sermaye İşletmesi Depoları
c) Teslim [tarihi] : Sözleşmeyi takiben 22 (Yirmilki) iş günü içinde teslim edilecektir. Ancak, ihale
sürecinin uzaması halinde 2014 Mali Yılı 31.12.2014 tarihi] itibarıyla sona ereceği için teslim süresi
31.12.2014 tarihini geçemez.
3-İhalenin
a) Yapılacağı yer : H. Ü. Döner Sermaye İşletmesi Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 14/10/2014 10:00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1-İhaleye katılma şarttarı ve istenilen belgeler:
4.1.1- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnafj ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına yada ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli İmza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren betgeler ile.tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. İhale konusu alımın/işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.3.1.Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları teklif edilen malzemelerin ihtiyaç listesinde belirtilen özelliklere uygunluğunu teyit etmek amacıyla ayrıntılı teknik bilgilerin yer aldığı katalogların, fotoğrafların ve benzeri tanıtım materyallerinin de verilmesi gerekmektedir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7.1. İhale dokümanı idarenin adresinde görülebilir ve 20,00.-Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar H.Ü. Erişkin Hastanesi C-Katı 06100 Sı hhiye-ANKARA adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtayla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalemi-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede,
işin tamamriçiri teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12622 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
BİNA YAPTIRILACAKTIR
ELMADAĞ BELEDİYESİ İSLETME MÜDÜRLÜĞÜ
ELMADAĞ BELEDİYESİ YEŞİLDERE DÜĞÜN SALONU yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
19 uncu maddesine göre açık ihale usuiü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer yaptırılamaz.
almaktadır.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
İhale Kayıt Numarası : 2014/123091
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
1-İdarenin
sicil memurluklan veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tara) Adresi: YENİCE MAHALLESİ İNÖNÜ CADDESİ 57 06780 ELMADAĞ/ANKARA
ihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
b) Telefon ve faks numarası: 3128630650 - 3128633660
korunduğunu gösteren belge.
c) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
2-İhale konusu yapım işinin
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
a) Niteliği, türü ve miktarı: YEŞİLDERE FATİH MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE 1 ADET 4.3.1. İş deneyim belgeleri:
DÜĞÜN SALONU YAPIMI
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
b) Yapılacağı yer : YEŞİLDERE FATİH MAHALLESİ 229 ADA 1 PARSEL NOLU TAŞINMAZ ÜZERİNE 4.4. Bu ihalede benzer İş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe bölümleri:
başlanacaktır.
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
ç) İşin süresi: Yer tesliminden İtibaren 365 (üçyüza İtmiş beş) takvim günüdür.
11.Haziran 2011 tarih ve 27961 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRU3- İhalenin
PLARI TEBLİĞİ'nde B Üst Yapı (Bina) İşleri III. Grup Bina İşleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.
a) Yapılacağı yer : YENİCE MAH. İNÖNÜ CAD. NO.57 ELMADAĞ ANKARA
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 - 14:00
İNŞAAT MÜHENDİSİ, MİMAR
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
5. Ekonomik ağdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
4.1. İhaleye katılma şartlan ve istenilen belgeler:
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın altnması:
ilgili Meslek Odası Belgesi.
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı ELMADAĞ
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkar BELEDİYE BAŞKANLIĞI adresinden satın alınabilir.
odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya 7.2. İhaleye teklif verecek olanlann ihale dokümanını satın almalan veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
indirmeleri zorunludur.
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ELMADAĞ BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ adresine
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
gösterir belge,
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
4.1.1.3. İhale konusu işin yapılmasına ilişkin olarak ilgili mevzuatı gereği alınması zorunlu olan belge;
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecekİNŞAAT RUHSATI, YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ
tir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
vereceklerdir.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortaklan, üyeleri veya kuruculan ile tüzel kişil- 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (ALTMIŞ) takvim günüdür.
iğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil 13. Diğer hususlar:
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Basın - 12626 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
dış dünya
29 Eylül 2014 Pazartesi
11
Fransalı Müslümanlar IŞİD terörüne karşı sokağa iniyor
PARİS - Fransız turist Herve Gourdel’in
IŞİD'le bağlantılı Halife’nin Askerleri tarafından
Cezayir’de kaçırılıp öldürülmesine Fransa’da
yaşayan Müslümanlar sert tepki gösterdi. Fransa’da
aralarında Senato Başkan Yardımcılığı görevini
yürüten Cezayir asıllı Bariza Khiari'nin de olduğu
20 Müslüman isim IŞİD terörünü kınayan açıklama
yayınladı.
Fransa İslam Konseyi (CFCM) Başkanı Dalil
ABD Hazine
Bakanlığı'ndan
yapılan açıklamada,
terör örgütleri IŞİD,
Nusra Cephesi, El
Kaide ve buna bağlı
gruplar ile
Güneydoğu Asya
merkezli Cemaati
İslamiye'ye mali
yardım ve malzeme
desteğinde bulunan, Suriye'ye
savaşmaya yabancı
asker gönderen bir
organizasyon ve 11
bireyin terör listesine alındığı duyuruldu.
Boubakeur ise yarın cuma namazından sonra Paris
Büyük Camii önünde IŞİD terörüne karşı eylem
çağrısı yaptı. Boubakeur, Fransa’da yaşayan
Müslümanları Gourdel’in anısına yarın Paris Cami
önünde toplanmaya davet etti. CFCM Başkanı,
İslam'la hiçbir ilgisi olmayan sapık bir inanış
uğruna kana susamış teröristlerin işlediği
katliamları kınadığını aktardı.
Paris Büyük Camii’nden yapılan açıklamada da
IŞİD’in barbarca eylemleri ve terörünün kınanacağı
kaydedildi. Tüm Fransa’daki Müslümanlar ve dostları da İslam adına işlendiği belirtilen bu terör
eylemlerini kınamaya davet edildi. İslamofobi karşı
Ulusal Gözlemevi Başkanı Abdallah Zekri ise ne
İslam ne de diğer dinlerle ilgisi olan bu katillere
karşı büyük öfke duyduğunu ifade etti.
Aralarında Senato Başkan Yardımcısı Bariza
Khiari’nin de bulunduğu öne çıkan 20 Müslüman
ABD teröre destek
verenleri “kara
listeye” aldı
WASHINGTON - ABD'de hazine ve
dışişleri bakanlıkları, aralarında bir
Türk'ün de bulunduğu bazı kişiler ile iki
organizasyonu, IŞİD, Nusra Cephesi, El
Kaide'nin yanı sıra Cemaati İslamiye'ye
yardım etmekten terör listesine aldı.
ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan
açıklamada, terör örgütleri IŞİD, Nusra
Cephesi, El Kaide ve buna bağlı gruplar ile
Güneydoğu Asya merkezli Cemaati
İslamiye'ye mali yardım ve malzeme
desteğinde bulunan, Suriye'ye savaşmaya
yabancı asker gönderen bir organizasyon
ve 11 bireyin terör listesine alındığı duyuruldu.
Açıklamada, alınan kararların,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde
(BMGK) yabancı savaşçılarla mücadeleyi
öngören bugünkü karar tasarısının bir
parçası olduğu kaydedildi.
Hazine Bakanlığı Terörizm ve Mali
İstihbarat Müsteşarı David Cohen de yazılı
açıklamasında, bugünkü kararların, söz
konusu terör örgütlerinin yabancı terörist
savaşçılarını beslemesini ve desteklemesini
kesintiye uğratacağını bildirerek,
"BMGK'nın yeni tasarısıyla aynı gün
atılan bu adımlar, ABD'nin ve ortaklarının
terörün finanse edilmesini zayıflatmaya ve
yok etmeye yönelik taahhüdünü teyit ediyor" ifadesini kullandı.
Bakanlığın terör listesine aldığı kişiler
şunlar:
-IŞİD adına hareket eden Tarkhan
Tayumurazovich Batirashvili, Tarık bin etTahir bin Al Falih el-Awni el-Harzi,
-Nusra Cephesi, El Kaide ve Irak ile
Yemen'deki kollarına mali, teknolojik ve
malzeme desteği sunan Abdulaziz Adayi
Zimin el-Fadıl, Eşref Muhammad Yusuf
Osman Abdusselam, Ömer el-Katari, Fatih
Hasar, Hamad Awad Dahi Serhan eşŞemmari ve İbrahim İsa Hacı Muhammed
el-Bekr,
-ABD ve BM'nin terör listesinde bulunan Güneydoğu Asya merkezli Cemaati
İslamiye'ye destek veren Hilal Ahmar
Toplumu Endonezya organizasyonunun
yanı sıra Angga Dimas Pershada, Bambang
Sukirno, Wiji Joko Santoso.
-El Kaide ve Nusra Cephesi'ne yardım
eden bir Türk de listedeAçıklamada, listede bulunan Pütürge
doğumlu Türk vatandaşı Fatih Hasar'ın
aynı zamanda "Ubeyd Türki" olarak da
bilindiği, El Kaide'ye destek verdiği
kaydedildi.
Hasar'ın, Afganistan'da ve Pakistan'da
aşırılık yanlılarını desteklemek için para
göndermesinin yanında El Kaide
üyelerinin seyahatine kolaylık sağladığı
ifade edildi. Hasar'ın, Nusra Cephesi'ni
desteklemek için para transferine destek
verdiği de bildirildi.
-Dışişleri Bakanlığı 10 kişi ile 2 grubu
terör listesine aldıABD Dışişleri Bakanlığı da terör
eylemleri içinde bulunan ve terörist gruplara destek veren 10 kişi ile 2 grubun
terör listesine dahil edildiğini belirtti.
Bakanlığın, listeye aldığı gruplar
Ceyş'ul Muhacirin ve el-Ensar (Muhacir ve
Ensar Ordusu) ve Şam el-İslam
Hareketi'yken, bireyler ise şunlar:
"Amr el-Absi, Salim Benghalem,
Muhammed Abdulhalim Humeyda Salih,
Lavdrim Muhaxheri, Murad Margoshvili,
Nusret Imamovic, Muhenned en-Nacdi,
Abdussamed Fatih, Abdulbasit Azzuz,
Maalim Selman." (AA)
Musul'da en fazla zararı
TÜRKMENLER gördü
ANKARA- Irak Türkmen Cephesi
(ITC) Başkanı Erşet Salihi, Türkmenlerin
ister Şii olsun ister Sünni olsun hepsinin
IŞİD saldırısına maruz kaldığını söyledi.
