close

Enter

Log in using OpenID

19Kasım1950-Hursoz - KKTC Meclis Evrak Yönetim Sistemi

embedDownload
FEVZİ *ALΕ KIZA
*
Telefon 687
Posta Kutusu 156
Lefkoga—Kıbrıs
mm
M
P A Z A R
HÜR SÖZ
tW¥f?AZ SAHİBİ
Vj
Hajyazarı
YIL'
GÜNDELIK GAZETEDIR
FABAH - ÇIKAR
r T->WMa»iıTn m
S
a
I I
W
T
'lf
<w%m
Kore harbinden vazgeçmek için Peking hükümeti
delegeleri Birleşmiş Milletlerde şartlarını açıkladı
»
1 9 Kasım 1 9 5 0
Kıbrıs için seneliği £ 2 .
Hariç için • seneliği
£3.
•
*
Sayısı 1 Kurugtur
3 aylık abonesi 12 şilin
Adresinize gönderiliı.
8
Suriye Cumhurbaşkanının
Türkiye hakkındak'i sevgisi
"Toros" gazetesi rruhabirine beyanatta bulunan
Haşim El AttaşiTürk kültürüyle yetiştiğini söyledi
Mersin, 18: Suriye Cumhur4) Milliyetçi Ç-n hükümetine
Lîke Succes: 18 Kasım: Bir- bu raporda kayddettiği şartlar
başkanı Ha;im El Attagi dün
Amerikan yardımının kesileceğil e ş m i ş Milletlerin Kore harbine gunlardu:
Mersinde müntegir «Toros»gazene dair Birleşmiş Milletler huzuÇinin müdahalesi
meselesini
1. Mançurya—Kore hududuntesi muharririni Cumhurbaşkaninceleyen müzakerelere igtirak da tampon bir bölgenin ihdası; runda Komünist Çine teminat
lığı kögkünde kabul
ederek
verilmesi.
etmiş bulunan Komünist Çin
yarım
saat
kadar
süren
bir
2)
Amerikan
donanmasının
delegtsyonu Sovyet Rusya mu
Komünist Ç/n delegasyonu
görügme
yapmıştır.
Başkan
bu
Formoza
adasından
ksyıts:z
şartrahbaslarıyle birlikte Kore hartarafından bazırlanen rapor hak*
görüşmesinde
şöyle
demiştir:
sız
geri
çekilmesi;
bini ilgilendiren dört maddelik
klnda Sovyet ve Peyk devletler
bir rapor hazırlayarak meclise
3) Milliyetçi Çin hükümetinin murahhasları ve bitaraf kalma «Cumhurbagkanınız sayln Celâl
ğa çahgan Hint heyetinin henüz Bayar'm Büyük Millet Meclisini
sunmuşlardır. Komünist Çinin tanınmaması;
ne karar alacaklar! bilinme. ! açış nutuklarında Arep memlemektedir.
I ketleri Lakkındaki söylevi yalnız
Ingilterenin Rusya ile yeniden
müzakerelerebaşlamasıisteniyor
Londra, 18:
Parlâmentoda
îjçi Partisinden 22 kigilik kuvvetli bir grup dün akgam hükümran Rusya ile müzakerelere
yeniden bjglamcsı yolunda bir
teklif yapmışlardır.
Bu grup, Sovyetler tarafından
4 büyüklerin yapmalarını teklif
ettikleri konferansın esaslarlnı
tayin eden taklitler ileri sürmüg'
ler ve Birleşmiş Milletler kuv-
Lincoln Tarafından Gettysburg'da
Verilen Tarihî Nutuk
vetlerinin lıangi noktada duracaklar! hususunda bir anlagmsya
Buudun 87 yıl öuce 19 Kavarılmasını talep etmiglerdir.
Bu grup solcu sosyalistlerden sım, 1863 te Amerikanın On
mürekkep olduğu gibi aralarına altıncı Cumhurbaşkanı Lincoln,
partinin icra komitesine mensup Gettysburg'daki megbur nutkunu vermigti. Lincoln tarafından
2 kîgıyi de alınışlardır.
Dün akgamki muhafazakâr o gün verilen nutuk, ingiliz digazeteler bu hareketi hükümete linde olmak üzere Amerikada
kargı bir ültimatom olarak ka ' söylenen söylevlerin en güzeli
j ve en belâgatllsı olarak telâkki
bul etmiglerdir.
edilmektedir.
ZaferuilahHan ile Acheson Lincoln, 1860 da Amerikada
dahilî harp pâtlak vermezden
Müzakeresi
bir seue svvel yeni Amerikan
Cuma günü Pakistan Dişlileri Bikaıu Zsferu'l&h Han ile
Achesoı arasında yapılan görüşııedr, Hindistan ile Pakistan
arasında bir çıban başı o'an
Kegmir meselesine bir hil çaresi
bulunması konugulmugtur.
Tibelten birkaç mil uıe.Si'fdde
bulu an ve i s y a n e m a r e l e r i g ö r ü
len N r p a l i n A m e r i k a n stratejisin-
deki ehemiyeti belirtilmiştir.
Cumhuriyetinin en kritik günler
Mülâkatt müteakip Zaferullah geçirdiği bir zamanda Cumhur
Han tarafından gazetecileıe ya- bagkanı seçilmiştir.
pılan beyanatta, Tibet, Kore ve
Keşmir meselesinin
Achesonla
göıüşüldüğünü
açıklamıştır
Amerikalılarca Pakistanın komü
uizmden uzak kalması keyfiyetinin ayrı bir ehemmiyeti olduğu tebmüz ettirilmiştir.
Lincoln 12 Şubat, 1809 da
Hardin, Kentucky'de bir çiftlikte doğmuştur. Samuel Lincoln
ailesinden Tbomas Lmcoln'un
oğludur. Samuel Lincoln 1635
te karısı Msrtha ile birlikte
Ingiltereden Amerikaya hicret
etmig Doğu Massichusetts Devletine yerleşmiştir.
Cumhurbugkanı Lincoln ine}hur nutkunu Federal orduların
âsileri mağlûp ettikleri Gettysburg'daki anıt kabirde yapılan
bir törende vermişti.
Burada yapılan
harplerden
sonra her şey sükûnete kavuş-
Ko e Hlçis', Hürriyet Havisi Eo/tya Girmeden Evval Yapılacak
S çimler'n "Som d / a " Mahiyet nd 2 Olacağını Söyledi
Norfolk.
Kove elçisi
J o h u n fdket o n u n
şeytanî
ncticeleri
Goag dün yapt.gı k o n u ş m a s ı n d a bir kaç ' h a f t a d a bertaraf edile
hürriyet r ü z g â r ı K o r e y e n ü f u z l e m e z " d e m i ş ve K o r e Cumhuri
etmeden ö c c e K o r e d e s e ç i m l e r e y e t i n i n d e r l e r i n i n hıl yolunda
gitmenin bir komedyadan biş\ft Bırleşmg Milletlerle hükümetibir (ey o!mly ıc^ğınt söylemişinin tam bir işbirliği yapmak
ve "Demir p^rde yıkılmıştır,' azminde o'duğumı bildirmijtir.
Waşiugtoa:
Münasebetleri
A •/,. e- v
"i ' -
Yunan Halkçt Partisi
iki gruba
/
n Cff' /?>\.R
mss
bir
g ö n d e r m e ğ e balâ m u a r ı z
nu
ve h i ç o l m a z s a
fikrinden
elçi
olduğu-
şimdilik
vazgeçmiyec^ğini
bu
Türk,
Arap, Yunan
/
rj jh.rtU*^
\y' ,
/-!>.'
S-fiC'
/
söy
lemigtir.
