close

Enter

Log in using OpenID

teknık sartname

embedDownload
TEKNIK SARTNAME
OKUL SIRASI VE SANDAL YESI (TAKIM)
50 ADET
Malzemelerin Ozeiligi:
-Ust tabla ,on perde ve ?anta rafi 18mm yonga levha uzeri laminat kaph olmahdir.
-Yan ayaklar 032xl,2mm boru profil, sira yanaklan 30*15*l,2mm elips borudan on kapamasi 0,8mm delikli
sa9tan, ayaklan birbirine baglayan kayitlar ise 30* 10* 1,2mm kutu profilden olus,mahdir.
-Okul sirasimn yanlannda ?anta asmak i9in 8mm transmiyon teli u §eklinde biikiilerek aski kaynatilmahdir.
-Sandalyenin sirt ve oturma kismi masif olmahdir.
-Metal kisimlar 02 1x1, 2mm boru profil olup elektrostatik firm boyali olmahdir.
-Genel boyutlar(Not-l): 800*500*710 mm olmahdir.
-Pvc kenar bandi veya Pvc gecme fitil:
-Ust tabla ve ?anta rafi tablasindan 4 kenan 2mm PVC, on perdenin 4 kenan 0,45mm pvc banth olmahdir.
-Akscsuar Malzenieleri(Cekmece yan kenan ve ray sistemleri, kulp, kablo kanal kapagi ve pabuclar,
mente§eler, raf pirimleri, aski cubuklan, kilit, baglanti elemanlan vb.):
-Masa yan ayaklann ve sandalyenin yere basan kismina sert plastikten imal edilen tapa ile baglanmi? olmahdir.
-Canta rafmin metal elips profillerinin a$ik uglari yine plastik tapa ile kapatilrms. olmahdir.
-Tablalar metal ayaga vidalarla baglanmahdir.
-Profil Boru(Not-l):
-Yan ayaklar 032xl,2mm boru profil, 9anta rafi metali 30*15*l,2mm elips borudan olu§mahdir. Sandalye
ayaklan 0 2 1x1, 2mm boru profilden olu§mahdir.
-Boya ve Vernik:
-Okul sirasi metal ayaklan kir,pas ve yagdan armdinldiktan sonra elektrostatik toz boya ile boyalamp firmlanmis
olmahdir.
-Boya kahnhgi en az 42fi'dur.
-Koltuk Ozellikleri
-Oturak ve sirt fontlan enjeksiyonda basilmis. sert plastik malzemeden olmahdir. Oturak alti ve sirt dis, kismi
plastik kapakla kapatilmis. olmahdir.
-Sungerler 45-55kg/m3yogunlukta kahpta basilmi§ olmahdir.
-Metaller 15x30x1. 5mm elips borunun §ekillendirilmesi ile iskelet olu§turulmu§ olmahdir.
- Ayak U9lannda plastik babu? takilmi§ olmahdir.
- iskeletin yanlannda plastik kapak ve birle§tirme kancalari mevcut olmahdir.
-Oturak ile sirt arasi kb'riik ile kapatilmi§ olmahdir.
-Kumas ve suni deri, kuma§ metraji: 0,78 m2 olmahdir.
-Koltuk yiiksekligi: En fazla 80cm olmahdir.
-Koltuk agirhgi: En fazla 7 kg olmahdir.
-Koltuk oturak yiiksekligi:46 cm fazla olmamahdir.
-Koltuk oturma derinligi: 47cm fazla olmamahdir.
-Koltuklann tUm o'lctileri:(± 3 cm) toleransh olmahdir.
-Canta raf yapisi: 18mm laminat kaph yonga levha olmahdir.
-Canta raf b'zelligi: Sira yanaklan 30* 15* 1,2mm elips borunun ve 6nttndeki 0,8mm kahnhgmdaki delikli sacin U
§eklinde biikiilmesi ve iizerine 18mm tablamn vida ile monte edilmesiyle olu§mahdir.
-Canta raf ebadi: Canta rafi tablasi 390*320 mm'dir. Bo§luk yiiksekligi 1 15mm'dir.
