close

Enter

Log in using OpenID

Kız Öğrenciler “Genç Sadâ” Kur`an-ı Kerim`i Güzel Okuma ve “Kur`an

embedDownload
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
DİN ÖĞRETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kız Öğrenciler
“Genç Sadâ” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma ve
“Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması
UYGULAMA ESASLARI
Açıklamalar
1) Yarışmalara; Anadolu imam hatip lisesi ve çok programlı lise bünyesinde imam hatip
lisesi programına devam eden kız öğrenciler katılır.
2) Bir öğrenci aynı öğretim yılında sadece bir yarışmaya katılabilir.
3) Yarışmalar; okul ve il finali olarak gerçekleştirilecek olup bölge ve Türkiye finali
yapılmayacaktır.
4) İllerde bu yıl düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma
Yarışmalarında belirlenen koordinatör okul, aynı zamanda kız öğrenciler arasında
düzenlenen yarışmaların da koordinatör okulu olarak görev yapacaktır.
5) Kız öğrenciler arası Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması aynı gün
içinde, iki oturum şeklinde gerçekleştirilecektir.
6) Kız öğrenciler arası yapılacak yarışmalar, diğer Kur’an-ı Kerimi Güzel Okuma,
Hafızlık ve Ezan Okuma yarışmalarından farklı gün ve saatlerde yapılacaktır.
Başvuru süreci ve yarışma aşamaları
1) Yarışmalara katılmak isteyen öğrenciler müracaatlarını okul idaresine yapar.
2) Okul idaresi yarışmacı öğrencinin bilgilerini dogmyarismalari.memsis.net adresinden
sisteme işler.
3) Okul yarışmalarında birinci gelen öğrenciler, okulu temsilen il yarışmalarına katılır.
4) İl genelinde yarışmaya başvuran okul sayısı 16’dan fazla olduğu takdirde, din
öğretiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü, il içi yarışma
bölgelerini oluşturur.
5) Okul, il içi bölge ve il yarışmalarının sonuçları; yarışmadan sonraki iki iş günü içinde
Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün dogmyarismalari.memsis.net sistemine işlenir.
Sayfa 1 / 10
Uygulama ve Değerlendirme Esasları
A. Uygulama Esasları
1) “Genç Sadâ” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması:
a) Öğrenci, Genel Müdürlükçe belirlenen bölümlerden ikisini seçer.
b) Okul temsilcisi, belirlenen bölümleri dogmyarismalari.memsis.net sistemine girer.
c) Öğrencinin seçtiği bölümler, okul idaresi tarafından yarışmadan en geç on (10) gün
önce koordinatör okula bildirilir.
d) Yarışmacı sırası, kura ile belirlenir.
e) Her öğrenci seçtiği bölümlerin mealini sunu olarak hazırlar.
f) Meal, Diyanet İşleri Başkanlığı veya Türkiye Diyanet Vakfı meallerinden hazırlanır.
g) Sunularda ses efekti yer alamaz.
h) Sunuların, kurallara uygun olarak hazırlanmasından ve Kur’an okunduğu esnada
sununun gösteriminden okul temsilcisi sorumludur.
i) Yukarıda belirtilen şartlar, okul içi yarışmalarda aranmaz.
2) “Genç Muhafızlar” Hafızlık Yarışması:
a) Yarışmacı sırası ve seçici kurul tarafından hazırlanan sorular kura ile belirlenir.
b) Her yarışmacıya üç soru sorulur:
i. Birinci soru, 1-10. cüzler arasından, sayfa başından sayfa ortasına kadar bir
bölümü kapsar.
ii. İkinci soru, 11-20. cüzler arasından, sayfanın son ayetlerinden karşı sayfaya geçişli
olur.
iii. Üçüncü soru, 21-30. cüzler arası sayfanın son ayetlerinden arka sayfaya geçişli
olur.
c) Yarışmacı; okuyuşlarda hadr, tedvir veya tahkik usullerinden birini seçer.
B. Değerlendirme Esasları
1) Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması:
a) Seçici Kurullarca;
i) Taban 60 puan,
ii) Yüzünden okuma 10 puan,
iii) Tecvid ve mahreç 10 puan,
iv) Makam 10 puan,
v) Ses 10 puan, olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
b) Her hareke ve harf hatasında iki, her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir puan
‘yüzünden okuma’ puanından düşülür.
c) Her tecvit ve mahreç ihlalinde 1 puan ‘tecvid ve mahreç’ puanından düşülür.
d) Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıyla belirlenir.
Sayfa 2 / 10
e) Puanlarda eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara sırasıyla bakılır,
eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekimine gidilir.