Roma Radyos'ir a Göre
Genel
/'.U<C /V. M-t
Kurmay
Ankara,
Rotrn Radyosunun verhabnre göre, önümüzdeki
ay iğinde Ankara mühim siyasi
görüşmelere
sahne olacaktır. Bu
Radyo; Yunanistan ve Arap devletleri genelkurmaylarını temsil eden
•ekeri heyetlerin Aralık ayında An
karada toplanacaklarını
ve
Türk
Genelkurmayı ilk bazı mühim m e v t a n müzakere edeceklerini bildir-
miştir. Müzakerelerin Yunanibt*nı da
içine alaıı Doğu Akdeniz ve Orta
gark memleketlerinin muhtemel ha
diseler karşısında takip edecekleri
müdafna plânları ile ilgili
olduğu
tahmin edilmektedir.
Arap devletleri
temsilcilerinden
bazıları bu hususta
memleketlerinden talimat almadıklarını BÖylemekle
iktifa etmişlerdir.
JC
„y
''iver
/ ''t -
of"/Ctj
aynim tş
Atina : Yunan Halkçı Partisinin 27 meb'usu etki iktisadi ahenkleştirme
bakanı
Stephen
Stepbacopulosun
başkanlığında müstakil grup
teşkil etmesiyle ikiye ayrılmıştır. Diğer halkçı guruba
Chaldaris başkanlık edecektir.
Bevin Batt Almanyayt
Ziyaret edecek
/vç-
Heyetleri Ankarada Görüşecek
diği bir
gezisi
istanbul Teknik Üniversitesi M i marlık Fakültesi son sınıf telebelerinden 2 5 kişilik bir katile son s ı nıftan Perrpn Naci Doğancının başkanlığında Halep, Hama, Humus,
Beyrut ve Kıbrısta tetkikler yapmak üzere geçen gün bir seyahata
çıkmıştır. Seyahatin yirmi gün kadar süreceği tahmin
edilmektedir.
Gençler bu gezileri sırasında bilhassa tarihî yerleri ve mimarî eserleri
tetkik edeceklerdir.
Lincoln Gettysbuıg'da Meşhur "iki Dakikalık'
Nutkuna Verirken
söylemigtir.
ispanyaya
Fakültesi
öğrenciler Kıbrıaa da
Uğrayacaklar
H j f t a l ı k ba3:n b ü y ü k
elçi g ö n d e r m e k bahsin
konferansında B a ş t a n T r u m a n d e bir d e ğ i ş i k l i k o î m a d ı ğ ı y o l u n
Expo t - Inoport b a n k a s ı v a s i s i y - da tefsir e d i l m e s i l â z ı m g e l d i ğ i n i
Bagkan
Mr. Everett'i müteakip Lincoln nutkunu vermek üzere ayağa kalktığı zaman halkta heyecan ve
kaynaşma olmuştur.
Halktaki heyecan yatışınca sade
bir lisanla meşhur nutkunu söylemiştir. Lincoln tarafından ve*
(Devamı 4 üncü sayfada)
talebelerinin
18
le ispanyaya g i m d i d e n y a r d ı m a
b. g nması y o l u n d a A m e r i k a
bü^ûneti t a r a f ı n d a n a l ı n n n kararın hiç bir veçhile F r a n k o
Ispaoyasına
karşı h ü k ü m e t i n
tavımda ve bilhassaMadride bir
muştu. 19 Kasım, 1863 te bir
alay asker muntazam yürüyüşle köy sokakları boyunca akıyordu. Gettysburg denilen bu
köyde Harvard Üniversitesinin
eski bagkanı ve o zamanki
Amerikanın en büyük hatibi
Mr. Edvv^rd Everett tarafından
iki saattan fazla süren bir söylev verilmiş ve harp hakkındaki
tafsilât verilmigti.
Mimarlık
Kerede Seçimler
Ne Zarııa n Yapılabilir
Aınerika-ispanya
Suriyede değil bütün Arap âleminde çok iyi kargılanmıgtır.
Memleketimiz hakkında samimi
temennilerde bulunan Hagim El
Attaşi Türk kültürü ile yetiştiğini sözlerine ilâve ederek Os*
manii imparatorluğu zamanında
Akkâ, CebeliBereket,Burdur mutasarrıflıklarında
bulunduğunu
ve iki memleket arasındaki dostluğun temadisi için elinden geldi
ği kadar çalıgacağtnı söylemigtir.
.^U-!»?
W-* tel&tG ^^
&
• .
ftfnoolo'un TariJji Nutyu Kendi Sljftus) île
Londra, 18:
öğrenildiğine
göre ingiliz Dışigleri Bakanı
Bevin Aralık ayında Federal
Almanya Cumhuriyetini ziyaret
edecek ve Batı
Almanyadaki
ingiliz yüksek komiserinin misafiri olacaktır. Bevin bu vesU
leyle Almanyadaki
müttefik
yüksek komisyonu ve Federal
Almanya bagbakauı Adenaucr'ie
görügme^eıde buIuBccfitUr»
MAAD TARAFINDAN SAYISAL ORTAMA
AKTARILMIŞTIR
»BÎSnkPSİui
Bugünkü
Maç
Ftorgunm Traktörleri
TÜrktyede
Fergusoa
listemi
airaat
makinelerinin
fcomş>ı
bir
memle'et
olan Türkiycyr
İthali ve bu
memleketteki
satıgı hakkında malûmat sBhibi olmak, her Kıbrıslı İçin
lüzumlu olsa gerektir. Geçen
18 ay zarfında Marshal yar*
dım p r o g r a m ı tahtinde verilen traktörlerden ayrıTûrkiye
970 Ferguson traktörü ithal
etmigtlr.
Türktycde Turizme* Büyük
Ehemmiyet
veriliyor
Şubat aylarında teslim edil
mek üzre 1,000 traktörün
Basın, Yayın ve Turizm Genel Müdürü Dr. Alyot inşa
Tûrkiytye
ithali.
Böylece
UGÜN, öğleden sonra
Edilecek Yeni Otellerden Bah-eui
önümüzdeki
18
ayın
hitamın
saat 2. 30 da stadD r . Alyot Istanbukia bir
îstanbu',
1
8
:
Basın Ya vır
d
>
Türkiyed*
şler
bir
vaziyuında, geçen hafta yüzüve
T
u
r
i
z
m
u
m
u
m
m
ö
d
û
j
ü
otel
inşa cdilrcrğinl ve yur*
yette
4,000
FerguFon
traktömüzü güldüren
enerjik
D
r
.
Halim
Alyot
dün
g»ze
dun
muhtel.f
konaklama
rü
bulunacaktır.
ekibimizin, Lefkoga takımteciler
cemiyetinde
bir
basın
merkezlerinde
ote',
servi»
Devlet
müessesesi oian
larından Olimbiakos ekitoplantısı
tertip
etmiştir.
istasiyoalaıı,
veya
lokanta
Türkiye Z'raat Barkam ile
biyle kargılagacagı, futbol
D r . Alyot bu toplântıda kurulmasını
progrftmlaştir,
yppı'an düzenleme gereğince
meraklılar! tarafından biönce
T u r i z m mevzuunu ele mış olduğunu söylemiş ve
Ferguson traktörleri ve yeliniyor.
dek parçaları
temin eden almış ve Turizmi teşvik ka Denil Yolları ile turist celbi
Oümbiakos'un; geçen
nunun T u r i z m
müesseseleri turistlik seyahatler tertibi ve
Yeni Avrupa Tediyat Bir- çiftçiler, Marshall yardımı
bafta karjılagtiğimiz Epa
kuracaklar
için
bazı
muafi- tutustik p r o p a g a n d a alanın,
liği anlaşması tahdinde trak- traktörlerinde haiz oldukları
gibi kuvvetli; teknik bir
yetler
tanıdığını
söyledikten
da i;birliği yapılmasının ka*
törlerin ithali serbest
bira- avant»j ve uzun vadeli krefutbol anlayigına malik bir
fonra
turistik
ehemmiyeti rarleştınimış olduğunu bildir
dilere
m
a
z
h
a
r
olacaklardır.
kıldığından Türkiyeye 1,000
takım olduğunu ileri süritibariyle
istanbul, Bursa,
traktörün ithaline bağlanmışmek, biraz tuhaf olur her
Tüikiye hûiûmeılnln bunu îzmir ve Antalyanın turizm mlştlr.
tır ki,
önümüzdeki
Maıt kabul etmesine sebep, çiftçi davalarının ö ı e m l e ele alına
halde! Bunu,
ekibimizi
tegkii eden elemanlarımız
ayına sevkiyat tamamlanmış leria Ferguson
traktörleri cağlnı ilâve etmiştir.
