close

Enter

Log in using OpenID

6Eylül1967-Akın

embedDownload
DAHA MUTLU GÜNLERE DOĞRU
ÇARŞAMBA
idare ve Basım eri:
37 — 39
6
Mecidiye Sokağı
LEFKOŞA — KIBRIS
EYLÜL
1967
Kuruluş Tarihi: 1962
Rumlar arasında
sağcı-solcu ihtilâfı
yeniden alevleniyor
YIL: 6 -SAYI: 856
Son zamanlarda sağcı ve solcu Rum- pisim enosisin gerçekleş lar
arasındaki ihtilâf yeniden alevlenmo- mekte olduğuna, Cuntanın
Fiaıtı: 15 mi]
bunu mutlaka yapacağına
ğe
başlamıştır.
Her ne şekilde olursa
— imtiyaz Sahibi ve Genel Yayın Müdürü : Kemâl AKINCI —
inanan müfrit milliyetçiler,
solculara karşı düşmanlıkla
rını her fırsatta açığa vur­
maktadırlar.
Öyle görülüyor ki milliyet
çiler, komünist düşmanı gö
rünmek suretiyle Cuntanın
sempatisini kazanmak gay retkeşliğine düşmüşlerdirGeçen hafta Omorfoda iki milliyetçi
Rum askeri,
bir sinemanın içinde iki ko
münisti tutup
dövmüşler,
birinin başını yararak ken­
disini hastahanelik etmişler­
dir- Komünist düşmanlığının
en bariz tezahürü
adanın
birçok yerlerinde sokaklara
ve duvarlara ve özellikle
solcu teşekkül binalarına ko
münistler aleyhinde ve onla
rı tehdit eden ibarelerin ya
zılmasıdır- Dün 8ece Maıaş
Milletin iradesini
İSTANBUL 6: Bu sabahki CUMHURİYET ga ğini ve Kıbrıs uyuşmazlığiıunı önemsiz olarak ni budur.
ta ve Magosa ilçesinin çeşit
temsil eden Türk hükümet­
zetesi, manşetinde Demire] — Kollias görüşmesi­ telediğini kaydetmektedir”
li köylerinde bu çeşit ibare
CUMHURİYET gazetesi Atina muhabirine at­ leri buınu şimdiye dek karşı
nin 9 Eylülde başlıyacağını haber vermekte ve
ler yazılmıştır- İbareler şöy
Yunanistan ile Kıbrıs Rumlarının görüşmeler için fen verdiği bir haberinde de Yunan Dışişleri Ba - tarafa herhalde yeteri ka ledir:
uygun bir ortam hazırlama çabasını hızlandırdık kanlığının Demirel - KoIL’as görüşmesi hakkında dar anlatmış olmalıdırlar”
“Kahrolsun komünistler ki haberleri ne yalanladığım ne de doğruladığı­
larını ifade ederdi şunları yazmaktadır:
Nadir Nadi makalenin, so
Hain
AKEL’e yuh olsun —
“Barbakan Demire! ile Yunan Başbakanı Kol nı yazmaktadırnunda Yunan Cunta iktida­
Komünistler ödiyeceksiniz lias arasında yapılacak Kıbrıs 'konusundaki görüş
rının eskj Yunan hükümetle
"ŞEKERLİ HAP”
Patakos Kıbrısa - Yaşasın
rinin tersine Kıbrıs konusun
melerin 9-10 Eylül tarihleri arasında yer alacağı
Yunan Hükümeti.-”
Aynı gazete. Nadir Nadi’nin imzası ile yayın da acele etmeyi, kısa za öğreniknişt.r- İlk görüşme Edimenin Keşan ilçesin
BATI PAKİSTAN
de yapılacaktır- İkinci görüşmenin ise Dedeağaç’- ladığı “Şekerli Hap” başlıklı makalede Demirel - manda Enosisi gerçekleştir­
ta (Yunan toprağı) yapılacağı bildirilmefktedir- Kollias görüşmesi konusundaki haberlere temas et meyi kendi varlığı bakımın
VALİSİ İSTANBULDA
Başbalkan Demırel bu tarihten önce Trakya gezisi mekte. sallantıda bulunan ve halkın iradesini hiçe dan gerekli bulduğunu tek
İstanbul 6 (BA) :
ne çıkacak bu arada 9 Eylül’de Keşan orduevin­ sayan Anayasayı çiğneyerek iktidarı elde tutan rarlamakta, Cuntanın bu yol
Batı Pakistan Valisi Mu de Yunan Başbakanı ile görüşecektir. İkinci görüş Yunan Cuntasının dört aylık bir zaman geçmesi­ da muvaffak olmaması ha hamrned Musa Han, Hükü­
me ise 10 Eylülde muhtemelen Dedeağaçta yapıla ne rağmen içte ve dışta en ufak bir sempati ka­ Iinde başka yollar deneye­
metin konuğu olarak yurdu
zanmadığını., durumu kurtarmak ve iş yapıyor gö ceğini belirterek, “o halde
muzu ziyaret etmek üzere
çaktırrümebilmek için Kıbrıs sorumuna dört elle sarıldığı bize düşen, her ihtimali gö
RESMİ AÇIKLAMA BUGÜN
dün uçakla İstanıbula gelmiş
Demirel ile Kollias’ın görüşmeleri hakfkındaki m, sorunu kendi çıkarına göre çözmek ve kendini ze almak ve olayların gelişi
tir. Musa Han, İstanbulda ı
resmî açıklama henüz yapılmamıştır. Bu açıklama halka şirin göstermek için de çeşitli dolaplar çe­ mini dikkatle izlerken en
ki gün kalacak ve bu süre
nın bugün yapılması beklenmektedir- Görüşmele­ virdiğim belirtmektedir- Cuntanın durumunu kur­ kötü durum karşısında da
zarfında tarihî ve turistik
re Türk heyeti olarak Dışişleri Bakanı Dısan Sabri tarmak için görüşmelerde bir takım tavizler ver­ hazırlıklı bulunmaktır” de­
yerleri gezecektir- Bu bir iyi
SÜLEYMAN DEMİREL
ÇağlayanıgiJ, Dışişleri Bakanlığı
Genel Sekreter meğe yanaştığını da ifade edem Nadir Nadi, Demi mektedirniyet ziyaretidirYardımcısı llter Türkmen,
Batı Dairesi Müdürü rel - Kollias görüşmesinin olumlu hir sonuca bağ­
Melih Akbil ile Adnan Bulak’in katılacağı bildiril lanacağından şüphe ettiğini belirttikten, sonra şöy
miştir- Gazete devamla görüşmeler için uygun ze­ le demektedir:
minin hazırlanması yolunda teşebbüslerin arttığı
AZINLIK STATÜSÜ DEĞİL
nı belirtmekte. Yunan Başbakanı Kollias’in Sela­
“Onun için biz Yunan Cunta hükûmetine'n baş
nik fuarının açılışında yaptığı konuşmada Türk Yunan dostluğunun lüzumlu olduğuna temas etti- kaninin çağrısına uyarak bizim Başbakanın Kolli
as ile görüşmesini hiç de gerekli bulmuyoruz. Böy
le bir görüşmeden olumlu bir sonuç elde edilebile
ceğime inanmıyoruz. İki devlet adamı 'karşı karşı
“ SİZE YÜZ VERDİYSEK BAŞIMIZA MI BİNECEKSİN »Z?”
ya gelip de Kıbrıs sorununa hangi açıdan bir çö Rumlar ne kadar barışçı bağ mulihiyayı yalnız başı­
züm yolu bulacaklar? Yunanlılar Enosis istiyorgörünmeğe
çalışırlarsa ça­ na indirip tekrar yükleme­
Halka rağmen Anayasayı çiğnemek pahasına iş
lışsınlar
yine
Türklere ezi­ ğe mecbur edilmiştir.
