close

Enter

Log in using OpenID

2013 Yılı Fen-Edebiyat Fakültesi Birim Faaliyet Raporu

embedDownload
T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET
RAPORU
İstanbul-2014
İçindekiler
SUNUŞ .................................................................................................................................................... 2
I- GENEL BİLGİLER ............................................................................................................................... 3
A- Misyon ve Vizyon ..................................................................................................................... 3
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar ................................................................................................. 3
C- İdareye İlişkin Bilgiler ............................................................................................................... 4
1- Fiziksel Yapı ........................................................................................................................ 4
2- Örgüt Yapısı ......................................................................................................................... 8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar .............................................................................................. 9
4- İnsan Kaynakları ............................................................................................................... 10
5- Sunulan Hizmetler ............................................................................................................. 19
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi ........................................................................................... 35
D- Diğer Hususlar ....................................................................................................................... 35
II- AMAÇ ve HEDEFLER ...................................................................................................................... 36
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri .................................................................................................... 36
B. Temel Politikalar ve Öncelikler............................................................................................... 38
C. Diğer Hususlar ....................................................................................................................... 38
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER ........................................................ 38
A.Mali Bilgiler .............................................................................................................................. 38
1-Bütçe Uygulama Sonuçları ................................................................................................ 38
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar........................................................................... 40
3- Mali Denetim Sonuçları ..................................................................................................... 40
4- Diğer Hususlar .................................................................................................................. 40
B- Performans Bilgileri ................................................................................................................ 40
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri ................................................................................................... 40
2- Performans Sonuçları Tablosu ......................................................................................... 85
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ..................................................................... 85
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi ................................................................. 85
5- Diğer Hususlar .................................................................................................................. 85
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ .......................................... 86
A- Üstünlükler ............................................................................................................................. 91
B- Zayıflıklar ............................................................................................................................... 91
C- Değerlendirme ....................................................................................................................... 92
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER ................................................................................................................... 93
1
SUNUŞ
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde, eğitim-öğretim hizmetleri yanında, modern bilim ve
teknolojinin gerektirdiği projelere ağırlık verilmekte, günün sosyal ve teknolojik şartlarına uygun
araştırmalar yapılmaktadır.
Fakültenin kuruluşundan bu yana, öğretim üyeleri tarafından yapılan çok sayıda araştırma yurt içi ve
yurt dışındaki tanınmış dergilerde ve kitaplarda yayımlanmıştır. Fakültemizin tercih edilmesinde, ulusal
ve uluslararası alanda isminden söz ettiren öğretim üyeleri, fiziki kapasite ve sunulan hizmet kalitesi
etkili olmaktadır.
Marmara Üniversitesi’nin seçkin fakülteleri arasında yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi, gerek yönetim
yapısı, gerek yetkin kadrosuyla stratejik planlamalar doğrultusunda geleceğe daha güvenli ve emin
adımlarla ilerlemektedir.
Fakültenin misyon ve vizyonunu gösteren ve gelecekle ilgili stratejik yaklaşımını belirleyen 2013 Yılı
Faaliyet Raporu beş bölümden oluşmaktadır: Genel Bilgiler başlığını taşıyan Birinci Bölümde Fakültenin
kuruluş tarihçesi, misyon ve vizyonu yer almaktadır. Ayrıca idareyle ilgili görev ve sorumluluklar bu
bölümde verilmektedir.
Raporun İkinci Bölümünde Amaç ve Hedefler belirlenmekte ve İdarenin Amaç ve Hedeflerinin yanı sıra,
Temel Politika ve Öncelikler üzerinde durulmaktadır.
Üçüncü Bölümde Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler başlığı altında Mali ve Performans
Bilgileri bulunmaktadır.
Dördüncü Bölüm de ise Kurumsal Kabiliyet ve Kapasite Bilgileri bulunmakta ve ayrıntılı olarak kurumun
güçlü ve zayıf yönleri üzerinde durulmaktadır.
Beşinci ve son bölümde Öneri ve Tedbirler ele alınmaktadır. Fakültenin daha etkin ve daha verimli
çalışabilmesi, geleceği daha gerçekçi ölçülerde planlayabilmesi için alınması gereken tedbirler yer
almaktadır.
Bu rapor, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nilhan KAYAMAN APOHAN, Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Tûba
KARATEPE, Fakülte Sekreteri Sebahattin TEMUR ve Pınar SARIÇAM tarafından hazırlanmıştır.
Bölümlerin faaliyetlerine ait veriler, Bölüm Başkanlıkları tarafından ilgili bölümlerdeki öğretim
elemanlarının akademik özdeğerlendirme formları baz alınarak toplanmıştır.Verilerin toplanmasında
büyük emeği geçen Bölüm Başkanlarına, yardımcılarına ve katkısı bulunan herkese teşekkür ederim.
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi çağdaşlığı, evrenselliği, gelişmeyi ve ilerlemeyi amaç
edinmiş bir birimdir.Bu doğrultuda idare olarak temel hedefimiz, birimimizi ve üniversitemizi daha da
geliştirmek ve ileri götürmektir.“Hayatta en hakiki mürşid ilimdir, fendir” diyen ulu önder Mustafa
Kemal Atatürk’ün işaret ettiği yolda yürümektir. 10.02.2014
Prof.Dr. Meral ÜNAL
Dekan
2
I- GENEL BİLGİLER
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde Matematik, Tarih, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümleri oluşturularak kuruldu. Belirtilen bölümlere öğrencilerin alınmasıyla, 8 Kasım 1982
tarihinde eğitim-öğretime başladı. Ardından sırasıyla Kimya (1987), Bilgi ve Belge Yönetimi (Arşivcilik)
(1988), Alman Dili ve Edebiyatı (1991), Batı Dilleri ve Edebiyatı (1991), İngiliz Dili ve Edebiyatı (1991),
Fransız Dili ve Edebiyatı (1991), Fizik (1993), Biyoloji (1996), Sosyoloji (İngilizce) (2001), Coğrafya
(2002), Sanat Tarihi (2005), Mütercim Tercümanlık (Almanca)(2008), Mütercim Tercümanlık
(Fransızca)(2008), Mütercim Tercümanlık(İngilizce)(2008), İstatistik(2009), Felsefe(2013) ve
Psikoloji(2013) Bölümleri kurularak toplam 20 bölüm ile bugünkü yapılanmasına ulaştı.
Fen-Edebiyat Fakültesi, 1991 yılında Göztepe Yerleşkesindeki bugünkü binasına taşınmıştır. Batı Dilleri
ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı bölümlerine henüz öğrenci alınmaya
başlanmamıştır.Öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle Mütercim Tercümanlık ve İstatistik bölümlerine
2013 yılında öğrenci alınmamıştır. 2013 yılı itibariyle diğer 15 bölümde 5115 öğrenci (II.Eğitim dahil
olmak üzere) fakültemizde öğrenim görmektedir.
A- Misyon ve Vizyon
Misyon:

Çağdaş bilgi düzeyine sahip, sosyalleşen, sorgulayan, araştıran, Atatürk ilke ve hedeflerine
bağlı, ülkesini, ulusunu ve bütün insanlığı seven bireyler yetiştirmek

Bu doğrultuda geleceği kucaklayan güçlü akademik kadrosuyla ulusal ve uluslararası düzeyde
adından söz edilen bir kurum olmak
Vizyon:

Temel bilimler alanında kaliteli eğitim-öğretim yaparak yaratıcı beyin gücü yetiştirmek

Topluma, endüstriye ve bilime hizmette öncü bir kurum olmak

İleri araştırma ve uygulamalarla dünyanın önde gelen araştırma kurumları arasında yer almak

Uluslararası eğitim, kültürel ve akademik işbirlikleri ile öğrencilerine evrensel bakış açısı
kazandırmak
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
Yetki
Dekan: Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir
şekilde kullanılmasında ve geliştirilmesinde, gerektiği zaman güvenlik
önlemlerinin alınmasıyla, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin
sağlanmasında, eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerinin
düzenli bir şekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve
denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının
alınmasında Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Görev

Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu’na başkanlık etmek, fakülte
kurullarınca alınan kararları uygulamak ve fakülte birimleri arasında
3
düzenli çalışmayı sağlamaktır.
Sorumluluklar

Her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde fakültenin genel durumu ve
işleyişi hakkında rektöre rapor vermek.

Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte
rektörlüğe bildirmek.

Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim
ve denetim görevini sürdürmek.

Kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Göztepe Kampüsü’nde yer alan fakülte binası 6 kat üzerinde 3 ayrı bloktan oluşmaktadır. Binada
toplam 204 adet ofis, 63 adet amfi ve derslik, Fizik, Kimya ve Biyoloji bölümlerine ait 49 öğrenci ve
araştırma laboratuarı, 6 bilgisayar, 1 CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) ile 1 adet simultane çeviri
laboratuarı bulunmaktadır.
Fakültemiz dersliklerinde Fen-Edebiyat Fakültesi öğrencilerine ilave olarak Atatürk Eğitim Fakültesi
öğrencileri ders yapmaktadır. Ayrıca C Blok bodrum kat Yabancı Diller Yüksek Okulu’na tahsis edilmiştir.
C Blok giriş katta 180 kişilik bir Konferans Salonu vardır. Bu salon, yalnız Fen-Edebiyat Fakültesi değil;
bütün üniversite birimleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından kullanılmaktadır.
Fizikî yapı ve kaynakların ayrıntılı dökümü aşağıdaki tabloda sayısal olarak gösterilmektedir:
4