Türkiye Ekonomi Politikaları
Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından
düzenlenen "Irak'ın ve Türkmenlerin
Geleceği" panelinde Irak'taki son
gelişmeleri ve Türkmenlerin durumunu
konuşan Salihi, Irak'ta yaklşık 2,5 ile 3
milyon Türkmen nüfusun olduğunu belirtti. Salihi, 2003'ten sonra bölgede birçok
sorunla karşılaştıklarını ve en son IŞİD
saldırılarıyla Türkmenlerin sıkıntılarının
gittikçe büyüdüğünü anlattı.
Irak'taki IŞİD saldırılarının en büyük
hedefinin Türkmenlerin coğrafyası
olduğunu savunan Salihi, saldırılar
öncesinde de Tuzhurmatu'nun şiddet olaylarından dolayı boşaldığını ve en son
IŞİD saldırıları nedeniyle merkezi
hükümete ait ordu güçleriyle Peşmerge
güçlerinin ilçeyi istemelerine rağmen
koruyamadığını ifade etti.
Salihi, IŞİD'in ülkedeki Türkmenlere
yönelik şiddet eylemlerinin dünyada
gözardığı edildiğini ve bazı tarafların
görmezlikten geldiğini ileri sürerek,
"Musul'da en fazla zararı Türkmenler
gördü. Halen IŞİD'in elinde 3 milletvekili
adayımız bulunuyor ve her gün bizi arayarak, kafalarını keseceğiz diyorlar.
Türkmenler ister Şii olsun, ister Sünni
olsun topyekun IŞİD'in bir numaralı hedefi halinde geldi" diye konuştu.
Salihi, Telafer'deki IŞİD saldırılarına
da değinerek, "Geçen gün beni Telaferli
bir aşiret lideri aradı ve iki genç kızını
gece zehirleyerek öldürdüğünü söyledi.
Nedenini sorunca, bölgede bulunan IŞİD
militanlarının kendisinden kızları istediklerini anlattı ve namusunu korumak adına
öldürdüğünü açıkladı" diye konuştu.
IŞİD saldırılarıyla birlikte Telafer'den
yaklaşık 300 bin kişinin Irak'ın farklı bölgelerine göç etmek zorunda kaldığını da
belirten Salihi, özellikle Irak'ın güney
illerinde göç eden Türkmenlerin bir daha
asli yerlerine dönemeyecekleri endişesi
içerisinde olduklarını anlattı.
Türkmen göçü sırasında Yezidi ve
isim yayınladıkları bir bildiriyle Herve Gourdel’in
öldürülmesini sert şekilde kınadı. Mesajda,
"Fransalı Müslümanlar olarak bizim adımıza
konuştuğunu iddia eden bu vahşi varlıkları şiddetle
kınıyoruz." ifadelerine yer verildi. Açıklamada
barış dini olan gerçek İslam'ı temsilde bütün
Müslümanlara görevler düştüğü de vurgulanırken,
Müslümanlar İŞID terörünü kınamaya davet edildi.
(CHA)
FBI raporu: ABD’de
silahlı saldırı sonucu
ölümler arttı
WASHINGTON - Federal
Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından
yapılan bir araştırmaya göre geçen 14
yıl içerisinde Amerika’da gerçekleşen
silahlı saldırı ve bunun sonucunda ölen
kişi sayısında önemli ölçüde artış
yaşandı.
2000-2013 yılları arasında meydana
gelen 160 saldırıda, toplam 486 kişi hayatını kaybederken, 557 kişi de yaralandı.
Raporda sözü edilen saldırıların
doğrudan çete şiddeti veya uyuşturucuyla bağlantılı olmadığı ifade edildi. Yüzde
46’lık bir oranla iş yerleri saldırıların en
çok meydana geldiği yerler olarak kayıtlara geçerken, okullarda ise bu rakamın
yüzde 24 olduğu belirtildi.
Araştırmaya dahil olan ilk 7 yılda
ortalama 6,4 olarak tespit edilen silahlı
saldırı olayları, 2007’den sonra
neredeyse iki katından fazla artış göstererek yılda 16,4’e çıktı. Söz konusu
dönemde, 90 kişinin yaşamını yitirdiği
2012 yılı da dahil olmak üzere,
saldırılarda ölenlerin sayısında da artış
yaşandı.
Silah kontrolünü savunan Başkan
Barack Obama, 2013 yılında meydana
gelen toplu silahlı saldırıların Adalet
Bakanlığı tarafından araştırılmasını
öngören bir yasaya imza attı.
Yine 2012 yılında 20 çocuk ve 6
işçinin hayatını kaybettiği Sandy Hook
İlkokulu saldırısının ardından
Obama’nın diğer silah kontrolü ile ilgili
yasa teklifi de genel olarak başarısızlıkla
sonuçlandı. Söz konusu tasarının güçlü
silah lobisi ile müttefik senatör ve kongre üyeleri tarafından engellendiği belirtiliyor. (CHA)
Kuzey Irak'a Alman
silahları yola çıktı
BERLİN - Almanya'nın Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yollamayı
kararlaştırdığı silah yardımı yola çıktı.
Nakliye uçağında meydana gelen arıza,
gecikmeye neden olmuştu.
Deutsche Welle Türkçe servisinin
haberine göre, arızası giderilen nakliye
uçağı Leipzig/Halle havaalanından yola
çıktı.
Uçak, Milan tipi tanksavarlar, bunlara ait füze, G3 piyade tüfekleri,
makineli tüfekler ve mühimmat taşıyor. Ayrıca koruyucu
gözlük ve sıhhi malzemenin
de sevk edildiği bildirildi.
Alman hükümeti, IŞİD
tehdidine karşı Iraklı Kürtlere
silah yardımında bulunma
kararı almıştı.
Bu ay başında öldürücü
nitelik taşımayan ilk askeri
teçhizat sevkıyatı yapılmıştı. 9
bin 500 parçalık sevkıyat,
kask ve kurşun geçirmez yeleklerin yanı
sıra mayın tarama cihazlarından oluşuyordu.
Almanya'nın IKBY'ye yollamayı
kararlaştırdığı silahlar arasında şunlar
bulunuyor:
Milan tipi 30 tanksavar, 500
tanksavar füzesi, 8 bin G3 piyade tüfeği,
8 bin G36 piyade tüfeği, 40 makineli
tüfek, 10 bin el bombası, 4 bin kask ve
kurşun geçirmez yelek.(CHA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
diğer azınlıklara gösterilen ilginin
Türkmenlere gösterilmediğini ileri süren
Salihi, Batılı ülkelerce Yezidi, Şebek ve
Hristiyanlara yapılan insani yardımların
Türkmenleri kapsamadığından yakındı.
olsaydı. Telafer'i terk edenlerin yaklaşık
50 bini Necef ve Kerbela'ya göç etmiş
durumda. 200 bin civarında Türkmen ise
Irak'ın kuzeyi ve Kerkük civarında zor
şartlar altında yaşamaktadır."
-"Kadınları göğüslerinden astılar"
Türkmenlerin IŞİD'e karşı Selahattin
iline bağlı Amirli nahiyesinde kahramanlık gösterdiğini ifade eden Salihi, "Beşir
köyünde Türkmen kadınları göğüslerinden elektrik direklerine asarak
öldürdüler. Bu kadınlarımızın başına
gelenleri kimse duymak istemedi" diye
konuştu.
İhtilaflı bölgelerde ilk başta
Türkmenlerin, daha sonra Şebek,
Yezidiler ve Hristiyanların terörün hedefi
halinde geldiğini vurgulayan Salihi, şunları söyledi: "Türkmenler göçe maruz
kaldı. Bunların bir kısmı Erbil ve Duhok
bölgelerine göç etti. Gönül isterdi ki Kürt
Yönetiminden destek almış olaydık. Belki
sınırlar açılmış olsaydı Yezidiler,
Kobani'den gelen Kürt kardeşlerimiz
hepsi bugün Türkiye toprağına sığınmış.
Gönül isterdi ki Türkmenler de Irak'ın
güneyine gitmeyip Türk topraklarında
-"Tek yardım Türkiye'den
Salihi, insani yardımların sadece
Türkiye'den geldiğini kaydederek, yapılan
yardımların devletin yanı sıra STK,
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Ülkü
Ocakları, Diyanet İşleri Başkanlığından
geldiğini söyledi. Salihi, "AFAD ve
Kızılay vesilesiyle gelen yardımları biz
herkese dağıttık. Yezidi veya Şebek diye
değil, insan diye baktık ve yardımlarımızı
onlara da yaptık ama bugün Batı'dan
Yezidi ve Hristiyan kardeşlerimiz için
gelen yardımlarda Türkmenler de gözardı
edilmemeli" ifadelerini kullandı.
Irak'ta kurulan yeni hükümette
Türkmenlerin temsil edilmediğini ve
gözardı edildiğini dile getiren Salihi,
Türkmenlere Kürtler gibi bir milliyet
olarak bakmadıklarını, ittifaka girdikleri
koalisyonlar içerisinde değerlendirildiklerini ve önemli mevkilerden mahrum
bırakıldıklarını söyledi. (AA)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
haber
29 Eylül 2014 Pazartesi
Trafik cezaları
zengin etti
24. Dönem 5.
Yasama Yılı, 1 Ekim
Çarşamba günü
başlayacak.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, ilk yasama
yılı açış konuşmasını
yapacak. TBMM
Genel Kurulu, 2
Ekim'de Irak ve
Suriye tezkereleri
için çalışacak. TBMM
Onur Ödülü, törenle
sahiplerine verilecek
Meclis, yeni yasama yılına hazır
TBMM - MELDA ÇETİNER- Meclis, yeni
yasama yılına ilişkin hazırlıklarını tamamladı.
TBMM'nin 24. Dönem 5. Yasama Yılı, 1 Ekim
Çarşamba günü başlayacak. TBMM Başkanı Cemil
Çiçek, Başkanlık Divanı üyeleri ve milletvekillerinin katılacağı ilk tören, TBMM kampüsü içindeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilecek. Çiçek ve
beraberindekiler, Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak,
saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı okuyacak.
TBMM Genel Kurulu, saat 15.00'te toplanacak.
TBMM Başkanı Cemil Çiçek, birleşimi açtıktan
sonra sunuş konuşması yapacak. Çiçek'in,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Genel
Kurul'a takdiminin ardından İstiklal Marşı okunacak. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk
kezyasama yılı açılış konuşmasını yapacak.
Genel Kurul, Erdoğan'ın konuşmasının ardından
başka konuyu ele almadan çalışmalarını tamamlayacak.
