close

Enter

Log in using OpenID

9. ICRA DAIRESI 2014/55 TLMT. TASINMAZIN A£IK ARTIRMA

embedDownload
T.C.
AD ANA
9. ICRA DAIRESI
2014/55 TLMT.
TASINMAZIN A£IK ARTIRMA ILANI
Satilmasma karar verilen tasinmazm cinsi, niteligi, kiymeti, adedi, onemli 6'zellikleri :
1 NO'LU TAglNMAZIN
Ozellikleri
: Adana II, Seyhan lice, 11738 Ada No, 6 ParselNo,31 Bagimsiz Boliim 57/I917ArsaPayh, 16.Kat,
Slnolu mesken Pmar Park Sitesi, A-Blokta, 16.katta Giiney, Kuzey, Dogu cephesi a?ik dairesidir. Mesken daire 119 oda, bir salon,
mutfak, banyo, tuvalet ve iki baikon, bir yatak odasmda ikinci banyo, yangm merdiveni ve balkonu olarak diizerilenmistir.Zeniinleri
seramik ve laminat parke kaplama, duvarlar al?i satcn, tavanlar kartonpiyer asma tavanh ozel spot aydmlatmali, pencerc dogramalan
plastik dograma, isicamlidir.Kapi ve dolaplar ahsap mobilya cinsindendir. Bina Dogal Gaz ve cift Asansorlii, kalorifer tesJsatlidir.
Sitede fevre diizenlemesi kismen yapilmi?tir. Daire 140 m2. alanlidinBagimsiz boliimiin bulundugu Yapmin mevcut hali ile
Baymdirhk ve Iskan Bakanhgi Yapi Yaklasik Maliyetleri tablosuna gore III-B Smifi yapi oldugu kanaatine vanlmistir. Bagimsiz
Boliimiin yeni durumda oldugu goriilmiis olup Yipranma payi tenzili yapilmamistir.Parsel iizerindeKat irtifaki tesis edilrnis oldugu
goruIdii.Bugimku rayi?leregore degeri: Yapikiymeti: 140m2. x 650,00 TL./m2. (2014 yili B.F.) x 1,00 = 91.000,00 TL.
Arsakiymeti :1917 m2. x57/1917 Arsapayi x 1.500,00 TL./m2.
( Arsanm 2014 yili piyasa rayi9 birim fiyati)= 85.500,00 TL.
Yapi ve Arsa kiymeti toplami = 176.500,00 TL. Etmektedir.Tasmmaz bu bedel uzerinden satisa 9ikartilacaktir.Tapinmaz iizerinde
5/B/I A9iklama kisminda irtifak (AT) H:965 ada 2 parselli yerin ayni ada 1 3 21 23 parsellerle bu parsel arasinda miisterek
methaldir.notu vardir.Tasinmaz bu haliyte satipa 9ikartilacaktir.
Adresi
: Pmar Mahallesi, 74004 Sokak Uzerindeki Pmar Park Sitesi, A-Blok, 16.Kat, 31 Kapi Nolu Seyhan
/ADANA
Yuzolfiimii
: 140 m2 alanli
ArsaPayi
: 57/1917
Imar Durumu
: Seyhan Il9e Belediyesi Ernlak Istimlak ve Harita Mudurliiguniin 18.06.2014 tarih, 21-7122 sayih
imar 9apmda; Kanalustii Mahallesi, 11738 Ada, 6 parselin Sehir Imar Plamnda "E =2,40 Yogunluklu SerbestYapi Nizami "olarak
aynlan alan i9inde bulundugu goruldii.
Kiymeti
: 176.500,00 TL
KDV Oram
: %1
Kaydmdaki $erhler
: Tapu kaydmdaki gibidir.
1. Sati«iGiinik
: 22/12/2014 giinii 11:00- ll:10arasi
2. Satip Giinii
: 16/01/2015 giinii 11:00- ll:10arasi
Satis Yeri
: Adana adliyesi Ek-2 Binasi Asma Kat:107/B nolu ihale odasi-T.Cemal Beriker Bulv.Sakarya
mah.No:16/A
(Shell
petrol
yam)
SEYHAN/ADANA
Satip sartlan :
1- thale acik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmanm yirmi giin oncesinden, artirma tarihinden onceki giin
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen degerin %50 sini
ve ru9hanh alacakhlar varsa alacaklan toplarmni ve satis giderlerini ge9mek parti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli
bulunmadigi takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci giinden, ikinci artirma giiniinden onceki giin sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada da malm tahmin edilen degerin %50 sini, rii^hanh alacaklilar varsa
alacaklan toplarmni ve satis giderlerini ge9mesi sartiyla en ?ok artu-ana ihale olunur. Boyle fazla bedelle ahci 9ikmazsa satis taiebi
dusecektir.
2-Yeteri kadar sati? ilamnin hazirlanarak ilgililere tebligine,{tiK 127.madde (Degi|ik: 2/7/2012-6352/30
md.Jllanin birer sureti bor?luya ve alacakhya ve ta§inmazm tapu siciline kayitli bulunan ilgililerinin tapuda kayitli
adresleri varsa bu adreslerine teblig olunur. Adresin tapuda kayitli olmamasi halinde, varsa adres kayit sistemindeki
adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunlann di§mda ayrica adres tahkiki yapilmaz, gazetede veya elektronik
ortamda yapilan sati§ ilani tebligat yerine gecer)
3- Artirmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oramnda pey ak9esi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazimdir. Satis pesin para iledir, ahci isteginde (10) giinii ge9memek iizere siire verilebilir. G.menkullerin
a§agida,ilanda ve sartnamede belirtilen mahiyeti itibariyle % 1 KDV + damga resmi+ teslim.tescil ve tahliye
masraflanyla 1/2 tapu harci ihale ahcismca, aynmdan doQan emlak vergi borcu + 1/2 tapu harci + tellaliye ise satis
bedelinden kar§ilanmasma,
4- tpotek sahibi alacaklilarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklanni ozeliikle faiz ve giderlere dair olan
iddialanm dayanagi belgeler ile (15) giin i9inde dairemize bildirmelcri lazimdir; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadikca
paylasmadan hari9 birakilacaktir.
5- Satis bedelihemen veya verilen miihlet icinde odenmezse Icra ve Iflas Kanununun 133 iincii maddesi geregince ihale
feshedilir. Ihaleye katilip daha sonra ihale bedelini yatirmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan turn ahcilar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasmdaki farktan ve diger zararlardan ve aynca temerriit faizinden miiteselsilen mesul
olacaklardir. Ihale farki ve temerriit faizi aynca hiikme hacet kalmaksizm dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa 6'ncelikle
teminat bedelinden almacaktir.
6- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin gorebilmesi ifin dairede acik olup gideri verildigi takdirde isteyen ahciya
bir omegi gonderilebilir.
7- Satisa istirak edenlerin sartnameyi gomius ve miinderecatmi kabul etmis sayilacaklan, baskaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/55 Tlmt. sayih dosya numarasiyla miidurliigiimuze basvurmalan ilan olunur.21/10/2014
eyidGURSOY
Icra/Mudur Yajanncisi
5
(iiKrn.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakki sahipleri de dahildir.
* : Bu ornek, bu Yonetmelikten onceki uygulamada kullamlan Ornek 64'e kar^ihk gelmektedir.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
597 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content