başına gelmiş de olsa hiçbir Yunan hükümeti Eno
yet
etmekten
kendilerini a
sisden vazgeçemez- Biz ise Enosise karşıyız- Ada
Başka bir taşıtta yolcula
Türklerinin azınlık statüsüne bağlanarak değl, e- lamıyorlar Magosa Kapısın rın eşyaları yerlere dökül ÜRDÜN KRALI
şit haklı özgür insanlar olarak orada varlıklarını caki utanç barikatında dün müş, sıkı aramaya tâbi tu TÜRKİYEDE
korumalarından yanayız- Türk milletinin iradesi de bazı Türik yolculara ezi tulmuştur- Oysa k > Yorga Ankara 6 (B A ):
yet etmişlerdircis,
geçen
gün
Rum
polisle­
Türk ve Yunan Başbakanlarının görüşecekle­
Ürdün Kralı Majeste Hü­
Dün saat 15-00’te bari - re, artık Türk taşıtları ile
ri haberi Kıbrısta gerek Türkkr gerekse Rumlar
kata gelen bir taşıt iki. saat yolcularını yoklamamaları - seyin Bin Tarllal, Türkiyeyi
arasında sansasyon derecesinde büyük ilgi uyan­
bekletilmiş ve şoför 900 nı emretmişti.
resmen ziyaret etmek üzere
dırmış ve çeşidi spekülâsyona yol açmıştırdü.n özel uçakla Esenboğa
En kuvvetli ihtimal olarak ikili Enosise gidil­
Eir Türk şoför, taşıdığı havaalanına gelmiştirFETHİ TEVETOĞLU’NUN
diği üzerinde durulmaktadırbeş
okka çiviyi, satın aldı
DEMECİ
Kralın eşi Prenses Muna,
Haftalık KİPROS gazetesi ile onun basıldığı
Rumlar ve özellikle solcu Rumlar bu hususta
ğı
Rum
tüccara
geri
götür
Ankara
6
(B
A
):
hastalığı
dolayısıyla bu zi Kosmos Matbaası aleyhinde “Millî Muhafız Ordu
derin endişeye kapılmışlardır- Solcular ikili Enosis
meğe
mecbur
edilmiştirAvrupa
Ekonomik
Toplu
yarete katılamamıştırsunda, nizam ve disiplni bozmak maksadı ile neş
üzerinde bir anlaşmaya varıldığından ve bunun
luğu KaTma Parlâmento Ko
Rum polisler, benzin ko
Ürdün Kralını hava ala riyat yapmak” davası açılmıştırBaşbakanlar tarafından
“mühürleneceğinden”
misyonu Türk Delegasyonu nusunda da yine titiz dav nında Cumhurbaşkanı Cev Dava
konusu
yazı,
KİPROS’un
21
Ağustos
korkmak tadı rlar1967 taırihlî nüshasında yayınlanmış olup, Rum Başkanı Trabzon Senatörü ranmışlar, deposunda fazla det Sunay, Meclis ve Sena­
BAŞBAKAN DEMİREL’İN ROMANYA VE RUSYA Çapulcularının yaptığı bir tatbikat ile ilgilidir- Bu Fethi Tevetoğlu. Komisyo - benz'n bulunduğunu idd’a to Başkanları, Başbakan De
İzımirde ettikleri taşıtları Rum ben mire! ve Bakanlar karşıla ZİYARETLERİ
yazıda, bir Yunan Abayınm konuşmasından bah­ nun 12 Eylül’de
toplanacağını açıklamıştır. z:n istasyonlarına gidip bo mışlardırBu işde “Amerikanın parmağı bulunduğuna” sedilmekte ve ayrıca “tatbikatın, birçok hallerde Dün bir basm toplantısı dü
şaltmağa mecbur etmişler Konik Kral için alanda
inanılmaktadır. Söylendiğine göre Amerika, Baş askerlerin hırpalanmasından başka birşey olmadı zenleyen Fethi Tevetoğlu,
dır- Pir taşıt, 3 defa benzin askerî tören düzenlenmiş ve
ğı” belirtilmekteydibakan Demirci'm Romanya ve Ru-ya ziyaretlerin
Avrupa Ekonomik Toplulu­ boşaltmağa gönderilmiştir! Hüseyin, 21 pare top atı den önce Demirel ile Kollias’ı bir araya getirip
Dava, Ceza Kanununun 44- maddesi tahdinde ğu' Parlâmento Komisyonu­
Bu arada bir Rum polis, şıyla selâmlanmıştır- TürkiKıbrıs meselesini kapatmak istemiştir, ‘‘şöyle ki, açılmış olup,
b u madde
t a h d i n d e nun İzmirde yapacağı top - bir Türk şoföre “size yüz
yede bir hafta kalacak olan
Demirel, Romanya ve Rusya ziyaretlerinde Kıb­ suçluya, 2 yıl hapis veya 500 lira para cezası, ya lantının, Türkiye ile ilgilj
verdiysek başımıza mı bine Majeste Kral Hüseyin Bin
rıs için destek sağlamak kaygısı ile komünistlere. da her iki ceza birden verilebil r- Duruşmaya, 8 4 toplantı olacağını bildir çeksiniz?” demek küstahlı­ Tallal’a 17 k’şilik bir ÜrdÜn
Amerikanın zaranma olacak tavizler vermesin” ! EyKiPde başlanacaktır.
miştirğını göstermiştirheyeti eşlik etmektedir-
PAZAR HARİÇ HER GÜN ÇIKAR BA g İimsIZ AKŞAM GAZETESİ
BAŞBAKANLAR 9 VE 10 EYLÜLDE KEŞAN
VE DEDEAĞAÇ’TA GÖRÜŞECEKLER
Cunta enosis için
çok acele ediyor
Yunanlılar görüşme hakkında susuyorlar
Utanç barikatında
aramalar ve geciktirmeler
hâlâ devam ediyor
İKİLİ ENOSİS ÖZERİNDE
ANLAŞMAYA MI VARILDI?
«Kipros» gazetesi
dâva edildi
’ytyty '■
.v;
w
Çarşamba, 6 Eylül, 1967
AKIN
SAYFA: 2
İKİNCİ BİR İHTİLALİN BEKLENDİĞİ
Kızıl Çin’de komünistler
birbirlerini öldürüyorlar...
Asyanın dev ülkesi Kızıl Çiade, Çkıliler Çinli
lere; Komünistler, Komünistlere karşı amansız
bir savaş açmışlardır- Artık dostla düşmanı birbi
rinden ayırmak imkânsız bir hâle gelmiştir- Yal nız savaşçılar bir tek çağrıda bulunmaktadır.
Kültür ihtilâlinin ikinci yılında, 10 bin kızıl
muhafız ellerinde balta, taş ve bıçaklarla» dğer
kızıl muhafızlara saldırıyorlar; her iki taraf da
ihtilâlci Mao’nun kuralları yanlış yorumladığı için
birbirini suçluyordu- Kızıl muhafızların duvarlara
asılan gazeteleri, bu çarpışmalarda 500 İtişinin öl
düğünü bildiriyordu- Bu ölülerin bir kısmı ağaç­
ların dallarına ve fener direklerine asılıyor, diğer
leri ise sokaklarda, kaldırım kenarlarında, su o laklarının yanında yatıyorlardı- Hepsinin de ya ba
cağı, ya kulağı, ya da elleri kopmuştu. Yakın bir
çelîk fabrikasından getirtilen nakliye araçları ile
sokaktaki ölüler ve yaralılar savaş sahasından
zaklaştırılıyorlardı- Sonra tedhişçiler Kwangbung
ve Fukien bölgelerine kadar uzanıyorlar, böylece
Leymosun Hürriyet Ticaret Evinde ve Okulla Çin’in bütün şehir., kasaba ve köylerinde
kanlı
ra ginş köşesinde yeni açmış olduğumuz LEVENT çarpışmalar, alabildiğine g'elişiyordu.
