close

Enter

Log in using OpenID

1.HAFTA - WordPress.com

embedDownload
1.HAFTA





Sürekli gelişmekte olduğu için kesin bir
tanımı yoktur.
Bilim, bilim insanlarınca belli yollarla üretilmiş
bilgi birikimi olarak tanımlanabilir.
Bilim güvenilir bilgi kaynağıdır.
Bilim yöntem olarak düşünüldüğünde bir
süreçtir.
Genel olarak bilim birtakım toplumsal
gereksinimleri karşılamak üzere, sistematik
yollarla elde edilmiş ve geçerliliği kabul
edilmiş bilgiler bütünü olarak tanımlanabilir.






Yapılan bir çalışmanın bilimsel olup olmadığını 5 başlıkla
değerlendirebiliriz:
Gözlenebilirlik:Üzerinde çalışılan konu gözlenebilir
olmalıdır. (doğrudan/dolaylı).
Ölçülebilirlik:gözlem yapılan şey bir miktar ya da kategori
ile belirtilebilmeli (ölçülebilmeli).
İletilebilirlik:araştırmaya ait kayda değer her şey bilim
insanları arasında paylaşılmalı.
Tekrarlanabilirlik:gözlenebilen, ölçülebilen ve paylaşılan
çalışma konusu başka bilim insanları tarafından
tekrarlanabilir olmalıdır.
Sağlanabilirlik: Tekrarlanan araştırmalar onunda elde
edilen bilginin giderek doğruluğu kanıtlanabilecek,
genellenebilir ve bilimsel yasa olma yolunda ilerleyecek bir
doğasının olması istenir.




Bilimin anlama/betimleme işlevi:Kişilerin merak
arzusuyla var olanı tanımak, bilmek ve anlamak
amacıyla NEDİR? Sorusunun yanıtını aramaları.
Bilimin açıklama işlevi: Açıklanan ve betimlenen
olaylara ilişkin NEDEN ya da NİÇİN sorularının
yanıtını arma ise bilimin AÇIKLAMA işlevidir.
Bilimin yordama işlevi:Var olan ilişkilerden yola
çıkarak geleceğe ilişkin kestirimlerde
öngörülerde bulunmaktır.
Bilimin kontrol işlevi: İstenmeyen bir olayın
betimlenmesi, anlaşılması ve oluş
mekanizmalarının çözülmesi ve ardından istenen
duruma dönüştürülmesi veya ortadan kaldırılması
bilimin kontrol işlevidir. Yıldırım:paratoner ilişkisi








Bilimsel bir araştırma, bilimin işlevlerden en
az birini ya da birkaçını yerine getirmelidir.
Ek olarak aşağıdaki ölçütler de kullanılabilir:
Çözülebilir ya da bilinen görgül yollarla
incelenebilir mi?
Değer yargısı içeriyor mu?
Önemli ve üzerinde çalışmaya değer mi?
Bir yenilik getiriyor mu?
Sınırlanabiliyor mu?
Açık ve anlaşılır biçimde ifade edilebiliyor mu?





Bilimin dört temel özelliğinin olduğu söylenebilir.
Çeşitlilik: Bilimsel çalışma yapmak tüm bireylere ve
kurumlara açıktır. Herkese açık olması bireylerin
ilgilendiği konuları da çeşitli kılmaktadır.
Süreklilik: bilimsel bilgi üretme süreci insanlığın var
oluşundan günümüze kadar durmadan devam
etmiştir.
Yenilik: sürekli olarak yeni bilimsel bilgiler ve yeni
bilim alanları ortaya çıkmaktadır.
Ayıklanma: tüm bilimsel bilgilerin geçerliği ve
kesinliği isteyen herkes tarafından her zaman
denetlenebilir, bu süreçte yanlış olduğu ıspatlanan
bilgi ayıklanır yerine o bilginin yanlış olduğunu
ispatlayan diğer bilgi konur.