2) Hafızlık Yarışması:
a) Seçici Kurullarca;
i.Taban 70 puan,
ii.Ezbere okuma 20 puan,
iii.Tecvid ve mahreç 10 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilir.
b) Yarışmacı, takılır veya müşabehata kaçarsa -hatırlatma yapılmaksızın- geriden
almasına iki defa imkân sağlanır. Birinci tekrarda okuyabilirse puan kırılmaz, şayet
ikinci tekrarda okuyabilirse ezbere okuma puanından 2 puan düşülür.
c) Yarışmacı, takılır ve seçici kurul başkanı tarafından yapılan hatırlatma üzerine devam
ederse 3 puan, hatırlatmaya rağmen devam edemezse 6 puan ‘ezbere okuma’
puanından düşülür.
d) Her tecvit uygulaması ihlali ile mahreç, harf ve hareke hatasında ‘tecvid ve mahreç’
puanından 1’er puan düşülür.
e) Yarışmacının puanı, seçici kurul üyeleri tarafından verilen puanların aritmetik
ortalamasıdır. Yarışmada eşitlik olması halinde değerlendirmeye esas olan puanlara
sırasıyla bakılır, eşitlik bozulmadığı takdirde kura çekilir.
Kurullar, Görev ve Sorumluluklar
A.Koordinatör Okul Müdürlüğü
İl milli eğitim müdürlüklerince, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma,
Okuma Yarışmaları için belirlenen koordinatör okul müdürlükleri.
Hafızlık ve Ezan
Koordinatör Okul Müdürlüğünün Görevleri:
a) Yarışmalara katılan okul müdürlükleri arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlar.
b) İl finallerinin sekretarya görevini yürütür.
c) Değerlendirme sonuçları ile ilgili tutanak ve evrakı seçici kuruldan teslim alır ve
dosyalayarak saklar.
d) İl/il içi bölge yarışmalarının sonuçlarını, yarışmadan sonraki iki iş günü içinde Din
Öğretimi Genel Müdürlüğünün dogmyarismalari.memsis.net sitesine işler.
B.Yürütme Kurulu ve Görevleri:
Din öğretiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürünün
başkanlığında, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma, Hafızlık ve Ezan Okuma Yarışmalarında
belirlenen kurul aynı görevi icra eder.
Sayfa 3 / 10
Kurulun görevleri:
a) Yarışmaların sağlıklı ve huzurlu bir ortamda yürütülebilmesi için gerekli önlemleri alır.
b) Yarışmaların yapılacağı salonları hazır hale getirir.
c) İl/ilçe müftülükleri, STK ve yerel yönetimlerle işbirliği yaparak yarışmaların hedef
kitlesine uygun katılımı sağlamak için gerekli her türlü tedbiri alır.
d) İl seçici kurulunu oluşturur.
C. Seçici Kurullar:
1) Okul Seçici Kurulu:
Okul müdürünün veya varsa görevlendireceği bayan müdür yardımcısının
başkanlığında üç bayan meslek dersi öğretmeninden oluşur. Yeterli sayıda öğretmenin
bulunmaması halinde diğer okullarda görevli bayan meslek dersi öğretmeni ile din
kültürü ve ahlak bilgisi dersi öğretmeni kurula dâhil edilir.
2) İl Seçici Kurulları:
Yarışma merkezindeki il/ilçe müftülüğünde görevli bayan müftü yardımcısı veya vaize
başkanlığında dört bayan okul temsilcisinden oluşur. Bu şartları taşıyan bayan
bulunmadığı takdirde erkek personel görevlendirilir.
Yarışmaya katılacak okul sayısının dörtten fazla olması halinde okul temsilcisi üyeler, o
ildeki din öğretiminden sorumlu il milli eğitim müdür yardımcısı / şube müdürünün
gözetiminde kura ile belirlenir.
Seçici Kurulların Görevleri:
a) Yarışmacıların değerlendirmesini, uygulama esaslarında belirtilen ölçütler
çerçevesinde yapar.
b) Değerlendirme sonuçları ile ilgili tutanak ve evrakı koordinatör okul müdürlüğüne
teslim eder.
İtirazlar:
1) Yarışmalarla ilgili itirazlar; il ve il içi bölge yarışmalarında il ve il içi bölge seçici
kuruluna yapılır. İtirazlar, seçici kurul tarafından anında değerlendirilerek
sonuçlandırılır ve ilan edilir.
2) İtirazdan sonra ilan edilen karar, nihai ve kesin karar olup bundan sonra herhangi bir
mercie itirazda bulunulamaz.
Yarışma takvimi
1) Yarışmalar şubat ayında ilan edilir. Yarışmanın okul finalleri mart ayında, il içi bölge
/ il finalleri nisan ayında gerçekleştirilir.
