close

Enter

Log in using OpenID

Bilimsel Program

embedDownload
BİLİMSEL PROGRAM
15 MAYIS 2014
09:00-17:00
Kayıt
13:30-16:30
Ders ve Uygulamalar
17:00
Çalıştay Açılış Töreni (Fen-Edebiyat Fakültesi Kongre Salonu, Salon A)

Saygı Duruşu

İstiklal Marşı

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Mehmet DOĞAN (Onur Konuğu)
(Dünyada ve Ülkemizde Eser Analizin Tarihi)
19:00-22:00 Açılış Kokteyli (Sosyal Tesisler)
ESAN 2014 UYGULAMA PROGRAMI
Saat
Ders/Uygulama
Konuşma ve
Ders/Uygulama
Uygulama Yeri
Sorumlusu
13:30-15:00
Ders: Nicel Analiz
Ölçümlerinde Kalite Kalibrasyon Teknikleri, Ölçüm
Belirsizliği ve Geçerli Kılma
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Taşlıçiftlik Kampüsü
Prof. Dr. Ali Rehber Türker
15:00-16:30
Uygulama I: Katılaşma
Destekli Sıvı Sıvı Mikro
Ekstraksiyonu ve Mikro
Örnekleme Sistemiyle Eser
Elementlerin Ayrılması ve
Zenginleştirilmesi
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Taşlıçiftlik Kampüsü
Dr. Demirhan Çıtak
15:00-16:30
Uygulama II: Kimyasal
Sensörlerin İyon
Kromatografide Detektör
Olarak Kullanılmasıyla Eser
Düzeydeki Anyonların Tayini
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Taşlıçiftlik Kampüsü
Prof. Dr. Ömer Işıldak
13:30-15:00
Ders:
Eser Element Analizi için
Örnek Hazırlama Yöntemleri
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Taşlıçiftlik Kampüsü
15:00-16:30
Uygulama III: Mikrodalga
Yöntemiyle Katı Örneklerin
Çözülmesi
Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü
Taşlıçiftlik Kampüsü
Prof. Dr. Süleyman Akman
Dr. Özgür Doğan Uluözlü
16 MAYIS 2014
Saat
09:0009:30
09:3010:00
Oturum 1/Salon A
Oturum Başkanları: Prof. Dr. O. Yavuz Ataman, Prof. Dr. A. Rehber Türker
Konuşmacı
Konu Başlığı
Ryszard Lobinski
Trace Element, Imaging, Speciation and Isotope Ratios
Analysis: Recent Advances
Viktor Kanický
10:00Namık Kemal Aras
10:30
10:30 -11:00 Çay-Kahve Arası
Oturum 2 / Salon A
Laser
Ablation
Inductively
Coupled
Spectrometry in Elemental Mapping
Plasma
Mass
Toplam Diyette Eser Elementler: Tayini ve Önemi
Ç-2
Ç-3
Oturum 2 / Salon B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan Basri Şentürk,
Prof. Dr. Sema Bektaş
Saat
Konuşmacı
Konu Başlığı
Kodu
Nano B₂O₃/ZrO2
11:00- Harun Çiftçi
S-1
11:15
Kullanılarak
İndiyumun
Zenginleştirilmesi
Seyreltik Sulu
Çözeltilerden Bulk
Tipi Sıvı Membran
Prosesi ile Kobaltın
Ekstraksiyonu
Supramoleküler
Çözücü
Mikroekstraksiyonu
ile Eser Düzeydeki
Bakırın
Zenginleştirilmesi
Kodu
Ç-1
S-3
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Yaman, Prof. Dr.
Candan Hamamcı
Saat
Konuşmacı
Konu Başlığı
Kodu
11:00Ümran Seven
Gıda Ürünlerinde
S-2
11:15
Erdemir
Fraksiyonlama
Çalışmaları ile Bazı
Metal
Biyoyararlılıklarının
Değerlendirilmesi
11:15Görkem Yalçın
Lantanın Yapay