Çiçek ve eşi, yasama yılının başlaması
nedeniyle akşam da Meclis'te resepsiyon verecek.
ONUR ÖDÜLÜ SAHİPLERİNE
VERİLECEK
TBMM 2014 Onur Ödülü, 1 Ekim'de sabah
saatlerinde Meclis'te yapılacak törenle sahiplerine
verilecek.
Onur ödülü bu yıl Ankara Üniversitesi Tıp
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer
ve Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsamettin Koçan'a verilecek.
İLK İŞ TEZKERELER
Meclis'in yeni yasama yılındaki ilk işi, süresi
dolacak olan Irak ve Suriye tezkereleri olacak.
TBMM Genel Kurulu, 2 Ekim Perşembe günü
tezkereler için mesai yapacak.
AK Parti Grup Başkanvekili Belma Satır, AA
muhabirine, süresi bir yıl daha uzatılması planlanan
tezkerelerin henüz Meclis'e gelmediğini belirterek,
Milli Savunma Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Suriye Tezkeresi'nin süresinin 4 Ekim'de, Irak
Tezkeresi'nin 17 Ekim'de dolacağını hatırlatan Satır,
her ikisini aynı gün görüşmeyi planladıklarını ifade
etti. Satır, bölgede "tampon bölge" ve diğer
gelişmelere işaret ederek, "Tezkereler, yeni
gelişmeler de dikkate alınarak Bakanlığın çalışması
sonrasında netlik kazanacak" dedi.
Satır, TBMM Genel Kurulu'nun, tezkereleri
görüştükten sonra Kurban Bayramı nedeniyle 14
Ekim Salı gününe kadar çalışmayacağını söyledi.
Meclis'in 5. Yasama Yılı kısa sürecek. 2015 yılı
Haziran ayında yapılacak milletvekili genel seçimi
nedeniyle Meclis'in Nisan ayından itibaren çalışmaması bekleniyor. (AA)
IĞDIRMEHMET
ÖZCAN Türkiye
genelinde son
8 aylık
dönemde
sürücülere 1
milyar 677
milyon liralık
trafik cezası
kesildi.
AA
muhabirinin,
Emniyet
Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, geride
kalan 8 ayda yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına
yönelik toplam 8 milyon 661 bin 545 ceza yazıldı.
En fazla cezanın 5 milyon 982 bin 529 ile araç
plakalarına yazıldığı denetimlerde, 2 milyon 671 bin
1 ceza sürücülere, 8 bin 15 ceza ise yaya ve yolculara
yazıldı.
Son 8 aylık kayıtlara geçen ve adeta devlete
servet kazandıracak nitelikte olan bu cezalara göre,
araçlardan 1 milyar 106 milyon 299 bin 528 lira,
sürücülerden 570 milyon 430 bin 54 lira, yaya ve
yolculardan ise 1 milyon 186 bin 987 lira tahsil
edilecek.
Kesilen cezaların tamamen ödenmesi durumunda
devletin kasasına toplam 1 milyar 677 milyon 916
bin 569 lira girmiş olacak.
Son 8 ayda yapılan uygulamalardan çok sayıda
alkollü sürücü de nasibini aldı.
Buna göre, yapılan yol kontrollerinde alkollü
olduğu tespit edilen 69 bin 395 sürücünün ehliyetine
el konulurken, 11 bin 214 sürücü ceza puanını
doldurduğu, 2 bin 816 sürücü alkol ölçümü yaptırmadığı, 662 sürücü haklarında mahkeme kararı
bulunduğu, 41 sürücü de 5 kez hız limitini aştığı
gerekçesiyle ehliyetinden oldu. (AA)
Yoksulluk ve
zenginlikte
yüzde 20 farkı
Çocuklar, yaşlılar ve sahiller
"Martı" timine emanet
ANKARA - FATİH ÇAKMAK - SERDAR AÇIL Emniyet Genel Müdürlüğü,
bisikletli polis timleri
"Martı"ların sayısını artırdı,
görev alanını genişletti.
Bisikletli polisler, parklarda
çocukların, yaşlıların ve
sahillerde ise turistlerin güvenliğinden sorumlu olacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü
Asayiş Dairesi Başkanlığı
Devriye Hizmetleri Şube
Müdürü Yalçın Kaya AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
"Martı" timlerinin, parklar, yeşil
alanlar, fuar alanları, sahil şeritleri, turistik yerleşim yerleri,
mesire alanları ile araç trafiğine
kapalı her yer olmak üzere geniş
kapsamada görev yapacağını
kaydetti.
Kaya, Türkiye genelinde il
ve ilçelerde "Yunus" ekiplerinin
giremediği alanlarda görev
yapacak "Martı" timlerinin,
özellikle parklarda çocukların
korunması ve sahil kenarlarında
yerli ve yabancı turistlerin mağduriyetlerinin giderilmesi
anlamında hizmet vereceğini
belirtti.
Bisikletli polislerin olaylara
seri şekilde müdahale edeceğini
anlatan Kaya, amaçlarını "Araç
trafiğine kapalı alışveriş merkezleri civarında, vatandaşlarımızı
suç ve suçlulardan korumak.
Meydana gelebilecek olayları
önlemek, suçlular yönünden
caydırıcılık ve halkla ilişkilerin
geliştirilmesi" şeklinde dile
getirdi.
Suç önleme kapasitesinin
artırılmasının hedeflendiğini, bu
kapsamda "Martı" ekiplerinin
devriye görevine hız verildiğini
belirten Kaya, Emniyet Genel
Müdürlüğünün, bisikletli polis
ekiplerinin filosunu artırmak
amacıyla aldığı 150 adet bisikletin, İstanbul, İzmir, Antalya
başta olmak üzere 10 il emniyet
müdürlüğüne gönderildiğini
kaydetti.
Bu ekibin özellikle kapkaç
ve taciz vakalarında caydırıcı
olacağını belirten Kaya,
"Bisikletler, benzin ve mazot
kullanan araçlara göre doğayı da
kirletmiyor. Çevre dostu polisler
iş başında" ifadesini kullandı.
(AA)
ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumunun
(TÜİK) araştırmasına göre, geçen yıl ortalama
yıllık hanehalkı kullanılabilir geliri 29 bin 479
lira olarak hesaplandı.
TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2013
verilerini açıkladı.
Buna göre, son yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, ilk yüzde 20'lik gruba göre (P80/P20
göstergesi) 7,7 kat oldu. P80/P20 göstergesi kentsel
yerlerde 7,2 kırsal yerlerde ise 6,5 olarak hesaplandı.
Gelir dağılımı eşitsizlik ölçütlerinden gini katsayısı
bir önceki yıla göre 0,002 puan düşüş ile 0,400 olarak
tahmin edildi. Katsayı, kentsel yerleşim yerleri için
0,392, kırsal yerleşim yerleri için ise 0,365 olarak
hesaplandı. Gelirin nüfusa dağılımındaki eşitsizliğin
grafik gösterimi olan Lorenz eğrisinde ise Türkiye
geneli için bir önceki yıla göre gelir dağılımında
önemli bir değişim olmadığı görüldü.
ORTALAMA YILLIK GELİR
29 BİN 479 LİRA OLDU
Türkiye'de hanehalkı başına düşen ortalama yıllık
kullanılabilir gelir 29 bin 479 lira olurken, ortalama
yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir gelir 13 bin 250
lira olarak hesaplandı. İstanbul bölgesi 18 bin 248 lira
ile ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir
geliri en yüksek olan bölge durumunda iken, burayı
16 bin 294 lira ortalama gelir ile Batı Anadolu Bölgesi
izledi. En düşük ortalamaya sahip bölge ise 6 bin 920
lira ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu.
NÜFUSUN YÜZDE 15'İ YOKSULLUK
SINIRININ ALTINDA
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirinin
yüzde 40, yüzde 50, yüzde 60 ve yüzde 70'i kullanılarak farklı yoksulluk sınırları hesaplandı.
Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin
yüzde 50'si dikkate alınarak belirlenen yoksulluk
sınırına göre nüfusun yüzde 15'i yoksulluk riski altında kaldı. Kentsel ve kırsal yerler için hesaplanan yoksulluk sınırlarına göre, kentsel yerlerde bu oran yüzde
13,6, kırsal yerlerde yüzde 14,3 oldu.
SÜREKLİ YOKSULLUK RİSKİ
ALTINDA BULUNANLARIN
ORANI YÜZDE 13
4 yıllık panel veri kullanılarak hesaplanan "sürekli
yoksulluk" oranı, son yılda ve önceki 3 yıldan en az
ikisinde yoksulluk riski altında olanlar olarak tanımlanıyor ve sürekli yoksulluğun hesaplanmasında
eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin yüzde
60'ı dikkate alınıyor.
Buna göre, 2012 yılında sürekli yoksulluk riski
altında olanların oranı yüzde 16 iken, 2013'te bu oran
yüzde 13 olarak hesaplandı.
YAŞAM KOŞULLARINDA
İYİLEŞME OLDU
Araştırmanın sonuçlarına göre, kurumsal olmayan
nüfusun yüzde 39,7'si konutunda "sızdıran çatı, nemli
duvarlar, çürümüş pencere çerçevesi gibi" sorunlar
Maaş-ücret gelirleri yüzde 48,3'lük oranla toplam olduğunu beyan etti, yüzde 42,2'si oturduğu konutta
gelir içerisinde en fazla paya sahip oldu. Bunu yüzde "izolasyondan dolayı ısınma sorunu" yaşadı, yüzde
65,4'ü hanesinin, konut alımı ve konut masrafları
19,7 ile sosyal transferler ve yüzde 19,6 ile müteşebdışında taksit ödemeleri ve borçları olduğunu ifade
bis gelirleri izledi.
etti, yüzde 78,5'i "evden uzakta bir haftalık tatili",
Sosyal transferlerin yüzde 92'sini emekli ve dulyetim aylıkları oluşturdu. Emekli ve dul-yetim aylık- yüzde 49'u "beklenmedik harcamalarını" ve yüzde
ları toplam gelir içinde yüzde 18,2'lik paya sahip iken, 75,5'i "yıpranmış ve eskimiş mobilyalarını yenileme
ihtiyacını" ekonomik nedenlerle karşılayamadığını
diğer sosyal transferlerin payı yüzde 1,5 olarak belirbeyan etti. Kendine ait konutta oturanların oranı ise
lendi. Müteşebbis gelirlerinin ise yüzde 67,3'ü tarımyüzde 60,7 oldu.
dışı gelirlerden oluştu.
