close

Enter

Log in using OpenID

(3 aral\375k.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Engelli Meclisi
onlara çalýþýyor
Hayaline kavuþtu
Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, evinde
eðitim gören Ceren Duman'a tablet bilgisayar
hediye etti. Çok istediði tablet bilgisayar için
harçlýklarýný biriktiren küçük Ceren'in hediye tablet
karþýsýndaki mutluluk bakýþlarý, görülmeye deðer
kareler oluþturdu.
* HABERÝ 6’DA
Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü nedeniyle uygulayacaðý projelerinin
açýkladý.
* HABERÝ 6’DA
Trafik ikaz lambalarýna engelliler için sesli ikaz sistemi monte etti.
Engelliler için sesli
sinyalizasyon
Çorum Belediyesi, þehir içi trafiðinde kullanýlan
trafik ikaz lambalarýna sesli ikaz sistemi monte etti.
* HABERÝ 7’DE
Velipaþa Konaðý'nda gerçekleþtirilen toplantýya Engelli Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþýmýz Erol Taþkan da
Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, evinde eðitim gören Ceren Duman'a tablet bilgisayar hediye
Çorum’da engelli
hizmetleri
ÇORUM
3 ARALIK 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Vali Ahmet Kara, 3 Aralýk Engelliler
Günü nedeniyle açýklama yaptý.
Fiyatý : 40 Kuruþ
* HABERÝ 6’DA
Vali Ahmet Kara
Çiftçiye 1,9 milyon destek
AK Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu,
Aralýk ayý
içerisinde 5 bin
398 çiftçiye 4
kalem için
toplamda 1
milyon 900 bin
TL tarýmsal
destek
saðlanacaðýný
duyurdu.
Salim Uslu
* HABERÝ 3’DE
Eðitim uçaðý düþtükten sonra askerler bölgeye sevk edildi.
F-16’nýn enkazý kaldýrýldý
Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs
Komutanlýðýndan kalkýþ
yaptýktan Çorum’un Konaklý
köyü yakýnlarýnda düþen F-16
eðitim uçaðýnýn enkazý kaldýrýldý.
* HABERÝ 2’DE
Bayat Devlet Hastanesi inþaatýnýn
Müteahhit Firmasý’ndan cevap geldi
‘Olay müteahhitle deðil,
taþeronlarla ilgilidir’
Bayat Devlet
Hastanesi'nin
yapýmýnda
çalýþan ve
malzeme
veren
firmalarýn
alacak
yüzünden
þantiye
basmasý ile
ilgili haberler
Ahmet Özgül
üzerine
açýklama yapan Haskaya A.Þ.
Avukatý Ahmet Özgül,
firmalarýndan kaynaklanan
herhangi bir alacak meselesi
bulunmadýðýný, yaþanan sorunlarýn
taþeron firmayý ilgilendirdiðini
* HABERÝ 2’DE
söyledi.
Ýþ alemi enerji
hibelerine ilgisiz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 'Ýl
Ýl Enerji Verimliliði Projesi' kapsamýnda düzenlediði seminer dün
gerçekleþtirildi.
* HABERÝ 14’DE
Böbrek müjdesi
polisten geldi
Doðuþtan
böbrek hastasý
Abdülkadir
Erdal (9), yeni
bir böbreðe
sahip olmak
için daha önce
kaçýrdýðý
fýrsatý,
Medicana
International
Ankara
Hastanesi
Organ Nakli
Merkezi
Baþkaný Prof.
Dr. Sadýk
Ersöz'ün
çabalarý
sonucu
yakalayabildi.
* HABERÝ
5’DE
Rektör Alkan’dan Meclis’e sunum
‘Hitit Üniversitesi
Çorum’la büyüyor’
Hitit
Üniversitesi
Rektörü
Prof. Dr.
Reha Metin
Alkan,
“Üniversitemiz
Çorum’la
birlikte
büyümeye
devam
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
ediyor” dedi.
Ýl Genel Meclisi’nde Hitit
Üniversitesi konusunda sunum
yapan Reha Metin Alkan,
yükseköðretim alanýndaki
faaliyetleri hakkýnda bilgiler
verdi.
* HABERÝ 11’DE
Dodurga madeni
gündemde
Baþbakan
Yardýmcýsý
ve Hükümet
Sözcüsü
Bülent Arýnç,
çözüm
sürecinin
dürüst bir
zeminde ve
iyi niyetle
gitmesi
gerektiðini
söyledi.
Bülent Arýnç
* HABERÝ 3’DE
CHP Çorum’da eðilim
yoklamasý yapacak
CHP'de milletvekili
aday adayý olmak
isteyen il ve ilçe
baþkanlarýnýn istifa
furyasý baþlýyor.
* HABERÝ 3’DE
Belediye’den
Þehitler Albümü
Böbrek bekleme listesindeki telefon numarasýndan hastanýn ailesine ulaþýlamayýnca,
emniyet ile irtibat kurarak hastaya ulaþýlabildi.
Çorum Belediyesi Þehitler
Albümü çýkardý.
* HABERÝ 15’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
F-16’nýn enkazý kaldýrýldý
M
Eðitim uçaðý düþtükten sonra askerler bölgeye sevk edildi.
F-16’nýn enkazý tek tek kaldýrýldý.
Traktörlerle uçaðýn enkazýnýn bulunduðu alana giden
ekipler yaklaþýk 5 saatlik çalýþma yaptý.
Arama çalýþmalarý akþam saatlerine kadar devam etti.
erzifon'daki 5'inci
Ana Jet Üs Komutanlýðýndan kalkýþ yaptýktan Çorum’un Konaklý köyü yakýnlarýnda
düþen F-16 eðitim uçaðýnýn enkazý kaldýrýldý.
Dün Merzifon'daki
5'inci Ana Jet Üs Komutanlýðýndan kalkýþ yapan
eðitim uçaðý, henüz bilinmeyen bir nedenle
Konaklý köyü yakýnlarýnda düþmüþ, uçaktan
paraþütle atlamayý baþaran pilot, sað kurtulmuþtu. Olayýn ardýndan bölgede çalýþma yapan jandarma ve komando
ekipleri uçaðýn enkazýna
dün akþam saatlerinde
ulaþmýþtý.
Önceki gün sabah
saat 08.00 sularýnda
uçaðýn enkazýnýn bulunduðu alana Çorum Ýl
Jandarma Alay Komutanlýðý, Komando Taburunun yaný sýra 5'inci
Ana Jet Üs Komutanlýðýndan arama kurtarma
ekipleri, mühimmat uzmanlarýndan oluþan üç
ayrý ekip Þirinler bölgesine geldi. Traktörlerle
uçaðýn enkazýnýn bulunduðu alana giden ekipler yaklaþýk 5 saatlik çalýþmanýn ardýndan uçaðýn düþtükten sonra
yaklaþýk 2 kilometre
alana daðýlan kokpit bölümü, pilot koltuðu ve
diðer parçalarýný topladý. Kasalar içerisine konulan enkaz parçalarý
traktörlerle daðlýk araziden aþaðý indirildi.
Olayýn görgü tanýklarýndan çoban Ahmet Mercan, arazide koyun otlatýrken uçaðý
gördüðünü belirterek,
“Arazide koyun otlatýyordum. Küçükkale dediðimiz mevkide uçaðý
gördüm. Bir saat sonra
uçaðý gördüm. Hava bulutlu ve sis vardý. Alçaktan uçtuðunu fark ettim.
Sonra bir gürültü koptu.
Meþeleri kese kese uçak
yukarý geldi. Sonra patlama sesi oldu. Hayvanlar kaçýþtý. Sonra jandarma ekipleri geldi sonra
sesin olduðu yeri gösterdim” diye konuþtu.(ÝHA)
F16 kazasý istatistiði ortaya çýkardý
H
ava Pilot Üsteðmen Ali Bekedoðru’nun kurtulduðu
Çorum’daki kazada, son 25 yýlda düþen ‘Savaþan
Þahin’ sayýsýysa 31’e ulaþtý.
Türk Hava Kuvvetleri’nde 25 yýldýr kullanýlan ve
‘Savaþan Þahin’ olarak bilinen F-16 uçaklarý, bu sürede
pek çok kazaya karýþtý. Türkiye’nin, kullaným dýþý
kalanlarla birlikte envanterinde bulunan 240 F-16’dan
31’i çeþitli nedenlerle düþtü. ABD’de pilotlar, 1976
yýlýndan bu yana F-16 kullanýyor. ABD’nin
envanterinde 1245 F-16 bulunuyor. ABD’de düþen F-16
sayýsýysa 35. Belçika’da 23 yýl içinde 3 F-16 kazasý
yaþanýrken Portekiz’de 2, Ýtalya ve Yunanistan’da birer
kaza yaþandý.
KAZALARIN BEDELÝ: 10 ÞEHÝT
F-16 kazalarýnýn en büyük nedeni olarak pilotaj
hatalarý ve teknik arýzalar gösteriliyor. Kazalarýn büyük
bölümü de eðitim uçuþlarý sýrasýnda yaþanýyor.
‘Olay müteahhitle deðil,
taþeronlarla ilgilidir’
EROL TAÞKAN
ayat Devlet Hastanesi'nin yapýB
mýnda çalýþan ve malzeme veren
firmalarýn alacak yüzünden þantiye
basmasý ile ilgili haberler üzerine
açýklama yapan Haskaya A.Þ. Avukatý Ahmet Özgül, firmalarýndan
kaynaklanan herhangi bir alacak
meselesi bulunmadýðýný, yaþanan sorunlarýn taþeron firmayý ilgilendirdiðini söyledi.
'Tüm hakediþler ödendi'
2 kilometre alana daðýlan kokpit bölümü, pilot koltuðu ve diðer parçalar toplandý.
ÞEN KARDEÞLER ROT BALANS
LASTÝK ve AKÜLER’DE
KIÞ KAMPANYASI
*Balance Lastik Ayarý
*Jant Düzeltme
*Far Ayarý
* Nitrojen Gazý
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:3243)
taþeron firma temsilcileri ile görüþtüklerini ve firma temsilcilerinin piyasaya olan borçlarýný ödeyeceði yönünde bilgi aldýklarýný dile getirdi.
sin'
'Alacaklý kiþiler ihtarname çek-
Taþeron firmaya borçlarýný ödemesi konusunda ihtarname çektiklerinin altýný çizen Avukat Ahmet Özgül, taþeron firmadan alacaðý bulunan 3'üncü þahýslarýn alacaklarýný ib'Firmamýz kimseyi maðdur etAhmet Özgül
raz ederek ihtarname çekmeleri dumedi'
rumunda, kanuni olarak Haskayalar
Basýna yansýyan olaylarla birlikte, söz koA.Þ.'nin devreye gireceðini, taþeron firmanýn
nusu maðduriyeti iþ sahibi müteahhit firmanýn
kendilerinde bulunan son hakediþ ücretlerinin,
yaþattýðý gibi yanlýþ bir izlenim doðduðuna dikalacaklarýný alamamasý durumunda 3'üncü þakat çeken Avukat Ahmet Özgül, "Taþeron olarak
hýslara verileceðini açýkladý.
sözleþme yaptýðýmýz firma, Bayat'a ait firmadýr
Taþeron firmanýn tüm hakediþlerinin müteahhit firma olan Haskayalar Ýnþaat A.Þ. tarafýndan ödendiðine de açýklýk getiren Özgül, herhangi bir borçlarýnýn bulunmamasýna raðmen,
Çepni Mahallesi Tarým Caddesi No: 55 (ÇESOB binasý karþýsý) ÇORUM
Tel: 0364 213 47 29 * [email protected]
Fatih Batit (0 532 560 09 43) Mehmet Yaðlý (0 533 733 45 86)
SAVAÞAN ÞAHÝNLERDE ÇATLAK!
ABD Hava Kuvvetleri, 2 pilotlu F-16D tipi bir
uçaðýn bakýmý sýrasýnda koltuklar arasýndaki gövde
kiriþinde çatlak tespit etmiþti. Türk Hava Kuvvetleri de
F-16D uçaklarýný bunun üzerine kontrol ettirdi.
Envanterdeki 44 uçaktan 8’inde benzer þekilde “gövde
kiriþinde çatlak” tespit edilince bu uçaklar uçuþtan
çekilmiþti. Uçaklarýn parça deðiþiminin ardýndan
yeniden göreve döneceði belirtilmiþti.(Habertürk)
Bayat Devlet Hastanesi inþaatýnýn Müteahhit Firmasý’ndan cevap geldi
ve bizim taþeron firmaya herhangi bir borcumuz
bulunmamaktadýr." dedi.
*Yeni Lastik Satýþý
*Akü Satýþý
*Lastik Oteli
*Rot Ön Düzen Ayarý
Türkiye’de meydana gelen F-16 kazalarýnda toplam 10
pilot þehit olurken, 20’ye yakýn pilot da yaralandý. Kaza
sonrasý kullanýlamaz hale gelen F-16’larýn Türkiye’ye
ekonomik maliyeti de aðýr oldu. Bir F-16’nýn birim
maliyetinin yaklaþýk 25 milyon dolar olduðu
düþünüldüðünde 31 kazanýn ardýndan 775 milyon
dolarlýk bir ekonomik kayýp yaþandý.
'Ýnþaat yarým kalmayacak'
Bayat Devlet Hastanesi'nin yarým kalmasý
gibi bir durumun söz konusu olmadýðýný da bildiren Özgül, hastanenin son aþamaya geldiðini,
kýsa zaman içerisinde resmi kabulünün yapýlacaðýný hatýrlatarak, inþaatýn tamamlanamamasý gibi bir durumun mümkün olmadýðýný, ihale þartlarýnýn günü gününe yerine getirildiðini kaydet-
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Çiftçiye 1,9 milyon destek
AK
Dodurga madeni gündemde
Baþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç
B
aþbakan Yardýmcýsý ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arýnç, çözüm sürecinin dürüst bir
zeminde ve iyi niyetle gitmesi gerektiðini söyledi.
Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, 6 saat süren Bakanlar Kurulu Toplantýsý'nýn ardýndan
açýklamalarda bulundu. Bakanlar Kurulu'nda görüþülen konularý ana hatlarýyla aktaran
Arýnç, daha açýklamalarýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevapladý.
Çözüm sürecine yönelik, "Hafta sonu Ýmralý'dan gelen müzakere taslaðýna dikkat
çekildi. Müzakere taslaðýnda ne vardýr? Yasal güvencelere dikkat çekildi, oluþturulmasý gerektiðine. Bunlardan kasýt ne? Takvime nasýl bakýyorsunuz? Bugün bazý haberler
çýktý, Leyla Zana'nýn Ýmralý heyetine katýlacaðý yönünde. Böyle bir talep oldu mu? Müzakere süreci ifadesi maksatlý mý kullanýlýyor?" sorusu üzerine Arýnç, "Çözüm sürecinin dürüst bir zeminde gitmesi ve iyi niyetle gitmesi lazým. Hiç kimse bundan kendine
þahsi bir pay çýkarmadan Türkiye'nin geleceðini düþünerek ve hükümetimizin gösterdiði istikamette bu konuyla kendisini ilgili gören herkesin katýlýmda bulunacaðý bir süreç
olarak görmesi lazým" yanýtýný verdi.
4 kiþilik HDP heyetinin Ýmralý'dan döndükten sonra mesajlarýn neler olduðu konusunda açýklama yaptýklarýný hatýrlatan Arýnç, þunlarý kaydetti: "Konuþulanlarý ilgili
kurumlarýmýz deðerlendirecek. Biz de her Çarþamba yaptýðýmýz gibi çözüm süreciyle
ilgili bir çalýþma yapýyoruz. Ayrýca her Çarþamba güvenlikle ilgili bir çalýþmamýz oluyor. Dolayýsýyla yarýndan sonra ilgili kurumlarýmýzýn önümüze getirdiði analizlere bakarak, bunlarýn ne anlama geldiðini, ne beklendiðini, istendiðini elbette söyleyeceðiz.
Dolayýsýyla 'Öcalan baþmüzakerecidir' diyen bir arkadaþýmýza sert çýkmýþtým da beni
kýnanmýþtýnýz. Yani tekrar soruyorsunuz müzakere süreci midir, þu mudur? diye. Bunlarýn hepsi adým adým ve herkes üzerine düþeni yaptýðýnda konuþacaðýmýz konulardýr.
Bu ülkenin baþbakaný 3 aydan beri bir tek þey söylüyor, nedir 'kamu düzeni esastýr, kamu düzenine, güvenliðine zarar verecek hiçbir þeyi maruz göremeyiz' diyor. Peki karþý
taraf içine kimi koyacaksanýz koyun, açýkça buna 'evet' diyor mu, 'biz de açýkça gayret
sarf edeceðiz' diyor mu? 'Türkiye'de kamu düzenini bozanlarýn artýk bir daha bu taþkýnlýklarý yapmamasý için üzerimize düþeni yapacaðýz' diyor mu? Eðer derse, diyorsa, bu
konuda bir adým atýlýyorsa yol haritalarý müzakere miydi, deðil miydi? Bunlarýn hepsi
sýrayla gelir. Bunlarýn hepsi Temmuz ayýnda çýkardýðýmýz kanun kapsamýnda rahatlýklar yapacaðýmýz þeylerdir. Ama her maraton ilk adýmla baþlar, biz çok adýmlar attýk, bugüne kadar ama 6-7 Ekim'den sonra atacaðýmýz adýmlar birilerinin ciddi ve dürüst olarak bir þey yapmasýna baðlý. Onun beklentisi içindeyiz. Yine bu konuyla kendisini ilgili gören arkadaþlarýmýz bir þeyler söyleyebilir, þimdilik onlarla yetinin. Bu açýklamalar,
bu gidiþ geliþler þunu gösteriyor, süreç devam ediyor. Sürecin sonuca varabilmesi için
de yine bizi þart koyduðumuz bazý geliþmelerin yaþanmasý gerekiyor."
BAÞBAKANLIK TEFTÝÞ KURULU'NUN REYHANLI RAPORU
Bugün bir gazetede çýkan "Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu'nun Reyhanlý raporunu tamamladýðý" yönündeki haberin hatýrlatýlmasý üzerine Arýnç, "Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu'nu o tarihteki baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan, Reyhanlý'daki bu saldýrý
konusunda inceleme yapmalarýný istemiþti. Aradan 2 yýl belki daha fazla zaman geçti,
Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu'nun incelemesini tamamladýðýný, Sayýn Baþbakanýmýza sunulmak üzere takdim ettiðini biliyoruz. Biz biliyoruz da gazete nasýl biliyor o da ayrý
bir konu. Yani bu tür gizli olmasý gereken bilgilerin bir gazeteye bir þekilde servis yapýlýyor olmasý veya elde edilmiþ olmasý bence çok yanlýþ bir harekettir. Çünkü Baþbakanlýk Teftiþ Kurulu kendi görev kapsamý içerisinde bunu yapar ve kendisine talimat
veren kiþiye bunu takdim eder. Bugün de Sayýn Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun yapacaðý þey, bu raporu incelemek, olur verdikten sonra da olayda ihmali veya kastý görülenler kurum, kuruluþ ve kiþi olarak kimse onlar hakkýnda adli veya idari iþlem yapýlmasýný temin etmektir. Evet, böyle bir rapor var, bu raporun bir kýsmýnda buna yakýn
bilgiler var ama yapýlacak þey Sayýn Baþbakanýmýz talimatýndan sonra yerine getirilecek" cevabýný verdi.
SOMA'DA 2 BÝN 800 KÝÞÝNÝN ÝÞSÝZ KALDIÐI ÝDDÝASI
(Ç.HAK:3329)
Soma'daki madende çalýþan 2 bin 800 iþçinin bir SMS mesajýyla iþsiz kaldýðý iddiasýnýn sorulmasý üzerine ise Arýnç, þunlarý kaydetti: "Bu yeni bir olay deðil. Bugünkü olay yeni de buna benzer olaylarý biz baþka iþletmelerde de yaþadýk. Soma benim
yabancým deðil seçim gölgem, yeni doðan çocuklarýný bile tanýdýðým bir yer yani buradaki bir olay hakkýnda en azýndan benim ilgisiz kalmam düþünülemez. Ama biz yeni
maden kanununda veya sosyal güvenlikle ilgili 2 ay kadar önce yaptýðýmýz düzenlemelerde Soma'da vefat edenlerin þahýslarý ve aileleriyle ilgili düzenlemeler yaptýðýmýz gibi iþ güvenliði açýsýndan alýnmasý gereken tedbirleri de bunun yanýnda maden iþçilerinin, asgari ücretin iki katý üzerinden almasý, çalýþma saatlerinin 25 saatin altýna indirilmesi hatýrladýðým kadarýyla düzenlemeler yaptýk. Bu düzenlemelerden sonra beklediðimiz ve tahmin ettiðimiz gibi
bazý çok karlý olmayan maden ocaklarý dediler ki 'biz bu
þartlar altýnda bu iþçileri çalýþtýramayýz.' Zonguldak tarafýnda oldu belki Çorum tarafýnda oldu, burada iþverenler haksýz deðil. Ayný tarihlerde biz bir teklif olarak getirmiþtik
ama CHP maalesef karþý çýkýnca AK Parti de yanlýþ anlaþýlýr diye o tekliften vazgeçti. Madenleri çalýþtýranlar, bir kýsmý rödovansla, bir kýsmýyla mal ve hizmet alýmýyla bir kýsmý baþka usullerle çalýþýyor. Teklif verildiði zamanki þartlarýn artýk geçerli olmadýðýný düþünmemiz lazým. Yeni çýkan
kanun onlara iki misli bir külfet yükledi.
Ýþverenin bu külfetinin absorbe etmezseniz ona haksýzlýk etmiþ olursunuz. Adam diyelim 1200-1500 lira ödüyorsa þimdi 2-3 bin lira ödeyecek. Bu onun iþletme giderleri veya masraflarýnýn daha arttýðý anlamýna gelir. Kusura
bakmayýn dedi iþveren, çok samimi, gözü yaþlý, dürüst
adam 'çýkardýðým üretimle ben bunu karþýlayamam, kusura
bakmayýn, bütün haklarýnýzý veriyorum ve bu maden ocaðýný kapatýyorum' dedi. O zaman bu 'Soma'daki adamlarýn da
masrafýný devlet mi üstlensin diyenler aman madenler kapatýlmasýn, siz iþvereni koruyacak bir kanun çýkarýn' diye geldiler. Ýþvereni koruyacak deðil iþveren, hür teþebbüs þartlarýn deðiþmesinden yola çýkarak bizden bir talepte bulunabilir. 'Ben 23 liraya mal ediyordum ama yeni getirilen mali
külfet bunu 50 liraya yükseltti. Bu benim için zarardýr, ben
buna göre sözleþme yapmamýþtým' der. Siz de olsanýz, bir
baþkasý da olsa bunu söyler. Buna yönelik bir düzenleme
yapýyoruz ama Soma farklý. Soma'da biliyorsunuz isimleri
var. Ön kapatýldý, bu süre içerisinde iþçilerimize ödenekleri, maaþlarý verildi hatta bir ara kesildi Baþbakanýmýzýn talimatýyla tekrar verildi. 6 aya girmek üzereyiz. Ýþveren kendi
adýna 'ben artýk ödeme yapamayacaðým' diyor. Yeri de hazýrlayýp iþletmeye açamadýlar. Yani olaylardan sonra temizlenmesi, güvenlik tedbirlerinin de alýnarak buranýn hizmete
hazýr hale getirilmesi lazým. '301 kiþi vefat etmiþ, artýk buralarý kapatýn' iþçi öyle demiyor ki buralarý açýn biz çalýþmak istiyoruz diyor. Dolayýsýyla açalým ama burasý artýk
güvenli bir yer olsun. Ýþçinin güvenliði artýk bizim için Türkiye bütçesinden daha kýymetli. Bu hazýrlýklarý iþveren yapamadý, dolayýsýyla o artýk teslim bayraðýný çekmiþ, 'kusura bakmayýn ben artýk sizleri çalýþtýramayacaðým' diyor. Konunun üzerindeyiz, bunu çözeceðiz. Somalýlar da bütün
maden iþçileri de müsterih olsun. Onlarý açýkta ve iþsiz býrakacak deðiliz." (ÝHA)
Parti Çorum
Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Aralýk ayý
içerisinde 5 bin 398
çiftçiye 4 kalem için
toplamda 1 milyon 900
bin TL tarýmsal destek
saðlanacaðýný duyurdu.
Konuya iliþkin
yazýlý bir açýklama yapan Uslu, þöyle dedi;
“Geçtiðimiz hafta sonu
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Sayýn Mehdi Eker'in katýlýmýyla Ýl Müdürlüðü
hizmet binamýz ve 25
projenin açýlýþýný yaptýk. Sadece temsili olarak açýlýþýný gerçekleþtirdiðimiz 25 projenin
maliyeti 42,5 milyon
TL, bunun da 24,5 milyon TL'sinin hibe. Ço-
rum'da Tarým ve Kýrsal
Kalkýnma Kurumu 84
Milyon yatýrým bedelli
331 tane proje için sözleþme imzalamýþ durumda. Bu projelerin %
58'i hibe (48 Milyon
TL) olarak saðlanmaktadýr.
12 Yýlda Çorum'da 42 Bin çiftçimize; 845 Milyon TL nakit tarýmsal, 110 Milyon TL hayvancýlýk
desteði olmak üzere
toplamda 955 Milyon
TL destek saðlanmýþtýr.
Bunun yansýmasý olarak da 2002'de 638
Milyon TL (Bitkisel:
394 Milyon TL, Hayvansal 244 Milyon TL)
olan tarýmsal üretim
deðeri 2013'de % 198
artarak 1,9 Milyar
TL'ye (Bitkisel: 982
Milyon TL, Hayvansal
965 Milyon TL) yükselmiþtir. Tarýmsal ihracatýmýz ise 2002'de
4,7 Milyon Dolar olarak
gerçekleþirken
2013'de % 680 artarak
36,6 Milyon Dolar'a
ulaþmýþtýr.
AK Parti iktidarýyla hýzla büyümeye
devam eden Yeni Türkiye'de her alanda olduðu gibi Tarým ve
Hayvancýlýk sektöründe de büyüme devam
etmektedir. Artýk geleneksel yöntemler ve
ürünler yerine daha verimli, bilinçli ve ürün
çeþitliliðine önem veren çiftçilerimiz var.
Desteklemelerimiz artarak devam etmekte.
3
Salim Uslu
Aralýk ayý içerisinde
5.398 çiftçiye 4 kalem
için toplamda 1 Milyon
900 Bin TL tarýmsal
destek saðlanacak. Bu
kapsamda Aralýk ayýnda; Çið Süt Destekle-
mesi, Besi Sýðýrý Desteklemesi,
Hayvan
Hastalýk Ve Tazminat
Ödemeleri Ýle Arýcýlýk
Desteði saðlanacaktýr"
dedi. (Haber Merkezi)
CHP Çorum’da eðilim yoklamasý yapacak
C
HP'de milletvekili
aday adayý olmak isteyen il ve ilçe baþkanlarýnýn istifa furyasý baþlýyor.
Parti kulislerine göre aralarýnda Ýstanbul,
Ankara ve Ýzmir il baþkanlarýnýn da bulunduðu
en az 20 il baþkaný istifa
edecek. Parti yönetiminin
ayrýca 50 ilde ön seçim ve
eðilim yoklamasý ile aday
belirleyeceði dile getiriliyor.
Hem Türkiye hem
partinin geleceði açýsýndan 2015 seçimlerini hayati önemde gören CHP
yönetimi bölge toplantýlarýný tamamladý. ‘Geleceði
Birlikte Kuruyoruz’ temalý toplantýlarda teþkilatlara görüþlerini anlatan
ve talepleri dinleyen CHP
Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu ve yönetimi
þimdi seçim stratejisi üzerine çalýþma yapýyor. Seçim sürecinde Kýlýçdaroðlu’nun 81 ile de gitmesi bekleniyor. Ýstanbul’da geçen hafta yapýlan MYK toplantýsýnda
milletvekili aday adayý
olmak isteyen il ve ilçe
yöneticilerinin 25 Aralýk
2014 tarihine kadar istifalarýný sunmalarý karara
baðlanmýþtý.
20 ÝL BAÞKANI
ÝSTÝFA EDECEK
Bu karar sonrasý
parti teþkilatlarýnda büyük hareketlilik yaþanmaya baþlandý. Partililer
vekil adayý olabilmek için
genel merkezde kulis çalýþmasý yürütürken, olur
alanlarýn da görevlerinden istifa etmeye baþlayacaðý dile getiriliyor. Özellikle istifa ederek milletvekili adayý olmaya bekleyen il baþkaný sayýsýnýn
fazlalýðý dikkat çekiyor.
Ýstanbul, Ýzmir, Ankara ve
Adana il baþkanlarýnýn da
aralarýnda
bulunduðu
yaklaþýk 20 il baþkanýnýn
istifa etmesi bekleniyor.
50 ÝLDE ÖN SEÇÝM
2015 yýlýnda yapýlacak seçimleri hayati
önemde gören CHP'nin,
aday belirleme stratejisini
de teþkilatlar üzerine kuracaðý belirtiliyor. Parti
kulislerinde adaylarý belirlerken parti teþkilatlarýnýn ön planda tutulacaðý
konuþulurken 81 ilin tamamý olmasa bile en
azýndan 50’ye yakýn ilde
ön seçim ve eðilim yoklamasý yapacaðý dile getiriliyor. Özellikle parti içinde muhalif olarak bilinen
isimlerin aday gösterilmeyerek tasfiye edileceði
de
dile
getiriliyor.
CHP’nin 2011 seçimlerinde olduðu gibi Afyon,
8 mm Laminat
Parke iþçilik
dahil m2
Ýthal Duvar Kaðýdý m2
11,00¨
Yerli Duvar Kaðýdý m2
8,00¨
*
*
*
*
*
*
*
NELER YAPIYORUZ?
Alçý
Alçýpan
Boya
Patlatma Doðal Taþ
Dekoratif Ýç Cephe
Dýþ Cephe Isý Yalýtýmý
TV Üniteleri
Amasya, Artvin, Aydýn,
Bolu, Çanakkale, Çorum,
Denizli, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kýrþehir, Kütahya,
Manisa, Nevþehir, Niðde,
Sivas, Tekirdað, Trabzon,
Uþak, Yozgat, Aksaray,
Karaman, Karabük, Osmaniye, Düzce, Kýrklareli ve Muðla’nýn da aralarýnda bulunduðu 50’ye
yakýn ilde ön seçim ve
eðilim yoklamasý ile milletvekili adaylarýnýn belirlenmesi bekleniyor.
