close

Enter

Log in using OpenID

30/01/2014 TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK

embedDownload
30/01/2014
TAPU VE KADASTRO XV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI
HİZMET ALANININ KULLANIMINA İLİŞKİN
TALİMAT
BİRİNCİ BÖLÜM
Tanım, Kapsam Amaç
MADDE 1
Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğü Ek Hizmet Binasında bulunan ve geçici ikamet,
dershane ve toplantı amacıyla kullanılan yere Hizmet içi Eğitim Alanı denir.
MADDE 2
Bu îç Genelgenin amacı, geçici ikamet amacıyla kullanılan yatakhane, Eğitim alanı ve bu
yerlerle ilişkili diğer alanların kullanımı, yönetimi, buralardan kimlerin ne şekilde yararlanacağı ve
işletim kurallarını belirlemektedir.
İKİNCİ BÖLÜM
MADDE 3
Hizmet İçi Eğitim Alanının yönetimi İlgili Bölge Müdür Yardımcısı başkanlığında, ilgili
Şube Müdürü ve görevlendirilecek iki personelden oluşan 4 kişilik Yönetim Kurulu tarafından
yürütülür.
Yatakhaneye Kabul Şartları
MADDE 4
a) Yatakhaneden hizmet içi eğitim programına alman kişilerin kalması esastır.
Ayrıca, eğitim olmayan dönemlerde:
b) Tapu ve Kadastro teşkilatında halen çalışmakta olan personeller ile emekli olan
personellerin kendisi, eşi, çocukları ile anne ve babası,
c) Halen çalışmakta olan kamu personelleri,
d) Bunların dışında Yetkili birim Amirinin bilgisi dahilinde yatakhanenin müsait olması
durumunda teşkilatımız personeli olmayan kişilere de yer tahsis edilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yararlanacakların Uymak Zorunda Olduğu Kurallar
MADDE 5
a) Yatakhanede kalacağı süreyi bir gün öncesinden görevliye bildirmek.
b) Müsaade edilen sürenin bitiminde her hangi bir uyarıya gerek kalmadan yatakhaneyi
terk etmek,
c) Yatakhanede kalan diğer kişileri her ne şekilde olursa olsun rahatsız etmemek, örf ve
adetlere görgü kurallarına aykırı davranışta bulunmamak,
d) Görevlilerin ikazlarına uymak, görevliyle olabilecek olumsuzlukları yetkili birim
Amirine bildirmek.
e) Temizliğe uymak ve durumu bozacak hareketlerden kaçınmak,
0 Yatakhane için uygulanan güvenlik talimatına tam olarak uymak,
g) Demirbaş eşyayı ve mefruşatı düzenli kullanmak,
h) Ücretini eksiksiz olarak ödemek,
i) Yatakhaneyi boşaltırken görevliye bildirmek,
j) Toplu yaşam alanı ve kapalı resmi yerlere ilişkin genel mevzuat kurallarına uymak
Gelirler ve Giderler Hesabı
MADDE 6
Yatakhanenin gelirleri, faydalananların yatak ücretlerinden ibarettir.
MADDE 7
Yatakhanenin hesap özetleri 3 ay sonunda, Yönetim tarafından Bölge Müdürünün bilgisine
sunulur ve düzenlenen evraklar düzenli olarak dosyalanır.
MADDE 8
Yatakhanenin gelirleri ile giderlerinin eşit olması esastır. Farklar bir sonraki yıla devredilir.
Bu işlemlerde hesapların kapatılması 31 Aralık sonu itibari ile yapılır. Düzenlenen belgeler, ilgili
birimlere gönderilir.
Yatakhanenin Yatak Ücretlerinin Tespiti
MADDE 9
Maliye Bakanlığınca belirlenen tebliğdeki fiyatlar dikkate alınarak Bölge Müdürlüğümüzce
günün şartlarına göre her mali dönem başında yeniden düzenlenebilir.
Hizmet îç i Eğitim Alanının, Bakım, Onarım ve İhtiyaç M alzemelerinin Temini
MADDE 10
Bu yerin kullanımı nedeniyle ihtiyaç duyulan harcamalar yönetimin alacağı kararla mutlaka
fatura, fış ve benzeri yasal belgelere dayanılarak yapılması, gider belgelerinin işletme defterine
kaydedilmesi gereklidir. Sarfa ve kayda tabi ve yatakhaneye ait belge arkalarının harcama yapan
ilgili ve yönetim tarafından harcama nedeni açıklanarak onaylanması gerekir. Yatakhaneye ilişkin