TOPLAM GELİR İÇİNDE EN FAZLA
PAYI MAAŞ-ÜCRET GELİRLERİ ALDI
"eTürkiye Ödülleri"ne başvurular başladı
İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları
Derneği (TÜSİAD) ve Türkiye Bilişim Vakfı
(TBV) tarafından düzenlenen "12. eTürkiye (eTR)
Ödülleri"ne başvurular başladı.
TÜSİAD açıklamasına göre, Vodafone ana
sponsorluğunda gerçekleştirilecek eTR Ödülleri'ne
başvurular 3 Ekim 2014 tarihine kadar yapılabilecek.
eTR'de bu yıl "Kamudan Vatandaşa
eHizmetler", "Kamudan İş dünyasına eHizmetler",
"Kamudan Kamuya eHizmetler" ve "Yerel
Yönetimler (Küçük, Orta, Büyük Ölçekli)" olmak
üzere 4 ayrı kategoride ödül verilecek. Bu kategorilerden ilk üçüne kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları da dahil olmak üzere merkez
veya taşra teşkilatları, sonuncusuna ise yerel yönetimler ve bağlı kuruluşlar başvurabilecek.
Söz konusu 4 kategorinin yanı sıra modern
devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal
sorumluluk, istihdam olanağı yaratmak, maliyet
verimliliğini artırmak gibi ilkeleri benimseyen
uygulamalar da "özel ödül" ile ödüllendirilebilecek.
Ayrıca önceki yıllarda eTR ödülü alan projelerin
gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda TÜSİAD ile
TBV'nin eTR Yürütme Kurulu tarafından "En İyi
Gelişim Gösteren Proje" ödülü verilecek.
Tüm kategorilerde başvuran uygulamaların
etkin ve/veya etkileşimli bir yapıya sahip olması
şartının arandığı eTR Ödülleri'nde, tasarım ve
geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar, pilot
projeler ve yalnızca bilgi veren pasif çözümler aday
olamayacak.
Başvuru kılavuzu ve formuna "www.etrodulleri.org" sitesinden ulaşılabiliyor.
"eTR Ödülleri" Türkiye'nin AB'ye uyum
sürecinde, "eTürkiye" dönüşümünün başarıya ulaşmasına katkıda bulunmak ve rekabeti artırıcı, bilgiye dayalı, eHizmetlere odaklanmış dönüşümü
hızlandırmak amacıyla TÜSİAD ve TBV tarafından
2003 yılında oluşturuldu.
Devlette örnek uygulamalara dikkatin çekildiği
eTR Ödülleri'nde, yenilikçi girişimler kamuoyuna
tanıtılırken, başarılı girişimlerin desteklenmesi ve
özendirilmesiyle bu yöndeki uygulamaların yaygınlaşmasına katkıda bulunulmaktadır. (AA)
13
RÖPORTAJ
29 Eylül 2014 Pazartesi
Tarih kokan antikalar arasında Ali-Zülbiye Şenligil ile sohbet…
İki koca yürek, bir müze bakkal!
Röportaj:
Tülay CANPOLAT
Ankara’nın Cebeci semtinde vazo,
lamba, radyo ve benzeri antika eşyalarla
dolu bir bakkal adeta müze gibi. 40 yıldır
esnaflık yapan Ali-Zülbiye Şenligil çiftinin işlettiği müze bakkal, alışveriş için
gelen müşterilerin ilgi odağı.
1955 yılında gelmiş Ali Şenligil
Ankara’ya. Yoksulluğun kıskacında
ezilmiş ama hep direnmiş koca yürekli
insan. Azmi gençlere taş çıkarır cinsten,
öyle olmasa okula gidemediği halde
kendi kendine okuma yazma öğrenir mi,
şehir şehir dolaşıp antika arar mı?
Aramaz belki ama öğreniyoruz ki onu
şehir şehir gezdiren antika aşkıymış. Biz
de bu aşkı merak edip Ali amcayla
konuşmaya karar verdik. Ankara’nın en
eski semtlerinden birinde, Cebeci’de 72
yaşında bir nine ve 73 yaşındaki dedenin
işlettiği minik bir bakkalda tarihte yolculuğa çıktık. Sokaklarını telaşlı öğrenci,
çalışan ve diğer insanların doldurduğu bu
eski semtin eski bir sokağında AliZülbiye çiftinin işlettiği müze bakkala
konuk olduk. Beni hiç tanımamalarına
rağmen Ali amca gülen bir yüzle elini
uzattı. Ben bu sevimli adama hoş buldum
derken tezgahın arkasından bir ses geldi:
‘hoş geldin kızım, hoş geldin.’
Hiç vakit kaybetmeden geliş sebebimi, eski bir semtin sokaklarına 50 yıl
önce misafir olmuş ve küçücük bakkala
tarihi konuk etmiş bu insanlarla röportaj
yapmak istediğimi söyledim. Hiç düşünmeden memnun oluruz dediler ve
başladık antikalarla dolu bu eski bakkalda zamanın eskitemediği iki güzel
insanın doyumsuz sohbetine.
İşte antika eşyalarla dolu müze
bakkalda çıktığımız tarihi yolculuktan
size getirdiklerimiz…
hobi içime doğdu. Sonra da antika işine
başladım. Kafama yatanları almaya
başladım.
-Peki bu kadar antikayı nasıl temin
ettiniz, her bir parça başka bir yöreye
ait?
-Aslında ilk başta buradan (Ankara)
temin etmeye başladım. Cebime biraz
para koydum ve buranın eski yerleşim
yerlerini gezmeye başladım.
Hurdacılardan, eski eşya satanlardan
almaya başladım. Daha sonra
memleketim Kastamonu’ya
gittim orada bu tip şeyler
çok diye.
(Dükkanın içinde
eskiye dair yok yok
ama benim dikkatimi en çok
üzerinde; Rusça,
Arapça, Çince
vs. yazan paralar çekti. Daha
fazla dayanamayıp sordum…)
karşılaşıyorsun. O ilk şaşkınlığı attıktan
sonra etrafı inceliyorlar, bana sorular
soruyorlar ama en çok mutlu olanlar
benim gibi yaşlılar. Dükkana gelince paralara, ibriklere falan bakıp şunları da kullanmıştık deyip eski günlerini hatırlıyorlar. Geçmişle özlemlerini gideriyorlar.
Buraya gelip ziyaret edenler hislenerek
bana teşekkür ediyorlar.
Bende hastalık oldu adeta.
Çocukluğumu,
Mesela çok güzel bir gramofonum vardı
Eskişehir’e gönderdim. Sonra radyolarımı çok beğendiler 16 tane radyom
vardı çoğunu aldılar.
(Bu nostaljik dükkanda tam kaybolacakken Ali amca sesleniyor; ‘ee kızım
başka sorun yok mu?’ olmaz mı? Çok var
deyip gülüştük…Ve beklene soruyu sordum bu güzel yüzlü samimi adama.)
-Ben bakırı severim, eltilerim hep
sattı ama benim eskiye hayranlığım çok
bu yüzden satmıyorum hiçbirini.
Gençliğimde kullandım onları ben,
görünce o günleri hatırlıyorum. Eskiden
kullandığımız mazgalları bulamadım onu
bulayım hemen alacağım. Eskiden çam
ağacından yapılan tıkır testiler vardı
şimdi yok onlar, bulamadım.
(Ali amcaya sormaya devam ettim)
AİLE DESTEĞİ…
-İlk baştaki ilginiz sonra bir
hobiye o da kocaman bir
koleksiyona dönüşmüş.
Tüm bu süreçte ailenizden nasıl bir tepki
aldınız, neler
yaşandı bu antika
macerasında?
-Hala almaya devem ediyor
musunuz yoksa bıraktınız mı?
-Yok yok bırakamam, almaya devam
ediyorum. Şu sıralar Kastamonu’da
çıkrık duydum onu alacağım. Ama hanım
izin vermiyor evde yer yok diye kızıyor.
Beni bir internet sitesine aldılar, arşiv
gibi. Buradan son sınıf ve diğer üniversite öğrencileri benden Osmanlı paraları,
-Ailem bana ilk çıkış ve batış tarihleri hakkında bilgi
ilk günden beri istiyorlar. Gerek site gerek telefon
çok destek
üzerinden irtibat kuruyorlar, ben de paroldu.
alar hakkında yardımcı olmaya çalışıyoÇocuklarım
rum. Eğitim alanında da bu tip katkılarım
hep destek olup var.
beni teşvik etti
Dükkanıma iki kez hırsız girdi, bir
ama şüphesiz en sürü paramı çaldılar. en büyük korkum
-Ali amca
büyük desteği
anılarım olan bu antikaların çalınması.
burada farklı
kıymetlim,
Hırsızlar gerçek para sanıp seri halindeki
dönemlere ve
hanımım
eski paralarımızı çaldılar.
ülkelere ait paralar
Zülbiye’den gördüm.
Televizyon ve gazetelerde çıkan
var bunları nasıl toparBen antika merakıyla
haberlerden sonra insanlar bana ulaşıp
ladınız?
uğraşırken çocuklarım çok
hastaneden sıra almam için rica ediyor
mutlu oluyorlardı. Fakat hanım
ben de kıramıyorum. Türkiye’nin her
-‘Türkiye’nin her yerinden. Eski
çok kızıyor bana çok para harcıyoryerinden tanımadığım bir sürü insana
paraları toparlamak için Türkiye’nin her
sun, elinde ne varsa veriyorsun diyor.
randevu alıyorum, onlarda gelip muayene
yerini gezdim, bulabildiği kadar buldum. geçmişi çok
oluyorlar. Çok mutlu oluyorum. Hatta
Para koleksiyoncularından da aldım. Bir özlüyorum. Bu küçük dükkanda birik(Gülüştük…)
küre’de çalışan bir madenci aradı izin
zaman sonra para topladığım haberini
tirdiği bunca antika da beni geçmişe
alamamış eşi ve çocuğunu gönderdi ben
saldım etrafa ve elinde para olanlar bana götürüyor, anılarım canlanıyor. Eski
-Ali amca açıkçası ben buradaki
de ilgilendim. İşleri uzadı evimde misafir
ulaştırdı. İlgim ilk yerli antikalarla
eşyaları çok seviyorum basit bir hobi
çoğu eşyayı bilmiyorum, ne işe yarar,
etti. Çok memnun oldular. Bizde her şey
başladı daha sonra diğer ülkelerin pardeğil bu ben antika hastasıyım. Sokak
adı ne, ne zamana ait? Eşyalarla ilgili
karşılıksız, her şey para değil.
alarını da toplamaya başladım. Sonra
sokak, memleket memleket gezip alıyobiraz bilgi verir misiniz?
