close

Enter

Log in using OpenID

Ürünün içerik detayı için TIKLAYINIZ

embedDownload
49
YÖNETİM BİLİMİNDE
İNSAN
TEORİ
Ömer Livvarçin - Dilek Kurt
Beta
I
Yayın No
: 2641
İşletme-Ekonomi Dizisi : 548
1. Baskı – Mart 2011 – İSTANBUL
2. Baskı – Şubat 2012 – İSTANBUL
2. Baskıdan Tıpkı 3. Baskı – Kasım 2014 – İSTANBUL
ISBN 978 - 605 - 377 - 665 - 9
Cop­yright© Bu ki­ta­bın bu ba­sı­sı­nın Tür­ki­ye’de­ki ya­yın hak­la­rı BE­TA Ba­sım Ya­yım Dağı­tım A.Ş.’ye ait­
tir. Her hak­kı sak­lı­dır. Hiç­bir bö­lü­mü ve pa­rag­ra­fı kıs­men ve­ya ta­ma­men ya da özet ha­lin­de, fo­to­ko­pi,
fak­si­mi­le ve­ya başka her­han­gi bir şe­kil­de ço­ğal­tı­la­maz, da­ğı­tı­la­maz. Nor­mal öl­çü­yü aşan ik­ti­bas­lar
ya­pı­la­maz. Nor­mal ve ka­nu­nî ik­ti­bas­lar­da kay­nak gös­te­ril­me­si zo­run­lu­dur.
Dizgi
: B e t a B a s ı m A Ş .
Bask› - Cilt
: Yaz›n Bas›n Yay›n Matbaac›l›k Trz.Tic.Ltd.fiti. (Sertifika No: 12028)
İkitelli Çevre Sanayi Sitesi 8. Blok No: 38-40-42-44
Başakşehir/‹STANBUL
0212 565 01 22 - 0212 565 02 55
Ka­pak ve Portre : Mesut Yavuz
Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş. (Sertifika No: 16136)
Narlıbahçe Sok. Damga Binası No.: 11
Cağaloğlu - İSTANBUL
Tel : (0-212) 511 54 32 - 519 01 77
Fax: (0-212) 511 36 50
www.betayayincilik.com
II
ÖNSÖZ
Hepimiz gerek mensubu olduğumuz kuruluşlarda, gerekse kişisel yaşamlarımızda her gün tanınmış yönetici ve ünlü bilim adamlarının geliştirdikleri
yeni bilgi, kuram ve uygulamalarla karşılaşıyoruz. Çeşitli yönetim düşünce
ve uygulamaları bizlere giderek yayılan dalgalar halinde ulaşmakta; çoğu
kez yaşantılarımızda derin izler bırakabilmektedir. Bunların etkisinde, bazen
yönetim biçimlerimizi, bazen de kişisel yaşantılarımızı yeniden düzenlemek
zorunluluğunu duyarız. Çoğu kez, eski yönetim düşünce ve yaklaşımlarının
yerine yenilerini koymak, hatalarımızı ya da eksiklerimizi fark edip, eski alışkanlıklarımızı terk etmek kaçınılmaz olabilmektedir.
Örgüt ve yönetim alanında var olan ve sürekli olarak değişmekte olan düşünce ve uygulamaları etkileyen çok sayıda bilim adamı bulunmakla beraber,
bunlardan bazıları yaptıkları katkılarla çok daha derin ve kalıcı izler bırakabilmişlerdir. Literatürde “guru” ya da “duayen” gibi sözcüklerle anılan bu
yönetici ve bilim adamları, “örgüt ve yönetim bilimi”nin de temel taşları olmuşlardır. Başka bir deyişle, örgüt ve yönetim bilimi bu alana damgalarını
vurmuş olan “yönetim guruları”nın geliştirdikleri düşünce, kuram ve uygulamaların oluşturduğu temel üzerinde bugünkü olgunluk düzeyine ulaşabilmiştir.
Yönetim, genellikle başarının görünmez unsuru olarak anılır. Büyük düşünceler, modeller ve kuramlar, başarılı yöneticiler tarafından uygulama alanına
aktarılmadıkça fazla anlam taşımazlar. Ancak kuramsal temellere dayalı olmayan yönetimin de sürdürülebilir başarılar elde etmesine olanak yoktur. Bu
nedenledir ki; örgüt ve yönetim dışında çeşitli bilim dallarında eğitim görmüş
olan binlerce yöneticinin, çok geçmeden, örgüt ve yönetim biliminin esaslarını öğrenmek üzere işletme yüksek lisans (MBA) çalışması yapma gereğini
duyduklarını görüyoruz.