S-4
11:30
Çürüklerde
Kalsiyum Tayinine
Etkisinin
İncelenmesi
11:30Ertuğrul
Su Örneklerindeki
S-6
11:45
Şahmetlioğlu
Pb(II) İyonunun
Katı Faz
Ekstraksiyonu ile
Zenginleştirilmesi
için Polipirol-Çok
Duvarlı Karbon
Nanotüp Kompozit
Sentezi
11:45Nurcan Öztürk Karayemiş (Prunus
S-8
12:00
laurocerasus)
Çekirdeklerinden
Aktif Karbon
Eldesi,
Karakterizasyonu
ve Sulardan Cr(VI)
Gideriminde
Kullanımı
11:1511:30
Murat Yazar
11:3011:45
Erkan Yılmaz
11:4512:00
İlknur
Durukan
12:0012:15
Mehmet
Akyüz
Mide Sıvılarındaki
Mono Ve DiNitrozopiperazinin
Analiz Metodunun
Optimum
Koşullarının
Belirlenmesine
Deneysel Tasarım
Yaklaşımı
S-9
12:0012:15
Merve Dağcı
12:1512:30
Dilek Akbıyık
Mikrodalga Plazma
Atomik Emisyon
Spektrometresi ile
Çaylarda Ca, Mg,
Mn Tayini
S-11
12:1512:30
Gülçin Kalkan
S-5
S-7
Antimon
İyonlarının
Katılaşmış Yüzen
Organik Damla
Mikroekstraksiyon
Yöntemi ile Su
Örneklerinden
Önderiştirilmesi ve
Alevli Atomik
Absorpsiyon
Spektrometresi ile
Tayini
Mangosteen
(Garcınıa
mangostana)
Kabuğu
Kullanılarak
Pb (II)
İyonlarının
Zenginleştirilme
Şartlarının
Belirlenmesi
Yeni Bir Ligand
Sentezi ve Çeşitli
Kozmetik, Gıda
Örneklerindeki
Ni(II) ve Cd(II)’un
Dispersif Sıvı-Sıvı
S-10
S-12
Mikro Ekstraksiyon
Yöntemi ile Tayini
12.30-13.45 Öğle Yemeği
Oturum 3 / Salon A
Oturum Başkanları : Prof. Dr. Şeref Güçer, Prof. Dr. Latif Elçi
Saat
Konuşmacı
13.45Erol Erçağ
14.15
14.15- Jan T. Andersson
14.45
14.45- Recai İnam
15.15
15:15 -15:45 Çay-Kahve Arası
Konu Başlığı
Kodu
Enerjetik Madde Tayinlerinde Kullanılan Başlıca
Eser Analiz Yöntemleri
Using Metals for the Separation of Organic
Analytes: Ligand Exchange Chromatography
Pestisitlerin Voltametrik Tayinleri
Ç-4
Oturum 4 / Salon A
Ç-5
Ç-6
Oturum 4 / Salon B
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Doğan,
Prof. Dr. Mustafa Özdemir
Saat
Konuşmacı
Konu Başlığı
Kodu
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Güler Somer, Prof. Dr.
Elmas Gökoğlu
Saat
Konuşmacı
Konu Başlığı
Kodu
15:4516:00
Ziya Can
Nitramin
Enerjetik
Materyallerin
Belirlenmesi
İçin
4Aminotiyofenol
ile Modifiye
Edilmiş Altın
Nanopartikül
Temelli
Kolorimetrik
Sensör
S-13
15:4516:00
Abdullah
Taner Bişgin
Sunset Yellow’un
İki Farklı Katı Faz
Dolgu Maddesi
Kullanarak Katı Faz
Ekstraksiyon
Metodu ile
AyrılmasıZenginleştirilmesi
ve Metotların
Karşılaştırılması
S-14
16:0016:15
Şener
Sağlam
S-15
16:0016:15
Timur Tongur
LC-MS/MS Cihazı
Kullanarak
Meyvelerde Pestisit
Analizi ve
Metot Validasyon
Çalışmaları
S-16
16:1516:30
Taner
Erkaymaz
Nitro-Aromatik
Enerjetik
Maddelerin oFenilendiaminAnilin
Kopolimeri
Kullanılarak
Elektroanalitik
Tayini
Gıdalarda GCMS/MS Cihazı
Kullanılarak
Çoklu Pestisit
Kalıntı Analiz
Yöntemlerinin
Geliştirilmesi
S-17
16:1516:30
Musa Uslu
S-18
16:3016:45
Erkan Aksoy
Krom
