close

Enter

Log in using OpenID

Derginin içeriğini görmek için TIKLAYINIZ

embedDownload
Malî Hukuk Dergisi
JOURNAL OF FISCAL LAW
VERGİ HUKUKU, MALÎ SUÇLAR VE CEZALAR,
ŞİRKETLER HUKUKU, KAMBİYO MEVZUATI,
DIŞ TİCARET VE TEŞVİKLER, GÜMRÜK UYGULAMALARI,
MUHASEBE, SERMAYE PİYASASI HUKUKU,
AVRUPA BİRLİĞİ
TAX LAW, FISCAL CRIMES AND PENALTIES, COMPANY LAW,
EXCHANGE REGULATIONS, FOREIGN
TRADE AND INCENTIVES, CUSTOM ENFORCEMENTS,
ACCOUNTING, CAPITAL MARKET LAW, THE EUROPEAN UNION
MALÎ GELİŞMELER, MAKALELER, ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI, DANIŞTAY KARARLARI, YARGITAY
KARARLARI, VERGİ MAHKEMESİ KARARLARI,
TEBLİĞLER, SİRKÜLERLER, GENELGELER,
İÇ GENELGELER, MUKTEZALAR,
RESMÎ GAZETE ÖZETLERİ,
MALÎ HUKUK İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLER,
YENİ YAYINLAR
FISCAL DEVELOPMENTS, ARTICLES, THE CONSTITUTIONAL
COURT’ DECISIONS, COUNCIL STATE DECISIONS, COURT OF
CASSATION DECISIONS, TAX COURTS’ DECISIONS, COMMUNIQUÉS,
CIRCULARS, CIRCULAR LETTERS, DOMESTIC CIRCULAR LETTERS,
TAX RULINGS, ABSTRACTS OF OFFICIAL GAZETTE, MAJOR
INFORMATION OF FISCAL LAW, NEW PUBLICATIONS
Malî Hukuk Dergisi
Journal of Fiscal Law
“Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”
Cilt: 10 / Sayı: 116
Volume: 10 / Issue: 116
Yıl / Year: 2014
Yayın Sahibi / Publisher:
Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/
On Behalf of Legal INC. Publisher and Executive Editor
Av./Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü/Responsible Manager
Av./Aal. Ramazan ÇAKMAKCI
Yayın Yönetmeni/Editor
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK
Basım ve Cilt/Printing and Volume: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd.
Şti (Net Copy Center)
(Sertifika No./Certificate No. 13723)
Tel. 0212 249 40 60
Basıldığı Yer/Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A
Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul
Basıldığı Tarih/Publication Date: Ağustos/August 2014
Yönetim Yeri/Place of Management: Legal Yayıncılık A.Ş.
Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul
(Sertifika No./Certificate No. 27563)
Tel. 0216 449 04 86 Faks/Fax: 0216 449 04 87
Yayın Türü/Type of Publication: Yerel, Süreli, Aylık Hukuk Dergisi/
This journal is a peer reviewed national law
journal published monthly.
ISSN: 1305-4074
Dergiye yapılan atıflarda “MHD” kısaltması kullanılmalıdır.
For citations please use the abbreviation: “MHD”
Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri:
All correspondence concerning articles and other submissions should
be addressed to:
E-mail: [email protected]
Telefon / Phone: 0 216 449 04 85
Faks / Fax: 0 216 449 04 87
Posta Adresi / Postal Address:
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara
aittir.
Articles published in this journal represent only the views of the
contributors.
Copyright © 2014
Bu derginin tüm yayın hakları LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’ye aittir. Yayınevinin izni alınmadan eğitim ve tanıtım amaçlı kısmi alıntılar hariç
olmak üzere hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.
All rights reserved. No part of this publication may be copied,
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or
by means, without the prior expressed permission in writing of the
LEGAL YAYINCILIK A.S.
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul
Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks: (216) 449 04 87
İnternet adresi: www.legal.com.tr
E-mail: [email protected]
YAYIN ve DANIŞMA KURULU
EDITORIAL and ADVISORY BOARD
Prof. Dr. Mustafa AKKAYA - Emekli - Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dr. Mustafa ALPASLAN – SMMM
Doç. Dr. Murat ALIŞKAN – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Hakan Hasan ARI - Yeminli Malî Müşavir
Yahya ARIKAN - İSMMMO Başkanı
Prof. Dr. Hanifi AYBOĞA - Marmara Üniversitesi – SBMYO
Doç. Dr. Erkan AYDIN - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Barış BAHÇECİ - Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Murat BAŞARAN - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Duran BÜLBÜL - Gazi Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Özgür BİYAN – Balıkesir Üniversitesi Bandırma İİBF
Prof. Dr. Gülay COŞKUN - Emekli - Yıldız Teknik Üniversitesi İİBF
Mustafa ÇAMLICA - Yeminli Malî Müşavir
Ar. Gör. Balca ÇELENER - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Volkan DEMİR - Galatasaray Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Bumin DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Yrd. Doç. Dr. Ezhan DOĞRUSÖZ - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Adem DURAK - Yeminli Mali Müşavir
Fatih DURAL - Yeminli Malî Müşavir
Sedat ERATALAR - Yeminli Mali Müşavir
Doç. Dr. Adnan GERÇEK - Uludağ Üniversitesi İİBF
Yrd. Doç. Dr. Ege GÖKTUNA - Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Ayşe GÜNER - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Gülsen GÜNEŞ - Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Feridun GÜNGÖR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Aykut HEREKMAN - Emekli - Anadolu Üniversitesi İİBF
Mehmet İPEK - Avukat
Prof. Dr. Yusuf KARAKOÇ - Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Doç. Dr. Filiz KESKİN - Avukat
Prof. Dr. Şükrü KIZILOT - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Serdar KOYUTÜRK - Vergi Konseyi Eski Genel Sekreteri
Dr. Resul KURT - Sosyal Güvenlik Uzmanı
Mehmet KÜÇÜKKAYA – Avukat
Prof. Dr. Ayşegül MUTLU - Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Tekin MEMİŞ - İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adnan NAS - Yeminli Malî Müşavir
Prof. Dr. S. Ateş OKTAR - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Öznur ONAT - Avukat
Prof. Dr. Yenal ÖNCEL - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Osman ÖZEN - Yeminli Mali Müşavir
Asım ÖZGÖZÜKARA - Yeminli Malî Müşavir
Hüseyin Perviz PUR - Yeminli Mali Müşavir
Prof. Dr. Nevzat SAYGILIOĞLU - Gazi Üniversitesi İİBF
Dr. Veysi SEVİĞ - Emekli- Marmara Üniversitesi İİBF - İTO Müşaviri
Prof. Dr. Doğan ŞENYÜZ - Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Elif SONSUZOĞLU - İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi
Prof. Dr. Metin TAŞ - Emekli - Gazi Üniversitesi İİBF
Ferruh TUNÇ - Yeminli Mali Müşavir
Dr. Nedim TÜRKMEN - Yeminli Malî Müşavir
Bora UNUTMAZ - Vergi Başmüfettişi
Mustafa UYSAL - Vergi Konseyi Eski Başkanı
Doç. Dr. Ümit Süleyman ÜSTÜN - Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Hakan ÜZELTÜRK - Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Prof. Dr. Funda BAŞARAN YAVAŞLAR - Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Cahit YERCİ - Vergi Başmüfettişi
Doç. Dr. Hatice YURTSEVER - Celal Bayar Üniversitesi SMYO
MALİ HUKUK DERGİSİ YAYIN İLKELERİ
PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF
JOURNAL OF FISCAL LAW
1. Mali Hukuk Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir.
The Journal of Fiscal Law is a peer reviewed journal published
per month.
2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, mali hukuk alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile
çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir.
This is a journal of law focusing on legal issues concerning fiscal
law. Articles, case notes and comments, discussions of legislative
development, book reviews and other similar type of papers which are
written in Turkish and in other European languages are welcome.
3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde
yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır.
Articles that will be sent to the editor should not be published
elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously.
4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya. docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır.
Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır.