Yönetim alanında, müspet bilimlerden farklı olarak, kesin yasa, evrensel formül ya da ilkeler yoktur. Yeni teknolojinin yol açtığı yeni gereksinimler, yönetime ilişkin yeni düşünce ve uygulamaların da ortaya çıkmasına yol açmaktadır.
Hızla değişen bir çevrede gereksinim duyulan yeni yönetim düşünce ve uygulamaların gelişmesine yön veren ve bunların yayılmasına ve benimsenmesine yol
açan düşünürler ya da yönetim guruları, genellikle, yeni yaklaşımlarıyla örgüt
yönetiminde önemli farklılıklar yaratabilmektedirler. Yönetim guruları; işletIII
me uzmanları, yönetim entellektüelleri ya da en son ve en iyi yönetim düşüncelerinin öncüleri olarak da anılabilmektedirler.
Yeditepe Üniversitesi İngilizce İşletme Doktora Programı’nın öncüleri olan Dr.
Ömer Livvarçin ve Dr. Dilek Kurt’un girişimleriyle, “Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori” başlığı altında gerçekleştirilen bu çalışma, kanımca ülkemizde
örgüt ve yönetim alanında var olan önemli bir boşluğu dolduracaktır. Bu kitap,
ülkemizde gerek yöneticilerin, gerekse örgüt ve yönetim alanında çalışmalarını
yürütmekte olan genç akademisyenlerin ve öğrencilerin bilgi gereksinimlerini
fazlasıyla karşılayabilecek niteliktedir.
Kitapta yer alan 49 yönetim gurusu, yönetimin farklı alanlarından özenle seçilmiş bilim adamlarını kapsamaktadır. Seçilen bilim adamları ya da yönetim uzmanları, örgüt ve yönetiminin belirli alanlarında, kendi dönemlerinin öncülüğünü yapmış; geliştirdikleri düşünce, kuram ve uygulamalar giderek evrensel
bir nitelik kazanmış; günümüzde dünyanın her tarafında okunan, yakından
tanınan ve katkıları örnek alınan öncüler olmuşlardır.
Kitapta; seçilmiş olan her yönetim gurusunun kısa biyografisi, örgüt ve yönetim bilimine katkı sağlamış olan akademik çalışmaları ve ön plana çıkmış
olan model, kuram ya da uygulamaları özetlenmektedir.
Kitapta yer alan yönetim guruları şunlardır:
Abraham Harold Maslow, Adam Smith, Alfred DuPont Chandler, Alvin Toffler,
Charles Handy, Chester Irving Barnard, Chris Argyris, Clayton M. Christensen,
Daniel Goleman, Douglas McGregor, Edgar H. Schein, W. Edwards Deming,
Lillian Moller Gilbreth and Frank Bunker Gilbreth, Frederic W. Taylor, Gary P.
Hamel, Geert Hendrik Hofstede, George John Elton Mayo, Henry Mintzberg,
Herbert Alexander Simon, Igor Ansoff, Irving Janis, James D. Thompson, James
G. March, Jay W. Forrester, Jeffrey Pfeffer, John Maynard Keynes, John Paul
Kotter, Jules Henri Fayol, Karl E. Weick, Karl Heinrich Marks, Kenichi Ohmae,
Kurt Z. Lewin, Mary Parker Follett, Max Weber, Michael E. Porter, Michael Martin Hammer, Muzaffer Şerif Başoğlu, Peter F. Drucker, Peter M. Senge, Philip
Kotler, Philip Selznick, Robert King Merton, Robert S. Kaplan, and David P.
Norton, Robert Owen, Rosabeth Moss Kanter, Sumantra Ghoshal, Tom Peters,
Warren Gameliel Bennis, William G. Ouchi.
