close

Enter

Log in using OpenID

Değişiklikleri içeren tek metin haline getirilmiş güncel

embedDownload
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İhraççı Bilgi Dokümanıdır
Bu ihraççı bilgi dokümanı Sermaye Piyasası Kurulunca …………...... tarih ve …………..
sayı ile onaylanmıştır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma
araçlarına ilişkin ihraç tavanı 500.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
Bu ihraççı bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özet ile birlikte geçerli bir
izahname oluşturur. Bu nedenle, sermaye piyasası araçlarına ilişkin yatırım kararları ihraççı
bilgi dokümanı, sermaye piyasası aracı notu ve özetin bir bütün olarak değerlendirilmesi sonucu
verilmelidir.
İhraççı bilgi dokümanının ilanından söz konusu doküman kapsamında halka arz işlemini
gerçekleştirmek için Sermaye Piyasası Kuruluna onaylanmak amacıyla sermaye piyasası aracı
notu sunuluncaya kadar geçen süre boyunca bu ihraççı bilgi dokümanının güncellenmesi
gerekmez.
İhraççı bilgi dokümanının onaylanması, ihraççı bilgi dokümanında yer alan bilgilerin
doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmeyeceği gibi, ihraç edilecek sermaye piyasası
araçlarına ilişkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde
ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme
yükümlülüğü, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluşu tarafından garanti altına alınmamıştır.
Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçları farklı
özelliklerde ihraç edilecek olup, her ihraca ilişkin koşullar, ihracın özellikleri, ihraç tutarı, satış
süresi ve esasları gibi bilgiler ihraçtan önce ilan edilecek olan sermaye piyasası aracı notu ve
özet aracılığıyla kamuya duyurulacaktır. Bu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihraç edilecek
borçlanma araçlarının satışında ortaklığımız hem ihraççı hem de yetkili kuruluş sıfatıyla görev
yapacak olup, borçlanma araçlarının halka arz yoluyla satışına ortaklığımız aracılık edecektir.
Bu ihraççı bilgi dokümanı ile birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasası aracı notu ve
özet, ortaklığımızın www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma
Platformu (KAP)’nda (kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık
tutulmaktadır.
Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 10’uncu maddesi uyarınca, izahnameyi oluşturan
belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan; ihraççı sorumludur. Zararın ihraççıdan tazmin edilememesi veya edilemeyeceğinin
açıkça belli olması halinde; halka arz edenler, ihraca aracılık eden lider yetkili kuruluş, varsa
garantör ve ihraççının yönetim kurulu üyeleri kusurlarına ve durumun gereklerine göre
zararlar kendilerine yükletilebildiği ölçüde sorumludur. Bağımsız denetim, derecelendirme ve
değerleme kuruluşları gibi izahnameyi oluşturan belgelerde yer almak üzere hazırlanan
raporları hazırlayan kişi ve kurumlar da hazırladıkları raporlarda yer alan yanlış, yanıltıcı ve
eksik bilgilerden SPKn hükümleri çerçevesinde sorumludur.
1
İÇİNDEKİLER
1.
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER ...... 5
2.
BAĞIMSIZ DENETÇİLER ................................................................................................... 5
3.
SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER...................................................................................... 5
4.
RİSK FAKTÖRLERİ .............................................................................................................. 6
5.
İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER ................................................................................... 16
6.
FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER ......................................................... 17
7.
GRUP HAKKINDA BİLGİLER .......................................................................................... 26
8.
EĞİLİM BİLGİLERİ............................................................................................................ 29
9.
KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ ....................................................................... 29
10. İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER ................ 30
11. YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI......................................................................... 35
12. ANA PAY SAHİPLERİ ........................................................................................................ 36
13. İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER ...................................................................................................................................... 38
14. DİĞER BİLGİLER ............................................................................................................... 39
15. ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER ................................................................................................. 41
16. UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER ................. 41
17. İNCELEMEYE AÇIK BELGELER .................................................................................... 41
18. EKLER ................................................................................................................................... 41
2
KISALTMA VE TANIMLAR
A.Ş.
ABD Doları
Anonim Şirketi
Amerika Birleşik Devletleri Doları
BİAŞ
Borsa İstanbul A.Ş.
BPP
Bankalararası Para Piyasaları
GBP
İngiliz Sterlini
GRUP
Bu rapor kapsamında Şirket ve konsolidasyona dahil edilen bağlı
ortaklık, iş ortaklığı ve iştirakleri hep birlikte “Grup” olarak
nitelendirilmektedir.