Kağıt Boyu: A4
Üst: 2.5 cm; Alt: 2.5 cm; Sol: 2 cm; Sağ; 2 cm
Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı
Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı
Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx
file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles
should be written according to the following style guidelines:
Paper size: A4
Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right; 2 cm
Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing,
justified
Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing,
justified
5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile
Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı
olarak teslimi gerekmemektedir.
Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft
Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no
need to submit any hardcopy of the article.
6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına,
çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre
ulaştırılmalıdır.
The name (s), formal positon (s), institutional affiliation (s) and
contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly
included with the submission to the editor.
7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile
hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir.
Each submission should contain a Turkish and an English Title, as
well as an Abstract part in Turkish and English.
8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır.
All articles should be accompanied by sufficient number of
keywords in Turkish and English that reflect the content of the article.
9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale
sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan
kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır.
All references cited in the text should be numbered in order of
mention in the text and should be given abbreviated form in footnotes.
They should be listed in full form at the and of the article in an
alphabetically arranged bibliography as well.
10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir.
All submissions are regarded as ready to publish and already
proofread by the author himself.
11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda
makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istemesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar
hakeme gönderilebilir.
Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an
anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report,
amendments may be done or the article may be decided not to be
published. After the amendments are completed, the article may be sent
to peer reviewer again, by the editorial board.
12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır.
All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of
the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party.
13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda
hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir.
Free copies of the published issue will be sent both to the author
(s) and to the reviewer (s).
Dergi Hakkında / About Journal
Mali Hukuk Dergisi (MHD) Dergisi, ayda bir yayımlanan hakemli
bir dergidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide
hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk
ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme
alınan, mali hukuk ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır.
Okuyucularımızın göndereceği mali hukuk alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz.
The Journal of Fiscal Law (MHD) is a peer reviewed journal
published per month concentrating on issues of law and considers for
publication articles, case notes and comments, discussions of legislative
developments and book reviews. It has been in publication since 2005.
Each issue contains scholarly works concerning Fiscal law bulletin/
journal, authored by scholars and practitioners around the globe.
We welcome your contributions in the form of articles, notes,
comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on
fiscal law; with your contributions and support our journal will progress.
GÜNDEM/AGENDA
…Yorumsuz…
Tevfik Güngör, Dünya, 21.7.2014
“Prof.Dr. Memduh Yaşa’yı kaybettik. Memduh Yaşa sadece iyi bir
üniversite öğretim üyesi değildi. Devlette ve özel sektörde deneyim,
görüş ve değerlendirilmelerinden yararlanılan bir bilge kişi idi. Üniversite dışında Ankara’da devlete, İstanbul’da özel sektördeki kuruluşlara
ve firmalara destek verdi. Yardımcı oldu. Hürriyet gazetesindeki bağı
nedeniyle medya ile de yakınlığı vardı.
Memduh Yaşa, 1919’da Siirt’te doğdu. İlk ve ortaokulu Siirt’te
okudu. İstanbul Şişli Terakki’de başladığı lise tahsilini İstanbul Haydarpaşa Lisesi’nde 1936-1937 ders yılında bitirdi. 1937-1938 ders yılında,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’ne girdi. 14 Aralık 1936 yılında
eğitime açılan İktisat Fakültesi’nin ikinci dönem öğrencisidir. 1941 yılında İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Fakülteden mezun olduktan
sonra sınava girerek Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti Müfettiş Muavini
oldu. Yine sınavla müfettişliğe yükseldi. 1950 Ekim ayına kadar bu görevde kaldı. Bir yıl Sümerbank’ta Müessese Müdür Muavinliği ve sonra
İstanbul Ticaret Odası Etüt Şubesi Müdürlüğü yaptı.
Müfettiş olduğu sırada doktora kurlarına devam etti. 1947’de “Vasıtalı Vergiler: Devlet Vergi Sisteminde Vasıtalı Vergilerin Yeri” isimli
doktora tezini ve doktora imtihanını vererek Dr. unvanını aldı. “Amme
Borçlarında Artış Temayülü” isimli doçentlik Tezi 1952’de jüri tarafından ittifakla kabul edildikten sonra doçent oldu. Aynı yılın sonunda eylemli doçent tayin edildi. Kısa bir müddet sonra da bilgi ve görgüsünü
artırmak için Fransa ve İngiltere’ye gönderildi. Fransa’da Prof.
Laufenburger ve Prof. Perroux’nun yanında bir sene üç ay çalıştı. Daha
sonra İngiltere’ye geçti. London School of Economics’in seminer çalışmalarını takip etti. 1954-1955 seneleri içinde İşletme Enstitüsünde bulundu.
27 Mayıs 1960 askerî darbesinin ardından kurulan askerî yönetim
147 öğretim üyesini üniversitelerden ihraç etti. Görevine son verilenler
arasında Emin Bilgiç, Ali Fuat Başgil, Sabahattin Eyüboğlu, Yavuz
Abadan, Nusret Hızır, Tarık Zafer Tunaya, Mina Urgan, Haldun Taner
ve Memduh Yaşada vardı. 1962 yılında çıkarılan yasayla öğretim üyelerine geri dönüş hakkı tanındı.
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Prof. Dr. Memduh
Yaşa, Bilderberg (Türkiye) üyesidir. Memduh Yaşa’nın üniversite dışında renkli bir yaşamı oldu. Başbakan Menderes ‘in Ekonomi eski Başdanışmanlığı, Hürriyet Gazetesi Mali Müşavirliği, Akbank Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
Yönetim Kurulu Başkanlığı sorumluğunu taşıdı. Siyasi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı'nı (SİSAV) kurdu. Uzun yıllar başkanlığını yaptı.
DYP’den milletvekili olarak seçildi.
Memduh Yaşa gerçek bir entelektüel idi. Her gün yabancı gazeteleri okur, yabancı radyo ve TV kanallarından dünyada olan biteni izlerdi.
Ekonomi ve maliye dışında, sanata ve kültüre büyük ilgi duyardı. Hat
sanatı ile eski Türk ressamlarının eserleri konusunda uzmanlığı vardı.