Türlemesi için
Aminlenmiş
Amberlit XAD –
4 Reçinesinin
Kullanımı
S-19
16:3016:45
Nil Özbek
16:4517:00
Osman
Çaylak
Aminlenmiş
Amberlit XAD –
4 Reçinesi ile
Hg(II)
İyonlarının Katı
Faz
Ekstraksiyonu
S-21
16:4517:00
Ersin Demir
Sıvı Kromatografi –
İndüktif Eşleşmiş
Plazma Kütle
Spektrometri Hibrit
Tekniği ile
Balıklardaki Civa
Türlerinin Hızlı
Tayini
Yüksek
Çözünürlüklü
Sürekli Işın
Kaynaklı Atomik
Absorpsiyon
Spektrometresi ile
Türk Şaraplarında
Florür Tayini
Asılı Civa Damla
Elektrot ile
Bupirimat
Fungisidin
Elektrokimyasal
Davranışının
İncelenmesi ve
Yöntemin Gıda
S-20
S-22
Nunumelerine
Uygulanması
17:0017:15
Murat Kılıç
ICP-MS Cihazı
Kullanılarak
Meyve
Sularında Eser
Element Tayini
ve Metot
Validasyonu
S-23
17:0017:15
Esra Yıldız
Yeni Bir Şelat Yapıcı
Ligand ile Birlikte
Çöktürme ile
Zenginleştirme
Sonrası Bazı Ağır
Metallerin FAAS ile
Tayini
S-24
17:1517:30
Diğdem Trak
Amberlite CG400 ile
Bakır(II)
İyonlarının
Zenginleştirme
Şartlarının
Araştırılması ve
Tayini
S-25
17:1517:30
Tanju Mutlu
Karadeniz Alabalığı
(Salmo coruhensis)
Dokularında
Yumuşak ve Sert
Su Koşullarında
Ağır Metal (Hg)
Birikiminin
Belirlenmesi
S-26
17:30-17:40 ARA
17:40-19:40 Poster Sunumları
19:45 Akşam Yemeği
Saat
09:0009:30
17 MAYIS 2014
Oturum 5/Salon A
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa Soylak, Prof. Dr. Özlem Söğüt
Konuşmacı
Konu Başlığı
Joanna Szpunar
Analytical Approaches for Element Speciation Studies in
Food
09:3009:45
09:4510:00
10:0010:15
10:1510:30
O. Yavuz Ataman
10:3010:45
10:45
11:00
Süleyman Akman
Mustafa Özdemir
Şeref Güçer
Güler Somer
Harun Muslu
Kodu
Ç-7
Analytical Chemistry, Archaeometry and Musea:
Approaches in Protecting Our Cultural Heritage
Kimya Açısından İş Sağlığı ve Güvenliği
S-27
Maruziyet Sınır Değerleri ve Kimyasal Risk
Değerlendirmeleri
Diferansiyel Puls Polarografisi ile Doğal Numunelerde
Bulunan As(V) İyonunun Dolaylı Tayini için Yöntem
Geliştirilmesi
Mikrodalga Plazma Optik Emisyon Spektrometri ile Türk
Şaraplarında Bor Tayini
İlaç Analizlerinde Spektrofotometrik ve Elektroanalitik
Yöntemler
S-29
S-28
S-30
S-31
S-32
11:00-11:30 Çay-Kahve Arası
Saat
11:3012:10
Oturum 6/Salon A
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erol Erçağ, Prof. Dr. A. Nur Onar
Konuşmacı
Konu Başlığı
Reşat Apak
Moleküler Spektroskopi ve Spektrofotometride Karşılaşılan
Sorunlar ve Çözüm Önerileri: (Sorulu-Cevaplı Sohbet
Toplantısı)
12:10-13:10 Çalıştayın Değerlendirmesi
13:10-14:00 Öğle Yemeği
14:00 Ballıca Mağarası Gezisi
19:30-23:00 Gala Yemeği, Plaket Töreni ve Ödül Töreni
Kodu
Ç-8
18 MAYIS 2014
08:00 Niksar Gezisi
12:00 Niksar-Öğle Yemeği
13:00 Tokat’a Hareket
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
384 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content