K1TABEV1 NDE 1967 — 68 ders yılı kitapları
13 000 İŞÇİ PEKİN’E KARŞI
İlk Okul, Orta, Lise, Enstitü ve Ticaret kitapları
Çin’in Mançuryadaki en büyük çelik işletmıele
İngilizceleriyle beraber HÜRRİYET TİCARET Eri,
kızıl
muhafızlar, milis (kuvvetleri, ordu ve işçi
V1NDE tam set olarak zengin hediyesi ile satıl ler
arasında
geçen kanlı çarpışmaların neticesinde
maktadır.
işlemez
hale
gelmişti- Çin’in doğusunda Tatseng
Hürriyet Ticaretevj ve Levent Ticaret Evimi­
petrol
yataklarında
13-000 işçi Pekin’e karşı a zin kitaplarını alacak olan öğrencilere aşağıda i*
yaklanmi'ştı. Çekıang bölgesinde ise köylüler is srmleri gösterilen hed’yeler verilecektirBİR DOLMA KALEM; BİR REF1L; BİR yan etmişti- 70 milyon insanı barındıran Çin'in
KURŞUN KALEMİ; BİR KALEMTRAŞ; BİR SİLGİ tahıl ambarı Setçuan, tamamiyle Mao aleyhtarla­
BİR CETVEL; OTUZ KANATLI (kırmızı kaplı) rının ve düşmanlarının elinde bulunmaktadır.
Jünan’dan Tibet’e kadar olan Çarpışmalarda
İKİ DEFTER.
isyan
ve nümayişler sırasında binlerce kişi ölmüş
Not: Bir set kitap alan her öğrenciye, yuk \
tüÇin’in
diğer bölgelerinden de son günlerde bir
rıdaki 7 çeşidin hepsinden de verilecektir
iç
savaşın
patlak verdiğine dair haberler gelmek­
Kitaplarımızın miktarı az olduğundan öğren­
tedircilere kitaplarını almakta acele etmeleri tavsiye
Maonun bir buçuk yıl önce parti bürokrasisi
edilirne
karşı
açmış olduğu büyüle proleter kültür ühti
PLAK ! PLAK ! PLAK!
lâli
artık
üçüncü ve en 'kritik safhasına girmiş
Ticaretevimlze, en son gelen ORDU vapuru
bulunmaktadırile yeni Çıkan en son plâklar vasıl olmuştur. Al­
İhtilâlin birinci safhasında, Mao taraftarları
makta acele edinizPekin’i
ve partinin propaganda cihazını işgal et­
Toptan 500 mil, perakente 600 mil satılmak
mişlerdi. İkinci safhasında ise Mao Kızıl muhafız
tadır- Miktar az olduğundan almakta acele edinizlarin yardımı ile ülkenin büyük bir kısmını ihti
HÜRRİYET V £ LEVENT TtCARETEVİ
lâlci bir havanın iç ne sokmayı başarmıştı- Üçün
SALİH ZARİF CİM
cü safhada ise parti bürokrasisi ve halk Maoya
TEL: 2354 — LIMASOL
(Devamı 3- sayfada)
KİTAP - KİTAP - KİTAP
SEX RAPORU
(HUMAN SEXUAL RESPONSE)
- DR. W MASTERS
— 105 —
SU DERDİ
Bununla beraber, köyün imkânlarından fayda
[anmada her husus, kadm veya erkeğin istifadesi­
ne bu kadar net çizgilerle ayrılmış değildir- Mese
lâ, kuyular çok zaman erkek evlerinin yambaşın
da bulunur; bu sebeple erkekler diledikleri zaman
su içmek üzere kuyuya gidebilirler. Kadınlarla ço
cuklar ise evlerinin kendilerine ait olan kısımla rında bulundurulan küplerden veya diğer su kap­
larındaki sudan içerler- Bu küpler, her gün bu iş
için ayrılmış belirli bir zamanda kuyulardan çeki­
len suyla yeniden doldurulur- Her gece güneş bat
madan az evvel her evin genç kızları, kuyu başı
na gider, yanlarında getirdikleri bakırları kovala
rı, güğümleri kuyudan Çektikleri suyla doldurur
ve bu sırada da hemen kuyunun yanıbaşında
bulunan erkek evindeki erkekler, kadınlarla karşılaşmcir.ak için o evden uzaklaşırlarDoğu Körfezinde iki ayrı cinse mensup olan
ların birbirlerinden Malanezya cemiyetlerinde ol­
duğu gibi kesin yasaklarla veya uğursuzluk getirir
endişesiyle sağlanmış değildir- Bizim cem'yetimizde kadınlar erkeklerin soyundukları yerlerden
bilardo salonlarından, birahanelerden veya yal nız erkeklerin gittiği barlardan nasıl uzak kalırlar
sa, Doğu Körfezi’ncn kadınlarıyla erkekleri de ay
nı sebeplerden birbirlerine karışmaz, yekdiğerlerin
VE
DR V JOHNSON
yerlendt bir arada görülmelerine veya yekdiğerleriyle serbestçe konuşmalarına
müsaade vardırFakat umumî yerde iken, karı ile koca bile biıbir
lerine karşı çok ihtiyatlı davranırlar. Evli çiftle *
rin ancak kendi evlerinde veya bahçelerinin maih
remiyeti içinde tamamen resmiyetten uzak, mah­
rum bir şekilde ve sevgiyle davranmalarına izin
verilir- Umumi yerlerde karı-kocanın birbirlerine
fazla sokulmaları, çok serbest hareket etmeler'
çeşitli sevgi tezahürleri göstermeleri etraflarında
bulunan kimseleri de çok müşkül duruma düşürür-
kılar
09-00 Kapanış
öğle Yayını
İNSAN ELİNDEN DAHA
12-00 Ay Feri’den şarkılar
HASSAS
12.15 Türk basınından yan
kılar
MOSKOVA: — Minskte
12-20 Yaşar Özel okuyor
ilk defa olarak, seri olarak
20-40 Hafif melodiler
“Bio Elektrik” eller imal e
13-10 Bir solist: Sevim De den bir fabrika kurulmuş BAYRAK RADYOSU
ran
tur. Bu eller insan ellerin Akşam Yayını
13-30 Haberler
den çok hassas bir şekilde
17 00 Armonize edilmiş
13.45 Kontinental melodi - çeşitli elektronik cihazları
halk müziği
ler
kullanabilmekte, küçük ci 17-30 Kadın köşesi
14-00
Kapanış
hazları.
vidaları daha rahat
17-40 Türk müziği dinleyi­
ve
emniyetli
bir şekilde yer
ci istekleri
lerine
takabilmeiktedirAy 18.30 Haberler ve yorum
nı
zamanda
Otomatik
ve
ce
18-50 Ara müziği
rey
an
geçirmez
tipte
olan
18-55 Tuman Topeıden şar
bu “Bio Elektrik” eller uz
kılar
manlar,
bilginler tarafından
19-15 Radyo gazetesi
rahatÇa
kullanılabilmekte Bu milletin evlâtlarının
19.30 Hafif batı müziği
20 00 Nevzat Güyer söylü­ fedakârlıkları, kahraman - dir
yor
lıkları için ölçü bulunamazATATÜRK
20.15 Sevilen şarkıcılarla
BU AKŞAMKİ NÖBETÇİ
başbaşa: C- Slosne
ECZAHANF
*
Kumandanlar, her anda 20-30 iki solist: Nemim
Nebii Nabi
ki vaziyete karşı tereddüt­
Demirçay - Ahmet
Nöbet saatlan.
süz ve süratle icabeden ted
Melik
19.00 — .22.00
21-00 Modern Türk icracı­ birleri almaya mecburdur
ATATÜRK
ları
21-30 Türk müziğinden seç
meler
ŞEN YUVA ANA OKULU
22-00 Klâsik Müzik Albü ŞEN YUVA Anaokulu 13— 14 Eylül tarih'nde
mü
öğrenci kaydına ve 15 EyKil’den itibaren derslere
22.30 İnce Saz’dan Sulta başlıyacağını sayın ebeveyinlere duyurur.
niyegâh faslı
Handan Mehmet Salih
23-00 Kapanış
Turan Sokak No- 14
Perşembe, 7 Eylül 1967
Sabah Yayını:
07-00 Neş’eli şarkılar
07-15 Haberler
07-30 Perihan Altındağ Muallâ Mukadder
08.00 Bir yıldız bir orkest
ra
08-15 Salih Uygun'dan tür
küler
08-30 Annenin kitabı
08-35 Beraber ve solo şar
....... ..... .
