close

Enter

Log in using OpenID

" ,f )~. - mersin - mezitli ilçe millî eğitim müdürlüğü

embedDownload
GfK TÜKET‹C‹ PANEL‹
4. M‹LL‹ P‹YANGO ÇEK‹L‹fi KAMPANYASI
1
FORD
FOCUS
TREND X
1.6I 125PS 5K
5
APPLE
iPhone
5C
55
CANON
Powershot
A1400
1000 Kifliye
555
PUAN
29.09.2014 - 21.12.2014
Tarihleri Aras›nda Düzenli Bildirimde Bulun,
Bildirimde Bulundu¤un Her Hafta ‹çin
1 Çekilifl Hakk› Kazan!*
* “29.09.2014 (saat 00:01) - 21.12.2014 (saat 23:59) tarihleri aras›nda GfK Turkey Dan›flmanl›k ve Pazar Araflt›rma Hizmetleri’ne ücretsiz üye olup veya üyeli¤i devam eden, GfK’n›n
araflt›rma gerçeklefltirdi¤i tüketici al›flverifl al›flkanl›klar› ile ilgili üyelik sistemi üzerinden haftal›k olarak GfK’ya bildiren GfK Tüketici Paneli üyeleri, bildirimde bulunduklar› her hafta
için (Pazartesi’den – Pazar’a) bir çekilifl hakk› elde edeceklerdir.”
Bu kampanya, Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü’nün 17.09.2014 tarih ve
58259698-255.01.02/2825-7357 say›l› izni ile gerçekleflecektir.
GfK TÜKET‹C‹ PANEL‹
4. M‹LL‹ P‹YANGO ÇEK‹L‹fi KAMPANYASI
KAMPANYA KURALLARI
• Bu piyango GfK Turkey Dan›flmanl›k ve Pazar Araflt›rma Hizmetleri A.fi. taraf›ndan MP‹’nin
17.09.2014 tarih ve 58259698-255.01.02/2825-7357 say›l› izni ile MUC‹ZE TANITIM taraf›ndan
düzenlenmifltir.
• 29.09.2014-21.12.2014 (SAAT:00.01-23.59) tarihleri aras›nda Türkiye genelinde GfK Tüketici
Paneli’ne ücretsiz üye olup veya üyeli¤i devam eden, GfK’n›n araflt›rma gerçeklefltirdi¤i tüketici
al›flverifl al›flkanl›klar› ile ilgili üyelik sistemi üzerinden haftal›k olarak GfK’ya bildiren GfK Tüketici
Paneli üyeleri, bildirimde bulunduklar› her hafta için (Pazartesi’den – Pazar’a) bir çekilifl hakka
kazanacakt›r.
• Talihliler, 24.12.2014 saat 11:30’da Cumhuriyet Mh. ‹ncirlidede Cd. No.4 Kat: 2 Bomontifiiflli/‹stanbul (GfK Ofis Toplant› Salonu) adresinde noter huzurunda numaral› toplarla yap›lacak
çekiliflle belirlenecektir.
• Kampanya genelinde yap›lacak olan çekilifllerden; 1 Tüketici Paneli kat›l›mc›s› haneye 2014
MODEL FORD FOCUS III TREND X 5K 1.6I 125PS - BLAZER MAV‹, 5 Tüketici Paneli kat›l›mc›s›
haneye IPHONE 5C CEP TELEFONU (HAT VE KART DAH‹L DE⁄‹LD‹R), 55 Tüketici Paneli kat›l›mc›s›
haneye CANON POWERSHOT A1400 FOTO⁄RAF MAK‹NASI ikramiyesi verilecektir.
• ‹kramiye kazanan talihliler 26.12.2014 tarihinde Birgün gazetesinde ve www.gfkpuan.com internet
sayfas›nda yay›nlanacakt›r. Ayr›ca, asil ve yedek talihlilere posta yoluyla tebligat yap›lacakt›r.
10.01.2015 tarihinde mesai saati sonuna kadar baflvurmayan asiller ile 25.01.2015 tarihinde mesai
saati sonuna kadar baflvurmayan yedeklere ikramiyeleri verilemez. ‹kramiye görselleri temsilidir;
ürünlerin renkleri farkl›l›k gösterebilir, herhangi bir seçim yap›lamaz. Bu kampanya sadece GfK
Türkiye Tüketici Paneli üyeleri için geçerli olup, üyelik ücretsizdir.
• Çekilifle, 18 yafl›ndan küçükler kat›lamaz, kat›lm›fl ve kazanm›fl olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
Kat›l›mda ad, soyad, do¤um tarihi, adres ve telefon bilgileri eksik olanlara çekilifl hakk› verilmeyecektir.
Bir hane bir adetten fazla ikramiye kazanamaz. ‹kramiyeye konu olan eflya ve/veya hizmetin bedeli
içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler d›fl›ndaki vergi ve di¤er yasal yükümlülükler talihliler taraf›ndan
ödenir.
• Bir hanenin, çekilifl hakk› kazanabilmesi için, kampanya bitifl tarihi olan 21.12.2014’de, GfK
Tüketici Paneli’ne, aktif üyeli¤inin devam etmesi gerekmektedir ve “Al›flverifl Yapmad›m”, “Hastal›k”,
“Tatil” bildirimi yap›lan haftalar için çekilifl hakk› kazan›lamaz. Kampanya toplamda 12 çekilifl hakk›
ile s›n›rl›d›r. Bu piyangoya kat›lan herkes bu flartlar› kabul etmifl say›l›r.
Kampanya ile ilgili sorular›n›z ve detayl› bilgi almak için 0800 211 00 96 numaral› telefondan Ücretsiz
Destek Hatt›’m›za ulaflabilirsiniz.
www.gfkturkiye.com
www.gfkpuan.com
Ücretsiz Destek Hatt›
0800 211 00 96
GFK
001045
SMS
3848
@ Elektronik Posta
[email protected]
Posta
Telefon
PK. 222 34361 fiiflli/‹stanbul
0212 318 37 30
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 333 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content