*Not: iSTEKLI FIRMA SIRA MALZEMESINE UYGUN 2 ADET OGRETMEN MASASINI, OGRENCl
SANDALYE KUMASININ AYNISINDAN YAPILMIS 2 ADET TEKERLEKLI VE KOLCAKLI
SANDALYEYI VE 120x360 CM EBATLARINDA EMAYE BEYAZ YAZI TAHTASINIDA
URUNLERLE RiRJLIK^E TESLIM EDECEKLERDtR.
SELQUK^
^Ankara Universitesi
Surekli Egitim Merkezi
IViudur
Y|Pd-I
Mudur Yardsmnsi
TEKNIK §ARTNAME
TOPLANTI MASASI
(1 ADET)
TEKNIK OZELLIKLER
-Masa oturum ortasmda siimenlik deri olmahdir.
-Masa list tabla alt tabla, ayak dikmeleri on tarafmda model verilmis olmahdir.
-Masamn orta tarafmda oval bisimde masadan 9ikmtih olmahdir.
-Masa tablalan mdf iizeri ahsap kaplama olmahdir.
-Masa komple govdesine polyester dolgu ve poliiiretan dolgu kansimi vernik atilmah, iiriin
zimparalandiktan sonra renklendirici ve masaya komple Akzo Nobel poliiiretan mat vernik
atilmahdir.
-Masaya once polyester vernik, eskitme boya ve en son ipek mat yat vernigi uygulanmahdir.
-Masamn deri rengi idarenin istedigi renkte olmahdir.
-Uriin montaji ve kurulumu firma tarafmdan yapilmahdir.
-Uriinler demonte olmahdir.
-Uriinler 5 yil garantili olmahdir.
-Firmamn ISO, IMALATA YETERLILIK, TSE belgeleri olmahdir.
-Kullamlacak olan mdf grubu iiriinler El belgeli olmahdir.
Prof.Dr.Mualla SELQUK
Ankara Oniversitesi
Siirekli Egitim Merkezi
MUdOr
TEKNIK SARTNAME
MiSAFIR KOLTUGU
(2 AD)
-Iskelet
: Giirgen agaci olup 5 yil garantili olmahdir.
-D6§eme siingeri
: 3 bolumlii siingerden olusmahdir.
l.Bolum ana iskelet 1.5'luk gri stingerle kaplanmahdir.
2.B6lum pontlara 5'lik gri stinger (32 danside) olmahdir.
3.Sirt bdlumiine 3'ltik gri stinger (32 danside) olmahdir.
4.Oturumdaki minder boltimtinde pembe siingerle koltuk tamamlanmahdir.
-Mekanik Boliimii:
Mekanizma her konumda kitleme 6'zelligine sahip olup ithal bir iiriin olmahdir.
-Amortisor : 3yil garantili olmahdir.
-Yildiz ayaklar 3 yil garantili olup ahsap dosemeli kromajh ve poliiiratan olarak 3 se9enek
bulunmahdir.
-Yalniz ahsap ve plastik kol uygulanmahdir.
-Misafir 6l9uleri: en 74cm ,boy :68cm ,yiik:98cm olmahdir.
Prof.Or.Mualla SELQUK
Ankara Qniversitesi
Surekli Egitim Merkezi
TEKNIK §ARTNAME
MAKAM KOLTUGU
-Iskelet: Giirgen agaci olup 5 yil garantili olmahdir.
-D6§eme siingeri:3 boltimlti siingerden olusmahdir.
l.Boliim ana iskelet 1.5'luk gri siingerle kaplanmahdir.
2.B6ltim pontlara 5'lik gri stinger (32 danside) olmahdir.
3.Sirt boltimtine 3'liik gri stinger (32 danside) olmahdir.
4.Oturumdaki minder boltimiinde pembe stingerle koltuk tamamlanmahdir.
-Mekanik Bolumii: mekanizma her konumda kitleme 6'zelligine sahip olup ithal bir iirtin
olmahdir.
-Amortisor :3yil garantili olup ithal olmahdir.
-Yildiz ayaklar 3 yil garantili olup ahsap dosemeli kromajh ve poliiiratan olarak 3
bulunmahdir.
-Yalmz ahsap ve plastik kol uygulanmahdir.
-Misafir o^tileri: en 74cm ,boy :68cm ,ytik:l 13cm olmahdir.