! SEVGİLİ ÖĞRENCİLER |
OKUL KİTAPLARINIZ GELDİ
İlkokul, Ortaokul, Lise, Ticaret Lisesi, İngiliz =
| Okulu, Yapı Enstitüsü, Lefke Gazi Lisesi kitapları 5
i müessesemize gelmiş ve satışa arzedilmiştir-
W- KEMAL DENİZ KiTABEVİ
İ
...............................................................................
İM lıııııııııııııııııııııııııııııııiH liııııııııııııılılılıııııııııım ıııın ııııııiılım iIllIllIllIlllillllllllllllllllllllllllllll
I
KÖYLÜ VATANDAŞLARIN DİKKATİNE
|
! Doktorlar Hastahanesi i
açılıyor
E
Barikatlar aşıp Lefkoşaya gelen köylü vatandaş, dar b.r zamanda hem
muayene olmak ve hem de acil işlerini talkip edebilmek için vakit bulamıyorHaıstaihandlerdeki kalabalıktan dolayı muayene olamadan köyüne dönen vatandaşın bu mübrem ihtiyacını karşılayabilmek için müessesemaz bir
DOKTORLAR HASTAHANESİ açmaya karar vermiştir-
E
I ) Hasta köylü istediği doktora gidip bakındıktan sonra bu hastaihane-
E
i
=
5
=
HASTAHANENİN SAĞUYACAĞI KOLAYLIKLAR:
KADIN, ERKEKLE KARŞILAŞINCA
Bir kadın yalnız veya çocuğu ile beraberken
yalnız bir erkekle karşılaştığı zaman, o erkeğin
yolundan oldukça uzaklaşmalı, sırtını ona döne rek durmalı ve ancak o erkek
yanından geçip
bir hayli uzaklaştıktan sonra yoluna devam etme
lidir.
Ne pahasına olursa olsun, yalnız bir kadın,
yalnız bir erkekle yakın bir mesafeden konuşma­
malı veya birbirlerinin gözlerinin içine bak mania­
lıdırlar- Şayet ikisi arasında bir konuşma lüzumlu
ise, birbirlerine uzaktan ve bağırarak hitap et mididirler- Bu kayıt, ancak
bahis konusu şahıs
vaşlı ise, bu derece kesin değildir. Erkekler yal­
nız olarak veya grup hai nde bahçe patikalarınr
da veya köy civarında yürürken konuşarak, şarkı
W söyliyereik, ağaçları sallayarak, veya ağaçlara
vurarak yürümeleri kendilerinden daima bekleni­
lir- Bütün bunlardan gaye de civarda bulunan ka­
dınları o havalide erkeklerin bulunmakta olduğu
hususu için itkaz etmekt’r-
FABRİKASYON ELLER
E
2)
3)
4)
±
E
5)
:
6)
7)
8)
ye yatıp tedavi olabilecektir.
Hasta arzu ederse kendi hususî doktoru tarafından buhastahanede
tedavi edilebilecektirHususî doktoru olmayan bir hasta müessesemizin doktoru tarafın dan muayene ve tedavi edilebilecektirHastahane daha ziyade bir yatılı teşhis yeri olduğundan, hastalığı
teşhis edilip de tedavisi başlatılan hasta, geri kalan iyileşme devrini
evinde geçirebilecektirHastahanemiz Köşklüçiftlik’in güzel bir yerinde, üst katta, Kuzeyden
Beşparmak dağlarını Güneyde Ziraat Bahçesini gören ve bahçe içinde, balkonları bol, her tarafı açık, serin, havadar ve aydınlık temiz
bir bina içindedir.
Hastahanenin yemekleri gayet nefis olacalk ve usta ahçılar tarafından hazırlanacaktırHastahanede bakım gayet temiz ve titiz hemşireler tarafından yapılacaktırHastahane müessesemizin bir şûbesi olacağı için her nevi Röntgen
her nevi kan ve diğer tahlilleri bizzat hastahane içinde en kısa zar
manda yapılacaktırFiatlar zamana göre uygun ve ucuz olacaktırDOKTORLAR HASTAHANESİ Türk Tıp Enstitüsü ve Kliniğinin yabir şûbesidirMüracaat Yerleri:
Londra Sokak No. 13
veya
II- Selim Caddesi No- 58 Köşîklüçiftlik
(Şehitler Ab’desi civarı)
LEFKOŞA
E
E
E
=
=
E
E
E
§
E
E
E
E
E
E
î
E
den uzak duruTİar'
'
E
9)
Bu kısıtlamalara riayetsizlik hallinde, kadın
=
veya erkdk, ketıdi cinsine düşen rolü oynamış, ö
E
tılı
KADINLAR
SAKLANIRLAR
bür cinscyete karışmış okır ki, bu durumdaki bir
E
Erkeklerin yaklaştığını bu şekilde duyan ka
erkek gerek kendi cemaatının erkeklen gerek ka­
dınlar patikalardan ayrılıp civarda gizlenir., erkek E
dınları gözünde cok müskiil bir durumda kalır.
ler geçip gidene kadaı belklerler ve bu yüzden
E
AYRILIK KESİN HATLARLA DEĞİLDİR
cok
zaman
erkekler
civarlarında
kendilerin
n
ge­
Kadınlarla erkeklerin faaliyetleri bütün te çip gitmelerini bekliyen kadınlar bulunduğunun
E
maşları menedecek kadar kesin bir sakilde ayrıl­
farkına b'le varmazlar.
mıştır birbirlerinden- Mukabil cinse mensup olgun
(Devamı Var)
U İ IIIIIH M Illllllllllim illlllllllllllllllllllllllllim illllllllllllim illllllim illim ılllııııııııııııııııııııııııım ıııııy '
yaşta kişiler arasında kocalarla karıların umumî
SAYFA: 3
AKIN
Çarşamba, 6 Eylül, 1967
BİR İN GİLİZ PAPAZI, H Z. Alman filmcileri de artık
İSA 'N IN H OM OSEK SÜ EL Seksi ön plâna aldılar..
OLABİLECEĞİNİ İLERİ
SÜRDÜ
hep erkekler olmuştur- Hiçbir dinî k-tap Christ ın
kadınlarla görüldüğüne, arkadaşlık ettiğine veya
'münasebet kurduğuna dair bizlere bilgi verme melotedir. Erkeklerin ailkadaşlığını kadınlarla mü
LONDRA:— Hristiyanlık dininin kurucusu
nasebete tercih eden Chrîst bu sebepten dolayı
İsa hakkında son günlerde Londranın muhte­
bir homoseksüel olabjiİT-”
lif kesimlerinde ev, apartman ve dükkânların dış
duvarlarına yazılan çirkin ithamlar üzerine ScotTARAFTAR TOPLADI
land YaTd harekete geçmiştir.
47 yaşında ve üç çocuk babası rahip Monte
“İsa homoseksüel (cinsî sapık) mi?”
diye fıore’nin bu iddiası İngilterede hayli gürültü ko (Çiçek ve
şehrin en işlek mevkilerinde gözle görülür yerlere parmışsa da, başta Flovver Children
tebeşir karakalem ve yağlı boyalarla yazı yazan Aşk Çocukları) Beatnikler ve kanun tarafından
lar hakkında pöl.'s, İngiltere dinî teşekkülleri ileri rahatça hareket edebilmeleri temin edîen cinsî sa
gelenleriyle işbirliği yapmasına rağmen ne türlü pıklar tarafından hajyli ilgi ve taraftar toplamış­
bir muamele yapılacağı hususunda henüz bir kara tı rRahip Montefıore’nin basın tarafından da ele
ra varamamıştır
Zira geÇen hafta Cambridge’deki Great St- alınan bu beyanatından sonra şehrin muhtelif yer
Maıry kilisesi idarecilerinden Hugh W- Montefıore [erinde görülen "İsa homoseksüel mi?” yazılarına
adında bir rahip kilisede vaiz verirken Hz- İsa - hâlen büyük tepki gösteren İngiliz muhafazakâr
nın cinsel hayatına da temas
et mi ş
v e çevreleri ne şekilde ma l abil davranışta buluna
“Dinimiz kurucusu Jesus Christ (Hz tsa)nın homo caklarını tesıbit edememişlerdirZira İngilterenin en ileri gelen ruhanî lideri
seksüel olması kuvvetle muhtemeldir ” demiş ve
Canterbury Başpiskoposu Ramsey’in rahp Monte
şöyle devam etmiş.tür:
— “Elim,izdeki dinî vesikalar ve mukaddes fıeo’nun iddiasını reddetmesine rağmen tamamen
ve Hristiyanlığı
kitabımız İncilden de öğrendiğimize göre Jesus çürütmeye muvaffak olamamış
Christ hiç evlenmemiş ve kadınlarla bir yakın mü ibölücü mahiyetteki beyanda bulunan papaza kar
nasebet kurmamıştır. Chnst’ın yakın arkadaşları şı da bir disiplin kararı alamamıştır.