(Zülbiye teyze bir kez daha söz aldı)
-Bakkalınız müze gibi, etrafta
baktım ki bir geniş bir koleksiyon
rum bunları sonra tamir ettiriyorum.
-Babam fakirlikten iki kardeşimi
gıdadan çok antika plaklar, vazolar vs. olmuşlar.
Hanımla günümüzün büyük bölümü
-Kızım buradaki eşyalar en az 30, 40, hizmetkar olarak vermiş, sonra vefat
var. Neden böyle, nasıl oldu?
(Paralar diyince hafife almayın bura- burada geçiyor, ayrılamıyoruz buradan.
50, 60 yıllık. Asırlık paralar var. Mesela
edince de onlarla irtibat kopmuş. Bizi
da asırlara ışık tutan bir koleksiyon var;
Dükkandaki raflar çok eski ama kıyaşu kömür ütüsü 90 yıllık. Eskiden annem çekmeye gelen bir tv programı sayesinde
-Bakkallığa 1983’te başladım fakat
Cumhuriyetin ilk paraları, 1, 50, 10
madım atmaya, bu hali bana ait çünkü.
bunun içine kömür koyar ve kıyafetlerkayıp kardeşlerimden birini buldum ama
esnaflığım 1962’lere uzanıyor. İlk olarak kuruşluk İnönü paraları, Suudi Arabistan Burası anılarım ve dinlenmek için
imizi ütülerdi.
diğeri hala kayıp. Telefonla aradı beni
1955 yılında geldim Ankara’ya. 1 yıl
riyali, İran Humeyni parası, Japonya,
açtığım ikinci evim gibi. Ayrıca buraya
Yıllarca bunu kullandık şimdi de
sesimden tanıyamadı ama olsun…
karın tokluğuna yufkacıda çalıştım bu
Moldova, Libya, Yugoslavya, Rusya, Irak sığmayanların çoğunu da eve götürdük,
vazgeçemiyorum. Şunlar( bize tek tek
arada da işi öğrendim.
ve sayısız çeşidiyle geçmişten bu güne
evde de antikalarla iç içe bir yaşamım
gösteriyor) gemici feneri, bunlar FM’siz
SON SÖZ BENDEN
Daha sonra ilk dükkanımı 1962’de
Türk paraları.)
var.
radyolarım ama birine FM taktırdım. 4
Cebeci aile bahçesinde yufkacı olarak
tane kurmalı saatim var. Taş plaklarım
Ben burayı geldim gördüm. İçinde 90
açtım fakat işler kötü gidince bir yıl
-Burası alışkın olduğumuz gibi bir
-Peki hiç satmayı düşündünüz mü
var. Bunlar eski yazılı bakır tencere,
yıllık taş plakların çalındığı sevimli iki
sonra kapatıp başka yerden açtım.
bakkaldan ziyade küçük çapta bir
ya da satıyor musunuz, sonuçta esnaf- sahan, kova, ibrik ve bakraçlarımız.
güzel insanın neşesiyle tarihe tanık
Yufkacılığa devam ederken bir ameliyat
müze gibi, müşterilerin tepkisi nasıl
sınız?
1953’lerde kullanılan tıraş makinesi, gaz oldum. Koca koca binaların arasında
geçirdim ve çok ayakta durmamam
oluyor bu duruma?
lambaları, pirinç desenli deve figürlü
sıkışıp kalmış bu sevimli bakkal beni
gerektiği için bu semte (Cebeci) yerleşip
-Aslında satmayı hiç istemiyorum,
vazolarım. Hanımın da ilgisi büyük
hem şaşırttı hem de tebessüm ettirdi. 90
1983’te bu dükkanımı açtım. İlk başta
-Şaşırıyorlar tabi. Haklılarda
satılıkta değiller. Ama benim gibi antika antikaya benim kadar olmasa da…
yıl öncesine gitmek ya da gaz lambasında
gıda üzerine açtım ama daha sonra bende düşünsene ekmek almaya geliyorsun
hayranlarını da kıramıyorum. Şehir dışın(Burada Zülbiye teyze girdi söze)
yapılan aile sohbetlerini dinlemek istersantikalara karşı bir ilgi başladı, bu tip bir antika eşyalarla dolu bir manzarayla
dan gelenlere, avukatlar aldı bazılarını.
eniz buraya uğrayabilirisiniz…
14
YAŞAM-ÇEVRE
29 Eylül 2014 Pazartesi
Orman Genel
Müdürlüğünce
gerçekleştirilen Üniversite
Kampüsleri
Ağaçlandırma
Seferberliği
kapsamında
bugüne kadar
2 milyon 716
bin fidan
toprakla
buluşturuldu.
KARA’CA
İsmail KARA
[email protected]
İNTERNETLE DOLANDIRICILIK-2
Geçenlerde internet dolandırıcılığı konusunda bir
yazı yazmıştım.
O yazımda kendimin de nasıl dolandırıldığını anlatmıştım.
Çok güzel bir web sitesi adresime gelmişti.
İnceledim ve güven verici buldum. Güya Samsun
Galaxy s5 cep telefonu, ilk 150 kişiye, tanıtım
amacıyla 99 tl.ye gönderiliyordu. Sipariş için tıkladık.
Ertesi günü cep telefonumdan arandım ve falan gün
filan postanesinden telefonu alabileceğim söylendi.
Anılan zamanda ödemeyi yapıp paketi aldım ve
açtım. İçinden cep telefonu yerine 10 tl. değerinde bir
kulaklık çıktı Bunu şair arkadaşım emekli banka
müdürüne anlatınca güldü ve dedi ki, “Onu da kulağına küpe olsun diye göndermişler”.
Bu olay yalnız benim değil, herkesi kulağına küpe
olsun.
Ben boş durmadım. O web sitesinin fotoğrafıyla,
gönderenin cep telefonu, isim ve adres bilgilerini
içerir bir şikâyet dilekçesiyle Cumhuriyet Savcılığına
başvurdum.
Savcı bey, ifademi de aldı. O sırada sordu; “Bu telefonun piyasa fiyatı nedir” diye… Ben, bilmiyorum
dedim. “Hiç mi fiyat kıyaslaması yapmadınız?” diye
sordu.
Böyle durumlarda fiyat kıyaslaması yapmamız
gerekiyor. Arada büyük bir farklılık varsa, kendi
kendimize diyeceğiz ki, “Bunda bir mokluk var”.
Özetle, ben safça hareket etmişim.
Açıkça yazıyorum bu satırları, siz de böyle saflık
yapmayın diye…
Aradan kısa bir süre geçti. Aynı reklamı yine
e postamda gördüm. Bu kez değişik şey şuydu; fiyat
99 tl. yerine 199 tl. idi.
Savcı bey de zımmen beni suçluyordu;
“Kıyaslamadın mı” derken…
Ama dolandırıcılar da meydanı boş buluyor ve
böyle azıtıyorlar. Hani, nerdeyse bazıları hırsızı değil,
mal sahibini suçlayacaklar.
Benim 100 tl. bir kere gitti. Giden gelseydi, dedem
de gelirdi. Ona yanmam da, dolandırıcının oyuna
devam etmesine yanarım.
Yok mu böyle şerefsizlere “Durrr” diyecek
yetkililer?
Koskoca Türkiye’de herhalde bir saftirik ben
değilimdir.
Üniversitelerde ağaçlandırma
seferberliği hayat veriyor
ANKARA - HÜSEYİN GAZİ KAYKI Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Ankara Gazi
Üniversitesi Gölbaşı Kampüsünde gerçekleştirilen törenle başlatılan Üniversite
Kampüsleri Ağaçlandırma Seferberliği ülke
genelinde devam ediyor.
Bu güne kadar 71 üniversite ile ağaçlandırma protokolü imzalanırken, 9 üniversite ile de söz konusu protokolün imzalama
safhasına gelindi.
Yapılan çalışmalar neticesinde üniversite
alanları içerisinde ve dışında öğrenciler adına
2 milyon 716 bin fidan dikildi. Plan kapsamında önümüzdeki 3 ay içerisinde 2 milyon 971 bin fidan daha toprakla buluşturulacak.
Böylece 2014 yılı sonu itibarıyla dikilmesi planlanan toplam 5 milyon 687 bin fidan
ülke genelindeki üniversite kampüsü ve
çevresinde toprakla buluşmuş olacak.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,
konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bu
çalışmalarımız çerçevesinde en büyük hedefimiz, gençlerimizin daha yeşil ve sağlıklı bir
ortamda eğitim almalarına imkan sağlamaktır" ifadesini kullandı.
Ayrıca üniversitelerdeki gençlerin ağaçlandırma çalışmalarına katılmasıyla onlara
ağacı ve ormanı sevdirmek istediklerini
kaydeden Eroğlu, çevre, orman ve ağaç
sevgisi konusunda bilgilendirecekleri gençlerin yaşadıkları çevreye sahip çıkmalarını
hedeflediklerini dile getirdi.
Son 11 yılda 3 milyardan fazla fidanı
toprakla buluşturduklarının altını çizen
Eroğlu, Türkiye'nin orman varlığını ise 21,7
milyon hektara ulaştırdıklarını belirtti.
Bakan Eroğlu, şu bilgileri verdi:
"900 bin hektar, yani 9 milyon dekar yeni
orman alanı kazandırdık. Yıllık olarak ağaçlandırılan alanı, 2003 yılı öncesine göre 6,5
katına çıkardık. Odun servetimizi 1,2 milyar
metreküpten 1,5 milyar metreküpe ulaştırdık.
Fidan üretimini ise 6 kat artırarak 75 milyondan 470 milyona çıkardık. Ayrıca kamu
kurum ve kuruluşlarına, vatandaşlara ve
belediyelere 2012 yılında 24,6 milyon fidanı
ücretsiz dağıttık." (AA)
Bakanlık, kurban satış ve
kesim yerlerini denetleyecek
ISSN 1308-7622
ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
denetim ekipleri ve oluşturulacak komisyon
üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı boyunca satış
ve kesim yerlerinde denetim yapılacağını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kurban
Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlerin kontrol altına alınarak toplum ve çevre
sağlığının olumsuz yönde etkilenmemesi için tedbirlerin alındığı belirtildi.
