close

Enter

Log in using OpenID

Bunlar Bizim Kazanımlarımız

embedDownload
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF OCAK - ŞUBAT AYI KAZANIMLARI
Türkçe























Dinlediklerinin konusunu belirler.
Dinledikleri ile ilgili kendi yaşantısından ve günlük hayattan
örnekler verir.
Dinledikleri konulara ilişkin sorular sorar ve sorulara cevap
verir.
Topluluk önünde konuşur.
Konuşmalarında beden dilini kullanır gereksiz
hareketlerden kaçınır.
Konuşmak için hazırlık yapar kelimeleri yerinde ve
anlamlarına göre kullanır.
Kendisini, ailesini ve çevresini tanıtır.
Noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.
Kurallarına uygun sessiz okur.
Okuduğuna dikkatini yoğunlaştırır.
Ön bilgilerini kullanarak okuduğunu anlamlandırır.
Metinde verilen ipuçlarından hareketle, karşılaştığı yeni
kelimelerin anlamlarını tahmin eder.
Okuma öncesi, okuma sırası ve sonrasında metinle ilgili
soruları cevaplandırır.
Destekleyici ve açıklayıcı ifadeleri dikkate alarak okur.
Okuduklarının konusunu belirler.
Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.
Yazılarında yazım kurallarını uygular.
Yazılarına başlık koyar. İstediği bir konuyla ilgili yazı yazar.
Görsellerden faydalanarak metinler yazar.
Görsellerden yararlanarak metnin içeriğini tahmin eder.
Metin ve görsel ilişkisini sorgular.
Çevresindeki sosyal olayları anlamlandırır ve yorumlar.
Olaylar karşısında yaşadığı duygu ve düşünceleri
belirtir.
Matematik
Doğal Sayılar
 Toplamları 100’ü geçmeyen, 10 ve 10’un katı
olan doğal sayıların toplamını zihinden bulur.
 Toplamları 50’yi geçmeyen iki doğal sayıyı
zihinden toplar.
 İki basamaklı doğal sayıların hangi onluğa daha
yakın olduğunu belirler.
Doğal Sayılarda Toplama İşlemi
 Toplamı 100’e kadar olan iki doğal sayının
toplamını tahmin eder ve tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
Uzunlukları Ölçme
 Uzunlukları metre ve santimetre birimleriyle
tahmin eder ve tahmini ölçme sonucuyla
karşılaştırır.
 Metre ve santimetre birimleriyle ilgili problemleri
çözer ve kurar.
Doğal Sayılarda Çıkarma İşlemi
2.Onluk bozmayı gerektiren iki doğal sayının
farkını bulur, onluk bozmanın ne anlama geldiğini
modellerle açıklar.
3.100’den küçük ve 10’un katı olan iki doğal
sayının farkını zihinden bulur.
4.100’e kadar olan doğal sayılarla yapılan çıkarma
işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem
sonucuyla karşılaştırır.
5.Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde
verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.
6.Doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini
gerektiren problemleri çözer ve kurar.
Hayat Bilgisi
B. 2. 8. Sağlıklı büyüme ve gelişme ile kişisel bakım, spor,
dengeli ve düzenli beslenme arasındaki ilişkiyi açıklar.
B. 2. 9. Yemek yerken uyulması gereken görgü kurallarının
nedenlerini açıklar.
B. 2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve
haftalık plan yapar ve plana uyar.
B. 2.11. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.
B. 2. 12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle
ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı
kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.
B.2.15. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları
gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.
B.2.16. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş
bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.
B.2.17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine
katkıda bulunur.
B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek aile
içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.
B2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur
ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.
B.2.20. Kişisel eşyalarını ve başkalarının eşyalarını neden
özenli kullanması gerektiğini açıklar.
B.2.21. Çeşitli ortamlarda başkalarıyla iletişim kurarken
hangi duyu organlarında yararlandığını açıklar.
B.2.22. Duygularını kontrol ederek uygun biçimde ifade
eder.
B.2.23. Ailesi, akrabaları ve yakın çevresinde etik
değerlere ne kadar önem verdiğini gözlemleyerek etik
davranışların güven duygusunu nasıl güçlendirdiğini ve etik
ölmeyen davranışların da geven duygusunu nasıl
zedelediğini açıklar.
B.2.24. Çevresindekilerin kabul edilemeyen önerileriyle
karşılaştığında etkili reddetme davranışını sergiler.
B.2.25. Evde uygun bir öğrenme ortamı yaratmak için
büyüklerinden yardım alır.
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF OCAK - ŞUBAT AYI KAZANIMLARI
Gezi
Performans Görevi
Proje Ödevi
Özel Hedef
Etkinliklerimiz
Etkinliklerimiz
 İp bağlama