İktisat Fakültesi’nin en parlak dönemlerinde, hocalığı ile öne çıkan, talebelerinin ders almakla kendilerini şanslı gördükleri bir hocaları idi. Ben
öğrencisi olamadım. Ama görüş ve değerlendirmelerinden, sohbetlerinden çok yararlandım. Allah rahmet eylesin. Karısı Suna Yaşa ile oğlu
Ahmet Yaşa’ya başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”
Prof. Dr. Hakan Üzeltürk
Legal Malî Hukuk Dergisi Yayın Yönetmeni
MALÎ HUKUK DERGİSİ
Cilt: 10 / Sayı: 116
Yıl: 2014
İÇİNDEKİLER
Makaleler..................................................................................................................... 19
Devlet Gücü Üzerine Konulacak Anayasal Kısıtlamalar
Araş. Gör./Res. Asst. Yasin AYDOĞDU......................................................... 21
Yeni TTK’nın Getirdiği Yenilikler ve Mali Müşavirlerin
Kobiler İçin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına
(Kobi TFRS’ye) Bakış Açıları:
İstanbul Örneği
Mehmet Ali ÜNSAL Prof. Dr. Cemal ÇAKICI................................................ 41
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarında
Sağlanması Gereken Yetersayılar
Soner ALTAŞ (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi)................ 73
Geçici Verginin Hesaplanması Beyanı Mahsubu ve
Özellik Arz Eden Hususları
Rızkullah ÇETİN (Vergi Müfettişi) ................................................................. 89
Franchising İşlemlerinde Franchise Ücreti ile Royality
Ödemelerinin KDV Karşısındaki Durumu
Yusuf ARTAR (Vergi Müfettiş Yrd.) .............................................................. 103
Uzman Görüşleri....................................................................................................... 111
Bazı Vergi Sorunları ile İlgili Düşünceler
Av. Nazlı Gaye ALPASLAN .......................................................................... 113
Ücret Gelirlerin Vergilendirilmesi
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM)
Gülcihan ÜZMEZ ......................................................................................... 119
SGK Prim Alacaklarında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme
Eda KAYA (Stj. SMMM) ............................................................................... 129
Malî Gelişmeler ......................................................................................................... 133
Danıştay Kararları.................................................................................................... 283
Danıştay Daire Kararı ........................................................................................... 285
Yargıtay Kararları.................................................................................................... 289
Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 291
İdari Görüşler ........................................................................................................... 305
Sirküler Listesi ...................................................................................................... 307
Sirkülerler.............................................................................................................. 309
Muktezalar (Özelgeler) Listesi.............................................................................. 311
Muktezalar (Özelgeler) ......................................................................................... 313
Resmî Gazete Özetleri .............................................................................................. 315
Önemli Bilgiler .......................................................................................................... 333
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 374
Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizini............................................................ 375
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 377
LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 378
JOURNAL OF FISCAL LAW
Volume: 10 / Issue: 116
Year: 2014
CONTENTS
Articles ......................................................................................................................... 20
Constitutional Restrictions to be Placed on State Power
Res. Asst. Yasin AYDOĞDU........................................................................... 22
The Innovations Brought by the New Turkish Commercial Code and Financial
Advisors’ Point of View Towards Turkey Financial Reporting Standards for Small
and Medium Sized Entities (TFRS For Smes): Example of İstanbul
Mehmet Ali ÜNSAL
Prof. Dr. Cemal ÇAKICI ................................................................................ 42
Required Quorum for the Corporations’s Board Meetings
Soner ALTAŞ (Ministry of Science, Industry and Technology Chief
Inspector)........................................................................................................ 74
Calculation of Advance Tax Based on Statement and Its Special Features
Rızkullah ÇETİN (Tax Inspector) ................................................................... 90
Franchise Price and the Royalty Payments Against the Added Value Tax, During
Franchising Procedures
Yusuf ARTAR (Deputy Tax Inspector) .......................................................... 104
Expert Opinions ........................................................................................................ 112
Some Thoughts on Certain Tax Problems
Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN ........................................................................ 114
Taxation of Employer Income
Dr. Mustafa ALPASLAN (CPA)
Gülcihan ÜZMEZ ......................................................................................... 120
Statute of Limitations on Social Security Benefit Payments, and the Authorized
Court on These Matters
Eda KAYA (Intern CPA) ............................................................................... 130
Fiscal Developments ................................................................................................. 134
Council of State Decisions ........................................................................................ 284
Council of State Chamber Decision ...................................................................... 286
Court Of Cassation Decisions .................................................................................. 290
Court of Cassation Civil Chambers Decisions ...................................................... 292
Administrative Opinions .......................................................................................... 306
Circular List .......................................................................................................... 308
Circulars ................................................................................................................ 310
Tax Rulings List.................................................................................................... 312
Tax Rulings ........................................................................................................... 314
Abstracts Of Official Gazette................................................................................... 316
Useful Information.................................................................................................... 334
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 375
Index of High Courts’ Decisions.............................................................................. 376
Index of Related Law Code Articles ..................................................................... 378
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE ....... 379
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
MA KA L E L E R
ARTICLES
* Devlet Gücü Üzerine Konulacak Anayasal Kısıtlamalar
Constitutional Restrictions to be Placed on State Power
Araş. Gör./Res. Asst. Yasin AYDOĞDU
* Yeni TTK’nın Getirdiği Yenilikler ve Mali Müşavirlerin Kobiler İçin Türkiye
Finansal Raporlama Standartlarına (Kobi TFRS’ye) Bakış Açıları:
İstanbul Örneği
The Innovations Brought by the New Turkish Commercial Code and Financial
Advisors’ Point of View Towards Turkey Financial Reporting Standards for
Small and Medium Sized Entities (TFRS For Smes): Example of İstanbul
Mehmet Ali ÜNSAL - Prof. Dr. Cemal ÇAKICI
* Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarında Sağlanması
Gereken Yetersayılar
Required Quorum for the Corporations’s Board Meetings
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/Ministry of Science,
Industry and Technology Chief Inspector)
* Geçici Verginin Hesaplanması Beyanı Mahsubu ve Özellik Arz
Eden Hususları
Calculation of Advance Tax Based on Statement and Its Special Features
Rızkullah ÇETİN
(Vergi Müfettişi/Tax Inspector)
* Franchising İşlemlerinde Franchise Ücreti ile Royality Ödemelerinin KDV
Karşısındaki Durumu
Franchise Price and the Royalty Payments Against the Added Value Tax,
During Franchising Procedures
Yusuf ARTAR
(Vergi Müfettiş Yrd./Deputy Tax Inspector)
H
DEVLET GÜCÜ ÜZERİNE KONULACAK ANAYASAL
KISITLAMALAR
(CONSTITUTIONAL RESTRICTIONS TO BE PLACED ON STATE POWER)
Araş. Gör./Res. Asst. Yasin AYDOĞDU*
ÖZET
İnsanların bir araya gelip toplumsal bir sözleşme imzalayarak kurdukları “devlet”, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mali
kaynaklara ihtiyaç duyar. Devletin mali kaynakları arasında ilk sırada
vatandaşlarından topladığı vergiler yer almaktadır. Vergilendirme yetkisi
devletin sahip olduğu en önemli yetkilerdendir. Ancak devlet bu yetkisini keyfince kullanamaz. Devlet bu yetkisini kullanırken vatandaşlarının
temel hak ve özgürlüklerini de korumak zorundadır. İşte burada devlet
gücü üzerine konulacak anayasal kısıtlamalar, yani devletin vergilendirme yetkisine getirilen sınırlandırmalar ortaya çıkmaktadır. Bu sınırlandırmaların iki yönü bulunmaktadır: ilki devletin kendi iradesi ile iç
hukukunda getirdiği sınırlamalar, diğeri ise çifte vergilendirmenin önüne
geçebilmek için uluslararası antlaşmalarla getirilen sınırlandırmalardır.
Anahtar Kelimeler: Devlet, Vergilendirme Yetkisi, Temel Hak
ve Özgürlükler, Vergilendirme Yetkisinin Sınırları, Çifte Vergilendirme
ABSTRACT
The state which people founded by means of signing a social
contract together needs financial resources to fulfil its citizens’
requirements. Of all the financial resources of the State, the first one is
taxes taken from the citizens. Tax-raising power is the most significant
power of the State. However, the State cannot use this power arbitrarily.
H
*
Hakem denetiminden geçmiştir.
Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi
22
Devlet Gücü Üzerine Konulacak Anayasal Kısıtlamalar
It has to protect fundamental rights and freedoms of its citizens. In this
case, constitutional restrictions to be placed on the state power, in other
words restrictions on the tax-raising power of the state, occur. There are
two aspects of these restrictions: The first one is restrictions in national
law imposed by the state's will, the other one is restrictions imposed by
international agreements to prevent double taxation.
Keywords: State, Tax-Raising Power, Fundamental Rights and
Freedoms, The Limits of Tax-Raising Power, Double Taxation
***
“...Devletlerin yüklenmiş oldukları kamusal görevleri yerine
getirebilmek için mali kaynaklara ihtiyaç duydukları açık ve nettir.
Devletler bu kaynaklara farklı yollarla ulaşabilmektedirler. Bu
kaynakların arasında ise en büyük kısım, yine vatandaşlarından (zor
kullanma gücüne dayanarak) topladığı vergiler yer almaktadır. Ancak,
devletler bu kaynaklara ulaşabilmek için bireylerin sırf insan olmaları
nedeniyle doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmez ve devredilemez temel
hak ve özgürlüklerini çiğnememelidir. Bugün dünyada pek çok devlet ve
uluslararası örgüt bu hak ve özgürlükleri korumak için çaba
göstermektedir.
Birey hak ve hürriyetleri vergi hukukunun da temelini oluşturmaktadır. Zira vergi hukukunun da süjesini insan oluşturmaktadır. Küreselleşen dünyada ise, insanların birbirleriyle olan etkileşimleri giderek
artmakta ve bireylerin birden çok ülkede gelir ve kazançları olabilmektedir. Bu durum, çifte vergilendirme sorununu oluşturmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek için ise, başta devletler karşılıklı antlaşmalar
yapmak suretiyle; daha sonraları ise çok taraflı antlaşmalara katılmak
suretiyle birey hak ve hürriyetlerini güvence altına almaya çalışmaktadırlar...”