Tablo: 1 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
FİZİKSEL YAPI
Birimler
(1)
Dekanlık
İdari Bina
Alanları
Ofis
m²
Sayıs
ı
17
735
Eğitim Alanı
Derslik
Laboratuar
Kant.
/Kafet.
Sayısı
Adet
m²
Kapasite
Adet
m²
Kapasite
-
-
-
-
-
-
1
Sosyal Alanlar
Spor Alanları
Yurtlar
Açık
Kapalı
Kız Erkek Toplam
Yatak
Adet m² Adet m² Yurt. Yurt.
Sayısı
-
Sirkülasyon
Alanı
(2)
Toplam
Alan
(m²)
-
735
Kimya
29
1010
5
404
290
28
1644
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3058
Coğrafya
11
175
3
194
150
1
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
425
Bilgi ve Belge Yönetimi
14
315
4
273
260
2
112
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700
Sanat Tarihi
5
94
1
108
70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
202
Fransız Dili ve Edebiyatı
1
24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24
Alman Dili ve Edebiyatı
11
204
3
170
160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
374
Mütercim-Tercümanlık
(Almanca)
1
12
1
53
25
1
74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
139
Mütercim-Tercümanlık
(Fransızca)
1
12
3
147
75
1
57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
216
Mütercim-Tercümanlık
(İngilizce)
2
35
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
145
İstatistik
3
63
3
105
75
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
168
Biyoloji
19
444
4
266
250
11
630
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1340
Tarih
22
689
5
396
290
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1085
Türk Dili ve Edebiyatı
18
514
4
493
280
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1007
Fizik
23
602
4
213
250
10
606
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1421
Matematik
18
414
5
464
220
1
56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
934
5
120
4
304
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
424
4
120
16
117
9
560
3
180
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1479
204
5582
63
4879
2855
58
3415
-
1
-
-
-
-
-
-
-
4800
13876
Sosyoloji
Diğer Birimler
Toplam
(1) Organizasyon şemasında yer alan birimler ayrı ayrı gösterilecektir.- (2) Toplu (ortak) kullanım alan
5
1.1-
Eğitim Alanları Derslikler
Tablo: 2 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
EĞİTİM ALANLARI DERSLİKLER
Kapasitesi
0–50
Kapasite
si
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasite
si
101–150
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
Toplam
Anfi
Sınıf
Bilgisayar
Lab.
Diğer Lab.
28
3
20
-
2
-
-
-
22
31
6
-
-
-
-
-
6
52
-
-
-
-
-
52
Toplam
86
3
20
2
-
-
111
Eğitim
Alanı
1.2- Sosyal Alanlar
1.2.1. Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı
: 1 Adet
Kantin Alanı
: 44 m2
Kafeterya Sayısı: 0
Kafeterya Alanı : 0
1.2.2. Yemekhaneler
Yok
1.2.3.Misafirhaneler
Yok
1.2.4. Öğrenci Yurtları
Yok
1.2.5. Lojmanlar
Yok
1.2.6. Spor Tesisleri
Yok
1.2.7. Toplantı – Konferans Salonları
Tablo: 3 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
TOPLANTI – KONFERANS SALONLARI
Toplantı
Salonu
Konferans
Salonu
Toplam
Kapasitesi
0–50
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
Toplam
1
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
1
-
1
1
-
-
-
1
-
2
6
1.2.8. Sinema Salonu
Yok
1.2.9. Eğitim ve Dinlenme Tesisleri
Öğrencilerimize yönelik 4 adet çalışma ve dinlenme mekânı mevcuttur.
1.2.10. Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı:9 Adet
1.2.11. Mezun Öğrenciler Derneği
Yok
1.2.12. Okul Öncesi ve İlköğretim Okulu Alanları
Yok
1.3- Hizmet Alanları
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Tablo: 4 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONEL HİZMET ALANLARI
Çalışma Odası
Toplam
Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
(Kişi)
183
183
4450
4450
224
224
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
Tablo: 5 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONEL HİZMET ALANLARI
Servis
Toplam
Sayısı
(Adet)
Alanı
(m2)
Kullanan Sayısı
18
18
737
737
28
28
1.4- Ambar Alanları
Ambar Sayısı: 2 Adet
Ambar Alanı : 173 m2
1.5- Arşiv Alanları
Arşiv Sayısı: 1 Adet
Arşiv Alanı : 223 m2
1.6- Atölyeler
Yok
1.7- Hastane Alanları
Yok
7
2- Örgüt Yapısı: Fen-Edebiyat Fakültesi örgüt yapısını gösteren şema aşağıda verilmektedir:
8
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Öğretim üyesi ve araştırma görevlilerinin kullandıkları çok sayıda bilgisayar, yazıcı ve tarayıcı mevcuttur.
Bunun dışında, öğrencilerin bilgisayar derslerini gördükleri, 6 adet bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.
Hemen her bölümün ihtiyaçları için kullanabileceği 12 adet akıllı tahta ve 60 adet projeksiyon makinası
vardır. Bazı bölümlerde dijital fotoğraf makinaları ve benzeri teknik aletler bulunmaktadır.
3.1- Yazılımlar
Linux Gaussian 09
Photoshop Extended CS6
SDL Trados
CBS
3.2- Bilgisayarlar
Masa Üstü Bilgisayar Sayısı: 478 Adet
Taşınabilir Bilgisayar Sayısı: 60 Adet
3.3- Kütüphane Kaynakları
Yok
3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Tablo: 6 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
DİĞER BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Cinsi
Projeksiyon
Slayt makinesi
Tepegöz
Epidiyaskop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
Faks
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
Tarayıcılar
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Akıllı Tahta
İdari Amaçlı
(Adet)
Eğitim Amaçlı
(Adet)
60
12
14
8
48
141
1
12
1
2
5
3
2
1
7
16
-
9
Araştırma Amaçlı
(Adet)
-
4- İnsan Kaynakları
Fakülte bünyesinde görev yapan ve üretilen hizmetlerden yararlananlar sayısal olarak aşağıda belirtilen
gruplar halinde gösterilebilir:
4.1- Akademik Personel
Tablo: 7 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONEL
Kadroların Doluluk Oranına Göre
Kadroların İstihdam Şekline
Göre
Dolu
Boş
Toplam
Tam Zamanlı
Yarı Zamanlı
Profesör
56
-
56
56
-
Doçent
43
-
43
43
-
Yrd. Doçent
52
-
52
52
-
Öğretim Görevlisi
8
-
8
8
-
Okutman
-
-
-
-
-
Çevirici
-
-
-
-
-
Eğitim- Öğretim
Planlamacısı
-
-
-
-
-
Araştırma Görevlisi
64
-
64
64
-
Uzman
1
-
1
1
-
224
-
224
224
Toplam
10
4.1.1- Bölümlere Göre Akademik Personel Dağılımı
Tablo: 8 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI
Bölümler
Alman Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim-Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)
Kimya
Matematik
İstatistik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Genel Toplam
Prof.
1
1
6
4
4
1
8
5
2
12
12
-
Doç.
3
4
3
3
4
1
7
2
2
6
7
1
-
Yrd.Doç
1
3
5
1
6
3
4
11
1
3
3
9
2
-
Öğr.Gör
2
1
1
Öğr.Gör.Dr.
1
1
1
1
-
Araş.Gör.
4
5
2
3
1
2
3
2
4
1
2
4
-
Araş.Gör.Dr.
1
1
4
1
2
10
1
4
5
2
-
Uzman
1
-
Toplam
6
15
23
11
19
2
3
6
33
24
1
4
13
34
28
1
1
56
43
52
4
4
33
31
1
224
11
Grafik: 1 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BÖLÜMLERE GÖRE AKADEMİK PERSONEL DAĞILIMI
ADE: Alman Dili ve Edebiyatı; BBY: Bili-Belge Yönetimi; Biy: Biyoloji; Coğ: Coğrafya; Fiz: Fizik; Kim: Kimya; Mat: Matematik; İst:İstatistik; ST: Sanat Tarihi; Sosy:
Sosyoloji; Tar: Tarih; TDE: Türk Dili ve Edebiyatı; FDE: Fransız Dili ve Edebiyatı; İDE: İngiliz Dili ve Edebiyatı; AMT: Alm. Müt-Ter.; FMT: Fransızca Müt. Ter.: İMT:
İngilizce Müt. Ter.
12
4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Tablo: 9 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ELEMANLARI
Unvan
Geldiği Ülke
Çalıştığı Bölüm
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
İspanya(1)
ABD(1)
İngiltere(1)
Almanya(2)
Fransa(1)
Yunanistan(1)
İngilizce Mütercim Terc.,
İngilizce Mütercim Terc.,
Bilgi ve Belge Yönetimi
Almanca Mütercim Terc.,
Fransızca Mütercim Terc.,
İngilizce Mütercim Terc.,
Okutman
Çevirici
Toplam
7
13
4.3- Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Tablo: 10 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ
Bölüm
Akademik Personel Adı
Görevlendirildiği
Dönem
Biyoloji
Yrd. Doç. Zeki Severoğlu
Güz-Bahar
Fizik
Görevlendirildiği Üniversite
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Prof.Dr.Uğur YAHŞİ
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Fizik
Fizik
Prof.Dr.Kadir ESMER
Güz-Bahar
Yeni Yüzyıl Üniversitesi
Prof.Dr.Şahin AKTAŞ
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Fizik
Doç.Dr.Cumali TAV
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Fizik
Doç.Dr.Mustafa ALEVLİ
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Fizik
Doç.Dr.Özgür DELİCE
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Fizik
Yrd.Doç.Fatih DUMLUDAĞ
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
İstatistik
Prof. Dr. Müjgan TEZ
Güz-Yaz
Işık Üniversitesi
İstatistik
Kimya
Yrd.Doç. Dr. Birsen Eygi ERDOĞAN
Güz-Bahar
Işık Üniversitesi
Doç.Dr.M.Vezir KAHRAMAN
Güz
Kültür Üniversitesi
Matematik
Doç.Dr.Ünsal TEKİR
Güz
Doğuş Üniversitesi
Matematik
Doç.Dr.Ünsal TEKİR
Güz
Bilgi Üniversitesi
Matematik
Yrd.Doç.Dr.Dursun ÜSTÜNDAĞ
Güz
İstanbul Üniversitesi
Matematik
Yrd.Doç.Dr.Bülent YILMAZ
Güz
Doğuş Üniversitesi
Sanat Tarihi
Doç. Dr. Sacit AÇIKGÖZOĞLU
Güz-Bahar
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
14
DİĞER ÜNİVERSİTELERDE GÖREVLENDİRİLEN ÜNİVERSİTEMİZİN AKADEMİK PERSONELİ
Sosyoloji
Prof.Dr. Ayşe Durakbaşa
Sosyoloji
Doç.Dr. Nuri Tınaz
Güz-Bahar
Güz-Bahar
İstanbul Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Sosyoloji
Doç.Dr. Nuri Tınaz
Güz
29 Mayıs Üniversitesi
Sosyoloji
Doç.Dr. İnci User
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Sosyoloji
Doç.Dr. İnci User
Güz-Bahar
Acıbadem Üniversitesi
Sosyoloji
Yrd.Doç.Dr. Aylin Akpınar
Güz-Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Sosyoloji
Tarih
Öğr. Gör. Dr. Zeynep Beşpınar
Güz
Yeditepe Üniversitesi
Prof.Dr. Zekeriya KURŞUN
Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Tarih
Prof.Dr. Kemalettin KÖROĞLU
Bahar
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Tarih
Prof.Dr. Ali AKYILDIZ
Bahar
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Tarih
Prof.Dr. Süleyman BEYOĞLU
Bahar
Yeditepe Üniversitesi
Tarih
Prof.Dr. Ahmet KANLIDERE
Bahar
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
Tarih
Tarih
Prof.Dr. Vahdettin ENGİN
Bahar
Medipol Üniversitesi
Prof.Dr. A. Haluk DURSUN
Bahar
İstanbul Bilgi Üniversitesi
Tarih
Bahar
Türk Dili ve Edebiyatı
Doç.Dr. Yüksel ÇELİK
Prof. Dr. Nihat ÖZTOPRAK
Güz
Medipol Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Enver TÖRE
Güz-Bahar
Ardahan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Ceval KAYA
Güz-Bahar
Ardahan Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Hakan TAŞ
Güz-Bahar
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
Güz
Kırgızistan Türkiye Manas
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Ayşe Emel KEFELİ
Güz
29 Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Prof. Dr. Gülşen Seyhan ALIŞIK
Güz
29 Mayıs Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Doç. Dr. Mehmet GÜNEŞ
Güz
Kırklareli Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı
Öğr. Gör. Ümran AY
Güz
29 Mayıs Üniversitesi
15
4.4- Başka Üniversitelerden Kurumda Görevlendirilen Akademik Personel
Tablo: 11 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BAŞKA ÜNİVERSİTELERDEN ÜNİVERSİTEMİZDE GÖREVLENDİRİLEN AKADEMİK PERSONEL
Unvan
Çalıştığı Bölüm
Geldiği Üniversite
Adı-Soyadı
Almanca
Mütercim
Tercümanlık
Sakarya Üniversitesi
Prof.Dr. Muharrrem
TOSUN
Matematik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Prof.Dr. Cemil GÜZEY
Coğrafya
İstanbul Üniversitesi
İstatistik
Yıldız Teknik Üniversitesi
İstatistik
Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi
Coğrafya
İstanbul Teknik Üniversitesi
Profesör
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Yard.Doç.Dr.Ahmet
ERTEK
Yard.Doç.Dr.Ahmet Atıf
EVREN
Yard.Doç.Dr. Barış
AŞIKGİL
Öğr.Gör.Dr. Muhsin
KADIOĞLU
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim
Planlamacısı
Araştırma
Görevlisi
Uzman
4.5- Sözleşmeli Akademik Personel
Tablo: 12 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SÖZLEŞMELİ AKADEMİK PERSONEL SAYISI
Profesör
-
Doçent
-
Yrd. Doçent
-
Öğretim Görevlisi
-
Uzman
-
Okutman
-
Sanatçı Öğrt. Elm.
-
Sahne Uygulatıcısı
-
Toplam
-
16
4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Tablo: 13 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
AKADEMİK PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri Yaş
10
30
38
24
69
53
4.46
13.39
16.96
10.71
30.80
23.66
Kişi Sayısı
(Toplam:224)
Yüzde
(%)
4.7- İdari Personel
Tablo: 14 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONEL (KADROLARIN DOLULUK ORANINA
GÖRE)
Dolu
Boş
Toplam
Genel İdari Hizmetler
24
4
28
Sağlık Hizmetleri Sınıfı
-
1
1
Teknik Hizmetleri Sınıfı
Eğitim ve Öğretim
Hizmetleri sınıfı
Avukatlık Hizmetleri Sınıfı.
2
1
3
-
-
-
-
-
-
Yardımcı Hizmetler
4
2
6
Din Hizmetleri Sınıfı
-
-
-
30
8
38
Toplam
4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
Tablo: 15 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU
Kişi Sayısı
(Toplam: 30)
Yüzde (%)
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
Y.L. ve Dokt.
4
8
12
6
-
13.33
26.66
40
20
-
17
4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri
Tablo: 16 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRESİ
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 – Üzeri Yıl
6
3
1
2
6
12
20
10
3.33
6.66
20
40
Kişi Sayısı
(Toplam: 30)
Yüzde
4.10- İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Tablo:17 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri Yaş
4
3
2
2
14
5
13.33
10
6.66
6.66
46.66
16.66
Kişi Sayısı
(Toplam: 30)
Yüzde
4.11- İşçiler
Tablo: 18 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İŞÇİLER (ÇALIŞTIKLARI POZİSYONLARA GÖRE)
Dolu
Boş
Toplam
Sürekli İşçiler
Vizeli Geçici İşçiler
(adam/ay)
Vizesiz işçiler (3 Aylık)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Toplam
-
-
-
4.12- Sürekli İşçilerin Hizmet Süreleri
Tablo: 19 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SÜREKLİ İŞÇİLERİN HİZMET SÜRESİ
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
Kişi Sayısı
-
-
-
-
-
-
Yüzde
-
-
-
-
-
-
18
4.13- Sürekli İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Tablo: 20 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
SÜREKLİ İŞÇİLERİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI
21-25 Yaş
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
41-50 Yaş
51- Üzeri
-
Kişi Sayısı
-
-
-
-
-
Yüzde
-
-
-
-
-
5- Sunulan Hizmetler
5.1- Eğitim Hizmetleri
5.1.1- Öğrenci Sayıları
Tablo: 21 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÖĞRENCİ SAYILARI
Birimin Adı
I. Öğretim
E
Alman Dili ve
Edebiyatı
MütercimTercümanlık
(Almanca)
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Biyoloji
Coğrafya
Fizik
İstatistik
MütercimTercümanlık
(Fransızca)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
Kimya
Matematik
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve
Edebiyatı
Toplam
K
II. Öğretim
Top.
E
K
Toplam
Top.
E
K
Genel
Toplam
95
138
233
-
-
-
95
138
233
42
104
146
-
-
-
-
-
146
132
61
135
196
46
254
261
90
126
66
386
322
225
322
112
52
56
-
97
179
-
149
235
-
184
117
135
196
46
351
440
90
126
66
535
557
225
322
112
48
93
141
-
-
-
48
93
141
38
117
159
60
54
205
84
299
286
156
210
200
122
416
445
216
264
405
83
-
177
-
260
-
38
117
242
60
54
205
84
299
463
156
210
200
122
416
705
216
264
405
144
1532
296
2663
440
4195
283
637
920
144
1815
296
3300
440
5115
19
Grafik: 2 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BÖLÜMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
5.1.2- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
Tablo: 22- M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
YABANCI DİL EĞİTİMİ GÖREN HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI VE TOPLAM
ÖĞRENCİ SAYISINA ORANI
I. ve
I. Öğretim
II. Öğretim
II.Öğretim
Yüzde*
Toplamı(a)
Fakülte
Toplam
E
K
Top.
E
K
Top.
Sayı
104
104
135
135
239
239
-
-
-
239
239
4,67
4,67
*Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/Toplam
öğrenci sayısı*100)
20
5.1.3- Öğrenci Kontenjanları
Tablo: 23 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE DOLULUK ORANI
Birimin Adı
Alman Dili ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
BİLgi ve Belge Yönetimi İ.Ö
Biyoloji
Biyoloji İ.Ö
Coğrafya
Fizik
İstatistik
Mütercim-Tercümanlık (Almanca)
Mütercim Tercümanlık (Fransızca)
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
Kimya
Matematik
Matematik İ.Ö
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı İ.Ö
Toplam
ÖSS
Kontenjanı
ÖSS
sonucu
Yerleşen
35
70
50
50
60
60
80
55
50
80
85
675
17
72
50
51
61
57
79
54
51
79
87
658
21
Boş
Kalan
18
3
1
1
1
24
Doluluk Oranı
%
48.57
100
100
100
100
95
98.75
98.18
100
98.75
100
-
5.1.5- Yabancı Uyruklu Öğrenciler
Tablo: 24 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN SAYISI VE BÖLÜMLERİ
Bölüm
Cinsiyet
Uyruğu
E
Alman Dili ve
Edebiyatı
Bilgi ve Belge
Yönetimi
Biyoloji
Biyoloji İÖ
Coğrafya
Fizik
İstatistik
Kimya
Matematik
MütercimTercümanlık
(Almanca)
Mütercim
Tercümanlık
(Fransızca)
Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce)
Sanat Tarihi
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve
Edebiyatı
Toplam
Bulgaristan, Almanya, Moldova,Avusturya, Gürcistan,
Yunanistan, Rusya
Filistin, Türkmenistan, Kosova,Belarus,BosnaHersek,Bulgaristan,Makedonya, KKTC
Bulgaristan, İran, Makedonya,KKTC, Türkmenistan
KKTC
Kazakistan, Türkmenistan
Azerbaycan,Bosna-Hersek,Endonezya
İran,Kazakistan, KKTC,Pakistan,Türkmenistan
KKTC, Türkmenistan
Bulgaristan,Yunanistan,İran,Irak,Kazakistan
Tacikistan,Türkmenistan,Yemen
Azerbaycan,Bulgaristan,Endonezya,Pakistan
Türkmenistan
Toplam
K
5
11
16
6
3
1
6
8
3
2
14
6
1
8
11
1
2
1
13
2
9
4
13
5
1
6
-
6
6
1
3
4
1
-
4
-
5
-
8
4
12
14
5
19
5
15
20
76
69
145
Almanya, Ukrayna
Azerbaycan,Bulgaristan,Kırgızistan,Türkmenistan
Azerbaycan,Macaristan,Güney Kore,Rusya, Özbekistan
Bulgaristan,Almanya,Gana,İran,Malezya,Filistin,İsveç,Suriye
Türkmenistan
Azerbaycan,Bosna-Hersek,Gürcistan,Malezya
Sırbistan,Suriye,Türkmenistan,Özbekistan,Kosova
Azerbaycan,Bulgaristan,Çin,Mısır,Gürcistan,Yunanistan
Irak,Kırgızistan,KKTC,Türkmenistan,Ukrayna,Kosova
22
5.3-İdari Hizmetler
Akademik hizmetlerin dışında kalan konular, idari personel tarafından yürütülmektedir. Bu alandaki hizmetler, Taşınır
Mal, Kayıt ve Kontrol Yetkilisi (Depo), Öğrenci İşleri İrtibat Bürosu, Mali İşler, Personel İşleri, Bölüm Sekreterlikleri,
Evrak Kayıt ve Yazı İşleri ile Destek Hizmetleri altında organize edilmiştir. Fakülte Sekreterliği bu hizmetlerin
gerçekleştirilmesinde ve planlanmasından sorumlu mercidir.
İdari hizmetlerin gerçekleştirilmesinde ilgili büroların görev, yetki ve sorumlulukları ve 2013 faaliyet dönemi içerisinde
yerine getirdikleri hizmetler aşağıda tablolar halinde özetlenmiştir.
İŞ ÜNVANI
FAKÜLTE SEKRETERİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
DEKAN
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, GENEL SEKRETER
TEMEL GÖREVLERİ
Dekan tarafından belirlenen görevleri yapmak ve
fakülte ile ilgili her türlü koordinasyonu sağlamak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu vb. kurulların gündemini oluşturmak,
Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kuruluna vb. kurullara raportörlük yapmak,
Fakülte içinde ve dışında eş güdüm için gerekli yatay ilişkileri sağlamak,
Dekanın verdiği yetkiler doğrultusunda fakülte teknik ve idari personeli arasında eş güdümü sağlamak
ve işlerin düzenli yürütülebilmesi için sevkler, izinler vb. hususları, ilgili bölüm başkanlıkları ile
koordineli bir şekilde, organize ederek fakültede kesintisiz hizmet sağlamak,
EBYS üzerinden gelen yazıları tasnif ederek ilgili birimlere gereği için göndermek Dekana bilgi
vermek,
Fakülte ile ilgili akademik ve idari tüm ilgili iç ve dış yazışmaların yapılmasını sağlamak,
Fakültenin demirbaş malzeme ve kırtasiye ihtiyaç ve kullanım listelerinin yapılmasını sağlamak ve
takibini sağlamak, ihtiyaç duyulan malzemelerin temini için işlemleri izlemek,
Eğitim ve öğretim ile ilgili olarak Bölümlere, Dekana Yardımcılarına ve Dekana yardımcı olmak,
Gerçekleştirme görevlisi olarak görev yapmak,
İdari Personelin Performans Yönergesi gereği yılda iki kez performans değerlendirmelerini yapmak,
Kılıf kıyafet yönetmeliğine uymak ve uygulanmasını sağlamak,
Dekanın verdiği diğer görevleri yapmak.
23
İŞ ÜNVANI
DEKAN SEKRETERİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
DEKAN
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE
SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
Dekanın haberleşme ve randevularını düzenlemek,
Bölümün Öğrenci İşleri hizmetlerini yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Dekanın telefon görüşmelerini ve randevularını düzenlemek,
2. Dekanlığa gelen misafirlerle ilgilenmek, görüşme başlayana kadar, ağırlamak, rahat etmelerini
sağlamak,
3. Üniversite Yönetim Kurulu, Senato, Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu gibi önemli toplantıları
Dekana hatırlatmak,
4. Dekana ait özel ya da gizli yazıları düzenlemek, davetiye, tebrik kartı gibi taleplerini hazırlayarak,
zamanında ilgililere ulaşmasını sağlamak,
5. Dekana ait dosyaları tutmak ve muhafaza etmek,
6. Üniversite içerisinde ve şehirde uygulanan protokol listelerini ve telefon rehberlerini takip ederek,
sürekli güncel kalmalarını sağlamak,
7. Gerekli görülmesi halinde Dekanın ziyaretçilerini günlük olarak bir deftere ad, tarih ve saat belirterek
not etmek, Ayrıca telefonla arayanları aynı şekilde kaydetmek,
8. Dekanlığa gelen misafirlere görüşme taleplerine göre, gerekirse diğer ilgililere yönlendirmek, Dekanın
zamanını iyi kullanmasına yardımcı olmak,
9. Telefon görüşmelerinde ya da ziyaretlerde karşı tarafa gereksiz bilgilerin verilmesinden kaçınmak,
gizliliğe dikkat etmek,
10. Dekan odasına ilgisiz ya da uygun olmayan kişilerin girmesini engellemek, Dekan olmadığı zamanlarda
odanın kilitli tutulmasını sağlamak,
11. Kılık kıyafet yönetmeliğine uymak,
12. Dekanın ihtiyaç duyduğu araç-gereç ve diğer ikram edilecek malzemeyi önceden tespit ederek,
teminini sağlamak,
13. Dekan ve Fakülte Sekreteri tarafından verilecek diğer işleri yapmak.
24
İŞ ÜNVANI
BÖLÜM SEKRETERİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
BÖLÜM BAŞKANI, FAKÜLTE SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
Bölümle ilgili resmi yazışmaları yapmak,
Bölüm Öğrenci İşleri hizmetlerini yürütmek.
Bölüm ile Dekanlık ve diğer birimlerin koordineli bir
şekilde çalışarak bölüm işlerini yapmak,
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Bölüm ile ilgili tüm yazışmaların düzenli bir şekilde yürütülmesi sağlamak,
2. EBYS üzerinden ve posta yoluyla gelen/giden evrakları takip etmek , yönlendirmek ve saklamak,
3. Bölüm kurul çağrılarını yapmak ve kararları yazarak ilgililere duyurmak,
4. Kurallara uygun yazılmış öğrenci dilekçelerini alıp işleme koymak ve sonuçlandırmak,
5. Bölüm ile ilgili duyuruların panolara asılmasını sağlamak,
6. Fakülte Kurulu, Fakülte Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Kararları’nın bölümle ilgili maddelerinin
yerine getirilmesini sağlamak, bu konudan bölüm başkanını bilgilendirmek,