Kızıl Çin’de komünistler
(2- sayfadan kalan)
karşı şiddetli ve gittikçe büyüyen bir direnme ha
reketine girişmişlerdir. İşte ihtilâlin üçüncü safha
ya girmesi ile Çin büyük bir krizin içinde yuvar lanmağa başlamıştır- Şimdi Çin tarihnde sik sık
tekrarlanan bir tablo, bütün teferruatı ile aynen
gözler önüne serilmiştir- Lo'kail prenslikler, toprak
larmı bu karışıklıktan kurtarmaya çalışmakta ica
bederse bunu silâh kuvveti il» yanmaktadır'ar.
dan atmaya muvaffak olamamıştır-
HÂLÂ BAŞKAN
Kızıl muhafızlar Liu’yu çoktan görevinden uzaklaşmış olarak kabul ettikleri halde, Liu hâlâ
Devlet Başkamdir- Hiç bir halk kongresi onu ikti
dardan düşürmemiş, hiç bir merkez komite de onu partiden atamamıştı. Her iki teşkilâtta da Mao
cular azınlıktadırAma buna rağmen Mao şövle bağırmakta de
KÜLTÜR İHTİLALİ MAO’NIJN HAYATINI
vam ediyor: “Şimdiki kültür ihtilâli, birinci ihti­
TEHDİT EDİYOR
lâldir. Bunu diğerleri takip edecektir, iki üç veya
Böylece Maonun başlattığı kültür ihtilâli git çokları-”
tikçe daha açık bir şekilde bir iç savaş olmaya
doğru gitmekte, “Sarı Tanrının” . yani Mao’nun
hayatını da tehdit etmektedirDiğer yandan ordu için de geniş bir temizle
me hareketine girişikfiği hajde, Mao taraftarları
hâlâ ordu içinde bir reform istemektedirler. Çün­
kü bunların fikrine göre ordu içinde “reaksiyo ner bir eğilim” vardırOrdu önce Çin’in 28 bölgesinde Kızıl muha­
fızlarla birleşerek bir ihtilâl komitesi teşkil etmiş
FAS PRENSESİYLE EVLENMEDİĞİ İÇİN
tir- Ülkenin diğer bölgelerinde ise ya Mao düş MİRASTAN MAHRUM KALAN PRENS
manları vardır, ya da durum tamamen karmaka
BİR GARAJCININ KIZINI SEVİYOR
rışıktır. Bu durumda Mao ve ihtilâli hemen hiçbir
New York: Eski bir Afgan Kralının oğlıu,
bölgede bir ilerleme göstermemektedir- Çünkü kül
Prens Seyyit Haşan Dürrani, bugünlerde kravat sa
tü rihtilâlinin başındanberi bir avuç revizyonistin
tarak hayatını kazanmaktadırbaşını yemek istiyen Maocular aslında Komünist
Lüks manifatura eşyası satan bir İngiliz fir­
Partisi içinde pek az bir çoğunluğu teşkil etmek
masının temsilcisi olarak ‘buraya gelen 36 yaşın­
teydiler. Bu yüzden de Mao bugüne kadar baş
daki prens, İngıüzleıin Fena hadde dolara ihtiyaç
düşmanı “Çir Kruşçef’i” diye adlandırılan Devlet
ları olduğunu dolar satışlarını arttırmak için bu
Başkanı Liu Şao-Çi’yi bile tam manâsı ile başın raya geldiğini söylemiştir.
tekim son Cannes Film Fes Binici” adlı satirik komedi
tiva'inde Rejisör Volker Sc ise, açık ve çıplak sahnele
hlöndorff’um yönetiminde ri ile 2 , 3 milyon mark ha
baş rolünü Anita Pallenber sılat toplayarak, yeni akım
gin oynadığı “Cinayet ve filmleri içinde muazzam bir
Ölüm Vuruşu” adlı filmden rekor kırmıştır.
sonra gerelk rejisöre gerek
Seks sahnelerinin böylece
en kapah
yıldıza Avrupa kapıları a- şimdiye kadar
çılmıştır- Ancak Yeni Dal - filmler çeviren Alman reji­
ga yönetmenlerinin filmle - sörlerini de sardığı anlaşıl­
rinde çıplaklığa ve sekse maktadır- Yeni çevrilen fi rekorları
fazlaca yer verdikleri de limlerin hasılat
gözden kaçmamaktadır. Me kırmalsı bu gerçeği bütün
selâ Alman film ödülü a - çıplaklığıyla ortaya koy lan Mahfred Adloff’un “Al maktadır- Alman seyircisi,
tin Hap” adlı renkli filmin romantik ahlâklılık sınırı de
bir yüksek okul öğrenci nı aşmış, Amerikan ve dün
ÇALIŞAN NÜFUSUN
si
kız,
çırılçıplak vaziyette yanın öbür seyircileri gibi
YARISINI KADINLAR
kendisini
tehditleri altında kadın vücudunu beyaz per
TEŞKİL EDİYOR
hissettiği
öğretmenlerin - dede çırılçıplak görmekten
MOSKOVA:— Geçenler de Sovyet Rusya’daki ka - den kaçmaktadır- “Vahşi hoşlanır hale gelmiştirdınlar ve çocuklar hakkın­
da yayınlanan istatistikler LEFKOŞA’NIN FETİH YILDÖNÜMÜ PROGRAM I
de çok iılgi çekici bilgiler
Q CY1İII i qc7
verilmektedir. Bu bilgilere
ŞEHİTLER
ABİDESİ ÖNÜNDE:
göre, 1966 yılı sonunda ça
1) Saat 9-00’da Ti borusu ile iki dakikalık say
lışan Rus kadınlarının ora­
gı duruşu
nı, topyekün işçi sayısına
2)
Çelenk
koyma
göre, yüzde 49’u bulmuş 3)
İsUÎklâl
Marşı
ve Bayrağın göndere çekilme­
tur •
si
Kadın işçiler, 55 yaşın -
Son zamanlara kadar si nema dünyasında Alman fi
limciliğinin pek adı duyul­
mamaktaydı- İtalyan, Fran­
sız ve Amerikan filmciliği­
nin yanında Alman beyaz
perdesini pek az duyurabi­
liyordu. Fakat son zaman lardaki film festivallerinde
Alman yapımcılarının ya vaş yavaş yerlerini almaya
başladıkları
görülmekte dir- Bunda Yeni Dalga alkı­
mı rejisörlerinin büyük pa­
yı olduğu muhakkaktır- Ni
da tekaüd olabilmekte fa kat, daha çok Çalışmak is­
tedikleri takdirde
üstün
primler ve daha yüksek te
kaüdılük ücreti verilmekte dir- Güç işlerde çalışan ka­
dınlar, 50, hatta bazı hal­
lerde., 45 yaşında tekaüd
olmaktadır- Doğum yapan
kadınlara, 4 ay paralı izin
hakkı tanınmıştır.
LEFKE’DE YENİ BİR
ÇIRAKLIK KURSU
AÇILDI
4) Günün mana ve ehemmiyetini belirten ko­
nuşma
5) Şiir (Kız öğrenci)
6) Şiir (Erkek öğrenci)
yiLDIZLAR KONUŞUYOR
‘ KOÇ BURCU
(31 Mart — 20 Nisan)
Yine başladınız olur olmaz şeyler için vızılda
,mağa- Vazgeçin artık bu huydan
BOGA BURCU
(21 Nisan — 20 Mayıs) >■
Ne yapacağınızı şaşırıp kalmışsınız. Ama bu
nu daha önce düşünmeliydiniz
Kıbrıs Türk İşçi Birlikleri
İK İZLER BURCU
(21 Mayıs — 20 Haz.)