(Radikal)
Ýç Dekorasyon
Uygulamamýz
*
*
*
*
*
*
*
*
Gergi Tavan Sistemleri
Mobilya Ýç Dizayn
Asma Tavan
Bölme Duvar
Kýrým/Yýkým
Tamirat Tadilat
Duvar Kaðýdý
Cam Mozaik ve Çeþitleri
OÐUZ
26,00¨
Referanslarýmýz:
* Þenöz Demir Çelik, * Ýmza Conset,
* Mekan Cafe Bar, * Adalet Haným Sitesi
B.5, * O Ses Çið Köfte, * Cinonlar,
* Toyota Þamlýoðlu Plaza, * Karamel
Pastanesi, * Ýlke Gýda, * Doðu Mobilya,
* Uðural Pompa Bosch Servisi, * Songül
Taban, * Efe Elektrik, * Baðcývan Rot Balans.
DÝZAYN
ÝÇ MÝMARLIK
Karakeçili Mah.
Alaybey Sok. 85/A
777 04 08
0 543 285 26 29
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Rektör’den Mühendislik ziyareti
itit Üniversitesi
H
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan,
Mühendislik Fakültesi
öðretim elemanlarý ile
bir araya geldi.
Akademik birim
ziyaretlerini devam
ettiren Rektör Alkan,
Mühendislik Fakültesi
öðretim elemanlarýyla
buluþtu.
Mühendislik
Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Halil Aykul,
fakültedeki öðretim
elemanlarýnýn baþarýlý
çalýþmalara imza
attýklarýný, Rektör
Alkan’ýn destekleri ile
bundan sonrasýnda da
bu çalýþmalarýn daha
da artarak devam
edeceðini ifade etti.
Mühendislik
Fakültesi öðretim
elemanlarýyla genel
durum
deðerlendirmesi
yapmak üzere bir
araya gelen Rektör
Alkan ise, bu tür
toplantýlarý çok
önemsediðini
belirterek,
üniversitede
gerçekleþtirilen
projeler ile yapýlan
çalýþmalar hakkýnda
genel bilgi
paylaþýmýnda
bulundu.
Tüm
mensuplarýna daha iyi
imkanlar sunmanýn
çabasý ve gayreti
içerisinde olduklarýný
vurgulayan Rektör, en
son teknoloji ile
donatýlarak modern
tasarýma sahip prestijli
binalarýn en kýsa
sürede baþarýyla
tamamlanarak
hizmete gireceðini,
MYO, Kuzey
Kampüsü I. Etap
altyapý ve üst yapý
çalýþmalarý,
HÜBTUAM,
TEKNOKENT
hakkýnda
açýklamalarda
bulundu.
Üniversitenin sadece
merkezde deðil,
ilçelerde de önemli
geliþme gösterdiðini,
sonuçlarýn alýnmaya
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarý ile bir araya geldi.
Rektör Alkan, Mühendislik Fakültesi öðretim elemanlarýyla buluþtu.
baþlandýðýný
vurgulayan Rektör,
Alaca Meslek
Yüksekokulu ve
Sungurlu Meslek
Yüksekokulu
inþaatlarýnýn büyük bir
hýzla devam ettiðini
kaydetti.
Üniversitenin
eðitim birimlerinin
bilimsel araþtýrma,
laboratuvar ve eðitim
altyapýlarýný
güçlendirmek, altyapý
eksiklerini hýzla
gidermek amacýyla
verilen Bilimsel
Araþtýrma Projeleri
(BAP) desteklerinin
artarak devam ettiðini
vurgulayan Alkan,
yurt dýþý bilimsel
etkinlikleri
destekleme
programlarýna verilen
desteklere de dikkat
çekerek yurt dýþý
imkânýndan
yararlanarak eðitim
almayý, ders vermeyi
ve yayýn yapmayý çok
önemsediklerini
belirtti.
Üniversitenin
hemen her alanda
büyük geliþmeler kat
ettiðini, tüm bunlarýn
oluþturulan sinerjinin
ve hep birlikte sarf
edilen yoðun
gayretlerin sonucunda
meydana geldiðini
belirten Alkan, tüm
öðretim elemanlarýna
gayretli ve baþarýlý
çalýþmalarýndan
dolayý teþekkür
Vali’den iade-i ziyaret
Vali Ahmet Kara, Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk’e iade-i ziyarette bulundu.
V
ali Ahmet Kara,
iade-i ziyarette
bulundu.
Vali Kara,
Çorum Valiliði
görevine baþlamasý
vesilesiyle kendisini
ziyarete gelen, Asker
Alma Bölge Baþkaný
Personel Albay
Þenduran Ýnan, Ýdare
Mahkemesi Baþkaný
Volkan Aydýn ve
Þeker Fabrikasý
Müdürü Öner
Öztürk’e iade-i
ziyarette bulunarak
görevinde baþarýlar
diledi.(Haber
Merkezi)
BAP projelerine destek
H
itit Üniversitesi eðitim birimlerinin bilimsel araþtýrma, laboratuvar ve eðitim altyapýlarýný güçlendirmek, altyapý eksiklerini hýzla gidermek ve özellikle eðitim amaçlý kullanýlacak laboratuvarlarý teknolojik açýdan yenilemek, eksiklerini gidermek amacýyla 2013 yýlýnda uygulamaya konulan Bilimsel Araþtýrma Projeleri
(BAP) Altyapý Proje Destekleri verilmeye devam ediyor.
Bu kapsamda kýsa bir süre önce gerçekleþtirilen
BAP toplantýsýnda yedi birime daha yaklaþýk 1,800,000
TL’lik destek verilmesi onaylandý. Ýlk kez uygulamaya
baþlanýlan bu destekler kapsamýnda geçtiðimiz yýl; Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði Bölümü, Bilgisayar Mühendisliði Bölümü, Makina Mühendisliði Bölümü, Kimya Mühendisliði Bölümü, Gýda Mühendisliði Bölümü, Fizik Bölümü
ve Biyoloji Bölümü olmak üzere birimlerimize yaklaþýk
2,400,000 TL’lik destek verilmiþti. Söz konusu desteklerle, yeni kurulan üniversitenin fiziki altyapýsý hýzla
güçlenmekte ve böylelikle akademisyenler ve öðrenciler daha donanýmlý laboratuvarlarda araþtýrma/ders yapma imkâný saðlandý. Bundan sonrasýnda da, bütçe
imkânlarý çerçevesinde her bir birime en az bir kez olmak üzere destek verilerek, altyapýlarýný oluþturmalarý
ve güçlendirmeleri saðlanacak.
BAP Birimimiz 2010 yýlýnda yaklaþýk 47.000
TL’lik bütçesiyle 14 projeye destek verirken (proje baþýna verilen ortalama destek miktarý 3.350 TL), üniversitede bugün tek bir projeye verilen destek miktarý neredeyse 2010 yýlý toplam BAP bütçesine ulaþtý. Öðretim
elemanlarýna 2014 yýlýnýn ilk 11 aylýk döneminde 7 farklý BAP proje türünde 90 projeye, 4,575,922 TL tutarýnda destek verildi.(Haber Merkezi)
Yurt dýþýndan sürpriz misafir
Ö
Öðrencilerle tanýþan Lisa Karakuþ, hem sohbet etti,
hem de yabancý dil eðitimi ve önemiyle ilgili söyleþide bulundu.
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ne yurtdýþýndan sürpriz bir misafir geldi.
zejder Sosyal Bilimler Lisesi'ne
yurtdýþýndan sürpriz
bir misafir geldi.
2014-2015 eðitim öðretim yýlý baþýnda hizmete açýlan ve
bu yýl hazýrlýk sýnýfýnda 90 öðrencinin yabancý dil aðýrlýklý olarak öðrenim gördüðü
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi, farklýlýðýný
gösterebilmek adýna
eðitimde bazý deðiþik
uygulamalara da imza
atmayý amaçlýyor.
Bu doðrultuda da
Okul Ýngilizce Zümresi Express Publishing
için çalýþan öðretmen
eðitmeni Lisa Karakuþ
okula geldi. Öðrencilerle tanýþan Lisa Karakuþ, hem sohbet etti,
hem de yabancý dil
eðitimi ve önemiyle ilgili söyleþide bulundu.
Öðrencilerin büyük ilgi gösterdiði söyleþi sonunda Okul Müdürü Necmettin Ünal,
Lisa Karakuþ'a teþekkür ederek bunun gibi
eðitsel ve sosyal faaliyetlerin artarak devam
edeceðini belirtti. (Haber Merkezi)
Vali Kara, Asker Alma Bölge Baþkaný Personel Albay Þenduran Ýnan’ý ziyaret etti.
Vali Ahmet Kara, Ýdare Mahkemesi Baþkaný Volkan Aydýn’ý ziyaret etti.
Özejder Sosyal Bilimler
Lisesi’ne yeni atama
Ç
orum'da bu yýl eðitim öðretime baþlayan Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi'ne idareci kadrosu atamasý
yapýldý.
Çorumlu hayýrsever iþadamý Atilla Özejder tarafýndan yaptýrýlan ve 2014-2015 eðitim öðretim yýlýnda 90
öðrenciyle hizmete açýlan Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nde eksik olan idareci ve eðitimci kadrosu tamamlanýyor. Okulun idareci kadrosuna 1 müdür baþyardýmcýsý ve
bir de müdür yardýmcýsý atamasý gerçekleþtirildi. Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'ne Müdür Baþyardýmcýsý olarak Fen Lisesi Müdür Yardýmcýsý Necmettin Ünal, Müdür Yardýmcýsý olarak da Mukadder Akaydýn Anadolu
Lisesi Müdür Yardýmcýsý Þuayip Yýldýz atandý.
Okul Müdürü Gazi Yýldýrým'ýn Milli Eðitim Müdür
Yardýmcýlýðý'na görevlendirilmesinin ardýndan boþalan
Okul Müdür Vekilliði görevini de Müdür Baþyardýmcýsý
Necmettin Ünal üstlendi.
Okuldaki görevine baþlayan Okul Müdür Baþyardýmcýsý ve Müdür Vekili Necmettin Ünal, Çorum'da ilk
olan Sosyal Bilimler Lisesi'nde müdürlük görevini üstlenmesinin kendisi açýsýndan son derece onur ve gurur
verici olduðunu ifade etti. Bu görevi kendisine layýk görenlere teþekkür eden Necmettin Ünal, ayrýca Özejder
Sosyal Bilimler Lisesi gibi bir okulu eðitim camiasýna
kazandýran iþadamý Atilla Özejder'e de bir eðitimci olarak þükranlarýný sunduðunu dile getirdi. Necmettin Ünal,
amaçlarýnýn idareci, öðretmen ve velilerle iyi bir diyalog
ortamý saðlayarak vatanýna, milletine sahip çýkan, devletine hizmet edebilecek bireyleri yetiþtirmek olacaðýný da
sözlerine ekledi.
Necmettin Ünal
NECMETTÝN ÜNAL KÝMDÝR?
Necmettin Ünal, 1964 yýlýnda Mecitözü Ýlçesi'nde
doðdu, ilkokula Mecitözü'nde baþlayýp Çorum'da tamamladý. Orta ve lise öðrenimini Çorum'da yapan Necmettin Ünal, 1986 yýlýnda Erzurum Atatürk Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra ayný yýl Trabzon'da Coðrafya Öðretmeni olarak göreve baþladý. Daha sonra 11
yýl Alaca Ýlçesi'nde görev yapan Necmettin Ünal, Çorum'da da Cumhuriyet Lisesi ve Fen Lisesi'nde çalýþtý.
Fen Lisesi Coðrafya Öðretmeni ve Müdür yardýmcýlýðý
görevini yürütmekte iken 21 Kasým 2014 tarihinde
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Müdür Baþyardýmcýlýðý
ve Müdür Vekilliði görevine atanan Necmettin Ünal, evli ve 4 çocuk babasý.
ÞUAYÝP YILDIZ KÝMDÝR?
Þuayip Yýldýz, 1965 Tokat Erbaa doðumlu. Ýlk, orta, lise ve üniversite öðreniminin ardýndan Þubat
1989'da Çorum Alaca Þehit Nedim Tuðaltay Lisesi'nde
Türk Dili ve Edebiyatý öðretmeni olarak meslek hayatýna baþlayan Þuayip Yýldýz, Samsun ve Ordu'daki bazý
okullarda çalýþtýktan sonra 1997 Aðustos ayýnda da Çorum Anadolu Öðretmen Lisesi'ne atandý. Anadolu Öðretmen Lisesi'nde 13 yýl edebiyat öðretmeni olarak görev yapan Þuayip Yýldýz, 2010 Aðustos ayýnda yöneticiliðe baþladý. Yýldýz, sýrasýyla Çorum Öðretmen Mukadder Akaydýn ve Çorum Merkez Anadolu Liselerinde
müdür yardýmcýsý olarak görev yaptý.
Kasým 2014'te Çorum Özejder Sosyal Bilimler Lisesine müdür yardýmcýsý olarak atanan Þuayip Yýldýz evli ve iki çocuk babasý. (Haber Merkezi)
Þuayip Yýldýz
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Böbrek müjdesi
polisten geldi
D
oðuþtan böbrek hastasý Abdülkadir Erdal (9), yeni bir böbreðe
sahip olmak için daha
önce kaçýrdýðý fýrsatý,
Medicana International
Ankara Hastanesi Organ
Nakli Merkezi Baþkaný
Prof. Dr. Sadýk Ersöz'ün
çabalarý sonucu yakalayabildi. Böbrek bekleme
listesindeki telefon numarasýndan hastanýn ailesine ulaþýlamayýnca,
emniyet ile irtibat kurarak hastaya ulaþýlabildi.
Böbrek ve idrar yoluyla ilgili sorun anne
karnýnda tespit edilen
Abdülkadir Erdal, üç aylýk olunca diyalize girmeye baþladý. O günden
beri yaþadýklarý Kýrýkkale ile Ankara arasýnda
mekik dokuyan Erdal ailesi, oðullarýna kendi
böbreklerinden birini
vermeyi düþündü. Doku
uyumu tam olan baba,
nakile kýsa bir süre kala
kalp rahatsýzlýðý geçirince Abdülkadir Erdal Medicana International Ankara Hastanesi Organ
Nakli Merkezi Baþkaný
Prof. Dr. Sadýk Ersöz'ün
takibi ile böbrek nakli
bekleme listesine alýndý.
ÝKÝNCÝ
DOÐDU
UMUT
Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve
Rehabilitasyon Bölümü'nde 35 yaþýnda beyin
tümöründen hayatýný
kaybeden bir öðretim
üyesinin organlarý baðýþlanýnca Abdülkadir Erdal için ikinci bir umut
doðdu. Ancak, naklin
gerçekleþtirileceði Özel
Medicana International
Ankara Hastanesi Organ
Nakli Merkezi Baþkaný
hastaya ellerindeki telefon numarasýndan ulaþamadý. Medicana Ankara
Hastanesi Böbrek Nakli
Baþkaný Prof. Dr. Sadýk
Ersöz o andan itibaren
hastayý bulmak için giriþtiði çabayý þu sözlerle
anlattý; “Saðlýk Bakanlýðýnýn böbrek nakli bekleme listesinde Abdülkadir ikinci sýradaydý. Ai-
Böbrek bekleme listesindeki telefon numarasýndan hastanýn ailesine
ulaþýlamayýnca, emniyet ile irtibat kurarak hastaya ulaþýlabildi.
lesine sistemimizdeki
kayýtlý olan telefon numarasýndan ulaþmaya
çalýþtým ama karþýma
baþka birisi çýktý ve yanlýþ numara olduðunu
söyledi. Daha sonra hastanýn diyalize girdiði
merkezi arayýp nöbetçi
hekimlikten onlarda kayýtlý olan telefon numarasýný istedim. Bendeki
numara ile ayný olduðunu görünce bu kez emniyetten yardým istemeyi
düþündüm. Hastanýn yaþý çok küçük olduðu için
böyle bir þansý mutlaka
deðerlendirmesi gerektiðini düþünerek durumu
Kýrýkkale emniyetine
aktardým. Abdülkadir'in
kimlik numarasýný verdim ve adresine ulaþýlmasý için yardým istedim. Onlarda hastanýn
adresini bulup mahallesindeki karakolu aramýþlar. Karakoldaki polislerde hastanýn adresine
gidip böbrek bulunduðu
haberini vermiþ. Eve giden polisler beni arayýp
Abdülkadir'in babasýný
telefona verdiðinde büyük bir mutluluk yaþadým.''
Medicana International Ankara Hastanesi
Organ Nakli biriminde
baþarýyla gerçekleþtirilen böbrek nakli operasyonu sonunda yaþamýna
saðlýklý devam eden Abdülkadir'in ailesi, oðullarýnýn saðlýkla yaþayacak
olmasýnýn mutluluðu
içinde olduklarýný belirtti. (Haber Merkezi)
Kýþ lastiði denetimleri baþladý
Ýstanbul-Samsun D-100 karayolunda kýþ lastiði denetimleri baþladý.
Ç
orum'un Osmancýk
ilçesi
ÝstanbulSamsun D-100 karayolunda kýþ lastiði denetimleri baþladý.
Osmancýk Bölge
Trafik Denetleme ve Ýstasyon Amirliðinde görevli ekipler 1 Aralýk
itibariyle trafikte kýþ
lastiklerinin zorunluluðu uygulanmaya baþlamasýnýn ardýndan denetimlerine baþlayarak
araçlarýna kýþ lastikleri
takýlý olmayan ticari
araç sürücülerine 519
TL para cezasý kesti.
Polis ekipleri uygulama noktalarýnda ticari araçlarýn kýþ lastiði
takýp takmadýðýný denetleyerek araçlarýnda
kýþ lastiði bulunan araçlarýn geçiþine izin verildi.
Araçlarýnda kýþ
lastiði bulunmayan ve
týrnak derinliði 4 mm
altýnda olan ticari araç
sürücülerine ise 519 TL
idari para cezasý kesti.
Yapýlan uygulamayý yerinde inceleyen
Osmancýk Bölge Trafik
Denetleme ve Ýstasyon
Amiri Mehmet Akif
Koç, birçok araç sürücülerinin çoðunlukla
kýþ lastiði kullanma
alýþkanlýðý edindiðini
belirterek, denetimlerimizde kýþ lastiði takmayan sürücüler uyarýlarak 519 TL cezai uyguladýklarýný bu denetimlerin ise aralýklarla devam edeceðini söyledi.
Ç
yürürlüðe giren yönetmeliðe göre Ulaþtýrma,
Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý'nca hazýrlanan ve kýþ þartlarýna
uygun olmayan, kar
lastiði takmamýþ araçlarýn yola devam etmelerine izin verilmeyeceði
kaydedildi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Bölge Trafik Denetleme ve Ýstasyon Amirliði denetim yaptý.
Polis ekipleri uygulama noktalarýnda ticari araçlarýn kýþ lastiði takýp takmadýðýný denetledi.
On bin araç baþýna 108 kaza
T
Proje Avrupa Ýmar ve Kalkýnma Bankasý (EBRD) tarafýndan
Türkiye ve yurtdýþýnda örnek proje olarak gösterildi.
ki Öztekin, "Avrupa Ýmar
di.
mesine ve sektörde hak
ve Kalkýnma Bankasý'nýn
ettiði yeri almasýna yarYönetim
Kurulu
Ýþ Danýþmanlýk Hizmet
dýmcý olacak pek çok yeni
Baþkan Yardýmcýsý LeAðý (BAS) ile koordineli
proje için dönüm noktasý
vent Öztekin ise, Ýþletme
çalýþan program, iþletmeolacaðýný, yeni olan þirBüyüme Programý'nýn þirlere, üst düzeyde yeni iþ
ketleri Larton Ambalaj
ket için öngörülen geliþim
becerilerinin geliþtirilmeiçin de çok ciddi bir süreve olanaklardan çok daha
si, piyasa ekonomisinde
ce tanýklýk edeceklerine
fazlasýný beraberinde gerekabetçi olunmasý ve en
inandýklarýný kaydetti.
tirdiðini ve önümüzdeki
önemlisi de büyümesinde
(Haber Merkezi)
günlerde Sun-Ka Kaðýt
yardýmcý olmaktadýr." DeSanayi'nin daha da büyü-
Atýk Pil Eðitimi
evre ve Þehircilik Bakanlýðý'nca yetkilendirilmiþ tek kuruluþ olan Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýthalatçýlarý Derneði (TAP) Çorum Belediye Baþkanlýðý
Eðitici Eðitimi'ni; bugün saat 15:00'de
Turgut Özal Konferans Salonunda gerçekleþtirecek…
Atýk pilleri, çevreyi kirletmeyecek
þekilde toplamak ve bertaraf etmekle yükümlü tek kuruluþ olan TAP Derneði,
Turgut Özal Konferans Salonunda yapýlacak toplantýyla eðitimcileri Atýk Piller
konusunda bilgilendirecek.
TAP Derneði Teknik ve Eðitim Sorumlusu Gani
Özkýlýç, þimdiye kadar yapýlmýþ olan çalýþmalar ve edinilen tecrübeler ile atýk pil toplama hususunda en çok
verimin okullardan alýndýðýný belirtti. Atýk pillerin toplanmasýnda sürekliliðin saðlanmasý için ilk önce eðiticilerin eðitilmesi gerektiðini belirten Özkýlýç, þöyle dedi:
"Atýk pillerin toplama miktarlarýnýn arttýrýlmasý ve
toplama iþlemlerinin verimli bir þekilde sürdürülmesini
saðlamak üzere özellikle belediyeler ile çalýþmalarýmýzý
titizlikle sürdürmekteyiz. Þu ana kadar Türkiye çapýnda
16'sý Büyükþehir olmak üzere toplam 527 belediye ile
iþbirliði halindeyiz. Bu sayý her gün artýyor. Belediyele-
ürkiye’de on bin araç baþýna düþen kaza sayýsýnda Diyarbakýr 10’uncu, Þanlýurfa 59’uncu sýrada yer alýrken, Bingöl ilk sýrada, Ýstanbul ise son sýrada yer aldý.
Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, illerin on bin araç baþýna düþen kaza sayýsýný açýkladý. Emniyet Genel Müdürlüðü ve
Jandarma Genel Komutanlýðý verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’de 2013 yýlýnda bir milyon 207 bin 354
adet trafik kazasý meydana geldi. Meydana gelen kazalarda 3 bin 685 kiþi hayatýný kaybederken, 274 bin 829 kiþi
ise yaralandý. Türkiye’de on bin araç baþýna düþen kaza
sayýsý 90 olarak hesaplanýrken, Bingöl 315 kaza sayýsýyla ilk sýrada, Ýstanbul 81 kaza sayýsýyla son sýrada yer aldý. Diðer illerin on bin araç baþýna düþen kaza sayýsý ve
sýralamasý ise þöyle:
"Bingöl 315, Siirt 278, Tunceli 243, Hakkari 233,
Aðrý 224, Bitlis 221, Þýrnak 199, Gümüþhane 198, Van
188, Diyarbakýr 179, Mardin 169, Batman 158, Kýrýkkale 155, Bayburt 153, Çankýrý 151, Muþ 142, Kayseri 141,
Iðdýr 139, Erzincan 138, Elazýð 138, Erzurum 136, Yalova 135, Ordu 133, Aksaray 131, Osmaniye 129, Rize
128, Düzce 126, Adýyaman 126, Kahramanmaraþ 124,
Giresun 122, Kilis 121, Sakarya 118, Bartýn 117, Kýrþehir
rin yaný sýra teknomarketler ve zincir
marketlerle de toplama çalýþmalarýmýz
devam etmektedir. Ancak bugüne kadar yaptýðýmýz çalýþmalarda, okullardan aldýðýmýz desteðin oldukça büyük
olduðunu gördük. Bu kapsamda eðiticilere eðitim vererek, daha büyük kitlelere ulaþmayý hedefliyoruz. Düzenlediðimiz toplantýlarda atýk pillerin çöplere karýþtýrýlmamasý ayrý toplanmasý
gerektiðinin önemini anlatarak, bertaraf ve geri dönüþüm konusunda bilgiler
veriyoruz. Yapmýþ olduðumuz bu çalýþmalar sayesinde öðrencilerden aldýðýmýz desteðin zaman içerisinde artacaðýna inancýndayýz."
Doðanýn pili bitmesin…
Pilin doðaya býrakýlmasý halinde çevreye ve yer altý sularýný kirletebileceðini belirten TAP Derneði Teknik
ve Eðitim Sorumlusu Gani Özkýlýç Türkiye'de atýk pillerin ayrý toplanmasý konusundaki bilincin her yýl artan
bir ivme ile devam ettiðini, toplanan tek kullanýmlýk pillerin bertaraf edilmek üzere uygun þartlarda depolandýðýný, þarj edilebilir pillerin ise geri dönüþüme yollandýðýný kaydetti. (Haber Merkezi)
(Ç.HAK:3328)
Ç
mini belirtti.
Yönetmelikteki
kýþ lastiði takma zorunluluðu, 1 Aralýk - 1 Nisan tarihlerini kapsayan
uygulama,1 Aralýk itibariyle yürürlüðe girdi.
Þehirler arasý ulaþým
yapan, yük ve yolcu taþýyan ticari araçlarý
kapsýyor ve 2 yýl önce
Kýþ lastiði olmayana 519 lira ceza
SUN-KA’nýn AB
projesi örnek oldu
orum'un Sungurlu ilçesinde faaliyet gösteren SUN-KA Kaðýt Sanayi tarafýndan hazýrlanan
AB projesi, Avrupa Ýmar
ve Kalkýnma Bankasý
(EBRD) tarafýndan Türkiye ve yurtdýþýnda örnek
proje olarak gösterildi.
Sun-Ka Kaðýt Yönetim Kurulu Baþkaný Zeki
Öztekin ve Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý
Levent Öztekin önderliðinde, iþletmeler açýsýndan hayati önem taþýyan
ve Avrupa Birliði desteði
ile Avrupa Ýmar ve Kalkýnma Bankasý (EBRD)
tarafýndan yürütülen Ýþletme Büyüme Programý'ný
(EGP) kýsa bir süre önce
hayata geçirmiþti. Proje
EBRD tarafýndan Türkiye
ve yurtdýþýnda örnek projelerden biri olarak gösterildi.
Proje hakkýnda bilgi
veren Sun-Ka Kaðýt Yönetim Kurulu Baþkaný Ze-
Kýþ lastikleri 7 derecenin altýndaki sýcaklýklarda, ýslak, karlý ve
çamurlu zeminlerde
yaz lastiklerine oranla
daha iyi yol tutuþ ve
yüksek güvenliði saðladýðýna deðinen Koç,
zorunlu olmamasýna
karþýn, ticari olmayan
özel araçlara da kýþ lastiði takýlmasýnýn öne-
117, Yozgat 115, Artvin 115, Mersin 111, Kocaeli 111,
Konya 111, Malatya 110, Sivas 109, Çorum 108, Niðde
107, Trabzon 106, Ardahan 106, Amasya 105, Bilecik
104, Samsun 104, Karaman 104, Isparta 103, Tokat 102,
Nevþehir 101, Afyonkarahisar 100, Uþak 99, Muðla 99,
Sinop 97, Bolu 96, Kars 96, Þanlýurfa 93, Denizli 92, Balýkesir 92, Adana 91, Gaziantep 89, Karabük 88, Eskiþehir 88, Ýzmir 88, Bursa 86, Tekirdað 85, Antalya 85, Hatay 84, Manisa 83, Aydýn 82, Çanakkale 82, Burdur 82,
Kastamonu 81, Ankara 79, Zonguldak 77, Kýrklareli 76,
Kütahya 74, Edirne 59, Ýstanbul 47."(ÝHA)
6
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Vali eþinden anlamlý ziyaret
EROL TAÞKAN
O
rtopedik
engelinden
dolayý, yaþýtlarý gibi
okula gidemeyip,
evinde eðitim alan 8
yaþýndaki Ceren, Vali
Ahmet Kara'nýn eþi
Mesude Kara ve
Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük
tarafýndan ziyaret
edildi.
3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü'nün
en anlamlý
ziyaretlerinden birisi
olmaya aday
ziyaretle, gök mavisi
gözleri sevinçle dolan
Atatürk Ýlkokulu 2.
sýnýf öðrencisi Ceren
ve ailesi, ziyaretten
duyduðu mutluluðu
dile getirdi.
Milli Eðitim
Müdürlüðü Özel
Mesude Kara ile Engelli Çocuklarý Koruma Derneði Baþkaný Dr. Neslihan
Hüsülüoðullarý engelli öðrenciyle sohbet etti.
evinde eðitim alan 8 yaþýndaki Ceren, Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara ve Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük tarafýndan ziyaret edildi.
Eðitim Þube Müdürü
Ali Rýza
Ekmekyapan, Atatürk
Ýlkokulu Müdürü
Rüþtü Çaðdaþ,
Çorum Zihinsel ve
Spastik Engelli
Çocuklarý Koruma
Derneði Baþkaný Dr.
Neslihan
Hüsülüoðullarý ve
Ceren Duman'ýn
öðretmeni Iþýk
Kaynak da ziyarette
hazýr bulundu.
Ceren'le sohbet
ederek, dersleri
hakkýnda bilgi alan
Mesude Kara, saðlýk
sorunlarý nedeniyle
okula gitme imkaný
bulamayan
öðrencilerin, evinde
eðitim imkanýna
kavuþturulmasýnýn
çok deðerli bir hizmet
olduðuna deðinerek,
bu hizmette emeði
geçen herkese
teþekkür ettiðini dile
getirdi.
Ziyaretçilerine
Sevgiyle Baþlamak
isimli þiiriyle
seslenen Ceren
Duman ve ailesi,
baþta öðretmenleri
Iþýn Kaynak ve Okul
Müdürü Rüþtü
Çaðdaþ'ýn
kendileriyle olan
ilgisi ve
yaklaþýmlarýndan çok
memnun olduklarýnýn
altýný çizdi.
Mesude Kara, Ceren’i
hayaline kavuþturdu
V
ali Ahmet Kara'nýn
eþi Mesude Kara,
evinde eðitim gören Ceren Duman'a tablet bilgisayar hediye etti. Çok istediði tablet bilgisayar
için harçlýklarýný biriktiren küçük Ceren'in hediye tablet karþýsýndaki
mutluluk bakýþlarý, görülmeye deðer kareler oluþturdu.
Mesude Kara, Ceren'in tablet bilgisayar almak için para biriktirdiðini duyduðunda, Ceren'e
tablet bilgisayarýný kendisi hediye etmek istediðini
belirterek, Ceren'i son derece mutlu eden tablet hediyesini elleriyle teslim
etti.