aylık abone giderleri (Elektrik, Doğalgaz, Su, v.s.) ile küçük çaplı alım ve temizlik malzemesi gibi
rutin alımlar, ilgili hesaptan İlgili Şube Müdürü imzasıyla, bu iş için görevlendirilen personeller
tarafından çekilecektir.
MADDE 11
Yatakhane gelirlerinden öncelikli olarak yatakhane giderleri karşılanır. Artan bir gelir
olması halinde ise, Bölge Müdürlüğü ve bağlı Müdürlüklerin aciliyet gerektiren ve o an içinde
ödenek temin edilemeyen durumlarda hizmetin aksamaması için yönetimin teklifi ve Bölge
Müdürü’nün onayı ile harcama yapılabilir.
Yatakhane Ücretlerinin Tahsili ve
Teslim i MADDE 12
Yatakhane ücreti, yatakhanede kalanlardan ücret tarifesi üzerinden tahsilât makbuzu ile
tahsis edilir. Tahsis edilen ücretler ertesi gün (iki gün sonra) görevli personel tarafından
yatakhanenin bankadaki ilgili hesabına yatırılır.
Hizm et İçi Eğitim Alanı Görevlisinin Görev ve sorum lulukları
MADDE 13
a) Eğitim Salonu,tuvaletler, ara koridorlar ve yatakhanenin düzen, intizam ve
temizliğini yapmak, sağlamak,
b) Bu alanlardan faydalananların şikâyetlerini ilgililere aktarmak ve gidermek,
c) Bu alanda çıkabilecek yangın ve sabotajlara karşı gerekli önlemleri almak ve
ilgililere zamanında bildirmek.
d) Yatakhane Günlük Kayıt Defterini tutmak
e) Ek hizmet binası ve deponun güvenliğini sağlamak, gerektiğinde temizliklerini yapmak.
Yatakhanede Tutulacak Kayıtlar ve Kullanılacak Formlar
MADDE 14
a) Yatakhane Günlük Kayıt Defteri
b) İşletme Defteri
c) Gelir Gider belgeleri dosyası
d) Taşınırlar (Demirbaş) Defteri
e ) 3' er aylık ve Yıllık gelir gider özeti (Bilanço) onaylan dosyası.
Geçici Maddeler
MADDE 15
Bölge Müdürü Yardımcısı Adem TELTİK, Destek Hizmetleri Şube Müdürü Mehmet Ali
DEMİRBAŞ, Bilgisayar İşletmenleri Yüksel ERGİN ve Metin UZUNKÖPRÜ' den oluşan
Komisyon 18/01/2014 tarihli ve 28886 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Sosyal Tesislerine
ilişkin Tebliğ (2014-3) esas alınarak ve mevcut koşullara göre fiyatlandırma yapacaklardır.
Yatakhanedeki demirbaş nitelikli tefrişatm sayım, devir teslim belgelerinin tanzimi ve kontrolünü
sağlayacaklardır.
Ayrıca yeni bir görevlendirme yapılana kadar:
1. Ek Hizmet Binası ve Bahçesi, Yatakhane ortak kullanım alanlarının genel düzeni ve
temizliği, ihtiyaçların tespiti ve yetkiliye bildirmesi, düzenlenen belgelerin usulüne uygun
düzenlenip düzenlenmediği, buradaki görevlilerin sevk ve idaresi Bilgisayar İşletmeni
Yüksel ERGİN tarafından yürütülecektir.
2. Yatakhane Günlük Kayıt defterinin tutulması, tahsil edilen ücretler karşılığında gelir
makbuzlarının hazırlanması. Genel güvenlik, bakım temizlik işlemleri ve yetkililerce
verilen diğer görevleri yapmak üzere İşçiler Ekrem TUNÇDEMİR, Zeki ARSLAN ve
Arslan KESER görevlidir.
3. Bankada hesap açılması, bu hesaplara yatakhane gelirlerinin yatırılması, ihtiyaç için
çekilip ödenmesi ve bu işlemlerin işletme defterine kayıt edilmesi, Bilgisayar İşletmeni
Metin UZUNKÖPRÜ ve Haşan BİLİCİ'nin görev ve sorumluluğundadır.
MADDE 16
Yatakhane talimatnamesinin uygulanabilirliğinin temininde, Maliye Bakanlığının bu
konudaki tebliğleri de dikkate alınarak Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürlüğünce yürütülür.
Yürürlük
MADDE 17
Bu talimat 01/02/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 18
Bu talimat hükümlerini Tapu ve Kadastro XV. Bölge Müdürü yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
79 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content