Amerikada Bir Türk
da biliyor (üphesiz.
olacaktır. Bundan başka, T ü r ile yedek p a ç a l a r ı n a son
kiye iki sipariş d a h a vermiş derece
büyük
ihtiyaçları DonanmamtzTorantoda
Mazisine dalarak, pek
Subayına madalya
tır:
Biri
1951 H a z i r a n , olması ve krz*, Ferguson
kuvvetli, korkulacak bir
verildi
T e m m u z ve Ağustos ayların- sistemi makinelerin girdikleri
takım olmadığını tahmin
Bekleniyor
ettiğimiz bu takımı, bugün ^ da teslim edilmek
üzere bölgelerde mahsûlün hayli
Washington;
Türkiyenin
mağlup edeceğimiz bal gi- I 1,000 traktör,
diğeri 1951 bereketli o'tnası ve m a s r t f Akdenizde gemiye çıktığı bildiri- Washington nrzdlndeki eski
len
Deniz
Kuvvetlerimizden
bir
bi meydanda. Ama bu
Aralık ve 1952 Ocak ve larm azalmasıdır.
grubun diğer İtalyan limanlarına askeri At'şeşi Yarbay Reük
emin ümidin kurbanı olT u ' g a "Türkiye ile Amerika
uğraması da bekleniyor
mıyallm!
İtalyan Dışişleri Bakanlığı' arasındaki karşılıklı doıtluk
Maçın bağından sonuna
kuvvetlenmesine
nın bugün açıkladığına göre, bağlarının
IM0B]
kadar,
kargımızda
çok
dolaAkidenizde bir gaziye çikcnış yaptığı yardımlardan
Üf
kuvvetli bir takım varmıg
1
liyakat
madarasının
bulunan T ü r k h a r p gemileri, y ı "
gibi ciddiyetle çalıgalım.
Cumartesi
günü
T o r a n t o Subay rütbesiyle taltif edilNeticede zararlı çıkmamak
limanına demirleyeceklerdir. miştir.
için...
r
Gf-milerin bazıları diğer Ital
Amerikada O r d u Kurmay
Sonra bu, top oyunuyan limanlarını da ziysreı
başkan! H « b ; r a l m a Yardımdur, bilinmez!. Geçen sene
etmeleri beklenmektedir.
cısı Tümgeneral A R . Belkuvvetsiz olduğunu sandıV ^ s J ^ A i
ilkokullarda din dersleri liog madalyayı tevdi etmişğımız bu takımı, ne güçtir. Ü ç yıldır askeri ataşelik
lüklerle
yenebildiğimizi
nastl
okutulacak? vazifesini gören Y a ı b ı y Tulher halde unutmug değiliz!
Mil î Eğitim Bakanlığı il- ga 12 Kasımda Türkiyeye
Gördüğümüz maçlar bize
kokullarda
okutulacak din bareket edecektir. Madalya'
aDİatmıgtır ki, bir takım ne
Çocuklar için hususî
derslerinin tatb k şekli h t k ' nın beraatına şöyle denili'
kadar kuvvetli olursa olsun,
toz halinde imal
kında bir tamim göadermiş vor : "1947 Ekiminden 1950
zayıf bir takım kargısında
tir. V i ' â y e t ; g ' l e n bu tami* Ekimine k> d ır Bi: l:jik Dıv*
beklenilen, • ümit edilen
edilmiş kremli
me nazaran, 10/ okulların letle/deki T ü r k Ask-ri A u *
oyunu çıkaramaz. Çok gördaki
ziraat derslerinden bir şeşi olarak f v'talâle liyakat
dük bunu ..
L A C T O G E N
\
saat
ve
ş<hir ilkokullarındık! v ; h'zmrt görmüş o'an YaıAma öyle olsa da biz,
Türkçe
derslerinden
de birer h«y T u ' g a , Amerikau askeri
bu günkü msçıa azamî
Sütleri s a t n alınız
saat alır arak bu saatlerde din B kanlanyle mümkün olduğu
9.10 ve esgarî 5 gol fardersleri v e r i h e ktı*.
|kad<r fızla işbiıliği y » p m ş
kıyie galip geleceğimizi
Din derslerinde o'iutulacık ve Türkiye ile Amerika ar»'
ümit etmekteyiz. Bu ümi*
karşılıklı
don'uk
kitap, g r ç ' n sene neşredilen sıodaki
dimizi yine boja çıkarmakuvve ı l e t m s ' n e
"Müslüman Çocuğun K i t a b ı " b t ğ l a n n m
mak, takımımızı
tegkil
çok yardım etmiştir.
dır.
eden değerli elemanlarımıDin
dersleri
de
diğer
ders
zın elinde veya ayağındaler gibi cot'a tabi olacak ve
dır!
1951 Senesind: Amerikalı
ve
düşük n u m a r a alan taleKargımızda, Olimbiakos
Öğretmenler Türkiyeyi
beler sınıfta kalacaklardır.
değil de, Epa veya AnortoZiyaret Edecekler
T a l e b ; velileri çocukları8İs varmıg gibi ciddiyetle
1951 yılı Yaz aylarında
nın din derslerine devam
çalıgalım. Muhalif takımın
15—20
kişilik g r u p l a r h»!iode
etmeğini istemedikleri takdirkalesine giren gol sayısının
çok
sayıda
Amerikalı öğretde okul idarelerine mürac&t
yekünü ne kadar kabarırsa
men
ki.
fileleri
Türkiyeyi
edebilirler.
kabarsıo, yine biz ayni
ziyaret edecektir.
ciddiyet temposunu muhafaza edelim!
Bu turistlerin y u r d u n her
Hem, ne bileyim, kartmfın:
görecekleri
için
şılanacağımız takım kuv«
Bulmacamızın Halli: D .tıiz ve Demiryollarında
vetsizdir, zayıftır diye pek
hususi tenzilât ysptleçaktır.
SOLDAN SACA
öyle fazla ümide kapılma*
önümüzdeki
1. Mütebaki. 2. An, Aç. 3. Kleaıı Diğer taraftan
miza da sebep yok. ÇünGV. 4.
Becayiş.
5 . Emi,
î l a n . Aralık ayı sonunda
Fransa
kü, daha geçen hafta, sabık
6. KL, DK. 7. EN». 8. Ümera, ör. ve Yunanistandan Türkiyeye
gacrpiyon Aboel'i, bu pek
YUKARDAN AŞAĞIYA
çok sayıda ziyaretçi gelecekgözümüz tutmıyan zayıf
1. Makber. 2. Ü n l e m .
3. Acil tir.
4. An, Fer. 5 . Bu, yi. m . 6 Gilda.
takımın yenmesine ramak
7. Kavşak. 8 . !ç, ur.
kalmıgtı!