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
H
YENİ TTK’NIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER VE MALİ
MÜŞAVİRLERİN KOBİLER İÇİN TÜRKİYE FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARTLARINA (KOBİ TFRS’YE) BAKIŞ
AÇILARI: İSTANBUL ÖRNEĞİ
(THE INNOVATIONS BROUGHT BY THE NEW TURKISH COMMERCIAL CODE
AND FINANCIAL ADVISORS’ POINT OF VIEW TOWARDS TURKEY FINANCIAL
REPORTING STANDARDS FOR SMALL AND MEDIUM SIZED ENTITIES (TFRS
FOR SMES): EXAMPLE OF İSTANBUL)
Mehmet Ali ÜNSAL*
Prof. Dr. Cemal ÇAKICI**
ÖZET
Ticari hayatı düzenleyen Türk Ticaret Kanunu (TTK) sil baştan
yenilenerek 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu durum
gerek ticari işletmeleri gerekse mali müşavirleri ciddi şekilde etkilemiştir.Özellikle mali müşavirler açısından, gelecekte muhasebe standartlarının tüm işletmelerce uygulanmasının zorunlu hale gelebilmesi durumu
oldukça önem arz etmektedir.Bu çalışmada 6102 Sayılı (Yeni) Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği önemli yeniliklerle küçük ve orta ölçekli
işletmeler (Kobiler) için geliştirilen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler
için Türkiye Finansal Raporlama Standartları (KOBİ TFRS)” hakkında
bilgiler verilmekte olup, mali müşavirlerin KOBİ TFRS’ye bakış açılarını ölçmeye yönelik olarak yapılmış araştırmaya ilişkin veriler sunulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Türk Ticaret Kanunu(TTK), Kobiler için
Türkiye Finansal Raporlama Standartarı (KOBİ TFRS)
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Muhasebe ve
Finansman Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Öğrencisi
**
Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman
Bilim Dalı Öğretim Üyesi
*
24
Yeni TTK’nın Getirdiği Yenilikler ve Mali Müşavirlerin Kobiler İçin
Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (Kobi TFRS’ye) Bakış
Açıları: İstanbul Örneği
ABSTRACT
The Turkish Commercial Code which regulates the commercial
life has undergone drastic changes and ıt entered into force on 1 July
2012. This situation were seriously affect both the commercial
enterprises and financial advisors. The mandatory implementation of
accounting standards by enterprises is especially important for financial
advisors.In the study the innovations brought by the Turkish Trade Law
are mentioned. Also about Turkish Financial Reporting Standards for
the small and medium-sized entities (TFRS for SMEs) is given
informations and on research conducted to measure perspectives of
financial advisers to TFRS for SMEs the related data are presented.
Keywords: Turkish Commercial Code, Turkey Financial Reporting
Standards for Small and Medium-Sized Entities (TFRS for SMEs)
***
“..Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından
kobiler için geliştirilen “Kobiler için Uluslararası Finansal Raporlama
Standartları (Kobi UFRS)” ülkemiz tarafından 2010 yılında Türkçe’ye
çevrilerek Kobiler için Türkiye Finansal Raporlama Standartları (Kobi
TFRS) olarak yayımlanmıştır.Kobi TFRS, tam set TFRS’ye nazaran
daha az kapsamlıdır.Kobi TFRS’de daha basitleştirilmiş yöntemlere yer
verildiği için, tam set TFRS’de yer alan bazı muhasebe politikası seçeneklerine yer verilmemiştir.Tam set TFRS’deki pek çok kayıtlama ve
ölçüm ilkeleri, Kobi TFRS’de basitleştirilmiştir.Kobi TFRS’nin tam set
TFRS’ye göre ülkemiz vergi mevzuatına daha uyumlu ve yakın olduğu
söylenebilir. Gelecek yıllarda muhasebe standartları uygulamalarının
büyük ihtimalle zorunlu olacağı dikkate alınırsa, mali müşavirlerin bu
standartları öğrenmeleri yararlarına olacaktır.
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
H
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL
TOPLANTILARINDA SAĞLANMASI GEREKEN
YETERSAYILAR∗
(REQUIRED QUORUM FOR THE CORPORATIONS’S BOARD MEETINGS)
Soner ALTAŞ
(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi/Ministry of
Science, Industry and Technology Chief Inspector)
ÖZET
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na göre sermaye şirketlerinde yasal olarak bulunması gereken organlardan birisi genel kuruldur. TTK,
sermaye şirketlerinin genel kuruluna devredilemez birtakım görev ve
yetkiler tanımış ve bu konularda alınacak kararlar için muhtelif toplantı
ve karar yetersayılarının sağlanmasını şart koşmuştur. Anılan yetersayılar sağlanmadan alınacak genel kurul kararlarının iptali ve geçersizliği
sözkonusu olabileceği gibi, tescili lazım gelenlerin ticaret sicili müdürlükleri tarafından tescil ve ilan talepleri de reddedilebilmektedir. İşte, bu
çalışmada 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun sermaye şirketi sayılan
anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket genel
kurul kararları için öngördüğü toplantı ve karar yetersayıları üzerinde
durulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: sermaye şirketi, genel kurul, toplantı yetersayısı, karar yetersayısı, genel yetersayı, özel yetersayı.
ABSTRACT
Under the 6102 numbered Turkish Code of Commerce (TCC), one
of the units that is required to exist by law in corporations is the ‘Board
of Directors’. Under TCC, the Board of Directors have some
indelegable duties, and powers, and the decisions that would be taken
H
∗
Hakem denetiminden geçmiştir.
Bu çalışmada belirtilen görüşler yazarına ait olup, çalıştığı Kurumunu bağlamaz.
26
Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarında Sağlanması
Gereken Yetersayılar
regarding these matters must have certain meeting, and decision
quorums. If the necessary quorums are not met regarding these matters,
the Board of Directors’ decisions would be null and void. Moreover, if a
registration is required on these matters, the request for registration,
and declarations would be denied by the trade registry directorships.
Thus, the subject of this work is the meeting, and decision quorums
under the 6102 numbered Turkish Code of Commerce, provided for
corporations, limited companies, and limited liability partnerships
divided into shares.
Keywords: Corporation; Board of Directors; quorum for meeting;
quorum for decision making; overall quorum; special quorum
***
“..Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket esas
sözleşmesinde yapılacak değişiklikler, genel kural olarak, şirket
sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda, toplantıda
mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile kararlaştırılır. İlk toplantıda bu
nisap sağlanamadığı takdirde, genel kurul bir ay içerisinde ikinci bir
toplantıya çağrılabilir. Kanun, ikinci toplantı için gerekli olan toplantı
yetersayısını, şirket sermayesinin en az üçte birinin toplantıda temsili
olarak belirlemiştir. Limited şirketlerde önemli konular haricinde
yapılacak sözleşme değişikliklerinde, eğer şirket sözleşmesinde aksine
bir hüküm yok ise, esas sermayenin üçte ikisini temsil eden ortakların
kararı aranır. Şirket sermayesinin azaltılmasına ilişkin esas sözleşme
değişikliği kararları ise, şirket esas sermayesinin en az %75’ini temsil
eden ortakların veya temsilcilerinin olumlu oyları ile alınır. TTK, ayrıca,
yapı değişiklikleri başta olmak üzere diğer bazı hususlar için de özel
toplantı ve karar yetersayıları öngörmüştür. Dolayısıyla, sermaye
şirketlerinin genel kurulları tarafından karara bağlanması şart olan
hususların sıhhati bakımından, Türk Ticaret Kanunu’nun aradığı toplantı
ve karar yetersayılarına uyulması gerekir. Aksi takdirde, gerekli
yetersayılara uyulmadan alınan genel kurul kararının geçersizliği ile
iptali dava konusu edilebilir ve ticaret sicili müdürlükleri tescili lazım
gelen hususları tescil etmezler...”