Kitabın yazılmasına katkıda bulunan yazarların tamamı, iki öğretim görevlisi dışında, Yeditepe Üniversitesi İngilizce Doktora Programı’nın öncüleri ve
arkadaşlarımızdır. Bu kitap, Doktora programlarını sabırla ve büyük özverilerle yürütüp, yaptıkları araştırmalar, yayınladıkları makaleler ve yazdıkları
Doktora tezleri ile gerek ülkemizin, gerekse uluslararası yönetim, pazarlama, finans ve örgütsel sorunlarının çözümüne ışık tutan bu arkadaşlarımızın
oluşturduğu ailenin ilk ortak ürünüdür. Doktora çalışmalarının başlangıcınIV
da oluşturulan ve aynı güçle sürdürülen Yeditepe Üniversitesi İşletme Doktoralıları ailesinin Üniversitemize, ülkemize ve yönetim bilimine katkılarının
giderek artacağına inanıyorum.
Ülkemizde önemli bir boşluğu dolduracağına inandığım bu kitabın yazılmasında, değerlendirilmesinde ve basılmasında emeği geçen herkese teşekkür
borçluyuz. Kitabın yazarları arasında yer alan ve birçoğu fazlasıyla hakkettikleri “İşletme Doktoru” (Ph.D. in Business Administration) unvanını elde
etmiş olan A. Kaan Aktoluğ, Senem Göl Beşer, Alp Buluç, Meltem Çeri-Booms, Müge Çevik, Gönül Demirel, Sena Dolu, Mehmet Dudaroğlu, B. Çağla
­Garipağaoğlu, Emel Gündoğdu, M. Özgür Güngör, Nilgün Gürkaynak, Handan
İnce, Dilek Kurt, Ömer Livvarçin, Elif Yolbulan Okan, Tufan Özkol, Orhan Sezgin, Lebriz Fikes Tosuner, İbrahim Uzpeder, Mesud Ünal, Hakkı Yıldırmaz, Arzu
Yüksel ve Özgür Zan’ı içtenlikle kutluyor, birlikteliklerinin ve başarılarının giderek artan biçimde devam etmesini diliyorum.
Kitabın yöneticiler, işletme öğretim elemanları ve eğitimlerini işletme, pazarlama,
finansman, üretim, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, kamu yönetimi
ve sivil toplum örgütleri alanlarında yürüten tüm öğrenciler tarafından okunmasını önemle tavsiye ederim.
Prof. Dr. İ. Atilla Dicle
İngilizce İşletme Bölümü
Yeditepe Üniversitesi
V
VI
BAŞLARKEN
Yönetim bilimini kısaca; insanları, insanlardan oluşmuş örgütleri ve bu örgütlerin işleyişi ile ilgili tüm kavramları ayrı ayrı ve/veya bir bütün olarak,
belirli bir amaca hizmet edecek şekilde idare etme sanatı olarak tanımlayabiliriz. Yönetim bilimini bir piramit olarak düşündüğümüzde stratejik yönetim ve liderlik gibi daha genel alanları üst basamaklarda; risk yönetimi, bilgi
yönetimi ve teknoloji yönetimi gibi bütünü ilgilendiren ancak daha özel bir
konuya odaklanmış alanları ise alt basamaklarda düşünebiliriz. Zaman içerisinde hem enine hem de boyuna genişleyen yönetim piramidini anlamak ve
anlatmak akademisyenlerin, hakkıyla uygulamak ise yöneticilerin görevidir.
Bu kitap; yönetim piramidinin taşları niteliğindeki 49 bilim adamını ve onların bütün dünyada yaşam alanı bulmuş teorilerini derlemekle, Türkiye’de
yönetim bilimleriyle ilgili tüm akademisyen, öğrenci ve yöneticilerle konu
hakkında bilgi sahibi olmak isteyen tüm okurlara kaynak doküman hizmeti
vermeyi hedeflemektedir. Yazarlar olarak hepimizin ortak amacı, öncelikle;
okurlarımızı yönetim piramidini daha rahat görebilecekleri bir noktaya taşımak ve gelecekte bu piramide yeni taşlar ekleyecek bilim adamlarımızın
yetişmesine destek olmaktır.
Birçok alanda olduğu gibi yönetim bilimlerinde de bizi dünyaya anlatacak,
özgün çalışmalarıyla uluslararası uygulama alanları bulabilecek, “best seller”
kitaplarıyla iş dünyasının yüksek debili akışına yön verebilecek, demeçleriyle örgütleri etkileyebilecek, üzerine binlerce araştırmanın inşa edildiği temel
modeller üretebilecek iddialı bilim adamlarına ihtiyacımız var. Bunun mümkün olduğunu sadece tahmin etmiyor, son beş yılda yaptığımız araştırmalarla
net bir şekilde görebiliyoruz da.