Bu son Aboel Olimbiakos maçınln, bağından sonuna kadar, Olimbiakosun
Hazırlayan: HaPen.
baskısı altında geçtiğini
BOLDAN
IAÖA
ve Aboel'in ecel terleri
1.
Kulluk,
kölelik. 2. Kavujıııı,
döktüğfinü, maça gidenler
bir noto. 3. Tersi bir harf, delilihayreile görmügtür. Temen
nin (ektiği. 4. Annesinin Muhamnimiz, ayni akıbete bizim
medi gebe kaldığı geco. 5. Tiitkide duçar olmamamızda!..
yenin bir parçası. 6. Tersden ilk
ve son barfların
yerini değiştir
ALTAN
B
i
?
II
*Wn »»o <l »m»ı«a
S o n
uğur
di
T » f 8 u 7"
tün b» zır t
Bir»" r
,tl cdebılc
f
vinÇ v a r '
«Buraya
Kampta/
lerl »öyieo'V
Cenk gû« lcl
yiyoruz.
İBİD atlı akın
Bin atı» o gün
Ak Tulgal'
Bir y« î5aDÜ
Yahya Kem
ıakib ediyort
ıVur Peoçtyi J
Aaümaaı tutan
Toz Halinde Kremli
m
SEN
Vur bugün!.. »
Kıhramat
kıbramîilık
müyor. Ha
geçiriyoruzNöbette
dutça rslnt
etler bile b
piyor...
Her dakik
(ibiliriz! BJ
nuvoruz.
SüTü
f
t Yjf * ™
Ç@iikiarın
•
-r '
7
«ile
g
|
*
161
M lımtd'a
7i
|
'
Kambilili
Su Salın
Taxi
Yazıhanesi
Alınır
Lef koşa dahilinde Arap Ahmet soyuna sahip olup ta satmak istiyenlerin
"HÜRSÖZ"
vAsıtasıylc
müracaatları reca
olusu.
MAĞUSA
Prenses
ŞUBESİ
Elizabeth
Bokafeı No. 46
yüksek olur, futbolda topu boşkasıdevıetme. 7. R.A.A, Eğlence. 8.
Benzetmek.
M«hı
Kiioler ç,
>h
J
f HMcdid
h
"ic
"10:1ı?,
Numaralı
B U L M A C A NO. 162
minin basil
biketk kudr
Uc bile gelip
Tûtküa CfB|
yıyıwım'j. A
inema şirketle
Mörled vır.
«Tıirkün ha
ılıcıj.ı» diye
«Tür gibi
dünyayı döoı
Koreye krdar
Şimale indir
h'ılır güZct(
S kidir ı
)or. DûDvanın
«abuny, g d
tthtr gün
b:1
Î
£
Askerlcrd
^«iıtn,,.
5,t
n » i
i u
\ Go °İM 0
Jo!
%
»tî
lo!
f
' "'Otur
St
5iS
Clû.bc
% 'çlo
M* M
ftiüftaoa;/
t
I
. J t i ü S t i B L
İ n Son
Oelen
SVîektup
Son hazırlıklar görülürken Mehmedcik:
"Buraya kadar gelip de harp etmeden
dönmek bize yakışmazdı" diyor
tt
W
a
T a e g u — T ü k birliğinin bütün hazırlıkla»! ikmal edi di.
«Birat» yakında savağa iştirak edebilecek.
Askerlerde b ü y ü k
b ' r sevinç v a r .
«Buraya k a d a r
geldikten
lonra h a r p e t m e d e n dönmek
bize yaktşmıyacak» d i y o r l a r
Kampta hep h a r p
türküleri aöyıeniyor.
Cenk g ü n l e r i n i n neşesi içinde
yjşıyoruz.
«Bin atlı akınlarda
çocuklar gi^i
gendik,
Din atlı o gün d e v gibi
Ak
Bir
1
3
bir orduyu
yendik.
Tulgalı
beylerbeyi
hıykjrdı
ilerle..
yaz giinü geçtik Tunad*n ka
filelerle.»
ler b u n u yaptı»
diye her m u z a bakmayınız!
T o k y o ile K o r e , d ö r t mo'
g ü n bir şey
görüyorsunuz.
büyük
U>y« relerle
Büyü* J ı p o o gazeteleri K o törlü
t a m d ö r t saat s ü ı ü y o r . Biı
FARUK FENİK Yazıyor
havadis yetiştirebilmek için
b a z a n , d ö r t saat gidiyor vc
rede şjvdş m ı n t a k a l a r ı n d a iki
d ö r t saat d ö n ü y o r u z .
muhabir bıı'unduruyorlarsa
Bu m e k t u b u d ı
sizlere
bir tanesini de T ü r k l e r i n yaulaştırabilmek
için
Kore*
nında t u t u y o r l a r .
den T o i y o y a u ç t u m .
Gazetelerin
sütunlarını
4500 k a h r a m a n ı n üzerine
T ü r k l e r l e yapılan r e p o r t j l a r
hepimizin 20 milyon T ü r k ü n
lar süslüyor.
titrediğini biliyorum. O n u n
Hele T o k y o d a iki J a p o n
için h e r g ü n o d l a r l a berabegenci v a r . îsisi d e T ü r k i y e rim.
de tahsillerini y a p m ı ş l a r . BiO n l a r l a yiyor, onlarla ya*
risi dahiliye N a z a r c t i n d e , ditıyor,
onlarla
dolaşıyorum.
ğeri
Hariciyede
çalışıyor,
Hepsinin
sıhhati
vc hepsinin
ikisi de bizimle öyle a l â k a d a r
neşesi
y
e
r
i
n
d
e
d
i
r
.
ki, saat besaat bizi s o r u y o r -
Genel evlerin
kapatılması
meselesi
Sağlık Bakanı izahat Verdi
Sağlık ve Sosyal Yardım bakanı Ekrem Hayri Üstündağ
geçenlerdeTürk habcrlerAjansına
muhtelif meseleler hakkında aşağıdaki beyanatı vermişiir:
"Genelevlerin
kapatılması
uzun zamandanberi
muhtelif
neşriyata yol açtı. Fuhşun men'
I meselesi Bsmiyetl Akvam zamanında Hükümetimiz tarafından İleri sürülmüştü. Bu mesele etrafıada Cemiyeti Akvam'ın
1940 da yapılan bir toplantısında
taserıda bazı tadilât yapıldı. Fakat birçok milletler bu tasarı
esasına İtirazda bulundular ve
t&bul edilmiyeceğini ileri sürdüler. 1948 de Birleşmiş Milletler Teşkilâtı bu meseleyi tekrar ele aldı ve ilk oturumda görüşmek üzere âzâ devletlere
noktai nazarlarını acele bildirmeye dâvet etti.
Mesele Sağltkîşleri Bakanlığı ile,
Bakanlığına tevdi
olunduğun
dan iki Bakanlık arasında görüş
birliği temin edilmek üzere noktai nazar teati edilmiş, her iki
Bakanlık da murakabeli fuhşun
daha doğru olduğu hakkında
mütalâa dermeyan etmişti. Fakat 1950 Martında Birleşmiş
Milletler Genel Kuralu toplan'
tısında başkaların fuhşa teşvik
sureti ile istismarın men'ine dair olarak teklif edilen karar sureti âzâ devletler tarafından
kabul edilmiştir.
Ev Satışa
Limasollu Gavrlella
Niku
Vaşotinln aşağıda gösterilen malı
1950 senesi Kasım ayinin 2 6
ıncı i'azar günü ö e. saat 10 da
Sava Kikkidinin kahvehanesinde
müzayede ile satılacaktır.
