close

Enter

Log in using OpenID

Askom Toplantı Kararlarını Görmek İçin Tıklayınız.

embedDownload
Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) ve
İl Sevk Değerlendirme ve Denetleme Komisyonu
TOPLANTI KARARLARI
(20.03.2014)
2014 - 1
11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı resmi gazetede yayımlanan Acil Sağlık Hizmetleri
Yönetmeliği’nin 24.03.2004 tarih ve 25412 sayılı resmi gazetede yayımlanan düzenlemelerle
eklenen 5. Madde (c) bendi kapsamında Mersin İl Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon
Komisyonu (ASKOM), 20.03.2014 tarihinde saat 14:00'de Müdürlüğümüz toplantı salonunda
İl Sağlık Müdürü Doç.Dr. M.Kemal BAŞARALI başkanlığında Komisyon üyelerinin
katılımı ile toplanmış olup, alınan kararlar aşağıda sıralanmıştır.
1- Olay yerinden alınan vakaların hangi hastaneye götürüleceği konusunda komuta kontrol
merkezinin daha aktif yönlendirme yapması ve vakanın gideceği hastanenin personel,
donanım ve yoğunluk durumunun göz önüne alınarak eşit dağılım yapması, 112 ekipleri
tarafından olay yerinden alınan hastalara triaj ve kodlama uygulanarak zaman kaybına mahal
vermemek için hastanın/hastaların en uygun hastaneye nakledilmesi,
2- 112 ekipleri tarafından olay yerinden alınan hastalara gerekli tüm girişim ve tıbbi
müdahalelerin ( EKG, T.A, K.Ş. Vital bulgular vb.) hastanın durumuda dikkate alınarak
eksiksiz yapılması, hastane acil servisine uygun şekilde teslim edilmesi,
3- 112 ambulansları ile hastaneler arası nakil dahil olmak üzere hastane acil servisine
nakledilmiş her hastanın koşulsuz olarak kabul edilmesi, gereksiz görüşme ve itirazlara mahal
verilmemesi, hasta icin uygun gerekli müdahaleye derhal başlanması, gerekirse daha sonra
başka hastaneye naklinin yapılması,
4- 112 tarafından hastaneye nakledilen hastaların; tanısına ve genel durumuna bakılmaksızın
derhal kabul edilmesi, ambulans sedyesinde hastanın kesinlikle bekletilmemesi, vakaların en
geç 15 dakika içinde teslim alınması için tüm tedbirlerin acil servislerde alınması
gerekmektedir. Ambulans personelinin tıbbi tetkik ve başka herhangi bir gerekçe ile
bekletilmemesine, yeteri kadar sedye karşılayıcı personel görevlendirilmesi,
5- “Acil sağlık hizmeti vermekle yükümlü bulunan sağlık kuruluşları, acil vakaları hastanın
sağlık güvencesi olup olmadığına veya ödeme gücü bulunup bulunmadığına bakmaksızın
kabul edecek ve gerekli tıbbi müdahaleyi kayıtsız-şartsız ve gecikmeksizin yapacaktır. Hiçbir
sağlık kuruluşu acil olarak gelen hastalara yeterli personeli veya donanımı olmadığı, ilgili
birimi veya boş yatağı bulunmadığı, hastanın sağlık güvencesi olmadığı ve benzeri sebepler
ile gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapmaktan kaçınmayacaktır.” mevzuat hükümlerine
uyulması,
1|Sayfa
6- Hastanelerde acil servis giriş ve koridorlarını görüntüleyen kamera sayısının hasta
mahremiyetine riayet edilerek arttırılması, 112 K.K.M'nin hastanelerin vaka yoğunluğunu
takip edebilmesi açısından kameraların IP kamera olması ve IP numaralarının
Müdürlüğümüze bildirilmesi, kamera görüntüleri üzerinde tarih ve saat basılı olarak kayıt
altına alınması ve en az bir yıl arşivlenmesi,
6.1. Uygulamanın takibinin sağlanabilmesi amacıyla Genel Sekreterlik tarafından IP
Kamera kurulumunu henüz tamamlamayan hastanelerin kurulum işlemlerinin
tamamlatılması, işlemin en geç 2014 yılı Mayıs ayının ilk haftasına kadar bitirilmesi.
6.2. İl Ambulans Servisi Başhekimliğinin aynı süre içerisinde, komuta merkezinde söz
konusu kamera takibinin yapılabilmesini sağlayacak teknolojik alt yapıyı hazırlaması.