Tarihimizdeki sayısız başarılı yönetim ve liderlik uygulamasına rağmen,
Türkiye’nin dünya yönetim bilimleri literatüründe hak ettiği yeri alamamasının haklı ve haksız birçok nedeni olabilir. Bunlar için sorumlu aramak gereksiz bir vakit kaybı olacak ve her zaman ihtiyaç duyacağımız akademik sinerjinin oluşmasını da engelleyecektir. Bu nedenle sorumlular yerine sorunlara,
eleştiri yerine çözümlere odaklanmayı hedefledik.
İlk yaptığımız Vektör Çalışma (Vector Study) adını verdiğimiz tüm dünyaya
koşulsuz olarak açık bir akademik grup oluşturmak, vectorstudy.com isimli
internet sayfamızda da yayımladığımız şekilde yönetim bilimine yön veren
VII
en önemli teorisyen ve pratisyenleri incelemek ve başarılarının ortak noktalarını araştırmaktı. Ürün olarak bu kitabımız ortaya çıktı. Çeşitli kısıtlamalar
nedeniyle yönetim dünyasının bilim adamlarının sayısını 49 ile sınırlı tutmak
zorunda kaldık. İsmini dahil edemediğimiz birçok yönetim bilimi gurusuna
karşı mahcubiyetimiz ve sorumluluğumuz devam ediyor. Gelecek çalışmalarımızda yeni isimlerle yeniden karşınızda olmayı hedefliyoruz.
49 rakamının seçimi bir tesadüf değildi. 49, yedinin karesi idi. Yedi sayısı
da bu kitapta isimlerini gördüğünüz birçok bilim adamının en sevdiği sayılardan biriydi. Stratejik yönetimin babası olarak bilinen Henry Mintzberg;
bir kavramın 4-7 madde ile anlatılmasını, yaygın kabul görmesi açısından
önemli bir koşul olarak ifade etmişti. Porter’ın beş güç modeli, Hofstede’ye
göre kültürün beş boyutu, Edwards Deming’in dört maddeli PUKÖ (Planla,
Uygula, Kontrol et ve Önlem al) Modeli ve Jay Forrester’in dinamik sistemler
için kullandığı altı örnek bu anlayışı destekleyen örnekler arasında sayılabilir.
Biz de bu yaklaşımın dışında kalmamak ve başarıyı örnek alarak ilerlemek
için 7 sayısının 7 katını seçmeye karar verdik.
Üstelik bu sadece körü körüne bir taklit de değildi. Bize göre yönetim bilimi;
her biri yedişer alt alana bölünmüş yedi temel alandan oluşmaktaydı. 49 sayısı şekilde gösterildiği gibi yönetim bilimini oluşturan tüm alt alanları ifade
ediyordu. Liderlik, stratejik yönetim, örgütsel davranış, pazarlama, finans,
lojistik ve iletişim belirlediğimiz temel alanlardı.
Bu kitapta yer verilen teorileri bu kadar başarılı yapan ortak noktaları dikkatle incelediğimizde altı kurala ulaştık. İngilizce ifadelerinin ilk harflerini
kullanarak FADAPA adını verdiğimiz bu kurallar gerçekten de sadece bu ki-
VIII
taptakiler değil birçok başarılı araştırmada tamamen veya büyük ölçüde kullanılmıştı. FADAPA’nın altı kuralı özetle şunları söylüyordu.
F (Find an interesting topic): İlginç bir başlık bul. Bu basit kural araş-
tırmanızı üzerine inşa edeceğimiz temel niteliğindedir. Sağlam bir temel
gayretlerinizin boşa gitmemesinin teminatı niteliğindedir. Fazla ilgi uyandırmayacak bir alanda gerçekleştirilmiş bir araştırmanın arzu edilen başarıya
ulaşması da zor olacaktır. Daha önce kimsenin fark etmediği ancak geniş ilgi
uyandıracak çok özel bir alanı bulabilmek ise çok derin olmayan bir araştırmaya bile başarı getirebilecek niteliktedir.