İş Bankası
İş Girişim
KAP
MKK
T. İş Bankası A.Ş.
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Kamuyu Aydınlatma Platformu
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
SPK veya Kurul
Sermaye Piyasası Kurulu
SPKn
Sermaye Piyasası Kanunu
Şirket veya İş Yatırım veya
İhraççı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C.
Türkiye Cumhuriyeti
TL
Türk Lirası
TOBB
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
TP
Türk Parası
TSPAKB
Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği
TTK
Türk Ticaret Kanunu
VOB
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası
YK
Yönetim Kurulu
YP
Yabancı Para
3
BORSA GÖRÜŞÜ
BİAŞ yönetim kurulunun 04.10.2013 tarihli toplantısında;
“a. Şirketin bir yıllık süre içerisinde seriler halinde ihraç edeceği 500.000.000 TL’ye kadar nominal
değerli borçlanma araçlarının, Kotasyon Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin (b) ve (c) bentlerinde
belirtilen şartların her bir serinin halka arzında sağlanması ve satış sonuçlarının Borsamıza
ulaştırılması kaydıyla Borsa kotuna alınarak, Borsa Genel Müdürlüğü’nün onayı ile KAP’ta yapılacak
duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem görmeye
başlayabileceği” hususunun Sermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesi uygun görülmüştür.
İlgili BİAŞ yazısında ayrıca;
“İşbu BİAŞ görüşü, BİAŞ yönetim kurulunun vereceği karara dönük herhangi bir taahhüt ya da
bağlayıcılık oluşturmamak şartıyla, sadece SPK’nın görüş talebine cevap vermek amacıyla sınırlı
olmak üzere mevcut bilgi ve belgeler dikkate alınarak hazırlanmıştır. İşbu BİAŞ görüşüne dayanılarak
alınacak kararlar sonucu doğabilecek zararlar nedeniyle BİAŞ’ın herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.”
ifadesi de yer almaktadır.
II. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR
YOKTUR.
4
1. İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dâhilinde ve görevimiz çerçevesinde bu ihraççı bilgi
dokümanı ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve
verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve ihraççı bilgi dokümanında bu bilgilerin anlamını
değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü makul özenin gösterilmiş
olduğunu beyan ederiz.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
İHRAÇÇI BİLGİ DOKÜMANININ
TAMAMI
Z. Yeşim Karayel
Ufuk Ü. Onbaşı
Genel Müdür Yar.
Genel Müdür Yar.
2. BAĞIMSIZ DENETÇİLER
2.1.
Bağımsız denetim kuruluşunun ticaret unvanı, adresi ve sorumlu ortak baş denetçinin adı
soyadı:
: Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirlik A.Ş.
: Orhan Akova, SMMM
: Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mah. Kavak Sok. No:29
Beykoz 34805 İstanbul
Unvanı
Sorumlu Ortak Başdenetçi
Adresi
2.2.
Bağımsız denetim kuruluşlarının/sorumlu ortak baş denetçinin görevden alınması,
görevden çekilmesi ya da değişmesine ilişkin bilgi:
YOKTUR.
3. SEÇİLMİŞ FİNANSAL BİLGİLER
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal Yatırımlar
Ticari Alacaklar
Stoklar
Diğer Dönen Varlıklar
Duran Varlıklar
Maddi Duran Varlıklar
Bağımsız Denetimden
Geçmiş Önceki Dönem
31 Aralık 2013
Yeniden Düzenlenmiş(*)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Önceki Dönem 31 Aralık 2012
4.784.636.931
2.665.569.706
588.185.784
1.296.016.196
54.281.259
180.583.986
4.017.680.487
2.218.493.526
658.591.480
1.004.412.341
41.242.332
94.940.808
150.728.636
148.755.772
29.179.169
20.335.162
5
Maddi Olmayan Duran
Varlıklar
Diğer Duran Varlıklar
Aktif Toplamı
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Ticari Borçlar
Diğer
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar
Diğer
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait
Özkaynaklar
Azınlık Payları
66.229.231
72.458.559
55.320.236
4.935.365.567
3.907.840.915
2.753.832.681
979.350.342
55.962.051
4.166.436.259
3.240.528.477
2.319.585.901
829.259.161
174.657.892
110.101.690
95.013.234
91.683.415
72.285.822
58.250.673
15.088.456
917.422.962
14.035.149
853.621.960
518.469.654
459.987.244
398.953.308
393.634.716
Brüt Kar/Zarar
344.655.623
311.928.427
Faaliyet Karı/Zararı
93.151.226
123.742.316
Sürdürülen Faaliyetler
125.312.303
133.161.356
Dönem Karı/Zararı
Dönem Karının/Zararının
Dağılımı
Azınlık Payları
54.499.023
68.625.390
Ana Ortaklık Payları
70.813.280
68.738.451
Pay Başına Kazanç/Kayıp
0,2281
0,2214
*Yeniden düzenlemeye ilişkin hususlar İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 31 Aralık 2013
tarihinde sona eren yıla ait Bağımsız Denetim Raporu’nun 2.3 nolu maddesinde yer almaktadır.