Sayfa 4 / 10
EK: 1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Anadolu İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Sorumlu Olunan Bölümler -1
S. No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Sure
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Bakara Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Âl-i İmrân Suresi
Nisa Suresi
Nisa Suresi
Nisa Suresi
Nisa Suresi
Mâide Suresi
Mâide Suresi
Mâide Suresi
Mâide Suresi
En’am Suresi
En’am Suresi
En’am Suresi
A’raf Suresi
A’raf Suresi
A’raf Suresi
A’raf Suresi
A’raf Suresi
Enfal Suresi
Enfal Suresi
Tevbe Suresi
Tevbe Suresi
Tevbe Suresi
Yunus Suresi
Yunus Suresi
Yunus Suresi
Ayetler
1-5
21 - 25
40 - 46
125 - 129
152 - 157
203 - 209
254 - 257
267 - 271
285 - 286
5-9
16 - 20
31 - 37
64 - 68
81 - 85
98 - 103
102 - 109
110 - 114
130 - 136
144 - 148
159 - 164
189 - 194
29 - 32
57 - 59
135 - 139
148 - 152
35 - 40
51 - 56
90 - 93
116 - 120
101 - 107
151 - 154
159 - 165
31 - 35
40 - 45
182 - 187
201 - 206
48 - 53
20 - 25
45 - 48
20 - 24
111 - 114
123 - 129
6 - 10
57 - 61
62 - 67
S. No
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Sure
Yunus Suresi
Yusuf Suresi
Yusuf Suresi
Ra’d Suresi
Ra’d Suresi
Ra’d Suresi
İbrahim Suresi
İbrahim Suresi
Hicr Suresi
Hicr Suresi
Nahl Suresi
Nahl Suresi
Nahl Süresi
Nahl Suresi
İsra Suresi
İsra Suresi
İsra Suresi
İsra Suresi
İsra Suresi
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Kehf Suresi
Meryem Suresi
Meryem suresi
Tâhâ Suresi
Tâhâ Suresi
Tâhâ Suresi
Tâhâ Suresi
Enbiya Suresi
Enbiya Suresi
Hac Suresi
Hac Suresi
Hac Suresi
Mü’minun Suresi
Mü’minun Suresi
Mü’minun Suresi
Mü’minun Suresi
Nur Suresi
Nur Suresi
Nur Suresi
Nur Suresi
Nur Suresi
Furkan Suresi
Furkan Suresi
Ayetler
104 - 109
1-6
110 - 115
8 - 13
14 - 16
19 - 26
31 - 34
35 - 41
1-9
85 - 99
1-9
10 - 14
90 - 93
120 - 128
1 - 10
23 - 30
41 - 48
78 - 84
105 - 111
28 - 31
45 - 49
50 - 53
102 - 110
16 - 21
28 - 40
1 - 14
65 - 76
105 - 114
124 - 132
1 - 10
101 - 107
38 - 41
55 - 60
73 - 78
1 - 11
51 - 62
93 - 103
101 - 116
19 - 21
35 - 38
41 - 46
46 - 52
54 - 57
1-6
24 - 34
Sayfa 5 / 10
EK: 1
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Anadolu İmam Hatip Liseleri Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Sorumlu Olunan Bölümler -2
S. No
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
Sure
Furkan Suresi
Furkan Suresi
Şuara Suresi
Şuara Suresi
Şuara Suresi
Neml Suresi
Kasas Suresi
Kasas Suresi
Ankebut Suresi
Ankebut Suresi
Ankebut Suresi
Rum Suresi
Rum Suresi
Rum Suresi
Lokman Suresi
Lokman Suresi
Lokman Suresi
Ahzâb Suresi
Ahzâb Suresi
Ahzâb Suresi
Sebe Suresi
Fatır Suresi
Zümer Suresi
Zümer Suresi
Zümer Suresi
Zümer Suresi
Mü’min (Ğafir) Suresi
Fussilet Suresi
Fussilet Suresi
Şura Suresi
Şura Suresi
Şura Suresi
Zuhruf Suresi
Duhan Suresi
Casiye Suresi
Ahkâf Suresi
Ahkâf Suresi
Muhammed Suresi
Muhammed Suresi
Fetih Suresi
Fetih Suresi
Fetih Suresi
Hucurat Suresi
Hucurat Suresi
Hucurat Suresi
Ayetler
61 - 70
71 - 77
69 - 89
192 - 213
213 - 227
87 - 93
52 - 60
83 - 88
1-9
41 - 45
56 - 63
28 - 32
39 - 45
54 - 60
1-9
12 - 19
31 - 34
21 - 27
38 - 48
69 - 73
46 - 54
15 - 26
10 - 18
22 - 28
53 - 62
71 - 75
53 - 60
1-8
30 - 36
1-9
36 - 43
49 - 53
36 - 45
1 - 16
27 - 37
13 - 16
30 - 35
12 - 17
33 - 38
1 - 10
18 - 23
27 - 29
1-8
6 - 10
11 - 13
S. No
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