Federasyonu,
önceki gün
Bir türlü 'kendinizi onun teisirinden kurtara Lefke C. Topel Sanat Oku­
. madınız gitti- Hislerinizi yenemiyorsunuzlunda Tesisat Elektrikçiliği
' YENGEÇ BUUCU
21 Haz. — 20 Tem.)
Kursu başlatmıştır. Sekiz ay
Akşama doğru ziyaretinize gelecek birinden
devam edecek olan kursa
;bazı şeyler öğreneceksiniz20 öğrenci
katılmıştırASLAN BURCU
(21 Tem. — 20 Ağustos)
Kurs haftanın beş gününde
Tembelliğin sonu böyle olur işte. Şimdi işleri
günde üçsaat yapılacalktır’ nereden tutacağınızı bilemiyorsunuz; BAŞAK BURCU
(21 Ağusftos — 20 Eylül)
Kursun dün başlaması
;
Bugün öğleden sonra kesin bir cevap almanız
münasebetiyle KT1BF Genel
; muhtemel. RahatlıyacaksınızSekreteri ve Cengiz Topel
; TERAZİ BURCU
(21 Eylül — 20 Ekim)
Sanat Okuılu müdürü, öğren
[
Çok güç şartlar altında bile birşeyler yapmak
çilere hitaben birer konuş I için çırpınan bir mizacınız varma yaparak kursun önemini
î AKREP BURCU
(21 Ekim — 20 Kasım)
anlatmışlar ve başarı dile t
Uzıu.n müddettir görüşemediğiniz birinin ziya
ğinde bulunmuşlardır: retine gitmek fırsatını bulacaksınız
Federasyon tarafından ge
YAY BURCU
(21 Kasım — 20 Aralık)
çen yıl Leükoşadla başlatı Hayatınızın en harelketli devresi! Hadiseler,
lan Tesisat Elektrikçiliği
i başdöndürücü bir hızla gelişiyor.
Kursu tamamlanmış ve kur­
O ĞLA K BURCU
(21 Aralık — 20 Ocak)
sa katılan 15 öğrencinin 12
FAS KRALININ KARDEŞİYLE EVLENMEYİ
Bir habere oldukÇa canınız sıkılmış alma bu
si kursu başarı ile bitirmiş
REDDETMİŞTİ
’ nu başkasına açamıyorsunuz.
Prens, babası Kral Amamullah’ın tahtından fe lerdirKOVA BURCU
(21 Ocak — 30 Şubat)
Yapıcılık, dülgerlik, kay
ragatinde-n sonra Romada dünyaya gelmiş 4 yıl ev
Karşınızdakini hiçe sayarak her zaman kendi
vel Fas kralının kızkardeşi Prenses Rezanla evlen nakçılıik, su tesisatçılığı ve
t hislerinize hürmet edilmesini istemeyin artıkboyacılık ve badanacılık
meyi reddettiği için mirasından olmuşturBA LIK BURCU
(21 Şubat — 20 Mart)
Her gün fikir değiştirmekle hiçbir meseleyi
Osman Dürrani, aslında Faslı prensesin
de mesleklerinde beş kurs da­
, çözemiyeoeğinize inanmaya çalışınkendisıi ile evlenmeyi reddettiğini söylemiş, öte - ha Lefkoşada devam etmek
fDpvamı savfa dörtte)
den beri bu gibi önceden tasarlanmış” evlilikle­
İSTANBUL: İstanbulun Fethinin beş yüzüncü re karşı olduğunu ifade etmiştir
n ı ı ı m ı m ı ı
yıf dönümü münasebetiyle kurulan kutlama heyeti
DANİELLA BOURGEAT İSİMLİ
nin verdiği karar üzerine teşkil edilen heykel ko­
BİR FRANSIZ KIZINI SEVİYOR
mitesindeki sanatçılar ve profesöt'ler aradan yıl­
Kendisine sadece “Haşan” diye hitap edil lar geçtiği halde heykelin konacağı yer hakkında mesını isitiyen prens, Fransanın Lyon şehrinde yar
bir karara varamamış bulunmaktadırlarşayan; babasının garajınd açalışan Danielle Bour
Komitenin kuruluşundan hemen sonra, muhte geat adlı bir Fransız kızını sevdiğini, kendisi ile
lif sanatçılar tarafından yapılacak müsabakaya ka 6 yıl evvel, kız henüz 18 yaşında iken tanıştıkla­ HALK SİNEMASI:
ÖMRE BEDEL KIZ
C- Arkın
H- Koçyiğit
tılmak için gönderilen maketler arasında birinci rını söylemiş ve demiştir ki:
ÖMRE BEDEL KIZ
K. Tibet
F- Girik
KANAL
seçileni,, hâlen Deniz Müzesinde bulunmaktadır“Çok modern görüşlü bir kız, fakat babası o K. Tibet
F- Girik
★
Espionage In Tangier
Ancak komitenin yıllardanberi toplanmaması ve nu bir Fransız ile evlendirmek istiyor- Şimdi ümi­
Espionage In Tangier
AÇIK HAVA TAKSİM:
Louis
Davila
toplandıkları anda ise heykelin konulacağı yer dim, bo] kravat satmak, bol dolar kazanmak ve
Louis Davila
hakkında karar verilememesi, İstanbul’u bir sanat Lyon’a dönüp Miss Bourgeat’a yeniden kur yap­
*
“Karanlıklar Meleği”
*
KIŞLIK ŞAHIN SİNEMASI
eserinden daha yoksun bırakmaktadırmak”
C- Arkın
H. Koçyiğit
ORTAKÖY ŞAFAK
“Karanlıklar Meleği”
KANAL
ESKİ AFGAN KRALININ
OĞLU KRAVAT SATARAK
HAYATINI KAZANIYOR
«i
Fatih Heykeli
için yer
bulunamıyor
llırliafiaıiıirFilimleri'Bıı
ÇaTşaıriba, 6 Eylül, 1967
AKIN
ııııiM iın ııiıııiıın ın ıııııııııiııııııııııııu n n H n n n H u n n ıııııu n ın ııııın n ııım ın ın ıın ııın n ım ,,! ıııııııııııııııııııııııııııııııııııı
BU SABAH ÇIKAN RUM I
GAZETELERİ NE DİYOR?!
= TC >( ,
IIIM)lllllintMllllllllllllini||ll||||||||ı:n>
DEMİREL — KOLLİAS GÖRÜŞMESİ
Türk ve Yunan Başbakanları Demirel ile Kol­
lias ın pek yakında! Türk — Yunan sınırında
görüşecekleri haberi, bugünkü bütün Ruım gazete
lerinde, büyük manşetler halinde yayınlanmaktadır FlLELEFTHtROS gazetesi, boı hususta şunları
bildirmiştir:
Görüşmenin, bu hafta sonu yapılması bek­
lenmektedir- Türkiyeden gelen basın haberlerine
göre, görüşme, Türk - Yunan sınırında yapıla­
caktır. Türleiye Başbakanı Deırn rel, sınırdaki gö­
rüşmeden sonra Atinaya gidlecek ve Kollias ile
görüşmeye, burada devam edecektir- Ayrıca bildi
rildiğine göre, Dışişjleri Bakanlarını^ New York’
da yapacakları görüşme, Başbakanların görüşmesi
nân bir devamı şeklinde olacaktır.