Teferruat iyin kahvehanedeki
müzayede pusulasına bakınız.
Laymosııoda, Katholiki mahallesinde, Zalonku sokaglüda,
1 numaralı ev.
Leymosun Defteri Hrkani Dairesi
Tarafından isdar edilmiştir.
Satış ilânı
2 6 / 9 4 5 kanununun 2 3 üncü
maddesi gereğince Limasollu
Nikos Kostas Lânidis ve Kos*
tas P. Lânidis aşağıdaki mallarını Alektoralı Abbas Beha
Aliye satmağa muvafakat etmişlerdir.
1) Alektorada,
Folemidya
mevkiinde kâin, 2 9 / 5 / 4 5 tarihinde kayıtlı ve 1 5 2 7 0 No.
haritada gösterilen
5 dönüm,
3 evlek ve 2 8 0 0 ayak murabbaı bir parça tarlayı ^ 1 0 . 0 . 0 . y a ;
4500 k a h r a m a n ı n 20 mil»
lar.
Yahya K e m a l b u r a l a d a bizi
yon
selâmı v a r . H r p ı i bayI s t a n b u l d a o k u m u ş l a r . Gatakib e d i y o r d u . . .
r
a
k
l
a
r ı n ı n altında ve y u r d yet güzel t ü r k ç e
biliyorlar.
«Vur Pençeyi Âlideki Şimşir aşkına
d
a
n
getirdikleri
hatıraların
Türkçe Hociları Galatasaray
Asümaaı tutan pir açkına
içinde
r
a
h
a
t
ç
a
y
a
ş
ı/orlar.
2) Alektorada,
Poiemidya
liseslnıu m ü d i r i şasisi i z z e t
Vur bugün!...»
O n l a r ı hiç düşünmeyiniz!
mevkiinde bulunan,
29/5/45
H
â
m
i
d
Bsymiş
!
O
o
d
ı
n
h
v
K a h r a m a n l a r ı n ağzından,
sizden yedi saat evvel kal*
tarihinde kayıtlı
ve
13280
vad'sler
sorvyor
ve
I
s
t
a
n
b
u
'
k a h r a m a n l ı k m e n k ı b e l e r i düşkıyor, ve sizden 7 saat evvel
numaralı haritada
gösterilen
la
atd
bir
şeyler
öğren»
müyor. Harikulâde
günler
uyuyorlar.
dokuz barup ağacını^lO.O.O.ya;
enek istiyorlar.
geçiriyoruz.
4500 için titreyen an&lar.
K
o
r
e
y
e
gelen
sskerlerle
3) Alektorada,
Poiemidya
N ö b e t t e Memmetcik
dur.
sevgililer, müsterih olunuz !
o
n
l
a
r
k
a
d
a
r
a
l
â
k
a
l
a
n
a
n
inmevkiinde
bulunan
2
9
/ 5 / 4 5 tad u k ç a r a l n t s ı z ! Yıldızsız ge«
O n l a r sizin d u a l a r ı n ı z ı boşa
san
az
b
u
l
u
n
u
r
,
K
a
r
d
e
ş
l
e
r
i
rihinde
kayıtlı
ve
1
3
2 8 2 nuçeler bile bize ü r p e r t i ver*
Sağlık bakanı bundan sonra
ç ı k a r m a y a c a k l a r . T ü r k a n a - bu evlerin ne zaman kapatılaca- maralı haritada gösterilen beş
gelmiş
gibi
sevindiler.
Biz
mlyor...
laHnın iyi dilekleri
o n l a r ı n ğına dair bir şey bilmediğini ve barup ağacını £ 1 0 . 0 . 0 . y a ;
H e r dakika b a s k ı n a uğra* kendilerine h a b e r vermesek
ü z e r i n d e d i r . V e o n u n için bu yolda verilmiş bir karar da
uykuları
kaçıyor.
4) Alektorada Alay bey mevyabiliriz! B a r a r a ğ m e n korko n l a r , d ü n y a n ı n ö b ü r u c u n ' olmadığını belirtmiştir.
Birkaç
g
ü
n
d
e
n
b
e
r
i
soğukkiinde
bulunan, 3 1 / 1 / 9 4 6 tamuyoruz.
da bile r a h a t vc m ü s t e r i h lar
başladı.
Bizim
asksr
çokrihinde
kayıtlı, 1 3 4 0 6 numaralı
M h m e d ' n süngüsü
düştirler. O n l a r T ü r k
milleti- DikkatsızeaMotor sürdü haritada ve kıt'a 3 te gösteritan
kışlıklarını
giydiler..,
m a n ı n b a s k r ı m h e r an ezenin duasını
beraberlerinde
len 5 dönüm 1 evlek tarlayı
bilecek k u d r t t e . . Amerikalı- h r p ı i maşallah arslan gibi
Lefkogada Hristodulos Nigotsşıyoılar.
O
d
lara
karadı
6000
küsur
kalörü
ü
z
e
r
i
n
d
e
n
£ 3 0 . 0 . 0 . ya satmağa muvafa*
lar bile gelip şakalaşıyor.
değil a m a K o r e d e ölüm yok- lau dikkatsizca motor sürdü- kat etmişlerdir.
yiyecek
yiyor,
kürkler
için
T ü r k ü a CfDgâvenliği d ü n ğünden £ t , 0 . 0 cezaya çarptırıltur.
yayı s m n v ş . A r a m ı z d a b ü y ü k dc d o î t ş ı y o r l a r . B ü t ü n AmeLimasol Tapu Dairesi tarafın*
mıştır.
linema şirketlerinin film ope- rikan kantinleri bizim erler
Furuk FENİK
dan
ısdar edilmiştir.
için d e çalışmaya başladı.
ratörleri v a r .
Milli Savunma Bakanlığının
S. 3 2 8 3 / 9 5 0
duğu
tesbit
edilmiştir.
Ç?mişgrzekten gelmiş Mch.
iki numaralı ubliği
« T ü r k ü n h a r p edişini f ü m e
Üçüncü
gemide:
Sonradan
metc'ği görmeyiniz ! T e k s w
a l t c a ğ z » diye bekliyorlar.
Ankara :
Bu
elış&m Millî Pusan limanındaki hastane ge« T ü r gibi kuvvetli sözü» lı bir A m e r i k a n eri gibi S a v u n m a Bakanlığı tarafın- misine yatıulmış olan, parmağı
vakitleri
dünyayı d ö n m ü ş , dolaşmış giyiniyor. Yemek
d a n neşredilen i l i n u m a r a l ı dola malı 1' dişi apseli 2 ve üşüt
eline
ksbını
a
l
a
a
M
e
h
a
ı
e
d
,
müş bir erin durumlarının iyi
Koreye k z d a r gelmiş.
k a r a " a n a n ı n ö n ü n d e d i r , etin- resmi tebliğ, K o r e S a v i ş Bir- olduğu ve pek yakında taburcu
Şimale indirilen p a r a ş ü t ç ü
Ağız t a d ı ile y e m e k yemek
den, sebzesinden t u t u n , tat liğimizin T ü r k i y e d t n hareke- edilecekleri bildirilmiştir.
kıt'ilar gazetecileri
Tüık
için, güzel ve rayihalı tatlılar
Subay, askerî memur ve ge'itinden
s o n r a
deiısına vc ü z ü m ü n e v<>rıncıya| .
. , „
T,
yapmak için
mağazamızdaki
kampı k a d a r a l â k a l a n d ı r m ı - - - ' ' n ı z yolcu uğu ve P u s a n a va- diklilerden hastanlanan olmamışk a d a r h e r şeyi y yor. Ametık
Cnma
Namazı
H
A
L
l
S
SADE
YAĞl'nı
yor. D ü n y a n ı n d ö r t bucağınrikan ycmckler.de öylesine rışı h a k l ı n d a , T d f g u ' d t ge
tercih
ediniz.