K
EROL TAÞKAN
ent Konseyi Engelli
Meclisi, 3 Aralýk
Dünya Engelliler Günü
nedeniyle uygulayacaðý
projelerinin açýkladý.
Düzenlenen kahvaltýlý
basýn toplantýsýnda,
çalýþmalar hakkýnda bilgi
veren Kent Konseyi
Baþkaný Turhan Candan,
engelli öðrenciler için
sinema günü
düzenleneceðini, ayrýca
farkýndalýðý artýrmak için
üzerlerinde farkýndalýðý
artýrýcý sloganlar yer alan
6 bin adet magnet
daðýtýmý gerçekleþtirileceðini açýkladý.
Velipaþa
Konaðý'nda
gerçekleþtirilen
toplantýya Kent Konseyi
Baþkaný Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Turhan
Candan'ýn yanýsýra Kent
Konseyi Engelli Meclis
Baþkaný Mustafa Hekim
ve yönetim kurulu
üyeleri de hazýr bulundu.
Kent Konseyi
olarak engellilik
konusundaki çalýþmalar
hakkýnda bilgi veren
Candan, engellilik
konusunda toplumsal
Vali Ahmet Kara'nýn eþi Mesude Kara, evinde eðitim
gören Ceren Duman'a tablet bilgisayar hediye etti.
‘Hiç bir yavrumuz
eðitimden uzak kalmamalý’
M
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Eðitimler tüm engelleri aþacaðýz.” dedi
okullardaki eðitim
müfredatýnýn aynýsýný
evde öðrencisine
verdiðini açýkladý.
“Ceren kýzýmýz
gibi saðlýk sorunlarý
nedeniyle uzun süre
okula gidemeyecek
durumda bulunan tüm
öðrencilerimize,
müracaat halinde evde
eðitim hizmetini
veriyoruz.” diyen Seyit
Ali Büyük, özellikle
çocuklarýn eðitimden
uzak kalmamasý
gerektiðine iþaret etti.
Velipaþa Konaðý'nda gerçekleþtirilen toplantýya Engelli
Meclisi Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþýmýz Erol Taþkan da katýldý.
öðrenci ve
onlarýn sosyal alanlara
duyarlýlýðýn artýrýlmasý
refakatçilerinden oluþan
çýkarak, hayatýn
için farkýndalýk
guruplarýn, gösterimde
içerisinde yer almalarýnýn
çalýþmalarýna ve engelli
olan Arý Maya adlý
saðlanmasý için
haklarýnýn teslimine daha
animasyon filmine
yapýlabilecek her þeyi
çok önem verdiklerini
götürüleceðini söyledi.
yapmaya kararlý
anlattý.
olduklarýný ifade etti.
Hekim ayrýca Altý
Özellikle Çorum
Nokta Körler Derneði ve
Turhan Candan'ýn
Belediyesi olarak
EKADER tarafýndan
açýklamalarýndan sonra
engellilik konularýnda
ortaklaþa
yürütülecek
söz alan Engelli Meclisi
kendilerine aktarýlan tüm
'Kur'an Özgürlüktür'
Baþkaný Mustafa Hekim,
taleplere anýnda cevap
isimli projeden de
Kent Konseyi ve Beyaz
vermeyi ve sorunun
bahsederek, Kent
Ay Derneði ortaklýðýnda
çözümünü saðlamayý
Konseyi'nin de ortaðý
yapýlacak olan Engelsiz
birincil öncelik olarak
olduðu proje aracýlýðý ile
Sinema Gösterimi
kabul ettiklerinin altýný
Kur'an öðrenmek isteyen
Projesi hakkýnda bilgi
çizen Turhan Candan,
görme engellilere Kur'an
aktararak, engelli eðitimi
okuma eðitimi
Çorum'da 16 bin 203
verileceðini duyurdu.
yapan her okuldan 40'ar
engelli yaþadýðýný,
Çorum’da engelli hizmetleri
V
11 engelli öðrencinin evinde eðitim aldýðýný
açýklayan Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük;
illi Eðitim
Müdürü Seyit
Ali Büyük, hiç bir
çocuðun eðitimden
uzak kalmamasý
gerektiðini belirterek,
“Eðitimler tüm
engelleri aþacaðýz.”
dedi.
Duman ailesini
evinde ziyaret ederek,
eðitimini evinde gören
8 yaþýndaki Ceren
Duman’ý örnek
gösteren Seyit Ali
Büyük, Çorum’da
saðlýk sorunlarý
nedeniyle okuluna
gidemeyen 11
öðrenciye evinde
birebir eðitim
verildiðini,
görevlendirilen
öðretmenlerin
Engelli Meclisi
onlara çalýþýyor
Kent Konseyi Engelli Meclisi, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle uygulayacaðý projelerinin açýkladý
ali Ahmet Kara, 3
aracýlýðýyla Ekim ayý soAralýk Engelliler
nu itibari ile on aylýk süGünü nedeniyle açýklarede 34.252.588,70 lira
ma yaptý.
bu engelli ve yaþlý vatandaþlarýmýzýn bakýmý için
Açýklamasýnda,
ödenme yapýlmýþtýr.
Engelliler Yasasý’nýn
15. Maddesinde geçen
Ýlimizde Laçin ve
“Engelli
çocuklara,
Sungurlu ilçelerimizde
gençlere ve yetiþkinleolmak üzere 2 tane özel
re, özel durumlarý ve
bakým
merkezinde
farklýlýklarý dikkate alý(140+32) 172 engelli kinarak, bütünleþtirilmiþ
þiye yatýlý bakým hizmeti
ortamlarda ve engelli
verilmektedir. Verilen bu
olmayanlarla eþit eðihizmetin karþýlýðý olarak
tim imkâný saðlanýr”
Ekim ayý sonu itibari ile
Vali Ahmet Kara, 3 Aralýk Engelliler
ifadesini de hatýrlatan
on aylýk sürede toplam
Günü nedeniyle açýklama yaptý.
Vali Kara, Çorum’da
2.648.44.60 TL. Ödeme
engellilere yönelik veyapýlmaktadýr.
rilen hizmetlerden bahsetti.
Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bakým ReKara, “Ýlimizde Milli Eðitim Bakanlýðýna
habilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi Müdürlübaðlý olarak faaliyet gösteren 9 adet özel eðitim
ðünde 7-12 yaþ tan 1 bayan, 13-18 yaþtan 4 barehabilitasyon merkezi vardýr. Bu kuramlarda
yan, 13 erkek 18 yaþ üzeri 49 bayan 1 erkek ol1162 eðitim çaðýndaki engelli çocuðumuz eðitim
mak üzere toplam 68 Zihinsel engelli vatandaþýalmaktadýr. Bu hizmetin karþýlýðý olarak da her ay
mýza yatýlý olarak hizmet verilmektedir.
yaklaþýk 510 bin TL bu özel eðitim rehabilitasyon
Ayrýca Çorum Merkez Engelsiz Yaþam Bamerkezlerine devletimiz tarafýndan ödeme yapýlkým Rehabilitasyon ve Aile Danýþma Merkezi
maktadýr.
Müdürlüðüne baðlý olarak çalýþan umut evimizde
Türkiye genelinde sayýlý illerde açýlan otistik
de 5 bayan engelli çocuðumuza bakýlmaktadýr.
çocuklarýn eðitim gördüðü kurumlardan birisi de
Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Reilimizdedir. Ak kent mahallesinde Çorum Özel
habilitasyon Merkezi Müdürlüðünde 60 Yaþ Üzeeðitim uygulama merkezi olarak otistik çocuklari 24 bayan ve 46 erkek olmak üzere 70 vatandarýmýza eðitim verilmektedir.
þýmýza yatýlý hizmet verilmektedir.
Rahatsýzlýðý nedeniyle okulda eðitim göreKamile-Hacý Ahmet Akdað Huzurevi Yaþlý
meyen Çorum merkezde 10 öðrencimize evde
Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü 60
eðitim hizmeti sunulmaktadýr. Yani okula geleyaþ üzeri 23 bayan ve 39 erkek olmak üzere 62
meyecek kadar engeli olan yavrumuzun evine öðvatandaþýmýza yatýlý hizmet verilmektedir. Kururetmen giderek eðitim almasý saðlanmaktadýr.
luþlarýmýzda toplamda 372 engelli vatandaþýmýAyrýca ilimizde 5 tane merkezde 2 tane de ilzýn her türlü bakýmý yapýlarak yatýlý hizmet verilçelerimizde olmak üzere toplam 7 özel eðitim
mektedir.
okulumuz mevcuttur. Bu özel eðitim okullarýnda
Ýl genelinde toplam 1320 vatandaþýmýza da
806 çocuðumuz eðitim almaktadýr. Bu çocuklarýn
engelli
kimlik kartý verilmiþtir.
okullara ulaþýmlarý ücretsiz olarak saðlanmaktadýr.
Verilen tüm bu hizmetler anayasa da yer alan
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz dedevletimizin sosyal bir hukuk devleti olmasýnýn
zavantajlý kesimler baþta olmak üzere; aileyi, kagereðidir. Bir ülkenin kalkýnmýþlýk düzeyi artýk
dýný, erkeði, genci, yaþlýyý, çocuðu ve engelliyi
sosyal desteðe ihtiyaç duyan vatandaþlarýna veriçine alan geniþ bir alanda sosyal devlet anlayýþýydiði hizmetin niteliði ile ölçülmektedir. Bizlerin
la hizmet sunmaktadýr.
engelli vatandaþlarýmýza acýyarak yaklaþmak yeÝlimiz genelinde 4378 aðýr ve bakýma muhrine onlarý anlayarak, bir gün bizlerin de engelli
taç engelliye evde bakým hizmeti sunulmaktadýr.
olma ihtimalini göz önüne alarak, engellilerin
Her bir engelli vatandaþýmýzýn bakýmýný yapan kigünlük hayattaki yaþantýlarýný kolaylaþtýracak
þiye her ay asgari ücret tutarýnda ödeme yapýlgayret ve çabanýn içerisinde yer almalýyýz.” dedi.
maktadýr. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl müdürlüðü
(Haber Merkezi)
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Engelliler için sesli sinyalizasyon
Ç
orum Belediyesi,
þehir içi trafiðinde
kullanýlan trafik ikaz
lambalarýna sesli ikaz
sistemi monte etti.
Belediye Basýn
Birimi'nden yapýlan
açýklamada, sosyal
belediyecilik alanýnda
yaptýðý çalýþmalara her
geçen gün bir yenisini
ekleyen Çorum
Belediyesi'nin, yapýlan bu
çalýþmayla da yaya ve
araç trafiðinden
engellilerin rahatlýkla
faydalanabilmelerine
imkân saðladýðý belirtildi.
Akustik Ses Sistemli
Yaya Geçiþ Ýkaz Cihazý
adýný taþýyan sistem,
hangi trafik lambasýnýn
yandýðýný herkesin
Turhan Candan, akýllý
kavþak sisteminin
uygulandýðý kavþaklara
ve þehir içinde yoðun
olarak kullanýlan yaya
geçitlerine bu sistemin
monte edildiðini kaydetti.
Ýlk etapta 50 adet
'Akustik Ses Sistemli
yaya Geçiþ Ýkaz
Cihazý'nýn
yerleþtirildiðini belirtti.
Sistemin, Ulaþým
Hizmetleri Müdürlüðü
Sinyalizasyon Birimi
tarafýndan montajýnýn
yapýldýðýný dile getiren
Candan, "Bu hizmetle
birlikte emniyetli bir
þekilde yaya geçiþi
saðlanacak." dedi.
(Haber Merkezi)
Trafik ikaz lambalarýna engelliler için sesli ikaz sistemi monte etti.
duyabileceði bir
yükseklikte ses çýkaran
sistemde özellikle engelli
vatandaþlar yaya
yollarýndan daha güvenli
bir þekilde geçecek.
Konuya iliþkin
açýklama yapan Belediye
Baþkan Yardýmcýsý
Ýkinci Bahar engelli istihdamýnda örnek
EMRE KUT
M
illi Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük engellilerin
istihdamýnda saðladýðý
katkýlarýndan dolayý
Ýkinci Bahar Restoran
sahibi Ýsmet Çýtak'a
teþekkür plaketi verdi.
Ýkinci Bahar
Restoran'ýnda dün
düzenlenen plaket
törenine Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, Milli Eðitim
Þube Müdürü Ali Rýza
Ekmekyapar, Ýkinci
Ç
Bahar Restoran sahibi
Ýsmet Çýtak , Anadolu
Özel Eðitim Mesleki
Eðitim Merkezi Okulu
Müdürü Selami Bolat
ve Yiyecek Ýçecek
Hizmetleri Öðretmeni
Susani Ayar ve
istihdamda bulunan
öðrenciler katýldý.
Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük, yapmýþ olduðu
duyarlýlýktan dolayý
Ýsmet Çýtak'a teþekkür
ederek, diðer
iþletmelere örnek
olmasý gerektiðini
söyledi.
Ýkinci Bahar
Restoran sahibi Ýsmet
Çýtak ise, engellilere
desteðin insan olarak
yapýlmasý gereken bir
vazife olduðunu dile
getirerek, elinden
geldiði kadar engelli
öðrenci ve insanlara
yardýmcý olmaya devan
edeceðini belirtti.
MEM Seyit Ali Büyük, Ýkinci Bahar Restoran sahibi Ýsmet
Özel öðrenciler 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti.
Engellilerin MEM ziyareti
Ç
orum Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürlüðü ve Çorum Belediye
Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri, 3 Aralýk Dünya Engelliler Günü münasebetiyle Milli Eðitim Müdürü
Seyit Ali Büyük'ü makamýnda ziyaret etti.
Ýlk ziyaret Çorum Özel Eðitim Uygulama Merkezi Müdürlüðü idareci, öðretmen ve öðrencileri yaptý. Daha sonra
Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi öðretmen ve öðrencileri
Milli Eðitim Müdürü Sayýn Seyit Ali
Büyük'ün misafiri oldular.
Misafirlerini kapýda karþýlayan Büyük, engelli öðrenciler, velileri ve öðretmenleri ile keyifli bir sohbet yaptý. Çorum Özel Eðitim Uygulama Merkezi
Müdürlüðü engelli öðrencileri Ahmet
Diker ve Özgür Þen, Büyük'e çiçek verdi.
Çorum Belediye Baþkanlýðý Engelli Eðitim Merkezi Müdürü Zehra Betül
Özseçer ile birlikte ziyarete gelen Arap
Murat Akkoyunlu, Bekir Madan, Yeter
Kaya ve Ýnci Demir de, Büyük ile ma-
kamda sohbet ettiler. Tekerlekli sandalyeleri ile Milli Eðitim Müdürlüðü binasýnýn üçüncü katýna sorunsuz bir þekilde
çýkmýþ olmanýn mutluluðunu da yaþayan
öðrencileri Milli Eðitim Müdürümüze
tablo hediye ettiler.
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, 3 Aralýk Dünya Engeliler Günü münasebetiyle farkýndalýk oluþturmayý hedeflediklerini söyledi. Engellilerin bir
gün deðil 365 gün hatýrlanmasý amacýyla bu yýl daha fazla etkinlik düzenlendiðini belirten Büyük, devletin engelli bireylere her türlü hizmeti sunmak durumunda olduðunu ancak toplumun da bir
þeyler yapmasý gerektiðine dikkat çekti.
Büyük, konuþmasýnda "Zorluklarý
yaþayarak düzeltmek deðil, bir baþkasýnýn zorluðu benimde onu düzeltme zorunluluðum var, bunun farkýnda olmam
gerekiyor. Toplum olarak hepimize görev düþüyor. Hepimize sorumluluk düþüyor. Ýþte bunun farkýna varýr isek daha
huzurlu, toplumla barýþýk, herkes hayatýnda daha mutlu yaþam sürmüþ olur."
dedi. (Haber Merkezi)
Çýtak'a teþekkür plaketi verdi.
Özel öðrencilerden Çetin
Baþaranhýncal’a hediye
orum Belediyesi
Engelli Eðitim
Merkezi'nde eðitim
gören bir grup öðrenci,
3 Aralýk Dünya
Engelliler Günü
nedeniyle TSO’yu
ziyaret etti.
Kurum Müdürü
Zehra Betül Özseçer'in
de katýlýmýyla
gerçekleþtirilen
ziyarette, Engelli Eðitim
Merkezi'nin çalýþmalarý
hakkýnda bilgiler
verildi.
Engelli Eðitim
Merkezi'nde Stepaeorobik, nakýþ,
bilgisayar, aþçýlýk,
seramik, çini, müzik ve
özel eðitim gerektiren
bireylere aile desteði ve
masa tenisi branþlarýnda
kurslar düzenlediklerini
belirten Özseçer, 14 yaþ
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim gören bir grup öðrenci,
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü nedeniyle TSO’yu ziyaret etti.
TSO Baþkaný
Aralýk Perþembe günü
ve üzeri engelli
Çetin Baþaranhýncal da,
gerçekleþtirecekleri bir
bireylerin bu kurslara
Çorum Belediyesi'nin
dizi etkinliðe TSO
katýlabileceklerini
Engelli Eðitim Merkezi
söyledi.
Yönetim Kurulu
kurarak örnek bir
Baþkaný Çetin
Özseçer ayrýca, 3
projeye imza attýðýný
Baþaranhýncal'ý davet
Aralýk Dünya Engelliler
söyledi. 3 Aralýk Dünya
etti.
Günü nedeniyle 4
Engelliler Günü'nün,
engelli bireylerin
günlük hayatta
yaþadýklarý sýkýntýlarý
daha gür bir sesle dile
getirebildikleri önemli
bir gün olduðunu ifade
eden Baþaranhýncal,
"Engelliler Günü'nün,
engelli bireylerimizin
sýkýntýlarýnýn
giderilmesine vesile
olmasýný temenni
ediyorum" dedi.
Baþaranhýncal, n
kýsa zamanda Engelli
Eðitim Merkezi'ni
ziyaret edeceklerini
belirterek, 3 Aralýk
Dünya Engelliler
Günü'nü kutladý.
Ziyarette Özseçer,
engelli öðrencilerin
kursta yaptýklarý bir adet
seramik çalýþmayý
Baþaranhýncal'a hediye
etti. (Haber Merkezi)
‘Engelli istihdamý artýrýlmalý’
K
amu Sen Ýl
Temsilcisi M Fatih
Gök, engelli
vatandaþlar ile engelli
kamu çalýþanlarýnýn
birçok sorunla karþý
karþý karþýya kaldýðýný
bildirdi.
Gök, 3 Aralýk
Dünya Engelliler Günü
nedeniyle yaptýðý
açýklamada, devletin
engelli vatandaþlarýn
toplumsal hayatýn
içinde yer almalarýný
kolaylaþtýracak
istihdamda öncü
olamadýðýný belirterek,
þöyle dedi; "Devlet
Personel Baþkanlýðý
verilerine göre bugün
kamuda engelli
kadrolarýnýn hala yüzde
42'si boþtur. Kamuda
toplam engelli memur
kontenjaný 55 bin 334
olmasýna raðmen
kamuda istihdam
edilen engelli sayýsý 34
bin 88 olarak kalmýþtýr.
Bize göre bu ayýp
herkese yeterdir.
Engelli vatandaþlarýmýz
iþ beklerken, çalýþma
hayatýnda var olmak
isterken hala engelli
kadrolarýnýn yüzde
42'sinin boþ olmasý
kamuya
yakýþmamaktadýr.
Engelli KPSS'si gibi
bir ölçme sýnavý
yapýlmasýna raðmen
hala bu kadrolarýn
doldurulmamasýný
anlamak mümkün
deðildir. Burada bir art
niyet yoksa bile ihmal
olduðu kesindir. Devlet
bu ayýba son
vermelidir. Devleti
yönetenler engelli
istihdamý ve
engellilerin topluma
katýlmasý, yaþantýlarýn
önündeki engelleri
kaldýracak
düzenlemeleri bir an
önce hayata
geçirmelidir. Her þeyde
olduðu gibi bu konuda
da yasal düzenleme
yapmak yetmemekte
fiilen uygulamaya
geçirmek
Kamu Sen Ýl Temsilcisi M Fatih Gök
gerekmektedir.
Kamuda yeterli
engelli istihdamý
yapmayan idareler ne
yazýk ki kamuda görev
yapan engellilerinde
temel ihtiyaçlarýný
karþýlamaktan uzak,
sorunlarýna duyarsýz
kalmaktadýrlar.
Bugün engelli
otoparký birçok
kurumda yoktur. Var
olanlarda kurum
giriþine çok uzaktadýr.
Engeliler için asansör,
rampa ve tuvalet gibi
temel ihtiyaçlar ne
yazýk ki kurumlarda
tam anlamýyla
karþýlanmamaktadýr.
Devlet çýkardýðý
mevzuatlarý ilk önce
kendi kurum ve
kuruluþlarýnda
uygulayarak özel
sektörü örnek
olmalýdýr.
Kamuda görev
yapan engelli çalýþma
arkadaþlarýmýzýn hem
rahat görev yapmasý
hem de rahat hizmet
almasý için gerekli
düzenlemeler
yapýlmalýdýr. Engelli
arkadaþlarýmýzýn
beklentisi budur. Yoksa
3 Aralýk Dünya
Engelliler Gününde 1
gün idari izin vererek
onlarý mutlu etmiþ
olmazsýnýz. Kalan 364
günleri için neler
yapabilirizin derdinde
olursanýz onlarý gerçek
anlamda mutlu etmiþ
olursunuz.
Türkiye Kamu Sen olarak tüm bu
beklentilerimizin
gerçekleþmesi dileðiyle
tüm engelli
vatandaþlarýmýzýn 3
Aralýk Dünya
Engelliler Gününü
kutluyoruz."
(Haber Merkezi)
Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Okulu öðrencilerini
aðýrlayan Baþsavcý Vekili Ozan Kaya’dan güzel bir jest geldi.
Kaya’dan özel
öðrencilere jest
Z
übeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Okulu öðrencilerini aðýrlayan
Baþsavcý Vekili Ozan Kaya’dan güzel bir
jest geldi. Kaya, öðrencileri haftasonu
oynanacak Çorum Belediyespor maçýna
davet etti.
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü etkinlikleri münasebetiyle Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü adýna Cumhuriyet Baþsavcýlýðýný ziyaret eden Zübeyde Haným Özel
Eðitim Ýþ Uygulama Merkezi öðrenci ve
öðretmenleri, Baþsavcý Vekili Ozan Kaya’yý makamýnda ziyaret ettiler.
Öðrencileri ve öðretmenleri çok sýcak bir þekilde karþýlayan Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, toplumun her kesiminde
farkýndalýk yaratmanýn gerekliliðini vurguladý.
Kaya, kendisine çiçek ve tablo hediye eden öðrenci ve öðretmenlere çeþitli ikramlarda bulunarak hediyelerle uðurladý. (Haber Merkezi)
Zübeyde Haným Özel Eðitim Ýþ Uygulama Okulu öðrencilerini aðýrlayan
Baþsavcý Vekili Ozan Kaya’dan güzel bir jest geldi.
Baþsavcý Vekili Ozan Kaya, engellilik konusunda
farkýndalýk oluþturulmasýnýn önemine dikkat çekti.
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Her gün 12 milyon
ekmek çöpe gidiyor
E
kmek Üreticileri Federasyonu Genel Baþkaný
"Türkiye'de günlük 120 milyon adet ekmek
üretiliyor, bunun 12 milyonu israf ediliyor" dedi.
Ekmek Üreticileri Federasyonu Genel Baþkaný
Murat Kavuncu, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odalar
Birliði (SESOB) Toplantý Salonunda, kentteki ekmek
üreticileriyle bir araya geldi.
Türkiye'de 77 ilde teþkilatlarý bulunduðunu dile
getiren Kavuncu, 76 milyonu doyuran, 34 bin fýrýncýyý
içerisinde barýndýran ülkenin en büyük sivil toplum
kuruluþu olduklarýný belirtti.
Ekmek üreticilerinin rekabeti nedeniyle sýkýntýlar
yaþandýðýna dikkati çeken Kavuncu, þunlarý kaydetti:
"Türkiye'deki fýrýncýlar ucuz ekmek satýyor,
ekmek tarifelerine, fiyatlara uymuyor. Biz de bu haksýz
rekabeti ortadan kaldýrmak ve fýrýncýlarýn para
kazanmasý için mahkeme kararý çýkarttýk. Fýrýncý haksýz
rekabet yapmasýn, maliyetinin altýnda ekmek satmasýn
istedik. Bu sektörü kurtarmak, mahkemeyi kazanmak
için 1,5 yýl çalýþtýk. Sonuç olarak federasyonumuzun ve
Çankýrý Þube Baþkanlýðýmýzýn, 'haksýz rekabete karþý'
Çankýrý Ticaret Mahkemesinde açmýþ olduðu davayý
kazandýk. Artýk Türkiye'de, fýrýncýlýk mesleðinde
haksýz rekabet olmayacak."
Ekmek israfýnýn önüne geçmek için de çalýþma
baþlattýklarýný aktaran Kavuncu, "Türkiye'de günlük
120 milyon adet ekmek üretilmekte, bunun 12 milyonu
israf ediliyor. Ekmek israfýný önleyebilmek için her
yerde hummalý bir çalýþma yürütülüyor" diye konuþtu.
Kavuncu, Sivas'ta yapýlan çalýþmalarý diðer illerde
örnek gösterdiklerini ifade ederek, "Sivas'taki fýrýnlarýn
çok kaliteli ve hijyenik olduðunu gördüm. Haksýz
rekabet yok, çok güzel çalýþmalar var" dedi.(Haber7)
THY’den iç hatta indirim müjdesi
ÝMKANI
T
HY'den 7 Aralýk'a kadar
internetten iç hat bileti alacak
yolcular, 1 Nisan-27 Ekim 2015
arasýnda 55 liraya seyahat
edecek.
Türk Hava Yollarý (THY), 7
Aralýk'a kadar internetten iç hat
bileti alacak yolcularýna, 1 Nisan27 Ekim 2015 arasýnda 55 liraya
seyahat etme imkaný saðlýyor.
THY Basýn
Müþavirliði'nden yapýlan
açýklamaya göre, hava yolu
þirketi, aralýk ayý içerisinde
yapacaklarý planlama sonrasýnda
yolcularýna indirimli uçuþlarla
katlanacak keyifli bir yazýn
kapýlarýný açýyor.
55 LÝRAYA UÇUÞ
THY, yolcularýn biletlerini
erken satýn almalarý halinde tüm
yurt içi uçuþlarýnda 55 liraya
(internet üzerinden her þey dahil
tek yön satýþ ücreti) uçuþ imkaný
saðlýyor.
Sýnýrlý sayýda koltuk için
geçerli olan indirimden
yararlanmak isteyenler, 7 Aralýk'a
kadar satýn alacaklarý biletle
uçuþlarýný 1 Nisan ile 27 Ekim
Bu karar Suriyeliler’i
açlýða mahkum edecek
B
M'ye baðlý Dünya Gýda Programý yaklaþýk 1
milyon 700 bin Suriyeli sýðýnmacýya yaptýðý gýda
yardýmýný askýya aldý.
WFP Yöneticisi Ertharin Cousin, Suriyelilere
yardýmý sürdürmeleri için yalnýzca Aralýk ayýnda 64
milyon dolar gerektiðini söyledi. Cousin, yardýmlarý
olmadan çok sayýda Suriyeli ailenin kýþ aylarýný aç
geçirebileceði uyarýsýnda bulundu.
Suriye'de Mart 2011'de Devlet Baþkaný Beþar
Esad'a baþlayan isyan daha sonra iç savaþa
dönüþmüþ; yaklaþýk 3 milyon 200 binden fazla
Suriyeli ülkelerinden kaçmýþ, yaklaþýk 7 milyon 600
bin Suriyeli de ülke içinde yer deðiþtirmek zorunda
kalmýþtý.
Ülkelerinden kaçan Suriyelilerin çok büyük
çoðunluðu Lübnan, Türkiye, Ürdün, Irak ve Mýsýr'da
yaþýyor.
YIKISI ETKÝ UYARISI
Dikkat! Bakanlýk
aracýnýzý takip ediyor
Vicdaným diyorki...
lar,
Deðerli okur-
Serbest Kürsü
Bu ülkede yaþayan her bireyin ülkesinde, bölgesinde
ve beldeinde olup
bitenlerle ilgili birebir yaþadýðý, tanýk
olduðu olumlu ya da
olumsuz, güzel ya
da çirkin bir çok
problem yada paylaþýlmasý gereken hasletler vardýr.
Toplumu oluþturan her bir vatandaþýn, etrafýnda olup
bitenlere karþý kayýtsýz, nemalazýmcý bir tavýrla
sorumsuzca davranmalarý, genel ya da yerel yöneticilerin ve sorumluluk makamýnda bulunanlarýn görevlerini gereðince yerine getirme yükümlülüðünü savsavklayabilmelerine zemin hazýrlar.
Unutulmasýn ki problemlerin çözümünde yer almayanlar, problemlerin birer parçasý haline gelirler.
Baþbakan, bakan, milletvekili ya da belediye baþkaný olarak seçip baþýmýza getirdiðimiz insanlar, bizim içimizden çýkan ve bizim birer yansýmamýz olan insanlardýr. Her birimiz olup bitenlere karþý ne kadar bilinçli ve farkýndalýk içinde
olursak, bizi yönetenlerde bizleri o kadar dikkate
alýn ve beklentilerimiz yönünde icraatlar yaparlar.
Ülkenin geliþmesi toplumun fikren ve zihnen geliþmiþliði ile doðru orantýlýdýr. Her toplum lâyýk
olduðu þekilde yönetilir. Bu nedenledirki her bir
vatandaþýn bu ülkeye dair söyleyeceði biþeyler
mutlaka vardýr ve olmalýdýr da.
Naçizane bende sonumlu bir vatandaþ olarak bu köþede biþeyleri dile getirmeye çalýþacaðým. Kullanýlmayan bilgi ve deneyimler bir nevi
israftýr. Yaklaþýk yirmi gün önce Baþbakan yardýmcýmýz sayýn Numan Kurtulmuþ’a sunmuþ olduðum çeþitli problemlerle ilgili çözümlerimi sizlerle paylaþacaðým ve kýsmet olursa, devamlý bu
köþede vatandaþ gözüyle deðerlendirmeler, öneriler ve eleþtirilerde bulunacaðým. Selâm ve dua
ile....
Dursun DÝNÇER
Askýya alýnan Dünya Gýda Programý kapsamýnda, Suriyelilere marketlerden gýda almalarý için
kuponlar veriliyor, böylece misafir olduklarý ülke
ekonomilerine 800 milyon dolar dolayýnda para girmiþ oluyordu.