Bakanlık denetim ekipleri ve oluşturulacak
komisyon üyeleri ile birlikte Kurban Bayramı
boyunca satış ve kesim yerlerinde denetim yapılacağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşların
da bu konuda duyarlı olması, kapı önlerinde kurban kesip çevreyi kirletenlerin "Alo 181" hatlı
telefona ihbar etmesi gerektiği ifade edildi.
Kurban satışı ve kesiminin ilgili belediye
tarafından gerekli alt ve üst yapının tesis edildiği
veya ettirildiği yerlerde yapılacağına işaret edilen
açıklamada, kurban atık ve artıkların belediyeler
tarafından toplanacağı kaydedildi.
Belediyelerin gösterdiği yerlerin dışında kurban satışı yapmanın ve kurban kesmenin yasak
olduğu vurgulanan açıklamada, park, bahçe,
cadde, sokak ile bina önleri, meydan gibi umuma
açık ve kurban satış ve
kesimine uygun
olmayan yerlerde bu
tür faaliyetlerde
bulunulmayacağı
kaydedildi.
Açıklamada, 2872
sayılı Çevre Kanunu
20'nci maddesi
gereğince, yönetmelikte öngörülen yasaklara
veya standartlara aykırı
olarak veya önlemleri
almadan atıkları
toprağa verenlere 42
bin 232 lira, konutlarda
atıkları toprağa veren her konut ve bağımsız
bölüm için bin 51 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Açıklamada, kurban kesim yerinin özellikleri
hakkında bilgiler de yer aldı.
Buna göre Bakanlığın uyarıları doğrultusunda
büyükşehir ve ilçe belediyelerinin kurbanlık satış
ve kesim yerlerinde çevre kirliliğini önleyici şu
tedbirleri alması gerekiyor:
"Belediyeler, kurban alanlarında su, elektrik,
Yıl: 44
Sayı: 14989
29 Eylül 2014
Pazartesi
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN
Görsel Yönetmen
Şebnem ÜNAL
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN
İnternet Editörü
Alparslan OĞUZ
Haber Merkezi
İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT,
Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Yayın Sahibi
Temsilcisi:
Yiğit YİĞİT
İstanbul Temsilciliği
Ankara Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Ulus/ANKARA
Tel: (0212) 540 40 45
Tel: (0312) 310 35 53
Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
İZMİR - MUSTAFA YILDIRIM - İzmir'de
bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak ve bisiklet yolunu
güvenli hale getirmek amacıyla "Beyaz
Kırlangıçlar" adıyla göreve başlayan bisikletli
trafik polisleri, bisiklet kullanımını sevdirdi.
İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün trafik kültürü
oluşturma ve bu alanda farkındalık yaratmak
amacıyla başlattığı "Beyaz Kırlangıçlar" projesi'nde 3'ü kadın 11 bisikletli trafik polisi görev
yapıyor.
Karşıyaka ve Konak ilçeleri olarak ayrılan 2 ayrı
bölgede yaya ile bisiklet kullanan vatandaşların
yoğun olduğu Bostanlı, Karşıyaka, 1. Kordon ve
Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde görev yapan
bisikletli trafik polisleri, kurallara uymayanlara da
göz açtırmıyor.
4 Eylül de göreve başlayan "Beyaz Kırlangıçlar"
timinde yer alan trafik polisleri kısa sürede vatandaşlarla da kaynaşmış durumda. Sahilde yürüyüş
yapan vatandaşlar ile kendilerine ayrılan yolu kullanan bisiklet sürücüleri bisikletli trafik polislerine
sevgi gösterisinde bulunuyor.
Trafikten sorumlu İzmir Emniyet Müdür
Yardımcısı Süleyman Kutay AA muhabirine yaptığı
açıklamada, göreve başladığında "Trafik Yönetimi"
isimli bir kitap hazırladıklarını, kentteki trafik
sorununun çözümü için bisiklet kullanımının
yaygınlaştırılmasının da bu kitaptaki önerilerden
birisi olduğunu anlattı.
Trafik kültürü oluşturma ve farkındalık yaratmak amacıyla "Beyaz Kırlangıçlar" projesini hayata geçirdiklerini ifade eden Kutay, 3'ü kadın 11
trafik polisinden oluşan bisikletli trafik polisleri
timini kurduklarını kaydetti.
Bisikletli trafik polislerinin kullandığı bisikletlerin
de özel olarak tasarlandığı bilgisini veren Kutay, bu
bisikletlerde bir trafik ekibinin ihtiyaç duyacağı her
türlü donanımın bulunduğunu söyledi.
Beyaz Kırlangıç projesinin başarılı bir şekilde
uygulandığını müşahade ettiklerini ve önümüzdeki
süreçte sayısını çoğaltarak 3 time çıkarmayı planladıklarını ifade eden Kutay şöyle konuştu:
"Bisikletli trafik polisleri, öncelikle hassas yol kul-
Hayırsever iş adamını
duygulandıran kutlama
ZONGULDAK - Ereğli ilçesinde hayırsever Ahmet Orhan Oğuz'un inşa ettirdiği ilk ve
ortaokulun öğrencileri, iş adamının 78. yaş
gününü ofisinin önünde pankart açarak sloganlarla kutladı.
Eşi Nurdan Oğuz ile kendi adını taşıyan
547 öğrenci kapasiteli, 22 derslikli ilk-ortaokulu yaptıran iş adamına doğum gününde öğrenciler sürpriz kutlama yaptı.
Çiftin Devrim Bulvarı'ndaki ofisinin
önünde toplanan öğrenciler ve okul yöneticilerinden oluşan grup, "Sizi çok seviyoruz,
doğum gününüz kutlu olsun" yazılı pankart
açarak sloganlarla Oğuz'un yeni yaşını tebrik
etti.
Bunun üzerine iş adamı ve eşi,
öğrencilerin yanına gelerek duygusal
anlar yaşadı.
Öğrencilerden Melisa Gülay, gazete-
KAYIP
Gazi Üniversitesi Öğrenci Kimliğimi
Kaybettim. Hükümsüzdür.
EMİNE KOÇ
Basıldığı Yer:
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
kanalizasyon veya fosseptik çukuru gibi
altyapıları hazırlamalı. Kurban kesim yerlerinin
dezenfekte edilebilir, sağlık ve temizlik şartlarına
uygun mekanlardan seçilmesi sağlanmalı. Kesim
yerlerinde tazyikli suyla yıkanma imkanı bulunmalı. Yıkama suları kanalizasyona veya fosseptiğe akacak şekilde yapılmalı ve kesinlikle çevreye verilmemeli. Ayrıca bu yerlerde, yeterli sayıda
veteriner hekim, ehliyetli kasap, yardımcı personel vb. bulundurulmalıdır." (AA)
“Beyaz Kırlangıçlar”
bisikleti sevdirdi
KAYIP
Nüfus Cüzdanımı Kaybettim.
Hükümsüzdür.
HASAN TÜRK
cilere yaptığı açıklamada, okulu inşa ettiren
hayırsever iş adamına sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Onları çok seviyoruz.
Eğitime sağladıkları katkılardan ötürü de binlerce kez teşekkür ediyoruz" dedi.
Oğuz da öğrencilerin sürprizinden duyduğu
memnuniyeti ifade ederek, "Beni ağlattılar, çok
mutlu oldum, gurur duydum. Öğrencilerimin
ortaya koyduğu bu tablo karşısında ne söyleyebilirim ki?" ifadesini kullandı.
Nurdan Oğuz da eşine en güzel doğum
günü hediyesini öğrencilerin verdiğini, en
mutlu günlerinden birini yaşadıklarını kaydetti.
(AA)
lanıcıları olarak nitelendirdiğimiz, yayalar, bisiklet
kullanıcıları, engelliler ve çocukları koruyup, kollamak için planlandı. Hedeflerindeki ilk çalışma alanı
bisiklet yolları oldu. Sahil kenarlarında bisiklet yollarımız mevcut ancak güvenlik sorunu mevcut.
Buna da yayaların, motorsiklet kullanıcıları ve seyyar satıcıların yola girmesi neden oluyor.
Arkadaşlarımız son bir haftalık çalışmalarıyla
Karşıyaka ve 1. Kordon da bu ihlalleri belirgin şekilde önlediler. Ekibimizin diğer hedefi de yaya yollarındaki motorsiklet ve bisiklet kullanıcılarından
kaynaklanan olumsuzlukları ortadan kaldırmak.
Bisiklet kentimizde bir hobi ve eğlence aracı
olarak kullanılmakta ancak bizim hedefimiz kentimizde bisikletin bir ulaşım aracı olarak kullanılmasını sağlamak. Yerel yönetimlerle birlikte
yapacağımız çalışmalarla raylı sistem, denizyoları
gibi toplu taşıma sistemlerinin kent içi bisiklet
yolarıyla bütünleşmesini sağladığımızda vatandaşlarımız da bisikletleriyle ulaşımda yerlerini
almış olacaklar."
Bostanlı'daki Trafik Eğitim Çocuk Parkı yanında
merkezi oluşturulan ve yaklaşık iki haftadır aktif
olarak çalışan "Beyaz Kırlangıçlar" ekibinin
İzmir'de bisiklet kullanma alışkanlığının Türkiye
geneline göre üst sıralarda olduğunu gözlemlediklerini aktaran Kutay, ekibin göreve başladığı günden bu yana 400 kişiye ceza işlemi uygulandığını
kaydetti. (AA)
Beşiktaş’tan UEFA açıklaması...
29 Eylül 2014 Pazartesi
İSTANBUL - Beşiktaş
Kulübü, UEFA'nın Finansal Fair
Play çerçevesinde başlattığı
incelemenin, siyah-beyazlı
kulübün UEFA Avrupa Ligi'nde
yarışma hakkına engel
olmadığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten
yapılan açıklamada, UEFA'nın 7
kulüp hakkında inceleme başlattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi.
"UEFA tarafından bugün
resmi internet sitesinde yapılan
açıklamada, kulübümüz de dahil
Galatasaray'da
Ünal Aysal dönemi
kapanıyor
Galatasaray Kulübü'nün 18-25
Ekim'de yapılacak olağanüstü seçimli
genel kurulunda yeniden aday olmayacağını açıklayan başkan Ünal Aysal,
yaklaşık 41 aydır sürdürdüğü görev
süresinde önemli başarılar yaşadı.
İSTANBUL - Sarı-kırmızılı kulüpte 14 Mayıs
2011'de yapılan genel
kurulda 2 bin 998 oy
alarak kulüp tarihinin en
yüksek oyuyla başkan
seçilen Aysal, kulüp tarihinin 3 yıllık görev dönemi için seçilen ilk başkanı
olmasına karşın, bu
süresini hiç dolduramadı.