Prof.Dr.Mualla SELQUK
Ankara Oniversitesi
Surekli Editim M«rk«izi
MUdOr
TEKNIK SARTNAME
ugLU KANEPE (|
TEKNIKCEELLiKLER
Uiide kullamlan malzemeler: ahsap iskelet-ahsap ayak-32-28 dns singer-sunni deri veya kuma§
olmahdir.
-Koltuk }uksekligi: En fazla 76cm olmahdir.
-Koltuk derinligi:90cm olmahdir.
-Koltuk genisligi:238cm olmahdir.
-Oturma derinligi:60cm olmahdir.
-Oturma juzey genisligi: 180cm olmahdir.
-Arkahkust kenarm oturma juzeyinden juksekligi 76 cm olmahdir.
-Arkahk genisligi 238 cm olmahdir.
-Yildiz formlu ayakcapi olmahdir.
-SLingenOturaklar 14cm 32dns-sirt 5cm 28dns -di§ etrafi 1,4cm 28dns aunger olmahdir.
-Ko^aklar: kayin ahsapuzeri 5x28dns ainger olmahdir.
-Ayaklar ve tekerlekler: kayin ah§apuzeri vernikli malzeme olmahdir.
-Iskelet: nemi ahnmi§ kayin agacindan yerine gre zivanah g^rne tutkal ve zimba ile
birle§tirilmelidir.
-Mekanizma olmahdir.
-DG^emelik kuma§lar ve suni deri: suni deri %10 poliietan %90 pvc ve en az 530gr/m2kumas,polyester veya polyafm en az 220gr/m2 ve en az 40.000 asmma dayammh olmahdir.
-Gazh amortisi* olmahdir.
-Sac baglanti elemani saclan ile lamalar olmahdir.
-Profil Boru olmahdir.
Prof.Dr.Mualla SELQUK
Ankara Qniversitesi
Surokli Efiitim Morkozi
TEKNIK §ARTNAME
MAKAM TAKIMI
MASA ({
Masa 230x100x76 6l9iilerinde olmahdir. Ust tabla 30mm suntalam uzerine 30mm lik dort par9amn
kahnla§tinlmasi ile 60mm olup kenarlan 1mm pvc olmahdir. Ust tablada 100x65 6l9iilerinde siimen
bulunmahdir. Masa ayaklan 10cm kutu s.eklinde olup dis kisimlari 30mm, i9ler 18mm suntalam
olmalldlr. Ust tabla ile ayaklar arasmda ve ayaklarm yere basan kisimlarmda nikelaj goruniimlu
uygulamalar bulunmahdir. Masa on paneli 18mm suntalam olup iist tablaya temas etmelidir. On panel
uzerine ozel tasarlanmi§ kapitone uygulamasi yapilarak yapi§tirilmahdir. Masa demonte olmahdir
ETEJER
Etejer 100x55x76 6l9iilerinde olmahdir. Ust tabla 30mm suntalam uzerine 30mm lik suntalamlann
kahnlas.tinlmasi ile 60mm 9er9eve §eklinde ve 19! 80x31cm 6l9ulerinde siimenli olmahdir. list tabla
kenarlarl 1mm pvc olmahdir. Ayaklan 10cm kutu §eklinde olup di§ kisimlari 30mm, i9ler 18mm
suntalam olmahdir. Masa ile ayaklar arasmda ve ayaklarm yere basan kisimlarmda nikelaj gorunumlii
uygulamalar mevcut olmahdir. Kapak ile ayaklarm iistii 30mm suntalam olup kenarlan 2mm pvc
olmahdir. Arkahk 8mm, diger yerleri 18mm suntalam olup 0,60mm pvc olmahdir. Kapak kenarlan
2mm pvc olup kapakta stoperli mentese kullamlmahdir. Kapaksiz olan a9ik kisimda bir adet hareketli
raf bulunmahdir.
SEHPA
Sehpa 90x60x45 6l9ulerinde olmahdir. Ust tabla 30mm suntalam uzerine 30mm lik suntalamlann
kahnlas.tirilmasi ile 60mm 9er9eve §eklinde ve i9i 70x36cm 6l9iilerinde sumenli olmahdir. Ust tabla
kenarlan 1mm pvc olmahdir. Ayaklar 48mm suntalam olup kenarlarl 1mm pvc olmahdir. Ayakiistii,
gazetelik ve ara baglanti 18mm suntalam olup kenarlan 0,60mm pvc olmahdir. Demonte olmahdir.