WFP'ye göre, özellikle Lübnan ve Ürdün'deki
kamplarda ve gayri resmi yerleþimlerde yaþayan
Suriyelilerin sert kýþ þartlarýnda zaten zorlandýklarý ve
bu yardýmlara son verilmesinin de "yýkýcý" sonuçlara
yol açabileceði vurgulandý.
Ertharin Cousin, "Dünya Gýda Programý
yardýmýnýn ertelenmesi, mültecilerin saðlýk ve güvenliðini tehlikeye sokacak ve ev sahipliði yapan komþu
ülkelerde daha fazla potansiyel gerginlik, istikrarsýzlýk ve güvensizlik yaratacak" dedi.
Cousin, Dünya Gýda Programý'nýn Suriye'deki
acil yardým çalýþmalarýnýn "ciddi kaynak ihtiyacý
içinde" olduðunu ve verilen çoðu baðýþ sözünün yerine getirilmediðini söyledi.
WFP, yeni kaynak bulunduðu anda gýda almak
için elektronik kupon kullanan Suriyelilere yardýmýn
devam edeceðini açýkladý.
Dünya Gýda Programý ayrýca çalýþmalarýn askýya
alýnmasýnýn kurumun bölge koordinatörünün deyimiyle "kriz büyük bir yük omuzlayan" Suriye'ye
komþu ülkeler üzerinde yaratabileceði olumsuz etkileri hakkýnda endiþeli olduðunu bildirdi.
Beyrut'taki BBC muhabiri Jim Muir, program
için gerekli paranýn tükendiðini, projenin durdurulduðunu ve sýðýnmacýlarýn Lübnan gibi 1 milyondan
fazla Suriyeliyi barýndýran ülkelerde artýk daha az hoþ
görüldüðünü belirtiyor. Lübnan daha fazla sýðýnmacý
alamayacaðýný açýklayarak Suriye ile sýnýrlarýný kapatmýþtý.(BBC)
Ç
evre ve Þehircilik Bakanlýðý,
milyonlarca aracýn egzoz gazý
emisyonlarýný online olarak takibe baþlýyor.
Kurulacak sistemle egzoz gazý emisyon
pulu ve ruhsat basýmý kalkacak. Gerekli
uyarýlara dikkat etmeyen araçlara ise idari
para cezasý kesilecek.
Çevre kirliliðini en aza indirmek
amacýyla taþýtlarýn egzoz gazý salýnýmý
mercek altýna alýnýyor. Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý’nýn Türkiye genelinde yapýlan
egzoz gazý emisyonlarýnýn ölçümü ve
kontrolüne iliþkin, iþ ve iþlemlerin daha
düzenli yapýlmasý ve kontrol edilebilirliðinin
artýrýlmasý amacýyla ‘Egzoz Gazý Emisyon
Ölçümü Takip Sistemi’ projesi Kalkýnma
Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. Proje ile
egzoz gazý emisyon pulu ve ruhsatlarýnýn
basým, daðýtým iþlerini ortadan kaldýran ve
her taþýt sahibinin emisyon ölçümünün
online takip edilebileceði bir yazýlým sistemi
kurulacak.
HAVA KALÝTESÝ HARÝTASI
Hava kalitesinin iyileþtirilmesi için
kirlilik kontrol tedbirlerine öncelik verilecek
yerleri belirlemek amacýyla hava kalitesi
haritalarýnýn hazýrlanmasý çalýþmalarýna
baþlanýldý. Bu çalýþmalar ile strateji ve
politika geliþtirmeden önce kirlilik üzerine
yapacaðý etki tespit edilebilecek ve böylece
hava kirliliði daha etkin kontrol
edilebilecek. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
tarafýndan hava kirliliðinin azaltýlmasý için
önlem almasý gereken 64 il belirlendi. Ýl
müdürlüklerinden temiz hava eylem planlarý
oluþturulmasý istendi. Temiz hava eylem
planý, hava kalitesinin iyileþtirilmesine
yönelik yakýt deðiþikliði, yakma kazan
veriminin arttýrýlmasý, trafikte toplu
taþýmanýn teþvik edilmesi gibi çeþitli
önlemleri içeriyor. Þu ana kadar 31 ilden
gelen planlar deðerlendirildi. (STAR)
Grip ve nezleyi papatya ile yenin
lkemizin genelinde sýklýkla rastlanýlan papatya grip,
Ü
nezle, soðuk algýnlýðýnýn tedavisinin ve kozmetik sanayisinin de vazgeçilmezi.
Papatyanýn Bellisberennis türü özellikle karaciðer
hastalýklarý için kullanýlýr. Komamilla olarak bilinen Alman
papatyasý da denilen beyaz papatyanýn þifasý çok fazla. Kozmetik amaçlý çok yaygýn bir kullaným alaný var.
Soðuk algýnlýðý, grip ve nezlenin tedavisinde kullanýlýyor. Çocuklar için hazýrlanan þurup ve extrelerde yer alýyor. Papatyanýn çok ciddi mukoza koruyucu özelliði var.
Ve çocuklarda bronþit hastalýðý tedavisinde etkili,
özellikle çocuklarda
görülen hýrýltýyý gideriyor.
En son Çin’de yapýlan araþtýrmalara göre komamillanýn yaðýnýn elde edildiði ve kalp damar týkanýklýðý için birçok çalýþmanýn yapýldýðýný ve bunlardan çok ciddi sonuçlar
alýndýðý öðrenildi. Bitki cenneti Türkiye’nin her tarafý papatya ile dolu.
SARI PAPATYA
Güneþ kadar parlak olan bu güzel papatya solucan otu
olarak birçok kitapta geçiyor. Bunu sebebi baðýrsaklardaki
solucanlarý düþürmesindeki etkisinin bilinmesidir. Eski kitap ve literatürlerde solucan düþürmek için kullanýldýðýna
rastlamak mümkün. Özellikle sindirim sistemi rahatsýzlýklarý ve mide baðýrsak hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýyor.
Diðer Önemli Faydalarý
* Ýþtahý açar
*Sinirleri yatýþtýrýr
*Vücuda rahatlýk verir
*Ýdrar artýrýcýdýr
*Ateþ düþürücü ve mikrop öldürücüdür
*Mikrop öldürücü etkisi nedeniyle diþ eti, aðýz,
boðaz ve bademcik iltihaplarýnda gargara olarak faydalýdýr
*Baðýrsak gazlarýný söker
*Ülsere karþý koruyucu hem de iyileþmeyi hýzlandýrýcý etki gösterir
*Papatya çayý adet düzensizliðine iyi gelir.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
9
Bedelli
bekleyenlere
müjde!
aþbakan Ahmet
B
Davutoðlu grup
toplantýsýnda bedelli
Doðalgaz
indirimi
tüketiciye
yansýmayacak
bekleyen yüzbinlerce
vatandaþa sonunda beklenen
müjdeyi verdi.
Baþbakan Ahmet
Davutoðlu, partisinin Meclis
grup toplantýsýndan önce
gazetecilerin bedelli
askerlikle ilgili sorusu
üzerine ''Grup toplantýmda
sürprizlerim var. Dinleyin,
bekleyin'' dedi. Ardýndan
Davutoðlu, grup
toplantýsýnda yaptýðý
açýklamada, "Bakanlar
kurulumuzda, 1 Ocak 2015
tarihinden itibaren 28
yaþýndan gün almýþ olan, 27
yaþýný doldurmuþ olan
vatandaþlarýmýzýn bedelli
askerlik imkaný getiriliyor.
Bu vatandaþlarýmýz 18 bin
lira ödeme karþýlýðýnda
askerlik görevlerini yapmýþ
sayýlacaklar. Bedelli askerlik
imkanýnýn getirilmesiyle,
hem söz konusu olan birikim
hafifletilmiþ olacak, hem de
buradan saðlanacak kaynak
savunma sanayi fonuna
aktarýlacak." dedi.(Haber7)
E
nerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,
indirimin tüketiciye yansýmasý için henüz erken
olduðunu belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,
Rusya'nýn doðalgazdaki indirim teklifine iliþkin, "Sayýn
Putin'in verdiði rakamlar Rusya'nýn teklifi olarak
olumlu bir adým olarak deðerlendirilmiþtir. Bizim karþý
teklifimiz nihayetlenmemiþtir. Ýstediðimiz rakam
onlarýn teklifinin üzerinde" dedi.
ÝNDÝRÝM TÜKETÝCÝYE
YANSIMAYACAK!
Rusya'nýn doðalgazdaki indirim teklifinin
tüketiciye yansýmasý konusunda, "Erken ama çok erken
görüyorum. Çünkü BOTAÞ karý üzerinden deðil, zararý
üzerinden bu müzakereler sürüyor. BOTAÞ olarak
aldýðýmýzýn altýnda bir fiyata doðalgazý tüketicilere
satýyoruz, zararý paylaþýyoruz. Vatandaþýn ve
sanayicinin doðalgaz tedarikini kesintisiz saðlamak için
çok sayýda müzakere yürütüyoruz."
"Þu an Rusya ile iyi niyet belirten bir evrak
imzalandý, kurumlarýmýz üzerinde çalýþacak, Müzakere
süreci devam ediyor, doðru olan rakamlar netleþince
kamuoyu ile paylaþacaðýz. "Rusya ile yaptýðýmýz
toplantýlarda karþýlýklý baðýmlýlýk ve çýkar esasý ön
planda."(Haber7)
Mahçupyan'ýn 2015
seçim tahmini
B
aþbakan Ahmet Davutoðlu'nun
baþdanýþmaný Etyen Mahçupyan,
genel seçimlere 6 ay kala olasý
sonuçlara yönelik tahminlerde
bulundu.
Akþam Gazetesi'ndeki köþesinde
konuya deðinen Mahçupyan, genel
seçim öncesi halkýn beklentilerinin
partilerin oy oranlarýný nasýl
etkileyeceðini yazdý.
ALTI AY KALA SEÇÝM
TAHMÝNÝ
Henüz altý ay varken seçim
tahmini yapmaya kalkmanýn çok
anlamlý olmadýðý düþünülebilir.
Toplumun nabzýný tutmaya deneyimli
kamuoyu þirketleri bile gerçekçi bir
tahminin ancak seçimlere çok
yaklaþýldýðýnda mümkün olduðunu
söylerler. Ancak eðer önümüzdeki altý
ay içinde konjonktürün esas olarak
deðiþmeyeceðini ya da seçim davranýþý
açýsýndan tali olacaðýný düþünüyorsak,
böyle bir tahminin iþlevsel
olabileceðini öngörebiliriz.
ÇÖZÜM SÜRECÝ, ASIL
EÞÝÐÝ SEÇÝMLE AÞACAK
Açýktýr ki önümüzdeki süreçte en
kritik olay çözüm sürecinin alacaðý
þekil. Seçimleri etkileyebilecek radikal
bir deðiþim, sürecin durmasý ya da tam
tersine beklenmedik bir hýzla sonuca
yönelmesi olurdu. Ne var ki ikisi de
gerçekçi gözükmüyor. Çözüm
sürecinin durma ihtimali çok az çünkü
hem AKP bunu istemediðini çok açýk
olarak ortaya koyuyor, hem de eðer
PKK böyle bir zorlamaya girerse HDP
oy kaybedecek ve Kürt siyasi
hareketinin meþruiyeti azalacak. Öte
yandan süreç muhtemelen bir eþik
daha geçecek ama esas adýmý yeni
anayasaya, dolayýsýyla doðrudan seçim
sonuçlarýna býrakacak. O nedenle
sürecin beklenenin ötesinde
hýzlanmasý da pek mümkün deðil. Her
halükarda taraflar (hele 6-8 Ekim
eylemlerinin yarattýðý güvensizlik
ortamýnda) ‘ciddi’ adýmlarýný seçim
sonrasýna ertelemeyi tercih
edeceklerdir.
Kürt meselesinin bile seçim
atmosferini deðiþtirme þansý yok ise,
olaðanüstü olasýlýklarý da
bilemeyeceðimize göre, seçimlere üç
aþaðý beþ yukarý bugünkü koþullarda
gideceðimizi varsayabiliriz.
Hesaplamada referans olarak herhangi
bir seçim sonucunu veya araþtýrmayý
almak mümkün…
OYLAR YERELDE
MHP'YE, GENELDE AK
PARTÝ'YE
Biz son seçim olan Mart 2014
yerel seçimini alalým, ancak genel
seçimlerde ortaya çýkan bir farklýlýða
da dikkat ederek: AKP ile MHP
arasýnda gidip gelen kabaca iki milyon
oy bulunuyor ve bu oylar yerel
seçimlerde MHP’ye, genel seçimlerde
ise AKP’ye kayýyor.
AKP GENEL SEÇÝMDE EN
AZ YÜZDE 48 OY ALIR
Ayrýca önümüzdeki seçimde
yurtdýþýndan da kabaca yüzde iki oy
kullanýlacaðýný ve bunun AKP lehine
en az yarým puan fark yaratacaðýný
hesaba katalým.
Bu durumda AKP’nin yerel
seçimde aldýðý yüzde 44’ü en az 4
puan yukarý çekmesi beklenir. HDP
oyunun ise cumhurbaþkanlýðý
seçiminde alýnan yüzde 10’dan tekrar
eski seviyesine dönmesi þaþýrtýcý
olmaz. Diðer küçük partilerin genel
seçim performansýnýn yerel seçime
göre daha düþük olmasý da doðaldýr.
Öte yandan yerel seçimde
CHP+MHP’nin yüzde 43 aldýðý, üç
büyük þehirde CHP’nin MHP’ye
oranla üç misli oyunun olduðu, buna
karþýlýk ülkenin geri kalanýnda oylarýn
kabaca eþit daðýldýðýný hatýrlayalým.
MHP’nin iki milyon oyunun AKP’ye
gittiði ve CHP’den ayrýlan
ulusalcýlarýn az da olsa bir miktar oy
götüreceði düþünüldüðünde sonuç
þöyle olacaktýr: AK PARTÝ 48, CHP
24, MHP 15, HDP 6, Diðer 7…
AK PARTÝ
POLÝTÝKALARINI
BEÐENENLER YÜZDE 60
Ancak partiler arasýnda bir
asimetri olduðunun altýný çizmekte
yarar var. Saha çalýþmalarý AKP
politikalarýný beðenenlerin kabaca
yüzde 60 olduðunu gösteriyor. Yani bu
partinin potansiyeli aldýðý oyun
üzerinde. Oysa CHP ve MHP’de
beðeni oranlarý seçimde aldýklarý oyun
altýnda kalýyor. Diðer bir deyiþle AKP
için bulduðumuz 48 rakamý
muhtemelen asgari oyu gösterirken,
muhalefet söz konusu olduðunda
yukarýdaki tahminler alýnabilecek
azami oya iþaret edecektir.
KARGAÞA ORTAMI
OLMAZ AK PARTÝ YÜZDE 50
ALIR
Hacmi nedeniyle AKP için 2, iki
büyük muhalefet partisi için 1 puanlýk
oynama payý koyduðumuzda AKP
oyunun 50’ye ulaþmasý hiç de zor
olmayacak gibi gözüküyor. Bu
durumda diðer partilerin oylarýnýn ise
sýrasýyla 23, 14, 6 ve 7 olabileceðini
öne sürebiliriz. Kýsacasý eðer
bazýlarýnýn hasretle beklediði ‘kargaþa’
ortamý yaratýlamaz ve iktidarýn
kontrolü elden kaçýrmasý
saðlanamazsa, AKP’nin yüzde 48-50
aralýðýnda oy almasýnýn gerçekçi
olduðunu akýlda tutmak gerek. Bu
sonuç üç seçimlik hayati dönemecin
iktidar tarafýndan baþarýyla
dönüldüðünü ifade edecek ve kartlarýn
yeniden karýldýðý, iþ dünyasýnda ve
medyada yeni pozisyonlarýn alýndýðý
bir döneme girilecek…
Faturanýz yükselebilir
A
vea’nýn imtiyaz sözleþmesini gerekçe
göstererek Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim
Kurumu’nun (BTK) belirlediði cepte konuþma
ücretinde tavan fiyata uymamasý, paketinde
öngörülen limiti aþan aboneyi, þok faturalarla
karþý karþýya býrakacak. Avea’nýn, tavan fiyatý
40 kuruþtan 60 kuruþa çýkaran yeni tarifesiyle
aboneye, limiti aþan her bir dakika için 40
kuruþ yerine 60 kuruþ üzerinden fatura
düzenlenecek. Bu da aþýlan her bir dakika için
yüzde 50 zamlý fatura anlamýna geliyor.
BTK DAVA AÇTI
Avea’nýn rakip GSM þirketlerinde büyük
rahatsýzlýk yaratan bu adýmý, sektörde tartýþma
yarattý. Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme
Bakanlýðý kaynaklarý, BTK’nýn Avea’ya dava
açtýðýný belirtti. Sektör temsilcileri ise ihtilafýn,
yerel mahkemelerde çözülmesinin zor
olduðunu, konunun uluslararasý tahkime
taþýnabileceðini söyledi. Rakip operatörler de
davanýn sonucuna göre rekabet ihlali gerekçesi
ile yargýya ve Rekabet Kurumu’na baþvurabileceklerini belirtti. Süreç sonunda tavan
fiyatýn kaldýrýlmasý gündeme gelebilecek.
TAVAN FÝYAT NEDÝR?
Tavan fiyat olarak bilinen Azami Tarife,
Elektronik Haberleþme Kanunu gereðince
uygulanýyor. BTK, Azami Tarife çerçevesinde
Avea, Turkcell ve Vodafone için yurtiçi ve dýþý
görüþmelerden hat devrine, SMS ücretinden,
ayrýntýlý fatura bedeline kadar ücrete tabi tüm
hizmetlerin tavan fiyatýný belirliyor. 1
Nisan’dan geçerli Azami Tarife, dakikalýk
konuþma ücreti 43.89 kuruþ idi.(Habertürk)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
3 ARALIK 2014
‘Yýlýn Öðretmeni’ni yakýndan tanýyalým
Sadýk Efe’nin baþarýsý
MURAT ÇETÝN
Milli Eðitim Bakanlýðý 81 ilde yýlýn öðretmenlerini
açýkladý. Bilim ve Sanat Merkezi (BÝLSEM) Müdürü Sadýk Efe Çorum'da yýlýn öðretmeni oldu.
Sadýk Efe, çalýþtýðý kurumda ve mesleki hayatýnda,
eðitim anlayýþý, baþarýlý çalýþmalarý, yapmýþ olduðu sosyal ve kültürel faaliyetleri, okul paydaþlarýyla uyum içinde çalýþma; kariyer, liyakat ve alanýnda vermiþ olduðu
eserler ve sosyal alanda olumlu diyalogu gibi kriterlerle
seçilerek bu ödüle layýk görüldü.
Son beþ yýlý BÝLSEM yöneticiliði olmak üzere yaklaþýk 20 yýldýr görev yapan Sadýk Efe, 22-25 Kasým 2014
tarihleri arasýnda Ankara'da yapýlan törenlere katýlarak
Çorum’u temsil etti.
Anýtkabir'de baþlayan törenden sonra Milli Eðitim
Bakanlýðýnda Prof. Dr. Nabi Avcý ile Baþbakanlýk’ta AhCumhurbaþkaný Erdoðan, Sadýk Efe’yi sarayda aðýrladý. met Davutoðlu’nu ziyaret eden Efe, son olarak da Öðretmenler Günü dolayýsýyla ilk defa kapýlarýný açan Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda Cumhurbaþkaný Recep Tayyip
Erdoðan ile Çorum’u temsilen resepsiyonda bir araya gelerek ödüllerini aldý.
SADIK EFE KÝMDÝR?
Baþbakan Davutoðlu, Çorumlu öðretmeni kutladý.
Çorum doðumlu olan Sadýk Efe; ilk, orta ve lise öðrenimini Bayat ilçesinde tamamladý.
Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý bölümünde lisans; ayný üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Eðitim Yönetimi, Denetimi, Teftiþi ve Planlamasý alanýnda yüksek lisans yaptý. Alanýnda
yazmýþ olduðu dört eseri bulunan Sadýk Efe, baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Milli Eðitim Bakanlýðý'nca aylýkla,
Valilikçe baþarý, Milli Eðitim Müdürlüðü'nce de teþekkür
belgeleriyle ödüllendirildi.
Çeþitli illerde Edebiyat ve Türkçe öðretmenliði ile
yurt içi ve yurt dýþýnda yapýlan projelerde de katýlýmcý ve uygulayýcý olarak bulunan Efe, ‘Üstün Yetenekli Çocuklarýn Eðitimi’ konusunda Belçika'da; ‘Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Ýhtiyacý Olan Bireylerin
Eðitimleri Amacýyla Tanýlama Sürecindeki Yeniliklerin Ýncelenmesi’ konusunda da Ýspanya'da çalýþmalarda bulundu.
Evli ve iki çocuk babasý olan Efe, halen Çorum
Bilim ve Sanat Merkezi
müdürü olarak görev yapýyor.
BÝLSEM Müdürü Sadýk Efe, Milli Eðitim Bakaný Avcý’yý da ziyaret etti.
Ýskilipli Mehmet Karabulut, Filipinli Gloria Dulay Junio ile hayatýný birleþtirdi.
Ýskilip’e Filipinli gelin
Ýskilipli genç Ýstanbul’da tanýþtýðý Filipinli
Gloria Dulay Junio ile evlendi. Filipin’den gelen Junio çok mutlu olduðunu söyledi. 1 yýl önce Ýskilipli
Mehmet Karabulut(32) ile Filipinli Gloria Dulay Junio’nun ortak arkadaþlarýnýn Ýstanbul’daki doðum
gününde baþlayan aþklarý evlilikle noktalandý.
Çiçeði burnunda damat Mehmet Karabulut,
Junio ile nasýl tanýþtýklarýný þöyle anlattý; “Ýstanbul’da bir arkadaþýmýn doðum günü vardý. Gloria’yý
ilk orada gördüm ve hoþlandým. Daha sonra doðum
günü arkadaþýma Gloria’dan hoþlandýðýmý söylemesini istedim. Gloria teklifimi ilk önce kabul etmedi.
Ancak 1 ay sonra benimle konuþmak istediðini arkadaþýma söylemiþ. Daha sonra Gloria ile 1 yýl görüþtük ve bugünde nikahlandýk”
LER
TESADÜFÜ NÝKAH GÜNÜ FARKETTÝ-
Karabulut ve Junio çifti nikahtan sonra sürpriz
bir tesadüfün farkýna vardýlar. Junio ile tam bir yýl
önce görüþmeye baþladýklarýný ifade eden Ýskilipli
damat Karabulut, “Nikah kýydýðýmýz gün tanýþma
yýldönümümüzmüþ. Ýkimizde bu tarihe hiç dikkat
etmedik. Bu tesadüf nikahýmýzý kýydýktan 1 gün
sonra Junio’nun dikkati ile ortaya çýktý” dedi.
AÝLESÝ FÝLÝPÝNLÝ GELÝNE iÝLK ÖNCE
KARÞI ÇIKMIÞ
Filipinli gelin Junio’dan ailesine ilk bahsettiðinde tepki ile karþýlaþtýðýný söyleyen damat Karabulut, bu evlilik için büyük mücadele verdiðini söyledi.
Junio’nun müslüman olduðunu ve iyi derecede Türkçe bildiðini belirten Karabulut, “Ailem ilk
zamanlarda evliliðe sýcak bakmadý. Junio ile tanýþtýktan sonra kararlarý deðiþti. Junio ailemle çok iyi
iliþki kurdu ve onlarýn gönlünü kazanmayý baþardý”
þeklinde konuþtu.
Ýskilip’in Kutluözü Köyü’nden olduðunu aktaran damat Karabulut, 15 yýl önce Ýskilip’ten ayrýldýðýný söyledi.
Turizm ve Otelcilik mesleði ile uðraþtýðýný,
Eþi Junio’da turizmci olduðunu aktaran Karabulut,
iþi gereði Ýstanbul’da kalacaðýný söyledi. .
Ýskilip’in Filipinli gelini Junio ise “Ýskilip’i çok
sevdim. Hep Allah’a dua etmiþtim iyi bir insan karþýma çýkarmasý ve onunla evlenmem için. Dualarým
kabul oldu. Çok mutluyum” dedi. (ÝHA)
Kýbrýs Gazisi son yolculuðuna uðurlandý
Çorum’un Kargý ilçesinde hayatýný kaybeden
Kýbrýs Gazisi Ahmet Þatýr (66) son yolculuðuna
uðurlandý.
Kargý Mihrihatun Camii’nde kýlýnan cenaze
namazýna Osmancýk Ýlçe Jandarma Komutaný J.
Üst.Teð. Ýrfan Kýymaz, Kargý Ýlçe Jandarma Komutan
Vekili J. Kd.Bþ.Çvþ. Göksel Türkyýlmaz, Kargý
Belediye Baþkaný Zeki Þen, çok sayýda askeri personel
ile vatandaþlar katýldý.
Kýbrýs Gazisi Ahmet Þatýr’ýn cenazesi öðle
namazýnýn ardýndan kýlýnan cenaze namazý sonrasý
omuzlarda ilçe mezarlýðýna taþýnarak, burada dualar ve
gözyaþlarý arasýnda topraða verildi.
Cenaze töreninin ardýndan J. Üst.Teð. Ýrfan
Kýymaz, Kýbrýs Gazisi Ahmet Þatýr’a Allah’tan rahmet,
yakýnlarýna da baþsaðlýðý dileklerini iletti. (ÝHA)
www.corumhakimiyet.net
11
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Rektör Alkan’dan Meclis’e sunum
‘Hitit Üniversitesi
Çorum’la büyüyor’
RECEP MEBET
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan, “Üniversitemiz Çorum’la birlikte büyümeye
devam ediyor” dedi.
Ýl Genel Meclisi’nde Hitit Üniversitesi konusunda sunum yapan Reha Metin Alkan,
yükseköðretim alanýndaki faaliyetleri hakkýnda
bilgiler verdi.
Yerel Seçimi’nden ardýndan göreve baþlayan Ýl
Genel Meclisi Üyeleri’ni tebrik eden Alkan, “Çorum
için el ele veren Meclis Üyelerini kutluyor,
çalýþmalarýnda baþarýlar diliyorum” diye konuþtu.
‘AZ ZAMANDA ÇOK ÝÞ BAÞARDIK’
Prof. Dr. Reha Metin Alkan
Hayata geçirdikleri projelerden bahseden Hitit
Üniversitesi Rektörü Alkan, kampüs planý ve devam
eden inþaat yatýrýmlarýndan da bahsetti.
Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) inþaatýnýn
tamamlandýðýný ve taþýnma iþlemlerinin baþladýðýný
belirten Alkan, OSB’de yapýmý süren Çorum
Teknopark inþaatýnda ise son aþamaya gelindiðini
kaydetti.
Meslek Yüksek Okulu’yla birlikte temelleri
yaklaþýk 40 yýl önce atýlan Hitit Üniversitesi’nin
tarihsel geliþiminden bahseden Alkan, göreve
geldikten sonra 3,5 yýl
içinde önemli çalýþmalara
imza attýklarýný vurguladý.
Hitit
Üniversitesi’nde
muazzam bir geliþme
yaþandýðýna dikkat çeken
Alkan, fakülte ve yüksek
okullar ile istihdam odaklý
bölüm ve programlarý
tanýttý.
‘ÝNSANA
YATIRIM BOÞA
ÇIKMAZ’
Alkan, Ýl Genel Meclisi’nde Hitit Üniversitesi konusunda sunum yaptý.
Toplantýda kampüs planý ve devam eden inþaat yatýrýmlarýndan da bahsedildi.
Meclis Üyeleri, Hitit Üniversitesi ile ilgili sunumu dikkatle takip etti.
Öðrenci
mevcudunun 14 bin 118’e
ulaþtýðýný dile getiren
Alkan, “Çorum’un
geliþimi için sadece
öðrenciyi deðil, puaný
yüksek nitelikli gençleri
üniversitemize
çekebilmeliyiz” dedi. Bu
amaçla gerçekleþtirdikleri
tanýtým çalýþmalarýnýn
meyvelerini almaya
baþladýklarýný anlatan
Alkan, gerçekleþtirdikleri
uluslararasý anlaþmalar
neticesinde 3 kýtadan
100’e yakýn yabancý
uyruklu öðrencinin
Çorum’da öðrenim
gördüðünü ifade etti.
“Ýnsana yapýlan
hiçbir yatýrým boþa
çýkmaz” diyen Alkan,
bugüne kadar
gerçekleþtirdikleri
projelere 160 milyon TL
harcadýklarýný 2015 yýlý
bütçelerinin ise 95 milyon
TL olduðunu sözlerine
ekledi.
Ýl Genel Meclisi
Üyeleri’nin Hitit
Üniversitesi’yle ilgili
sorularýný da cevaplayan
Rektör Alkan, slayt
gösterisi eþliðindeki
sunumunu alkýþlarla
tamamladý.
Toplantýnýn ardýndan
Meclis Üyeleri’ne Hitit
Üniversitesi öðrencileri
tarafýndan üretilen ekmek
ve peynirlerden ikram
edildi.
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Aralýk Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla devam etti.
Meclis, Çorum’un
nabzýný tutuyor
RECEP MEBET
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel Meclisi ‘Aralýk
Ayý Toplantýlarý’ dün gerçekleþen oturumla devam
etti.
Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya’nýn
yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip üyeler
Erhan Akar ve Aziz Sarüce ile Ýl Genel Meclisi
Üyeleri katýldý.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen
toplantýda gündem maddeleri ele alýndý. Yoklama ile
baþlayan toplantýda, bir önceki birleþime ait tutanak
özeti okundu.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin
Alkan’ýn üniversite konulu sunumuyla devam eden
toplantý, çeþitli konularda komisyonlar tarafýndan
hazýrlanan raporlarýn okunup oylanmasý ile devam
etti.
KAYA: ‘ÜNÝVERSÝTEMÝZ ÞEHRÝN
LOKOMOTÝFÝ’
Ýl Genel Meclisi Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
Hitit Üniversitesi’nin Çorum’un lokomotifi
konumunda olduðunu söyledi.
Çorum’da görev yapan bürokratlarý Meclis’te
aðýrlayarak memleketin nabzýný tuttuklarýný ifade
eden Halil Ýbrahim Kaya, kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn yöneticileri tarafýndan yapýlan
sunumlar sayesinde gerçekleþtirilen faaliyetler ile
yapýlan hizmetleri yakýndan takip etme imkaný
bulduklarýný kaydetti.