Şirketimizin 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları ve 30.06.2014 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi
Raporu 05.08.2014 tarihinde KAP’ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur.
(Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=)
“Yatırımcı, yatırım kararını vermeden önce ihraççının finansal durum ve faaliyet sonuçlarına
ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığı işbu ihraççı bilgi dokümanının 13 no’lu bölümünü de dikkate
almalıdır.”
4. RİSK FAKTÖRLERİ
İşbu ihraççı bilgi dokümanı çerçevesinde ihracı yapılacak olan borçlanma araçlarına ilişkin
ihraççının yatırımcılara karşı olan ödeme yükümlülüğü herhangi bir kamu kuruluşu tarafından
garanti altına alınmamış olup, yatırım kararının, ihraççının finansal durumunun analiz edilmesi
suretiyle verilmesi gerekmektedir.
6
4.1.
İhraçcının borçlanma aracına
etkileyebilecek riskler:
ilişkin
yükümlülüklerini
yerine
getirme
gücünü
Grup faaliyetleri nedeniyle piyasa riski (kur riski, gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, nakit akımı
faiz oranı riski ve fiyat riski), kredi riski ve likidite riskine maruz kalmaktadır. Bu kapsamda Şirket’in
piyasa, kredi ve likidite risk durumu aşağıda özetlenmiştir.
4.1.1. Piyasa Riski
4.1.1.1. Döviz Kuru Riski
Döviz kurlarındaki değişimler nedeniyle bir varlık veya finansal aracın değerinin azalması riskidir.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla Şirket’in yabancı para cinsinden varlıkların ve
yükümlülüklerini özetleyen finansal durum tablosu aşağıda belirtilmiştir:
31 Aralık 2013
1. Toplam Varlıklar
2. Toplam Yükümlülükler
(11)
3. Aktif Karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
4. Pasif karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
5. Net yabancı para varlık
yükümlülük pozisyonu (12+3-4)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
2.876.185.848
USD
808.200.493
EUR
375.408.592
GBP
5.599.989
JPY
138.118
DİĞER
4.701.322
345.502.057
106.607.679
36.688.480
1.360.624
76.714.525
4.120.572
2.030.042.000
422.642.553
252.642.942
50.201.629
4.250.259.503
213.922.826
4.495.457.796
1.126.947.170
582.226.954
43.201.857
5.228.362.414
65.267.995
(2.711.804)
9.136.100
11.239.137
(1.054.679.318)
189.313.885
25.189.691
31 Aralık 2012
1. Toplam Varlıklar (4)
2. Toplam
Yükümlülükler (8)
3. Aktif Karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
4. Pasif karakterli
Finansal Durum Tablosu
Dışı Döviz Cinsinden
Türev Ürünlerin Tutarı
5. Net yabancı para
varlık yükümlülük
pozisyonu (1-2+3-4)
TL Karşılığı
(Fonksiyonel
para birimi)
200.396.232
USD
102.950.544
EUR
5.537.564
GBP
246.083
JPY
694.438
DİĞER
1.496.829
191.335.428
96.882.825
7.793.395
227.753
342.500
81.868
2.953.651.000
675.357.343
362.913.212
65.246.969
6.446.746.708
257.494.774
2.955.479.000
808.899.921
296.192.116
63.830.988
7.121.756.390
7.232.805
(127.474.859)
66.274.396
1.434.041
(674.657.744)
7
268.389.778
(9.480.042)
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla olan konsolide finansal durum tablosu
pozisyonuna göre, Türk Lirası’nın diğer döviz cinsleri karşısında %10 oranında değer kaybetmesi ya
da kazanması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kalması durumda Şirket’in, yabancı para birimlerinden
olan varlık ve yükümlülüklerden oluşan kur farkı karı ya da zararı sonucu dönem net kar ya da zararı
aşağıdaki gibi değişecektir.