Sure
Kaf Suresi
Kaf Suresi
Zâriyat Suresi
Zâriyat Suresi
Necm Suresi
Necm Suresi
Rahman Suresi
Rahman Suresi
Rahman Suresi
Rahman Suresi
Vakıa Suresi
Vakıa Suresi
Hadid Suresi
Hadid Suresi
Mücadele Suresi
Haşr Suresi
Haşr Suresi
Saff Suresi
Cuma Suresi
Teğabün Suresi
Tahrim Suresi
Mülk Suresi
Hakka Suresi
Meâric Suresi
Müzzemmil Suresi
Müddessir Suresi
Kıyamet Suresi
İnsan Suresi
İnsan Suresi
Mürselat Suresi
Nebe Suresi
Nebe Suresi
Nebe Suresi
Abese Suresi
Abese Suresi
Tekvir Suresi
Tekvir Suresi
Buruc Suresi
Tarık Suresi
Fecr Suresi
Beled Suresi
Şems Suresi
Leyl Suresi
Duha-İnşirah Sureleri
Alak Suresi
Ayetler
16 - 29
38 - 45
15 - 23
47 - 60
1 - 18
31 - 42
1 - 25
17 - 28
46 - 59
60 - 78
1 - 26
75 - 96
1-6
20 - 24
20 - 22
7 - 10
18 - 24
1-9
1-8
11 - 18
6-9
1 - 12
18 - 37
19 - 35
20
32 - 56
1 - 19
1-9
23 - 31
41 - 50
1 - 16
17 - 30
31 - 40
1 - 22
23 - 42
1 - 14
15 - 29
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Tamamı
Sayfa 6 / 10
EK-2
Kız Öğrenciler “Genç Sadâ” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Seçici Kurul Değerlendirme Formu
Puan
Değeri
S. No Ölçüt
1
Taban puan
60
2
Yüzünden okuma
10
3
Tecvid ve mahreç
10
4
Makam
10
5
Ses
10
Verilen
Puan
Açıklamalar:
 Her hareke ve harf hatasında iki (2), her vakıf, vasl ve ibtida hatasında bir (1) puan ‘yüzünden
okuma’ puanından düşülür.
 Her tecvit ve mahreç ihlalinde bir (1) puan ‘tecvit ve mahreç’ puanından düşülür.
Toplam
100
Yarışmacının
Adı Soyadı
Okulu
Aldığı
Toplam Puan
Seçici Kurul Üyesi
İmza, Adı-Soyadı
Sayfa 7 / 10
EK-3
Kız Öğrenciler “Genç Sadâ” Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu
Yarışmanın
Yarışmacının
A) Yarışma Bilgileri
Adı Soyadı
Okulu
Yapıldığı yer
(Cami / Salon)
Yapıldığı kategori
(Okul / İl İçi Bölge / İl)
B) Seçici Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu
Verdiği
Puan
S. No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı
1
2
3
4
5
Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı
Toplam aritmetik puan
Sayfa 8 / 10
EK-4
Kız Öğrenciler “Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması
Seçici Kurul Değerlendirme Formu
Puan
Değeri
S. No Ölçüt
1
Taban puan
70
2
Hafızlık
20
3
Tecvid ve mahreç
10
Toplam
100
Verilen
Puan
Açıklamalar:
 Yarışmacı, takılır veya müşabehata kaçarsa, geriden almasına iki defa imkân
sağlanır. Birinci tekrarda okuyabilirse puan kırılmaz, şayet ikinci tekrarda
okuyabilirse ezbere okuma puanından 2 puan düşülür.
 Yarışmacı, takılır ve seçici kurul başkanı tarafından hatırlatma üzerine devam ederse
3 puan, hatırlatmaya rağmen devam edemezse 6 puan, ‘ezbere okuma’ puanından
düşülür.
 Her tecvid uygulaması ihlalinde, mahreç, harf ve hareke hatasında, ‘tecvid ve
mahreç’ puanından 1’er puan düşülür.
Yarışmacının
Adı Soyadı
Okulu
Aldığı
Toplam Puan
Seçici Kurul Üyesi
İmza, Adı-Soyadı
Sayfa 9 / 10
EK-5
Kız Öğrenciler “Kur’an’ın Genç Muhafızları” Hafızlık Yarışması
Seçici Kurul Toplam Puanlama Formu
Yarışmanın
Yarışmacının
A) Yarışma Bilgileri
Adı Soyadı
Okulu
Yapıldığı yer
(Cami/Salon)
Yapıldığı kategori
(Okul/ İl İçi Bölge/ İl)
B) Seçici Kurul Yarışmacı Değerlendirme Formu
Verdiği
Puan
S. No Seçici Kurul Üyesinin Adı Soyadı
1
2
3
4
5
Seçici kurul üyelerinin verdikleri puanların toplamı
Toplam aritmetik puan
Sayfa 10 / 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
279 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content