GÜNDEM MADDELERÝ GÖRÜÞÜLDÜ
Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü bütçesinin ‘Çýraklýk ve Yaygýn Eðitim
Kurumlarý Onarým Gideri’ ekonomik kodunda
bulunan 10 bin 441 TL’lik ödeneðin Boðazkale Halk
Eðitim Merkezi Kilim Sergi Atölyesi genel
onarýmýnda kullanýlmak üzere Ýlçe Köylere Hizmet
Götürme Birliði hesabýna aktarýlmasý kararlaþtýrýldý.
Toplantýda ayrýca Sungurlu’nun Beþdam ve
Boðazkale’nin Yanýcak Köyleri’ne ait yerleþik alan
ve civarýnýn sýnýr tespiti ile ilgili olarak Ýmar ve
Bayýndýrlýk Komisyonu tarafýndan hazýrlanan raporlar
görüþülerek karara baðlandý.
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, bugün saat
13.30’da gerçekleþecek oturumla devam edecek.
TEÞEKKÜR
Çorum merkeze baðlý Paþa Köyü köprüsünün yeniden yapýlmasý ve
yollarýmýza kilittaþý döþenmesindeki katkýlarýndan dolayý
Çorum Valisi
Ahmet Kara
,
Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim
Kaya
Ömer Arslan
,
Özel Ýdare Genel Sekreteri
,
Ýl Özel Ýdaresi Þube Müdürleri ve çalýþanlarý ile tüm emeði geçenlere köy
halký adýna teþekkür ederim.
Toplantýnýn ardýndan Meclis Üyeleri’ne Hitit Üniversitesi tarafýndan ikramlarda bulunuldu.
(Ç.Hak.: 3366)
Yüksel Ertürk
Paþa Köyü Muhtarý
12 ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Yapýlýþýndan
Günümüze
Taç Binamýzýn 100 Yýlý
Abdulkadir
OZULU
ÇORUM MÜZE BÝNASI2
-ASKERÝ MENZÝL HASTAHANESÝ-
Milli Mücadelemiz sýrasýnda Sakarya Savaþý günlerinde
yaralanan askerlerimiz için Çorum Emraz-ý Umumiye Hastanesi Askeri Menzil Hastahanesi olarak kullanýlmýþtýr.
Yaralý gaziler Çorum Menzil Hastahanesine geldiklerinde Çorum halký ve yöneticileri gazileri ziyarete giderek onlara hediyeler sunup geçmiþ olsun dileklerinde bulunup teþekkürler etmiþlerdir. Bu ziyaretler o günlerde yayýnlanan Çorum adlý gazetemizin sayfalarýna aktarýlmýþ ve "Yaralý Gaziler Yanýnda -Yiðitler Yurdunda Gazileri Ziyaret" baþlýklý haberler yayýnlanmýþtýr.
O günlerde gazetede yayýnlanan þu satýrlarýn yazarýn yerine kendimizi koyalým ve bakalým neler görmüþ neler düþünmüþ neler yazmýþýz.
Yýl 1921 Eylül'ün 12. günü
(Çorum Gazetesi sayfalarýndan)
"Yaralý Gaziler Yanýnda
Dinin, milletin, yurdun kurtuluþu uðrunda çarpýþan kahramanlardan yaralý düþenlerin tedavi ve istirahatlarýný temin
için memleketimizde de bu mübarek gazilere yer hazýrlanmýþtýr. Bize bahþedilen hisse-i þerefi bütün manasýyla ifa ve
onlarýn mübarek yaralarýný samimi, müþfik kucaðýmýzda tedavi etmek duygusuyla hepimiz büyük bir sevinç içinde bekliyor idik. Nihayet ilk kafile geldi.
Avrupa'nýn kokmuþ ve kudurmuþ ihtirasýna imanlý çelik
göðüslerini siper yapýp da aldýðý yarayý tedavi ettirmek üzere
aramýza gelen bu aslan yavrularý ziyaret etmek, onlarýn þanlý
menakýplarýný dinlemek arzusuyla birkaç arkadaþ hastaneye,
hayýr insanlýðýn kudreti fevkinde harikalar yaratan, yanardaðlarýn tepesinden püsküren kýzgýn lavlar gibi hýrs, cinayet,
haset tufanlarýný durduran kahramanlar yuvasýna gitmek üzere toplandýðýmýz yerden hareket ettik.
Yolda hepimizin kalbi gizli bir sevincin tatlý helecanlarý
ile çarpýyordu. Hastane koðuþunda güler yüz ve nazik bir tebessümle bizi karþýlayan doktora, bizi Türklüðün ve Müslümanlýðýn büyük evlatlarý yanýna götürmelerini rica ettik.
Doktor bey Kahramanlar koðuþunun kapýsý önüne gelince " Efendim gazilerimiz bu koðuþta. Hamdolsun hepsinin
yarasý hafif" sözleriyle bizi aslanlar yataðýna yaklaþtýrdý.
Kapýnýn eþiðinden içeri girerken kalbimde hissettiðim
coþku, bir mabette hissedilen huþudan aþaðý deðildi. Bu hissi
daha açýk ifade edebilmek þu saniyede elimde olmayan bir
kudrettir. Yalnýz gözlerimden gayri tabii bir surette göðsüme
düþen yaþlar, her hissin açýk bir tercümaný idi.
….
Aramýzda tedarik ettiðimiz ufak hediyelerimizi kendilerine memleket namýna tevzi ederken bu kahramanlarýn aðzýndan çýkan " teþekkür ederim" kelimesi insanda ne kadar derin
bir hicabýn elemlerini sýzlatýyor. Onun büyük kudreti önünde
ben secde ederken O, bana yaptýðý büyüklüðü bir saniye olsun düþünmeyerek ufacýk bir hediyeye teþekkürle mukabele
ediyor.
Bu ulvi levhanýn azameti karþýsýnda titrememek, yerlere
kapanmamak acaba mümkün müdür?
Her biriyle bir arkadaþýmýz konuþuyordu. Cepheden, silah arkadaþlarýndan ayrý kalmanýn burukluðunu yaþadýklarýný
ve mutlaka Yunan'ý bozup atacaklarýna kesin inançlarýný vurguluyorlardý.
…..
Kalplerimiz derin bir haz ve minnetle dolarak hastanede
gördüðümüz intizamdan dolayý Ser-Tabip beye teþekkürle k
ahramanlar yuvasýndan ayrýldýk." (3)
Çorum Menzil Hastanesi Ser-Tabibi Binbaþý Mustafa
Kâzým bey, 10 Ekim 1921 tarihli Çorum Gazetesine Çorum
halkýnýn kadýn erkek Gazilere ziyaretlerine ve sunduklarý hediyeleri için þu teþekkür yazýsýný yazmýþtýr.
.:: YAPILIÞINDAN GÜNÜMÜZE ::.
YÜZ YIL ÝÇÝNDE ONBÝR
AYRI HÝZMETTE
ÇORUM MÜZE BÝNASI
12345678-
EMRAZ-I UMUMÝYE HASTAHANESÝ 1914-1924
ZÝRAAT MEKTEBÝ (6 Ekim 1924-1928)
LEYLÝ KÖY ÝPTÝDAÝ MEKTEBÝ (1925- ? )
VALÝ KONUTU (1928-1933)
KÜÇÜK SIHHAT MEMURLARI MEKTEBÝ (1933-1941)
BÖLGE ERKEK SANAT OKULU (1942-1967)
TÝCARET LÝSESÝ (1967-1975)
MAKÝNE YÜKSEK OKULU (1976-1982)
(Ýlk ders günü 11 Mart 1976)
9- AKÞAM ORTAOKULU (1982-1984)
10- ATATÜRK LÝSESÝ (1982-1984)
11- ÇORUM MÜZESÝ (2003 …..
Gazilerimizi ziyaret eden Mutasarrýf-ý Liva Cemal (Bardakçý) beyefendiye ve aileyi muhteremeleri hanýmefendinin
bazý hediyeler ile gazileri ziyaret maksadýyla iki defa hastanemize teþrif ettikleri gibi bu kere de yine kendileri baþýnda
olduklarý halde Çorum'un eþraf-ý muteberaný hanýmlarý gazilerimize giydirilmek üzere kendi imal kerdeleri (kendi el iþleri) olan hasta takyeleri ve peþkirleri yed be yed (kendi elleriyle) gazilere tevdi etmek suretiyle âlicenaplýklarýný hakiki
Türk anasý olduklarýný ispat etmiþlerdir.
Gerek gaziler namýna ve gerek hastanemiz namýna alenen teþekkürü bir vazife bilir ve diðer hanýmlarýn da tehalükle (candan istekle) iþtirak edeceklerini katiyen ümid ederim.
Çorum Menzil Hastanesi Ser-Tabibi Mustafa Kâzým (4 )
Hastane olduðu günleri gören Çorumlu sayýsý günümüzde belki hiç kalmamýþtýr. Ama gazilerin ve onlarýn doktorlarýnýn hatýralarý üstleri örtülü zaman tülleri altýnda apaydýnlýk
ve canlý bir þekilde gazete arþivlerinde duruyor.
2- MINTIKA ZÝRAAT-I UMUMÝYE
MEKTEBÝ (6 Ekim 1924-1928)
Savaþ biter, Cumhuriyet ilan olur. Çorum'a yeni hastane
binalarý yapýmý için kollar sývanýr ve bugünkü Hitit Üniversitesi Hastanesi olan yerde yeni binalar yapýlýr. Ve Millet hastanesi olarak 1924 yýlýnda hizmete açýlýr. Hastane yeni yapýlan binalara taþýnýr.
Boþalan bina, ülke kalkýnmasýnda önemli bir alan olan
ziraatýn (tarýmýn) geliþtirilmesi yolunda atýlan adýmlar doðrultusunda 6 Ekim 1924 tarihinde "Mýntýka Ziraat-ý Umumiye Mektebi" adýyla yeni bir hizmete açýlýr. Bu yeni okul 1420 yaþ arasýnda ilkokul mezunu gençleri öðrenci olarak kabul
etmektedir ve eðitim-öðretim süresi 3 yýldýr.
Ziraat Mektebi gündüzlü ve yatýlý öðrenci kabul etmiþtir.
Yatýlý öðrenciler bugün parasýz yatýlý dediðimiz türden leyli
meccani olarak eðitim görmüþlerdir.
8 Ekim 1924 tarihli Çorum gazetesinde okulun açýlýþýnda yaþanýlanlar "Ziraat mektebinin Küþat Merasimi" baþlýðý
altýnda þöyle anlatýlmaktadýr. (5)
(Sürecek)
Kaynaklar:
(3)- Çorum Gazetesi 12 Eylül 1921. Sayý:20
Abdulkadir OZULU Çorum Gazetesi Çevirileri C.1. S. 127 Çorum
Belediyesi Kültür Yayýnlarý- 2008-Çorum
(4)- Çorum Gazetesi 10 Teþrinevvel 1921. Sayý: 24
A. Ozulu Çorum Gazetesi Çevirileri C.1. S. 164-165
(5-6)- Çorum Gazetesi 8 Ekim 1924. Sayý: 179
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:10 SAFER: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:20 Teþrin-i Sâni 1430 Kasým:26
2014
3
ARALIK
Dünya Engelliler Günü - Kýyafet
Kanûnu'nun yürürlüðe girmesi
(1934)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
05.03
06.35
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.35 AKÞAM 16.24
14.00 YATSI
17.48
Hikmet (fen ve san’at) müminin kaybettiði
malýdýr. Nerede bulursa alsýn!
Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
3 Aralýk Dünya Engelliler Günü
992 yýlýnda Birleþmiþ Milletler aldýðý bir kararla, 3
1etti.Aralýk
gününü ''Uluslararasý Engelliler Günü ''ilan
O günden beri 3 Aralýk ''engelliler günü'' olarak
bilinmektedir. Türkiye'de nüfusun % 12.29'u yani 8,5
milyon kiþi engellidir. Erkeklerde bu oran % 11.10,
kadýnlarda ise 13.45' dir.
Günlük hayatta özürlü, engelli, sakat kelimelerini sýk sýk duyarýz. Bazen de kaba ve halk tabiriyle
'LOM SÖZLÜ' diye nitelendirilen insanlara þahit oluruz. Bu tür insanlar aðzýndan çýkardýklarý sözün nereye
gittiðini hesap etmez, daha doðrusu edemez diyelim.
Yoksa bilinçli insan bu tür kelimeleri kullanýrken iki
kere düþünür. Özürlü, engelli bir þahýstan
bahsederken; kör, topal, çolak vs. türü kelimeler telaffuz ederek veya engelli vatandaþýn taklidini yaparak
incitmeyi alýþkanlýk haline getiriler. Ben çocukken bir
yakýným için böyle bir kelime duyunca ve taklidi
yapýlýnca çok üzülmüþtüm. Aradan 40 yýl geçmesine
raðmen, o þahsiyeti her gördüðümde kullandýðý
kelimeyi ve yaptýðý taklidini hatýrlýyorum ve… 'MEN
DAKKA DUKKA' tabiri ile þu mýsralar 'Bacaðýmla
alay etme, pek topal diye / Bir sorsana o topallýk nereden hediye?' (Kul Sadi) aklýma geliyor. Biliyoruz ki;
incitici sözler ve alay zarfýndaki taklitler dinimizce de
men edilmiþtir.
Özellikle son yýllarda engelli vatandaþlarýmýzýn
en az engelle hayatlarýný idame ettirebilmeleri için
maddi - manevi takdire þayan çalýþmalarýn yapýldýðýný
görüyoruz. Bu baðlamda emeði geçenlere teþekkür
ediyoruz. Tabi yapýlanlar yeterli mi? Elbette yetersiz.
Fakat tüm engellerin bir çýrpýda bitirilmesi de
düþünülemez ama o gayreti, hassasiyeti görmek bile
engelli olan vatandaþlarýmýzý ve yakýn çevresini rahatlatýr. Belki de dualarýný almaya vesile olur. Kim bilir, o
dualar geri dönmez bir fiil kabul olur da, nice bela ve
musibetleri bertaraf eder.
Yýllar önce ilçe de bir engelli vatandaþ;
belediyenin yaptýðý çalýþmalar nedeniyle evinden iþe
giderken çukura düþer. Ve iþyerine gidince telefona
sarýlýr. Belediye baþkanýna 'Þuradaki çalýþmayý bir an
önce bitirseniz, hiç olmazsa kazdýðýnýz kanaldan
karþýya geçmek için geniþ tahtalar koysanýz da azýcýk
rahat yürüyebilsek. 100 metrelik yolda on defa düþüyorum.(Çalýþmalarda engelli vatandaþlarýn kaldýðý bina
önlerinin bilinmesi ve mümkünse farklý önlem veya
gönlünün alýnmasý faydalý olur kanaatindeyim)
Ailenizde özürlü varsa, beni ancak o zaman
anlarsýn…' Türü serzeniþte bulunur. Peki, Reis Bey ne
yapar? Hemen özürlü personelin amirini arar ve
þikâyet eder. Akýbet MÜDÜR BEY, ÖZÜRLÜ
PERSONELÝNÝ ÇAÐIRIR. 'NÝYE TELEFON
EDÝYORSUN?' DÝYE BÝR FIRÇA DA O ATAR.
Düþünüyorum da, nereden nereye doðru gelmiþiz.
Bir öðretmenimiz, 'Çocuklar yetkili olmasanýz
da; þimdiden kafa yorun, çevrede gördüðünüz aksaklýklarý ve bir takým hayallerinizi, önerilerinizi günlüðünüze yazýn, gün gelir farklýsý yapýlýrda en azýndan
sizde mutlu olursunuz' derdi. Ben de etkisiz de olsam;
birçok konuda karalamalar yapýyorum.15-20 sene
önce; belediye baþkaný
olsam hastaneden saat
kulesine, oradan diðer
bölgelere
doðru
kaldýrýmlara tek hat profil demir çekerim.
Görme
engelliler,
yaþlýlar onu takip eder,
kendi baþlarýna çarþýya
pazara gider gelirler
diye hayal ederdim.
Yýllar sonra belediyemizin engellilere yönelik
farklý bir parke taþýyla
yol rehberi yaptýðýný
Mahir ODABAÞI
görünce çok sevindim.
Milli Eðitim Müdürlüðü
Bu noktada önceden
Sivil Savunma Uzmaný
hayal ettiklerimizi, farklý kurumlarda, (okullarda,
camilerde,
kütüphanelerde vb.) farklý þekillerde uygulandýðýný
görünce insaný gerçekten mutlu ediyor.
Geçenlerde yolda yürürken, ayný istikamete
giden görme engelli genç bir delikanlýnýn koluna
girdim. Yürürken biraz sohbet ettik. Çarþý pazarda
karþýlaþtýðý zorluklarý sordum. 'Abi; bugün çarþýda
yürürken bilmeden birine çarptým. Adam az gitsin beni
dövecekti. 'Kör müsün' dedi, bende körüm deyince
çekip gitti.' De di. Ben de peki sonradan özür diledi
mi? diye sorunca, 'Ne gezer…' Diye cevap verdi.
Netice olarak; 'Hepimiz her an ENGELLÝ
OLMAYA ADAYIZ - engellileri ANLAMALIYIZ' O
halde, özellikle depremler, yangýnlar, seller, ikazalarmlar için yapýlan planlarda engelli vatandaþlarýn
özel olarak düþünülmesi lazým. (belki de vardýr ama
ben pek uygulamada görmedim) Mesela doðal
afetlerde engelli tahliyesi, akabinde engelliler için özel
tasarlanmýþ çadýr alaný, farklý güvenlik tedbirleri ve bu
planlamalarýn tatbikatlarla kamuoyuna duyurulmasý
olabilir. Maalesef baþýna gelmeyen pek düþünmüyor…
Siz hiç gözlerinizi baðlayýp annenizi görmeyi
denediniz mi?
Siz hiç kollarýnýzý baðlayýp birinin size yemek
yedirmesini beklediniz mi?
Siz hiç engelli bir çocuðu kucaðýnýza alýp, apartmanýn 4'ncü katýna çýkarmaya çalýþtýnýz mý?
Siz hiç apartmanda yangýn çýkarsa fiziksel
engellinin nasýl tahliye olacaðýný düþündünüz mü?
'Ayakkabým yok derken, ayaksýz bir adam
gördüm' sýrrýnca engelli ve ailelerinin Allah yar ve
yardýmcýlarý olsun. Engelliler - Engelsiz olsun…
(iletiþim: 536 5681141)
ÇOK AÐLADIM ANNE!
Karþýdan karþýya geçecektim,
Üst geçidin dibine kadar geldim,
Yukarý çýkamayýp aþaðýda kaldým,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Gözüm görmüyor, elim ermiyor,
Baþýna gelmeyenler derdimi bilmiyor,
Bu yüzden mi insanlar tedbir almýyor?
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Resmi daireden çaðýrmýþlarda acele geldik,
Binada asansör yokmuþ merdivende kaldýk,
Ancak babamýn sýrtýnda 3'ncü kata vardýk
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Eve gelmek için dolmuþ bekliyorum,
Ýki kiþinin yardýmýyla, zor biniyorum,
Düzenleme yapýlamaz mý bilmiyorum,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Apartmanlara yangýn merdiveni yapýlýyor,
Burada engelli de yaþar diye hesaba katýlmýyor
Uzman demiþ: 'yangýnda asansöre çýkýlmýyor',
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Merak ettim de, bu cuma namaza camiye gittim,
Sorsana ana, yavrum yaðmurda, yaðýþta ne ettin?
Ýçeriye giremedim, zoraki dýþarýda eda ettim,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Cami avlusunda, biri elime para verdi,
Dilenci deðilim desem de dinlemedi,
Niyeti iyiydi ama onurumu zedeledi,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Babam askerlik muayenesi için þubeye götürdü,
Dosyayý elime verdi, kendi bir kenarda oturdu,
Önümdeki arkadaþ dedi bu askerliði þimdiden bitirdi,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
Çok sýkýldým da, kaldýrýmda yavaþ yavaþ yürüyordum,
Esnaf kapaðý açýk býrakmýþ, kendimi bodrumda buldum,
Yaralandým ama çok þükür ölümden kýl payý döndüm,
Kahýrlandým da, çok aðladým anne!
ODABAÞI der yalaný yok, doðrudur sözüm,
Yazdýklarýmý ya yaþadým, ya da bir bir gördüm,
Hepimiz engelli olmaya adayýz, o halde acil çözüm
Kahýrlanýp ta aðlamasýnlar, engellide, engelsizde BÝZÝM!
2.7668
2.7681
2.2263
223 03 00
BÝLGÝN ECZANESÝ
MUSTAFA BÝLGÝN
BUHARAEVLER MAH.
DR.SADIK AHMET CAD.
ÝKBAL SAÐLIK OCAÐI
YANI
777 05 81
METEOROLOJÝ
VEFAT EDENLER
1-Mecitözü, Köprübaþý Köyü' nden, Emekli Astsubay; Kemal YÜCEL .
2-Mecitözü, Terken Köyü' nden gelme, Halil ÇOBAN' ýn oðlu; Hasan ÇOBAN.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
2.2267
Kadir Yüktaþýr
[email protected]tmail. com
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
NÖBETÇÝ ECZANELER
SEVDA
ECZANESÝ
SEVDA BULUT
BAHABEY CAD. 35/A ÖZDOÐANLAR SÝNEMASI
YANI
221 86 36
13
Gram
ALIÞ
85,96
SATIÞ
86.01
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7061
3 ARALIK 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
"Çam Daðýndan Esen Yeller"
Çam daðýný Barla dan öðrendik…
Bir de elden sonra, vefatýna kadar olan
Tefekkür
Dünyamýz zaman dilimin de…
Barla’yý Nurlardan…
Çam daðýnda bazen günlerce bazen ayEhli Dünya evhamýndan onu Barla’ya
larca kaldýðý olurdu..
mecburi ikamete mecbur etmiþti..
Burada huzur ve sükun bulurdu..
Kaderin sevkine bakýn ki;Risale-i Nurlar
hangi mekan ve beldede yazýlýr?" denilse ,bu
Tefekkür için mükemmel bir mekanancak Barla olabilirdi..
dýr…
Bediüzzaman ihtilattan men edilmiþti..
Ýþte bu hasret ve emeli gerçekleþtirmek
Nereye sürülse, etrafý saf temiz müminiçin bizler de yollara düþmüþtük..
ler tarafýndan hemen fark ediliyordu..
Raþit Yücel
Meþguliyetlerden fýrsatýný bulduðumuz
Öyle de oldu..
her fýrsatta bu nur mezillerini görüp, eskimez
rasityü[email protected]
Ýki elin parmaklarý ile sayýlabilecek ilk corumhakimiyet. net hatýralarý yad ediyorduk..
talebelerle, bu Kur'an hakikatlerini aleme ilan
Bursa’dan, Rýfat Okyay, Mustafa Özetmiþlerdi…
türkçü, Ortaköylü Bahattin ve Necdet Özçelik ile ilk
Barla adeta bir üniversite olmuþtu..
duraðýmýz Isparta olmuþtu…
Burada Bediüzzaman sekiz sene kaldý…
O akþam ders olmadýðý halde, çevre ilçe ve belÇam Daðý o zaman fark edildi..
delerden teþrif eden Nur sedalýlarý ile beraber olduk…
Çam ve ardýç aðaçlarý ile bezenmiþ olan bu yüce
Sabah ilk iþimiz Sav köyü olmuþtu…
dað asrýn sultanýna ders kürsüsü olmuþtu..
Bu beldenin aziz sakinleri birkaç kiþinin dýþýnda
"Ben bu menzilleri Yýldýz sarayýna deðiþmem "
yýllarca nurlarý yazan ve okuyanlardan idi…
diyordu…
Kabristan’da merhum Nur Talebelerine FatihaBu daðda ne çadýrý vardý, ne de bir barakasý..
lar okuduk..
Katran ve çam aðacýnýn dallarý arasýnda mekaný
Bu güzel beldede manevi havanýn hala muhafavardý..
za edildiðine þahit olduk..
Bediüzzamanýn Çam daðýný mekan eylediði iki
Tarifi imkansýz hazlar ile Ýslamköy’ün yolunu
fasýl vardýr..
tuttuk..
Birisi ilk nefiy yýllarýnda..
(Sürecek)
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
3 ARALIK 2014
Enerji verimliliðine dikkat çektiler
M. ALÝ CEYLAN
E
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn 'Ýl Ýl Enerji Verimliliði Projesi' kapsamýnda düzenlediði
seminer dün gerçekleþtirildi.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafýndan Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Salonu'nda düzenlenen seminere Vali
Yardýmcýsý Fikret Zaman, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir,
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baþkaný
Doç. Dr. H. Murat Mercan, Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardýmcýsý Erdal Çalýkoðlu, TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, bürokratlar ile iþadamlarý katýldý.
Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baþkaný Doç. Dr. H. Murat Mercan, ‘Yenilenebilir Enerji’ Genel Müdür
Yardýmcýsý Erdal Çalýkoðlu ile Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman birer konuþma yaptý.
Bakanlýk tarafýndan enerji verimliliði ile ilgili hibe kredileri verildiðini, ancak önemli bir sanayiye sahip olmasýna raðmen Çorum'dan
herhangi bir baþvuru ya da talebin olmadýðýný belirten Mercan, düzenlenen seminerde daha az enerji ile daha fazla üretim yapmanýn yollarýný araþtýracaklarýný söyledi. Mercan, Türkiye'de üretilen enerjinin yüzde 75'inin ithal olduðunu belirterek, "Suyumuz, rüzgarýmýz, güneþimiz,
sýcak suyumuz, köprümüz var bunlarýn hepsini toplayýn. Doðalgazdan,
ithal kömürden üretilen enerjinin toplamý yüzde 75, bizim tabii kaynaklarýmýzdan üretilen enerji ise yüzde 25. Doðalgaz ve petrol tüketimine
baktýðýmýz zaman ithal edilen bu oran yüzde 95'dir." dedi.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardýmcýsý Erdal Çalýkoðlu ise,
görünür varlýklarý insanlara anlatmanýn zor olmadýðýný, görünmeyen
varlýklarý izah etmenin görünüre nazaran daha zor olduðunu ifade ederek, enerjinin görünmeyen varlýk olduðunu ve tasarrufun çok önemli
olduðunu hatýrlattý. Enerji verimliliðinin geliþmiþ 11 ülkede son zamanlarda daha dikkate alýndýðýnýn altýný çizen Çalýkoðlu, zenginlerin fakirlerden daha fazla tasarruf ettiðini ifade etti. Tasarruf yapmanýn dinimiz
açýsýndan da önemli olduðuna dikkat çeken Çalýkoðlu, "Allah israfý yasaklamýþtýr. Ýsraf dinimizce haramdýr. Ürettiðimiz mallarýmýzý ucuza satabilmemizin tek yöntemi maliyetini düþürmektir. Daha az kaynakla
daha fazla iþ yapmaktýr." diye konuþtu.
Enerji verimliliðinde tasarruf ederken sabýr gösterilmesini ve bu
sabrýn devamlý olmasý gerektiðini anlatan Çalýkoðlu, "Amerika, Japonya gibi ülkelere gittiðimizde görüyoruz ki, biz onlardan daha zengin deðiliz. Onlar atýklarýný deðerlendiriyorlar. Ekonomiye kazandýrýyorlar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz'ýn enerji verimliliði ile
ilgili bir sözü var. 'Yapýlanlar gerekliydi. Ancak yeterli deðildi."diye konuþtu.
Enerji verimliliðinin dünyanýn en önemli konusu haline geldiðini
belirten Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman da, toplum olarak bu konuyu tam
anlamadýklarýný düþündüðünü söyledi. Zaman, Türkiye gibi geliþmekte olan ülkeler için enerji verimliliðinin çok önemli olduðunu belirterek, "Bir vatandaþ olarak beyaz eþya alýrken enerji yönüne ne kadar
dikkat ediyoruz. Ev alýrken ýsý yalýtýmýna ne kadar dikkat ediyoruz.
Enerji kullanýmýn çevresel sorunlarý da var." þeklinde konuþtu. Daha
sonra seminere geçildi.
YEDAÞ’a hayran kaldý
M
arketing Türkiye Gelayý duyduðu memnuniyenel Yayýn Yönetmeni
tini dile getirerek, "LiderGünseli Özen Ocakoðlu,
lik, kariyer belirleme ve
YEDAÞ'ýn yönetim modebaþarýnýn ana temasýný yazline hayran kaldý. Genel
dýðýnýz kitaplarýnýzýn gençMüdür Türkoðlu, "Kalite
lere esin olmasý gerektiðini
kültürünü özümseyen þirdüþünüyorum. Ýþ Dünyasýketimiz, enerjisinin farkýnna Yön Verenler röportajlada ve hedeflediðimiz gibi
rýnýzýn da yakýndan takip
dev þirketlerin olduðu Kaedilmesi ve kitaplarýnýzýn
lite Ligi'ndeyiz" dedi
genç giriþimcilerce 'rol
model' olacaðý inancýný taKiþisel geliþim, giriþýmaktayým" diye konuþtu.
þimcilik, nitelikli yönetim
Türkoðlu, "4 yaþýndaki
ve kariyer üzerine odaklaYEDAÞ'ýn iþ süreçlerinde
nan kitaplarýný okuyuculavazgeçilmezleri arasýnda
rýyla buluþturan Rota YaMarketing Türkiye Genel Yayýn Yönetmeni Günseli Özen
yer alan "Kalite, Liderlik
yýncýlýk Yönetim Kurulu
ve Sürdürülebilirlik" anlaOcakoðlu, YEDAÞ'ýn yönetim modeline hayran kaldý.
Baþkaný ve Marketing Türyýþý þirketimizin bugün bükiye Genel Yayýn Yönetmeni
yük
dünya
þirketleri
arasýnda
Avrupa'nýn
En
Ýyi Þirketi seçilmesine veGünseli Özen Ocakoðlu, Samsun'a geldiði gibi YEDAÞ Genel Müdürü
sile olmuþtur. Dünya üzerindeki enerji devleri ile ayný 'Kalite Ligi'nde
Nurettin Türkoðlu'nu ziyaret etti. Ulusal yazýlý ve görsel medyadan YEyer almanýn gururunu yaþýyoruz. YEDAÞ, 2019 yýlýnda kurumsal ve
DAÞ'ýn baþarýlarla dolu hikayelerini okuduðunu belirten Ocakoðlu,
operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi olma he"Malatyalý hemþehrisi olarak, YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðdefi doðrultusunda baþlattýðý 'Mükemmellik' sürecindeki ödülleri ve balu ile gurur duyuyorum" dedi. Türkoðlu ise, YEDAÞ olarak Samsun'un
þarý hikayeleri, Avrupa'daki ve Türkiye'deki elektrik daðýtýmý sektörün100. yýlýnda yani 2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik
de farkýndalýk yaratmýþtýr. Biz enerjimizin farkýndayýz ve hedeflediðialanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmayý vizyon edindiklerini
miz gibi dev þirketlerin olduðu ligdeyiz" dedi.
söyledi.