7- Acil hastaların sevk edileceği sağlık kuruluşunun belirlenmesi ile nakil işlemleri; komuta
kontrol merkezinin yönetiminde ve koordinasyonunda yapılacaktır. Komuta kontrol merkezi;
hastaya ait bilgileri alacak, bu bilgiler ışığında hastanın hangi sağlık kuruluşuna sevk
edileceğine karar verecek ve ilgili kuruluşun yetkilileriyle gerekli görüşmeleri yaptıktan sonra
hastanın nakline engel bir durum yoksa sevk için ambulansa çıkış emri vererek naklin
gerçekleştirilmesini sağlayacaktır. Gerektiğinde intikal süresini kısaltmak amacıyla
yukarıdaki işlemlerin bir kısmı hasta yola çıkarıldıktan sonra yapılabilecektir.
8- Hastaneler arası yapılan sevklerde; 11.05.2000 tarih ve 24046 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliğinin 24. Maddesine göre
Komuta Kontrol Merkezinin sevk yükümlülüğü, ilgili sağlık kuruluşlarının sevk imkanlarının
yeterli olmadığı durumlarda ve sadece acil yardım talebi ile hizmete başvuran hastalar için
mevcuttur. Komuta Kontrol Merkezi göndereceği ekip ile hastanın sevkini gerçekleştirir.
Ancak sevk işlemi; ambulans ekibinin dışında başkaca personel ve araç desteği gerektiriyorsa,
sevk eden kuruluş gerekli desteği sağlar denildiğinden KKM'den yapılan ambulans
taleplerinde A1 (Doktorlu), A2 (Paramedik-ATT) tercihi yapılmaması, hastaneler gerek
duyulan personel ve tıbbi donanımı kendilerinin sağlaması,
8.1.Hastane personelinin ambulans nakillerinde görev alabilmeleri için mevzuat
açısından gerekli prosedürlerin Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmesi, ilgili
personele nakil, görev mahalli dışına çıkış ve harcırahlarla ilgili Valilik onaylarının
alınmas,
9- Sevki yapılan hastalar; tedavisinin gerçekleştirileceği bir sağlık tesisine kabulü sağlanana
kadar sevki yapan sağlık tesisinin sorumluluğundadır. Sağlik kuruluşları hastanın kabulü için
gerekli tedbirleri almalı ve hastaları bekletmeksizin tedavisine başlamalıdır.
2|Sayfa
10- Özel Hastane ambulanslarının daha verimli kullanılması için;
a) Ambulansların (vaka, nakil, bakım vb.) her türlü hareketlerinin mutlak suretle
komuta kontrol merkezine bildirilmesi,
b) Özel hastanelerin hastaneler arası
veya eve nakillerde kendi ambulanslarını
kullanmaları, ancak ambulansın görevde oluşu, kaza veya arıza gibi nedenlerle
hizmet dışı olması durumunda daha sonra belgelendirmek kaydı ile İl Ambulans
Servisi Başhekimliği’nden ambulans talep etmeleri,
c) Hastaneler arası yapılan sevklerde KKM'den protokol numarası almaları,
d) Ambulanslardaki malzeme ve ilaç eksiklerini ivedi olarak tamamlamaları
gerekmektedir.
10.1. Uygulamanın takibinin sağlanabilmesi amacıyla; tüm Özel Hastane
ambulanslarının en geç 2014 yılı Mayıs ayının ilk haftasında GPS cihazlarını
tamamlayarak, Çağrı Merkezi Müdürlüğü dijital harita takip sistemine dahil
olmalıdırlar.