Taegu'da,
Birliğimizin
ikadan b u r a y a gelmiş m u h a b i r çirdiği ilk g ü n l e r h kkında
alıştı ki, m r m ' e k e t e d ö n ü n ler her gün k a m p ı ziyaret
tafsilât vermiştir. B:i tebliğde metine tahsis edilen kışlalar çok
FEVZt ALÎ RİZA
ce ne
y a p i c ğız bilmiyo
İyi durumda ve Birliğimiz çaediyor v<- M<hmetçikle berayolculuk esnasında hiç bir
Ermu
Sokağı No. 1 4 3
m m ?..
tı altındadır.
tı r resimler ç e k t i r i y o r l a r .
vukuat
olmadığı kaydedilLEFKOŞA
Lisan b a k ı m ı n d a n d a çok
General Yazıcı, eratın, ilk cuTalim h a l i c i n d e
kampta
mekte ve jöyle denilmcktediı: ma namazını topluca kılmak ar*
enteresan ! Okey, yes
filân
çok eğlenceli d a k i k a l a r g çid:ık.n
çata p&ta I&giiizceBirinci gemide: Sey h u i n ilk zularını izhar edince Amerikalırljoru?.
,
kilisesini
günlerinde bir ere muvaffakiyet- ir, derhal garnizon
ye bile bağladılar.
boşaltmışlar, Birliğin imamı da
Elbiselerinizi
daha
Şirki, g ü r . ş baş^ca rğlenc"
le
yapılan
apandisit
ve
AmeriHele subayları sormayınız!
beyaz, daha
parlak
mevzularımu.
kalı üçüncü kaptana dı böbrek burada ibadeti dinimize aykırı
i m a m d a n b.-.şka hepsi Ingi taşı ameliyatları, Anv riknlılar görmediğinden, ilk cuma nama, etmenin kestirme yolu
Kore maışınl Amerikalılar
COLMAN's BULL's
lizce öğreniyor T o k y o ile Özerinde çok müseid bir tesir zı kilisede beraberce kılınmıştır.
bile öğrendiler. Hele «Stğol!»
çivitlerini son yıkamaKore
aresmda
"Essentiel bırakmış, hele ameliyatlıların Uzakşarkta stvjş arifesinde, bir
artık heıkesin a ğ z ı n d a ,
Türk birliğinin bu azametli ibada kullanmaktadır.
E n g l i s h " diye î n g i l i z c : öğ- kısa zamanda iyileşmel ri bu deti, görülecek heybetli bir man— Good Morning.
müsbet
tesiri
daha
da
aıttırmış*
r e n m e kitabı taşımaktan bir
zara teşkil ediyordu.
tır.
- Sağo !
hıt oldum..
Korenin iklim şartlarının T ü r — H o w a r ? you ?
İkinci gemide: Merdivenden kiyeye çok benzemesi, hususî
T o k y o ile K o r e , d^dim
- Sağo!
düşerek
belinden ircinen ve bir memnunluk uyandırmıştır.
de h a t ı r ı m a g^ldi. B u r ı d * böbrekleri rahatsızlanan İki er- Sıhhati ve iaşe durumu da çok
Her y e r d e Lerkrs « S ı ğ o ! »
gazeteci h e r şeyin ü s t ü n d e le, sarılık olan diğer iki er Pa- iyi ve mükemmel olan birliğidiye konuşuyor. Bu lisaa ya.
şan limanındaki hastane g.-misl- mizin normal durumunun çok
dir.
vaş yavaş K o r e
hudutlarım
ne yatırılmış ve sıhhî durumlaE ü n i z d e ' H a r b m u h a b i r i " rının iyi olduğu öğrenilmiştir. yüksek olduğn belirtilmekte ve
da aştı. Tokyodaki
gazete,
bir Amerikan kıt'asındsn hiç
General
Zatürrie olduğu teibit edilen farklı olmadığı bilhassa tebarüz
çiler k u l ü b ü n e bile girdi. vesikası vaısa bir
salâyiyetiai er Nuri oğlu Salih Güvenin ettirilmektedir.
Gazeteye resim ve yazı ye- k a d a r e m r e t m e
•CU M11U111YLT» ten
haizsiniz.
Askeri
h
e r vasıta- durumunun iyileşmekte buluntiştirmek için T o k y o y a gel
yi
d
u
r
d
u
r
a
b
i
l
i
r
ve
b
n
e
b
i
AVVVVWW\VVVVU
VVVVVVttA
^
^
«
. « ^ t t m T O ^ ^ ^ » » « « • ^ • « » « M
dikçe, bize h i z m e t eden şirin
lirsiniz!
Japon kızları kapıyı a r a l a y a T a y y a r e l e r bile
emrin'ze
n k «Sığo!» diyorlar.
â
m
a
d
e
d
l
r
.
O
o
u
t
ı
için
Mk sık
J a p o n c a «Mışı, mıjı» d a n
T
o
k
y
o
y
a
g
i
d
j
b
i
l
.
y
o
r
u
z
.
sonra «Sağol!» geliyor.
3 u yazılar size kolaylıkla
Gayel iyi g ü n l e r geçtriyo*
gelmiyor.
K o r e ' d e n Tokyo'*Uz. Hemen Allah bozmasın!
ya
ve
T
o
k
yodan
istanbul»
Japon gazetelerinde her
gün Türklere aid havadisler ulaşıyorlar.
İ
var
Beliğ Pa^a Sokağı No. 31
Telgraflar da öyle... O n u n
LEEK.OŞA
«Türkler şunu yaptı, Türk- için g e ç kalırsak
kusuru'
|.\\\VK»CVttV
Halis
Tereyağı
Her nevi elektrik işleri yapılır..
Cebinize uygun ve emniyetli iş yaptırmak
isterseniz bizi tercih ediniz.
!a
mmmmmtmfmmmmfm^TiR
r
ÇHÜR802)
l^Ktuun
1950
Lincoln
lSutku\ Mançurya-Kore hududu boyun(Ri inci sayfadan kulaç)
bölgenin ihdası
riien bu vtc z uutuk o kadar ca Tampon bir
13ILNH
ÜNKÜ
D
NEOS
r
K. FI- R u m l a r ı n y a l n ı z A n a v a t a n l a
L Â K S , Parlse vasıl olmuş bulunan
milli
ilhak
deltgasyonundan
Bajdespot
Makarios'a
g ö n d e r i l e n bir
t e l g r a f ı n e ş r e t m e k t e idi. T e l
grafta,
delegasyonun Salı
günündenberi Pariste bulun
d u ğ u ve K ı b r ı s d a v a s ı n ı n !
desteklenmesi
için
Paris
g a z e t e l e r i ile de
temaslar
t e r t i p ettiği b e l i r t i l m e k t e d i r .
T e l g r a f t a a y n i z a m a n d a , de'
l e g a s y o n u n F r a n s ı z Dışişleri
b a k a n l ı ğ ı n d a k a b u l edildiği
v e Dışbakan yardımcısı ile de
görüştüğü k a y d e d i l m e k t e d i r .
Paristeki Y u n a n K o n s o l o s u
d e l e g a s y o n şerefine bir akşam
y e m e ğ i verilmiştir.
L E F Ü T E R I A b i r yazısında L o n d r a d a r e s m i ve
g a y r i resmi ç e v r e l e r i n , Kıbrısa b i r teşrii m e c l i s
rejimi
teklif edileceğini m ü n a k a ş a
ettiklerini
belirtmekte
ve
son z a m a n l a r d a m ü s t e m l e k e
m ü s t e ş a r ı J a m e s Grifits ta"
r a f ı n d a n da böyle bir teklifin
yapılmak
üzere
olduğunu
kaydetmektedir.