TÜRKOÐLU'NU TEBRÝK ETTÝ
Ýþ dünyasýnýn önde gelen isimleriyle yaptýðý röportajlarý yorumlayan ve "Yönetimde Mükemmelliði Arayanlara, Baþarý Tesadüf Deðildir, Baþarý Hala Tesadüf Deðil ve Baþarý Hala Tesadüf Deðil 2" adlý kitaplarýyla okuyucularýyla buluþan Marketing Türkiye Genel Yayýn Yönetmeni Günseli Özen Ocakoðlu, "YEDAÞ mükemmel iþlere imza atýyor. Kalite, liderlik, sürdürülebilirlik anlayýþýný kapsayan Toplam Kalite Yönetim Sistemi modelini þirket bünyesindeki çalýþanlarýyla birlikte
oluþturduðu sinerji ile tüm iþ süreçlerine entegre etmiþ ve dýþarýdan þirketinizi izleyen paydaþlarýnýza yaþatýyorsunuz. Kýsa sürede almýþ olduðunuz ödülleri ve mükemmelliðe giden eþsiz baþarý hikayelerinizi takdirle karþýlýyorum" diye konuþtu. Baþarý Tesadüf Deðildir adlý kitabýnda belirttiðim gibi, "Ülkemizde gerçek anlamda rol model yöneticiler
mevcut ancak yabancý hayranlýðý ülkemizdeki baþarýlý liderleri ön plana çýkarmýyor" diyen Ocakoðlu, "Unutmayalým ki, hedefinize ulaþtýðýnýzda müþterilerinize vaat ettiðiniz dünyayý eksiksiz sunmalýsýnýz. Müþterileriniz, baþarýnýzda katkýsý olduðunu düþünmeli" dedi.
YEDAÞ, DEV ÞÝRKETLERÝN OLDUÐU KALÝTE LÝGÝ'NDE
YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu ise, Marketing Türkiye
Genel Yayýn Yönetmeni Günseli Özen Ocakoðlu'nun ziyaretinden do-
‘DOÐRU YÖNETÝM MODELÝMÝZLE ENERJÝMÝZÝ BAÞARIYLA TAÇLANDIK’
KalDer Üyesi ilk ve tek elektrik daðýtýmý þirketi olan YEDAÞ'ýn,
3 yýldýzlý Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi'ne sahip olduðunu belirten
Türkoðlu, "Hedefimizi elektrik daðýtýmý sektöründe 'Liderlik' olarak belirlediðimiz ilk zamanda, paydaþlarýmýzla birlikte öncelikle yönetim
modelimizi doðru seçtik. Dünyanýn en büyük 500 þirketinin kullandýðý
'Toplam Kalite Yönetim' modeli dediðimiz EFQM modelini ve Balance Score Card yönetim modelini ile birlikte yönetilen bir þirketiz. Daha
sonra sürdürülebilir baþarýlarýmýz, þirketimizin ufkunu daha geniþletti
ve elektrik daðýtýmý sektöründen de öteye gitmesini saðlayarak hedeflerimizi büyütmemize neden oldu. Þu anda hedefimiz açýk ve net. Avrupa Mükemmellik Ödülü. Bu doðrultuda þirketimiz Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edinmiþ, iþ süreçlerinin her alanýnda kaliteyi
özümsemiþtir" diye konuþtu. Genel Müdür Türkoðlu, YEDAÞ'ýn dünyanýn ve Avrupa'nýn dikkatini çektiðini belirterek, "BID tarafýndan kalite kültürünü özümseyen ve destek veren þirketler arasýnda Kalite Platin Tacý Ödülü'nü, Türkiye Halkla Ýliþkiler Derneði (TÜHÝD) tarafýndan
da Avrupa'nýn Ýletiþim Oscarý olarak lanse edilen UNDP Özel Ödülü'nü
aldýk. Bu ödüller, enerjimizin baþarýya dönüþtüðünün göstergesidir"
þeklinde konuþtu. (Haber Merkezi)
‘Pekünlü hocamýzýn arkasýndayýz’
T
ürkiye Gençlik Birliði
(TGB) Ýl Baþkaný
Tayfun Girgin, Ege Üniversitesi'nde, türbanlý öðrencilerin þikayeti üzerine
‘Öðrenim özgürlüðünü
engellediði’ gerekçesiyle
2 yýl 1 ay hapis cezasý
alan Prof. Dr Rennan Pekünlü’nün arkasýnda olduklarýný söyledi.
“Prof. Dr. Renan Pekünlü hocamýza uygulanan bu zulüm ülkemiz ta-
rihinde çok sýk uygulanan
bir durum haline gelmiþtir” diyen Girgin, açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; “Bizler bu ülkenin
vatansever ve devrimci
gençleri olarak Prof. Dr
Rennan Pekünlü hocamýzýn arkasýnda olduðumuzu bildiririz. Daha önce
görevden alýnan Hitit
Üniversitesi Öðretim Görevlisi Oya hocamýz, þimdi de Prof. Dr. Renan Pe-
Tayfun Girgin
künlü... Daha kaç hocamýzýn görevden alýnacaðýný bilinmemektedir.
Türkiye tarihi boyunca
devrimcileri, ilericileri,
aydýnlarý kafese týkamýþ
olan bu zihniyet þimdi de
Prof. Dr. Rennan hocamýzý alýkoymuþtur. Alýkoyduklarý hocalarýmýz deðil
ülkemizi ileri götürmemek için uðraþan faþist
zihniyettir. Biz Bursa nutkunu harfiyen uygulaya-
caðýmýzý
söylemiþtik.
Emperyalist Amerikan
askerlerine çuval geçirilmesi aslýnda bunun iþaretidir. Bu eylemlerimiz ilk
deðildir son da olmayacaktýr. Artýk TGB ulusal
bütünlük için sokaklardadýr. Bu ülkede adalet yerini buluncaya kadar da sokaklardan çekilmeyeceðiz.” (Haber Merkezi)
Türk Eðitim Sen miting
öncesi bilgilendiriyor
T
ürkiye Kamu-Sen olarak 6 Aralýk
2014 Cumartesi günü 'Ankara
Yürüyüþ ve Mitingi' öncesi okullarda
bilgilendirme yaptý.
Türk Eðitim Sen Þube Baþkaný
Selim Aydýn, okul ziyaretlerinde
yetkili sendikanýn son yapýlan toplu
sözleþmede kamu çalýþanlarýný nasýl
pazarladýðýný, kamu çalýþanlarýnýn ilk
defa Temmuz ayýnda enflasyon
farkýndan yararlandýrýlmadýðýný
hatýrlattýklarýný belirterek, þöyle dedi;
"Birilerinin yandaþ olma sevdasýna
sattýðý memurlara biz sahip
çýktýðýmýzý, Yetkili konfederasyonun,
geçtiðimiz yýl gerçekleþtirilen toplu
sözleþme görüþmelerinde 123 TL'ye
imza atmayýp, enflasyon farkýný
unutmasaydý ve hükümetin teklifi
olan yüzde 3+3'e bile razý olsaydý, þu
anda memurlarýn çok daha fazla zam
alacaðýný anlatýyoruz. Toplu sözleþme
görüþmelerinde gerçek anlamda
pazarlýk yapýlsaydý bu oranýn 4+4 ya
da 5+5 de olabileceðini, "Toplu
sözleþme görüþmelerinde yapýlan bu
stratejik hatanýn, memurlarýn bütün
meslek yaþamý boyunca ve
emekliliklerinde de daha düþük maaþ
almasýna neden olduðunu , tüm
bunlarýn müsebbibinin ise yetkili
sendika olan Memnun -Sen olduðunu
eðitim çalýþanlarýna anlatmaya devam
ediyoruz. Birileri yönetici atamada %
100 baþarý saðladýk diye utanmadan
beyanatlar verirken Türkiye KamuSen kamu çalýþanlarýnýn kayýplarý için
mücadele ediyor. Hem de tüm
sendikalarý ve üyeleri ile birlikte bu
mücadelesini sürdürüyor. Allah'ýn
izniyle 6 Aralýk'ta ek zam talebinde
bulunacaðýz. Kamuda ayrýmcýlýk
yapýlmasýna itirazýmýz var diyeceðiz.
Memurlarý ötekileþtirerek, devletin
memurlarý arasýnda "Kan Davasý"
sokmayýn diyeceðiz. Çalýþma barýþýný
dinamitlemeyin. Ateþle oynamayýn
diyeceðiz. Biz görevimizi yapýyoruz,
biz bu ülkeyi ve insanlarý sevdiðimiz
için uyarýyoruz. Kamu çalýþanlarýný ,
tüm bu konularý en üst perdeden
seslendireceðimiz 6 Aralýk günü
eylemimize vakit ayýrarak katýlmalarý
için davetimizi kendilerine iletmek
üzere okul ziyaretlerimize devam
ediyoruz. Haydi arkadaþým rahatsýzlýk
duyduðumuz tüm hususlarý gelin hep
birlikte haykýralým. Çünkü biz
Türkiye Kamu-Sen'iz, memurun haklý
ve yiðit sesi, milletimizin sarsýlmayan
vicdanýyýz. 6 Aralýk'ta hep birlikte
Ankara'dayýz.
Türkiye Kamu Sen ve Türk
Eðitim Sen olarak, 'ek zam' talebiyle
haftalardýr meydanlardayýz. "Sesimizi
Ankara'ya daha gür duyurmak için 6
Aralýk'ta bir eylem düzenliyoruz.
Toplu sözleþmeden kaynaklý zararlar
telafi edilmediði müddetçe memurun
geleceði tehdit altýnda olmaya devam
edecektir. Biz de tarihi rezalet olan bu
toplu sözleþmeye imza atanlara,
bizleri sefalete mahkum edenlere,
kendileri 1,4 milyar liralýk saraylarda
yaþarken dar ve sabit gelirli
vatandaþlarýný unutanlara hesap
sormak, meydanýn boþ olmadýðýný
göstermek için geliyoruz. Hak adýna
hakkýmýzý almak için, sesimizi
duyurana dek meydanlar bizim.
Haksýzlýk karþýsýnda susan dilsiz
þeytan olmayacaðýz."
(Haber Merkezi)
Türkiye Kamu-Sen olarak 6 Aralýk 2014 Cumartesi günü
'Ankara Yürüyüþ ve Mitingi' öncesi okullarda bilgilendirme yaptý.
Türkiye Kamu Sen ve Türk Eðitim Sen ‘ek zam' talebiyle meydana iniyor.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Belediye’den Þehitler Albümü
orum Belediyesi
Ç
Þehitler Albümü
çýkardý.
Türk milleti için
dönüm noktalarýndan
birisi olan ve dünyanýn
en kanlý savaþlarýndan
birisi olarak kabul edilen Çanakkale Savaþlarý'nýn 100. Yýlýnda
þehitler albümü hazýrlandý.
Daha önce iki kez
basýlan Çorumlu Þehitler ve Þehitlik Albümü'nün üçüncü baskýsý
da çýktý.
Çanakkale, Balkan, 1. Dünya, Ýstiklal,
Kore ve Kýbrýs harekâtýnda þehit olan
Çorumlu þehitlerin
isimleri ile birlikte Güneydoðuda þehit olan
Çorumlu þehit asker,
polis ve öðretmenlerin
de yer aldýðý þehitlik
albümünde 224 þehit
asker, 25 þehit polis ve
1 þehit öðretmenin
kaydý bulunuyor. (Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi Þehitler Albümü çýkardý.
‘Engellilere pozitif ayrýmcýlýk yapýlmalý’
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan
olarak varlýðýný sürdürmekte, hatta diðer sorunlara da
Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý, 3 Aralýk Dünya Engelliler
temel teþkil etmektedir."
Günü nedeniyle yaptýðý açýklamada, engellilere pozitif
Engellilerin sosyal hayata katýlýmý için devletin
ayrýmcýlýk yapýlmasý gerektiðini belirterek,:"Bugün 3 Aralýk
üzerine önemli sorumluklar düþüyor. Toplumsal
Dünya Engelliler Günü. Sahip olduklarý doðal engellerle
duyarlýlýðý geliþtirmenin yasalarla mümkün olmadýðý
mücadele etmeyi baþarmýþ engelliler, halen siyasal,
bilinmelidir. Devletin yasa çýkartmanýn ötesine de
ekonomik ve sosyal hayatýn eþit bireyleri olma mücadelesi
geçerek, engellilerin sosyal hayata katýlýmýný en kolay
için diðerlerinden daha fazla mücadele etmek zorunda
biçimde saðlayacak tedbirleri almasý ve denetim altýnda
kalmaktadýrlar. Engellilerin nüfus içindeki iþsizlik oraný
tutmasý gerekmektedir. Hükümet tarafýndan 2005-2010
Türkiye genelindeki iþsizlik oranýnýn çok üzerindedir.
yýllarý arasýnda uygulamaya konulan "Özürlülerin ÝstihSosyal imkanlara eriþim onlar için daha yorucudur." dedi.
damý Eylem Planý" sonuçlarýna göre engellilerin çalýþma
Lafcý, þöyle devam etti: "Bu günün amacýna uygun
hayatýna katýlýmý istenilen düzeye ulaþmamýþtýr. Bu
olarak yapýlan toplantýlar, paneller engellilerimizin yaþadýkdurumun ortaya çýkmasýnda bazý faktörler sebep olmaklarý sorunlarý topluma ve bizi yönetenlere daha iyi anlatatadýr. Ýþyeri çalýþma ortamýnda engelliler için fiziki þartHacý Nuri Lafcý
bilmek onlarý bilinçlendirebilmek ve çözüm önerileri sunmak
larýn uygun olmamasý, iþverenin ya da kurum amirinin
olmalýdýr Halen ülkemizde yaþayan engelli vatandaþlarýmýzýn eðitimengelli çalýþandan verim alamayacaðýný düþünmesi, çalýþma ortamýnda
den saðlýða istihdamdan çalýþma hayatýndaki sýkýntýlara kadar pek çok
diðer çalýþanlarýn engelli çalýþanlarý kabul etmemesi gibi faktörler
sorunlarý bulunmaktadýr. Yapýlan araþtýrmalar engelli nüfusun, halkýn
engelli çalýþanlarýmýzýn çalýþma hayatýnda yer almalarýnýn önüne geçeengelliye bakýþýndan, medyada engellilerin muhtaç insanlar olarak yanbilmektedir.
sýtýlmasýndan rahatsýz olduklarýný, engellilere karþý toplumsal ilginin
Bu düþüncelerle Saðlýk-Sen olarak engelli vatandaþlarýmýzýn,
samimiyetine güven duymadýklarýný ortaya koymaktadýr. Bunun yaný
toplumsal hayatýn üretken ve katýlýmcý bireyleri olarak yaþamlarýný
sýra engelli bireylerin ve ailelerinin toplumla bütünleþme sürecini; yoksürdürmelerinin en büyük dileðimiz olduðunu bir kez daha vurguluysulluk, eðitimsizlik, fiziksel þartlarýn olumsuzluðu, özel hayata iliþkin
oruz. Yaþanan sorunlarýn çözümü ve toplumsal duyarlýlýðýn artýrýlmasý
sorunlar, iþsizlik gibi nedenler geciktirmektedir. Özellikle toplumsal
noktasýnda devletin daha etkin bir rol üstlenmesi gerektiðini bir kez
hayata katýlýmýn en önemli göstergesi ve temel bir insan hakký olan
daha ifade ediyoruz. Engelsiz bir yaþamýn olduðu bir dünya dileðiyle.”
çalýþma hakký, engelli vatandaþlarýmýz açýsýndan halen temel bir sorun
(Haber Merkezi)
‘Yeni yönetmelik beklentileri karþýlamadý’
S
aðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý
Nuri Lafcý, Saðlýk Bakanlýðý’na baðlý Ýl Saðlýk Müdürlükleri ve baðlý birimleri ile Halk Saðlýðý Müdürlükleri ve baðlý birimlerini kapsayan
Döner Sermaye Yönetmeliði ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu.
Saðlýk Bakanlýðýna baðlý Ýl Saðlýk Müdürlükleri ve baðlý birimleri
ile Halk Saðlýðý Müdürlükleri ve baðlý birimlerini kapsayan Döner Sermaye Yönetmeliði 28.11.2014 tarih ve 29189 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlandý.
Yeni ek ödeme yönetmeliðinin beklentileri karþýlamadýðýný belirten Lafcý, “Saðlýk-Sen olarak yönetmeliði incelediðimizde;
Önceki uygulamalarda Ýl Saðlýk Müdürlüklerine baðlý 112 istasyonlarýnda çalýþanlara % 40 ek puan veriliyorken, Halk Saðlýðý Müdürlüklerine baðlý B tipi 112 istasyonlarýnda çalýþanlar için bu ek puan verilmemekte idi. 2014-2015 yýllarýný kapsayan II. Dönem Toplu Sözleþ-
mesi’nde B Tipi 112’lerin de % 40 ek puan almasýný saðladýk. Yeni yönetmelikte bu konuyla ilgili bir düzenleme yapýlarak sorunu kökten
çözmek mümkün iken, bu yapýlmamýþtýr. B Tipi 112’ler, % 40 ek puanlarýný toplu sözleþme kazanýmý olarak almaya devam edecek.
Yönetmelikte il ve ilçelerde müdürlüklere baðlý birimlerde görev
yapanlarla, komisyonlarda görev alanlara ek ödeme verilmesi hükmü
bulunuyor. Ancak, il ve ilçelerde baðlý birimde görevli iken, komisyonda görev alanlarýn ek puanlardan birisini alabileceði kýsýtlamasýna gidilmiþ. Daha önceki yönetmeliðe yönelik eleþtirimizde de bu konuya dikkat çekmiþ ve düzeltilmesini talep etmiþtik. Yeni yönetmelikte ayný hatanýn yapýlmasý, iki farklý görevi ayný anda üstlenen saðlýk çalýþanlarýný
ek ödemede mahrum býrakmaktadýr. Bu konuda acilen yeni bir düzenleme yapýlarak, maðduriyet giderilmelidir.” dedi. (Haber Merkezi)
15
Platin Saðlýk Koleji’nde ‘Aðýz ve Diþ Saðlýðý’ konulu eðitim verildi.
Platin Saðlýk’ta
‘Aðýz ve Diþ Saðlýðý’ eðitimi
Ý
l Saðlýk Müdürlüðü Araþtýrma, Bilgi
Sistemleri, Saðlýðýn Geliþtirilmesi
ve Halk Saðlýðý Þube Müdürü Diþ Hekimi Hatice Terlemez tarafýndan Platin Saðlýk Koleji’nde ‘Aðýz ve Diþ
Saðlýðý’ konulu eðitim verildi.
Eðitimde; diþin yapýsý, aðýz ve
diþ saðlýðý için doðru beslenme þekli,
aðýz ve diþlerin bakýmý ve kullanýlmasý gereken malzemeler, diþ macunu,
diþ fýrçasý ve diþ ipi kullanýmý ile ilgili
önemli bilgiler verilip, maket üzerinde
uygulamalý olarak doðru diþ fýrçalama
tekniði gösterildi.
Vücut saðlýðýnýn aðýz ve diþ saðlýðý ile baþladýðýný belirten Diþ Hekimi
Hatice Terlemez, öðrencilere aðýz ve
diþ saðlýðýný korumak için öðrenilen
bilgilerin uygulamasýnýn ayrýca ailelerine ve çevrelerine öðretmelerinin büyük önem taþýdýðýný vurguladý.
Eðitim sonunda, farkýndalýk yaratmak amacýyla hazýrlanan el broþürü
ve diþ macunu daðýtýmý yapýldý. (Haber Merkezi)
Eðitim sonunda, farkýndalýk yaratmak amacýyla
hazýrlanan el broþürü ve diþ macunu daðýtýmý yapýldý.
401 kiþiye AEP eðitimi
Ç
orum'da Kasým ayý içerisinde 401
kiþiye Aile Eðitim Programý
(AEP) kapsamýnda eðitim verildi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, Aile ve Toplum Hizmetleri Genel
Müdürlüðü tarafýndan toplumun temel
yapý taþý olan aileleri bilinçlendirmek
ve yaþam kalitelerini arttýrmak ve saðlýklý, mutlu, müreffeh ve güçlü aileler
oluþturulmasý amacýyla hazýrlanan Aile Eðitim Programý kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor.
Bu kapsamda çeþitli kurumlarla
iþbirliði içerisinde Sosyal Hizmetler Ýl
Müdürlüðü ve Formatör Ahmet Yakut
koordinesinde yürütülen seminerlerle
2014 yýlýnda toplam 2098 kiþiye eðitim verildi.
Akkent Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi Konferans Salonunda Aile Ýçi
Ýletiþim ve Yetkin Ebeveynlik Konusunda Formatör Ahmet Yakut tarafýndan 27 kiþiye; Mimar Sinan Kýz
Kur'an Kursunda Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Arife Betül Gülgün tarafýndan 49 kiþiye; Mimar Sinan Kadýn
Kültür ve Sanat Merkezi'nde Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Nurcan Yýlmaz tarafýndan 67 kiþiye; Laçin
Çok Programlý Anadolu Lisesinde Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Nazife
Hande Oral tarafýndan 15 kiþiye; Yörükevler Camii Kýz Kuran Kursunda
Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Hatice Sildir tarafýndan 50 kiþiye; Necip
Fazýl Kýsakürek Gençlik Merkezinde
TEOG öncesi motivasyon ve Sýnav
Stresi ile Baþa Etme konusunda Ýrem
Çayýr tarafýndan 44 kiþiye; Laçin
Özel Bakým Merkezinde Engelli ve
Yaþlý Bakým ve Ýletiþim alanýnda Nazife Hande Oral tarafýndan 15 kiþiye;
Engelsiz Yaþam Merkezi Konferans
Salonunda, Aile Eðitimi ve Ýletiþim
Alanýnda Ahmet Yakut tarafýndan 61
kiþiye; Ýkbal Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi Konferans Salonunda Aile
Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Ahmet
Yakut tarafýndan 25 kiþiye; Bahçelievler Gençlik Merkezinde TEOG öncesi
motivasyon ve Sýnav Stresi ile Baþa
Etme konusunda Ýrem Çayýr tarafýndan 20 kiþiye ve Büyük Düvenci Beldesi Kýz Kur'an Kursu'nda Aile Eðitimi ve Ýletiþim alanýnda Arife Betül
Gülgün tarafýndan 28 kiþiye olmak
üzere toplam 401 kiþiye AEP kapsamýnda eðitim verildi. (Haber Merkezi)
Tebeþir yarýþma düzenledi
'Atatürk ve Gençlik' konulu karikatür yarýþmasý sonuçlandý.
'A
tatürk ve Gençlik' konulu karikatür
yarýþmasý sonuçlandý.
Ýsmail Kakaç Ortaokulu Tebeþir
Karikatür Grubu'nun düzenlediði 'Atatürk
ve Gençlik' konulu karikatür yarýþmasý
sonuçlandý. Seçici Kurul Üyeliðini Okul
Müdür Yardýmcýsý Sezgin Kundukan,
Öðretmenler; Esra Haner, Alpay Ardýk,
Sadýk Umaysýz ve Karikatürcüler Derneði
Çorum Temsilcisi - Tebeþir Karikatür
Grubu Rehber Öðretmeni Altan Özeskici
yaptý.
67 karikatürün katýldýðý yarýþmada
finale kalan 12 karikatür puanlama ve
deðerlendirmeye alýndý.
Yapýlan deðerlendirme sonucunda 7A sýnýfýndan Büþra Esen birinci, 7-A
sýnýfýndan Yaren Balaban ve 7-C sýnýfýndan
Bengü Yiðitoðlu üçüncü oldular. Okul
içerisinde yapýlan törende öðrencilere
ödülleri verildi. (Haber Merkezi)
Ç
tarihleri arasýnda verilecek eðitimler
haftada 6 gün olamk üzere Ýskilip’te
faaliyet gösteren Ufuk Ayakkabý’da
gerçekleþtirilecek.
faydalanmamýþ olmak, emekli veya
aktif sigortalý olmamak.
Söz konusu kursa katýlmak isteyen
ve durumu þartlara uyan
müracaatçýlarýn, ÝÞKUR Çorum Ýl
Müdürlüðündeki Ýþ ve Meslek
Danýþmanlarý ile mülakat tarihinden
önce görüþmeleri gerekecek.
Mülakatlar; 9 Aralýk Salý günü saat
10.00’da Ufuk Ayakkabý’da yapýlacak.
(Haber Merkezi)
Ayakkabý imalatçýsý yetiþtirilecek
alýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Müdürlüðü,
Ýskilip Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü
ve Fatih Karabudak (Ufuk Ayakkabý)
iþbirliðinde UMEM protokolü
çerçevesinde ‘Ayakkabý Ýmalatçýsý
(Sayacý)’ mesleðinde 1 grup halinde
toplam 20 kiþilik istihdam garantili
iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs
sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en
az yarýsý Ufuk Ayakkabý’da istihdam
edilecek.
11 Aralýk 2014-11 Mart 2015
Kursa katýlým þartlarý
ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, 16-60
yaþ arasý bay-bayan olmak, okuryazar
olmak, açýk öðretim hariç öðrenci
olmamak, ÝÞKUR'un Kurs, TYP, Ýþbaþý
Eðitimi ve Giriþimcilik
programlarýndan son 6 ay içerisinde
Çorum'da Kasým ayý içerisinde 401 kiþiye Aile Eðitim
Programý (AEP) kapsamýnda eðitim verildi.
Aile Eðitim Programý kapsamýnda seminer programlarý devam ediyor.
16 ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
Trafik kazasý, 1 ölü
Ç
Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner
Þahiner cevap verdi
S
ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner yazýlý bir açýklama yaparak Adalet Bakanýný neden karþýlamaya gitmediðini açýkladý.
Tamamen kasýtlý yayýn yapan bir internet sitesinin kendi resimlerini çekip sayfasýnda 'MHP’li Baþkan
Karþýlamaya Gelmedi' diye baþlýk atýp haber yapýlmasýný kýnýyorum. Sayýn Bakanýmýzýn Sungurluda karþýlanmasý ile ilgili ne resmi nede gayri resmi hiç bir bilgi
verilmedi. Sungurlu Belediye Baþkaný olarak Ýlçemize
gelen veya yoldan gecen tüm Bakanlarýmýzý Sungurlu'da aðýrlamak isteriz. Sungurlumuzun menfaati her
þeyden önce gelir. Ýlçemizin menfaatleri konusunda
birlikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu tür konularda
hissi davranarak haber verilmemesi bence yanlýþ inþallah bundan sonra ayný hatalar tekrarlanmaz. Sungurlu
Halkýmýz misafirperverdir partili partisiz ayrým yapmadan siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum, kuruluþlarý
ile birlikte Adalet Bakanýmýzý karþýlamaktan bizlerde
mutlu olurduk" dedi.(ÝHA)
orum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, kaza, Kemallý köyü yolu Baktat Tesisleri yakýnlarýnda meydana geldi. Sungurlu'dan Kemallý köyü istikametine giden Hacý Ahmet Altan (56) yönetiminde ki 06 HZC
10 plakalý otomobil, iddiaya göre, sürücünün direksiyon baþýnda kalp krizi geçirmesi sonucu diðer þeride geçerek,
Sungurlu istikametine giden Zeki Erezer
(40) yönetimindeki 19 SU 064 plakalý
traktör ile kafa kafaya çarpýþtý. Çarpma-
nýn etkisiyle otomobil ve traktör hurdaya
dönerken, otomobil sürücüsü Hacý Ahmet Alkan otomobilde sýkýþtý. Otomobilde sýkýþan sürücü Sungurlu Belediye Ýtfaiyesi kaza kýrým ekipleri ve vatandaþlar
tarafýndan uzun uðraþlar sonucunda otomobilden çýkartýlýrken, olay yerine çaðrýlan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Altan burada doktorlarýn tüm müdahalesine raðmen kurtarýlamayarak hayatýný
kaybetti.
Kazayla ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
GÜNDEM
Burak GÖKTUÐ
Yön. Kurl. Baþkaný
1- Açýlýþ ve Yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi .
3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý
4- 2012-2013-2014 Yýllarýna ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý,
5- 2012-2013-2014 Yýllarýna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý aklanmasý
6- 2012-2013-2014 yýllarýna ait blançonun okunmasý aklanmasý
7- 2015-2016 -ITYýllarý Tahmini bütçenin okunmasý aklanmasý
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn seçimi
9- Dilek ve Temenniler
l 0- Kapanýþ
(Ç.HAK:3361)
ÝHSAN ÝLÝM KÜLTÜR HÝZMET VE SOSYAL
YARDIMLAÞMA DERNEÐÝ
Yönetim Kurulunun kararýna istinaden 3 yýlda bir
yapýlmasý gerekli olan Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 21.12.2014 Pazar Günü Saat 14.00 de
dernek merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde , bir hafta sonra ayný adresle ayný saatte
aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmasýna karar verilmiþtir.
GÜNDEM
Asef SAÐDIÇ
Yön. Kurl. Baþkaný
l - Açýlýþ ve Yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi.
3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý
4- 2012-2013-2014 Yýllarýna ait Yönetim Kurulu
Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý,
5- 2012-2013-2014 Yýllarýna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý aklanmasý
6- 2012-2013-2014 yýllarýna ait blançonun okunmasý aklanmasý
7- 2015-2016-17Yýllarý Tahmini bütçenin okunmasý aklanmasý
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn seçimi
9- Dilek ve Temenniler
l 0-Kapanýþ
(Ç.HAK:3362)
ÇORUM NAKLÝYAT KOMÝSYONCULARI DERNEÐÝ
Yönetim Kurulunun kararýna istinaden 2 yýlda bir
yapýlmasý gerekli olan Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 20.12.2014 Cumrtesi Günü Saat 14.00 de
dernek merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde , bir hafta sonra ayný adreste ayný saatte
aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmasýna karar verilmiþtir.
GÜNDEM
Bünyamin AYDEMÝR
Yön. Kurl. Baþkaný
1- Açýlýþ ve Yoklama
2- Divan Heyetinin seçimi.
3- Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýnýn Okunmasý
4- 2013-2014 Yýllarýna ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarýnýn okunmasý ve aklanmasý,
5- 2013-2014 Yýllarýna ait Denetleme Kurulu raporlarýnýn okunmasý aklanmasý
6- 2013-2014 yýllarýna ait blançonun okunmasý
aklanmasý
7- 2015-2016 Yýllarý Tahmini bütçenin okunmasý
aklanmasý
8- Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarýnýn seçimi
9- Dilek ve Temenniler
l0-Kapanýþ
(Ç.HAK:3363)
Ödüller sahiplerini buldu
Ç
orum Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðünce hazýrlanan, Güvenli Hayat
ve Güvenli Gelecek için Çocuk ve
Gençler Sosyal Koruma ve Destek
Programý (ÇOGEP) kapsamýnda hazýrlanan "Gelecek Çocuklarla Þenlenecek" faaliyetlerinden biri olan Polise Genç Bakýþ konulu Resim ve Þiir
yarýþmasýnda ödüller sahiplerini buldu.
Sungurlu ilçe Emniyet Müdürlüðündeki yapýlan ödül törenine dereceye giren öðrenciler, öðrenci velileri ve
öðretmenler katýldý.
GÜLÝSTAN TASAVVUF KÜLTÜRÜNÜ VE
MÛSÝKÝSÝNÝ ARAÞTARMA VE YAÞATMA
DERNEÐÝ
Yönetim Kurulunun kararýna istinaden 3 yýlda bir
yapýlmasý gerekli olan Derneðimizin Olaðan Genel Kurul Toplantýsý 21.12.2014 Pazar Günü Saat 14.00 de
dernek merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde , bir hafta sonra ayný adreste ayný saatte
aþaðýdaki gündem maddelerini görüþmek üzere toplanýlmasýna karar verilmiþtir.
"Gelecek Çocuklarla Þenlenecek" faaliyetlerinden biri olan Polise Genç Bakýþ
konulu Resim ve Þiir yarýþmasýnda ödüller sahiplerini buldu.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
Sungurlu Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði memurlarýnýn da hazýr bulunduðu törende birincilere Bisiklet, ikincilere Fotoðraf Makinesi,
üçüncülere ise Kol Saati olmak üzere
çeþitli hediyeler takdim edildi.
Ödül töreninde Polis ablalarý ve
aðabeyleri ödül kazanan öðrencilerle
sohbet ederek konu ile ilgili yarýþmaya
katýldýklarý resmi yaparken, þiiri okurken neler hissettiklerini ve polisin kendileri için neler ifade ettiði sorusununa
yönelik duygularýný anlattýlar. Her hallerinden çok heyecanlý görünen öðrenciler kendi gözlerindeki polisi tasvir
ederek anlattýlar.(ÝHA)
KPSS sonuçlarý açýklandý
B
azý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn
kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme
iþlemleri sonuçlarý açýklandý.
ÖSYM'den yapýlan açýklamada,
Kamu Görevlerine Ýlk Defa Atanacaklar
Ýçin Yapýlacak Sýnavlar Hakkýnda Genel
Yönetmelik hükümleri uyarýnca, bazý kamu kurum ve kuruluþlarýnýn kadro ve pozisyonlarýna yerleþtirme iþlemlerinin tamamlandýðý bildirildi.
Yerleþtirme sonuçlarýnýn, ÖSYM'
ninhttps: //sonuc.osym.gov.tr internet adresinden öðrenilebileceði belirtildi.
Açýklamada, "Adaylar yerleþtirme
sonuçlarýný belirtilen internet adresinden
T.C. Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile
öðrenebileceklerdir. Yerleþtirme iþlemine
ait yerleþtirme sonuç belgesi basýlmayacak ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyecektir" ifadelerine yer verildi.(Haber7)
Çerkezler Adigece Öðretmenler bir araya geldi
A
öðreniyor
Aktif Sen Çorum Ýl Temsilciliði, Alaca ve Sungurlu'da öðretmenlerle buluþtu.
M
illi Eðitim Bakanlýðýnýn (MEB) geçen yýl baþlattýðý düzenlemeyle ortaokullarda okutulan "Yaþayan Diller ve Lehçeler" seçmeli dersi kapsamýnda Kayseri'de farklý okullarda açýlan 12 sýnýfta yaklaþýk 150 öðrenci, Adigece
öðreniyor.
Kayseri Kafkas Derneði Baþkaný Mutlu Akkaya, Büyük Çerkez Sürgünü'nün ardýndan Anadolu'ya gelen Çerkezlerin yoðun olarak Kayseri, Samsun,
Tokat, Çorum, Sivas, Amasya, Adana, Ýstanbul, Ýzmir ve Kahramanmaraþ'ta yaþadýklarýný söyledi.
Akkaya, Kayseri'de yaklaþýk 70 bin Çerkez bulunduðunu, özellikle Uzunyayla olarak bilinen bölgedeki köylerde yaþayan ve buradan kente göç eden
Çerkezlerin gelenek ve kültürlerini yaþatmaya çalýþtýklarýný belirtti.
Kentteki Çerkez dernekleri olarak dillerinin unutulmamasý için çabaladýklarýný ve bunu her platformda dile getirdiklerini anlatan Akkaya, MEB'in geçen
yýldan bu yana baþlattýðý "Yaþayan Diller ve Lehçeler Dersi" kapsamýndaki
Adigece eðitimini memnuniyetle karþýladýklarýný ifade etti.
Ortaokulda verilen 2 saatlik eðitimin dillerinin korunmasý adýna büyük
önemi taþýdýðýný vurgulayan Akkaya, þunlarý kaydetti:
"Kayseri'de geçen yýl iki dil sýnýfý vardý. Bu yýl dernek olarak daha aktif çalýþmalar yürüttük. Velilerle, öðrencilerle, okul idarecileriyle görüþtük. Sað olsun yardýmcý oldular. Zaman zaman zorluklarla da karþýlaþtýk. Bir sýnýf açýlmasý için 10 öðrencinin talepte bulunmasý gerekiyor. Ayrýca bu dersleri verecek,
dil bilen öðretmen bulmak zor. Çerkezce bilen öðretmenler için kurs açtýk.
Halk Eðitim Merkezi ile iþ birliði yaparak 9 hafta süren sertifika programý düzenledik. Yoðun çalýþmalarýmýz sonucu 12 sýnýf açýldý. Amacýmýz, bu kültürü
yaþatmak, gelecek nesillere aktarabilmek. Dil bir toplumun olmazsa olmazý."
CUMHURBAÞKANI’NIN SÖZÜNÜ REFERANS ALDILAR
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn baþbakanlýðý döneminde, Büyük Çerkez Sürgünü'nün yýl dönümü dolayýsýyla yayýmladýðý mesajý referans
aldýklarýný belirten Akkaya, mesajýn kendileri için önemli olduðunu vurgulayarak, "Mesajda, 'Asimilasyon, ret ve inkar politikasý
geri gelmemek üzere bu ülkede sonsuza kadar kapanmýþtýr. Artýk herkes özgür þekilde dilini, kültürünü yaþatabilecektir' ifadeleri yer alýyordu. Biz bunu
referans aldýk. Karþýlaþtýðýmýz problemlerde, gittiðimiz yerlerde Cumhurbaþkanýmýzýn 21 Mayýs'taki
mesajý referans gösterdik. Önümüzdeki yýllarda Çerkezceyi seçen öðrenci sayýsýnýn daha da artacaðýna
inanýyoruz" ifadelerini kullandý.
SESLERÝ Ç IKARMAKTA ZORLANIYORLAR
Kayseri'deki Kadir Has Ortaokulu'nda açýlan iki
sýnýfta öðrencilere Çerkezce'nin Kabardeyce lehçesinde eðitim veren Hacý Adem Ýlhan da öðrencilerin
hevesli olduklarýný belirtti.
Ýlhan, Kabardeyce lehçesinde eðitim verdiklerini belirterek, þunlarý kaydetti:
"Kayseri'de Çerkezlerin yoðun olarak yaþadýðý
Uzunyayla'da yüzde 70 bu lehçe konuþuluyor. Diðer
lehçelerdeki ailelerle de akrabalýk olduðu için hemen
hemen herkesin ailesinde bir kiþi bu lehçeyi konuþuyor. Çocuklarýn evlerinden çok destek alýyoruz. Türkiye'de Adigece seçmeli dersine talep en çok Kayseri'de. Kafkasya'dan Türkiye'ye yerleþenler içinde bu
kültürü en yoðun yaþayanlar, Kayseri'de bulunuyor.
Zaten Uzunyayla'ya ikinci Kafkasya denir. Kafkasya'dan ne getirdiysek çok bozulmadý ve deðiþmedi.
Bu kültürü yaþatmaya devam ediyoruz." (AA)
ktif Sen Çorum Ýl Temsilciliði,
Alaca ve Sungurlu'da öðretmenlerle buluþtu. Sendika üyesi ve üye olmayan olmayan eðitimcilerin bir araya
geldiði kaynaþma toplantýsýnda birlik
ve beraberlik mesajý verildi.
Programda öðretmenler günü ile
ilgili þiirler ve sunumlar yapýldý, eðitimcilere kitap hediye edildi. Sendika
Ýl Temsilcisi Adem Yücel, ilçelerin il
merkezinden uzak olmalarý sebebiyle
kendilerinin unutulmaya yüz tuttuðu
algýsýný yýkmak istediklerini söyledi.
(Haber Merkezi)
Y
ca, Arapça, Fransýzca, Ýngilizce ve
Rusça dillerinin hangi ayda yapýlacaðýna iliþkin hüküm deðiþtirildi. Eski yönetmeliðe göre sýnavlarýn biri Mart,
Nisan ve Mayýs'ta, diðeri ise Eylül,
Ekim ve Kasým'da yapýlýyordu. Yapýlan deðiþiklikle sýnavlar yýl içine yayýlmýþ oldu.
Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sýnavý Almanca, Arapça, Fransýzca, Ýngilizce ve Rusça dilleri için yýlda en az
iki kez; diðer diller için ise yýlda en az
bir kez yapýlýyor.(TRTHaber)
YDS için dönem deðiþikliði
abancý Dil Seviye Tespit Sýnavý
döneminde deðiþiklik yapýldý
Yabancý Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sýnavý'nda (YDS), Almanca, Arapça,
Fransýzca, Ýngilizce ve Rusça dilleri
için sýnav döneminde deðiþiklik yapýldý.
Yabancý Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelikte Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayýmlandý. Eski yönetmelikteki Alman-
AÝHM'den Alevi kararý
A
vrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi
AÝHM, Türkiye'de cemevlerinin
statüsüyle ilgili kararý açýkladý.
Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi AÝHM'den Türkiye'deki cemevle-
riyle ilgili önemli bir karar verildi.
Türkiye'de cemevlerinin statüsüyle ilgili kararýný açýklayan AÝHM,
Alevilere ayrýmcýlýk yapýldýðýna hükmetti.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
T
Ý
Özel Ýdare Atletizm’de
geleceðe yatýrým yaptý
l Özel Ýdare Gençlik ve Spor Kulübü sporcularý, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2014 faaliyet programýnda yer alan Türkiye Kros Ligi finallerinde baþarýlý bir
performans göstererek Genç Erkekler Kategorisinde yedinci oldu.
Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2014 faaliyet
programýnda yer alan Türkiye Kros Ligi finallerinde büyük bayanlar, büyük erkekler, genç bayanlar ve genç erkeklerde takýmlar mücadele etti.
8 Ekim 2014 tarihinde baþlayan Türkiye Kros Ligi
finalleri; sýrasýyla Erzurum, Antalya ve Ýstanbul'da yapýlan kademe yarýþmalarýnýn sonunda 30 Kasým 2014 tarihinde Aydýn Kuþadasý'nda düzenlendi.
Türkiye Kros Ligi finallerine Ýl Özel Ýdare Gençlik
ve Spor Kulübü, Genç Erkekler ve Küçük Erkekler yarýþlarýna takým olarak katýlýrken, Genç Kýzlarda ferdi olarak yarýþtý. Ýl Özel Ýdare Gençlik ve Spor Kulübü, Genç
Erkeklerde 8. Kademe müsabakalarýnda 113 puanla 5.
oldu. 4 kademe sonundaki toplam puanlamada ise 513
puanla 7. olarak ligi tamamladý.
Türkiye Kros Ligi Finalleri Genç Erkeklerde 13 takýmýn katýlýmý ile baþladý. 4 takým müsabakalar esnasýnda elendi ve yarýþlar 9 takýmla son buldu. Bu yarýþmalarda Genç Bayanlar Kategorisine ferdi olarak katýlan Ýl
Özel Ýdarespor sporcularýndan Rümeysa Arýcý 13. ve
Derya Özþahin de 21. olarak gelecek için ümit verdi.
Küçük Erkekler Kategorisinde bölgesel lig olarak
yapýlan ve ilki 12 Ekim 2014 tarihinde ilimizde gerçek-
leþen 3 kademe sonunda gruplarýnda ilk üçe giren takýmlarýn yarýþtýðý ve 8 grup merkezinde toplam 24 takýmýn
yarýþtýðý final müsabakalarýnda grup birincisi olan Ýl
Özel Ýdare spor takýmý, final müsabakalarýnda 22. oldu.
Ýl Özel Ýdarespor Kulübü Genç Erkekler Takýmýnda
Mustafa Özseçer, Eyüp Çapraz, Osman Pehlivan, Ýbrahim Keyvanoðlu, Abidin Can Baþoðlu ve Recep Tayyip
Biter; Küçük Erkekler Takýmýnda Volkan Enes Seymen,
Berkant Önal, Musa Ercan Tüfekci ve Cem Baþoðlu yarýþtý.
Yarýþmacýlara Ýl Özel Ýdarespor Yöneticilerinden
Veli Singer ile Atletizm Antrenörü Ertan Yýlmaz eþlik etti. Kuþadasý Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþtirilen final yarýþmalarýna, Türkiye genelinden 28 takým ile
900 sporcu katýldý. Kuþadasý Adagöl'de büyük çekiþme
içerisinde geçen final yarýþmalarýný Kuþadasý Kaymakamý Muammer Aksoy, Kuþadasý Belediye Baþkaný Özer
Kayalý ve Üsküdar Belediye Baþkaný Hilmi Türkmen
yakýndan izledi.
Ayrýca 2014 yýl içerisinde Türkiye Atletizm Federasyonu desteðiyle ilimizde 4 organizasyon gerçekleþtirildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Baþkaný Fatih Çintimar ile yapýlan görüþmelerde 2015 Yýlý Türkiye Atletizm Federasyonu Taslak Programýnda Çorum'da 5 faaliyet gerçekleþtirileceði belirtiliyor. Bu faaliyetlerin ilimizde yapýlmasýnda Ýl Özel Ýdaresi Gençlik ve Spor Kulübü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü çalýþmalarýnýn Türkiye Atletizm Federasyonu nezdinde takdir
edilmesinin olduðu ifade ediliyor.
U 19 Ligi haftanýn görünümü
U 19 liginde üçüncü hafta maçlarý sonunda A
grubunda Çorumspor B grubunda ise Ýl Özel
Ýdarespor takýmlarý liderliklerini sürdürdüler.
Liderler deðiþmedi
A Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Çimentospor - Çorumspor
Eti Lisesi Gençlik - Alaca Belediyespor
: 0-2
: 3-1
A Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Çorumspor
2. Eti Lisesi
3. Çimentospor
4. Osmancýkspor
5. Alaca Belediye
O
2
2
3
2
3
G
2
2
1
1
0
B
0
0
0
0
0
M
0
0
2
1
3
A
15
4
1
3
1
Y
1
1
3
13
6
P
6
6
3
3
0
6 Aralýk Cumartesi:
Çorumspor - Eti Lisesi Gençlikspor.
Osmancýkspor - Çimentospor.
B Grubu Haftanýn Sonuçlarý:
Ýl Özel Ýdarespor- Ulukavakspor
HE Kültürspor - Ýskilipspor
B Grubu PUAN DURUMU
TAKIMLAR
1. Ýl Özel Ýdare
2. Ulukavakspor
3. HE Kültürspor
4. Ýskilipspor
5. Ýskilipgücü
O
3
2
2
3
2
G
1
1
1
0
0
B
2
1
0
2
1
M
0
0
1
1
1
6 Aralýk Cumartesi:
A
6
6
3
4
3
Ulukavakspor - HE Kültürspor.
Ýskilipgücüspor - Ýl Özel Ýdarespor.
: 1-1
: 2-1
Y
3
2
5
5
6
P
5
4
3
2
1
17
Türkler üretti,
Japonlar keþfetti
ürkiye'de Çaykur tarafýndan bu yýl ilk kez
üretilen beyaz çayda kanserli hücreleri yok
ettiði belirlenen 'JP53' kod adlý maddeye rastlandý.
Türkiye'de üretilen beyaz çayýn Japonyada
incelenmesi sýrasýnda bulunan JP53 kod adlý madde
ile üretilecek ilaç önümüzdeki yýl hastalarda
denenecek. Ýlacýn özelikle akciðer ve mesane
kanseri hastalarýna umut ýþýðý olmasý bekleniyor.
Türkiyede faaliyet yürüten Augustus Ýlaç
Mühendisliði ile Çay Teknoloji Þirketi Euro Çay'ýn
yöneticisi Dr. Ozan Fidan, bu yýl Çaykur tarafýndan
ilk kez üretilen doðal ve organik beyaz çayýn insan
saðlýðý açýsýndan faydalarýnýn araþtýrýlmasý
amacýyla, Çaykur Genel Müdürlüðü ile Japonya
Araþtýrma ve Geliþtirme Fonu desteðiyle bir proje
hazýrladý. Beyaz çay numuneleri, proje kapsamýnda
Japonya'nýn baþkenti Tokyo'da bulunan ve saygýn
ilaç araþtýrma ve geliþtirme üniversitesi olarak
bilinen Meiji Pharmaceutical Üniversitesi'ne
gönderildi.
Dr. Ozan Fidanýn da içerisinde yer aldýðý
araþtýrma geliþtirme ekibi, Türkiye'de üretilen beyaz
çayla ilgili olarak laboratuvar ortamýnda uzun süreli
deneysel çalýþma yürüttü.
Meiji Pharmaceutical Üniversitesinde
laboratuvar ortamýndaki bilimsel çalýþmalarda
beyaz çaydan elde edilen farklý fraksiyonlar
üzerinden çalýþýldý.
Bu çalýþmada beyaz çayýn etil asetatlý
fraksiyonundan elde edilen ve Rize'nin plaka
numarasý da göz önüne alýnarak JP53 kod adý
verilen maddenin kanser hücrelerini yok ettiði tespit
edildi. Yapýlan çalýþmada, JP53 kodlu maddenin
saðlýklý insan hücrelerine zarar vermediði ve sadece
kanserli hücreleri yok ettiði, içerdiði antioksidan
yapýdan dolayý da DNA hasarýnýn onarýlmasýný
saðladýðý belirlendi. Tokyo Meiji Pharmaceutical
Üniversitesi, beyaz çaydan elde edilen ve kanser
hücrelerini yok eden madde ile ilgili 13 sayfalýk
rapor hazýrladý.
AKCÝÐER VE MESANE
HASTALARINA UMUT
Augustus Ýlaç Mühendisliði ve Euro Çay
Yöneticisi Dr. Ozan Fidan, beyaz çaydan elde
edilen ve kanserli hücreleri yok eden madde ile
ilgili olarak Japonyada yapýlacak son klinik
çalýþmasýnýn ardýndan ilacýn formülasyonu
aþamasýna geçileceðini söyledi.
Tüm çalýþmalarýn Japonyada sürdürüleceðini
ifade eden Fidan, þöyle konuþtu:
"Beyaz çay üzerinde bu boyutta ve detayda ilk
defa yapýlan araþtýrma sonucunda, kanserden
korunma amaçlý ilaç destek ürünleri ve kanser
hastalarýnýn tedavisinde tedavi protokolüne
eklenebilecek ilaç geliþtirilecek. Bu ilaç sayede
hastanýn hayatta kalým süresi ve yaþam konforu
artýrýlacak. Ýlaç, 2016 yýlý içerisinde Japonya ve
ABD'deki kliniklerde hastalar üzerinde denenmeye
baþlanacak. JP53 kod adlý maddenin özellikle
akciðer ve mesane kanseri hastalarýna umut ýþýðý
olacaðý deðerlendiriliyor. Ýlacýn piyasaya çýkýþý 2019
yýlýný bulabilir.
Fidan, yeni bir ilaç molekülünden yýllýk 4
milyar dolara yakýn gelir elde edildiði
düþünüldüðünde JP53 kod adlý maddenin kaynaðý
olan Türk beyaz çayýnýn son derece deðerli
olduðunun görüleceðini ekledi.
BEYAZ ÇAY
Doðu Karadeniz Bölgesinde Rize, Trabzon,
Artvin ve Giresun illerinde gerçekleþtirilen çay
tarýmýnda bu yýl ilk kez beyaz çay üretimine geçildi.
Çaykur tarafýndan baþlatýlan uygulama ile tomurcuk
olarak bilinen çayýn üst filizleri üreticiler tarafýndan
elle toplandý ve elde edilen bin 531 kilo çaydan
yaklaþýk 575 kilo beyaz çay üretildi. Çaykur
üreticilere beyaz çay alýmý karþýlýðýnda kilosu 300
liradan toplam 460 bin lira ödeme yaptý. Dünyada
kilosu 1000 dolardan 15 bin dolara kadar deðiþen
fiyatlarla satýlan beyaz çayýn baþta vücut direncini
artýrarak baðýþýklý sistemini güçlendirmesinin
yanýnda insan saðlýðýna önemli faydalarýnýn
bulunduðu biliniyor.(DHA)
U
19 liginde gruplarda üçüncü maçlar sonunda A grubunda Çorumspor B grubunda ise Ýl Özel Ýdarespor
liderliklerini sürdürdüler.
A grubunda lider Çorumspor, Çimentospor karþýsýnda hayli zorlanmasýna karþýn son dakikalarda bulduðu iki golle rakibini 2-0 yenerek liderliðini devam ettirdi. Bu grubun ikinci maçýnda ise Eti Lisesi ile Alaca Belediyespor arasýndaki maçta konuk takým oldukça büyük þanssýzlýklar yaþadý. Ýlk yarýda kalecisinin omzu
çýkmasý üzerine ambulansla hastaneye kaldýrýlan Alaca
Belediyespor’da ikinci kalecide sakatlýk yaþayýnca
oyuncuyu kaleye geçiren sarý kýrmýzýlý takým rakibine 31 yenilmekten kurtulamadý. Bu galibiyetle Eti Lisesi
ikinci maçýnýda üç puanla kapatarak lederle ayný puanla
iddiasýný sürdürdü.
Bu grupta haftanýn kritik maçýnda lider Çorumspor
ile Eti Lisesi Gençlikspor karþýlaþacak. Bu maçý kazanan takým final grubuna yükselme yolunda büyük avantaj yakalayacak.
B grubunda ise haftanýn kritik maçýnda lider Ýl
Özel Ýdarespor ile ikinci sýradaki Ulukavakspor arasýndaki maç beklendiði gibi oldukça zorlu mücadeleye sahne oldu. Maçýn ilk yarýsýnda karþýlýklý atýlan gollerle 1-1
berabere bitti ve takýmlar haftayý birer puanla kapatttýlar.
Ýl Özel Ýdarespor bu beraberlikle ikinci beraberliði alýrken maç fazlasýyla liderliðini sürdürdü. Ulukavakspor
ise ikinci maçýndan beraberlikle ayrýlarak dört puanla
ikinci sýrada yer alýyor.
B grubunda ise lider Ýl Özel Ýdarespor Ýskilipgücüspor deplasmanýnda puan arayacak. Ýkinci sýradaki Ulukavakspor ise HE Kültürspor önünde zirveye yaklaþmak
için mücadele edecek.
S
Antibiyotik kullanýmýnda
herkes suçlu
akarya Üniversitesi (SAÜ) Týp Fakültesi Enfeksiyon Hastalýklarý ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Oðuz Karabay,
Türkiye'nin, Avrupa'nýn en çok antibiyotik kullanan
ülkesi olduðunu söyledi.
Bunun bilimsel olarak da ortaya konduðuna
iþaret eden Karabay, "Türkiye'de antibiyotik kullanýmýnda sadece insanýmýz suçlu deðil. Bunlarý reçeteleyen olarak bizler, ilaç sektörü, eczacýlar ve halkýmýz el ele verip antibiyotik tüketimini bu hale getirdik" diye konuþtu.
Karabay, bundan sonra çabaya ihtiyaçlarý olduðunu ifade ederek, "Ne yapabiliriz de acaba antibiyotik tüketimini olmasý gereken, Avrupa'nýn seviyesine düþürebiliriz?' Bunun içinde de en çok yardým
alacaðýmýz kýsým basýn. Gereksiz ve fazla antibiyotik tükettiðimizin farkýna varmalýyýz" ifadesini kullandý.
Antibiyotiklere gereksiz kullaným yüzünden
çok kolay direnç geliþtiðine dikkati çeken Prof. Dr.
Karabay, antibiyotiklerin bitme aþamasýna geldiðini,
yeni antibiyotik üretilmediðini vurguladý.
GEREKLÝ MÝ DÝYE SORUN
Ulukavakspor grubundaki ikinci maçýnda Özel Ýdarespor ile berabere kaldý ve lk iki yarýþýnda bende varým dedi
Prof. Dr. Karabay, halk, eczacý, ilaç ve saðlýk
sektöründeki herkesin antibiyotik tüketimini normal
düzeye indirmek için basýnla iþbirliði içinde çaba
göstermesi gerektiðini söyledi.
"Hastalarýmýz, antibiyotik yazan hekimlere 'bana antibiyotik gerekli mi?' sorusunu yöneltsin" diyen Karabay, "Gripte, soðuk algýnlýðýnda antibiyotik
gerekmez. Kýþýn bizde meydana gelen burun akýntýsý, boðaz aðrýsý, hafif ateþlenme gibi tablolarýn yüzde 85'i soðuk algýnlýðýdýr. Bunlarda da antibiyotik
gerekmez" dedi.
Prof. Dr. Karabay, þöyle konuþtu:
"O zaman öncelikle hastalar hekimine soracak.
Eðer bir hasta hekiminden antibiyotik istemezse
emin olun hekim yazmamakta daha cesaretli. Ama
tam tersini düþünün. Hasta hekimine 'bana, çocuðuma antibiyotik yaz' derse hekimin de o kadar cesareti kýrýlýyor. Burada iþbirliðine ihtiyacýmýz var.
Hem hastanýn hem de hekimin iþbirliði içinde 'gerçekten antibiyotik gerekli mi?' sorusunu sormalýdýr."
GEREKSÝZ KULLANILAN HER ÝLACIN YAN ETKÝSÝ VAR
Gereksiz kullanýlan her ilacýn yan etkisi olduðunu vurgulayan Karabay, hastalýðýn ilaçsýz düzelmesi durumunda mümkünse ilaç kullanýlmamasý
gerektiðini dile getirdi.
Karabay, her türlü ilacýn böbrek ve karaciðer
yetmezliði ile daha önce tanýmlanamayan birçok reaksiyona yol açabildiðine iþaret ederek, sözlerini
þöyle tamamladý:
"Antiboyotiklerin de yan etkisi var. Þöyle
olumsuz etkisi var. Kullandýkça direnç geliþiyor, direnç geliþtikçe de o antibiyotiði kaybediyoruz. Ona
direnç geliþtikçe daha çok yan etkisi olan, daha pahalý ve daha çok zarar veren yeni ilaçlar kullanmak
zorundayýz ama antibiyotik çaðýnýn artýk yavaþ yavaþ sonuna geldik."
SOSYAL MEDYADA ÖRGÜTLENÝYORLAR
SAÜ Bilimsel Araþtýrmalar Topluluðu Baþkaný
Akýn Torun da antibiyotik kullanýmýna dikkat çekmek için proje gerçekleþtirdiklerini anlattý.
Üst solunum yolu hastalýðý etkenlerinin yüzde
85'inin virüslerden kaynaklandýðýný fakat antibiyotiklerin bakterilere karþý etkili ilaç olduðunu vurgulayan Torun, "Dolayýsýyla antibiyotikleri viral üst
solunum yolu hastalýklarýnda kullanmamýz hem týbbi açýdan hem de ekonomik açýdan ciddi zarar oluþturuyor. Buradan hareketle Dünya Antibiyotik Günü'nde sosyal medyada 20 bin kiþiye ulaþtýk. Temel
amacýmýz, halký gereksiz antibiyotik kullanýmý konusunda bilgilendirmek" ifadesini kullandý.
Torun, "antibiyotiksiz tedavi olmaz" anlayýþýnýn yanlýþ olduðunu ifade ederek, vatandaþlarýn üst
solunum yolu hastalýklarýnda kesinlikle antibiyotiklere baþvurmamalarý gerektiðini sözlerine ekledi.(AA)
Hitit ve Çorum Türkiye’ye örnek
18 ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
BESYO Müdürü Dç. Dr. Faruk
Yamaner toplantýda yapýmý devam
eden Spor Salonu ve alýnan organizeler
hakkýnda bilgiler verdi
B
ESYO Müdürü Doç.
Dr. Faruk Yamaner,
Çorum olarak 2016
Dünya Güreþ
Þampiyonasý'nýn ardýndan
2017 Avrupa Futsal
Þampiyonasý'na ev
sahipliði yapacak olmanýn
heyecanýný yaþadýklarýný
belirterek tüm
Çorumlularýn bu
organizelere destek
vermesini istedi.
Yamaner, Organizelerin
Çorum'a
kazandýrýlmasýndaki
katkýlarýndan dolayýd a
Üniversiteler Spor
Federasyonu Baþkaný
Kemal Tamer ile Rektör
Reha Metin Alkan'a
teþekkür etti.
Yamaner dün
öðretim görevlileri ile
birlikte BESYO Toplantý
Salonu'nda düzenlediði
basýn toplantýsýnda yapýmý
devam eden spor salonu
ve ev sahipliði yapacaðý
organize hazýrlýklarýný
hakkýnda açýklamalarda
bulundu. Spor Salonu
inþaatýnýn devam ettiðini
belirterek 'Salon sabit
tribünle 480 seyirci
kapasiteli, raylý sistemde
kurulacak tribünlerle bu
sayý iki bine kadar
çýkabilecek.
Salonun iki
bölümünde 20x40
ebatýnda dört ayrý salon
bulunacak. Ortadaki
büyük salon ise 30x50
ebadýnda tam olimpik
spor salonu olacak.
Salonun üst katýnda 26
öðretim görevlisi odasý ve
idari bölüm bulunacak.
En üst kat ise þu anda boþ
bulunuyor. Çorum
manzaralý bu bölümleri
kafeterya ve oturma
bölümleri yapýlarak tüm
Çorumlularýn bu alandan
faydalanmasýný
amaçlýyoruz.
Yapýmý devam eden
Spor Salonunun önünde
2800 metre mesafeli bir
koþu parkuru yapýlacak.