7. Bölüm öğretim elemanlarının izin, rapor ve görevlendirme dosyalarını tutarak gerekli yazışmaları
yapmak, göreve başlama, görev uzatma ve görevlendirme (2547 sayılı kanunun 31.,
33.,38.,39.,40/a,40/b,40/d maddeleri) yazılarını yazmak ve gereğini yerine getirmek,
8. Bölüm öğretim elemanlarınını (Yrd.Doç.,Öğr.Gör.,Arş.Gör.) görev sure uzatım talaplerini yazmak,
9. Dönem başlarında bölüm öğretim elemanlarının Dönem başı ekders formunu doldurmasını sağlamak ve ilgili
birime bildirmek,
10. Aylık ekders formlarının bölüm öğretim elemanları tarafından doldurulmasını sağlamak ve müteakip ayın
beşine kadar ilgili birime göndermek,
11. Eğitim-Öğretim yılı başında bölümde ders verecek öğretim elemanı eksikliklerinin bölüm başkanı ile tespit
etmek ve görevlendirmelerini talep etmek,
12. Kurum dışı (Yurt içi-Yurd Dışı) yatay geçiş için online başvuruda bulunan öğrencilerin dilekçelerini eksiksiz
almak, Yatay geçiş komisyonu ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile koordineli çalışarak ilgili iş akış şemasını
takip ederek yatay geçiş ilanlarını sağlamak,
13. Yatay, Dikey ve LYS sonucu yerleştirilen öğrencilerin muafiyet ve intibak işlemleri ile ilgili bölüm tarafından
komisyon kurulmasını sağlamak ve sonuçları Dekanlığın ilgili birimine göndermek,
14. Zorunlu ve isteğe bağlı stajlarla ilgili başvuruları almak, bölüm koordinatörüne yardımcı olmak, staj
formlarını ve staj defterlerini saklamak, staj sonuçlarını Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek,
15. Yıllık Faaliyet raporları için Bölümle ilgili öğrenci sayıları, başarı durumları, disiplin cezası alan ve mezun
sayıları ile öğretim elemanlarının kadro durumları, istatistiksel bilgiler ile bölüm faaliyetleri
ilgili belgeleri doldurulmak, bilgilerin güncellenerek gerektiğinde ilgili birime bilgi vermek.
16. Bölüm panolarının tertip ve düzenini sağlamak, gereksiz ve zamanı geçmiş duyuruları kontrol ederek
panodan kaldırmak,
17. Mesai saatlerine uyarak sekreterliğin açık tutulmasını sağlamak,
18. Üniversitemiz Akademik Takvimi dikkate alınarak haftalık ders programları, ders görevlendirmeleri ve
sınav programlarının hazırlanmasında bölüm başkanına yardımcı olmak, zamanında ilan edilmesi ve
öğretim elemanlarına dağıtılmasını sağlamak, Dekanlık ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bildirmek,
19. Yıllık ve diğer idari izinlerini alırken bölüm işlerinin aksamasına meydan vermeyecek şekilde
ayarlamak,
izinli olduğu süreleri EBYS destek hizmetlerine bildirilmesini sağlamak,
25
20. Bölümün,Kırtasiye ve demirbaş eşya gibi ihtiyaçlarını tesbit ederek zamanında temin edilmesini
sağlamak,
21. İç ve dış posta işlemlerinin yazı işleri ile birlikte yürütülmesini ve bölüm öğretim elemanlarına ait
posta ve diğer evrakları teslim almak,ilgilileri haberdar etmek ve zamanında teslimatını sağlamak,
22. Sekreterlik odasının sürekli temiz ve düzenli tutulmasını sağlamak, gereksiz, günü geçmiş evrakları
kaldırmak, mesai saatlerine dikkat etmek,
23. Lisans ve Yüksek Lisans sınav programları hakkında Bölüm Başkanı ile irtibat kurmak ve gereğini
yerine getirmek,
24. Yüksek lisans veya , Doktora yapmak yada Doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere yurtdışında bulunan
araştırma görevlileri için özel bilgi dosyaları hazırlamak, istendiğinde ilgililere vermek,
25. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
26. Fakülte mallarını ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
27. Fakülte Sekreteri ve Bölüm Başkanının vereceği diğer görevleri yapmak,
İŞ ÜNVANI
TAHAKKUK
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE
SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
Katma bütçe ve Döner Sermaye aracılığı ile satın
alma, yolluk, ek ders ve diğer harcamaları ile ilgili
evrakları düzenleyip mali işlerle ilgili yazışmaları yapar
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Örgün II.öğretim ve yaz okulu ek ders ödemeleri ve mesai ile ilgili gerekli işlemleri yapmak ve
ücretlerin ödenmesini sağlamak.
2. Ek ders, Yolluk vb ödemelerde Fakülte özlük büroları ile koordineli çalışarak görevden ayrılan, göreve
başlayan, izinli raporlu ya da geçici görevli personelin takip edilerek kendilerine hatalı ödeme
yapılmasını önlemek.
3. Jüri üye ücretlerinin takibi ve ödenmesi için gerekli işlemlerin yapılması,
4. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak
5. Amirlerin bilgisi olmadan yapılan ya da yapılacak ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve belge
verilmesini önlemek
6. Personele ait bilgileri sürekli güncel tutarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na aktarmak,
7. Fakülte etik kurallarına uymak
8. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
9. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek
10. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer işleri yapmaktır.
26
İŞ ÜNVANI
YAZI İŞLERİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
FAKÜLTE SEKRETRİ
TEMEL GÖREVLERİ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Fakültenin genel yazışmalarını yazmak ve gereğini yerine getirmek,
2. EBYS üzerinden gelen yazıları ilgili birimlere göndermek ve cevap verilmesi gereken yazılara cevap
vermek,
3. Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu gündemlerini hazırlamak, kararları yazmak ve ilgili kişi, birim ve
kurumlara göndermek,
4. İç ve dış posta işlemlerinin her gün düzenli yürütülmesini sağlamak,
5. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi korumak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini
önlemek,
6. İş verimliliği ve barışı açısından diğer birimlerle uyum içerisinde çalışmak,
7. Fakültenin yıllık faaliyet raporunu ilgili bilgileri toplamak ve Dekan Yardımcısı nezaretinde yıllık
faaliyet raporunu hazırlamak ve gereğini yapmak,
8. Fakültenin Stratejik planlamalarında Dekan Yardımcılarına yardım etmek ve raporlarını yazmak,
9. Yazışmaların kısa, anlaşılır ve hatasız olmasına özen göstermek,
10. Birimlerden gelen evrakları kontrol ederek almak, hatalı olanları geri göndermek,
11. Yasa ve yönetmeliklerde yapılan değişiklikleri izlemek,
12. Süreli yazıları takip etmek,
13. Yıl sonlarında arşivlenmesi gereken evrakları kaldırmak, süresi dolanları imha etmek ya da geri
kazandırmak için güvenilir kuruluşlara teslim etmek,
14. Üst makamlara, diğer kurum ve kuruluşlara gönderilen evrakların bir nüshasını muhafaza etmek,
15. Gereksiz yazışma yapılmasını önlemek,
16. Çalışma odasında tehlikeli olabilecek ocak, ısıtıcı, çay makinesi gibi cihazları kullanmamak, mesai
bitiminde bilgisayar, yazıcı gibi elektronik aletleri kontrol etmek, kapı ve pencerelerin kapalı
tutulmasını sağlamak,
17. Fakültenin etik kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek
18. Fakülte varlıkları ve kaynaklarını verimli ve ekonomik kullanmak,
19. Savurganlıktan kaçınmak, gizliliğe riayet etmek,
20. Paydaş Analiz, Bilimsel Proje yazılarını yazmak,
21. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
22. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
23. Dekan ve Fakülte Sekreterinin vereceği diğer görevleri yapmak,
27
İŞ ÜNVANI
SATIN ALMA
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE
SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
Katma bütçe ve Döner Sermaye aracılığı ile satın
alma, yolluk, ek ders ve diğer harcamaları ile ilgili
evrakları düzenleyip mali işlerle ilgili yazışmaları
yapar
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Fakültenin katma bütçesinden ve Döner Sermayesi aracılığı ile yapılacak harcamaların
evraklarını hazırlayıp ilgili birimlere göndermek ve takip etmek,
2. Harcamalara ilgili gerekli komisyonların oluşturulmasında Dekan ve Fakülte Sekreterine destek
olmak, belirlenen komisyon üyelerini bilgilendirmek,
3. 4734 Sayılı kanun çerçevesinde Fakülte ihtiyaçlarını tespit etmek, buna göre satın alınması
gereken malzemelerle ilgili piyasa Araştırması yapmak, gerekli evrakları hazırlamak ve mal ve
malzemenin teminini sağlamak,
4. Ödemelerin kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, zamanında yapılmasına dikkat etmek,
gereksiz ve hatalı ödemem yapılmamasına özen göstermek.
5. Fakülte mallarını ve kaynaklarını ekonomik olarak kamu yararına kullanmak
6. Savurganlıktan kaçınmak
7. Kılık-kıyafet yönetmeliğine uymak
8. Fakültede yapılması gereken bakım-onarımlarla ilgili piyasa araştırmasını yapmak, uygun olan
firma ile yıllık bakım sözleşmelerini yapmak, yapılan işleri takip etmek, gerektiğinde
sözleşmenin feshi için Fakülte Sekreteri ve Dekana bilgi vermek,
9. Her yıl yapılan Sayıştay denetimleri sonucunda verilen kararlara uymak
10. Amirlerin bilgisi olmadan yapılan ya da yapılacak ödemeler konusunda ilgisiz kişilere bilgi ve
belge verilmesini önlemek
11. Döner Sermaye ve katma Bütçelerini yapmak,
12. Fakülte etik kurallarına uymak,
13. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
14. Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek
15. Fakülte Sekreteri’nin vereceği diğer işleri yapmaktır.
28
İŞ ÜNVANI
TAŞINIR MAL KONTROL YETKİLİSİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN,DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE
SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
Demirbaş ve diğer malzemenin kanun, tüzük,
yönetmelik ve diğer mevzuat hükümlerine göre
ambar ve kullanıcılara girişini, çıkışını yapmak,
mal ve hizmet alımları ile ilgili kayıtları tutmak,
alınan malzemeyi kontrol ederek depolarda
saklanmasını sağlamak, yıl sonunda sayım
işlemlerini yaparak, ayniyat hesabını ilgili yerlere
göndermek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Harcama birimince edinilen (satın alma ,devir ve hibe yoluyla) taşınırlardan muayene ve
babulü yapılanları cinsve niteliklerine göre sayarak teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve
kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek,
2. Depoları daima temiz, düzenli, aranılanı kolayca bulacak şekilde tutmak,
3. Depolarla ilgili kayıtları usulüne uygun olarak tutmak,
4. Satın alınan ve depolara konan kırtasiye, demirbaş malzeme ile diğer araç-gerecin ihtiyaç
oranında birimlere dağıtılmasını planlamak ve teslimini sağlamak,
5. Birimler ve çalışma odalarında bulunan demirbaş malzemenin tahsis onaylarını alarak,
demirbaş eşya kayıt defterine işlemek, odalara, o odada bulunan demirbaşların listesini
asmak,
6. Birimlerce iade edilen kullanılabilir demirbaş malzemeyi muhafaza etmek, bozuk, tamiri
mümkün olmayanların kayıtlardan terkini ile hurda durumunda bulunanların demirbaş
kayıtlarından düşülmesi, imha edilmesi ya da gösterilen yere tutanakla teslimini sağlamak,
7. Birimlerin malzeme taleplerini, ambar mevcudu oranında karşılamak, biten ya da bitmek üzere
olan malzemen satın alınması için amirlerine düzenli olarak bilgi vermek, onları uyarmak,
8. Hibe yoluyla verilen malzemelerin kayıt altına alınarak, birimlere dağıtılmasını sağlamak,
9. Yılsonu itibariyle, İlgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak, ayniyat giriş-çıkış kayıtlarının ve
demirbaş eşyaların kesin hesaplarında Stratejik Daire Başkanlığı ile mutabakata varmak, yıl
sonu evraklarını hazırlayarak, imzalandıktan sonra, ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak,
10. Depolarda satın alınmasına rağmen, çok az kullanılan, ekonomik olmayan, buna karşılık büyük
talep gören malzemenin tespit edilerek, planlamada ve satın almada amirlerine bilgi vermek,
11. Birimlerin taleplerini planlayarak, periyodik olarak verilmesini sağlamak, bunun için gerekli
önlemleri almak,
12. Depoların düzen ve temizliği yanında güvenliğini sağlamak, bu konuda gerekli tedbirleri
almak,
13. Odalarda bulunan demirbaş eşyanın numaralandırılmasını ve kişilere zimmetlenmesini
sağlamak,
14. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak,
15. Çalışmalarında gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak,
16. Görevli ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek,
17. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
18. Yasa ve yönetmelikleri takip ederek, sürekli bilgilerini yenilemek, üst makamlara, hatalı, eksik,
işlemleri onaylatmaktan kaçınmak,
19. Birimlere ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak, ilgisiz kişilerin eline geçmesini
önlemek, Dekan ve Fakülte Sekreterinin onayı olmadan kişilere malzeme, bilgi ve belge
vermekten kaçınmak,
20. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.
29
İŞ ÜNVANI
ÖZLÜK İŞLERİ (Personel-Maaş)
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
FAKÜLTE SEKRETRİ
TEMEL GÖREVLERİ
Fakültenin idari, akademik, 4/B Sözleşmeli ve
Yabancı uyruklu personelin (Açıktan (yeniden)
atama,
naklen
tayin
(ayrılan-başlayan),
emekli,istifa, ücretsiz izin, yıllık izin, sağlık
izinlerini takip etmek,yapmak ve özlük haklarının
ödenmesini sağlamak.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Göreve başlayan (açıktan, naklen) personele ait bilgilerin otomasyon (bilgisayar) kayıtlarını
yapmak, bakmakla yükümlü olduğu aile bireylerine ilişkin beyannamelerini almak, başlama
yazılarını ilgili bölümlere yazmak.
2. Açıktan atanacak personelin müracaatlarının kabulü, jüri üyelerinin belirlenmesi ve atanlaması
ile ilgili tüm işlemleri yapmak,
3. Emekli olan ve/veya başka kurumlara naklen atanan, ücretsiz izine ayrılan personellerin ilişik
kesme ve yazışma işlemlerini yürütmek.
4. İdari, Akademik ve 4/B sözleşmeli ve yabancı uyruklu personelin yıllık izin belgelerini
düzenlemek ve takip etmek.
5. Aday memurların adaylık sürelerini takip etmek, birinci sicil amirine bilgi vererek
adaylıklarının kaldırılması için gerekli yazışmaları yapmak.
6. İdari, Akademik ve 4/B sözleşmeli personele ait sağlık raporlarını maaş tahakkuk,
döner sermaye, bildirmek.
7. Akademik ve İdari personelin terfi, maaş ile diğer zam ve farklarının sürelerini takip etmek
ve yapmak,
8. 3. Ve 4. Yılını dolduran Profesörlerin Rektörlük olurlarını almak,
9. SGK ile ilgili tüm işlemleri takip etmek ve süresi içinde yapmak,
10. Akademik ve İdari personel bilgilerinin HİTAP vb sistemlere girmek ve güncellemek,
11. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.,33.,38.,39.,40/a,40/b,40/c maddeleri gereğince
görevlendirmelerin yapılması, takip edilmesi, sonuçlandırılması ve kayıtlarının tutulması,
12. Yabancı Uyruklu personelin teklif edilmesi, sözleşmelerinin yapılması ve işlemlerin
sonuçlandırılması,
13. İdari ve Akademik personelinin Rektörlük Makamından gelen kıdem, derece terfilerini takip
etmek, bilgisayara kaydererek maaş tahakkuk birimine bildirmek.
14. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kuruluna girmesi gereken evrakları ilgili birime
vermek, control etmek ve alınan kararları ilgili birim ve kişilere bildirmek.
15. Fakülte Kurulu, Yönetim kurulu, Bölüm ve Anabilim Dalı Başkanları ile diğer komisyon
üyelerinin görev sürelerini takip etmek, görev süresi sona erenlerin yerine yenilerinin
seçilmesini sağlamak,
16. Öğretim üyesi ve öğretim elemanlarının başvurdukları kadrolara atama işlemleri için gerekli
dosyaları hazırlamak ve yazışmaları yapmak.
17. İlan edilen akademik kadro ilanlarını takip etmek, atama için gerekli tüm işlemleri yapmak,
18. Görev süresinci gizlilik, doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak.
19. Kılık-kıyafet yönetmelik ilkelerine riayet etmek.
20. Dekanlığa ya da kişilere ait her türlü bilgi ve belgeyi koruyarak ilgisiz kişilerin eline geçmesini
önlemek.
21. Akademik ve idari personel ile ilgili tüm yazışmaların kişilerin dosyalarına kurallara gore
konulması,
22. Tüm faaliyetlerinde iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak görev yapmak
30
23. Yaptığı işin kalitesinden sorumlu olmak ve kendi sorumluluk alanı içerisinde gerçekleştirilen
işin kalitesini kontrol etmek.
24. Fakültemiz İdari ve Akademik personelin doğum, ölüm yardımı ödemelerini yapmak,
25. Kısmi zamanlı öğrencilerin alımı ve çıkarılması ve aylık puantajlarının doldurulması ve SKS
Daire bakşanlağına bildirmek,
26. Anadolu Üniversitesi ve diğer görevlendirmelerde personele ait görev kağıtlarının dağıtımını
sağlamak,
27. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer görevleri yerine getirmek.
İŞ ÜNVANI
TEKNİSYEN YARDIMCISI/HİZMETLİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI, FAKÜLTE
SEKRETERİ
TEMEL GÖREVLERİ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Amirlerinin verdiği görev ve emirleri anında uygulamak,
2. Görev yerini, göreve mani bir hal meydana gelmedikçe terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve
görev yapmasını engelleyen durumları anında amirlerine bildirmek,
3. Binayı periyodik aralıklarla dolaşırken gereksiz olarak yanan lambaları söndürmek, kapı ve
pencereleri kapatmak, elektrik ve su kesilmelerine karşı dikkatli olmak, ilgilileri uyarmak,
4. Öğrenci, öğretim elemanı ya da personeli ziyarete gelenlere yol göstermek, ilgili yerlere
ulaşmalarına yardımcı olmak,
5. Temizlik, onarım ve benzeri konularda gördüğü eksiklikleri ya da karşılaştığı olumsuzlukları
ilgililere bildirmek,
6. İzin taleplerini, aynı görevi yapan arkadaşları ile anlaşarak, idarenin çalışma sistemini
aksatmayacak şekilde en uygun zamanlarda talep etmek ve kullanmak,
7. Fakülte içi evrak dağıtımını yapmak,
8. İlgili birimlerde hazırlanan evrakların zamanında yerine ulaştırılmasını sağlamak,
9. İlan panolarına gerekli yazıları asmak, süresi geçenleri kaldırmak,
10. Yapılan işi benimseyip, sorumluluğunu bilmek, her konuda hızlı ve güvenilir olmak,
11. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak
12. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.
31
İŞ ÜNVANI
TEKNİSYEN/FOTOKOPİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
DEKAN, DEKAN YARDIMCILARI FAKÜLTE
SEKRETRİ
TEMEL GÖREVLERİ
Bölüm fotokopi ve baskı hizmetlerini çabuk,
ekonomik ve güvenilir şekilde yürütmek.
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Fakültenin bakım ve onarım çalışmalarına katılarak, yardımcı olmak,
2. Özellikle, makine teçhizat ve bina bakım onarımlarında satın alınacak malzemeler konusunda
idareye destek olmak, Yapım çalışmalarını izlemek, ilgilileri bilgilendirmek,
3. Fotokopi ve baskı hizmetini herkese eşit olacak şekilde, düzgün, hızlı ve en ekonomik şekilde
yerine getirmek,
4. Baskı ve Fotokopi odasının güvenliğini sağlamak, odaya gereksiz ve ilgisiz kişilerin girmesini
engellemek,
5. Özellikle sınav dönemlerinde sınav programlarını temin ederek, öğretim elemanlarının
zamanında ve yeteri kadar soru basmalarını yardımcı olmak, unutanları uyarmak, Hafta sonu
sınavları için gerekli önlemleri almak,
6. Odaya, özellikle sınav dönemlerinde hiçbir öğrencinin girmesine izin vermemek, gerekirse
baskı sırasında odanın kilitli kalmasını sağlamak,
7. Her baskıdan sonra, makinede numune ya da bir kopya kalıp kalmadığını mutlaka kontrol
ederek, ilgili elemana göstermek ve vermek,
8. Yapılan işi kendi işi, Fakülte malını kendi malı gibi görüp onu, korumak ve kollamak,
9. Doğruluk, çabukluk ve güvenirlilik ilkelerinden ayrılmamak,
10. Görevi ile ilgili olarak teknolojiyi yakından takip etmek,
11. Kılık-kıyafet yönetmeliklerine uymak,
12. Makine ve teçhizatlarla ilgili yıllık bakım sözleşmelerinin yapılmasını ve aylık bakımlarının
yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, bunlarla ilgili yazışmaları ve tutulan raporları, garanti
belgelerini muhafaza etmek,
13. Fotokopi ve baskı ile ilgili ihtiyaçları zamanında ilgililere bildirerek, gerekli önlemleri almak,
14. Jeneratörün yakıt ve bakımını takip etmek, yakıtın alınmasını sağlamak ve takip etmek,
15. Yangın ve diğer tehlikelere karşı fotokopi ve kalorifer dairesinin güvenliği ile ilgili gerekli
ekipmanı hazır bulundurmak, eksik olanları tamamlatmak,
16. Fakülte Sekreterinin vereceği diğer işleri yapmak.
32
İŞ ÜNVANI
İDARE AMİRİ
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
FAKÜLTE SEKRETRİ
TEMEL GÖREVLERİ
Fakültenin genel temizliğini yaptırmak, arıza ve
eksiklerin giderilmesini sağlamak
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Fakültenin idari birimlerinde yürütülen hizmetlerden amirlerine karşı sorumludur.
2. Kurallar çerçevesinde temizlik personeli arasında iş bölümü yapmak ve hizmetin düzenli
ve verimli bir şekilde yürüdülmesini sağlamak,
3. Fakültede meydana gelebilecek yangın , su baskını vb. Filaketler ile hırsızlıklara karşı her
türlü terbirni alır, olabilecek eksiklikleri önceden tespit etmek ve yönetime bildirmek,
4. Sınıf, amfi ve labarotuvarların eksiklerini tespit etmek ve gereğini yerine getirmek,
5. Yapılan işlerde öncelikle iş güvenliği için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
6. Teknik ve yardımcı personelin sevk ve idaresini yapmak,
7. Fakülte sorumluluk alanine çevre düzenini sağlamak ve temizliğini yapmak,
8. Fakültede ihtiyaç duyulan taşıma, yükleme ve boşaltma işlerini yaptırmak,
33
İŞ ÜNVANI
ÖĞRENCİ İRTİBAT BÜROSU
BAĞLI OLDUĞU MAKAM
FAKÜLTE SEKRETERİ
EMİR ALACAĞI MAKAM
FAKÜLTE SEKRETRİ
TEMEL GÖREVLERİ
GÖREV VE SORUMLULUKLARI
1. Öğrenci işlerine havale edilen evrakların yazışmalarının yapılması,
2. Öğrenci işleri ile ilgili her türlü sevk ve idari işlerinin yürütülmesi,
3. Eğitim öğretim yılında bölümlerde uygulanacak müfredat programları ile Fakülte Kurulu
Kararlarının uygulanması, rektörlüğe bildirilmesi,
4. Fakülte Kurulunda öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi, (örgün, 2. eğitim, dikey ve yatay
geçiş, yabancı uyruklu, Çiftanadal/yandal) gereği için bölümlere ve Rektörlüğe bildirilmesi,
ilan edilmesi,
5. Disiplin soruşturması açılan öğrencilerin soruşturma raporlarının takibi ve sonuçlarının ilgili
kurum ve kuruluşlara bildirilmesi ceza alan öğrencilerin cezalarının sicillerine işlenmesi,
6. Sınıf danışmanlarının tespitinin yapılması, danışmanlara yapılacak işlerle ilgili bilgi
verilmesi ve sonuçlarının takip edilmesi,
7. Kayıt yenilemeler, Askerlik tecil işlemleri, öğrenim ve katkı kredi takipleri, Başbakanlık ve
diğer bursların takip edilmesi, duyurulması ve gereken işlemlerin yapılması,
8. Staj uygulaması için takviminin belirlenmesi, Fakülte kurul kararının bölümlere bildirilmesi,
staj sorumlusu öğretim üyelerinin staja gidecek öğrencilerin yerlerinin tespit edilmesinin
sağlanması,
9. Sınıf, bölüm ve fakülte temsilcisi seçimlerinin yapılmasının sağlanması ve rektörlüğe
bildirilmesi,
10. Yaz okulunda açılacak derslerin tespitinin yapılması, diğer fakülte ve üniversitelerden
katılacak öğrencilerin müracaatlarını alınması, yönetim kuruluna sevkinin sağlanması,
alınan kararların ve sonuçların ilgili birim ve kurumlara gönderilmesi,
11. Burs ve krediler ile ilgili duyurular yapılması, öğrencinin müracaatının alınması ve ilgili
komisyonlara seçimin yapılmasını sağlamak, sonucun ilgili kurumlara gönderilmesi,
5.4-Diğer Hizmetler
İdarenin görev alnına giren yukarıda açıklanan hizmetlerin dışında, birimimiz öğretim elemanları, idari
personel ve öğrencilerin sosyalleşmeleri, iletişimlerinin ve memnuniyetlerinin artmasına yönelik olarak
Fakültemiz tarafından 2013 yılında gerçekleştirilen diğer bazı hizmetler şunlardır:

30 Ekim- 1 Kasım 2013 tarihleri arasında, geleneksel Fen-Edebiyat Fakültesi Bilim ve Kültür
Günleri kutlanmış ve bu kapsamda çeşitli panel, seminer, konferans ve toplantılar,
düzenlenmiştir.

İdari personel ve yönetici akademik personele akşam yemeği daveti verilmiştir.

Dini bayramlar öncesinde idari personel ile bayramlaşma toplantıları düzenlenmiş ve her
personele bayram hediyesi takdim edilmiştir. Benzer şekilde, akademik personel için de
bayramlaşma ve kutlama yapılmıştır.
34
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Fakülte Dekanı başkanlığında Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu yönetim ve iç kontrol sistemini
oluşturur.
Bunların yanı sıra, Bölüm Başkanlarının yönetiminde Akademik Bölüm Kurulları ve Anabilim Dalı
Kurulları iç kontrol sisteminde yer alırlar. Bölüm ve Anabilim Dalı Akademik Genel Kurulları, Anabilim
Dalları ve Bölümlerin işleyişi ve planlanmasında görev yapmaktadırlar.
Satın almalar 4734 sayılı ihale kanununun hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır.
Birimimizin personel işleri, öğrenci işleri, yazı işleri, mali işler, taşınır kayıt ve kontrol büroları, bölüm
sekreterliklerinin sorumluluk alanına giren işlemlerle ilgili karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk
yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin tespitler ve iş akış süreçleri oluşturulmuş
ve önceki yıllara ait faliyet raporlarında verilmiştir
D- Diğer Hususlar
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi dahilinde eylem planları güncellenerek, aşağıdaki faaliyetler
yapılmaktadır.
1. Fakültede uygulanan tüm süreçlerin belirlenmesi, tanımlanması, süreç hedeflerinin,
süreçlerarası ilişkilerin ve süreç sorumluları ile aktörlerin belirlenmesi
2. Risk yönetimi metodolojisinin uygulanması
3. Çalışanların performanslarının değerlendirilmesi.
4. Yüksek performans gösteren çalışanları takdir ve teşvik etmek, çalışanların mesleğine
ve kurumuna bağlılığını güçlendirmek, etik çalışma prensiplerine uyulmasını sağlamak,
sürekli gelişimi sağlamak ve hizmet kalitesini arttırmak amaçlarıyla ödüllendirme
sistemi kurulması.
5. Çalışan memnuniyeti ve iş tatmini sağlamaya yönelik geri bildirim mekanizmalarının
(anketler, yüzyüze görüşme vs.) oluşturulması.
6. Eğitim-öğretim hizmetlerinin öğrencilerin beklenti ve gereksinimlerini hangi ölçüde
karşılayabildiğini belirleyen bir mekanizmanın (anketler, yüz yüze görüşme vs.)
oluşturulması.
35
II- AMAÇ ve HEDEFLER
2013-2017 Birim Stratejik Planında belirlenen Amaç ve Hedefler doğrultusunda 2013 faaliyet yılı
öncelikli hedefleri aşağıda belirtilmiştir.
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Tablo: 25 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç-1
Stratejik Hedefler
Hedef-1 2017 yılı sonuna kadar Fakültedeki fiziki koşulları
öğrenci ve personel açısından yeterli hale gelmesini sağlamak
Kurumsal dönüşümü sürdürülebilir kılmak
Stratejik Amaç-2
Mali kaynakları güçlendirmek.
Hedef-1 BAPKO, TÜBİTAK, DPT, AB, İSTKA (İstanbul
Kalkınma Ajansı) ve diğer fon kaynaklarından sağlanan proje
desteği miktarını her yıl artırarak 2017 yılı sonuna kadar yıllık
1.800.000 TL’ye yükseltmek
Hedef-2 Bağış ve sponsorluk yolu ile 2017 yılı sonuna kadar
her yıl en az 90.000 TL ayni veya nakdi destek sağlamak
Hedef-3 Döner sermaye kapsamında elde edilen gelirleri her
yıl düzenli olarak arttırarak 2017 yılı sonuna kadar 80.000
TL’ye yükseltmek
Hedef-4 Fakültedeki yabancı uyruklu öğrenci sayısını her yıl
arttırarak 2017 yılı sonuna kadar toplam öğrenci sayısının %
5’ine yükseltmek
Stratejik Amaç-3
İş hayatında tercih edilen öğrenciler
yetiştirmek
Hedef-1 Bilgisayar laboratuvarlarındaki bilgisayar ve yazılım
eksikliklerinin 2015 yılı sonuna kadar giderilmesini sağlamak
Hedef-2 2017 yılına kadar 20 adet sektörel gezi yapılmasını
ve toplam 500 öğrencinin sektörel gezilere katılımını
sağlamak
Hedef-3 İç Kontrol Stardartlarına uyum çalışmaları
kapsamında yapılan çalışmaları geliştirmek; idari personel için
hizmetiçi eğitim seminer ve kursları yapmak, memnuniyet
anketleri ve ödüllendirme sistemi oluşturmak.
36
Hedef-4 Fakülte mezunlar veri tabanı oluşturmak,
mezunlarla iletişimi devam ettirebilecek bir organizasyon
oluşturmak
Stratejik Amaç-4
Referans alınan bilimsel çalışmalar yapmak
Hedef-1 Fakülte dergisini 2017 sonuna kadar uluslararası
indekslerde taranır hale getirmek
Hedef-2 2013 yılında Fakültede yabacı dil ile ilgili ikinci bir
derginin yayınlanmasını sağlamak
Hedef-3 2017 yılı sonuna kadar, fen ve/veya edebiyat
alanında her yıl en az 3 adet kongre/sempozyum düzenlemek
Hedef-4 Uluslararası işbirliğine dayalı proje ve yayınları
teşvik ederek sayılarını 2017 yılı sonuna kadar artmasını
sağlamak
Hedef-5 2017 yılı sonuna kadar en az 60 adet
ulusal/uluslararası nitelikte yayın yapmak
Stratejik Amaç-5
Uluslararası düzeyde etkili ilişkiler ağı
geliştirmek
Hedef-1 2017 yılına kadar uluslararası değişim
programlarına katılan öğrenci sayısını 80’e, öğretim elemanı
sayısını da 5’e yükseltmek
Hedef-2 2017 yılı sonuna kadar en az iki adet uluslararası
düzeyde ikili işbirliği anlaşması imzalamak
37
B.Temel Politikalar ve Öncelikler
Esas alınacak politika belgeleri kamu idaresinin faaliyet alanı ve içinde bulunduğu sektöre göre
değişmektedir. Ancak örnek olması açısından aşağıdaki politika belgeleri sayılabilir.
—Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tarafından Hazırlanan “Türkiye’nin Yükseköğretim
Stratejisi”
—Kalkınma Planları ve Yılı Programı,
—Orta Vadeli Program,
—Orta Vadeli Mali Plan,
—Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eki Eylem Planı,
C. Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A.Mali Bilgiler
1-Bütçe Uygulama Sonuçları
Fen-Edebiyat Fakültesi bütçe uygulamaları sonuçları, aşağıdaki tabloda sunulmaktadır. Söz konusu
bilgiler şu başlıklar altında toplanmıştır:

Personel Giderleri

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, Cari Transferler

Sermaye Giderleri
38
1.1-Bütçe Giderleri
Tablo: 26 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BÜTÇE GİDERLERİ
2013
BÜTÇE
BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇEK.
ORANI
TL
TL
%
-
-
-
11.556.600,00
11.203.624,44
97
2.251.800,00
2.163.727,15
96
99.000,000
98.893,67
99
04 - CARİ TRANSFERLER
-
-
-
05 - SERMAYE GİDERLERİ
-
-
-
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
02 - SOSYAL GÜVENLİK
KURUMLARINA DEVLET PRİMİ
GİDERLERİ
03 - MAL VE HİZMET ALIM
GİDERLERİ
1.2-Bütçe Gelirleri
Tablo: 27 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BÜTÇE GELİRLERİ
2013
BÜTÇE
TAHMİNİ
2013 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
GERÇEK.
ORANI
TL
TL
%
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
-
-
-
02 – VERGİ DIŞI GELİRLER
-
-
-
03 – SERMAYE GELİRLERİ
-
-
-
04 – ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
-
-
-
739.700,00
894.574,44
100
(Hazine Yardımı)
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
(İkinci Öğretim-Yaz Okulu)
39
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
2013 yılında katma bütçeden verilen Yolluk, Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme alımları, BakımOnarım ve Hizmet Alımlarında ödenek yetersizliği nedeniyle öğrenci laboratuarları için gerekli birçok
kimyasal ve malzeme alınamamıştır. Öğretim üyeleri ve araştırmacılara, yurt içi ve yurt dışında yapılan
bilimsel toplantı, kongre, sempozyum vs. benzeri etkinliklere katılırken tatmin edici bir ödeme
yapılamamaktadır.
3- Mali Denetim Sonuçları
(Birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı
alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)
4- Diğer Hususlar
Mali yönden birimin karşı karşıya bulunduğu bazı problemler aşağıda özetlenmiştir:
Bütçe yetersizliği nedeniyle yaşanan sıkıntıların olması.
Laboratuar akreditasyonlarına ödenek ayrılmaması sonucunda Fakülte Laboratuarlarının “Akredite
Laboratuar” olma özelliğini giderek kaybetmesi; dış laboratuarlarla rekabet gücünü tamamen
kaybetmesi ve bu faaliyetlerin büyük ölçüde yabancı şirketlerin eline geçmesi.
Özellikle bürolarda çalışan nitelikli eleman sıkıntısı yaşanmaktadır.Örneğin Mali İşler, Bölüm
Sekreterliği gibi deneyim gerektiren birimlerde çalışan memur sayısı yeterli değildir. Bu bir risk
oluşturmaktadır.
Fakülte binasının fiziki kapasitesi çok büyük ve geniş olduğu için elektrik, mekanik, cam işleriyle
ilgili Teknik Büroda çalışan deneyimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır.Laboratuarlarda çalışacak
bilgisayar ve laboratuar teknikerlerine ihtiyaç duyulmaktadır.
Personelin yalnızca tek birimde çalışması ve eleman azlığı nedeniyle rotasyonun gerçekleşememesi
önemli bir olumsuzluktur.Bu nedenle memurlar yalnızca çalıştıkları alanı ilgilendiren mevzuatla
ilgilenmektedirler.
B- Performans Bilgileri
Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince
Performans bilgileri başlığı altında,
—İdarenin stratejik plan ve performans programı uyarınca yürütülen faaliyet ve projelerine,
—Performans programında yer alan performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile
meydana gelen sapmaların nedenlerine,
—Diğer performans bilgilerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verilir.
Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler.
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Fen-Edebiyat Fakültesi faaliyet bilgileri aşağıdaki tablo ve grafiklerle sunulmaktadır. Söz konusu
bilgiler şu başlıklar altında verilmektedir.

Üniversite ve Diğer Kuruluşlar Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel
Toplantılara Katılanların Sayısı ve Oranı
40

Üniversite Öğretim Üyeleri veya İdari Kesim Tarafından Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası
Bilimsel Toplantı Sayısı ve Oranı

İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar, Öğretim Üyesi ve Diğer Öğretim
Elemanları Başına Düşen Yayın Sayıları ve Oranları

Üniversitelerarası İkili Anlaşmalar

Projeler ve Destekleyen Kurumlar

Bilimsel Araştırma Proje Sayısı
41
1.1. Faaliyet Bilgileri
Tablo: 28 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTE ve DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARA
KATILANLARIN SAYISI VE ORANI
(Öğretim Elemanı/İdari Personel)
Bölümler
Sempozyum
Alman Dili ve Ed.
Bilgi ve Belge Yönetimi
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
3
4
1
-
3
6
6
10
Biyoloji
3
3
19
11
Coğrafya
5
-
Fizik
-
Mütercim Tercümanlık
(Almanca)
Mütercim Tercümanlık
(Fransızca)
Mütercim Tercümanlık
(İngilizce)
Kimya
Açık
Tiyatro,Konser,
Söyleşi
-
-
-
-
11
1,83
-
-
8
-
-
33
2,2
-
1
-
-
-
-
34
1,47
1
-
-
3
-
-
9
0,81
-
-
-
19
-
-
-
-
19
1
-
-
1
-
-
-
1
-
-
2
1
1
1
-
-
-
-
-
1
-
3
1
-
-
-
1
1
-
-
-
-
2
0,33
18
17
4
-
3
-
3
-
-
45
1,36
Matematik
7
10
3
-
-
-
-
-
-
20
0,8
İstatistik
-
2
-
-
-
-
-
-
-
2
-
Sanat Tarihi
1
-
-
-
-
-
-
-
1
Sosyoloji
9
13
5
-
16
-
-
-
-
2
43
3,30
Tarih
32
6
8
5
-
-
-
7
-
58
1,70
Türk Dili ve Edebiyatı
9
2
-
-
-
-
-
2
13
0,46
Fransız Dili ve Edebiyatı
1
1
1
1
5
5
Toplam
92
81
41
2
301
22,76
1
16
44
0
42
15
10
Sergi, Turnuva
Toplam
Öğretim Elemanı
Teknik Gezi
Oturum
Sayısına Oranı
0,5
Grafik: 3 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTE VE DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL
TOPLANTILARA KATILANLARIN ORANI
43
Tablo: 29 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ VEYA İDARİ KESİM TARAFINDAN DÜZENLENEN ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR
Etkinliğin Adı-Tarihi
Bölüm/
Toplam Sayı
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
Alman Dili ve
Edebiyatı
IFSO XVIII. World
Congress. 18th
World Congress of
Bezmialem Üniversitesi
International
Federation for the
Surgery of
Obesity&Metabolic
Biyoloji
M.Ü. 6.
Eczacılık Fakültesi,
Prof.Dr. Erdem
“Likenler” konulu
YEŞİLADA,
seminer, Zeytinburnu
11 Nisan 2013
Tıbbi Bitkiler Bahçesi,
Disorders 28-31
İstanbul, 16 Mayıs
august 2013 (Prof.
2013.
Biyoloji Konulu
2
Biyoloji Kariyer
Ödüllü
Günleri - 2013
Fotoğraf
7
Yarışması, 1317 Mayıs 2013
Dr. Belgin Süsleyici
Duman)
Sinema Sanatçısı
ve Uzm.Ekolog
1
Ediz HUN, 15
Nisan 2013
44
Bölüm/
Toplam Sayı
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Dr. Radegundis
Mütercim
Tercümanlık
( Almanca)
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
Haydar Zorlu
Stolze
“Goethe
“Hermeneutik
Faust”
und Übersetzen”
2
22.04.2013
22.02.2013
İSAM
Kütüphanesi
1
Özyeğin
Üniversitesi
1
Kütüphanesi
Atatürk
Kitaplığı
Bilgi ve Belge
Yönetimi
1
Koç
Üniversitesi
1
Kütüphanesi
Sabancı
Üniversitesi
1
Kütüphanesi
Cilt Atölyesi
1
Coğrafya
Bölümü
Öğrencileriyle
İzmir, Selçuk,
Efes,
Kuşadası,
Didim, Milas,
Coğrafya
Bodrum
Yarımadası ve
yakın
çevrelerinde
Arazi Çalışması
(25-28 Nisan
2013)
45
1
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
Coğrafya
Bölümü
Öğrencileriyle
Riva Havzası
ve Çevresinde
1
Arazi Çalışması
(22 Kasım
2013)
Coğrafya
Bölümü
Öğrencileriyle
GöztepeÜmraniyeÖmerli-Şile ve
1
Çevresinde
Arazi Çalışması
(05 Aralık
2013)
Fizik
“Polimer Yapısına
Bağlı
Entropik
Katkıların SimhaSomcynsky ÖrgüBoşluk
Teorisine
Sistematik Olarak
Eklenmesi”,
U.
Yahşi,
C.Tav,
Uluslarası
Fizik
Kongresi,
Eylül,
2013
“A Non-Newtonian
Viscosity
Model
Associated
with
Temperature and
Pressure
Dependent
Hole
Fraction”,U.Yahşi,
C.Tav, Uluslarası
Fizik
Kongresi,
Eylül, 2013
“Chemical
Composition of
Wet,Bulk
and
Dry Deposition
in
Kırklareli,
Turkey”, Bulent
O.
Akkoyunlu,13the
Inter.
Multidisciplinary
Scientific
GeoConference,
June 2013
“Structral
Characterization
of
spinel
Ferromagnetic
thin Films of
CdCr2S4”,
Mustafa
Özdemir,
ICNM2013,
September 13
2
2
46
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
“Superparamagn
etic Properties of
the New YFe2xPtxSb2
Compounds,
ICNM2013,
September 13
“Preparation of
the
filled
skutterudite
BaFe4-xPtxSb12
Compounds,
Mustafa
Özdemir,
ICNM2013,
September 13
“Growth
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
1
1
and
Interface
Induced
Magnetic
Anisotropy
of
1
Nickel thin Films
Grown on GaAs
(100),
Mustafa
Özdemir,
ICNM2013,
September 13
“Coexistence of
Magnetism
and
Superconductivit
y
in
Ba11
xLaxFe1.9Pt0.1
As2”,
Mustafa
Özdemir,
ICNM2013,
September 13
47
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
“Effect of Ti and
Bi
doping
on
Magnetization of
layered
1
Ca3Co4O9”,
Mustafa
Özdemir,
ICNM2013,
September 13
“Pt-doped
BaFe4Sb12”,
Mustafa
Özdemir,
1
9the
Nanoscience and
Nanotechnology,
June 13
“Magnetic
and
structural
properties of the
new
YFe2-
xPtxSb2
1
Compounds”,
Mustafa
Özdemir,
9the
Nanoscience and
Nanotechnology,
June 13
“Pt-doped
BaFe4Sb12”,
Mustafa
Özdemir,
1
Joint
European
Magnetic
Symposia,
48
Sempozyum
Kongre
Konferans
“The
Effect
the
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
of
Gate
Dielectric
Layer
Thickness
on
1
OFET
Characteristics”,
F.
Dumludağ,
APMAS
April
2013
“Methanol
Vapors
Sensing
with
Porous
Silicon”,
1
F.
Dumludağ,
APMAS
April
2013
“Tiyol-En
Esaslı
Polipirol
İçeren
Kompozitler”, F.
Dumludağ,
Ulusal
II.
1
Ege
Kompozit
Malzemeler,
Kasım 2013
“Structural
and
Luminescence
Properties
of
CdNb2O6:Er3+”,
Murat
Nato
Erdem,
1
Advanced
Study Inst. On
Nano-Structures
For Optics and
Photonics
49
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
“Microstructure
and
Luminesence
Properties
of
Er3+
doped
CdNb2O6
colubite
1
oxides
synthesized
Molten
by
salt
technique”,
Murat
Erdem,
Sep 2013
“Structural
and
Spectroscopic
Properties
of
TeO2-GeO2
doped
with
Er3+”
Murat
Erdem,
Int.
Powder
Porous
Materials,
1
Sep
2013
“Spectroscopic
Properties
of
Nd3+: CdNb2O6
phosphors”
Murat
Erdem,
Int.
Powder
1
Porous
Materials,
Sep
2013
50
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
“Microstructure
of
SiO2
glass
doped with ZnSe
quantum
1
dots
and Nd3+ ions”,
Murat
Erdem,
Sep 2013
“Effects of Nd3+
ions
on
the
Crystallited Size
Distribution
of
ZnSe
quantum
dots
in
1
siO2
Glasses”, Murat
Erdem, MRS Fall
Meeting
and
Exhibit,
Dec
2013
Mütercim
Tercümanlık
( Fransızca)
1
Çeviri Projesini
Yönetmek I,
Mütercim
Tercümanlık
( İngilizce)
Konuşmacı: Ahmet
Çallı - ES Çeviri A.Ş.)
24.10.2013
1
Fatma Sevin
OKYAY ile
Söyleşi -
2
17.04.2013;
Çeviri Projesini
Yönetmek I,
Konuşmacı: Ahmet
Çallı - ES Çeviri A.Ş.)
30.10.2013
51
1
Bölüm
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Big Data
İstatistik
1.IUPAC2013- 44th
World Chemistry
Congress
11-16
August,2013,
Istanbul
2. I. UlusalOrganik
Kimya
Kongresi,
25-29 Ekim 2013
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
1
18.12.2013
Marine
Pollution and
Suistainable
Management
of
Coastal
Environment
12
August
2013
Söyleşi
Royal Society of
Chemistry
(İngiliz
Kimya
Derneği)
Dergilerinde
Bilimsel Makale
Yayımlama
Süreci,
Stuart
GOVAN
(RSC
Uluslararası
Proje
Birimi
Yöneticisi),
22
EKİM 2013
Klas
Kimya
Galvano
Sanayi,7
Kasım 2013
4
Yapı Kimyasalları
ve Uygulamaları,
Beyhan
GÖZOĞUL (Dow
Kimyasalları
Yöneticisi),
3
EKİM 2013
Akkim Kimya
Sanayi,10
Mayıs 2013
3
Kaan Dericioğlu,
BULUŞLAR
VE
PATENT
SİSTEMİ,
19
Aralık 2013
Polisan Boya,
3 Mayıs 2013
2
Kimya
Neşe
Bulut,Kayalar
Kimya–Boya
Sektörüne Genel
Bakış,Ahşap
Boyalarında Yeni
Teknoloji ve
Trendler, Kimya
Günleri, 8 Mayıs
2013.
1
52
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
Dr.
Mehmet
Hulusi Turgut –
Çekmece
Nükleer
Araştırma
Merkezi
–
ÇNAEM’de
yapılan
faaliyetler,Kimya
Günleri, 8 Mayıs
2013.
1
Levent Artüz MAREM
Proje
KoordinatörüMarmara Denizi,
Kimya Günleri, 8
Mayıs 2013
1
Mustafa Bağan –
Türkiye
Kimya
Sanayicileri
Derneği
Genel
Sekreteri
–
Kimya
Sanayinde
Trendler,Kimya
Günleri, 8 Mayıs
2013
1
Barış Tugay –
Gülçicek
Uçan
Yağlar SanayiKoku
Endüstrisi,Kimya
Günleri, 9 Mayıs
2013
1
53
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
Erkan Baykut –
Türkiye
Kimya
Derneği BaşkanıKimya
Sektörüne Genel
Bir Bakış, Kimya
Günleri, 9 Mayıs
2013
1
Dr. İlhan Koşan
–
Kimya
Y.Mühendisi
–
Kimya
Sektörünün
Geleceği ve ARGE’nin
Önemi,Kimya
Günleri, 9 Mayıs
2013
1
Buket Hekimhan
– Pharmavision
– Ilaç Sektörüne
Genel
Bakış,
Kimya Günleri, 9
Mayıs 2013
1
Prof Dr. İbrahim
Saraçoğlu
Bitkilerin insan
sağlığında
önemi,Kimya
Günleri, 9 Mayıs
2013
1
Matematik
Sanat Tarihi
Tarihsel
Süreçte
Kadıköy’ün
Kültürel Kimliği
1
54
Sempozyum
Uluslararası
Sempozyum:
Gender and
Migration:
Critical Issues
and Policy
Implications,
11-13 Mayıs
2013
Kongre
Konferans
Hülya Arık
“Ulusal Güvenlik
ve Sekülerizm
Kesişiminde
Kadın Bedeni:
Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin
İrtica ile
Mücadelesine
Feminist Bir
Bakış”
10 Ekim 2013
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
25 Eylül 2013
Women’s Voices
Now –Global Tour
- Marmara Ün.
Anıl Al-Rebholz:
“Risk and Society&
4
The Sociology of Ulrich
Atölye
organizasyonu,
film gösterimi ve
Beck”
27 Kasım 2013
Panel.
Ece Öztan, “Refah
Sektörü ve Göçmen
Kadınlar: Amsterdamlı
Sosyoloji
1
Türkiye Kökenli
Kadınların Yurttaşlık
Deneyimleri’
17 Nisan 2013
Süheyla Pınar Alper,
“Duygusal Zeka ve
1
Kadınlar”
11 Mart 2013
Ömer Miraç Yaman,
“Yoksul Gençlik Örneği
1
Olarak Apaçi Gençlik”
29 Nisan 2013
Tarih
Uluslararası
Irak
Sempozyumu
(23-24 Mayıs
2013)
Rusya Türkleri
(Prof.Dr.Ahmet
Kanlıdere (1 Şubat
2013)
Selefilik
Sempozyumu
(8-10 Kasım
2013)
Yeni Dünya Düzeni ve
Kapitalizm(S.Seyfi
ÖĞÜN) (1 Mart 2013)
55
Prof.Dr.Cevdet
Küçük
Armağanı
3
Toplantı
(8 Ekim 2013)
Prof.Dr.Mustaf
a Çetin Varlık
Armağanı
Tanıtım Topl.
3
Sempozyum
Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık
Oturum
Teknik Gezi
Söyleşi
Tiyatro, Konser,
Sergi, Turnuva
Toplam
5 Nisan 2013 Batı
Yılmaz Öztuna
Sempozyumu
(Haziran 2013)
Dünyasında İslam
2
Algısı (T.GÖRGÜN)
Karadeniz’den
Hazar’a
Stratejik Bakış
(2-4 Kasım
2013)
4 Mayıs 2013 Osmanlı
ve Cumhuriyet
2
Döneminde Bir Mesele
Olarak İslam (İ. KARA)
2 Haziran 2013
Neriman Nerimanov
1
(N.Sarıahahmetoğlu)
Mehmet Akif
Türk Dili ve
Edbiyatı
Selim İleri
Ersoy’un Fikir
Dünyası 27 Mart
2013
Fransiz Dili ve
Edbiyatı
Studying in an
International
Faculty (SILS)
in
Japan
(Waseda
University): A
multidisciplina
ry,
crosscultural
experience
(2013)
Gençlerle 17
2
Nisan 2013
1
L’enseignement
des
langues
étrangeres
en
1
Algérie : Le cas
exemplaire
FLE
du
(Cezayir
56
Yükseköğretim
sisteminde
yabancıl
dil
eğitimi
ve
sorunları),
(2013).
“Varoluşçuluk ve
1
Roman” (2013)
Prof.Dr. Haluk
DURSUN,
30 Ekim 2013
DEKANLIK
Doç.Dr. Özgür
DELİCE,
Big Bang’dan Gün
ümüze Zamanda Y
olculuk, 1 Kasım
2013
90.yılında
Cumhuriyet Paneli
(30 Ekim 2013)
Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Leyla
Şimşek Rathke
Alternatif İletişim:
Cesur Yeni MedyaOlanaklar ve
Tehditler, 1 Kasım
2013
2
2
Prof.Dr.
Muharrem
TOSUN, EleştiriÇeviri Eleştirisi,
30 Ekim 2013
1
Prof.Dr. Canan
EFENDİGİL
KARATAY,
Şişmanlık Hastalık
mıdır?,
31 Ekim 2013
1
Prof.Dr. Harun
DUMAN, Balkan
Savaşlarının
Edebiyatımıza
Yansımaları,
31 Ekim 2013
1
Yrd.Doç.Dr.
Mehmet Ali
BALKANLIOĞLU,
"Mutlu ve Uzun
Evliliklerin Sırları",
31 Ekim 2013
1
Yrd.Doç.Dr. Halil
KURT,
1
57
Kafkas Coğrafyası'
ndan İzlenimler: B
atum'danBakü'ye,
31 Ekim 2013
Toplam
7
5
Doç.Dr. Mustafa
ALEVLİ,
Nanoteknoloji: Kü
çükler Dünyasında
n Büyük Şeyler! ,
1 Kasım 2013
1
Prof.Dr. Uğur
YAHŞİ,
Aşkın Kuantumu A
şkonlar ve Aşıkları
n Matematiksel M
odellemesi ,1
Kasım 2013
1
Prof.Dr. A. Haluk
DURSUN, Saraya
Yeniden Bir Bakış,
30 Ekim 2013
1
Prof.Dr. Önder
KAYHAN, Temel
Bilimlerden
Cyborg'a, 1 Kasım
2013
1
Dilek TEMEL,
Bedeninize kulak
verin, 1 Kasım
2013
1
51
4
12
58
14
6
2
101
Tablo: 30 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ VEYA İDARİ KESİM TARAFINDAN DÜZENLENEN
ULUSAL VE ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARIN SAYISI VE ORANI
Bölüm
Sempozyum
Kongre
Konfer.
Panel
Seminer
Açık
Teknik
Oturum
Gezi
Öğretim
Tiyatro,
Söyleşi
Konser, Sergi,
Toplam
Turnuva
Elemanı
Sayısına
Oranı
Alman Dili ve
Edebiyatı
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Bilgi ve Belge
-
-
-
-
-
-
6
-
-
6
1
Biyoloji
-
Coğrafya
-
Fizik
MütercimTercümanlık
(Almanca)
MütercimTercümanlık
(Fransızca)
MütercimTercümanlık
(İngilizce)
2
1
1
8
0,53
-
3
-
-
-
3
21
0,13
-
-
-
-
1
2
1
-
-
-
-
1
-
1
0,33
-
-
2
-
-
1
-
3
1
2
-
2
19
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
1,10
0,5
Kimya
1
2
12
-
-
-
3
-
-
18
Matematik
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
0,54
-
İstatistik
-
-
1
-
-
-
-
-
1
-
Sanat Tarihi
1
-
-
-
1
-
1
1
-
Sosyoloji
1
4
-
7
0,53
Tarih
4
-
-
-
5
-
-
2
-
11
0,32
-
-
-
1
-
-
-
1
-
2
0,07
-
-
3
-
-
-
-
-
-
3
0,33
DEKANLIK
-
-
12
2
-
-
-
-
-
14
Toplam
7
5
51
4
12
14
6
2
101
6,38
Türk Dili ve
Edb.
Fransız Dili ve
Edb.
59
-
Grafik: 4 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ÜYELERİ VEYA İDARİ KESİM TARAFINDAN DÜZENLENEN
ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BİLİMSEL TOPLANTILARIN SAYISAL ORANI
60
1.2. Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri
Tablo: 31 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLARIN ve KİTAPLARIN TOPLAM SAYISI*
Bölüm Adı
UAM
5
UM
-
UAB
6
UB
1
Kitap
2
Toplam
14
-
1
-
-
-
1
Biyoloji
26
4
24
10
Coğrafya
7
6
3
2
-
64
18
Fizik
19
-
17
3
Mütercim Tercümanlık (Almanca)
2
-
1
-
-
39
3
Mütercim Tercümanlık (Fransızca)
-
-
-
-
-
-
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
İstatistik
1
-
-
-
-
1
Kimya
51
1
22
17
1
92
Matematik
11
1
-
1
-
13
Sanat Tarihi
5
3
30
27
69
16
36
-
-
1kitap
3bölüm
8
Türk Dili Ve Edebiyatı
-
22
7
2
1
32
Fransız Dili ve Edebiyatı
-
-
5
2
1
8
143
74
115
65
17
414
Alman Dili Ve Edebiyatı
Bilgi ve Belge Yönetimi
Sosyoloji
Tarih
Toplam