G a z e t e yazısına d e v a m l a
L o n d r a r e s m i ve g a y r i reBmi
çevrelerin
beyhude
yere
e m e k sarfettiklerini
çünkü
Kıbrıs R u m l a r ı n ı n
hayaller i n d e bile böyle b i r idareyi
getirmediklerini yazmaktadır.
G a z e t e yazısına son verirkfen
E
rl Y u n a n i s t a n l a ilhak! istedik'
lerini ve m e d e n i o l a n Kıbnr,
R u m l a r ı n ı n ! . , h a k l a r ı n ı n ta
n i n m a s t i c a b ettiğini işaret
etmektedir.
LEFTHERÎA gazetesi Atinadaki muhabirinden aldığı bir telgrafı neşretmiştir. Telgrafta, Pariste bulunan Milli ilhak delegasyouunun basın mümessilleri ile Kıbrıs davası hakkında temaslarda bulunduğu ve
delegasyonun geçen gün Pariste
Yunan Konsolosu M r . Rtfail
tarafından Delegasyona bir gece yemeği verildiğini haber vermektedir. Delegasyonla konuşan
basın mümessillerine heyet başkanı Kıbrıs davasın Yuna hükû
meti tarafından Birleşmiş Millet*
ler meclisine arzedildiği takdirde
Lincoln t a r a f . n d a n 87 sene
bu davanın gerçekleşmesi için
ö ı c e söylenen bu
sözlerin
hiç bir sebep yoktur" demiştir.
kıymeti, b u g ü n d ü ş m a n c a İki
TNOS bir yazısında,
"Halkın
kısma ayrılmış o ' a n d ü n y a
Sesi" gazetesinde intişar eden,
»yaidir.
Hürriyet
ilhak ve Tejriı Meclisin
Türkler içitı de
tarafından reddedileceğini
belirten düşüncesiyle ye şayan milletleı
ve şimdiki
idareden
Türklerin ve b ü t ü n insanların d ü n y a y a
memnun olduğunu kaydeden yazıya ayni haklarla gelmiş
olduğu
temas etmekte ve şunları yazmak'
fikrine kendilerini hasreden
tadır: Halkın Sesinde neşredilen
bu yazının bir lider tarafından yazıl ler, b u g ü n yine bu husustaki
denemekte
dığını nazarı itibara alarak cevap t a h a m m ü l l e r i n i
olarak"şöyle diyebiliriz : "Rumlar d i r l e r
Yunan
Hükümetinden gayri
bir
Bugün G i t t y s b u r g ' d a eb:dî
kaşkanın idare edeceği bir meclise
I
s
t
irahatgâhlarışda yatanların
hiç bir suretle iştirak edemezler". Bu
davası
uğruna
kendilerini
hususta İngilizlere verilecek ce<
vap ise ilhakın aleyhinde bulunma h î s r c d e n l e r
içia
yüzlercs
demek gayri
mantıki bir hareket kabristan m e v c u t t u r .
Oalar
yapma demektir. Fakat Türklere
ölmüşlerdir, lâkin u ğ r u a d a
hatırlatmak isteriz ki Rumlar ilhasıvaştıkları idealler hâ â ya
kı yerin dibine sokacak bir idare
yamaktadır.
yi asla kabul edemezler.
E
E
Mal Satışı
Efterpi Diousiu Nikola; Yuannu Arestis Sıilianu, ve
Kiriakos Arestis Stilianunun, ajegıda gösterilen çiftlikleri 1950
senesi Kasım ayının 26 ncı Pazar günü ö.t. saat 10 da Yorko
Yuannu Kombu kahvehanesinde müzayede ile satılacaktı'-.
Teferruat için, Yorgo Yuannunun kahvehanesindeki müzayede pusulasına bakınız.
Bahçe, sebze
59
kıt'a 153 154 Leymosun
mv
~2 T
9. 6. I
9. 2. II
kısa idi ki, fotoğraflılar makine
lerini ayarlayıp fotoğraf çekmeğe vakit bulamadılar, Gızelele.
rîn Lincoln tarıfmdan verilen
nutuktun bahsetmedikleri pek
o kadar da doğru değildir.
Evcrett'in söylevi gözete sütunlarını duldurmuşsa da, Cumhurbaşkanının söylevinden
kısaca
bahsedilmiş ve Intta bazı gazeteler nutku tenkit de etmişlerdir.
Seremoniden kısa bir bir zaman
sonra bizzat Everett tarafından
Lincolo'a yazılan bir mektupta:
elki saat süren nutkumla sizin
iki dakikada belirttiğiniz esas
fikri verebilmişsem kendimi bahtiyar addederim» demesine r«ğ
men son zamanlara kadar Lincoln'unbu söylevinin cihîngûmul
ehemmiyeti anlaşılamamıştı.
babçeai ve bina
kâffesi
150. 152 Çiftlikler
153 ve 154
D. 43: 1.576. A.M.
1
2
Leymosun Defteri Hakani Dairesi tarafından
isdar olunmuştur.
tTc£ Devlet Denizyolları *
ve Limanları
1. T. C.
Devlet
Denizyollarına
bağlı
s.s.
«DUMLUPINAR» vapuru 2 2 . 1 1 . 9 5 0 de Girneye
sabah saat 8 de gelecek
ve ayni gün ö.s. saat
1 de Anamur, Alanya, Selimiye ve diğer Türkiye
Limanlarına müteveccihen hareket edecektir.
2 . s.s. «TARSUS» "vapuru
25.11.1950
de
Lârnakaya sabah saat 8 de gelecek ve ayni gün sabah
saat 1 2 de iskenderun, Mersin ve diğer Türkiye
Limanlarına müteveccihen hareket edecektir.
Yolcu ve yük kabul edilir.
Daha fazla malûmat edinmek istiyenler lütfen
Kıbrıs Genel Acenti Lefkoşa Türk Bankası Ltd.'e
müracaat edebilirler.
KIBRIS GENEL ACENTl:
Lefkoşa Türk Bankası
Ltd.
Kışlık ODEON
Sinemasında
(KIŞLIK MACtK
YANINDA)
PÂLAS S İ N E M A S I
Halâ hatıranızdan çıkmayan ve daima görmek istediğini?
Süavi Tedii, Lütfi Güneri ve Şükran özerin yarattıkları
şaheser Türk filmi
ZEHİRLİ ŞÜPHE
(H.8.Ş.)
•»
•»
Bazı resmi
şahsiyetlerin
Yugoslavyada Kıtlık
L o n d a : B e l g r a t t a bir söy*
<ev v e r e n Marrş*l T i t o Yu"
goılavyadaki kıtlığa r a ğ m e n
h ' ç kimsenin açlıktan
ö'mi
ycccğini bildirmiş ve Biti
devletlerinden yola çıkarılan
yiyecek m a d d e l e r i n i n b ü t ü n
Yugoîlav milletine eşit olarak
dağıtılacağını ilâve etmiştir.