Öte yandan, Reuter ajansının Ankaradan ver
diği bir habere göre iki Başbakan, 9 Eylül’de,
Türk - Yunıaın sınırı yakınındaki Türk kasabası
Keşan’da buluşacaklardır- Keşan görüşmesinden
sonra iki Başbakan, sınırı geçip Yunan toprağına
girecekler ve bir görüşme de, Yunan toprağında
yapacaklardır- Görüşmelerde, Dışişleri Balkanları
da hazır bulunacaklardı r•”
MAıHl gazetesi, tam manşet olanak, büyüle
puntolu başlıklar altında şunları yazmaktadır:
ÇOK HIZLI GELİŞMELER
“Önümüzdeki günlerde kritik bir dönüm nıok
tasında bulunan Kıbrıs meselesinde çök hızlı ge­
lişmelerim vukuu beklenmektedir. Türkiye Dışişle
ri Bakanlığına yakın Çevreler,
Türk ve Yunan
Başbakanlarının, Türk - Yuınan sınırında, bu haf
ta sonu görüşeceklerini teyidetmişlerdir- Yapıla cak görüşme, Kıbrıs meselesi için, çok önemli sa
yılmaktadır- Öte yandan,
Dışişleri Bakamlarının
dia, Eylül sonlarında, New Yorkda görüşecekleri ye
niden bildirilmektedir”
ELEFTHERIA gazetesi, “Sabah Saat 03 00”
başlığı altında, Reuter’in Anadolu Ajansına atfen
verdiği bir haberi yayınlamaktadır Bu habere gö
re, Başbakanların ilk görüşmesi, Doğu Trakyadaki
Uzuniköprü’de; ikinci görüşme ise, Batı Trakyada
ki Dedeağaç’da yapılacaktır
Haberde devamla
şöyle denmektedir:
MERİÇ BÖLGESİNDEKİ YIĞINAK
‘Görüşmelerin yapılacağı bu kasabalar, Kıb­
rıs krizi dolayısıyla, büyük sayıda Türk ve Yunan
kuvvetlerinin yığıldığı Meriç bölgesindedir. Görüş
menin bu bölgede yapılması, özel bir önem taşı­
maktadır. Çünlkü NATO ve özellikle Amerika, bu
bölgeye yığılan NATO’ya bağlı Türk ve Yunan
kuvvetlerinin NATO savunma plânlarının öngör­
düğü şekilde, Balkanlardaki komünist ülkelerin sı
nurlarına/ sevkedilmesini talebetmişlerdi- Görüşme
hakkında bugün, Ankarada resmî bir açıklama nin yapılması beklenmektedir- Başbakanların gö­
rüşmesi ‘Kıbrıs meselesinin sonunun başlangıcı’
olarak vası flandır i İmaktad ır■*'
NATO’NUN MALTA TOPLANTISI
DELEFTEA ORA gazetesi, tam manşet olarak
verdiği bir haberde, şunları bildirmektedir:
“Diplomatik çevrelerden öğrendiğimize göre,
geçen Ağustos sonlarında Valetta’da, Hilton Ote
Ünde yapılan Nato toplantısında, Kıbrıs meselesi
ve özellikle Kibrisin Akdenizde bir NATO üssü
olarak kullanılması konusu görüşülmüştürBu
toplantıda, Kıbrıstaki İngiliz üsleri Komutanı ile
Türk ve Yunan hükümetlerinin temsilcileri hazır
bulunmuşlardır. Toplantıda, Kıbrıs meselesinin
kısa zamanda halli için Türk - Yunan dialoğunun
Hızlandırılması istenmiştir. NATO Kıbrısı bir ittifalk üssü halline getirmek için acele etmektedirSöz konusu toplantıda, Kıbrıs meselesinin 1967
yılı zarfında halledilmesi lüzumuna işaret edilmiş
tir”
BARIŞ TAARRUZU
HARAVGt gazetesi, aşağıdaki habere önemli
yer vermektedir:
“Resmî çevrelerden öğrend ğimize göre, Mil'î Muhafız Ordusunun limasol ve Baf ilçelerindeki
mevzilerinin boşaltılması, Cumartesine kadar ta­
mamlanacaktır- Bu aTada, pek yakımda, diğer il­
kelerde alınacak yeni barış tedbirlerinin de
bu
Safta zarfında kararlaştıplma'i beklenmekted.rÖte yandan Kıbrıs Türk gazeteleri, hükûme
tin barış tedbirlerini aldancı b^r ovun olarak va
.iiflaindırmakta ve bu tedbirlerin BM Genel Kuru
t i m i m >HHI Mi l l l l l l l l l l l l l i l l II l l t l t l M l l i r
lu toplantısı muvacehesinde, dünya kamu oyunun
sempatisini kazanmak maksadına matuf olduğunu
iddia etmektedirler”
MAHl gazetesi de, Türk basınının
“barış
tedbirlerine hücum ettiğini” yazmakta ve şöyle
demektedir:
“Kıbrıs hükümetinin uygulamaya devam et­
tiği barış tedbirleri, U Thant’m
Kıbrıstaki BM
makamlarının ve Lefkoşaidaki yabancı diplomatik
Çevrelerin takdiri ile karşılanmıştır- Bununla bera
ber, Kıbrıs Türk basını, çılgınca
bir neşriyat
yapmakta ve yeni barış taarruzunu baltalamağa
çalışmaktadır- Fakat Türk resmî tarafı, barış ted­
birlerini reddettiği şeklinde bir açıklama yapma­
mıştırÖte yandan, öğrendiğimize göre, Banş Gücü
makamları, Lefkoşa — Girme yolunun, günün 24
saatinde açık öllmalsı için Kıbrıs Türk l.derliğini,
yoiuı açması için ikna! etmeye çalışmaktadırlar.
Kıbrıs Türkleri, Lefkoşa - Gime yolunda seyahati
tamamen serbest bırakmaya yanaşmamaktadırlarFakat Barış Gücü, yolun açılması için en sonunda
Ankaranın, Kıbrıs Türklerine talimat vereceğine
inanmaktadır-”
j AYFA:
çektir- Daha başka bir ifad e ile millî davamızın
nihaî hâl çaresine yol mu a
çılacağı, yoksa Türk - Yu
nan dialoğunun tamamen
gömüleceği bu görüşmeden
sonra belli olacaktır- Bilindi
ği gibi dialog, bazı ölmüş,
'bazı dirilmiş olarak göste­
rilmektedir. Şimdilik görüş
me hakkında hiçbir resmî
malûmat olmadığı için biz,
bu hususta herhangi bir yo
rumda bulummıyacağız”
MÜHİM OLAN
ELEFTHERIA gazetesi, ay
nı konudak. bir yorumunda
şunları yazmaktadır:
“Kıbrıs meselesi bakı mından bu görüşmenin, ne
zaman ve nerede yapılaca­
ğı mühim değildir- Mühim
olan, iki liderin, problemi
halletmek niyetinde olup ol­
madıklarıdır- Daha mühimi
ise, bulunacak hâl çaresinin
mahiyetidir. Hâl çaresinden
sonra kim ellerini sevinçten
oğuşturacak ve kim yanak­
larını aıvuÇİayacaktır? Bu
nokta önemlidir- Biz, devam
lı ve âdil bir hâl çaresi isti­
yoruz- Devamlı olmayacak
MAGOSA’DA TÜRK — RUM MÜNASEBETLERİ hiçbir hâl çaresi, kabule şa
Rum gazeteleri, Magosaı muhabirlerine atfen yan değildir.”
aşağıdaki haberi vermektedirler:
İNANÇLA
“Bütün Magosa ilçesinde Türk ve Rum köylüler
PATR1S gazetesi, yukarı­
işlerine devam etmekte ve aralarında geçimsizlik daki başlık altındaki başya
olmamaktadır- Kafleburnu Türkleri, Ayatria bölge zısmda, iki Başbakanın, gö­
sindeki tarlalarına gidip çalışmakta ve Rum dost rüşeceğine muhakkak naza
larını ziyaret etmektedirler- TopÇuıköy Türkleri i- rı ile bakılabileceğini yaz se, hergün, Ardana köyünü ziyaret ederek, çeşitli makta ve şöyle devam et­
işlerini görmektedirler- Yüzlerce Türk köylüsü de, mektedir:
her gün Magosa kasabasını ziyaret ederek alış-ve
“Görüşmenin konusunun
ris yapmaktadırlar. Rumlar da, tanıdıkları Türkle Kıbrıs meslesi olacağı da
ri sevinçle karşılamaktadırlarKarma köylerde şüphesizdir- Şurası da mu­
Türk'ler ve Rumlar, eskiden olduğu gibi birlikte hakkaktır ki, Başbakanlar
kahvelere oturmaktadırlar. Barikatların kaldırıl­ seviyesinde bir görüşme, İh
ması, Türkler tarafından memnunlukla karşılan - zari bir görüşme olamaziniştir- Ahenkli işbirliğinin, tamamen iadesini, her Başbakanların görüşmesi kes arzu etmektedir ”
ne karar verilmesi, durumun
TÜRK HAKİMLER
tamamen vuzuha kavuştuğu
Rum gazeteleri resmî bir açıklamaya atfen na, kesen bir şekil aldığına
aşağıdaki haberi vermektedir:
ve karar safhasına gelindi
“Türk hakimler, görevleri başına dönmeleri ğine işaret sayılmaktadıriçin, hükümet tarafından yapılan davete henüz
Bu safhada Kıbrıslılar,
cevap vermemişlerdir- Bu mesele, 18 Eylül’de nazarlarını ümit ve inançla
çevirmektedirlerLefkoşada toplanacak olan Adalet Konsey, tara - Atinaya
fmdan görüşülecektir. Bilindiği gibi Türk hakim Millî merkeze inançla bakı
ler, ‘ödeneksiz izinli’ durumundadırlar ve görev­ yoruz- Çünkü bugün orada,
leri başına dönmedikleri takdirde,
mevkilerinin iktidarda bulunanlar, millî
doldurulması için, yeni hakim tayinleri yapılacak­ davalarda taviz vermeye te
nezzül etmeyen insanlardır.
