close

Enter

Log in using OpenID

0kullar arası atletizm il birinciliği yarışmaları

embedDownload
Çerçeveler
Çerçeveler
125
…
…
…
…
Çerçeve (frame) ’yi bir browser penceresinden birden fazla web
sayfasn görüntülemek olarak tanmlayabiliriz.
Çerçeveler (frames), HTML'e sonradan eklenmi bir özelliktir. Microsoft
Internet Explorer 3.0 ile Netscape Navigator 2.0 ve üstü sürümleri
frameleri destekler.
Çerçeve'ler sayfann bir taraf sabit kalrken, di÷er tarafn, kullancnn
iste÷ine göre de÷itirme imkan verir.
Görüntülenen sayfalardan birindeki linkin tklanmas ile baka bir
çerçevedeki içeri÷i de÷itirebiliriz.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Çerçeveler
126
…
Örne÷imizde 3 adet html dosyas var. Bunlardan frame.htm dosyas
çerçeve komutlarn içeriyor. Bu komutlar browser'a görüntülenmekte
olan pencereyi ikiye bölmesini, bunlardan birisinde htm1.htm dosyasn,
di÷erinde htm2.htm dosyasn görüntülemesini bildiriyor.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Çerçeveler
127
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Çerçeveler
128
…
<body bgcolor="..."> etiketi ile htm1.htm dosyasnn artalan rengi krmz,
htm2.htm dosyasnn artalan ise mavi yaplm, kolaylk olmas açsndan
dosyalarn adlarn görüntülemeleri için bunlar da yazlmtr.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
129
…
Çerçeve oluturmada kulland÷mz etiket frameset,
…
cols ifadesi açlacak çerçevelerin yan yana sütunlar eklinde olaca÷n
belirtiyor,
…
row yazarsak çerçeveler alt alta satrlar görünümünde açlacaktr.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
130
…
cols="*,*" ifadesi ile açlacak çerçevelerin pixel cinsinden ebatlarn
belirliyoruz.
…
Buraya örne÷in cols="140,500" gibi say yazlabilir,
…
cols="25%,75%" ile browser penceresinin o anki ebadna göre verilen
% oranlarna göre ekil almas sa÷lanabilir,
…
…
* sembolü ile açlacak çerçevenin ebad browser'a braklr.
cols="140,*" ifadesi ilk pencerenin 140 pixel olaca÷n ikincinin ise
ebadnn browser'a brakld÷n gösteriyor.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
131
…
Bu ekilde ayn zamanda açlacak çerçeve saysn da belirtmi oluyoruz.
cols=".." ifadesine iki de÷er (ya da yldz) verirsek bu iki pencere aç
anlamndadr, 3 de÷er 3 pencere açar.
…
<frame name="..." src="..."> etiketi çerçevelere, ba÷lantlarn TARGET
ksmnda kullanabilmek amacyla isim (name) vermeyi sa÷lyor. src
pencerede görüntülenecek html dosyasnn yerini gösteriyor.
…
Açlacak çerçeve says kadar
<frame name="..." src="...“> etiketi kullanyoruz.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
132
…
Eski sürüm browserlarn çerçeve etiketini tanmadklarndan bahsetmitik.
…
øte noframes ksm bu browserlara hitap ediyor.
…
body ksmn bu eski browserlar görüntüleyebiliyor. Buraya örne÷in sayfann
çerçeve kullanlarak yapld÷n gösteren bir mesaj yazlabilir, böylece
ziyaretçinin artk yeni sürüm
bir browser kullanmas gerekti÷ini hatrlatabilirsiniz.
FRAMESET etiketini HTML dosyanzn </head>...<body> etiketleri
arasnda kullanmay unutmayn !
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
133
…
FRAMESET etiketi ile kullanabilece÷imiz di÷er parametreler unlar;
…
frameborder="..." (yes, no) Çerçeveler arasndaki snr çizgisinin
görünüp görünmeyece÷ini belirler.
…
border="..." (say) Snr çizgisinin kalnl÷n (veya çerçeveler aras
mesafeyi) belirler.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
<frameset>...</frameset>
134
…
FRAME etiketi ile kullanabilece÷imiz parametreler;
…
marginwidth="..." marginheight="..." (say) Sayfann solundaki
(marginleft) ve üstündeki (margintop) kenar boluklarn belirler.
…
scrolling=".."
…
noresize
(yes, no, auto) Kaydrma çubuklarnn durumunu belirler.
Pencere boyutlarnn sabit olmasn sa÷lar.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Daha karmak çerçeveler
135
…
…
Yan yana sütünlar ya da alt alta satrlar görünümünde çerçeveler
açmay ö÷rendik peki tablolarda gördü÷ümüz hücreleri birletirme gibi
bir özellik çerçevelerde de var m? maalesef yok, fakat ayn görünümü
elde etmek mümkün.
Bu etkiyi sa÷lamak için FRAMESET etiketini açp kaynak dosyalarn
hepsini belirtmeden yeni bir FRAMESET açyoruz, içiçe açt÷mz bu
etiketlerin kaynak dosyalarn eksiksiz olarak belirtip, etiketleri
sonlandryoruz.
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Daha karmak çerçeveler
136
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Daha karmak çerçeveler
137
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Daha karmak çerçeveler
138
Frat Üniversitesi Enformatik Bölümü
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
72 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content