Türk muhripleri seya-
posta *
l/fkoî
Birleşmiş Milletler idaresi
altına konacak bu bölgelerden bütün silahlı kuvvetler
çekilecektir. Komünist Çin
bu teklifi kabul ettiği takdir
de devamlı bir hal
çaresi
bulunması maksadıyle çalış,
malar başlayabilecektir. Mamafi bazı Amerikan diplomatlarının kanaatince müzakerelere
girişilmesi
ümidi
pek zayiilır.
hatlerine devam ediyor
Mao Tse
[ürk
Bir ki
Tung
Çamaşır
Sodası
Kıbrıs için Huğday
19.11.50 Pazar (Bnakşam) Saat 3 te 6.15 ve 9.15 ta
Telei
Birleşik Amerikanın Bu Fikre Taraftar Olduğa Söyleniyor
Washington, 1 8 : Yetkili fikrince
bu
p'ân tatbik
mahfillerde hakim olan ka- edildiği
takdirde
Birleşik
rıaata göre MançuryaKore hu- Amerika ve Birleşmiş Mil.
dudu boyunca
muvakkaten letlerdeki
mütefikleritnizle
silahsızlandırılmış bir Tam- Sovyellerin desteklediği kopon
bölgesinin
ihdasına münist Çin arasında harp
Birleşik Amerikanın taraltar galip bir ihtimalle önlenmiş
olduğu
merkezindedir.
olacaktır.
Mançuryada
Atina, 1 8 : Atinada
bir
gezi yapmakta olan 2 Türk
T a y p - h ( F o r m o z a ) : Millimuhribi
dün seyahatlarma yetçi Ç i a H ü k ü m e t i Istihb».
devim etmek
üzre
Paler r a t Servisinin aldığı bazı ra.
p o r l a r a göre, komünist Çin
limanından ayrılmıştır.
lideri Moa-Tse-TuDg hâlen
Libyanın bağ-mstzUğı M a n ç u r y a d a o ' u p , K o r e har*
binin b u n d * n sonraki saf h»sı
tanınacak
h iki u d a ileri gelen Sovyet
Genel Kurulda dün Libya m e s e - ve K u z r y Lorelı i d a r e Icrle
lesi de
müzakere edilmiştir. Bu g ö r ü ş m e l e r ysp n a k u d ı r . Bu
memleketin
ssue sonundan e / v e l h a b e r l e r e g ö r r , M 1 0 5 kasım*
bağımsızlığı tanınmış olacaktır. Sovda trenle P kinden a y n i m }
yet bloku hariç, diğer üyeler bu
vc
Mukdcn
istasyonund»
karara muhalefet etmemişlerdir.
K u z y K o r e r j ml nezdin'
LEYMOSUNDAN
deki eski R u , bûyükelç'sl
Letkoşa Britanya
İNTİHAR E T r î
O ı g - n e r a l T a r c n t y i Ştikof v«
Enstitüsü
Kuzey K o r î Başbakanı Kim
Ay. Teodorolu 27 yr şiarında
irini Kiprianu isminde evli ve
2 0 Kasım, 1 9 5 0 , Paıartesi günii Iı S u c g t e r f . u d a n
karşılan*
Uç çocuk anası bir kadın kendi ö.s. saat 7 de Lefkoşı Britmy* mıştır.
kendini evinin bir merteğine Enstitüsünde |iir injad olunacaktır.
asarak intihar etmiştir.
Kırış için radyo
DOĞUM VE ÖLÜM
_
Geçen Ekim ayı zarfında
neşriyatı
Leymosun kazasında 146 doğum
İJj
olmuştur. Bunların 56 m kasa20 Kasım Pazartesi günü
bada ve mütebaki
1 ise köy' Kıbrıs saat »varıyle ö.s. 1 4 5 de
Çamaşır rodası almak isti*
lerde olmuştur. Ayni ay zarfın- B.B.C nin Denizaşırı Programyen bakkbllorın torbanın dulu
da 62 kişi ölmüştür. Bunların larında Kıbrıs için özel bir ko
olmBBina dikkat etmeleri menfaatleri icabıdır.
17 si kasabada ve 45 kişisi köy- nuşma yapılacaktır.
lerdendir.
Konuşana GUbert H-rding
Büyült ve
dolu
torbalar
tarafından yapılacak ve Lodra
içeriainde sodalarımız maraF U T B O L MAÇI
radyosundan naklen Lâkadam
zamızda en ucuz (intta 26/-den
P»zar gönü ö.s sıat tam 3 de ya radyocundan da yayınlanacakemrinize amadedir.
G . S O . Stadında AYMA ve tır.
FEVZİ ALİ EİZA
AHL tadımları erasuda birinci
Ertno Sokağı No.143
devre Iik maçına ait bir futbol
Köy yollarına
LEFKOŞA
karşılaşması yspıhcaktır.
LİMAN FAALİYETİ
Limanımıza uğrpysn "AMAR
N A " vapuru ile
Ingiltereye
'15000 kaşa poıtakal ihraç edil'rnfştir.
I Devli t deniz yolVına bağlı
" A D A N A " vapuru
14 yo!cu
ile Türkiyedcn 25 toa kadsr
kestane ve 10 ton döşeme tahtası getlımlştlr. Ayni vepuı 38
yo!cu almıştır.
İki gündenberi limanımızda
"PRINCES
HATİCE"
adlı
Mısıra ait bir yat bulunmaktadır.
" G A V R I E L " v,.puru ile israil Hükümetine bir miktar soğan ve iarmısak ihraç edilmiş»
tir.
Eşya Kontrolörünün bildirdiğine göre Kıbrısa 6,500 ton
buğdayın nakli için Avutralya
Buğday encümenini tarafından
s.s. "Star of A^en" vapuru angı>j: olunmuştur.
YUGOSLAVYAYA U N
İHRAÇ
EDİLECEK
Yugoslavyaya İtalya ve A l m m y a dan I I milyon dolar
kıymetinde
un sevkiyatına byelanmlştır.
BÜK 8 0 Z Baumefi
Lelkoga
ttfti
1
sartedılen
para
Geçen ay »ırfında Leymosun
kazasmdakl l ö / yollarına £2,9:10
dan fazla harcanmıştır, tamirat |
işlerinde günde vasati 670 amele Çalıştırılmıştır.
Tokyo, 2
Tugayı b u g ü
gesinde v e
sinin tam g
lerin taarruzı
5 düşman
düşman esir
cede h ü c u m ı
Komünist
benin 2 0 0
şiddetli
Kored
lerf it
Buna o
Londra, 20:
Dan son haberi
B i l d i ğ i n e göre
cephesinde A m
]|
kl>ri dün Kap
S1D1
aldıktan so
War yollarına
ierdir
- Bu suret
büLfclerî Mançu
12
®>l mesafet
a
Lı
Jya vermiş
lar
' Bo kesimi
^emetiniu
u Unu
Türkiye
taar
büjük c ü r ' e t
ler. B i r l e ş m i
alan çelecile
defetmek i ç i n
rinden
yard
iseler d e ,
çetecilere k a r
?
görü!,
y tatula tahk
lfre d
°ğ'u i| Cr
Kibriti kullanınız
Sinemasında
Lı
«enlen
: ]®'Şİardır.
' a ^guda b,
1 9 . 1 1 5 0 P a z a r günündenÇarşambaye kadar
M bİrl,kler"
f ®Merdir,
"ROYAL"
ferinin
Günde Üç Seans 3.15, 6.30 ve 8 1 5 âe
Bostonlu iki Kızkardeş
Başrollerde
it
+
KATHRYN—GRAYSON
JUNE—ALLYSON
i t LAURİJTZ MELUIIOR
i t JİMMY DURANTE
it PETER LAWFORD
Bostonlu iki Kızkardeş
^
9
i
Meniye
^
Büh
usüstal
ÇrljL
<VV,Ü
Jilmi
MÜZİK, ŞARKİ, AŞK, GÜZELLİK,ZENGİNLİK, DEKOR
ve her bakımdan diğer Alimlerle mukayege edilemez
Müzik meghur bestekâr FRANZ LISZT tarofııdıo
idare edilmektedir.
Bostonlu iki Kızkardeş
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
2 107 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content