Yeni Yıl (1 Ocak)
 Süreli yayın köşesi
hazırlama

Enerji Tasarrufu Haftası
etkinlikleri ( Ocak ayının
ikinci haftası)
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2.SINIF OCAK - ŞUBAT AYI KAZANIMLARI
Drama
Görsel Sanatlar
Bilişim Teknolojileri
Müzik
Beden Eğitimi
 Okunan masal ya da hikâyeyi
canlandırırken hayalinde
canlandırdıklarını anlatır.
 Yeni bir masal ya da hikâye
oluşturur.
 Yeni oluşturulan masal ya da
hikâyeyi canlandırır ve
düşüncelerini ifade eder.
 Yeni oluşturulan masal ya da
hikâyeyi farklı sanatsal
yollarla ifade eder.
 Yığma, dizme ve yerleştirme
işlemlerini yapar.
 Basit geometrik şekilleri tanır.
 Basit geometrik şekilleri
görsel çalışmalarında kullanır.
 Duygu, düşünce ve
izlenimlerini çeşitli görsel
sanat teknikleri ile ifade eder.
 Ana renkleri tanır.
 Çalışmalarını sergilemekten
ve bu duyguyu
çevresindekilerle
paylaşmaktan haz alır.
 Renkle doldur aracını kullanır.
 Kutuları doğru renklere boyar.
 Yapılan bir resmin saklanacağı
ortamları bilir.
 Yapılan bir resmi kaydeder.
 Yapılan bir resmi dosya
menüsünden kaydeder.
 Kaydedilen çalışmayı “Aç”
komutu ile açar.
 Kaydedilen çalışmanın çıktısını
alır.
 Çizilen bir resmi kopyalayabilir.
 Kopyalanan resmi başka bir
yere yapıştırabilir.
 Yapılan bir resme metin
ekleyebilir.
 Simetri kavramını bilir ve
konuyla ilgili etkinlikleri yapar.
 Belirli gün ve haftalarla ilgili
müzik etkinliklerine katılır.
 Öğrendiği müziklere
yarattığı basit ritim
çalgılarıyla eşlik eder.
 Dinlediği öyküdeki olayları
farklı materyaller kullanarak
canlandırır.
 Ses ve nefes çalışması
yapılır.
 Dağarcığındaki müzikleri
anlamlarına uygun hız ve
gürlükte söyler.
 Öğrendiği müzikleri birlikte
seslendirir.
 Ortama uygun müzik
dinleme ve yapma
kurallarını uygular.
 Vücut bölümlerinin ve
tamamının hareketlerini
açıklar.
 Efor kavramına göre
vücudunun nasıl hareket
edeceğini açıklar.
 Oyunda basit stratejileri ve
taktikleri oyun kuralları
doğrultusunda kullanır.
 İlke ve kurallar doğrultusunda
etkinlikler sergiler.
Performans Görevi
Performans Görevi
Performans Görevi
Proje Ödevi
Proje Ödevi
Proje Ödevi
Gezi
Gezi
Gezi
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2.SINIF OCAK AYI KAZANIMLARI













Hayvan kelimelerini öğrenir ve yazar.
Hangi hayvanın neler yapabildiğini yazar.
Vahşi hayvanları özelliklerine göre tanımlar ve sınıflandırır.
Farklı türdeki hayvanların neler yapabildiklerinden bahseder ve hayvanları tanımlamak
için sorular sorar.
Hayvanlarla ilgili hikâye dinler, okur ve canlandırır.
Konu ile ilgili dinleme/ dinlediğini anlama ve uygulama etkinlikleri yapar.
Hayvanların vücut bölümlerini öğrenir.
Öğrendiği hedef dili okuyabilir, okuduğunu anlayabilir, yazar ve doğru telaffuz eder.
Okuma çalışmaları yapar ve dinlediklerini pekiştirmek amaçlı canlandırmalar yapar.
Ses bilgisi ile ilgili çalışmalar yapar.
Project Umbrella adlı bilgisayar destekli İngilizce dil öğretim programını kullanarak dört
beceriyi geliştirecek etkinlikler yapar.
İngilizce verilen yönergeye göre çizim yapar.
Hayvanlarla ilgili iki şarkı öğrenir.
Incredible English : dolphin, bat, zebra, crocodile, snake, parrot, penguin, monkey, lion,
giraffe, wings, feathers, tail, beak, strech, slide, easy.












It can …
It can’t…
Can it …? Yes/No.
It’s got …
Can you guess?
I know!
Let’s play a game!
Can you …. like me?
Easy!
My turn.
Your turn.
Are you ready!
“The Monkey says…”
“Wave like a penguin…”
Bunlar Bizim Kazanımlarımız
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
2.SINIF ŞUBAT AYI KAZANIMLARI


















Küçük oyuncaklar ve okul eşyalarını öğrenir ve yazar.
Yeni öğrendiği kelimeleri dinleyerek ayırt edebilir.
Kelimelerin İngilizcede nasıl çoğul yapıldığını ayırt eder.
Kitabın karakterleri hakkında daha çok bilgi edinir ve tanır.
Küçük oyuncakları ve okul eşyalarını özelliklerine göre sınıflayabilir.
Alışveriş yapmak istediğinde nasıl soru sorması gerektiğini ve nasıl cevap vermesi
gerektiğini öğrenir.
Örnek bir doğum günü partisi için gereken malzemeleri sayabilir.
Konu ile ilgili hikâye örgüsünü canlandırabilir.
Alışveriş sırasındaki diyaloglarla ilgili ikili çalışmalarda diyaloglar üretebilir,
canlandırmalar yapar.
Öğrendiği hedef dili okuyabilir, doğru telaffuz edebilir.
Ses bilgisi ile ilgili çalışmalar yapar.
İngiltere’de kullanılan para birimi olan “pound” hakkında bilgi edinir.
Bu para birimi ile ilgili toplama-çıkarma işlemleri yaparak istediği oyuncaklara fiyat
koyup canlandırmalar yapabilir.
Verilen yönergeye göre çizim yapabilir, ipuçları yardımı ile tahmin becerisini
kullanabilir.
Project Umbrella adlı bilgisayar destekli İngilizce dil öğretim programını kullanarak
dört beceriyi geliştirecek etkinlikler yapar.
Aile ve arkadaşlara karşı duyarlı olmakla ilgili bir şarkı öğrenir.

Incredible English: sticker , rubber, badge, balloon, figüre,
sharpener, marble, felt tip, dinosaur, key ring, pound, penny, coin.











Singular / plural
She has got….
He has got….
I’ve got….
There is… / are…
Can I have ….?
Yes ,here you are. / No, sorry.
How much…? / How many …?
We need…
He/ she is next/ between…
Where are you from?
“I want stickers…”
“Let’s make a card for mum…”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
529 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content