tır”
Kıbrıs, Enosis kelimesinde
TÜRKİYEDEKİ KIBRISLI ÖĞRENCİLER
Rum gazetelerinin Reuter ajansına atfen ya­ özetlenen millî emellerinin
yınladıkları Ankara kaynaklı bir habere göre gerçekleşmesini beklemek Türkiyede okuyan 30 Kıbrıslı öğrenci, SON HA­ tedir- Başbakan Kollias da­
VADİS gazetesinde bir açıklama yaparak, geçen­ ha geçen gün bu kel meyi
lerde Ankarada nümayiş yapan bir kısım arkadaş Selânik Fuarındaki Kıbrıs
ziyaretçiler
larını tenkidetmişler ve onların, bazı tahrikçilere pavyonunun
defterine
yazarken,
herhal­
aldandıklarını iler; sürmüşlerdir. Açıklamada şöy
de
onun
gerçekleşeceğinden
le denmektedir:
“Bu tahrikçiler, Kıbrıs’ta bulundukları sıra­ emin olarak yazmaktaydı”
da, lider olabilmek için gençliğin heyecanını istis
mar eden kimselerdir. Bu sözde kahramanlar bu­
gün, Kıbrıs yangınım Ankara’dan takibetmekte dirler- Onların emellerine alet olmamalıyız- Oku­
duğumuz memleketin kanunlarına saygı gösterme
liyiz-”
Haberde devamla, SON HAVADÎS gazetesi n'n aynı konuda yayınladığı başyazıda, nümayiş
çileri komünist kışkırtmasının sonucu olarak va­
sıflandırdığı bildirilmektedir.
LEFKE’DE YENİ
ÇIRAKLIK KURSU
AÇILDI
(3 sayfadan devam)
4
LÜBNAN’DAN KAÇIRILAN
EN AZ BİN OTOMOBİL
TÜRKİYE’DE SATILMIŞ
BEYRUT:— Beyrut Polisi, sahte vesikalarla,
Lübnandan Türkiyeye otomobil sokan ve bu otomobiUeri, muhtelif şahıslara satan büyük bir şe
bekeyi ortaya çıkarmışlardır Şebekenin şefleri,
suçlarını itiraf etmişler, ve ş'mdiye kadar 1000
den fazla, Amerikan, Alman yapısı otomobili, Tür
kiyeye, sahte vesikalar kullanmak suretiyle sok­
tuklarını, çoğunlukla Türkiyenin güney illerinde
bu arabaları sattıklarını belirtm şlerdirPolisler, bu şebeke tarafından kurulan, özel
bir ‘ sahte vesika” matbaasını da basmışlar, yüz
binden fazla çeşitli sahte vesika ele geçirmişler dirKaçakçılar, ayrıca, Lübnanda, herhangi bir
satıcıdan, taksitle otomob.l almakta, birinci taksi
di verdikten sonra, Türkiyeye geçip, bu arabaları
paraya Çevirmekte, dönüşlerinde de, arabalarının
kazaya uğradığını, veya çalındığını belirten sah­
te vesikalarla, sigortaları dolandırmakta idilerOtomobil sigortası yapan acentelerin, en az
750 otomobil için, boşuboşuna para ödedikleri
ve sahte vesikalar yüzünden dolandırıldıkları anta
şıılmıştır.
Aynı şebeke mensupları, Türkiyeye, BuIgaris
tan’a otomobilden' başka kamyonlar, otobüsler,
traktör ve çeşitli araçlar da kaçırmayı başarmış ’lardır-
Genç gelin,
gerdek gecesi
aşığına kaçtı
BEYRUT: Geçenlerde, 16 yaşında Nahla An
tranik ile 41 yaşında Deeb Askari evlenmişler ve
Askari, lüks) villasında büyük bir düğün tertiple miştir- Saatlerce süren düğün sırasında, gelin, 28
yaşında, Refik isimli bir gence âşık olmuş ve bir
kaç dakika içinde, iki genç kaçmalk için anlaşmış
lardırDâvetliler, villâyı terkettıkten sonra, karı-ko
ca, yatak odalarına çekilmişlerdir. Nahla Antranık
kocaısı Askari’nin banyoya girmesinden istifade e
deırek, gelinliği ile, villâdan kaçmış ve kendisini
dışarıda, bir otomobil iç’nde bekliyen Refikle bir
likte sırra kaidem basmıştır- Sevgililer, üç gün son
ra ortaya çıkmışlar ve nikahlanmak için ilgiE ma
kamlara başvurmuşlardır,n n n n n n a a a a a u a a a a a a a a u a a u a n a a n o a D u a a o a a a ^^a Tg .
Jilet
Süper
Satinex
VE
Magnet
İtimat edebileceğiniz yegâne Jilet SÜPER
tedir. Bu kurslar, Fy’ül ayı
SATINEX ve MAGNET marka Jiletlerdirsonunda sona erece'ktrDenememişseniz mutlaka deneyiniz- Siz de
Lefkoşada yapılan kursla
takdir edeceksinizrı tamamlayan öğrencilere
SÜPER SATINEX:
4 Ekimde Lefkoşada Türk
fa 1 paket 5 tamelık, £0-125 mildirYapı Enstitüsünde yapıla KOLUAS — DEMİREL GÖRÜŞMESİ
fa El değmeden suyun tazyiki ile yıkanır
cak bir törenle bitirme bel
F1LELFFTHER0S gazetesi, yukarıdaki başlık
fa Silinmez, paslanmaz, uzun ömürlüdür.
geleri verilecektiraltındaki bir yazısında, Türk ve Yunan Başbakan
fa En az 15 defa tıraş
larınin görüşeceklerine dair haberlere temasla
MAGNET
HCAK VE VAPUR
şunları yazmaktadır:
fa 1 Paket 10 tenelik, £0-075 mildirBİLETLERİNİZ İÇİN
“Görüşmen’n, Türk - Yunan sınırında, yoksa
fa En az 3— 4 defa tıraş
KOLAYLIK YAPILIR
Birleşmiş Milletler’de mi yer alacağının, veya De
KIBRIS GENEL DAĞITICISI
mirel’in Moskova ziyaretinden önce yoksa sonra
mı yapılacağının hk önemi yoktur. Görüşme, Kıb
ns me'e'p':nde erk önemli bir ge,:şme teşkl eSEYAHAT ACENTE»
LANNAKA
decekt'r Çünkü bu görüşmede- iki tarafın görüşle
EMRİNİZDEDİR
TEL:
2703
— P K 131
ri arasında yakınlaşma ümitlerinin mevcut olup ol
TEL:
5325
—
LEFKOŞA
omxmnmcMn»ıxannxmunutiaaaBaBBUBBa&
Tam^ınım)twa
madiği, bizzat Başbakanlar tarafından tesb.t edile
Sabri
m *
Bedel Ticaretevi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
17
File Size
1 185 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content