UAM: Uluslar arası Makale; UM: Ulusal Makale; UAB: Uluslar arası Bildiri; UB: Ulusal Bildiri
61
60
Grafik: 5 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLARIN ve KİTAPLARIN TOPLAM SAYISI
62
Tablo: 31A - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN YAYINLARIN ve KİTAPLARIN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISINA
ORANI
UAM
UM
UAB
UB
Kitap
Bölüm Adı
Öğretim Elemanı Sayısı
Toplam
Oranı
Oranı
Oranı
Oranı Oranı
6
Alman Dili Ve Edebiyatı
0,8
1
0,1
0,3
2,2
Bilgi ve Belge Yönetimi
15
-
0,06
-
-
-
0,06
Biyoloji
23
1,13
0,17
1,04
0,43
-
2,77
Coğrafya
11
0,63
0,54
0,27
0,18
Fizik
19
1
-
0,89
0,15
Mütercim Tercümanlık (Almanca)
2
1
Mütercim Tercümanlık (Fransızca)
3
Mütercim Tercümanlık (İngilizce)
6
1,62
-
0,5
2,04
1,5
Kimya
33
1,54
0,03
0,66
0,51
0,03
2,77
Matematik
24
0,45
0,04
0,91
0,70
0,04
2,14
İstatistik
1
1
Sanat Tarihi
4
-
Sosyoloji
13
0,38
0,23
Tarih
34
0,47
1,05
Türk Dili Ve Edebiyatı
28
Fransız Dili ve Edebiyatı
1
0,78
1
-
Toplam
224
8,4
2,9
UAM: Uluslar arası Makale; UM: Ulusal Makale; UAB: Uluslar arası Bildiri; UB: Ulusal Bildiri
63
2,30
2,07
0,07
5,05
0,23
1,75
0,25
0,07
0,03
1,13
5
2
1
8
12,82
6,21
1,7
32,03
Grafik: 6 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
İNDEKSLERE GİREN HAKEMLİ DERGİLERDE YAPILAN
YAYINLARIN ve KİTAPLARIN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISINA ORANI
64
1.3. Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar
Tablo: 32 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
ÜNİVERSİTELER ARASI İKİLİ ANLAŞMALAR
Bölüm
Anlaşmanın Adı*
Karşı
Üniversitenin
Adı ve Ülkesi
Süresi(Yıllık)
Başlama ve Bitiş
Tarihi
İçeriği
2013 Yılı
içinde
kullanan
öğrenci
sayısı(Gid
en/Gelen)
2013 Yılı
içinde
kullanan
öğretim
elemanı
sayısı(Giden/
Gelen)
1 / 0
Alman Dili ve
Edebiyatı(9)
1.ADE
Erasmus
MANNHEİM
ÜNİVERSİTESİ/A
LMANYA
3
2003/2016
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
1
/
2.ADE
Erasmus
JOHANNES
GUTENBERG
UNİVERSİTESİ
MAİNZ/
ALMANYA
3
2013/2016
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
/
3.ADE
Erasmus
PADERBORN
ÜNİVERSİTESİ/
ALMANYA
1
2012/2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
/
4.ADE
Erasmus
TU DORTMUND
ÜNİVERSİTESİ/
ALMANYA
3
2013/2016
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
1
/
1
5.ADE
Erasmus
HUMBOLDT
ÜNİVERSİTESİ
BERLİN/ALMANY
A
3
2011/2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
/
1
6.ADE
Erasmus
KU EİCHSTÄTT
3
2012/2015
Öğrenci ve
0
65
/
5
2
1
1
0
0
/ 0
/ 0
0 /
0
0
/
0
1
/
2
INGOLSTADT/
ALMANYA
Öğretim Elemanı
değişimi
7.ADE
Erasmus
LEİBNİZ
ÜNİVERSİTESİ
HANNOVER/
ALMANYA
2
2012/2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
/
8.ADE
Erasmus
PECS
ÜNİVERSİTESİ/
MACARİSTAN
2
2013/2015
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
/
9.ADE
Mevlana
BAKÜ DİLLER
ÜNİVERSİTESİ
AZERBAYCAN
5
2013/2018
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0
1. AMT
Erasmus
JOHANNES
GUTENBERG
UNIVERSITÄT
MAI/ ALMANYA
14
2007-2021
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
1/1
0/0
2. AMT
Erasmus
UNIVERSITAET
HILDESHEIM/AL
MANYA/
11
2010-2021
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
4/1
0/0
3. AMT
Erasmus
FACHHOCHSCHU
LE
KOLN/ALMANYA
3
2012-2015
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
1/1
0/0
4. AMT
Erasmus
KARLFRANZENSUNIVERSITAET
GRAZ/AVUSTUR
YA
2
2012-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
2/0
0/0
5. AMT
Erasmus
UNIVERSITAET
DES
SAARLANDES/AL
MANYA
3
2012-2015
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
1/0
0/0
/
0
0
0
0 /
1
/
0
/
MütercimTercümanlık
(Almanca)(6)
66
0
0
0
Erasmus
UNIVERSITY OF
TAMPERE/FİNLA
NDİYA
1
2013-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
1.Biyoloji
Erasmus
UNİVERSITY OF
OSNABRUECK/
ALMANYA
4
2009-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
2.Biyoloji
Erasmus
UNIVERSITY OF
CRAIOVA /
ROMANYA
7
2010-2017
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
3. Biyoloji
Erasmus
UNIVERSITE DE
ROUEN /
FRANSA
5
2010-2015
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
4. Biyoloji
Erasmus
UNIVERSITEIT
ANTWERPEN/
BELÇİKA
4
2013-2017
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
6. AMT
Biyoloji(4)
Coğrafya(0)
Fizik (4)
1.Fizik
Erasmus
2.Fizik
Erasmus
3.Fizik
Erasmus
4.Fizik
Erasmus
TECHNISCHE
UNIVERSITAET
WIEN/AVUSTUR
YA
JOHANNES
KEPLER
UNIVERSITY ,
LINZ/AVUSTURY
A
UNIVERSITY OF
SILESIA/POLON
YA
UNIVERSITY OF
GDANSK/
POLONYA
4
2010-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
10
2004-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
0/0
0/0
3
2012-2015
0/0
0/0
3
2012-2015
0/0
0/0
67
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
Mütercim
Tercümanlık
(Fransızca) (7)
1.FMT
Erasmus
UNİVERSİTÉ DE
GENEVE
5 yıl
2008-2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
5
2008-2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
4/2
6
2008-2014
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
3/0
4
2009-2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
2/2
3
2010-2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
4/5
3
2010-2013
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
3/2
İSVİÇRE
2.FMT
Erasmus
INSTİTUT
NATİONAL DES
LANGUES ET
CİVİLİSATİONS
ORİENTALES
(INALCO)
FRANSA
3.FMT
Erasmus
UNİVERSİTÉ
PARİS
DİDEROT-PARİS
7
FRANSA
4.FMT
Erasmus
HAUTE ECOLE
DE BRUXELLES
(HEB) INSTİTUT
SUPERİEUR DE
TRADUCTEURS
ET
INTERPRETES
BELÇİKA
5.FMT
Erasmus
UNİVERSİTÉ DE
STRASBOURGCNRS
FRANSA
6.FMT
Erasmus
UNİVERSİTÉ DE
HAUTE-ALSACE
FRANSA
68
7.FMT
Erasmus
UNİVERSİTÉ DE
ROUEN
3
2011-2014
FRANSA
Öğrenci ve
Öğretim Elemanı
değişimi
6/1
Kimya(11)
1. Kimya
Erasmus
2.Kimya
Erasmus
3.Kimya
Erasmus
4.Kimya
Erasmus
5.Kimya
Erasmus
6.Kimya
Erasmus
7.Kimya
Erasmus
8.Kimya
Erasmus
9.Kimya
Erasmus
10.Kimya
Erasmus
ARISTOTLE
UNIVERSITY OF
THESSALONIKI
/YUNANİSTAN
THE
NOTTINGHAM
TRENT
UNIVERSITY
/İNGİLTERE
UNIVERSITE DE
ROUEN /FRANSA
UNIVERSITAT
AUTONOMA DE
BARCELONA
/İSPANYA
CARDIFF
UNIVERSITY/İN
GİLTERE
UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI
PADOVA/İTALYA
TECHNISCHE
UNIVERSITAET
CLAUSTHAL/ALM
JOHANNES
KEPLER
UNIVERSITY ,
LINZ/AVUSTURY
A
UNIVERSITY OF
PARDUBICE/ÇEK
CUMHURİYETİ
HZ UNIVERSITY
OF APPLIED
SCIENCES/HOLL
ANDA
6 yıl
2008-2014
2 öğrenci + 2
öğretim elemanı
değişimi
8 yıl
2008-2016
1 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
5 yıl
2009-2014
1 öğrenci
değişimi
5 yıl
2008-2013
1 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
5 yıl
2008-2013
4 yıl
2010-2014
4 yıl
2012-2016
10 yıl
2004-2014
2 öğretim
elemanı değişimi
2 yıl
2012-2014
3 öğrenci + 2
öğretim elemanı
değişimi
1 yıl
2013-2014
2 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
69
1 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
1 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
4 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
2 giden
öğrenci
1 giden
öğrenci
11.Kimya
Erasmus
SVEUCILISTE
JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA
U OSIYEKU/
HIRVATİSTAN
3 yıl
2012-2015
2 öğrenci + 1
öğretim elemanı
değişimi
Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce) (1)
1/0
0/0
Erasmus
KODOLANYİ
JANOS
UNİVERSİTY OF
APPLİED
SCİENCES/MACA
RİSTAN
1
2013-2014
Student Mobility
1.Matematik
Erasmus
BUDAPEST
UNİVERSİTY
3 yıl
2012- 2015
Öğrenci ve
öğretim üyesi
değişimi
-
-
2.Matematik
Erasmus
TARTU
UNİVERSİTY
3 yıl
2012- 2015
Öğrenci ve
öğretim üyesi
değişimi
-
-
3.Matematik
Erasmus
UNIVERSITAT
MANNHEIM
2 yıl
2013- 2015
Öğrenci ve
öğretim üyesi
değişimi
-/-
-
4.Matematik
Erasmus
VILNIUS
UNIVERSITY
3
2012- 2015
Öğrenci ve
öğretim üyesi
değişimi
1/-
-
5.Matematik
Erasmus
TECHNISCHE
UNIVERSITAT
VİEN
1
2013- 2014
Öğrenci ve
öğretim üyesi
değişimi
- /1
-
6.Matematik
Erasmus
UNIVERSITAT
DE LISBOA
1
2013- 2014
Öğrenci ve
öğretim üyesi
1/
-
7.Matematik
Erasmus
STOCKHOLM
UNİVERSİTY
1
2013- 2014
Öğrenci ve
öğretim üyesi
2/-
-
Matematik(7)
70
İstatistik (1)
1.İstatistik
Erasmus
LİZBON ÜNV.
PORTEKİZ
1
-
Öğrenci Değişimi
2
Erasmus
ERASMUS
ÜNİVERSİTESİ,
HOLLANDA
5 Yıl
2008-2014
Öğrenci Değişimi
Giden 2
Sosyoloji (10)
1.Sosyoloji
Gelen 1
2.Sosyoloji
Erasmus
SÖDENTÖRNS
ÜNİVERSİTESİ,
İSVEÇ
4 Yıl
2009-2014
Öğretim Üyesi
Değişimi
3.Sosyoloji
Erasmus
BARCELONA
ÜNİVERSİTESİ,İ
SPANYA
3 Yıl
2009-2012
Öğrenci Değişimi
3 Yıl
2012-2015
BOLOGNA
ÜNİVERSİTESİ,
İTALYA
4 Yıl
2007-2011
3 Yıl
2011-2013
CATHOLİQUE DE
L’QUEST
ÜNİVERSİTESİ,
FRANSA
5 Yıl
2012-2016
FACHHOCHSCHU
LE NORD
WESTSCHWEİZ,
İSVİÇRE
3 Yıl
MASANJK
UNİVERSİTY
3 Yıl
4.Sosyoloji
5.Sosyoloji
6.Sosyoloji
7.Sosyoloji
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
Erasmus
UNİVERSİAET
SİEGEN
Gelen 2
Öğrenci Değişimi
Gelen 1
Öğrenci Değişimi
Öğretim Üyesi
Değişimi
2010-2013
Öğrenci Değişimi
Öğretim Üyesi
Değişimi
2012-2014
ÇEK
CUMHURİYETİ
8.Sosyoloji
Giden 1
5 Yıl
2012-2016
ALMANYA
71
Öğrenci Değişimi
Gelen 2
Öğretim Üyesi
Değişimi
Giden 1
Öğrenci Değişimi
-
9.Sosyoloji
Erasmus
MARTİNLUTHER
6 Yıl
2010-2015
Öğrenci Değişimi
Gelen 1
3 Yıl
2012-2014
Öğrenci Değişimi
Gelen 1
UNİVERSİTAET
HALLEWİTTENBERG
ALMANYA
10.Sosyoloji
Erasmus
JOHANN
WOLGANG
Gelen 1
Öğretim Üyesi
Değişimi
GOETHE
UNİVERSİTAET
FRANKFURT
ALMANYA
Tarih (2)
1.Tarih
Erasmus
2.Tarih
Erasmus
UNIVERSITA
DEGLI STUDI DI
FIRENZE
/İTALYA
JAGIELLONIAN
UNIVERSITY
/POLONYA
5
2009-2014
Öğrenci
Değişimi
0
0
9
2005-2014
Öğrenci
Değişimi
0
0
Türk Dili ve
Edebiyatı(6)
1.Türk Dili ve
Edb.
-Erasmus
UNIVERSITÀ DI
BOLOGNA
/İTALYA
7
2007-2014
Öğrenci Değişimi
2.Türk Dili ve
Edb.
Erasmus
UNIVERSITAET
HAMBURG/ALMA
NYA
7
2007-2014
Öğrenci Değişimi
3.Türk Dili ve
Edb.
Erasmus
JOHANNES
GUTENBERG
UNIVERSITÄT/A
LMANYA
14
2007-2021
Öğrenci Değişimi
2/3
4.Türk Dili ve
Edb.
Erasmus
INSTITUT
10
2004-2014
Öğrenci Değişimi
0/1
72
NATIONAL DES
LANGUES ET
CIVILISATIONS
ORIENTALES
(INALCO)/FRANS
A
5.Türk Dili ve
Edb.
Erasmus
MARTINLUTHERUNIVERSITAET
HALLEWITTENBERG
/ALMANYA
4
2010-2014
Öğrenci Değişimi
Öğretim Üyesi
Değişimi
Bilgi Ve Belge
Yönetimi (2)
1.Bilgi ve Belge
Yönetimi
Erasmus
SVEUCILISTE
JOSIPA JURJA
STROSSMAYERA
U
OSIYEKU/HIRVA
TİSTAN
3
2012-2015
Öğrenci Değişimi
0
0
2.Bilgi ve Belge
Yönetimi
Erasmus
UNIVERSITY OF
TARTU/ESTONY
A
3
2012-2015
Öğrenci Değişimi
0
0
Erasmus
MATEJ BEL
UNIVERSITY
(SLOVAKYA)
3 yıl
2011 - 2013
Öğrenci ve
öğretim elemanı
değişimi
-
-
Fransız Dili ve
Edebiyatı (1)
Toplam(71)
*Erasmus, Leonardo, vs.
73
1.4. Proje Bilgileri
Tablo: 33 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2012 Mali Yılı Faaliyet Raporu
PROJELER VE DESTEKLEYEN KURUMLAR
Proje Yürütücüsü
Destekleyen
Kurum
Proje Adı
Proje Başlama
Tarihi
(Gün/Ay/Yıl)
Proje
Tutarı
(TL)
Proje
Süresi
ALMAN DİLİ VE
EDEBİYATI (0)
BİLGİ ve BELGE
YÖNETİMİ (2)
25.06.2013
Yrd.Doç.Dr. Güssün
GÜNEŞ
Yrd.Doç.Dr. Güssün
GÜNEŞ
Doç.Dr. Tuba KARATEPE
M.Ü. Merkezi kütüphanesi Kullanıcı ve Çalışan Sağlığı Açısından İç Hava
Kalitesinin İncelenmesi
Şehir Şebeke sularının Basılı ve Basılı Olmayan Kağıtların Optik ve Fiziksel
Özellikleri Üzerinde Etkisinin İncelenmesi
M.Ü.BAPKO
M.Ü.BAPKO
49.819
2 Yıl
06.2013
49.321,
86
1 Yıl
10.08.2013
125.419
2 Yıl
M.Ü.BAPKO
Marmara Üniversitesi Görsel Bellek Projesi
BİLGİ ve BELGE YÖNETİMİ Bölümü TOPLAM (1 adet)
224.559,86.-TL
BIYOLOJİ (41)
Dioik Ficus carica L. (İncir)’de Erkek ve Dişi Çiçek Gelişiminin Mikroskobik
ve Moleküler Yöntemler ile Karşılaştırılması
Tereyağlardan İzole Edilen Funguslar Üzerine Araştırmalar
M.Ü. BAPKO
11.04.2012
M.Ü. BAPKO
19.12.2012
Prof.Dr. Günay Tülay
ÇOLAKOĞLU
Erzincan Tulum Peynirlerinden İzole Edilen Funguslar Üzerine Araştırmalar
M.Ü. BAPKO
Prof.Dr. Günay Tülay
ÇOLAKOĞLU
İstanbul İlindeki Bazı Hastanelerin Toplam Mikroorganizma Yüklerinin
Araştırılması
Doğru ve Alternatif Elektrik Akımının Ardışıl Olarak Gram Pozitif ve Gram
Negatif Bakterilere Uygulanmasının Etkilerinin Araştırılması, Nazlı Dölek,
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013.
Küçükbaş Hayvan Derilerindeki Ilımlı Halofil Bakterilerin Karakterizasyonu’’,
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof.Dr. Günay Tülay
ÇOLAKOĞLU
Prof.Dr.Meral BİRBİR
Prof.Dr.Meral BİRBİR
74
14.762,
00
9.983,9
8
3 yıl
19.12.2012
9.991,0
6
1 yıl
M.Ü. BAPKO
03.12.2010
7.493,0
0
1 yıl
M.Ü. BAPKO
30.09.2011 Bitiş
09.06.2013
7.500
3 yıl
M.Ü. BAPKO
04.07.2012
19.997
3 yıl
1 yıl
FEN-C- DRP-040712-0281, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Prof.Dr.Meral BİRBİR
Prof.Dr.Meral BİRBİR
Prof. Dr. Belgin
SÜSLEYİCİ DUMAN
Prof. Dr. Belgin
SÜSLEYİCİ DUMAN
Prof. Dr. Belgin
SÜSLEYİCİ DUMAN
Prof. Dr. BelginSÜSLEYİCİ
DUMAN
Prof. Dr. Belgin SÜSLEYİCİ
DUMAN
Doç. Dr. Z. Ulya
NURULLAHOĞLU
Doç. Dr. Z. Ulya
NURULLAHOĞLU
Doç. Dr. Z. Ulya
NURULLAHOĞLU
Doç. Dr. Z. Ulya
NURULLAHOĞLU
Doç. Dr. Z. Ulya
NURULLAHOĞLU
Doç. Dr. İbrahim İlker
Özyiğit
Doç. Dr. İbrahim İlker
Özyiğit
Tuzlanmış Derilerdeki Enterobacteriaceae Familyasına Ait Türlerin
İzolasyonu, Tanımlanması ve Antibiyotik Dirençlerinin Tayini, FEN-C-YLP030912-0303,M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri,
Islatılmış Derilerdeki Enterobacteriaceae Familyasına Ait Türlerin
İzolasyonu, Tanımlanması ve Farklı Antibiyotiklere Karşı Duyarlılıklarının
Belirlenmesi, FEN-C-YLP-041213-0456, M.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri
Okul çağındaki çocuklarda TAS1R3 geni rs307355 polimorfizminin diş
çürüğü ve şekerli tat hissinin algılanması ile ilişkisinin araştırılması FEN-CYLP-141112-0338
Mangan Süperoksit Dismutaz (NmSOD) Ala16Val Gen Polimorfizminin
Koroner Arter Olaylarında Koruyucu Rollerinin Araştırılması FEN-C-YLP040112-0003
Dislipidemide Angiotensin Çevirici Enzim (ACE) İns/Del Polimorfizminin
Etkilerinin Araştırılması FEN-C-YLP-031110-0259
3T3-L1 adipositlerde oksidatif stresin moleküler ve kimyasal etkilerinin
araştırılması FEN-A-110412-0113
In vitro koşullarda oral anti-diyabetiklerin glikoz metabolizması ve genetiği
üzerine etkilerinin incelenmesi FEN-C-DRP-131113-0433
Lagocephalus sceleratus (Gmelin, 1789) (Osteichthyes:Tetraodontidae)’nin
Yağ Asidi Bileşimi FEN-D-130612-0242
M.Ü. BAPKO
04.12.2013
9.648.2
0
2 yıl
M.Ü. BAPKO
04.12.2013
9.648.2
0
2 yıl
M.Ü. BAPKO
14.11.2012
14.11.2013
9.948,1
8
1 yıl
M.Ü. BAPKO
04.01.2012
04.07.2013
5.499,0
0
18 ay
M.Ü. BAPKO
07.12.2011
07.06.2013
11.04.2012
11.04.2014
13.11.2013
13.11.2015
13.06.2012
13.06.2013
7.499,0
0
39.999,
00
19.988,
92
2.500
18 ay
Düşük Sıcaklığın Pimpla turionellae L. (Hymenoptera: Ichneumonidae)`nın
Hemolenf Proteinlerine Etkisi FEN-A-060911-0285
M.Ü. BAPKO
06.09.2011
06.09.2014
39.941,
00
3 yıl
Farklı dozlardaki Alüminyum klorürün Galleria mellonella (L.) (Lepidoptera:
Pyralidae)nın Biyolojisine ve Hemosit Sayılarına Etkileri FEN-C-YLP120613-0275
Çinko oksit (ZnO) ve Gümüş (Ag) nanopartiküllerinin Galleria mellonella
(L.) (Lepidoptera: Pyralidae) üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesi FENC-DRP-100713-0334
Farklı dozlardaki Titanyum dioksit (TiO2) Nanopartikülünün Galleria
mellonella (L.) (Lepidoptera: Pyralidae)nın Biyolojisine ve Enzim Sistemine
Etkisi FEN-C-YLP-041213-0457
Nohutta ascochyta yanıklığı etmenlerinin populasyon karakterizasyonu ve
moleküler işaretleyiciler kullanılarak bu etmenlere karşı dayanıklı
genotiplerin, araştırılması, 2013, Tübitak, 1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge
Projeleri Destekleme Programı, Proje No: 113O070
Yulaf (Avena sativa L.) ve çavdar (Secale cereale L.) bitkilerinde kurşun
(Pb) elementinin genotoksik ve fizyolojik etkilerinin değerlendirilmesi,
M.Ü. BAPKO
12.06.2013
12.06.2014
9.907,2
8
1 yıl
M.Ü. BAPKO
10.07.2013
10.07.2015
19.985,
66
2 yıl
M.Ü. BAPKO
04.12.2013
04.12.2014
9.994,6
0
1 yıl
TÜBİTAK
15.11.2013
362.375
,00
3 yıl
M.Ü. BAPKO
15.05.2013
49.914,
00
2 yıl
75
M.Ü. BAPKO
M.Ü. BAPKO
M.Ü. BAPKO
2 yıl
2 yıl
1 yıl
2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No: FEN-A-150513-0168
Riva Deresi yüzey suyunda fitoplankton yoğunluğu, bazı besin elementleri
ve ağır metallerin tayini, 2013, Marmara Üniversitesi BAPKO Proje No:
FEN-D-120813-0356
FEN-B-090909-0293
M. Ü. BAPKO
12.08.2013
3.000
1 yıl
M. Ü. BAPKO
09.09.2009
3 yıl
FEN-C-YLP-031210-0285
M. Ü. BAPKO
03.12.2010
FEN-C-DRP-141112-0335
M. Ü. BAPKO
14.11.2012
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
FEN-E-100413-0125
M. Ü. BAPKO
2013
36.459,
00
7.500,0
0
19.977,
80
184.000
Doç.Dr. Figen Esin
KAYHAN
İstanbul Tuzla Tersane Bölgesindeki Deniz Suyu Kalitesinin ve Ağır Metal
Kirliliğinin Kara Midyelerle (Mytilus galloprovincialis) İzlenmesi. A tipi
M. Ü. BAPKO
29.07.2013
49.910.
00
3 yıl
Doç.Dr. Figen Esin
KAYHAN
Pseudomonas aeruginosa PA01 Suşunda Sıcaklık, pH ve Klor Streslerine
Karşı Biyofilm Oluşumunu Tetikleyen Genlerin Etkinliğinin Real-Time PCR
Yöntemi ile Belirlenmesi. C-Tipi YL Projesi.
M. Ü. BAPKO
13.03.2013
9.999.8
0
1 yıl
Doç.Dr. Figen Esin
KAYHAN
Kitosan nano-parçacıkların Pseudomonas aeruginosa üzerine antibakteriyel
etkisinin in silico ve in vitro ortamlarda incelenmesi C-Tipi YL Projesi.
M. Ü. BAPKO
11.09.2013
9.990.1
5
2 yıl
M. Ü. BAPKO
14.03.2012
2 yıl
M. Ü. BAPKO
11.04.2012
M. Ü. BAPKO
2011-2013
Tamamlandı
52.302,
84
14.762,
00
38.000
Doç.Dr. Gülşah
ÇOBANOĞLU
Alüminyum Toksisitesi ile Uyarılmış Programlı Hücre Ölümünün Farklı
Gramieae Türlerinde Analizi
Dioik Ficus carica L. (İncir)’ de Erkek ve Dişi Çiçek Gelişiminin Mikroskobik
ve Moleküler Yöntemler ile Karşılaştırılması
Cladonia, Ramalina, Usnea Cinsi Likenlerin Farklı Koşullardaki Bazı
Türlerinin Antimikrobiyal, Antifungal ve Antioksidan Etkilerindeki
Değişimlerin Saptanması. Proje No: FEN-A–200611–0208
Bazı Likenlerde Antioksidan Aktivite Özelliklerinin İncelenmesi. Proje No:
FEN-C-YLP–071211–0312,
M. Ü. BAPKO
2011- Devam ediyor
7.500
2 yıl
Doç.Dr. Gülşah
ÇOBANOĞLU
Türkiye’deki Bazı Cetrarioid Likenlerin rDNA ITS Bölgesi Dizi Analizine Göre
Moleküler Filogenisi. Proje No: FEN-C-YLP–141112–0334
M. Ü. BAPKO
2012- Devam ediyor
9.987
2 yıl
Doç. Dr. İbrahim İlker
Özyiğit
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Doç. Dr. Yıldız AYDIN
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Doç. Dr. Filiz VARDAR
Doç.Dr. Gülşah
ÇOBANOĞLU
76
1 yıl
2 yıl
3 yıl
3 yıl
2 yıl
Dr. Cenk SESAL
Dr. Cenk SESAL
Liken türlerinden elde edilen sekonder metabolitler kullanılarak
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus faecalis ve
Staphylococcus aureus bakterilerinin QS sinyal mekanizmasının bloke
edilmesi ile biyofilm oluşumunun engellenmesi
TUBİTAK 1001
15.11.2013
342000
2 yıl
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus,
Enterococcus faecalis Bakterilerinin ZnO, TiO2, CuO ve SnO2 NanoParçacık ve Ultrason Kullanılarak Öldürülmesi. FEN-B-130612-0222
Diş Üzerinde Oluşan Dental Plağın Elektrikli Ultrasonik Diş Fırçaları
Kullanılarak Uzaklaştırılması-
M. Ü. BAPKO
15.06.2012
39500
2 yıl
Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığı TeknoGirişim
Semaye Desteği
Programı
TUBİTAK 2209
15.04.2012
100000
1 yıl
01.02.2013
2500
6 ay
Bilim, Teknoloji ve
Sanayi Bakanlığı TeknoGirişim
Semaye Desteği
Programı
M. Ü. BAPKO
05.04.2013
100000
1 yıl
15.05.2013
32.000
2 yıl
M. Ü. BAPKO
13.03.2013
3.000
1 yıl
M. Ü. BAPKO
04.07.2012
39.539.
00
3 yıl
Dr. Cenk SESAL
Dr. Cenk SESAL
Ekmek Küflenmesinin Baslıca Etkeni Olan Rhizopus stolonifer ve Rhizopus
nigricans Mantarlarına Karsı Etkili Kitosan ve Kitosan Nanoparçacıkların
Antifungal özelliklerinin Arastırılması.
Antimikrobiyal Etkili Kitosan Nanoparçacık Üretimi ve Antimikrobiyal
Etkinliklerinin Araştırılması
Dr. Cenk SESAL
Dr. Derya AKDEMİR
Dr. Derya AKDEMİR
Dr. Işıl İSMAİLOĞLU
Kocaeli ve Sakarya İlleri Tatlısu Ostrakod (Ostracoda: Crustacea)'larının
Kompozisyonu, Ekolojik Özellikleri, Kabuk Kimyaları ve İklim Değişikliği
Karşısında Gelecekteki Olası Durumları
Hatay (Türkiye) Ostrakodlarının Ekolojisi ve İklim Değişikliği Arasındaki
İlişki Üzerine.
Borik asitle muamele edilen çay (Camellia sinensis L.) antioksidanlarının
tespit edilerek meme kanseri hücrelerine uygulanması ve meydana gelen
biyokimyasal ve apoptotik değişikliklerin araştırılması.
Biyoloji Bölümü TOPLAM (41 adet)
1.679.306,00-TL.
COĞRAFYA (4)
Prof.Dr.Nuriye
GARİPAĞAOĞLU
Prof.Dr.Nuriye
GARİPAĞAOĞLU
Prof.Dr.Nurten GÜNAL
Sürdürülebilir Havza Yönetimi Açısından Çayağzı (Riva) Havzası’nın CBS
Tabanlı Analizi (Değişimler, Tehditler, Öneriler)
İstanbul Adaları’nda Mekan Kullanımı ve Sürdürülebilir Yönetim
Kapsamında Değerlendirilmesi
Ürdün’ün İklimi
77
Marmara
Üniversitesi
(BAPKO)
Marmara
Üniversitesi
(BAPKO)
Marmara
Üniversitesi
12.06.2013
69.243
2 yıl
04.12.2013
4.585
1 yıl
10.04.2013
5.650
2 yıl
Prof.Dr.Nurten GÜNAL
(BAPKO)
Marmara
Üniversitesi
10.07.2013
(BAPKO)
Coğrafya Bölümü TOPLAM (4 adet)
Karçal Dağının (Artvin) Bitki Coğrafyası
9.460
1 yıl
88.938,00-TL.
Mütercim
Tercümanlık
(Almanca) (0)
Mütercim
Tercümanlık
(Fransızca) (1)
Prof.Dr.Zümral
ÖLMEZ
Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi MütercimTercümanlık bölümleri Simültane Çeviri Laboratuvar
Altyapısının Oluşturulması
Marmara Üniversitesi- BAPKO
13.03.2013
Fransızca Mütercim Tercümanlık Bölümü TOPLAM (1 adet)
42,992,9
0 TL
24 Ay
42.992,90-TL.
Mütercim
Tercümanlık
(İngilizce) (0)
İSTATİSTİK(0)
KİMYA (58)
Prof.Dr. Ali Rıza
ÖZKAYA
Prof.Dr. Ali Rıza
ÖZKAYA
Prof.Dr. Ali Rıza
ÖZKAYA
Prof.Dr. Ali Rıza
ÖZKAYA
Prof.Dr. Ali Rıza
ÖZKAYA
Bir Grup Metalli Ftalosiyanin Bileşiğinin Redoks Davranışlarının
Elektrokimyasal Ve Spektroelektrokimyasal Yöntemlerle
İncelenmesi
Ftalosiyanin Redoks Davranışlarının Eş Zamanlı
Spektroelektrokimya Destekli Olarak Voltametrik İncelenmesi
Kuarterner Amonyum Türevi-Kumarin Sübstitiüeli Metalli Ve
Metalsiz Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Değişik Metal Merkezleri Ve Farklı Bağlanma Pozisyonlarında
Sübstitüent İçeren Bazı Ftalosiyanin Komplekslerinin
Elektrokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Alfa Ve Beta Sübstitüentleri İçeren Değişik Metal Merkezli Bazı
Ftalosiyanin Komplekslerinin Elektrokimyasal,
Spektroelektrokimyasal, Elektrokolorimetrik Ve Elektrokatalitik
Yöntemlerle İncelenmesi
78
BAPKO
04.01.2012
5656,00
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
10000,00
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
15000,00
1 Yıl
BAPKO
10.10.2013
20000,00
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
50000,00
2 Yıl
Prof. Dr. Atilla
GÜNGÖR
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof. Dr. Ayşe OGAN
Prof.Dr.Mustafa
BULUT
Prof.Dr.Mustafa
BULUT
Prof.Dr.Mustafa
BULUT
Prof.Dr.Mustafa
BULUT
Prof.Dr.Mustafa
BULUT
Prof.Dr. Nilhan
KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr. Nilhan
KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr. Nilhan
KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr. Nilhan
KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr. Nilhan
KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr. Safiye
ERDEM
Prof.Dr. Safiye
ERDEM
Prof.Dr.Sülin
TAŞCIOĞLU
Prof.Dr.Sülin
TAŞCIOĞLU
Yakıt Pili Uygulamaları Için Poliimid Esaslı Yüksek Performanslı
Yeni Polimerik Membranların Geliştirilmesi
İnsan Monoamino Oksidaz A Ve B Enzimlerinin 3- Arilkumarin
Türevleri Ile İnhibisyonunun Araştırılması
Asetilkolinesteraz (Ache) Enzimine Bazı Kumarin Bileşiklerinin
Etkisi
Laktaz Enziminin İmmobilizasyonu
Çeşitli Kumarin Türevlerinin In Vitro Ortamda HMG-Koa
Redüktaz Enzmi Üzerindeki İnhibisyon Etkisinin Araştırlması,
Polietilenglikol-Triazol-Kumarin Birimi Içeren Yeni Metalli
Ftalosiyaninlerin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotokimyasal,
Fotofiziksel Ve Elektrokimyasal Özelliklerinin Incelenmesi
Yeni Fonksiyonel Gruplar Içeren Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
7-Oksi-3-(M-Metoksifenil)Kumarin Içeren Metalli Ve Metalsiz
Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve Karakterizasyonu
7-Oksi-4,8-Dimetilkumarin-3-Propanoikasit Etilester
Sübstitüentli Metalli Ve Metalsiz Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Sonogashira Çapraz Kenetlenme Reaksiyonuyla Elde Edilen
Yeni Tip Kumarin Ftalonitrillerin Ve Bunların Metalli
Ftalosiyaninlerinin Sentezi, Karakterizasyonu, Fotofiziksel Ve
Fotokimyasal Özelliklerinin İncelenmesi
Elektrospin Tekniği İle Hazırlanan Biyopolimer Nanoliflerin
Yüzey Modifikasyonları Ve Uygulamaları.
Poliimid Esaslı Nanokompozit Membranların Sentezi Ve
Uygulamaları
Karbon Nanotüp İçeren Uv Işınlarıyla Kürlenmiş
Nanokompozit Kaplamalar
Su Bazlı Silika-Poliüretan-Akrilik Hibrit Emülsiyonların Sentezi
Ve Karakterizasyonu
Organik-İnorganik Hibrit Hidrojellerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Yeni Monoamin Oksidaz İnhibitörlerinin Bağlanma Etkileşimleri
Üzerine Moleküler Modelleme
Monoamin Oksidaz Enzimleri İçin Önerilen Hidrür
Mekanizmasının Enzim Aktif Bölgesinde Modellenmesi
Azot-Kükürt Elektron Verici Atomları İçeren Ligandlar
Kullanarak Bazı Ağır Metal İyonlarının Zenginleştirilmesi.
Katı Faz Mikroekstraksiyon Yöntemi İle Pestisidlerin Gaz
Kromatografisinde Tayini
79
BAPKO
20.06.2011
39000,00
2 Yıl
BAPKO
11.09.2013
49944,50
2 Yıl
BAPKO
10.07.2013
10000,00
1 Yıl
BAPKO
04.12.2013
9910,82
1 Yıl
BAPKO
11.04.2011
38850,00
2 Yıl
TÜBİTAK
09.09.2012
29923,80
1 Yıl
BAPKO
14.03.2012
22259,00
18 Ay
BAPKO
09.05.2012
11207,00
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
9870,70
1 Yıl
BAPKO
10.07.2013
49977,66
2 Yıl
BAPKO
15.05.2013
20000,00
2 Yıl
BAPKO
09.01.2013
295000,0
0
2 Yıl
BAPKO
19.12.2012
10000,00
2 Yıl
BAPKO
19.12.2012
10000,00
2 Yıl
TÜBİTAK
01.04.2012
25000,00
1 Yıl
BAPKO
13.06.2012
3000,00
1 Yıl
BAPKO
3.12.2010
15000,00
3 Yıl
BAPKO
2011
14943,00
2 Yıl
BAPKO
2011
14510,00
2 Yıl
Prof.Dr.Sülin
TAŞCIOĞLU
Doç.Dr.Bahattin
YALÇIN
Doç.Dr.Bahattin
YALÇIN
Doç. Dr. Ece Kök
YETİMOĞLU
Doç. Dr. Ece Kök
YETİMOĞLU
Doç. Dr. Ece Kök
YETİMOĞLU
Doç.Dr.M.Vezir
KAHRAMAN
Doç.Dr.M.Vezir
KAHRAMAN
Doç.Dr.M.Vezir
KAHRAMAN
Doç.Dr.M.Vezir
KAHRAMAN
Doç. Dr. Sevim
KARATAŞ
Doç. Dr. Sevim
KARATAŞ
Doç. Dr. Sevim
KARATAŞ
Doç.Dr. Şaziye
ABDURRAHMANOĞLU
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Ümit SALAN
Doç. Dr. Zafer
ODABAŞ
Doç. Dr. Zafer
ODABAŞ
Doç. Dr. Zafer
ODABAŞ
Tersane Bölgesi Deniz Suyunda Ağır Metallerin Eser Analizi
İçin Yöntem Geliştirilmesi
2-(1H-Benzimidazol-2-YL)-Benzene-1,4-Diol Co(II), Ni(II),
Cu(II) Ve Zn(II) Komplekslerinin Spektroskopik Özelliklerinin
Belirlenmesi"
Ülkemizde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Tıbbi Bitkilerin
Yapraklarında Ağır Metal Ve Mineral Besin Element Tayini
Metil Parabenin Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi
UV İle Sertleşebilen Boronik Asit Bazlı Floresans Sensörü İle
Glukoz Tayini
Fonksiyonel Polimerik Membran Sensörlerin Geliştirilmesi Ve
Ağır Metallerin Tayininde Kullanımı
Medikal Uygulamalar Için Radyasyondan Koruyucu Bor Içeren
Teknik Tekstillerin Hazirlanmasi
Bor İçeren Termoplastik Poliüretan Kompozitler. Fen-A140312-0047.
Çapraz Bağlı Tiyofen Esaslı Nanofiberlerin Hazırlanması Ve
Karakterizasyonu
UV Ve Termal Yolla Sertleşebilen Hibrit Siyanat Esterlerin
Sentezi Ve Karakterizasyonu.
UV Işınları İle Sertleştirilebilen Su Bazlı Polimerik Yüzey
Kaplama Malzemelerinin Geliştirilmesi
UV Işınları İle Sertleşebilen Yanmaya Dayanıklı Poliüretan
Akrilatların Sentezi Ve Karakterizasyonu
Modifiye Karbon Nanotüp İçeren Poliimidlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Yeni Tip Simetrik, Asimetrik Ve Sandviç Tipi Ftalosiyaninlerin
Sentezi, Kararkterizasyonu Ve Fiziksel Özelliklerinin
İncelenmesi
Bazı Yeni Sepet Tipi Ftalosiyanin Türevlerinin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Flavonoid Türevi Yeni Ftalosiyanin Bileşikleri Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Periferal Ve Non Periferal Pozisyonda Oksijen Köprüsü Ile
Halkaya Bağlı Trimetoksibenzen Sübstitüentleri Içeren
Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Konjuge Sübstitüent İçeren Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi
Ve Karakterizasyonu
Halkaya Azo Veya Eter Köprüsü Ile Bağli Dimetoksibenzen
Sübstitüentleri Içeren Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve
BAPKO
2011
14734,00
2 Yıl
BAPKO
13.06.2012
3000,00
1 Yıl
BAPKO
13.06.2012
7500,00
1 Yıl
BAPKO
08.02.2012
BAPKO
09.01.2013
3000,00
1 Yıl
BAPKO
04.12.2013
41338,37
2 Yıl
TÜBİTAK
01.02.2012
252000,0
0
18 Ay
BAPKO
14.03.2012
59000,00
24 Ay
10000,00
12 Ay
BAPKO
80
04.07.2012
7500,00
1 Yıl
BAPKO
13.06.2012
10000,00
12 Ay
BAPKO
12.06.2013
50000,00
2 Yıl
BAPKO
09.01.2013
10000,00
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
10000,00
1 Yıl
BAPKO
10.10.2013
49340,71
2 Yıl
BAPKO
10.07.2011
75000,00
3 Yıl
BAPKO
10.08.2010
15000,00
4 Yıl
BAPKO
04.12.2013
9946,25
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
8089,77
1 Yıl
BAPKO
15.05.2013
9996,13
1 Yıl
Doç. Dr. Zafer
ODABAŞ
Doç.Dr.Serap DEMIR
Yrd. Doç. Dr. Esra
KAKI
Yrd. Doç. Dr.Seyfullah
MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr.Seyfullah
MADAKBAŞ
Yrd. Doç. Dr.Seyfullah
MADAKBAŞ
Arş.Gör. Dr. Ali Sadi
BAŞAK
Arş.Gör. Dr. Başak
Yüce DURSUN
Arş.Gör. Dr. Başak
Yüce DURSUN
Arş.Gör. Dr. Melek
Şirin ÇELIK
Arş.Gör. Dr. Özkan
DANIŞ
Arş.Gör. Dr. Oya
AYDIN URUCU
Arş.Gör. Dr. Soner
ÇUBUK
Arş.Gör. Dr. Soner
ÇUBUK
Uzm. Dr. Mete Kaan
EKMEKÇİ
Karakterizasyonu
Hekzafenilbenzen Türevi Yarı Açık Veya Sepet Tipi
Ftalosiyanin Bileşiklerinin Sentezi Ve Karakterizasyonu
Çeşitli Kumarin Türevlerinin Pıhtılaşma Sistemi Üzerine
Etkisinin İncelenmesi
Mononükleer Ve Sandviç Tipi Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
UV Işınlarıyla Sertleşebilen Iletken Polimer Katkılı Hibrid
Kaplamalar
PANI/ Huntit Kompozitlerin Sentezi Ve Özelliklerinin
Incelenmesi
OrganoModifiye Nanokil/PET Kompozitlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
4,4-(1,1-((4-Metoksifenil)Metilen)Bis(Naftalen-2,1-Diil))
Bis(Oksi) Köprülü Sepet Tipi Ftalosiyaninlerin Sentezi Ve
Karakterizasyonu
Çeşitli Ftalosiyanin Bileşiklerinin Dna Bağlayıcı Özelliklerinin
İncelenmesi
Çeşitli Kumarin Türevlerinin HMG-Koa Redüktaz Enzimini
İnhibe Edici Etkilerinin Araştırılması
Kloral’in Sulu Çözeltilerdeki Davranişi Hakkinda Bilgi Edinmek
Amaciyla Elektroanalitik Tekniklerin Kullanilişi
Çeşitli Kumarin Türevlerinin Antibakteriyel Etkilerinin
İncelenmesi
Sıvı-Sıvı Mikro Ekstraksiyon Yöntemi İle Yeni Bazı Schiff
Bazları Kullanılarak Ağır Metal Tayini İçin Yöntem Geliştirilmesi
Altın (III) Tayını İçın Polimerık Optık Fluoresans Sensörü
Glukoz’a Duyarlı Fluoresans Veren Yeni Bir Optik Sensör
Geliştirilmesi
Nadir Toprak Katkılı Bazı Niobatların Sentezi Ve
Karakterizasyonu
BAPKO
13.05.2011
39984,00
2 Yıl
BAPKO
13.05.2011
40000,00
2 Yıl
BAPKO
10-07-2013
49420,60
24 Ay
BAPKO
10.07.2013
49655,98
2 Yıl
BAPKO
12.06.2013
9007,85
2 Yıl
BAPKO
13.02.2013
9900,00
2 Yıl
BAPKO
09.05.2012
39841,00
2 Yıl
BAPKO
15.05.2013
49794,92
2 Yıl
BAPKO
22.05.2013
3000,00
1 Yıl
BAPKO
08.03.2008
20809,00
3 Yıl
BAPKO
13.05.2011
40000,00
2 Yıl
BAPKO
23.6.2012
40000,00
2 Yıl
BAPKO
12.06.2013
3000,00
1 Yıl
BAPKO
09.05.2012
39998,00
2 Yıl
BAPKO
15.05.2013
50000,00
2 Yıl
Kimya Bölümü TOPLAM (58 adet)
MATEMATİK (1)
Dursun ÜSTÜNDAĞ
Bayes İstatistiksel Çıkarımla Pozitron Ömür Spektrum Analizi
BABKO A-tipi proje
SANAT TARIHI (0)
SOSYOLOJİ (3)
Yrd. Doç. Dr. Sanem
Güvenç Salgırlı & Dr.
“Neoliberal Yönetimsellik Kavramı Işığında Kamu Spotlarına
Sosyolojik Bir Bakış”
Marmara Ün.
BAPKO
81
06.05.2010
Matematik Bölümü TOPLAM (1 adet)
Ekim 2013---
1.908.909,06 TL
26,950
3 yıl
26.950,00-TL.
14.242,0
0 TL.
24 ay
Bahar Aykan Bentahar
Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Ali Balkanlıoğlu vd.
Proje koordinatörleri:
Elisabeth Tuider ve
İnci User
“Hizmet Öncesi matematik öğretmeni yetiştirmeye sosyokültürel yaklaşım”
Marmara Ün.
BAPKO
Alman Akademik Değişim Hizmeti (DAAD)
‘İslam Dünyası ile Üniversitelerarası Diyalog’
Programı
“Göç, Toplumsal Cinsiyet ve Sağlık - Türk-Alman Etkileşimine
Farklı Bir Bakış”
Kassel Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi Sosyoloji
Bölümleri Ortak Projesi, Aralık 2013 -
13.11.2013
33.434,8
0 TL.
36 ay
Aralık 2013
Sosyoloji Bölümü TOPLAM (3 adet) 47.676,80-TL.
TARİH (0)
TÜRK DİLİ VE
EDEBİYATI (3)
Türk Dil Kurumu
Prof. Dr. Nihat
Öztoprak
Prof. Dr. Emel Kefeli
Büyük Osmanlı Türkçesi Sözlüğü
TDK
Türk Edebiyatında Manzum Devriyeler
Marmara Üniv.
Ocak 2013
Ahmed Midhat Efendi’de Etnik Kimlikler
Marmara Üniv.
Nisan 2012
14,000
TL
5,000 TL
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü TOPLAM (3 adet)
36 ay
24 ay
19.000,00-TL.
FRANSIZ DİLİ VE
EDEBİYATI (3)
Doç.Dr. Selim Yılmaz
Doç.Dr. Selim Yılmaz
Doç.Dr. Selim Yılmaz
Sözlü Dil Yapısına Dilbilimsel Yaklaşım Ve Çeviri
Çalışması (Türkçe/Fransızca/İngilizce) (2011-2013)
Disiplinlerarası Dilbilim - Çeviribilim Çalışmalarında
"Dil - Düşünce - İletişim" İlişkileri (2013 - 2015)
Aspects (supra-)segmentaux de la prise en charge
énonciative en turc oral (en comparasion avec le
français) (2013 - 2014)
Bapko
11.09.2013
Bapko
10.07.2013
Bapko
21.03.2011
3.000
TL
5.000
TL
14.370
TL
Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü TOPLAM (3 Adet)
82
12 ay
24 ay
24 ay
22.370,00 TL
FİZİK (17)
Prof.Dr.Uğur YAHŞİ
İleri Modern Fizik Laboratuarı
BAPKO-Marmara
1.06.2013
199.000
2
Prof.Dr.Şahin AKTAŞ
Nano ölçekli Manyetik Parçacıkların Monte-Carlo Simulasyon Tekniği ile
Karakterizasyonlarının Belirlenlemesi
BAPKO-Marmara
09.05.2012
14.922
3
Prof.Dr.Şahin AKTAŞ
Çok Boyutlu Kuantum Sistemlerde Kuantum Monte Carlo Algoritmalari
Kullanilarak Dolaşikliğin Ölçülmesi
BAPKO-Marmara
12.06.2013
19.905,42
3
Prof.Dr.Kadir ESMER
Organik İnce Film Transistörlerin Karakterizasyonu
BAPKO-Marmara
11.04.2011
149.899
2
Prof.Dr.Kadir ESMER
Sol-Gel Yöntemi ile Üretilen Fotokatalitik Oksit Yüzeylerle Atıksularda
Bulunan Organik Kirletici Maddelerin Parçalanması
BAPKO-Marmara
11.04.2011
15.000
2
Virginia Üniv.-USA
1.1.2006-devam
12.000
($6.000)
7
Auborn Univ -USA
1.1.2013-devam
520.000
($260.000)
2
Prof.Dr.Zikri ALTUN
Prof.Dr.Zikri ALTUN
Anti-aromatik moleküllerin ve yüksek valanslı Fe(IV)O sistemlerinin katalitik
ve manyetik özelikleri (Colloborative Joint Research Support with Virginia
University)
Molibdenim atomunun sıcaklığı 10^4-10^9 K aralığında değişebilen
plazmalarda oluşabilecek iyin basamakları için ışımalı veya dielektronik
birleşme tesir kesit ve oran katsayılarının hesabı ile G4 ve CCSD(T) türü
kuantum kimya hesapları (Colloborative Joint Research Support with
Auborn University
Doç.Dr. Mustafa ALEVLİ
GaN,InN ve AIN yapılarının Kimyasal Buhar Kaplama Yöntemi Kullanılarak
incefilm ve nanotel olarak üretilmeleri ve Karakterizasyonları
BAPKO-Marmara
01.09.2013
49.978
2
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Bor Katkılı Yeni Teknoloji Na-Ion Pillerinin Tasarlanması ve
Performanslarının İncelenmesi
TUBİTAK 1003
15.12.2012
390.000
2
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Pt/As temelli 122-RPt2-xTxRAs ve 211-Pt2-xxTxAs2 bileşiklerinin yapısal,
elektrik ve manyetik özellikleri
TUBİTAK TBAG
01.06.2012
240.000
2
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Doktora ve Yüksek Lisans Eğitim Altyapı Geliştirme Projesi (Katkılı/Katkısız
Oksit Termoelektrik Malzemelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu)
10.07.2013
135.000
2
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Pt/As temelli 122-RPt2-xTxAs2 ve 211-Pt2-xTxRAs ( R= La, Ba ; T= Ni, Fe)
bileşiklerinin yapısal, elektrik ve manyetik özellikleri
12.06.2013
9.997
1
Doç.Dr.Mustafa ÖZDEMİR
Ferromanyetik Yarıiletken CdCr2S4 İnce Filmlerinin Kimyasal Banyo
Çökertme (CBD) ve Kimyasal Buhar Çökertme (CVD) Yöntemiyle
83
Hazırlanması ve Karakterizasyonu
13.06.2012
10.000
1
BAPKO
( FEN-E-1007130319)
BAPKO
( FEN-C-YLP120613-0276)
BAPKO
( FEN-C-YLP130612-0225)
Doç. Dr. Bülent Akkoyunlu
Kuyu sıcaklı-Derinlik Ölçüm Sistemi Geliştirme ve Türkiye’de son iki yüz yıllık
İklim Değişiminin Araştırılması
TÜBİTAK
(113R019)
21.10.2013
298.000
2
Doç.Dr.Özgür DELİCE
Dönen Karadelikler için Gri-Cisim Katsayıları
BAPKO-Marmara
13.03.2013
10.729,74
1
Anodik Alüminyüm Oksit (AAO) Nano Kalıpların Yapımı
BAPKO-Marmara
13/07/2011
10.000
2
Heteroeklem Yapıların Elektriksel ve Optik Özelliklerinin İncelenmesi
BAPKO-Marmara
13/07/2011
40.000
2
Anodik Nanotel Aktif Katmanlı Alan Etkili Transistör (FET) İmali ve
Karakterizasyonu
BAPKO-Marmara
11/08/2013
19.853,98
2
UV ışınlarıyla sertleşebilen iletken polimer katkılı hibrid kaplamalar
BAPKO-Marmara
10/07/2013
49.655,98
2
Yrd.Doç.Dr.Fatih
DUMLUDAG
Yrd.Doç.Dr.Fatih
DUMLUDAG
Yrd.Doç.Dr.Fatih
DUMLUDAG
Yrd.Doç.Dr.Fatih
DUMLUDAG
Fizik Bölümü TOPLAM (17 adet) 2.193.941,12-TL.
TOPLAM(132 Adet): 6.254.643,74.-TL
84
Tablo: 34 - M.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi – 2013 Mali Yılı Faaliyet Raporu
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJE SAYISI
2013
PROJELER
TÜBİTAK
BİLİMSEL ARAŞTIRMA
PROJELERİ
(MÜBAPKO)
ULUSLARARASI
PROJELER
DİĞER
TOPLAM
2.
Önceki
Yıldan
Devreden
Proje
3
Yıl İçinde
Eklenen
Proje
Toplam
Yıl İçinde
Tamamlanan
Proje
Toplam
Ödenek
TL
2
5
2
801.562,25
18
82
100
6
2.467.477,75
1
2
3
-
532.000,00
-
-
-
-
-
22
86
108
8
3.801.040,00
Performans Sonuçları Tablosu
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
3.
Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
4.
Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
5.
Diğer Hususlar
“Performans bilgileri
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Kamu idareleri ilk performans programlarını hazırladıkları yıla kadar,
faaliyet raporlarının performans bilgileri bölümünde sadece faaliyet ve projelere ilişkin bilgilere yer
verirler.”
Hükmü nedeniyle bu alan doldurulmayacaktır.
85
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Fen Edebiyat Fakültesi idaresinin teşkilat şemasında gösterilen idari yönetim kademelerinin dışında
Fakülte bünyesindeki öğretim elemanları da 2013 yılında Eğitim-Öğretim ve yönetim sürecine aktif
olarak katkı sağlamıştır.Öğretim elemanlarımızın bu değerli katkıları sayesinde Fakültemizin
organizasyon yeteneği güçlenmektedir. Çeşitli faaliyetler ve eylemler için öğretim elemanlarımızdan
oluşan çalışma grupları aşağıda özetlenmiştir:
Yrd.Doç.Dr.Birsen E. ERDOĞAN
Otomasyon (BYS) Sorumluları
Araş.Gör.Dr.Işıl İSMAİLOĞLU
Prof.Dr.Sebahat DENİZ
MEYYAS Sorumluları
Doç.Dr.Yıldız AYDIN
Sosyal-Kültürel EtkinliklerDüzenleme Komitesi
Doç.Dr. Tûba KARATEPE
Risk Belirleme ve Değerlendirme Komisyonu:
Prof.Dr.Safiye ERDEM (Başkan)
Doç.Dr.Berat BİR
Yard.Doç.Dr.Birsen E. ERDOĞAN
2013 Birim Faaliyet RaporuHazırlama
Komisyonu:
Prof.Dr.Nilhan KAYAMAN APOHAN
Prof.Dr.Meral BİRBİR
Öğr.Gör.Dr.Ümran AY
Prof.Dr.Nilhan KAYAMAN APOHAN
Çift Anadal/Yandal Komisyonu:
Prof.Dr.Meral BİRBİR
Doç.Dr.Ümit SALAN
Doç.Dr.Can ERDEM
Erasmus Koordinatörü:
Doç.Dr.Yasemin BALCI
Farabi Koordinatörü:
Prof.Dr.Safiye ERDEM
Spor Faaliyeteri Koordinatörü:
Arş. Gör. Efe Batuhan ORMAN
Web Sayfası Sorumlusu:
Doç.Dr.Tuba KARATEPE (Sorumlu)
Dr.Özkan DANIŞ
Kurslar (MÜSEM) Koordinatörü:
Doç.Dr.Erhan AFYONCU
EBYS Sorumlusu:
Yard.Doç.Dr.Faruk UÇAR
86
Doç.Dr.Leyla ÇOŞAN
Tanıtım Komisyonu:
Yrd.Doç.Dr.Bülent YILMAZ (Koordinatör)
Doç.Dr.Suzan ABDURRAHMANOĞLU
Arş.Gör.Dr.Yasemin ÖZDEMİR
Arş.Gör.Nusret GEDİK
Burs Komisyonu:
Prof.Dr.Nurten GÜNAL
Doç.Dr. Süeda ÖZBENT
Doç.Dr.Sevim KARATAŞ
Prof.Dr.Meral ÜNAL (Dekan)
Stratejik Plan Ekibi:
Prof.Dr.Nilhan KAYAMAN APOHAN (Dekan
Yardımcısı)
Doç.Dr.Tuba KARATEPE (DekanYardımcısı)
Sebahattin TEMUR (Fakülte Sekreteri)
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Meral ÜNAL (Dekan)
Prof. Dr. Acar SEVİM
Prof. Dr. Hamza KANDUR
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Prof. Dr. Nuriye GARİPAĞAOĞLU
Prof.Dr. Uğur YAHŞİ
Prof. Dr. Müjgan TEZ
Prof. Dr. Ali Rıza ÖZKAYA
Prof. Dr. N. Abdülbaki BAYKARA
Doç. Dr. Süeda ÖZBENT
Prof. Dr. Zümral ÖLMEZ