31 Aralık 2013
Risk türü
Kur riski
Risk
oranı
%10
Risk yönü
Artış
Azalış
Dönem Karına
Etkisi
4.788.813
(4.305.141)
Özkaynağa
Etkisi
4.788.813
(4.305.141)
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
Etkisi
31 Aralık 2012
Risk türü
Risk
oranı
Risk yönü
Kur riski
%10
Artış
1.493.289
2.087.265
Azalış
(1.493.289)
(2.087.265)
4.1.1.2. Faiz Oranı Riski
Piyasa faiz oranlarındaki değişmelerin finansal araçların fiyatlarında dalgalanmalara yol açması, faiz
oranı riskiyle başa çıkma gerekliliğini doğurur. Şirket’in faiz oranı riskine duyarlılığı aktif ve pasif
hesapların vadelerindeki uyumsuzluğu ile ilgilidir.
Şirket’in ilgili finansal durum tablosu tarihleri itibarıyla faiz oranına duyarlı finansal araçlarını
özetleyen faiz pozisyonu tablosu aşağıda sunulmuştur.
Faiz Pozisyonu Tablosu
Sabit faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit benzerleri Bankadaki vadeli mevduat
BPP dan alacaklar
Ters repo işlemlerinden alacaklar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
Finansal varlıklar
yansıtılan finansal varlıklar
Finansal borçlar
BPP'den borçlar
Banka kredileri
Finansal kiralama işlemlerinden borçlar
Repo işlemlerinden sağlanan fonlar
Finansman bonosundan borçlar
Kısa vadeli faktoring kredileri
Değişken faizli finansal araçlar
Nakit ve nakit benzerleri B tipi likit fonlar
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara
Finansal varlıklar
yansıtılan finansal varlıklar
Vadeye kadar elde tutulacak finansal varlıklar
Ticari alacaklar
Kredili müşterilerden alacaklar
Finansal yükümlülükler Banka kredileri
Net faiz pozisyonu
31 Aralık 2013
50.213.089
2.616.594.922
1.614.490
22.840.692
31 Aralık 2012
145.927.878
2.185.086.365
10.145.933
240.203.796
(2.152.662.871)
(667.684.145)
(3.053.101)
(3.005.178)
(4.635.516)
571.783.188
10.976.070
300.946.127
(1.872.945.953)
(383.661.286)
(4.886.265)
(87.108.603)
(1.648.440)
333.704.604
4.630.339
286.360.595
6.497.121
315.417.552
(47.468.150)
621.996.277
154.065.041
6.030.975
202.905.303
(33.927.054)
479.632.482
Şirket’in finansal durum tablosunda gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal
varlık olarak sınıfladığı sabit getirili menkul kıymetleri faiz değişimlerine bağlı olarak fiyat ve faiz
oranı riskine maruz kalmaktadır.
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihleri itibarıyla Şirket’in hesapladığı konsolide analizlere göre
TL faizlerde %1 oranında faiz artışı veya azalışı olması durumunda diğer tüm değişkenlerin sabit
kaldığı varsayımıyla sabit getirili menkul kıymetleri rayiç değerinde ve Şirket’in net dönem
karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda sunulmuştur.
8
31.Ara.13
Risk türü
Risk oranı Risk yönü
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
-9.735.336
-9.735.336
12.321.275
12.321.275
Dönem Karına
Etkisi
Özkaynağa
-7.106.644
-7.106.644
7.068.767
7.068.767
1% Yukarı
Faiz oranı riski
Aşağı
Etkisi
31.Ara.12
Risk türü
Risk oranı Risk yönü
1% Yukarı
Faiz oranı riski
Aşağı
Etkisi
4.1.1.3. Hisse senedi fiyat riski
31 Aralık 2013 ve 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla BİST Hisse Senedi Piyasası Endeksleri’nde %10’luk
bir artış/azalış olması ve diğer tüm değişkenlerin sabit kaldığı varsayımıyla hisse senetlerinin rayiç
değerinde ve Şirket’in konsolide net dönem karı/zararında meydana gelen etkiler aşağıda sunulmuştur.