Yürüyüþ alaný ve bisiklet
yollarýnýn olacaðý bu
parkur Çorumlulara
hizmet verecek. Bu
alanda ayrýca iki tane
nizami ölçülerde sentetik
futbol sahasý ve dört tane
tenis kortu yapýlacak.
Kýsacasý bu çalýþmalar
tamamlandýðýnda Hitit
Üniversitesi ve Çorum
mükemmel bir spor
kompleksine kavuþacak,
Üniversite olarak
hedefimiz 'Dünya
Üniversitesi olmaktý.
Rektörümüzün koyduðu
bu hedef doðrultusunda
bilimsel alandaki
çalýþmalara bizlerde
sportif alanda katkýda
bulunmak istiyoruz.
Üniversiteler Dünya
Güreþ Þampiyonasý'na ev
sahipliði yapma hakkýný
aldýktan sonra bütçemize
12 trilyon ilave oldu.
Üniversitemize ayrýlan
bütçenin içinde spor için
ayrýlan ödenek 800 bin
lira idi. Biz Dünya Güreþ
Þampiyonasý'nýn ev
sahipliðini aldýktan sonra
spora ayrýlan ödenek 12
trilyon artýrýldý. Bu
ödenekle tesislerin
yapýmýna baþladýk.
Bu organizenin
ardýndan 2017 Avrupa
Futsal Þampiyonasý'ný
alarak Türkiye'de bir ilki
baþardýk. Bugüne kadar
Türkiye'de Federasyon
faaliyeti de dahil Futsal
branþýnda böyle bir
organize yapýlmadý. Ýki yýl
arayla önce Dünya
Þampiyonasý ardýndan
Avrupa Þampiyonasý'na
ev sahipliði yapacak tek
Üniversite Hitit, tek þehir
ise Çorum oldu.
Çorum böylesine iki
büyük organizeyi almaya
hak kazandýysa
teþekkürlerin en
büyüðünü iki insan hak
ediyor. Birincisi Türkiye
Üniversite Sporlarý
Federasyonu (TÜSF)
Baþkaný Prof. Dr. Kemal
Tamer ikincisi ise
Rektörümüz Prof Dr.
Reha Metin Alkan. Mülki
yöneticilerimizin Çorum'a
bu organizelerin
kazandýrýlmasýndaki
katkýlarýndan dolayý
Kemal Tamer'e fahri
hemþehrilik beratýnýn
verilmesini düþünmelerini
isterim,
Üniversiteler Avrupa
Futsal Þampiyonasý'na
yaklaþýk 750 civarýnda
misafirin gelmesi
bekleniyor. Bu
organizeler için
Üniversite olarak gerekli
hazýrlýklarýmýzý
sürdürüyoruz. Bu noktada
antrenman salonu
eksiðimiz var. Valimiz
Ahmet Kara'yý Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürümüz ile ziyaret
ederek mevcut salonlarýn
bu tarihe kadar
modernizesi konusunda
fikir birliðine vardýk.
Bu organizelerdeki
performansýmýz
önümüzdeki yýllarda daha
büyük organizelere ev
sahipliði yapmamýz için
çok iyi bir referans
olacaktýr. O yüzden
sorunsuz bir organize
yapmak için tüm
Çorumlularýn üzerine
düþeni yapmasý gerekiyor.
Türkiye'de devlet destekli
Üniversitesi oyunlarý
dýþýnda tamamen yerel
imkanlarla böyle bir
þampiyonaya ev sahipliði
yapacak Çorum olacaktýr.
Üniversite olarak
belirlediðimiz slogan
'Hitit Güneþinde gelin hep
beraber ýsýnalým'ýn altýna
tüm Çorumlularý
bekliyoruz. Organizelerin
kesin tarihleri
önümüzdeki yýlda belli
olacak. Mayýs ayýnda
Futsal Þampiyonasýnýn
bilgilendirme toplantýsýna
gideceðiz. Polonya'ya
Dünya Güreþ
Þampiyonasý
bilgilendirme toplantýsýna
katýlarak organizeler için
gerekli detaylarý
belirleyeceðiz. Bu
organizeler Çorum'un
tanýtýmý ve geliþimi
açýsýndan son derece
önemli. Tüm
Çorumlularýn bu
organizelere sahip
Vali Kara’ya Bocce
milli takým formasý
çýkmasý gelecek yýllardaki
daha büyük organizeler
için anahtar olacaktýr. Ben
tüm BESYO öðretim
görevlisi arkadaþlarým
adýna bu organizelerin
Burdur Bucak’ta yapýlan 1. Kademe yarýþmalarýna katýlan Çorum sporcularý
Oryantiring’de sezonun ilk
madalyalarý Burdur’dan
Hitit, Trakya önünde
tutunamadý: 27-84
SALON: Atatürk
HAKEMLER: Yusuf Cangedik, Cihan Ceylan
ÇORUM HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ : Mert, Mercan,
Ýdris, Güngör, Veysel, Onur, Mert Kapucu, Mert
Gürsoy, Mehmet, Erkan, Aydýn, Baturalp
EDÝRNE TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ : Arslan,
Muhammed, Berkin, Ozan, Çaðkan, Uður, Hakan,
Sedat, Fatih, Ersin, Oðuz, Serhan
PERÝYOTLAR: 1. Periyo t: 28-5, 2. Periyot 18-5,
3. Periyot: 13-13, 4. Periyot: 25-4
H
itit Üniversitesi Ünilig Basketbol’da dün
grubun favorisi ayný zamanda 3. ligde mücadele
eden Trakya Üniversitesi
önünde varlýk gösteremedi ve rakibine 84-27
maðlup oldu.
Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta
ryantiring’de 1. Kademe yarýþmalarýnda Çorumlu sporcular
bir gümüþ, bir bronz madalya ile
döndüler. 29-30 Kasým tarihleri arasýnda Burdur ile Bucak ilçesinde yapýlan Türkiye Oryantiring Federasyonu 1. Kademe yarýþmalarýna Çorum Gençlikspor Oryantiring takýmý
16 sporcu ile katýldý.
Yarýþmalarýn ilk gününde uzun
mesafe kategorisinde E 10 yaþ kategorisinde Hüseyin Can Dalar üçüncü
olarak bronz madalyanýn sahibi oldu. Ýkinci gün yapýlan orta mesafe
yarýþmalarýnda ise K 45 kategorisinde Onur Torbacýoðlu ikinci olarak
gümüþ madalyanýn sahibi oldu. E 10
kategorisinde Ozan Yaðýz Balat dördüncü olurken K 10 kategorisinde
Sýla Kambýk her iki günde de dördüncülük ödüllerinin sahibi oldu.
Ýlk gün yarýþlarýnda E 18 kategorisinde Can Baytürk 11. olurken
Erhan Baþtuð 12. sýrada yarýþmayý
tamamladý. Oryantiring Ýl Temsilcisi
Duran Torbacýoðlu yeni yýlýn ilk yarýsýnda Burdur’da mücadele ettiklerini ve ilk yarýþmada iyi dereceler elde ettiklerini belirterek önümüzdeki
yarýþmalarda bu baþarýlarý artýrmayý
amaçladýklarýný söyledi.
E 10 yaþ kategorisinde üçüncü olarak bronz madalya kazanan Hüseyin Can Dalar
Ünilig D grubunda mücadele eden Hitit Üniversitesi güçlü rakibi önünde çok kötü baþladýðý
maçýn ilk periyotunu 285 ikinci periyotu 18-5
devreyide 46-10 gibi
farklý skorla geride tamamladý.
Üçüncü periyotta
deðiþik kadro ile mücadele eden konuk takým
önünde Hitit Ünivresitesi
bu periyotu 13-13 berabere tamamladý. Son periyotta yeniden maça
aðýrlýðýný koyan Trakya
Üniversitesi bu periyotu
25-4 maçýda 84-27 kazanarak galibiyet serisini
devam ettirdi.
Öte yandan maçýn
üçüncü periyotunda ribaunt mücadelesi sýrasýnda
yere düþen Hitit Üniversitesi’nden Mert salondaki saðlýk görevlisi tarafýndan ilk müdahelenin
yapýlmasýnýn ardýndan
çaðrýlan ambulansla hasteneye kaldýrýldý.
Amatör’de 2. teknik
toplantý 12 Aralýk’ta
Ç
orum amatör futbolunda sezonun
ikinci teknik toplantýsý 12 Aralýk
cuma günü yapýlacak.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan
12 Aralýk’ta yapýlacak olan ikinci teknik toplantýda U 13, U 16 ve 2. Amatör
Küme Büyükler liginde mücadele edecek takýmlarýn temsilcilerinin katýlacaðýný söyledi.
Bu kategorilerde mücadele etmek
isteyen kulüplerin birer temsilcisinin
saat 15.00’de ASKF Toplantý Salonu’nda yapýlacak olan teknik toplantýya katýlmasý gerektiðini söyledi. Teknik toplantýda üç kategorinin statüleri
belirlenecek ve fikstür için kura çekimi
yapýlacak.
Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan
Osmancýkspor’dan dört
isim ceza kurulunda
Burdur Bucak’ta yapýlan 1. Kademe yarýþmalarýnda Çorum
Gençlikspor bir gümüþ ve bir bronz madalya kazandýlar.
O
çok teþekkür ediyorum ve
onlarla birlikte Çorum'u
çok daha iyi yerlere hep
birlikte getireceðimize
inanýyorum' dedi.
Hitit Üniversitesi basketbol takýmý ligde mücadele eden rakibi önünde tutunamadý
B
occe Ýl Temsilcisi Hakan Çýtak Vali Ahmet Kara’yý
ziyaret ederek milli takým formasý hediye etti ve ayný zamanda Bocce Federasyonu Yönetiminde görev
yaptýðý için Federasyon baþkanýnýn selamlarýný iletti.
Hakan Çýtak ziyaret sýrasýnda 2005 yýlýnda Bocce
Federasyonu’nda Yönetim Kurulu üyeliðide yapmýþ vali Ahmet Kara’ya Federasyon Baþkaný Dr. A. Recep
Tekcan ve Baþkan vekili Dr. Mutlu Türkmen’in selamlarýný iletti ve Çorum’daki Bocce çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler verdi.
Vali Ahmet Kara’da Bocce sporunun geliþimi için
ellerinden gelen desteði vereceklerini belirterek baþarýlar dileðinde bulundu. Ziyaret sonunda Vali Kara’ya
Bocce milli takým formasý hediye edildi.
Çorum'a
kazandýrýlmasýndaki ve
tesislerin yapýlmasýndaki
katkýlarýndan dolayý
milletvekillerimize,
Belediye Baþkanýmýza
O
Vali Ahmet Kara’ya Bocce milli takým formasý verildi
Çakmar’dan Þahiner’e ziyaret
S
ungurlulu Serbest A Milli
Takým Antrenörü ve halen
ASKÝ Güreþ takýmý sorumlu
Antrenörü olarak görev yapan
Abdullah Çakmar, Sungurlu
Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner’i makamýnda ziyaret
ederek, hayýrlý olsun dileklerinde bulundu.
Milli maçlar ve kamplarýn yoðun geçmesi nedeni ile
Baþkan Þahiner'e hayýrlý olsun
ziyaretine gelemediðini belirten Çakmar, geçte olsa baþkaný ziyaret etmekten mutlu olduðunu söyledi.
Çakmar, "Abdulkadir
Þahiner'in belediye baþkanlýðý
milletimiz ve memleketimiz
için hayýrlara vesile olsun. Ýlçemiz için yapýlacak hizmetlerde kendi üzerime ne düþüyorsa yapmaya hazýrým." dedi.
Baþkan Þahiner ise Ab-
smancýkspor’dan bu
haftada iki futbolcu
ve iki idareci tedbirli olarak ceza kuruluna sevk
edildi. Çorum amatör futbolunda geçtiðimiz hafta
dullah Çakmar’ýn Sungurlu'dan yetiþen deðerli bir spor
adamý ve antrenör olduðunu
belirterek, yetiþtirdiði ve dünya þampiyonu olarak kürsüye
çýkardýðý sporcularýn baþarýsýnýn kendi baþarýsý olduðunu
söyledi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Þahiner, "Ýlçemizden yetiþen
sporcularýmýzý da en iyi derecelerde görmek istiyoruz." diye konuþtu.
Çakmar ziyaret anýsýna
en son dünya þampiyonasýnda
giydikleri milli takým eþofmanýný Baþkan Þahiner'e takdim
etti. Baþkan Þahiner'de kendilerine ilçenin sembolü olan
Saat Kulesi maketi ve belediyenin flamasýný hediye etti.
Ziyarete TSO Genel Sekreteri
Mehmet Fenercioðlu ve Sungurlulu Güreþçi Halil Fenercioðlu'da katýldý.
sonu oynanan maçlarda
ihraç edilen üç futbolcu
ve iki idareci ceza kuruluna sevk edilirken üç ihraç
ise kural gereði olduðu
için ceza kuruluna sevk
edilmeden birer maç ceza
aldýlar.
Osmancýkspor-Çorumspor maçýnda Osmancýkspor’dan futbolcular Mahmut Karaca ve
Murat Aydýn hakeme küfür ve hakaret ettikleri
için ayný kulüpten idarecilerden Hüseyin Ulusoy
ve Baþkan Fatih Ergün’de hakeme hakeret
ettikleri gerekçesiyle rapor edildiler bu dört isim
tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildiler. Ayný
maçta bariz gol þansýndan
kýrmýzý kart gören Çorumspor’dan Mustafa
Çelenk ise bir maç ceza
aldý.
Çimentospor U 15
takýmýndan Ebubekir Özdemir rakip futbolcuya
yaptýðý sert hareket nedeniyle tedbirli olarak ceza
kuruluna sevk edildi. Alaca Belediyespor’dan Atakan Arslan ve 1907
Gençlikspor’dan Berk
Aðüren ise kural gereði
kýrmýzý kart gördükleri
için ceza kuruluna sevk
edilmeden birer maç ceza
alan isimler oldular.
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
2015 yýlý Aþevi gýda ve
temizlik malzemeleri satýn
alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 09.30
***
Kamu Hastaneleri Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
Genel Sekreterlik ve baðlý
saðlýk tesisleri için hizmet
aracý ve hasta taþýma
araçlarý kiralama hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28
elektrik abonesinin 2015
yýlý ihtiyacý için elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Cengiz KABASAKAL
Necip oðlu 01.01.1956 Çorum Beydilli Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:3367)
YÝTÝK
Mecitözü Ýlçe Nüfus Müdürlüðünden almýþ
olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Yunis TURAN
Bilal oðlu 1984 Mecitözü Doðumlu
(Ç.HAK:3365)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum
Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Uður KAYA
Sevcan oðlu 1996 Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:3359)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 36928156864 nolu vergi
mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Seri No: RF
11103684 sicil nolu ödeme kaydedici cihazýmýn levhasýný kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet Atýf AKTOP
Yusuf oðlu 19/3/1970 Ýskilip Doðumlu
(Ç.HAK:3364)
YÝTÝK
'2' YILDIZLI OTEL TURÝZM ÝÞLETMESÝ BELGELÝ 'PÝTHANA' ÜNVANLI TESÝSÝMÝZÝN PLAKETÝ KAYBOLMUÞTUR.
SÖZ KONUSU PLAKETÝN KAYBOLDUÐUNU BEYAN EDER GEÇERLÝLÝÐÝN BULUNMADIÐINI BÝLGÝLERÝNÝZE SUNARIZ.
TESÝS SAHÝBÝ
MUSTAFA YURTTUTAR
Adres: Gülabibey Mahallesi Nurettinbey Caddesi No:
1/A ÇORUM
Çorum Vergi Dairesi: 32242323562
(Ç.HAK:3360)
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
18 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 LE 922 plakalý, 1992
model Tofaþ-Fiat marka,
Þahin tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
19 ARALIK
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü
Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü ve baðlý
birimlerine 2015 yýlý
elektrik enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Emniyet
Müdürlüðü Hizmet binasý
3. Kat Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma
Büro Amirliði
Saat: 14.00
***
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý 28
elektrik abonesinin 2015
yýlý ihtiyacý için elektrik
enerjisi alýmý iþi.
Yer: Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no
74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
15 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
541 ada no, 7 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 12
baðýmsýz bölümlü daire 6
katlý binanýn 3. katýnýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
23 OCAK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
1009 Ada No, 26 Parsel
No, Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 25
baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 75.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
25 ÞUBAT
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
206 Ada No, 88 Parsel
No, 2 baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
150.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
24 ARALIK
KÝRALIK
DEPO
Tel: 0 535 401 27 95
SATILIK ARAÇLAR
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
0 533 736 87 87
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
Belediye Temizlik Ýþleri Müdürlüðünün
arkasýnda kiralýk depolar.
0 542 550 96 07
ELEMAN ARANIYOR
Elektrikçi ustasý ve kalfasý alýnacaktýr.
ÖZBEK TELEFON
KAREL YETKÝLÝ SERVÝSÝ
Karakeçili Mah. Karakeçili 4. Sokak
No: 9/D (Afra Düðün Salonu Yaný)
0 535 502 13 27-224 04 04
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Satýlýk
Kýymetli Mülk SATILIK ÖZEL
Akbank aralýðýnda zemin katý 180 m2
2. katý 180 m2 müstakil 2 katlý 8 kata
imarlý iþyeri satýlýk veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
HALK OTOBÜSÜ
0 533 515 64 51
KÝRALIK ÝÞYERÝ SATILIK VÝLLA
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
KÝRALIK
VÝLLA
Binevler Çavdar Sitesi’nde
12 ÞUBAT
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum Ýl, Merkez Ýlçe,
1833 Ada No, l Parsel No,
Karakeçili Mah. Tavukluk
Mevkii, 29 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
240.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14:00 - 14:10
***
(Ç.HAK:3100)
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:3355)
2015 yýlý Aþevi ekmek
satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 11.00
***
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü ve baðlý
iþyerleri ile bu iþyerleri
nezdinde ileride açýlacak
ekip ve koltuk
ambarlarýnda 2015 yýlý
döneminde hububat,
çeltik, fýndýk, haþhaþ ve
iþtigal konusuna giren tüm
ürünlerin yükleme
boþaltma iþlerinin
yaptýrýlmasýný teminen
açýk eksiltme usulü ile
ihale edilmesi iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü Ýdare Binasý
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
167 adet demir satýþ iþi.
Muhammen bedel:
160.000
Yer: Kaynar Yediemin
Deposu / Çorum
Saat: 16.00-16.10
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3253)
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
15 ARALIK
TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
(Ç.HAK:2702)
Akaryakýt satýn alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah. Hýdýrlýk
Cad. No: 63/1 Çorum
Saat: 14.00
***
Katyonik Polielektrolit
alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. Kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Çorum Osmancýk
Ýçmesuyu Ýsale Hattý,
Depolar ve Arýtma Tesisi
Proje Yapýmý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Mustafa Kemal
Mahallesi 2151/1 A Blok
No: 24 06520
Çankaya / Ankara
Saat: 15.00
***
(Ç.HAK:3334)
9 ARALIK
Çorum Sosyal
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Vakfý
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
2015 yýlý için araç
kiralama hizmet alýmý iþi
(6 araç-þoförlü-yakýtsýz-12
ay süreli)
Yer: Valilik Ek Binasý 5.
Kat Ýl Kriz Merkezi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
11 ARALIK
Çorum Çevre ve
Þehircilik Ýl Müdürlüðü
25 ARALIK
Devlet Su Ýþleri 5.
(Ankara) Bölge
Müdürlüðü
Ýþ Bankasý
yaný 680 m2
iþyeri
kiralýktýr.
Mür. Tel:
0 364
213 29 04
(Ç.HAK:3171)
Mamul yemek alýmý,
daðýtýmý ve servis hizmeti
alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Rektörlüðü 3. kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.00
***
Þoför, temizlik ve ofis
personeli hizmetleri
herkese açýk ihale usulü
ihale ile hizmet alýmý iþi.
Yer: Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Hizmet
Binasý - Kale Mahallesi
Cumhuriyet Caddesi No:
8 Ýlkadým / Samsun
Saat: 14.00
***
(Ç.HAK:3307)
5 ARALIK
Hitit Üniversitesi Saðlýk
Kültür ve Spor Daire
Baþkanlýðý
Elektrik alýmý iþi.
Yer: YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
KOSGEB Çorum ve
Samsun Hizmet Merkezi
Müdürlüklerine Özel
Güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Organize Sanayi
Bölgesi Sosyal Tesisler
No: 8 Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3104)
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý 36 aylýk 5 kiþilik (1
Veri Ýþletim ve
Otomasyon, 1 Teknisyen
Yardýmcýsý, 1 Bahçývan, 2
Kalorifer Yakma) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110
Çorum
Saat: 10.00
***
10 ARALIK
YURTKUR Samsun
Bölge Müdürlüðü
16 ARALIK
T.C. Orta Karadeniz
Kalkýnma Ajansý Genel
Sekreterlik
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
KOSGEB Çorum Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
(Ç.HAK:3249)
4 ARALIK
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
3 adet sürücülü araç
kiralamasý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Gülabibey Mahallesi
Cengiz Topel Caddesi
Saat: 10.00
***
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
(Ç.HAK:3172)
Motorin ve benzin alýmý
iþi.
Yer: Çepni Mah. Ýnönü
Cad.Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Çalýþma ve Ýþ
Kurumu Ýl Müdürlüðü
(Ç.HAK:3279)
3 ARALIK
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
19
Mür. Tel:
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Daðýtým Personeli Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
Hitit ve Çorum Türkiye’ye örnek
Çorum’un 2016 Üniversiteler Dünya Güreþ Þampiyonasý’nýn
ardýndan 2017 Avrupa Futsal Þampiyonasý’na ev sahipliði
yapacaðýný belirten BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner, bu
organizelerin Çorum’a katkýsýnýn ekonomik olarak deðeri
olmadýðýný söyledi. Üniversite’nin bütçesine bu organizelerden
dolayý 12 trilyon ek ödenek konularak tesis yapýmýna baþlandýðýný
belirten Yamaner Çorum’u bu organizeler nedeniyle Türkiye
Üniversite Sporlarý Federasyonu Baþkaný Prof. Dr. Kemal Tamer’e
fahri hemþehrilik beratýnýn uygun olacaðýný söyledi.
ÇARÞAMBA 3 ARALIK 2014
Beþ futbolcunun
bedelli sevinci
Dün çýkan Bedelli askerlikten Çorum
Belediyespor’un beþ futbolcusu Oðuzhan
Yalçýn, Turgay An, Mehmet Akif Tatlý,
Nedim Köseoðlu ve A. Buðra Erdoðan
yararlandý.
orum
Ç
Belediyespor’lu beþ
futbolcunun bedelli
L
GOP hazýrlýðý baþladý
igde son üç maçýnda dokuz puan alarak zirveye
yaklaþen Çorum Belediyespor bir günlük iznin ardýndan Gaziosmanpaþa ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün tam kadro olarak baþladý. Kýrmýzý Siyahlýlar
haftanýn ilk antrenmaný ný Nazmi Avluca sahasýnda
yaptý.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal antrenman öncesinde futbolcularla yaptýðý toplantýda ligde yakaladýklarý çýkýþý son üç maçtada sürdürmek zorunda olduklarýný belirterek rehavete kapýlmadan Batman maçýný unutarak Gaziosmanpaþa maçýna hazýrlanmalarýný ve kesinlikle rakibi küçük görmemeleri uyarýsýnda bulundu.
Kýsa süren toplantýnýn ardýndan serbest koþu yapan kýrmýzý siyahlý takýmda Teknik Direktör Ýncedal
daha serbest çift kale maç yaptýrdý. Futbolcularýn oldukça neþeli olduklarý gözlenen çift kalede yaðýþ nedeniyle kaygan olan zeminde zaman zaman ilginç görüntüler ortaya çýktý.
Ýncedal çalýþmanýn bir bölümünde futbolcularýn
Hanoðlu Konaðý’ndan
Belediyespor’a yemek
H
anoðlu Konak yarýn akþam Çorum Belediyespor’u
misafir edecek. Belediyespor Yönetiminden yapýlan
açýklamaya göre yarýn saat 19.00’da Hanoðlu Konak sahibi Melih Hanoðlu kýrmýzý siyahlý takýmýn yönetim, teknik heyet ve futbolcularýný konuk edecek.
fazla konuþmasýna tepki göstererek antrenman ciddiyetini bozmamalarýný istedi. Bu uyarýnýn ardýndan çift kale neþe içinde tamamlandý.
Çorum Belediyespor Orhangazispor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý antrenmanla sürdürecek.
Dört kulüp PFDK’da
Ç
orum Belediyespor’un mücadele ettiði 3. lig 1.
grupta geçtiðimiz hafta sonu oynanan maçlardan
dolayý dört kulüp ceza kuruluna sevk edildi.
Futbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya
göre Gaziosmanpaþa - Darýca Gençlerbirliði maçýndan dolayý ev sahibi takýmhem saha olaylarý hemde
kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle Darýca
Gençlerbirliði ise kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle
ceza kuruluna sevk edildiler.
Zonguldak Kömürspor ise Çatalcaspor maçýndaki kötü ve çirkin tezahürat nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi. Kýrýkhanspor ile Adliyespor maçýnda
yedi futbolcusu sarý kart gördüðü için sportmenliðe
aykýrýlýk nedeniyle ceza kuruluna sevk edildi.
Çorum Belediyespor’dan A. Buðra Erdoðan ise
maç sýrasýndaki hakareti nedeniyle kýrmýzý kart
gördüðü için tedbirli olarak ceza kuruluna sevk edildi.
Bayraklý’nýn mentörü Sezer
B
Celal Bayraklý
Mürvet Sezer
sevinci. Kýrmýzý Siyahlý
takýmda iki sezondur
forma giyen Nedim
Köseoðlu, Oðuzhan
Yalçýn, A. Buðra
Erdoðan ve Mehmet Akif
Tatlý ile bu sezon baþýnda
kýrmýzý siyahlý takýma
transfer olan Turgay An
askerlik sorunlarý
nedeniyle oldukça sýkýntý
yaþýyorlardý.
Askerlik sorunlarý
nedeniyle özellikle
deplasmanlarda sýkýntýlar
yaþayan Çorum
Belediyespor’lu
futbolcular dün öðlen
saatlerinde Baþbakan
tarafýndan açýklanan
Bedelli Askerlik
açýklamasý nedeniyle
büyük bir sevinç
yaþadýlar. Bu beþ
futbolcu belirlenen süre
içinde 18 bin lirayý
yatýrmalarý halinde
askerlikle ilgili
yaþadýklarý sorunlarýndan
kurtulmuþ olacaklar.
Bu beþ futbolcunun
dün yapýlan antrenmanda
gelen bu mutlu haber
nedeniyle oldukça neþeli
olduklarý gözlendi.
Oðuzhan Yalçýn da bedelli
askerlikten yararlanacak
Turgay An da bedelli
askerlik müjdesini dün aldý
Emrah Kuþ
Ýran’da
mindere
çýkacak
Çorumlu
milli
güreþçi Emrah Kuþ Ýran’da mindere çýkacak. 3-5
Aralýk tarihlerinde Ýran’da yapýlacak olan Dünya
Þampiyon
Kulüpler
Kupasý’nda
ülkemizi
Ýstanbul
Büyükþehir
Belediyespor temsil edecek. Bu kulüpte forma
giyen Emrah Kuþ 75
Kg’da Þeref Tüfenk ile
birlikte Türkiye adýna
mindere
çýkacak.
ÝBD’nin hedefi bu zorlu
þampiyonada kürsüye
çýkmak.
u sezon Ulusal hakem olan Celal
Bayraklý’ya Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Kurulu mentör görevlendirmesi yaptý. Eski Üst Klasman hakemi halende Üst Klasman Gözlemcisi
olarak görev yapan Mürvet Sezer Celal
Bayraklý’nýn mentörü olarak görevlendirildi.
Yeni çýktýðý Ulusal hakemlikte 2.
ligde düdük çalan ve ardýndan geliþim
seminerindeki
performansý
ile
MHK’nin dikkatini çeken Celal Bayraklý bu geliþimi nedeniyle yakýn takibe
alýnmýþtý.
Gelecek vadeden hakemler için
uygulanan Mentör uygulamasýnda Giresun bölgesinden Mürvet Sezer Celal
Bayraklý’yý yakýndan takip edecek. Celal Bayraklý’nýn maçlarýna gözlemciden
ayrý olarak takip edecek ikili görüþmeler
yapacak olan Mürvet Sezer saha içi ve
saha dýþýnda dikkat etmesi gereken konular hakkýnda bilgiler verecek.
Emrah Kuþ
Mehmet Akif, Nedim ve A. Buðra bedelli askerlikten faydalanacaklar
Çorum Yýldýzlarýspor kulübü
Atletizm’e desteðini sürdürecek
Kulüp Baþkaný Rýfat Ceylan bu yýl Kros liginde elde edilen baþarýnýn
kendilerini mutlu ettiðini ve Atletizm branþýna desteklerinin bundan
sonradi dönemde devam edeceðini söyledi.
Çorum
Yýldýzlarý
Eðitim
Kurumlarý ve Gençlikspor kulübü kuruluþun üzerinden dört ay geçmesine raðmen sportif faaliyetlerdeki baþarýlarý
beðeni topluyor.
Kulüp Baþkaný Rýfat Ceylan, kulüp
olarak ilk olarak yüzme ile birlikte
Atletizm branþlarýnda faaliyetler gösterdiklerini belirterek ‘Kros Liginde dört
ayak üzerinden yapýlan yarýþmalara
küçükler ve yýldýzlar kategorilerinde
mücadele ettik.
Dört etapta yapýlan yarýþmalar
sonunda Türkiye finallerinde mücadele
etmeye hak kazandýk. Oldukça zorlu
rakipleri
önünde
Türkiye
Þampiyonasý’nda en iyi 18 takým arasýna
girerek gelecek adýna olumlu mesajlar
vermiþlerdir.
Kulüp olarak Atletizm branþýnda
desteðimiz bundan sonraki dönemde de
devam edecektir. Öte yandan Aydýn
Kuþadasý’nda yapýlan Yüzme Türkiye
finallerine katýlmamýzda maddi destek
veren spodcu verilerimize ve deðerli
antrenörlerimiz Sami Öncel, Erdal Uður,
Mehmet Civan, Semra Kuzoluk, Turgay
Karacan, Ýsmet Alagöz, Tuðrul Özkadý,
Bilal Demir, Mehmet Köse, Halis
Süleyman Duba’ya þükranlarýmýzý
sunarýz’ dedi.
Rýfat Ceylan
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
130
File Size
12 239 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content