close

Enter

Log in using OpenID

90. komisyon raporu - Ordu Büyükşehir Belediyesi

embedDownload
 T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/090 Rapor Tarihi: 06/11/2014 KONU: Teleferik Alt İstasyonunda bulunan Otoparkın ORBEL A.Ş.’ye Devri.
KOMİSYON İNCELEMESİ:
Büyükşehir Belediye Meclisimizin 16/10/2014 tarihli 2014 Yılı Ekim Ayı Toplantısı’nda 14 nolu
gündem maddesi olarak görüşülüp incelenmek üzere komisyonumuza havale edilen; Destek Hizmetleri
Dairesi Başkanlığı’nın, Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı no: 137 Altınordu / ORDU adresindeki Teleferiğin
Alt İstasyonunda bulunan Otoparkın işletmeciliğinin, Meclis tarafından belirlenecek aylık kira bedeli üzerinden
15/08/2019 (teleferik işletmesinin kira sözleşmesi bitim tarihi) tarihine kadar ORBEL A.Ş.ye devredilmesi
talebine ilişkin 10/10/2014 tarih ve 584 sayılı teklifi komisyonumuzca incelenmiştir. Teklif yazısında;
“ BAŞKANLIK MAKAMINA
İlgi;26.09.2014 tarih ve 2014/77 sayılı dilekçe.
Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 137 Altınordu / ORDU adresindeki Teleferiğin Alt
İstasyonunuda bulunan Otoparkın teleferik işletmesinin kira sözleşmesinin bitim tarihi olan 15/08/2019
tarihine kadar işletmesinin devredilmesi, ORBEL A.Ş.’nin ilgi yazısı ile Belediyemizden talep edilmektedir.
5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. Maddesinde “Büyükşehir belediyesi kendisine verilen
görev ve hizmet alanlarında, ilgili mevzuatta belirtilen usullere göre sermaye şirketleri kurabilir. Genel
Sekreter ile Belediye ve bağlı kuruluşlarında yöneticilik sıfatını haiz personel bu şirketlerin yönetim ve denetim
kurullarında görev alabilirler. Büyükşehir belediyesi, mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını, toplu
ulaşım hizmetlerini, sosyal tesisler, büfe, otopark ve çay bahçelerini işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya
bağlı kuruluşlarının % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak
olduğu şirketler ile bu şirketlerin % 50'sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesini
devredebilir. Ancak, bu yerlerin belediye şirketlerince üçüncü kişilere devri 2886 sayılı Kanun hükümlerine
tabidir.” denilmektedir.
Mülkiyeti Belediyemize ait; Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı kıyı düzenlemesi içinde, 229- 4 ada
parselde Altınordu/ORDU adresinde bulunan Teleferik Otopark alanı işletmeciliğinin aynı şartlarda
kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın Büyükşehir Belediye Meclisince belirlenecek aylık kira bedeli üzerinden
teleferik işletmesinin kira sözleşmesi bitim tarihi olan 15/08/2019 tarihine kadar olan süre ile ORBEL A.Ş.’ye
devredilmesi için karar verilmek üzere evrakın Büyükşehir Belediye Meclisine havalesini arz ederim.”
denilmektedir.
T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Rapor No: 2014/090 Rapor Tarihi: 06/11/2014 KOMİSYON GÖRÜŞÜ:
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde;
Teklif üzerinde Komisyonumuzca yapılan inceleme neticesinde ; bahse konu Teleferik Otopark alanı
işletmeciliğinin 2013 yılı içinde 300.000.-TL gelir elde edilirken buna karşılık olarak ta aynı yıl içinde
amortisman hariç 100.000.-TL işletme gideri oluştuğu anlaşılmış olup, buna göre mülkiyeti Belediyemize ait;
Şarkiye Mahallesi Atatürk Bulvarı kıyı düzenlemesi içinde, 229- 4 ada/parselde Altınordu / ORDU adresinde
bulunan Teleferik Otopark alanı işletmeciliğinin, aynı şartlarda kullanılmak üzere 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanununun 26. maddesine göre, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın aylık
10.000.-TL.+ KDV kira bedeli karşılığında, teleferik işletmesinin kira sözleşmesi bitim tarihi olan 15/08/2019
tarihine kadar ORBEL A.Ş. ine devredilmesi ile diğer yıllar kira bedelinin ise TEFE-TÜFE ortalamasına bir
(1) puan ilave edilmek suretiyle artırılarak tespit edilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür.
İşbu rapor Meclis’e sunulmak üzere tarafımızdan tanzim ve imza altına alınmıştır.
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU
Fahrettin BOĞ
Başkan
Hüseyin TAVLI
Başkan V.
Kahraman YALÇIN
Üye
(BULUNMADI)
Mehmet ER
Üye
İsmet ÇELİK
Üye
(BULUNMADI)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
664 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content