Olgular: Olgu, bir doğru, gerçek veya bir şeylerin olma
durumunu anlatır.yani doğadaki olayların ve varlıkların
bütünüdür.
Kavramlar: Doğa ve doğa olayları gözlemlendikçe, mevcut
olgular artar. Olgular arasındaki bazı kalıplar görülmeye
başlanır. Bu kalıp veya ilişkilerin açıkça tanımı ise kavram
olarak ifade edilir.
Prensipler ve Yasalar: Prensipler, kavramlar arası
ilişkilerden çıkan genellemelerdir. Prensipler zamanla test
edilerek farklı durumlar için doğrulanırsa yasa olarak ifade
edilir.
Hipotezler ve Teoriler: Doğruluğu henüz test edilmemiş
bilgi ve önerilere hipotez denir. Eğer bir kuram deneylerle
destekleniyorsa, bilinen tüm olgulara uygunsa ve daha
geçerli bir delil yoksa teori olarak adlandırılır.
Bilimsel bilgiler;
 Hem genel hem de özel.
 Tarihsel.
 Tekrarlanabilir.
 Olasılık taşır.
 Kesin değildir.
 İnsan ve kültürle ilişkilidir.
Fizikçi, matematikçi, kimyacı, jeolog ve antropologdan
oluşan bir heyet bir araştırma için arazide bulunmaktadır.
Birden yağmur bastırır. Hemen yakındaki bir arazi evine
sığınırlar. Ev sahibi bunlara bir şeyler ikram etmek için
biraz ayrılır. Hepsinin dikkati soba üzerinde toplanır. Soba
yerden 1 m. kadar yukarda, altındaki dizili taşların
üzerindedir. Sobanın niçin böyle kurulmuş olabileceğine
dair bir tartışma başlar. Kimyacı, "adam sobayı yükselterek
aktivasyon enerjisini düşürmüş, böylece daha kolay
yakmayı amaçlamış"; fizikçi, "adam sobayı yükselterek
konveksiyon yoluyla odanın daha kısa sürede ısınmasını
sağlamak istemiş"; jeolog, "burası tektonik hareketlilik
bölgesi olduğundan herhangi bir deprem anında sobanın
taşların üzerine yıkılmasını sağlayarak yangın olasılığını
azaltmayı amaçlamış"; matematikçi, "sobayı odanın
geometrik merkezine kurmuş, böylece de odanın düzgün
bir şekilde ısınmasını sağlamış"; antropolog, "adam ilkel
topluluklarda görülen ateşe tapmanın daha hafif biçimi
olan ateşe saygı nedeniyle sobayı yukarıya kurmuş". Bu
sırada ev sahibi içeri girer ve ona sobanın yukarıda
olmasının nedenini sorarlar.

Adam cevap verir: -”boru yetmedi”…




Bilimsel yöntem; Problemi belirleme, veri
toplama ve hipotezleri test etmek için
kullanılan sistematik yoldur.
Bilimsel yöntem iki aşamada açıklanmaktadır:
Olgusal süreç: Betimleme olarak da bilinir.
Bilimde betimlemeye araç olarak gözlem,
deney ve ölçme gibi işlemler kullanılır.
Kuramsal süreç: Betimsel yöntemin kuramsal
sürecini oluşturan açıklayıcı süreç. Bilim
açıklama aracı olarak hipotez, kuram, yasa
veya ön görüyü kullanır.






Doğrunun ya da gerçeğin aranması amacıyla,
sistematik süreçler yoluyla veri toplama, bu verileri
düzenleme ya da çözümleyerek anlamlandırma ve bu
süreç sonunda ortaya çıkan bulgu ve sonuçları belirli
bir format içinde paylaşma olarak tanımlanabilir.
Araştırma sorusuna ilişkin güvenilir çözümler
bulunması hedeflenir.
Bunu olanaklı kılmak için de çözüme katkı getirecek
veriler sistemli şekilde toplanır.
Toplanan veriler analiz edilir.
Analiz sonucu ortaya çıkan bulgular değerlendirilir.
Elde edilen sonuçlar paylaşım amacıyla raporlaştırılır.
Araştırma problemini tanımlama
Araştırma sorularını veya hipotezlerini tanımlama
Literatür taraması
Örneklem seçimi
Veri toplama
Veri analizi
Raporlaştırma




Bilim: Doğru düşünme, doğruyu ve bilgiyi
araştırma, sistematik bilgi edinme süreci.
Araştırma: Herhangi bir olgu, olay veya kişiyi
anlamak için planlı ve sistematik olarak yürütülen
bir incelemedir.
Sayıltı: Bir araştırma sürecinde olgular
düzeyinde doğruluğunu sınamadan geçerli
saydığımız durumlar.
Paradigma:İnsanlara neyin önemli ve mantıklı
olduğuna karar vermede yol gösteren, neleri ve
niçin yapmaları gerektiğini açıklayan düşünce
sistemidir.




Yaklaşım:Herhangi bir konuda yürütülen bir
araştırmaya yön veren, araştırmanın niçin ve nasıl
yapılacağını gösteren felsefi ve pratik açıklamalar ve
süreçlerdir.
Yöntem: Yaklaşımın uygulamaya dönük açıklamasıdır.
Herhangi bir araştırmada belli bir sonuca ulaşmak
amacı ile belirli bir süreç takip edilerek izlenen
yoldur.
Teknik: araştırılan konuyla ilgili olarak açıklama,
yorumlama ve tahmin etmeyi sağlayacak pratik
araçlardır.
Aksiyoloji: Bilimsel ahlak ile ilgili olarak araştırmayı
yönlendiren, araştırmacının hangi konulara ve bunlara
nasıl davranması gerektiğini bildiren bir felsefe
koludur.
Amacına göre araştırmaların sınıflandırılması:
 Temel araştırmalar
 Uygulamalı araştırmalar
 Değerlendirme araştırmaları
 Araştırma-geliştirme
 Aksiyon araştırması
Yöntemine göre araştırma türleri:
 Deneme modeli
 Tarama modeli (Tarihsel araştırma ve betimleme
araştırmaları olarak ikiye ayrılır.)