Bir olağanüstü genel
kurulla göreve gelen
Aysal, 22 Haziran 2013
tarihinde bir başka
olağanüstü genel kurula
gitti ve tek aday olduğu
seçimde yönetimini
önemli ölçüde değiştirerek bin 404 oyla tekrar
başkan seçildi. Ardından
bir kez daha olağanüstü
genel kurul kararı aldı.
Ünal Aysal, 18 Ekim,
çoğunluk sağlanamazsa
25 Ekim'de yapılacak
olağanüstü seçimli genel
kurulda başkan adayı
olmayacağını duyurdu.
Başkan Aysal'ın
görevde bulunduğu yaklaşık 41 aylık sürede
sarı-kırmızılı kulübün
takımları önemli
başalarılar ve kupalar
kazandı.
Ünal Aysal'ın göreve
geldiği yıl Galatasaray
Futbol Takımı, sezonu 8.
tamamlamıştı. Sorunlu
bir takım devralan Aysal,
ilk iş olarak teknik direktörlük görevine Fatih
Terim'i getirdi. Terim
yönetiminde 2 sezon üst
üste Spor Toto Süper Lig
şampiyonluğunu kazanan
sarı-kırmızılı futbol
takımı, arka arkaya 2
defa da TFF Süper
Kupa'yı kaldırma başarısı
gösterdi.
Galatasaray, Fatih
Terim'in takımın başından ayrılmasının ardından futbolda beklenilen
sonuçları alamasa da
İtalyan teknik adam
Roberto Mancini yönetiminde 8 sezon aradan
sonra Türkiye Kupası
kazanıldı.
Önemli yıldız oyuncuların katıldığı sarı-kırmızılı futbol takımı, iki
sezon üst üste doğrudan
gruplara kaldığı UEFA
Şampiyonlar Ligi'nde de
çeyrek final ve ikinci tur
gördü.
Ünal Aysal'ın başkanlığı süresince
Galatasaray'ın erkek ve
kadın basketbol takımları
önemli bir ivme kazandı.
(AA)
Yeni sezona beklentilerin altında
bir performansla
başlayan
Galatasaray Futbol
Takımı'nda, sahada
oynayan oyuncuların yanı sıra,
süre alamayan futbolcular da
kazançlarıyla
dikkati çekiyor.
Sinan Bolat, Aydın Yılmaz, Koray
Günter, Umut Gündoğan, Sinan
Gümüş, Furkan Özçal ve Eray
İşcan'ın bu yılki toplam garanti
ücretleri, maç başı ile bonus
kazançlar dahil edilmeden dahi
önemli bir seviyeye ulaşıyor.
Galatasaray Futbol Takımı'nın
en kariyerli futbolcuları arasında
bulunan Hamit Altıntop, süre alamayan oyuncular arasında maliyeti
en yüksek isim konumunda.
Prandelli'den
Aysal açıklaması
İSTANBUL - Galatasaray Teknik Direktörü Cesare
Prandelli, "Galatasaray" denildiğinde aklına başkan
Ünal Aysal'ın geldiğini söyledi. Sarı-kırmızılı takımın
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanın
öncesinde gazetecilerle kısa süre sohbet eden İtalyan
teknik adam, olağanüstü seçimli genel kurul kararı alan
ve başkan adayı olmayacağını açıklayan Aysal hakkındaki soruları yanıtladı. Ünal Aysal'a önceki
görüşmesinde "Bizi bırakma başkan" diyerek, destek
veren Prandelli, Aysal'ın sarı-kırmızılı kulübü olumlu
yönde değiştirmek için çalıştığını belirterek, "Kendisi,
bu kulübü iyi yönden değiştirmek istiyor. Kendisi, bu
toplantılarda hak kazanırsa bunu yapabilir. Takımı daha
iyiye getirebilmek ve daha rahat hareket edebilmek için
böyle bir karar aldı. Ben, onun sayesinde burdayım.
Onun için bu projeye bağlı kaldık. Benim için
'Galatasaray' dediğimizde aklıma o geliyor" ifadelerini
kullandı. (AA)
Kayserispor'dan
taraftara çağrı
Servet ödüyorlar ama yararlanamıyorlar
İSTANBUL - Sezonun geride
kalan bölümünde 5 resmi müsabaka oynayan sarı-kırmızılı ekibin A
kadrosunda yer alan 9 isim, henüz
forma giyme şansı bulamazken, bu
oyunculara Galatasaray
Kulübü'nün bu yıl ödeyeceğe
garanti ücretlerin toplamı ise 24
milyon liraya yaklaşıyor.
Teknik direktör Cesare
Prandelli'nin henüz süre vermediği
Hamit Altıntop, Gökhan Zan,
toplam 7 kulübün, 2012 ve 2013
finansal raporlama dönemleri
sonunda açıklamış oldukları
denk bütçe açıkları nedeniyle,
ilgili kulüpler hakkında resmi
inceleme başlatıldığı ve bu kulüplerden ekim ve kasım ayları
içerisinde ek bilgi ve belge talep
edileceği bildirilmiştir. Bu husus
kulübümüzün halihazırda devam
eden UEFA Avrupa Ligi'nde
yarışma hakkına bir engel
teşkil etmemektedir. Kamuoyu
gelişmelerden haberdar edilecektir." (AA)
Yaşadığı ciddi sakatlık sonrası
geride kalan sezon istenilen verimi
sağlayamayan, bu sezon ise henüz
hiçbir resmi maçta sahaya çıkamayan Hamit'in garanti kazancı 2
milyon 750 bin avro (7 milyon 892
bin 500 lira). Oyuncu, bu sezon
forma giyeceği her maç için ayrıca
25 bin avro daha kazanacak.
Sarı-kırmızılı ekibe 2012-2013
sezonu başında Real Madrid'den
transfer edilen ve 4 yıllık
mukavele imzalanan Hamit'in
toplam maliyeti, ödenen 3,5 milyon avro bonservisle birlikte 15
milyon avro seviyesine yaklaşıyor.
Sarı-kırmızılı ekibin kadrosunda uzun süredir yer alan Gökhan
Zan ile Aydın Yılmaz da bu sezon
henüz süre alamayan isimler
arasında yer alıyor.
Sezona başlarken kadroda
düşünülmediği açıklanarak kampa
götürülmeyen, ardından ise
yeniden A takımla çalışmalara
davet edilen Gökhan'ın bu yılki
garanti kazancı 1 milyon 100 bin
dolar (2 milyon 464 bin lira) olacak. Geride kalan sezonun başında
1 yılı opsiyonlu 3 yıllık sözleşme
imzalayan tecrübeli oyuncu, opsiyonunun kullanılmaması halinde bu
sezon sonunda serbest kalacak.
(AA)
KAYSERİ - PTT 1. Lig ekiplerinden
Kayserispor'un basın sözcüsü Oğuz
Ortaköylüoğlu, hafta sonu yapacakları
Samsunspor karşılaşmasında, taraftardan takıma
destek olmalarını istedi. Taraftar desteğinin takıma
önemli katkı verdiğini vurgulayan Ortaköylüoğlu,
şöyle devam etti: "Türkiye Kupası ikinci turunda
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyespor'u 7-0
gibi farklı yenerek, moral bulduk. Ligde son iki
hafta 5 puan kaybetmiştik. Kupadaki galibiyet
takımın güvenini yerine getirdi. Şimdi önümüzde
Samsunspor maçı var. Bu karşılaşmada
taraftarımıza da büyük iş düşecek. Samsunspor
maçında taraftarımızdan takıma destek olmalarını
istiyoruz. Taraftarımızın desteği takıma büyük güç
verecek. Onlardan 90 dakika boyunca takımın
yanında yer almasına arzu ediyoruz. İnşallah
onların desteğiyle karşılaşmadan 3 puanla
ayrılırız." (AA)
Dersimspor'a Arjantinli
ve Fildişi Sahilli forvet
TUNCELİ - Tunceli'yi Bölgesel Amatör Lig 3.
Grup'ta temsil eden Dersimspor, yeni sezona Fildişi
Sahili'nden golcü Yannick Alex Kore ve Arjantinli
forvet Lucas Sebastian Rodriguez'li kadrosuyla
başladı.
Ligin ilk haftasında Pazarcıkspor karşısında
Dersimspor'a 2-0'lık galibiyeti getiren gollere imza
atan 22 yaşındaki Alex ve Türkiye Kupası ön eleme
turunda Tunceli ekibinin Hasköy Yıldızspor'u 8-1
yendiği karşılaşmada rakip fileleri 3 kez havalandıran 20 yaşındaki Rodriguez, Dersimsporlu
taraftarların beğenisini topladı.
(AA)
29 Eylül 2014 Pazartesi
Doğum fotoğraflarını
Türkiye güzeli çekiyor
ANTALYA - SİNAN ÖZMÜŞ Türkiye eski güzelliklerinden Sedef
Hülagü, 6 yıldır Antalya'da doğan
bebeklerin dünyaya ilk bakışlarını,
anne ve babalarının mutluluğunu
fotoğraflıyor.
Hülagü, 1996 Türkiye Güzellik
Yarışması'nda üçüncülük derecesi
almasının ardından modellik hayatına
başladı, çeşitli dizilerde oynadı.
Evlenmesinin ardından Antalya'ya
dönen Hülagü, oyunculuğu bırakarak
babası Refik Bildik'in mesleği olan
fotoğrafçılığı devam ettirmeye karar
verdi.
Çocukluğuna ait fotoğraflarda
gördüğü eksiklik üzerine 6 yıl önce
özel hastanelerin doğumhanelerine
girerek doğum fotoğrafları çekmeye
başlayan Hülagü, bugüne kadar yaklaşık bin çocuğun dünyaya gelişine
tanıklık etti.
- İstanbul'da oyunculuk ve fotomodellik kariyeri
Hülagü, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, babası Refik Bildik'in
teşvikiyle katıldığı 1996 yılı Türkiye
Güzellik Yarışması'nda üçüncü
olduğunu, yarışmanın ardından
mesleği olan hostesliğe döndüğünü
söyledi.
Eşi Uzay Hülagü ile tanışmasının
ardından onun desteğiyle İstanbul'a
yerleştiğini anlatan Hülagü, yaklaşık 5
yıl boyunca profesyonel oyunculuk ve
fotomodellik yaptığını kaydetti.