DOLAP (4
Dolap 233,8x40x122,2 6l9iilerinde olmahdir. Ust tabla 60mm kahnla§tirma olup kenarlan 1mm pvc
olmahdir. Dolap ayaklan 10cm kutu §eklinde olup di§ kisimlari ve J9leri 18mm suntalam olmahdir.
Ust tabla ile ayaklar arasmda ve ayaklarm yere basan kisimlarmda nikelaj goruniimlu uygulamalar
mevcut olmahdir. Arkahk 8mm dir. Govde 18mm suntalam olup kenarlan 0,60mm pvc olmahdir.
Kapaklar 8mm lik suntalamlann kalmla§tirilmasi ile 16mm 9er9eve §eklinde olup i9erisine deri
yerle§tirilmi§ olmahdir. Kapaklann i9 yiizleri diiz olmahdir. Kapak kenarlan 2mm pvc dir. Stoperli
mente§e kullamlmahdir. Yan kapakh kisimlarda iki§er adet, orta kapakh kisimda bir adet hareketli raf
mevcut olmahdir. Demonte olmahdir.
KESON (i Adi,)
Keson 42,2x52x64 6l9iilerinde olmahdir. Ust ve alt tablasi 30mm suntalam olup kenarlan 2mm pvc
olmahdir. Arkahk 8mm, diger yerler 18mm suntalamdir. Keson dort 9ekmeceli olup en iist 9ekmecesi
kalemlikli olmahdir. £ekmece raylan sert kapanmayi engelleyen tandem ray olup 9ekmecelerin yavas,
kapanmasini ve daha rahat 9ah§masmi saglamahdir. Kalemlik haricindeki 9ekmeceler merkezi kilitli
ve i9 alt tabanlan deri kaph olmahdir. Keson tekerli olup seyyar olmahdir.
TEKNIK §ARTNAME
TOPLANTI MASASI IglN KOLTUK
TEKNIK OZELLIKLER
-TAHTALAR: 12M M (±2MM)KALINLIGINDA KAYIN PAPELLERJN FORM VERILEREK
KALIPTA MONOBLOK OLARAK BASILIP UZERJNE DO$EME UYGULAMASI
YAPILMALIDIR.
-SUNGERLER: OTURAK VE SIRT KISMINDA 4-8CM ARASINDA 25-28 DNS SUNGER
KULLANILMALIDIR.
-KOLLAR:
ALUMINYUM ENJEKSIYON BASKILI OLMALIDIR.
-MEKANIZMA:OTURAK, A§AGI-YUKARI HAREKETLl VE ISTENILEN YERDE
SABITLEMELi 360 DERECE DONERLI OLMALIDIR.
-SIRT:
SALINCAK HAREKETLi VE ISTENILEN YERDE SABiTLENMELIDIR.
-AMORTiSOR:GAZLI KONIK GE£MELl OLMALIDIR.
-AYAKLAR:
ALUMINYUM POLiSAJLI YILDIZLI OLMALIDIR.
-TEKERLEKLER:5 ADET HAREKETLI TEKERLEKLI OLMALIDIR.
-DO§EME:
SUNI DERi DiKI^LE §EKiLLENDiRILMELiDiR.3,8 M2 KOLTUK
AGIRLIGI 21 KG OLMALIDIR.
KOLTUK YUKSEKLtGi:EN FAZLA 90CM OLMALIDIR.
KOLTUK OTURMA YUKSEKLIGi:EN FAZLA 45CM OLMALIDIR.
KOLTUK OTURMA GENl§LlGi:56CM OLMALIDIR.
KOLTUK OTURMA DERlNLlGi:66CM OLMALIDIR.
KOLTUK OLgtJLERJNDE (±3CM) TOLERANS OLMALIDIR.
1
DEMiZ
Prof.Dr.Muatla SELQUK
' 'u^r'"""" ~"™
**" Mft™ Ve[fJt!Si SurekH Egitim M«rkezi
S»K*&$ffa Merkezi
/-SfiSiUrYardJmc.si
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
397 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content