A
(Analyse it comprehensively): Belirlediğiniz konuyu kapsamlı olarak inceleyin. Sizden önce o alanda neler yapılmış neler yapılmamış bilmeniz ve araştırmanızın adımlarını ona göre belirlemeniz, yere sağlam olarak
basabilmeniz için çok önemlidir. Ne kadar zahmetli olsa da literatür taraması
olarak da nitelendirebileceğimiz bu konu araştırmayla ilgili risklerin ortadan
kalkması için en önemli husustur.
D
(Develop a simple and visual model): Basit ve görsel bir model
geliştirin. Sadece sosyal bilimlerde değil, fen bilimlerinde de karmaşık bir
konuyu daha anlaşılabilir bir halde sunan modeller büyük fayda sağlar. Araştırma konunuz ne olursa olsun, konuyu özetleyen basit bir model geliştirmek
ve mümkünse bunu görsel hale getirmek başarı şansınızı artıracaktır. Çok
boyutlu bir konuyu basit ve görsel bir model içerisine sokmak elbette kolay
değildir. Gary Hamel’in örgütü ağaç olarak modellediği ve kökleri, gövdeyi ve
meyveleri metafor olarak kullandığı modeli hatırlarsanız bu gayrete değdiğini göreceksiniz.
A (Apply it as broadly as possible): Mümkün olduğunca geniş bir alan-
da uygulayın. Geliştirdiğiniz kavramsal modelin ne kadar iyi olduğu -eğer
başarısını önceden kanıtlamış bir araştırmacı değilseniz- birçok kimsenin
dikkatini çekmeyecek ve literatürde yaygın bir kabul görmeyecektir. Modelinizin (ve varsa ölçeğinizin) doğruluğunu ve güvenilirliliğini ancak uygulama
IX
yaparak gösterebilirsiniz. Uygulamanın tanınmış şirketler üzerinde ve mümkün olduğunca yaygın olarak yapılması ise araştırmanızın başarısında kilit rol
üstlenecektir. Hofstede’nin kültür üzerine yaptığı çalışmaları IBM’in dünyaya
yayılmış şirketleri üzerinde yaptığını değerlendirebilirsiniz.
P (Publish it): Yayınlayın. Birçoğumuz için en zor bölüm olsa da araştır-
manızın yayınlanması hayati bölümdür. Yayınlanmamış bir araştırmaya erişim neredeyse imkansız olduğu gibi erişilemeyen bir araştırmanın da hayat
bulması imkânsızdır. İnternet, nispeten daha zor olan dergi ve kitaplara hem
destek hem de önemli bir alternatif olabilmektedir. Başarıya odaklanmış bir
araştırmacı engelleri aşıp kitlelere ulaşmayı bilmelidir.
A
(Advertise it): Reklamını yapın. Bu kural belki bilimsel yaklaşımla çok
örtüşmediği düşünülerek eleştirilebilir. Ancak benim incelemelerim; başarılı araştırmaların neredeyse tamamının ya bizzat araştırmacının kendisi tarafından ya da
ücretli/gönüllü aracılar tarafından reklâm seviyesine varacak kadar duyurulduğunu
gösteriyor. Örneğin; bugün itibariyle, internette özel bir sayfası olmayan, başarılı bir
araştırmacı veya kabul görmüş bir araştırma görmeniz neredeyse imkânsız.
Bu altı kural zaten bildiğiniz, hatta içinde yaşadığınız kavramlar olabilir. Hiçbiri
sizin için yeni olmayabilir. Bence bilim olmayanı değil, söylenmemişi söylemektir.
FADAPA kurallarını bu şekilde derleyip sizlerin takdirine sunmam da, bu alanda
-en azından bu kadar sade bir biçimde- söylenmemiş bu kavramları, tüm dünyada
yönetim bilimlerine hizmet etmesi hedefiyle ortaya koymaktır. FADAPA’ın kendisi
listelediği kuralların bir örneği niteliğindedir.
Kitabımızın ortaya çıkmasında o kadar çok insanın katkısı oldu ki, bazılarını
unuturum diye endişeliyim. Editörümüz Dr. Dilek Kurt, 24 yazar arkadaşımız, teorisyenlerin profiline kara kalemle hayat veren karikatüristimiz Mesut
Yavuz, değerli hocalarımız Prof. Dr. Atilla Dicle, Prof. Dr. Ülkü Dicle ve Prof.
Dr. Ercan Gegez, dizgi ekibi, yayınevi personeli ve bizleri desteklemekten hiç
geri kalmayan ailelerimiz... Hepsine minnet borçluyuz.