Hülagü, oyunculuk döneminde
"Böyle mi Olacaktı", "Çiçek Taksi",
"Haram Geceler", "Bizim Mahalle",
"Canısı", "Affet Bizi Hocam" ve
"Marziye" dizilerinde oynadığını,
daha sonra çocuk yapma istekleri
nedeniyle eşiyle Antalya'ya döndüklerini belirtti.
Antalya'da baba mesleği ve ustalık
belgesine sahip olduğu fotoğrafçılığa
başladığını dile getiren Hülagü, şöyle
konuştu:
"Babam fotoğrafçı olmasına rağmen sadece torunlarının fotoğraflarını
çeker. Hiç aile olarak çekmez. Aile
fotoğrafımız yoktu. Babamın
fotoğrafçı olmasına rağmen sadece
torununu çekmesi ve beni hiç çekmemesinden dolayı doğum
fotoğrafçısı olmaya karar verdim. Bu
işe başladığımda internetten yaptığım
araştırmada, sadece bebekleri ve
annelerini çektiklerini gördüm. Anne
ve bebeğin fotoğrafını çekilir ancak
anneanneyi, babaanneyi, dedeyi görmüyorlardı. Ağlayan bir anneanne,
babaanne gördüğünüz zaman kimse
onun fotoğrafını çekmez. O bir andır,
bakıştır. O anları yakalamayı seviyorum."
- "Eline makineyi alan doğum
fotoğrafçısıyım diye çıkıyor"
Doğum fotoğrafçılığına başladığında doğumhanede nasıl davranacağı
yönünde eğitim aldığını ifade eden
Hülagü, çekimler sırasında hiçbir şekilde doktorların çalışmasını
engellemediğini söyledi.
Doğumhaneye maske,
bone ve steril kıyafetlerle
girdiğini anlatan Hülagü,
şöyle devam etti:
"Günümüzde doğum
fotoğrafçılığının nasıl
yapıldığını bilmeden
doğuma girip çekim
yaparken yanlış işler
yapan insanlar var.
Bunları duyunca
üzülüyoruz. Sonuçta
emek, tecrübe ve
başarıyla bir yerlere
gelmişiz. Birdenbire bu
meslek insanların
gözünde öyle parladı
ki eline makineyi alan
'doğum
fotoğrafçısıyım' diye
çıkıyor."
- Bazen 1-2,
bazen 7-8 saat
doğumhanede kalıyor
Normal doğum yapacak ailelere,
"Saat kaç olursa olsun doktorunuzu
aradıktan sonra beni arayın" dediğinin
altını çizen Hülagü, bu sayede aileyle
aynı anda hastaneye gittiğini belirtti.
Hülagü, "Bebeğin doğumu bazen
1-2, bazen 7-8 saati bulabiliyor. Bebek
doğduktan sonra da çekimlerini yapıyorum. Bugüne kadar yaklaşık bin
doğuma girerek özel anlarını
fotoğrafladım. Doğumun yanı sıra
insanların bekleyiş anını yakalamayı seviyorum" şeklinde konuştu.
- "Türkiye güzeli nasıl oldun"
sorusu
Doğum fotoğrafçılığı için kendisine başvuran ebeveynlerin yaptıkları
araştırmada kendisinin Türkiye
üçüncü güzeli olduğunu öğrendiklerinde hoşlarına gittiğini vurgulayan
Hülagü, "Türkiye güzeli nasıl oldun",
"Neden
bıraktın" şeklinde sorularla
karşılaştığını söyledi.
Oyunculuk ve fotomodellik sayfasını kapattığı için çok fazla bilgi
vermediğini kaydeden Hülagü, "Evet,
oldu bitti. İyi ki yaşanmış. İyi ki
yaşamışım. İyi ki babam göndermiş.
Bu sayede eşimle tanıştım" dedi.
(AA)
Zirve aşığı kadın dağcı azmiyle
gençlere örnek oluyor
AYDIN - GÖKMEN ŞİRECİ - Gönül verdiği dağcılık
sporunda bir yıl içerisinde yedi binlik iki zirve yaparak Türk
dağcılık literatürüne girmeyi başaran kadın dağcı Hümeyra
Yıkılmaz, azmiyle gençlere örnek oluyor.
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde Harita Kadastro
Teknikeri olarak görev yapan Yıkılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 yıldır bu sporla uğraştığını
söyledi.
Bu yıl İzmir Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü
(İDADİK) ile bağlantı kurup, temmuz ve ağustos döneminde
Tacikistan'ın Pamir dağ silsilesindeki 7 bin 105 metrelik
Korjenevskaya ile 7 bin 495 metrelik İsmail Samani
dağlarının zirvesine tırmandığını belirten Yıkılmaz, bundan
sonraki hedefinin Himalayalar'daki dağlardan birisi
olduğunu aktardı.
Dağcılık sporu ile önemli kazanımlar elde ettiğini, bu
deneyimi herkesin yaşamasını istediğini dile getiren
Yıkılmaz, şunları kaydetti:
"Dağcılık, insanı hem fiziksel hem de ruhsal anlamda
rehabilite eden bir spor. Kişilik olarak daha sabırlı, sakin ve
mutlu olmamı sağladı. Ayrıca fiziksel olarak kendimi daha
dayanıklı ve güçlü hissetmeme vesile oluyor. Toprakla,
doğayla iç içe olmak, doğa şartlarına uyumlu hareket etmek,
tüm bunları insana kazandırıyor. Dağcılık sporunun bana
kazandırdığı ruhsal ve fiziksel kazanımları, başkalarının da
elde etmesini istiyorum. Hedefimi hep yüksek tutarak
gençlere örnek olmaya çalışıyorum."
-Gençlere çağrı
Belirli bir kulüp bünyesinde ve kurallarına uygun şekilde
yapılması kaydıyla dağcılık sporunun çok zor olmadığına
işaret eden Yıkılmaz, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulması yönünde önemli katkılar sağlayacağına inandığını
söyledi.
Türkiye'de sponsor destekleriyle dağcılık sporunun
geliştirilebileceğini vurgulayan Yıkılmaz, şöyle devam etti:
"Gençlerimiz maalesef teknoloji çağının da etkisiyle bilgisayar başında çok durağan bir hayat sürüyor. Kimi zaman
da kötü alışkanlıklara yönelebiliyorlar. Türkiye dağcılık
sporunda diğer ülkelerden maalesef geride. Gittiğimiz
dağlarda bazı ülkelerden 8-10 kişilik takımlar geliyor ancak
genellikle bizden başka Türk olmuyor. Bunun eksikliğini
hissediyorum. Gençlerimize temiz havada doğayla iç içe olacakları, doğa sevgisini aşılayan dağcılık sporunu öneriyorum. Ben bir kadın olarak bunu başardıysam, azim ve belirli
bir çalışma planı dahilinde herkesin başarabileceğine inanıyorum. Önemli olan inanmak, iradeli davranmak ve belirli bir
hedef doğrultusunda çalışmak."
-Tacikistan Dağcılık
Federasyonu'ndan başarı sertifikası
İDADİK üyesi Kerem Ayhan ise Hümeyra Yıkılmaz'ın
Türk dağcılık tarihi açısından çok önemli başarılara imza
attığına değindi.
Ayhan, Yıkılmaz'ın bu yıl ekibiyle birlikte ortaya koyduğu başarıların, Türkiye Dağcılık Federasyonu internet
sitesinden yayınlandığını, Tacikistan Dağcılık Federasyonu
tarafından ise başarı sertifikası ile ödüllendirildiğini bildirdi.
(AA)
Aşk-ı Nebi sergisi, Erdoğan'ın
katılımıyla New York Türkevi'nde açıldı
NEW YORK - Birleşmiş
Milletler (BM) 69. Genel Kurul
görüşmeleri dolayısıyla New York'ta
bulunan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Aşk-ı Nebi sergisinin açılışına katıldı.
Hz. Muhammed'in doğumunun
1443. yıl dönümü anısına, Kutlu
Doğum Haftası bünyesince nisan
ayında Ayasofya'da açılan sergideki
eserler, New York'taki Türkevi'nde
sergilenmeye başlandı.
İslam Kültür ve Sanat Platformu
ile merkezi New York'ta bulunan
Türgen Vakfı'nın ortaklaşa düzenlediği sergisinin açılışında,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş
Eroğlu, Washington Büyükelçisi
Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi
Halit Çevik ve New York
Başkonsolosu Ertan Yalçın da yer
aldı.
Sergiyle ilgili Anadolu Ajansı
muhabirine açıklamada bulunan
İslam Kültür ve Sanat
Platformu'ndan Abdülkadir Özkan,
sergide Haziret-i Muhammed'i anlatan 41 eser olduğunu bildirdi.
Sergiyi uluslararası boyutta daha
büyük kitlelere ulaştırmak istediklerini belirten Özkan, şunları kaydetti:
''İslam Kültür ve Sanat Platformu
olarak asıl hedefimiz, 2015 yılında
dünyanın en büyük İslam eserleri
sergisini, önce Tophane-i Amire'de
şubat ve mart aylarında, daha sonra
da nisan ve mayıs gibi hem New
York'ta, hem de Washington'da
önemli sanat merkezlerine getirmeyi
arzuluyoruz.''
Günümüz hat ve tezhip
sanatçılarının son çalışmalarının yer
aldığı sergideki eserler, hat
sanatının Kufi, muhakkak, reyhani,
sülüs, celi sülüs ve nesih gibi birçok
farklı yazı çeşidiyle yazılmış
ayetler, hadis-i şerifler, hilye-i şerifler ve güzel sözlerinden oluşuyor.
Sergide yer alan eserlerden
bazıları ise şöyle:
"Mehmet Özcay'ın celi sülüs
tarzındaki eseri:
Bismillahirrahmanirrahim, Hasan
Çelebi, celi divani zerendud tarzındaki eseri (Bakara Suresi 286. ayet):
Bizi affet! Bizi bağışla! Bize Acı!,
Hüseyin Kutlu'nun celi sülüs tarzındaki eseri (hadis): Kardeşiniz zalim
de mazlum da olsa ona yardım edin,
Ahmed Fares Rizq'ın sülüs-nesih
tarzındaki eseri (hadis): Kul
kardeşine yardım ettiği müddetçe
Allah da onun yardımcısıdır,
Mustafa Parıldar'ın muhakkak
tarzında yazdığı eseri (hadis): Sizin
en hayırlınız, Kur'an öğrenen ve
öğreteninizdir, Ali Toy'un kufi
tarzındaki eseri (Enbiya Süresi 107.
ayet): Biz seni alemlere rahmet
olarak gönderdik." (AA)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
30
File Size
1 467 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content