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
H
GEÇİCİ VERGİNİN HESAPLANMASI BEYANI MAHSUBU
VE ÖZELLİK ARZ EDEN HUSUSLARI
(CALCULATION OF ADVANCE TAX BASED ON STATEMENT AND ITS
SPECIAL FEATURES)
Rızkullah ÇETİN
(Vergi Müfettişi/Tax Inspector)
ÖZET
Gerçek usulde gelir vergisine tabi ticari kazanç sahipleri ile serbest
meslek kazanç sahipleri ve kurumlar vergisi mükellefleri, cari dönemin
kazancı üzerinden hesaplanan vergiden mahsup edilmek üzere, geçici
vergiyi öderler. Bu mükellefler, vergilendirme dönemleri itibariyle geçici vergiye tabi kazançlarının belirlenmesinde, ticari veya mesleki kazancın tespitine ilişkin olarak Gelir Vergisi Kanunu’nda yer alan hükümlere uymak zorundadır. Ayrıca bu vergiye ilişkin kazançların hesaplanmasında dönemsellik ilkesi ve Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerine de uyulması gerekmektedir. Üçer aylık dönemler halinde tahakkuk ettirilerek tahsil edilen geçici vergi, yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir/kurumlar vergisinden mahsup edilir. Mahsup edilemeyen tutar mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup
edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı o yılın sonuna
kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde ret ve iade edilir.
Anahtar Kelimeler: Geçici vergi, Mahsup ve iade, Yanılma payı,
Dönemsellik ilkesi
ABSTARCT
Under current procedure, business owners who are oligated to pay
income tax, self-employed tax payers, and institutional tax payers, they
all pay advance tax, which is based on a deducion from the calculation
of current period profits. When calculating their periodical income that
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
28
Geçici Verginin Hesaplanması Beyanı Mahsubu ve Özellik Arz Eden Hususları
would fall under advance tax, all of these tax payers are under an
obligation to abide by the provisions of the Income Tax Law. Moreover,
when calculating the income that would fall under this tax, the tax
payers are obligated to abide by the principle of periodics, and the
evaluation provisions of the Tax Procedure Law. Advance tax is accrued
and collected for three-month periods; and it is deducted from the
income/institutional tax based on a yearly calculation of tax return. The
amount that could not be deducted, would be added to the other tax
debts of the tax payer. Any residual amount money after these
deductions, would either be denied, or returned if the tax payer requests
it in writing until the end of that tax year.
Keywords: Advance tax; deduction and return; margin of error;
principle of periodics
***
“...Geçici vergi, gerçek usulde vergilendirilen gelir ve kurumlar
vergisi mükelleflerinin cari vergilendirme döneminin gelir ve kurumlar
vergisine mahsup edilmek üzere, üçer aylık kazançları üzerinden
hesaplayarak ödedikleri bir peşin vergi uygulamasıdır. Bu verginin
hesaplanmasında muhasebenin dönemsellik ilkesine uyulması ve Vergi
Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerinin dikkate alınması
gerekmektedir. Geçici vergi, vergi dönemlerinde önceki geçici vergi
dönemlerini de kapsayacak şekilde kümülatif olarak tespit edilen vergi
matrahına (kurumlar vergisi mükellefleri için %20, gelir vergisi
mükellefleri için %15) ilgili oranın uygulanması suretiyle
hesaplanacaktır.
GVK’nın mükerrer 120’nci maddesinin dördüncü bendinde mükelleflerin gelirlerini tam ve doğru beyan etmelerini sağlamak için %10
yanılma payı ve cezai müeyyide uygulaması yer almaktadır.
Geçici verginin gerek mahsuben gerekse nakden iadesinde herhangi bir tutar sınırlaması olmayıp, geçici verginin ödenmiş olması yeterlidir. Geçici vergiye ilişkin iade taleplerinde teminat ve inceleme raporu aranmayacaktır.
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
H
FRANCHISING İŞLEMLERİNDE FRANCHISE ÜCRETİ İLE
ROYALITY ÖDEMELERİNİN KDV KARŞISINDAKİ DURUMU
(FRANCHISE PRICE AND THE ROYALTY PAYMENTS AGAINST THE ADDED
VALUE TAX, DURING FRANCHISING PROCEDURES)
Yusuf ARTAR
(Vergi Müfettiş Yrd./Deputy Tax Inspector)
ÖZET
Franchising kelime olarak, isim ve işletme hakkını kullanma anlamına gelmektedir. Franchising sisteminde franchisor ve franchisee olmak üzere iki taraf bulunmaktadır. Franchisor, isim, marka ve sistemin
sahibidir. Franchisee ise imtiyaz alandır. Franchising sözleşmelerinin
temel unsurlarından biri franchise alanın (franchisee), franchise verene
(franchisor) “franchise ücreti” ile “royality” ödemesidir. Çalışmada, yapılan bu ödemelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu karşısındaki durumu ele alınmıştır.
Anahtar Kelimeler: Franchising, Franchise, Franchise Lisansini
veren, Franchise lisansini kullanma hakki elde eden, imtiyaz hakki
ABSTRACT
Franchising means the right to use trade name, as well as the right
to use operation rights. There are two parties involved in the franchising
system: ‘franchisor’, and ‘franchisee’. ‘Franchisor’ is the owner of the
trade name, the trademark, and the system; whereas, ‘franchisee’ is the
grant holder. Two of the fundamental elements of the franchising
agreements are the ‘franchising payment’, and ‘royalty’ payment that
the franchisee pays to the franchisor. On this study, we address these
payments, against the 3065 numbered Added Value Tax Law.
H
Hakem denetiminden geçmiştir.
30
Franchısıng İşlemlerinde Franchise Ücreti ile Royalıty Ödemelerinin KDV
Karşısındaki Durumu
Keywords: Franchising, Franchise, Franchisor, Franchisee,
Royality
***
“..Gelir Vergisi Kanunu’nun 70/5’inci madde hükmü gereğince,
franchising işlemlerinde franchiseenin franchisora yapmış olduğu
franchise ücreti ile royality ödemeleri, hak kiralamasına ilişkin bir
ödeme niteliğinde olduğundan, franchisor açısından elde edilen iradın
gayrimenkul sermaye iradı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 1/3-f maddesine göre ise, Türkiye’de
yapılan Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde belirtilen mal ve
hakların kiralanması işlemleri katma değer vergisine tabidir. Uygulanması gereken KDV oranı ise %18’dir.
Sonuç olarak franchising işlemlerinde franchiseenin franchisora
yapmış olduğu franchise ücreti ile royality ödemeleri KDV’nin konusuna girmekte olup, yukarıdaki bölümlerde bu ödemelere ilişkin
KDV’nin hangi durumlarda, ne şekilde beyan edilip ödenmesi gerektiğine ilişkin hususlar ayrıntılı olarak açıklanmıştır...”
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
UZMAN GÖRÜŞLERİ
EXPERT OPINIONS
* Bazı Vergi Sorunları ile İlgili Düşünceler
Some Thoughts on Certain Tax Problems
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN
* Ücret Gelirlerin Vergilendirilmesi
Taxation of Employer Income
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM/CPA)
Gülcihan ÜZMEZ
* SGK Prim Alacaklarında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme
Statute of Limitations on Social Security Benefit Payments, and the Authorized
Court on These Matters
Eda KAYA (Stj. SMMM/Intern CPA)
BAZI VERGİ SORUNLARI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELER
(SOME THOUGHTS ON CERTAIN TAX PROBLEMS)
Av./Atty. Nazlı Gaye ALPASLAN*
1. DEFTER VE BELGELERİN, VERGİ İNCELEMESİNE
İBRAZ EDİLMEMESİ VE KAMU DAVASI AÇILMASI SORUNU
Bilindiği üzere, defter ve belgelerin inceleme elemanı tarafından
verilen kanuni süre içerisinde mükellefçe veya vekili tarafından ibraz
edilmemesi halinde haklı bir neden yoksa 213 sayılı VUK md. 30/3
hükmüne göre re’sen takdir nedenidir. 1 Ayrıca bu durum 213 sayılı
VUK md. 359 hükmüne göre ise hem hürriyeti bağlayıcı cezayı ve hem
de parasal yönden yaptırımı gerektirmektedir.
Yukarıda yer verilen hem parasal cezaların ve hem de adlî cezaların ve yaptırımlarının uygulanması belli koşullara bağlıdır. Buna göre;
1) Mükellef kendisine verilen süre içerisinde defter ve belgeleri
ibraz zorunluluğuna uymadığı takdirde, 213 sayılı VUK mük. Md. 355
hükmü uyarınca mükellefiyet türüne göre özel usulsüzlük cezası kesilir
ve tebliğ edilir.