Yrd. Doç. Dr. Işın SAYARI
Prof. Dr. Selçuk MÜLAYİM
Prof. Dr. Ayşe DURAKBAŞA
Prof. Dr. Gülay ÖĞÜN BEZER
Prof. Dr. Emel KEFELİ
Doç.Dr. Selim YILMAZ
Doç. Dr. A. Oğuz İÇİMSOY
Doç.Dr. Leyla COŞAN
87
Prof. Dr. Zikri Altun
Prof.Dr. Meral BİRBİR
Prof.Dr. Safiye ERDEM
Doç.Dr. Berat BİR
Doç. Dr. Bahattin YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Seyfullah MADAKBAŞ
Diğer Üyeler
Prof. Dr. Kemalettin KÖROĞLU
Doç.Dr. Kemalettin KUZUCU
Doç.Dr. Özgür DELİCE
Yard.Doç.Dr. Gülşah ÇOBANOĞLU
Öğr. Gör. Güler DARTAN
Arş. Gör. Elif YILMAZ
Öğrenci Vildan GÜZEL
Web Sayfası İçerik Sorumlusu
Dr. Özkan DANIŞ (Sorumlu)
Pınar SARIÇAM
Teknik Servis ve Ağ Sorumlusu
Alper Tunga Akıcı
İş Sağlığı ve Güvenliği
Metin Önal
Tütün Kontrol
İskender ÖZCAN
88
2012 Mali Yılı Birim Faaliyet Raporu Amaç ve Hedefler bölümünde planlanan amaç ve hedeflere yönelik
2013 yılında gerçekleştirilen işlemler aşağıda belirtilmiştir:
HEDEFLERE ULAŞMA (2013)
Stratejik Amaçlar
Stratejik Amaç-1
Kurumsal dönüşümü sürdürülebilir kılmak
Hedeflere Ulaşma
2013 yılında, öğrenciler için bir adet simultane
laboratuvarı, 1 adet CBS laboratuvarı, 3 adet
bölümü araştırma laboratuvarı, 1 adet Bilgi ve
Yönetimi sayısallaştırma laboratuvarı, 1 adet 94
amfinin yapımı tamamlanmıştır.
5 sınıfa akıllı tahta takılmıştır.
çeviri
kimya
Belge
kişilik
Stratejik Amaç-2
Mali kaynakları güçlendirmek.
Hedef 1-2013 yılı içerisinde BAPKO ve TÜBİTAK’tan
toplam 2.780.824 TL lik yeni proje alınmıştır. Devam
edenlerle birlikte toplam 3.269.040,00 TL bütçeyle stratejik
planda beyan ettiğimiz hedef aşılmıştır.
Hedef-2 Bağış yolu ile 50.000 TL.lık boya yardımı alınmış
ve bununla Fakültemizin boya işlemleri yapılmıştır.
Sağlanan 2.000 TL. lik sponsorlukla da Fakültemiz spor
takımlarına forma diktirilmiştir.
Hedef-3 2013 yılılnda Döner Sermaye kapsamında 21.
593 TL. lik gelir sağlanmıştır.
Ancak bu rakamla 2013 hedefi olarak belirlenen 50.000 Tl.
nin çok gerisinde kalınmıştır.
Stratejik Amaç-3
İş hayatında tercih edilen öğrenciler
yetiştirmek
Hedef-4 Fakültemizde 2013 yılında yabancı uyruklu
öğrenci sayısı 145 olmuştur. Bu sayının toplam öğrenci
sayısına oranı % 2.83 olup, 2013 yılı hedefe ulaşılmıştır.
Hedef 1-2013 yılı içinde Coğrafya Bölümüne 1 adet CBS
laboratuvarı, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümüne 1 adet
sayısal veri işleme laboratuvarı, Mütercim-Tercümanlık
bölümlerine 1 adet simultane laboratuvarı kurulması
sağlanmıştır.
Ayrıca bu laboratuvarlarda kullanılacak özel programlar da
temin edilmiştir.
Hedef-2 2013 yılı içerisinde 15 adet sektörel gezi yapılmış
ve öğrencilerin bu gezilere hedef sayıda katılımı
sağlanmıştır.
Ayrıca, Mayıs ayında ‘Kariyer Günleri’ düzenlenerek,
öğrencilerin sektör temsilcileriyle tanışmaları ve bilgi alışverişinde bulunmaları sağlanmıştır.
89
Hedef-3 İdari personelin çeşitli eğitim amaçlı seminer ve
kurslara katılımı teşvik edilmiştir.
Hedef-4 Mezun öğrenciler için Fakülte web sayfasına bilgi
ve iletişim formu konulmuştur. Mezun öğrencilerle çeşitli
iletişim ve sosyal medya kanallarıyla ilişki kurulmaya
devam edilmektedir. Sponsor bulunması durumunda
‘Mezunlar Günü’ yapılması planlanmaktadır.
Stratejik Amaç-4
Referans alınan bilimsel çalışmalar yapmak
Hedef-1 Üniversitemizin yayın politikasına uygun olarak
Fen ve Sosyal bilimler alanlarında enstitülerin
yayınladıkları/yayınlayacakları süreli yayınlara destek olma
kararı alınmıştır.
Buna bağlı olarak Fakülte dergisinin (Türklük Araştırmaları)
kapatılma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Hedef-2 Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi her yıl 2 sayısını
İngilizce yayınlamaktadır. Dergi için DOI numaraları da
alınmış olup, derginin yakında uluslararası dizinlerde de
taranan nitelikte bir yayın olacağı görülmektedir. Bu
nedenle, Fakültemiz fen bilimleri mensublarının bu dergiye
destek olması kararı alınmıştır.
Hedef-3 2013 yılında ÖJğretim Üyelerimiz tarafından 7
adet sempozyum düzenlenmiştir.
Hedef-4 Uluslararası işbirliğine dayalı 2 proje
bulunmaktadır. İlki Almanya Kassel Üniversitesiyle birlikte
Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç.Dr. İnci USER
tarafından yürütülmektedir.
İkincisi, Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof.Dr. Zikri
ALTUN tarafından Auborn Üniversitesiyle birlikte
yürütülmüktedir.
Hedef-5 2013 yılında 148 uluslararası ve74 ulusal yayın
yapılmıştır. Bu sayı, Üniversitemizin 60 adet olarak
belirlediği yıllık hedefi fazlasıyla aşmakmtadır.
Stratejik Amaç-6
Uluslararası düzeyde etkili ilişkiler ağı
geliştirmek
Hedef-1 2013 yılında uluslararası değişim programlarına
90 lisans öğrencisi ve 6 Öğretim Elemanı ( 3 kişi
Fakültemizden gitmiş, 3 kişi de Fakültemize gelmiştir)
katılmıştır.
Bu sayılarla 2013 hedeflerine
konusunda da hedef aşılmıştır.
ulaşılmış,
öğrenciler
Hedef-2 2013 yılında uluslararası düzeyde imzalanan ikili
işbirliği anlaşma sayısı 70’e ulaşmıştır.
90
A- Üstünlükler
Fakültenin en önemli üstünlüğü, bölümlerin çoğunda, alanlarında yetişmiş, öğretim elemanlarının
nitelik ve nicelik olarak yeterli düzeyde olmasıdır. Verilen dersler dışında yapılan araştırma ve yayınlarla
kendilerini ulusal-uluslararası alanda kanıtlamış bulunan bu bilim insanları, gerek fen, gerekse sosyal
bilimler ve dil alanlarında fakültenin en önemli zenginliğidir.
Fakültemizin İstanbul’da (Anadolu yakasında) bulunması, Fakülte binasının şehir içindeki yerleşimi ve
üniversite kampusünün rahat ulaşılabilecek bir konumda olması, fiziki imkânlar bakımından kendine
yeterliliği, eğitim-öğretim açısından son derece önemlidir. Fakültemizin derslikleri, laboratuarları,
eğitim-öğretim için gerekli olan teknik altyapısı gün geçtikçe güçlenmektedir.
Fen ve Sosyal Bilimler alanında eğitim alan öğrenciler, üniversitenin kampüs hayatının keyfini
yaşayabilmekte, dersler dışında eğitici, öğretici ve sosyal etkinliklere katılabilmektedirler
Fakültenin bir diğer üstünlüğü aktif olarak Erasmus değişim programlarına katılmasıdır. Fakültemiz
bölümlerinin çeşitli ülkelerle yaptığı yaptığı toplam 70 ikili anlaşma sayesinde öğrencilerimiz yurt
dışında öğrenim görme şansına sahip olmaktadır.
Üniversitemizde Birimlerarası yatay geçiş imkanı bulunmaktadır.
Çiftanadal ve Yandal Programları sayesinde öğrenciler ikinci bir fakülteden diploma veya sertifika
alabilmektedir.
B- Zayıflıklar
Hem ulusal hem de uluslararası araştırma projelerinde aktif rol alabilecek nitelikli araştırma görevlisi
kadrosunun yetersizliği en önemli engellerden biridir. Çoğu araştırma görevlilerinin yabancı dil
seviyeleri özellikle uluslar arası faaliyetlerde görev yapabilecek seviyede değildir.
Fakültenin öğretim elemanı kadrosu, her ne kadar güçlüyse de genç araştırmacıların kadro sorunları
yaşaması önemli bir zayıflıktır. Kadro yetersizliği nedeniyle yetenekli, genç ve başarılı öğrenciler
akademik alana yönlendirilememektedir.
Vakıf üniversitelerinin, alanında yetişmiş değerli öğretim elemanlarını cazip maaşlarla kadrolarına
alması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Söz konusu durumun devam etmesi ve ücret
politikalarında gerçekçi düzenlemeler yapılmaması, diğer fakülteler gibi gelecekte Fen-Edebiyat
Fakültesini de olumsuz etkileyecektir.
Kadro verilmemesi nedeniyle, öğretim elemanlarının başka devlet ve/veya devlet üniversitelerine
gitmeleri de fakültemizi olumsuz olarak etkilemektedir.
Bazı bölümlerde, anabilimdalları arasında dengesiz bir dağılım görülmektedir. Ve ayrıca, benzer şekilde
üst ve alt akademik kadrolar arasında da dengesiz bir dağılım göze çarpmaktadır. Bu durum
Fakülte’nin geleceğini etkileyecek ciddi bir olumsuzluktur.
91
Fakülte bünyesinde öğrencilere yönelik yeterli düzeyde laboratuar bulunmasına rağmen, yapılması
gereken güncel ve geniş kapsamlı araştırmalar ekonomik sorunlar ve techizat yetersizliği nedeniyle
yapılamamaktadır.
C. Değerlendirme
Fakültenin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür.
a. Bütçe Yetersizliği
Maddi olanaksızlıklardan dolayı fiziksel altyapı ihtiyaçlarının tam ve kaliteli olarak karşılayacak
şekilde giderilememektedir.
Bütçe yetersizliği nedeiyle öğrenci laboratuvarlarına yeterince alt yapı malzemesi alınamamaktadır.
b. Döner Sermaye Katkıları
Yeterli sayıda araşğırma görevlisi, teknik eleman, uzman bulunmaması ve öğretim üyelerinin ders
yüklerinin fazla olması nedeniyle, döner sermayeye katkı sağlayacak hizmetler yeterince
yapılamamaktadır.
Laboratuvarların akredite olması için yeterli ödenek olmaması da döner sermaye hizmetlerini
olumsuz etkilemektedir.
c. Akademik ve İdari Personel
1. Akademik personelin, özellikle Araştırma Görevlisi veya Yardımcı Doçentlerin kadrolarının
yetersiz olması Bölümlerin geleceğe dönük personel düzenlemesini engellemektedir.
2. Bürolarda çalışan deneyimli ve yetkin memur sayısının azlığı hizmetlerin gecikmesine ve sürekli
olarak etraflıca kontrol ihtiyacına sebep olmaktadır.
d. Öğrenciler
1. Ders araç ve gereçleri açısından fakültemiz olanaklarının yeterli olduğu söylenebilir. Ancak,
özellikle Biyoloji Fizik ve Kimya Bölümü’nde öğrenci laboratuar deney setlerinin yenilenmesi ve
sayılarının arttırılması gerekmektedir.
a. Güvenlik
Fakültemiz Göztepe Kampusu’nda yer aldığı için güvenlik hizmetleri üniversitenin ilgili birimi
tarafından verilmektedir. Ancak Fakültemizin fiziki kapasite olarak büyük olması ve binanın
farklı birimler tarafından da kullanılması fakülte bünyesinde hizmet verecek ciddi bir güvenlik
kadrosuna ihtiyaç duyulmasını gerektirmektedir. Özellikle mesai saatleri dışında ve hafta
sonları da binanın kullanılması bu ihtiyacı artırmaktadır.
Ayrıca fakülte içinde çok sayıda laboratuarın bulunması, bu laboratuarlarda hem lisans hem
lisans üstü öğrencilerinin eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleri yapmaları bina ve labaratuvar
güvenliği için daha ciddi önlemler alınması ihtiyacını doğurmaktadır.
92
b. Temizlik
Fakültemizin temizlik işleri Rektörlüğümüz tarafından özel şirketten gelen bir ekip tarafından
yaptırılmaktadır. Ancak Fakülte binasının fiziki büyüklüğü ve öğrenci sayısının fazla olması
nedeniyle verilen temizlik malzemeleri ihtiyacı karşılayamamaktadır.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Fen-Edebiyat Fakültesi, güçlü yönleri ile ulusal ve uluslararası düzeyde etkinliğini ve yeterliliğini
ispatlamış, 31 yıllık deneyime sahip bir eğitim kurumudur. Gelecekte daha güçlü ve etkin bir düzeye
yükselebilmesi için alınması gerekli tedbirler şu başlıklar altında toplanabilir:
Akademik Personel
1. Akademik personelin maaş ve ücret sorunu günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir.
Performansa dayalı ücret sistemine geçildiği takdirde çok faydalı olacaktır.
2. Araştırmacı kadrolarının dağılımı ve sayısı gelecekteki gelişme hedefleri düşünülerek genişletilmeli;
kadrolara atanacak akademik personelin niteliği performans kriterleri, fakültenin misyon
/vizyonunu, amaçları ve hedefleri gözönüne alınarak belirlenmelidir.
3. Söz konusu personelin kendini geliştirmesi ve araştırmalarını rahat bir şekilde yapabilmesine
yönelik olanaklar artırılmalıdır. Yurt dışında doktora sonrası çalışmaları teşvik; ortak araştırma
olanaklarının aranması, yabancı dil ihtiyacının karşılanması gibi hususlar desteklenmelidir.
4. Akademik personelin yararlanabileceği sosyal tesislerin oluşturulması gereklidir.
Öğrenciler
1. Fakülte mezunlarının istihdam sorununun çözümü için kamu ve özel sektör nezninde girişimde
bulunmak, eski mezunlarla iletişime geçmek.
2. Öğrencilerin fakülte yönetimine katılımı etkinleştirilmelidir.
3. Öğrencilerin spor ve sanatsal faaliyetlerde bulunabilecekleri imkanlar sağlanmalıdır.
4. Öğrencilerde
Marmara
Üniversiteli olma
yanında, Fen-Edebiyat
geliştirilmesine katkıda bulunulmalıdır.
93
Fakülteli olma
bilincinin
Eğitim Programları
1. Eğitim programlarında Bologna sürecini daha verimli uygulayabilmek ve öğrenci odaklı eğitim
verebilmek için öğrenci kontenjan sayılarının artmamasını sağlamak.
2. Yabancı dilde eğitim-öğretim yapan programlarını teşvik etmek.
3. Öğrencilerin ilgilerini çekecek, toplumsal ihtiyaçlara cevap verecek, ülke ve dünya standartlarına
uygun yeni derslerin ve/veya programların açılmasını sağlamak.
İdari Personel
1. İdari personel belirli zaman aralıklarında hizmet içi eğitime tabi tutulmalıdır.
2. İdari personelin istihdamında yaptığı işle yetkinliklerin örtüşmesi sağlanmalıdır.
Fiziki Altyapı
Yük asansörü yapılmalı ayrıca sık sık arızalanan iki asansörün yenilenmesi gerekmektedir.
Laboratuarlarda sağlık ve güvenlik şartlarının sağlanması için ihtiyaçlar karşılanmalıdır.
Yeni açılacak bölümlerin ihtiyacı olacak ofis ve dersliklerin yapılması gerekmektedir.
Bina içine kamera sisteminin yerleştirilmesi gerekmektedir.
94
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların
etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol
sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli
güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim
olmadığını beyan ederim. İstanbul – 10 Şubat 2014
Prof. Dr. Meral ÜNAL
Dekan
95
96
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
28
File Size
2 208 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content