Ve tabii ki bu kitabı alıp okuyarak, “yönetim bilimlerinde dünya çapında
araştırmacılar ve araştırmalar ortaya çıkarmak” olarak özetleyebileceğimiz
nihai hedefimize katkı sağladığınız ve irili ufaklı tüm hatalarımızı anlayışla
karşıladığınız için siz değerli okuyucularımıza da teşekkürü bir borç biliriz.
Değerli araştırmacı ve akademisyenler; yönetim biliminin uçsuz bucaksız okyanusunda yapacağınız her araştırmada; bahtınızın açık, denizlerinizin sakin, pruvanızın neta olmasını dilerim...
Dr. Ömer Livvarçin
X
İÇİNDEKİLER
Önsöz.....................................................................................................iii
Başlarken............................................................................................. vii
Abraham Harold Maslow - M. Özgür Güngör . ................................... 1
Adam Smith - Dilek Kurt...................................................................... 9
Alfred DuPont Chandler - Ömer Livvarçin......................................... 21
Alvin Toffler - M. Özgür Güngör......................................................... 29
Charles Handy - Özgür Zan................................................................ 37
Chester Irving Barnard - A. Kaan Aktoluğ......................................... 45
Chris Argyris - Meltem Çeri - Booms.................................................. 50
Clayton M. Christensen - B. Çağla - Garipağaoğlu............................. 58
Daniel Goleman - Meltem Çeri - Booms............................................. 67
Douglas McGregor - Tufan Özkol....................................................... 75
Edgar H. Schein - İbrahim Uzpeder.................................................... 86
W. Edwards Deming - Sena Dolu....................................................... 94
Lillian Moller Gilbreth, Frank Bunker Gilbreth - Handan İnce..... 102
Frederic W. Taylor - Müge Çevik....................................................... 109
Gary P. Hamel - B. Çağla Garipağaoğlu........................................... 118
Geert Hendrik Hofstede - Mesud Ünal............................................. 129
George John Elton Mayo - Meltem Çeri - Booms............................. 139
Henry Mintzberg - Ömer Livvarçin ................................................. 146
Herbert Alexander Simon - Orhan Sezgin........................................ 156
Igor Ansoff - Sena Dolu..................................................................... 164
Irving Janis - Meltem Çeri - Booms................................................... 174
James D. Thompson - Alp Buluç...................................................... 183
James G. March - Gönül Demirel..................................................... 195
Jay Wright Forrester - Özgür Zan..................................................... 202
Jeffrey Pfeffer - Emel Gündoğdu...................................................... 211
John Maynard Keynes - Senem Göl Beşer........................................ 221
XI
John Paul Kotter - Orhan Sezgin...................................................... 225
Jules Henri Fayol - Müge Çevik........................................................ 237
Karl E. Weick - Alp Buluç................................................................. 247
Karl Heinrich Marks - Senem Göl Beşer.......................................... 258
Kenichi Ohmae - Elif Yolbulan Okan............................................... 267
Kurt Z. Lewin - İbrahim Uzpeder...................................................... 273
Mary Parker Follett - Handan İnce ................................................. 280
Max Weber - Mehmet Dudaroğlu...................................................... 287
Michael E. Porter - Ömer Livvarçin................................................. 294
Michael Martin Hammer - Hakkı Yıldırmaz.................................... 305
Muzaffer Şerif Başoğlu - Nilgün Gürkaynak................................... 314
Peter F. Drucker - Sena Dolu............................................................ 319
Peter M. Senge - Özgür Zan.............................................................. 329
Philip Kotler - Alp Buluç................................................................... 338
Philip Selznick - Dilek Kurt.............................................................. 348
Robert King Merton - Elif Yolbulan Okan ...................................... 356
Robert S. Kaplan, David P. Norton - Nilgün Gürkaynak................. 363
Robert Owen - A. Kaan Aktoluğ........................................................ 373
Rosabeth Moss Kanter - Handan İnce............................................. 378
Sumantra Ghoshal - Arzu Yüksel...................................................... 387
Tom Peters - Mesud Ünal.................................................................. 395
Warren Gameliel Bennis - Lebriz Fikes Tosuner.............................. 403
William G. Ouchi - Hakkı Yıldırmaz................................................. 411
Konu İndeksi..................................................................................... 423
Yazar İndeksi..................................................................................... 432
XII
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
19
File Size
313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content