...
Yaşanan bir olayda, yargıya intikal eden bir ihtilaf için mahkeme
tarafından verilen kararın gerekçesi kısaca şöyledir: “1999 ve 2001 yıllarına ilişkin muhtelif vergi borç ve cezaların asıl borçlu şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemeyeceği anlaşıldığından dolayı, 6183 sayılı yasanın
35. Maddesine istinaden, şirket ortağı sıfatıyla …… adlı kişiden tahsili
amacıyla eski ortağın banka hesaplarına konan hacizlerin iptali gerekecektir. Somut olayda, şirket ortağı sıfatıyla eski ortağın sorumlu olduğu
bahisle dava konusu haciz işlemi tesis edilmiş ise de; 6183 sayılı kanunun 35. Maddesinde EK.5 fıkrasını yürürlüğe koyan 5766 sayılı kanun
06.06.2008 tarihinde yürürlüğe girdiğine göre, bu tarihten önceki dönemler için bu yasa maddesi uygulanamayacağından 1999 ve 2001 yıl*
1
İzmir Barosu
ALPASLAN, N. Gaye – ALPASLAN, Mustafa – KAYA, Eda “Defter, Belge İbrazı
ve Zamanaşımı”, Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, 2014 Temmuz, Sayı:127, S. 148
Bazı Vergi Sorunları ile İlgili Düşünceler
34
larına ilişkin amme alacaklarından söz konusu dönemlerde şirket ile bir
ilişkisi bulunmayan davacının ihtilaf konusu dönemlere ilişkin vergi borcunun şirket tüzel kişiliğinden tahsil edilemediğinden bahisle kanuni
temsilci sıfatıyla 6183 sayılı kanunun 35. Maddesine istinaden sorumlu
olduğundan bahsedilemeyeceğinden, dava konusu edilen haciz işleminde
hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”...
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
ÜCRET GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ
(TAXATION OF EMPLOYER INCOME)
Dr. Mustafa ALPASLAN (SMMM/CPA)
Gülcihan ÜZMEZ*
1. GİRİŞ
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 1’inci maddesinde gerçek kişilerin gelirlerinin Gelir Vergisine tabi olduğu belirtilmiş, ‘gelir’ kavramının tanımı ise “bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarı” şeklinde yapılmıştır. Tanımdan anlaşılacağı
gibi sadece gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisine tabi tutulmuştur.
Gelire giren kazanç ve iratların neler olduğu ise Kanun’un 2’inci maddesinde sayılmıştır. Söz konusu maddenin 3’üncü bendinde yer verilen
‘ücretler’ Gelir Vergisi Kanunu’nun 61 ila 64’üncü maddelerinde detaylı
olarak ele alınmış, bu doğrultuda ücret ve işveren kavramlarının açıklaması, “gerçek ücret”in tespitinde yapılması gereken indirimler ve “diğer
ücret”ler konularında düzenlemelere yer verilmiştir. Ayrıca Kanun’un
belli bazı maddelerinde de ücret gelirlerine ilişkin çeşitli istisna ve indirim hükümleri düzenlenmiş olup, tüm bu düzenlemeler ışığında ücret
gelirlerinin vergisel boyutu bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır.
...
Gelir vergisi gerçek kişilerin bir takvim yılında elde ettikleri kazanç ve iratların safi tutarları üzerinden alınmaktadır. Ücret gelirleri gelir
vergisi kanununda vergilendirilecek gelir unsurları arasında düzenlenmiştir. Ayrıca ücret olarak kabul edilmekle birlikte sosyal ve ekonomik
gerekçelerle düzenlenen istisna ve indirim hükümleriyle bazı ücret gelirleri kısmen veya tamamen gelir vergisinin konusu dışına çıkarılmıştır.
Gelir vergisi kanununda ücret, bir gerçek kişinin bir işverene tabi
ve bir işyerine bağlı olarak hizmet karşılığı elde ettiği para, ayın ve para
ile ifade edilebilen menfaatlerin toplamı olarak düzenlenmiştir. Bu şartları taşıyan ve işveren tarafından hizmet erbabına yapılan çeşitli adlar
altındaki ödemelerin de ücret olduğu; bu şartları taşımayan bazı ödeme*
Katip Çelebi Üniversitesi Yüksek Lisans Prog.
Ücret Gelirlerin Vergilendirilmesi
36
lerin de bentler halinde belirtilerek ücret geliri olarak vergilendirileceği
hüküm altına alınmıştır.
Ücret gelirleri ise vergilendirme bakımından gerçek ücretler ve diğer ücretler olarak ikiye ayrılmıştır. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas uygulama ücretin gerçek usulde ve tevkif suretiyle vergilendirilmesidir. Ancak çeşitli sebeplerle tevkif usulüyle gerçek usulde vergilendirilemeyen ücretler için yıllık beyanname ile beyan usulü de getirilmiştir. Bazı ücret gelirleri de tamamen ayrı vergilendirme rejimine tabi
tutularak yapılan diğer ücret düzenlemeleriyle gelir vergisine tabi tutulmuştur.
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
SGK PRİM ALACAKLARINDA ZAMANAŞIMI VE
YETKİLİ MAHKEME
(STATUTE OF LIMITATIONS ON SOCIAL SECURITY BENEFIT PAYMENTS, AND
THE AUTHORIZED COURT ON THESE MATTERS)
Eda KAYA (Stj. SMMM/Intern CPA)
Bilindiği gibi, zamanaşımı belirli bir sürenin geçmesi ile bir hakkın kazanılmasına, kaybedilmesine veya bir yükten kurtulmaya neden
olan süredir. Zamanaşımı bir hakkı sona erdirmez ancak dava edilebilmesini engellemektedir.
SGK primlerinde zamanaşımını düzenleyen mevzuat hükümlerini
kısaca incelersek;
Borçlar Kanunu’nun 125. maddesinde, “Bu Kanun’da başka suretle hüküm mevcut olmadığı takdirde, her dava on senelik müruru zamana tabidir. 128. maddesinde de, müruru zaman alacağın muaccel
olduğu zamandan başlar, alacağın muacceliyeti bir ihbar vukuuna tabi
ise müruru zaman bu haberin verilebileceği günden itibaren cereyan
eder” şeklinde düzenlenmiştir.
6183 sayılı Yasa’nın 102. maddesinde, “Amme alacağı, vadesinin
rastladığı takvimi yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl
içinde tahsil edilmezse zamanaşımına uğrar. Para cezalarına ait hususi
kanunlarındaki zamanaşımı hükümleri mahfuzdur. Zamanaşımından
sonra mükellefin rızaen yapacağı ödemeler kabul olunur.” şeklinde düzenlenmiştir.
..
Prim alacaklarının tahsili için 5510 sayılı Yasa’dan önce prim
borçları için amme alacaklarının tahsilini düzenleyen yasaya yollama
yapılmıştır. Bu yasada da, amme alacağının vadesinin rastladığı takvim
yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içerisinde tahsil
edilmezse zaman aşımına uğrayacağı düzenlenmiştir. Ancak, 5510 sayılı
Kanun’da açık şekilde, kurumun prim ve diğer alacaklarının ödeme süresinin dolduğu tarihi takip eden yılın başından itibaren başlayarak 10
yıllık zamanaşımına tabi olduğu düzenlenmiştir. Bu durumda, 5510 sa-
38
SGK Prim Alacaklarında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkeme
yılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihinden önce 5 yıllık zamanaşımı süresi dolan prim borçları için zaman aşımı süresi 5 yıldır ve
