close

Enter

Log in using OpenID

64498-64022-63829

embedDownload
T.C. BOLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü tarafından davalı
İsmail OĞUZ vd. aleyhine mahkememizde açılan kamulaştırma bedelinin
tespiti ve taşınmazların Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü adına
tescili davası nedeniyle,
KAMULAŞTIRILAN ALANLAR:
Bolu İli Merkez ilçesi Karaköy köyü Değirmen Yanı Mevkii 654 parsel
sayılı tapuda cinsi bahçe vasfında olup, bu taşınmazın 1.460 m2 kısmının
kamulaştırılacağı, Gayrimenkulün tapuda Enver Mülayim, Mürvet Gülözer,
Kemal Mülayim, İsmail Mülayim Aysel KALAYCI ve Asiye AKÇAY adına
kayıtlı bulunduğu, (Bolu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2014/418 Esas
sayılı dosyası ile)
Bolu İli Merkez ilçesi Karaköy köyü 657 parsel sayılı cinsi tarla vasfında
olup 2.500 m2 kısmının kamulaştırılacağı, Gayri menkulün tapuda kayıtlı
malikinin Niyazi oğlu İsmail OĞUZ adına kayıtlı bulunduğu (Bolu 1. Asliye
Hukuk Mahkemesinin 2014/419 Esas sayılı dosyası ile)
- Kamulaştırmayı yapacak olan idarenin Bolu Abant İzzet Baysal
Üniversitesi Rektörlüğü olduğu,
- Kamulaştırma Kanunun 14. Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün
içerisinde, tebligat veya ilan tarihinden itibaren kamulaştırma işlemine idari
yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası
açılabileceği,
- Açılacak olan davalarda husumetin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Rektörlüğüne yöneltileceği,
- Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen süre olan 30 gün
içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açması
halinde, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını
belgelemedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
mahkemeye tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın
kamulaştırma yapan idare olan BOLU ABANT İZZET BAYSAL
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ adına tapuda tescil edileceği,
- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına
açılacak hesapta T.C. Vakıflar Bankası T.A.Ş. Bolu Şubesine yatırılacağı,
- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri
tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak
bildirmeleri gerekeceği,
Hususları 2942 sayılı kanunun 4650 sayılı kanunla değişik 10.cu maddesi
4.cü bendi gereğince ilanen TEBLİĞ olunur.
(Bas›n: 64498- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
SAMANDAĞ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2013/79
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü-ANKARA vekili tarafından Hatay ili Samandağ ilçesi
Hüseyinli köyü, 27, 41, 42, 46 parsel sayılı taşınmazlar için Samandağ Asliye Hukuk mahkemesi nezdinde
2012/985 esas, 2012/1237 karar sayılı acele kamulaştırma davası açmış oldukları ve dava konusu
taşınmazlar için mahkemece 14.896,09 TL kamulaştırma bedeli tespit edildiği, tespit edilen miktarın
Ziraat Bankası Samandağ Şubesine yatırıldığı, dava konusu parsellerin irtifak hakkı tesisinin TEİAŞ adına
olacak şekilde kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın TEİAŞ adına tapuya kayıt ve tesciline karar
verilmesi nedeniyle açılmış olan davanın; davacı TEİAŞ tarafından Uğur Türkmen'e karşı açılan
Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davasının duruşmasının Samandağ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi
duruşma salonunda 18.12.2014 günü, saat 09:45'te 2013/79 esas sayılı dava dosyası ile yapılacaktır. Tüm
aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen, Hatay ili, Defne ilçesi, Hüseyinli mah/köy, Nüfusuna kayıtlı
Memet ve Dudunaz'dan olma, 10.12.1971 Samandağ doğumlu adına dava ve duruşma günü tebliğ
edilemeyen, bilinen son ikametgahı olan 17 Rue Jules Raulin 08000 Charleville Mezieres Fransa olan
Uğur Türkmen'in bilinen adresine tebligat yapılamadığı, açık adresi tespit edilemediğinden adı geçenin
yukarıda belirtilen gün ve saatte duruşmada hazır olması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi
takdirde yargılamaya yokluğunda devam edileceği ve karar verilebileceği dava dilekçesi ve duruşma
gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere tebligat yasasının 28, 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilanen
(Bas›n: 64022- www.bik.gov.tr)
tebliğ olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANTALYA 6. AİLE MAHKEMESİ’NDEN
Esas No: 2014/165 Esas
Davacı Yasemin Perk vekili tarafından davalı Aydın Perk aleyhine açılan Boşanma
(Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni ile Boşanma (Çekişmeli)) davasında
verilen ara karar gereğince;
Bütün aramalara rağmen davalı Aydın Perk'in adresi tespit edilip dava dilekçesi
tebliğ edilemediğinden, tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, Tebliğden
itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde HMK 122, 126, 129 maddeleri gereğince
usulüne uygun olarak düzenlenmiş cevap dilekçesini, usulü itirazlarınızı ve
delillerinizi bildirmeniz, bildirmediğiniz taktirde davacının ileri sürdüğü vakaları inkar
etmiş ve ilk itirazlarınızdan vazgeçmiş sayılacağınız, sunmanız halinde delillerinizin
getirtilmesi için gerekli gider avanslarını yatırmanız hususu tebliğ yerine geçerli olmak
(Bas›n: 63829- www.bik.gov.tr)
üzere ilanen duyurulur. 09/10/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. ANKARA 21. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ’NDEN
DOSYA NO: 2014/198 Esas
KARAR NO: 2014/459
HAKİM: MUSA YEŞİL 31608
KATİP: MEHMET BOYRAZ 123317
Yaralama, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan sanık Memet ve
Zeytün oğlu, 1987 doğumlu ÜMUT BOZTAŞ hakkında beraat kararı verildiği.
Mahkememizce verilen 15/07/2014 tarih ve 2014/198 Esas, 2014/459
Karar sayılı kararı söz konusu suçun şikayetçisi olan, Hasan ve Hanım oğlu
12/06/1987 doğumlu, ÜNAL KIRAÇ'a bütün aramalara rağmen bulunup
kendilerine tebliğ edilememiştir.
7201 sayılı Tebligat Kanunun 29 maddesi gereğince hüküm özetinin
gazetede ilanen tebliğine,
Hüküm Fıkrasının neşir tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş
sayılacağına karar verilip ilan olunur. 22/09/2014
(Bas›n: 64489- www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
708 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content