11- Tanısı konulmuş ve tedavi planı belirlenmiş, acil müdahale gerektirmeyen, durumu stabil
olan ancak ileri tetkik ve tedavisinin sağlanması amacıyla önceden koordinasyon sağlanarak
başka sağlık tesisinden sevkle gönderilen ve nakil sırasında acil müdahaleyi gerektirecek akut
tıbbi sorun gelişmemiş hastalar gerekmedikçe acil serviste yeniden değerlendirilmemesi ve bu
tür hastaların, acil serviste bekletilmeksizin, yatış işlemlerinin derhal tamamlanarak ilgili
kliniğe yatırılması,
12- Yoğun bakımların gerçek endikasyonlar doğrultusunda kullanılmasına özen gösterilmesi,
yoğun bakımda çalışan sağlık personellerinin bu konuda eğitime gönderilmesi ve yoğun
bakım yatak boş-doluluk sayılarının armakom sistemine güncel olarak girilmesi,
12.1. Hekim dışı sağlık personeli eğitimi için ayrıntılı planlama yapmak üzere İl
Sağlık Müdürlüğü ve Genel Sekreterlik eğitim birimlerinin koordineli çalışması ve bir
sonraki ASKOM toplantısında hazırlanan planın sunulması,
12.2. İl Ambulans Servisi Başhekimliğince yoğun bakım yatak boş-doluluk bilgilerinin
sürekli takibinin sağlanması, eksikliklerin genel sekreterlik ASKOM görevlisine
günlük bildirilmesi,
13- Hastane sevk değerlendirme komisyonlarının daha aktif görev almaları, hastanelerinden
yapılan uygunsuz sevklerle ilgili disiplin işlemi başlatmaları, hastanelerine gelen uygunsuz
sevkleri gerekli belgelerle birlikte İl Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmaları,
3|Sayfa
13.1 Uygulamanın takibinin sağlanabilmesi amacıyla; Her ayın 10.gününden önce,
sevk
değerlendirme
tablolarının
dijital
(exel
ortamında)
olarak
[email protected] adresine gönderilmesi, daha sonra yazılı bildirim
yapılması,
14- Acil Obstetrik Bakım (AOB) kapsamında, sevk süresinin en geç 2 saat olması göz önüne
alınarak Anamur ilçesi ile Mersin Merkez arası mesafenin uzak olması nedeni ile bu yönde
kapsamlı bir AOB kuruluşunun oluşturulması ve böylece riskli gebeliklerin belirlenen süre
içerisinde kapsamlı AOB kuruluşuna sevkinin sağlanması, Kamu Hastaneler Birliği Genel
Sekreterliğinin bir sonraki ASKOM toplantısına kadar konu ile ilgili proje hazırlaması,
15- AOB kapsamında sevk edilmesi gereken vakalarda hastanın durumu stabil olduktan sonra
sevkinin mutlaka 112 eşliğinde yapılmasının sağlanması,
16- Henüz tamamlamamış olan hastaneler bir sonraki ASKOM toplantısına kadar mutlak
suretle, hastane idari nöbetçisine tahsisli cep telefonu ve acil servis için fax cihazı temin
etmeleri,
17- Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonunun 2 ayda bir toplanması,
18- İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde
ASKOM birimi teşkil edilmesi,
19- Mersin Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği ve İl Ambulans Servisi Başhekimliği
bünyesinde ASKOM faaliyetleri ve takibinden sorumlu personel görevlendirilmesi,
21- Sağlık Müdürlüğü ASKOM biriminin her ASKOM toplantısı öncesinde
[email protected] adresine gelen başvurular, yapılan işlemler ve değerlendirilmesi
gereken konuları ASKOM gündemine hazırlaması,
22- [email protected] adresinin anlık olarak takibi gerekli hallerde anlık çözüm
geliştirilebilmesi amacıyla ilgili amirlere SMS, telefon ve e-posta yoluyla bilgi verilmesi,
23- ASKOM kararlarının ilgili tüm personele tebliğ edilmesi, imza listelerinin 1 ay içerisinde
İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesi,
24- 1,2,3,4,5,7,9, 11 ve 15. Maddelerin Uygulanmasını sağlamak amacıyla
- Tüm Hastane Acil Servisleri ile 112 İstasyonlarında internet bağlantılı ve tüm
personelin kullanımına açık PC temin edilmesi,
4|Sayfa
-
-
1,2,3,4,5,7,9, 11 ve 15..Maddelerin uygulanmasıyla ilgili sorunların anlık olarak,
mutlak suretle [email protected] adresine e-posta yoluyla bildirilmesi
gerektiğinin 112 ve hastanelerde görevli tüm personele önemle vurgulanması,
(Bu hüküm tüm kararların uygulanabilmesi için son derece önem arz etmektedir)
Sağlık Müdürlüğü ASKOM biriminin, bu e-posta adresini anlık olarak takip
etmesi ve ilgili yöneticilerle gerekli irtibat ve koordinasyonu sağlaması,
Sağlık Müdürlüğü ASKOM biriminin bu e-posta yoluyla yapılan işlemlere dair,
her ASKOM öncesinde, rapor hazırlamasına,
Karar verilmiştir.
5|Sayfa
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
394 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content