sürenin bitmesi ile borç zaman aşımına uğrayacaktır. Ancak, 5 yıllık
zamanaşımı süresi dolmadan yeni yasa yürürlüğe girmiş ise zamanaşımı
süresi 10 yıla uzayacaktır. 2008 yılından önceye ait prim borcu için 5
yıllık zamanaşımı süresi dolmamışsa, 01.10.2008 tarihinden itibaren
zamanaşımı süresi 10 yıl olacaktır. Yargıtay 10. Hukuk Dairesi’nin
26.04.2011 Tarih, 2011/2076 E. ve2011/6094 K. sayılı kararı da bu yöndedir.
Makalenin devamına, dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
MALÎ GELİŞMELER
FISCAL DEVELOPMENTS
* Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12)
* Portföy Yönetim Şirketleri Tarafından Yatırılan Teminatların Kullanım Esasları Tebliği (Seri:V, No:130)’nin
Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (Iıı-55.2)
* Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Iıı-55.1)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (III-55.1.A)
* Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin
Tebliğ
* Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında
Yönetmelik
* Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Gözetimi Hakkında Yönetmelik
* Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemlerinin Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
* Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No: 2)
* Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 436)
* Türk Eximbank 2014 Yılı Ülke Limitleri Listesi
* Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:
2014/15)
* Hazine Taşınmazlarının Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Yatırımlarına Tahsisine İlişkin Yönetmelik
* Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:100)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük
İşlemleri) (Seri No: 113)
* Tüketici Konseyi Yönetmeliği
* Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten
Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (Sbds 2410) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları
Tebliği No: 38
* Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)
* Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde (Sayı: 2014/1) Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
* 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Kaçak Eşya Yakalanması Halinde Muhbir ve El
Koyanlara İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
* 2014/19 Sayılı Genelge
* İpotek Finansmanı Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Iıı-60.1)
* Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Transit Rejimi)
(Seri No:7)
* Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2014/4)
Mali gelişmelerayrıntılı bir şekilde dergimizde yer
a l m a k t a d ı r v e 5 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r
DANIŞTAY KARARLARI
COUNCIL OF STATE DECISIONS
* Danıştay Daire Kararı
Council of State Chamber Decision
DANIŞTAY DAİRE KARARI
COUNCIL OF STATE CHAMBER DECISION
DANIŞTAY
6. DAİRE
Esas No.
2012/2240
Karar No.
2014/213
Tarihi:
21.01.2014
İlgili Kanun/Madde
2577 s. İYUK/13
ÖZETİ: Davacı tarafından tazminat başvurusunun reddine dair
işlemin iptali istemiyle dava açılmış ise de; davanın önceki
aşamaları, özellikle kamulaştırma davası ve Avrupa İnsan
Hakları Mahkemesine yapılan başvuru dikkate alındığında;
bu davanın konusunun mülkiyet haklarının kısıtlanması;
dolayısıyla taşınmazın kullanılamamasından kaynaklı olarak taşınmaz bedelinin tazminine ilişkin olması karşısında,
davanın tazminat davası olarak ele alınıp sonuçlandırılması
gerekirken, görünen durumun ötesi ve davanın açılma nedenleri incelenmeden, davanın iptal davası olarak nitelendirilmesi suretiyle, dava konusu işlemin kesin ve yürütülmesi
zorunlu işlem olmadığı gerekçesiyle davanın reddine ilişkin
idare mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.
Kararların tamamuna dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz.
YARGITAY KARARLARI
COURT OF CASSATION DECISIONS
* Yargıtay Hukuk Daire Kararları
Court of Cassation Civil Chambers Decisions
YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI
COURT OF CASSATION CIVIL CHAMBERS DECISIONS
YARGITAY
1. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/3565
Karar No. 2014/9667
Tarihi:
12.05.2014
İlgili Kanun/Madde
4721 s. TMK/1011
ÖZETİ: Tapu müdürlüklerine oldukça geniş yetkiler verilerek tapudaki
hataların daha kısa bir sürede, idari yoldan düzeltilmesine
imkân verildiği görülmektedir ve kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılması zorunludur. Bu hüküm hak
arama özgürlüğünü kısıtlamamakta, aksine hak arayanlara
haklarını çok daha kısa bir sürede, kolay, ucuz ve basit bir
şekilde elde etme imkânı vermektedir. Hal böyle olunca, bu
imkânın öncelikle tüketilmesi ve bu yolla bir sonuç alınamaması durumunda ilgilinin mahkemeye başvurması zorunluluğu bulunmaktadır. Hal böyle olunca, Tapu Sicil Tüzüğü
gereğince öncelikle tapu müdürlüğüne başvurma zorunluluğu
getiren yasal prosedür izlenmeden doğrudan dava açıldığından, davanın usulden reddine karar verilmesi gerekirken,
yazılı şekilde davanın kabulüne karar verilmesi doğru değildir.
YARGITAY
7. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2013/23123
Karar No. 2014/4089
Tarihi:
18.02.2014
İlgili Kanun/Madde
6098 s. TBK/50
ÖZETİ: Mahkemece davacıya gerçek zarar miktarını ne şekilde tespit
ettiği açıklattırılmalıdır. Mahkemece davalı tarafından
sunulan ödeme belgelerinin asılları üzerinde imza incelemesi
yapılmak yerine taşeronlarla görüşüldüğü ve ödemelerin
gerçek miktarının makbuzlardan farklı olduğu kanaatine
varılmıştır. Ödeme belgelerinin asılları getirilerek üzerinde
imza incelemesi yapılması yerine tanık ve taşeron beyanlarıyla
sonuca gidilmesi hatalıdır. Dosyada alınan bilirkişi raporunda
hangi tarihli şirket ödemelerinin dikkate alındığı, hangi tarihli
harcama ödemelerinin geçerli sayıldığı veya sayılmadığı
denetime imkan verecek şekilde tespit edilmeden hesaplama
yapılması da hatalıdır. Mahkemece verilen kararın eksik
incelemeye dayalı olduğu anlaşılmakla, yukarıda açıklanan
ilkeler doğrultusunda araştırma yapılarak üç kişilik bilirkişi
heyetinden denetime elverişli rapor alınmak üzere karar
bozulmalıdır.
Yargıtay Kararları
48
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/4663
Karar No. 2014/4855
Tarihi:
25.02.2014
İlgili Kanun/Madde
4077 s. TüketiciK/22
ÖZETİ: Tüketici Sorunları Hakem Heyeti kararlarına karşı yapılan
itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği kararın kesin
olduğu, değeri beş yüz milyon lira ve üstündeki uyuşmazlıklarda ise tüketici sorunları hakem heyetlerinin verecekleri
kararların ancak tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri
sürülebileceği, kararların bağlayıcı veya delil olacağına ilişkin
parasal sınırların ise her yılın Ekim ayı sonunda Devlet İstatistik Enstitüsünün Toptan Eşya Fiyatları Endeksinde meydana gelen yıllık ortalama fiyat artışı oranında artacağı belirtilmiştir. 4077 sayılı Yasada belirlenen kesinlik sınırı
01.01.2012 tarihi itibariyle 1.161,67 TL olarak belirlenmiş
olup, davaya konu olan bedelin 1.317,10 TL olduğu nazara
alındığında, kararın infaz edilmesi mümkün olmayıp, ancak
tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebileceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca davacının eldeki davayı açmasında hukuki yararı bulunmamaktadır. hukuki yarar dava
şartı olup, davanın hukuki yarar yokluğu nedeni ile reddi gerekir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10886
Karar No. 2014/11683
Tarihi:
14.04.2014
İlgili Kanun/Madde
6100 s. HMK/107
ÖZETİ: Davacı, Ünye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin dosyasında davalının vekilliğini üstlendiğini, ancak davalının gerekçe göstermeksizin kendisini azlettiğini ileri sürerek 1.200,00 TL vekalet ücretinin tahsili istemiyle eldeki davayı açmış, mahkemece, davanın kabulüne karar verilmesi nedeniyle Avukatlık
Asgari Ücret Tarifesinin 12/2. maddesi hükmüne göre yargılama sırasında kendisini vekille temsil ettiren davacı yararına
400,00 TL vekalet ücretine hükmedilmesi gerekir.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
Decisions of Court of Cassation
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10888
Karar No. 2014/11684
Tarihi:
14.04.2014
49
İlgili Kanun/Madde
4077 s. TüketiciK/6
ÖZETİ: “Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartların batıl olduğu”
hükmü getirilmiştir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise
de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı
da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden
isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece,
davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen
açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu,
makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10890
Karar No. 2014/11685
14.04.2014
Tarihi:
İlgili Kanun/Madde
4077 s. TüketiciK/6
ÖZETİ: Satıcı, sağlayıcı veya kredi veren tarafından tüketici ile akdedilen sözleşmede kullanılan haksız şartların batıl olduğu”
hükmü getirilmiştir. Davalı bankanın tacir olup, yaptığı masrafları tüketiciden isteme hakkı bulunduğu anlaşılmakta ise
de, somut uyuşmazlığın tüketici hukukundan kaynaklandığı
da gözetildiğinde, bankanın ancak davaya konu kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden
isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buna göre; mahkemece,
davalı bankadan bu yönde delilleri sorulduktan sonra, konusunda uzman bilirkişi ya da heyetinden, yukarıda belirtilen
açıklamalar ışığında ve kredinin kullanılması için zorunlu,
makul ve belgeli masrafların neler olduğunun tespiti noktasında rapor alınarak hasıl olacak sonuca göre bir karar verilmesi gerekir.