Temel araştırmalar, kuram (teori) geliştirmeyi ya da
var olan kuramları sınamayı amaçlamaktadır. Kuram
geliştirme kavramsal bir süreçtir ve uzun zaman
içerisinde pek çok araştırma yapmayı gerektirir.
Temel araştırmaların bulguları doğrudan bir fayda
sağlamaz ve uygulamalı araştırmalara zemin
hazırlayabilmek için ise yıllar gerekebilir.
Örneğin, Skinner’in güvercinlerle (edimsel
koşullama), Pavlov’un köpeklerle (klasik
koşullama), Piaget’in kendi çocuklarıyla (gelişim
evreleri) ve Bandura’nın çocuklarla (sosyal
öğrenme) yıllarca çalışması temel araştırmalara en
güzel örneklerdir.

Bir kuramı uygulamak ve sınamak ya da
uygulamada yaşanan sorunları çözmek üzere
gerçekleştirilen araştırmalardır. Genellikle
uygulamadaki bir sorunun çözümüne
odaklanır ve elde edilen bulgular bu soruna
ilişkin karar vermede yararlıdır.

Değerlendirme araştırmaları, herhangi bir
program, ürün ya da uygulamanın niteliğini,
etkililiğini, özelliklerini ve değerini belirlemek
üzere sistematik olarak veri toplama ve analiz
etme sürecidir. Diğer araştırmaların tersine,
değerlendirme araştırmalarında yeni bir bilgi
arayışından çok var olan program, ürün ve
uygulamalarla ilgili karar vermeye odaklanır


AR-GE etkin hizmet veya ürün geliştirmek için
yönetilmektedir.
Tüketici/müşteri gereksinimlerinin
belirlenmesi ve daha sonra bu gereksinimleri
karşılamak üzere ürünler geliştirme sürecidir.
Bu ürünler belli özellikler doğrultusunda
geliştirilir, geliştirildikten sonra alanda test
edilir ve gözden geçirilir, etkililiği sınanarak
son hali verilir (Gay, Mills ve Airasian, 2006).

Aslında uygulamalı araştırmaların bir
parçasıdır. Eylem araştırmalarının amacı,
orunları çözmek, uygulamaları geliştirmek ve
belli bir konuda karar vermeye yardımcı
olmaktır. Temel amacı, bilime katkıda
bulunmaktan çok bir sorunu çözmektir.

Eğitim bilimlerinde sorunların karmaşık
olması, çeşitliliği, çok boyutluluğu gibi
nedenlerden dolayı, nitel ve nicel olmak üzere
iki tür araştırma yaklaşımını ortaya
çıkarmıştır.
Eğitim
Bilimleri
Nicel
Araştırma
Yaklaşımı
Nitel
Araştırma
Yaklaşımı




Elde edilen verilerin bir şekilde sayısal
değerlerle ifade edilmesi ve ölçülebilmesidir.
Araştırmalar hipotezlere dayandırılır ve bu
hipotezler test edilir.
Nicel yaklaşım pozitivist, objektivist ve realist
paradigmalara dayanır.
Başlangıçta doğa bilimlerinde kullanılan bu
yöntem 19. yüzyıldan itibaren sosyal
bilimlerce de benimsenmiştir.

Nitel araştırma; gözlem, görüşme ve
doküman analizi gibi nitel veri toplama
araçlarının kullanıldığı, algıların ve olayların
doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir
biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir
sürecin izlendiği araştırma olarak
tanımlanabilir.



Nitel ve nicel yaklaşımları farklı sayıltılara dayanır
ve araştırmanın amacı , araştırmacılar tarafından
yararlanılan yöntemler, yürütülen çalışmalar,
araştırmacının rolü ve genelleştirmenin mümkün
olduğu derece açısından farklılık göstermektedir.
Nitel araştırma Niçin? Nasıl? Ne şekilde?
sorularına yanıt arar.
Nicel araştırma Ne kadar? Ne miktarda? Ne kadar
sık?, Ne kadar yaygın? sorularına yanıt arar.
Nicel Araştırmanın Avantajları
Nitel Araştırmanın Avantajları
Genelleştirilebilir sonuçlar üretilir.
Özel durumların tüm gerçekliğini
yansıtır.
Farklı gruplar arasında karşılaştırma Sonuçları ile kuramların üretilmesini
yapılabilir.
kolaylaştırır.
Kuramların doğruluk derecesi test
edilir.
Ortamdaki çok farklı faktörlerin
analaşılmasını sağlar.
Belirli bir yapı içindeki ilişkilerin
incelenmesine yarar.
Araştırmanın sonuçlarının
uygulanabilirliği daha yüksektir.
Nicel Araştırmanın dezavantajları
Nitel Araştırmanın dezavantajları
Mükemmel örneklem almak güçtür.
Deneklerin yaşadıkları deneyimleri
olduğu şekliyle ifade etmeleri
zordur.
Yeteri sayıda veri toplamak güçtür.
Verilerin analizinde bireylerin sahip
oldukları ön yargı da yer alır.
Mükemmel ölçüm şartları her
zaman sağlanmaz.
Ölçme aracı ön yargıyı da yansıtır.
Model dışındaki verilerle ilgilenmez.

Metin, Mustafa. (2014). Kuramdan Uygulamaya
Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara:
Pegem Akademi Yayıncılık.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
1 300 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content