MHD - Volume: 10 / Issue: 116 / Year: 2014
Yargıtay Kararları
50
YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ
Esas No.
2014/10891
Karar No. 2014/11686
Tarihi:
14.04.2014
İlgili Kanun/Madde
1136 s. AvukatlıkK/38
ÖZETİ: Uyuşmazlık tüketici sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi
olarak görev alan avukatın söz konusu karara ilişkin tüketici
mahkemesinde görülen davada taraflardan birisinin vekili
olarak görev alıp alamayacağı hususundadır. Avukatın kendisine gelen işin reddi zorunluluğunu düzenleyen 1136 Sayılı
Avukatlık Kanununa göre; “Avukat; Evvelce hâkim, hakem,
Cumhuriyet savcısı, bilirkişi veya memur olarak o işte görev
yapmış olursa, teklifi reddetmek zorunluluğundadır.” Buna
göre; davalı tarafından kendisinden alınan kredi masrafların
iadesi için tüketici sorunları hakem heyetine yapılan müracaat
üzerine tüketici sorunları hakem heyetinde baro temsilcisi
olarak görev alan davalı vekili avukatın, anılan yasa hükmü
gereğince bu kararın iptali istemiyle tüketici mahkemesinde
açılan davada davalı vekili olarak görev yapması mümkün
değildir.
Kararların tamamuna dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz.
MHD - Cilt: 10 / Sayı: 116 / Yıl: 2014
İDARİ GÖRÜŞLER
ADMINISTRATIVE OPINIONS
* Sirküler Listesi
Circular List
* Sirkülerler
Circulars
* Muktezalar (Özelgeler) Listesi
Tax Rulings List
* Muktezalar (Özelgeler)
Tax Rulings
SİRKÜLER LİSTESİ
CIRCULAR LIST
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ
NO
33
KONU
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Sirkülerlerin tam metinlerine, dergimizin Ağustos2014
tarihli 116. sayısından ulaşabilirsiniz
MUKTEZALAR (ÖZELGELER) LİSTESİ
TAX RULINGS LIST
NO
KONU
11395140-105[Mük 2572012/VUK-1- . . .]-1751
Yeminli mali müşavirin ortağı olduğu şirkete danışmanlık
hizmeti veremeyeceği, beyannamelerini imzalayamayacağı
ve elektronik ortamda gönderemeyeceği hk.
Muktezaların tam metinlerine, dergimizin Ağustos 2014
tarihli 116. sayısından ulaşabilirsiniz
RESMÎ GAZETE
ÖZETLERİ
ABSTRACTS OF OFFICIAL
GAZETTE
21.06.2014 - 20.07.2014 Tarihleri Arası
Between 21.06.2014 and 20.07.2014
Resmî gazete özetlerine, dergimizin Ağustos 2014 tarihli 116.
sayısından ulaşabilirsiniz
ÖNEMLİ BİLGİLER
USEFUL INFORMATION
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMİ ORANLARI (2002’DEN İTİBAREN)
VERGİDEN MÜSTESNA HARCIRAH TAVANI
REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANAN İSKONTO VE
FAİZ ORANLARI
SİGORTA PRİMİNE TÂBİ TUTULMAYACAK YEMEK PARASI İLE
ÇOCUK VE AİLE ZAMMI TUTARLARI
SGK GECİKME ZAMMI ORANLARI (AYLIK)
(1.10.2008’den itibaren tüm Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları için)
ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ (10.06.2003’TEN İTİBAREN)
4/a (SSK) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/c (Devlet Memurları) KAPSAMINDA SİGORTALILARIN PRİM
ORANLARI (01.09.2013’den itibaren)
İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN PRİM ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
4/a (SSK) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.09.2013’den itibaren)
Sigorta Kolları
Sigortalı Payı (%) İşveren Payı (%) Toplam (%)
4/b (Bağ-Kur) KAPSAMINDA ÇALIŞAN EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI
(01.10.2008’den itibaren)
DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET TUTARLARI
ÇIRAKLAR İÇİN DÖNEMLER İTİBARİYLE AYLIK ASGARİ ÜCRET
TUTARLARI
2014 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
2013 YILI İÇİN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ MİKTARLARI
DÖNEMLER İTİBARİYLE SİGORTA PRİMİNE ESAS AYLIK TABAN VE
TAVAN ÜCRET TUTARLARI
AYLIK SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI
HİZMET SÖZLEŞMESİ SONA ERDİRİLİRKEN DİKKATE ALINACAK
BİLDİRİM SÜRELERİ VE İHBAR TAZMİNATI TUTARLARI (*)
5510 - SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI
KANUNUNA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI
(01.01.2014 – 30.06.2014 Dönemi)
2014 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
2013 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ
YENİDEN DEĞERLEME ORANLARI
GEÇİCİ VERGİ DÖNEMLERİNDE UYGULANAN YENİDEN DEĞERLEME
ORANLARI
BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR
2013 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA
OLMAYANLAR
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN’A GÖRE
GECİKME ZAMMI ORANLARI
YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI
YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ ORANLARI
EMLAK VERGİSİ DEĞERİ YILLIK ARTIŞ ORANLARI (%)
KONUT KİRA GELİRİ İSTİSNA TUTARLARI
BAZI MENKUL SERMAYE İRATLARINA UYGULANAN İNDİRİM
(Enflasyondan Arındırma) ORANLARI
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ORANLARI 2014
TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE
GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA BEYAN SINIRLARI
VERGİDEN MÜSTESNA YEMEK BEDELİ
DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARINDA İSTİSNA TUTARLARI
ARIZÎ KAZANÇLARDA İSTİSNA TUTARLARI
AMORTİSMAN SINIRI
FATURA DÜZENLEME SINIRI
GEÇİCİ VERGİ ORANLARI
VERGİDEN MÜSTESNA ÇOCUK YARDIMI
50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin
Zorunlu İstihdam Oranları
YATIRIM TEŞVİK BELGESİNE BAĞLANABİLECEK ASGARİ SABİT
YATIRIM TUTARLARI
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a Göre
(2012/3305 Sayılı Bkk Ile 19.06.2012 Tarihinden İtibaren)
2014 YILI USULSÜZLÜK DERECELERİ VE CEZALARI (TL)
2014 YILI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZALARI
2014 YILI İÇİN DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
2014 YILI VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ TARİFESİ
ENFLASYON ORANLARI (%) (TÜİK Verilerine Göre)
YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ
TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI
VERGİ KODLARI
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI
DÖVİZ KURLARI
2014 YILINDA TÜRK TİCARET KANUNU'NDA UYGULANACAK İDARİ
PARA CEZALARI (TL)
Önemli Bilgilerin tamamına dergimizin Ağustos 2014 tarihli
116. sayısından ulaşabilirsiniz
LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU
ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS
Y Ü KS E K MA HKE ME
KA R A R L A R I
ARAMA DİZİNİ
INDEX OF HIGH COURTS’
DECISIONS
* Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini
Index of Related Law Code Articles
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ
INDEX OF RELATED LAW CODE ARTICLES
Avukatlık Kanunu
(1136)
Sayfa
Madde
38........................................................302
Hukuk Muhakemeleri Kanunu
(6100)
Sayfa
Madde
107......................................................297
Kanun Maddelerine Göre Arama Dizininin tamamına
dergimizin Ağustos 2014 tarihli 116. sayısından
ulaşabilirsiniz
LEGALBANK ABONELİK FORMU
SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LEGAL DATABASE
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 811 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content