31.Ara.13
Risk türü
Hisse senedi fiyat riski
Risk oranı
Risk yönü
10%
Artış
Azalış
Risk oranı
Risk yönü
10%
Artış
Azalış
Dönem Karına
Özkaynağa
Etkisi
5.101.998
-5.101.998
Etkisi
5.101.998
-5.101.998
Dönem Karına
Özkaynağa
Etkisi
27.598.775
-27.598.775
Etkisi
27.598.775
-27.598.775
31.Ara.13
Risk türü
Hisse senedi fiyat riski
Şirketimizin 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları ve 30.06.2014 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi
Raporu 05.08.2014 tarihinde KAP’ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk
hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir.
(Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=)
4.1.2. Kredi Riski
Kullandırılan krediler ve finansal yatırımlar için, karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine
getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcuttur. Şirket’in kredi riski, ağırlıklı olarak faaliyetlerini
yürüttüğü Türkiye’dedir.
4.1.2.1. Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri
31 Aralık 2013
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
Raporlama tarihi
itibariyle maruz
kalınan azami
kredi riski
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf
İlişkili
Taraf
Diğer
Taraf(1)
6.898.132
1.289.118.064
52.831
607.944
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal
Yatırımlar(
2)
Bankalardaki
Mevduat
Ters
Repo
B Tipi Likit
Fonlar
Diğer(3)
572.696.730
2.627.803.877
22.840.692
10.976.070
45.302.900
9
- Azami riskin
teminat vs ile
güvence altına
alınmış kısmı
876.094.704
- 242.616.481
22.840.692
A. Vadesi
geçmemiş ya da
değer
düşüklüğüne
uğramamış
finansal
varlıkların net
defter değeri
6.898.132 1.279.254.329 52.831
607.944 572.696.730 2.627.803.877
22.840.692
B. Koşulları
yeniden
görüşülmüş
bulunan, aksi
takdirde vadesi
geçmiş veya
değer
düşüklüğüne
uğramış sayılacak
finansal
varlıkların defter
değeri
9.863.467
- Vadesi geçmiş
(brüt defter
değeri)
3.434.781
- Değer
düşüklüğü (-)
(3.434.781)
E. Finansal durum
tablosu dışı kredi
riski içeren
unsurlar
(1)
Verilen depozito ve teminatlar ile Vadeli işlem teminatları finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür.
(2)
Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür.
(3)
27.745.900 TL’lik kısmı 13.000.000 USD cinsinden, 17.557.000 TL’lik kısmı 5.000.000 GBP cinsindendir.
-
45.302.900
10.976.070
-
-
-
-
-
-
-
-
45.302.900
.
31 Aralık 2012
Alacaklar
Ticari Alacaklar
Diğer Alacaklar
İlişkili
Diğer
İlişkili
Diğer
Taraf
Taraf
Taraf
Taraf(1)
Raporlama
tarihi
itibariyle
maruz
kalınan
azami kredi
riski
- Azami
riskin
teminat vs
ile güvence
altına
alınmış
kısmı
A. Vadesi
geçmemiş ya
da değer
düşüklüğüne
uğramamış
finansal
varlıkların
net defter
değeri
B. Koşulları
yeniden
görüşülmüş
bulunan, aksi
takdirde
vadesi
geçmiş veya
değer
düşüklüğüne
uğramış
sayılacak
finansal
varlıkların
defter değeri
- Vadesi
geçmiş (brüt
defter
değeri)
- Değer
Nakit ve Nakit Benzerleri
Finansal
Yatırımlar(2)
Bankalardaki
Mevduat
Ters
Repo
B Tipi Likit
Fonlar
Diğer(3)
6.754.701
997.657.640
9.864
1.107.704
512.014.594
2.203.441.866
10.145.933
4.630.339
37.475.300
-
564.606.519
-
-
267.969.014
-
10.145.933
-
37.475.300
6.754.701
984.830.356
9.864
1.107.704
512.014.594
2.203.441.866
10.145.933
4.630.339
-
-
8.834.381
-
-
-
-
-
-
-
-
3.149.477
(3.149.477)
-
-
-
-
-
-
-
10
düşüklüğü ()
E. Finansal
durum
tablosu dışı
kredi riski
içeren
unsurlar
37.475.300
(1)
Verilen depozito ve teminatlar, Vadeli işlem teminatları ile peşin ödenen vergi kesintileri finansal araçlar olmadığından kredi riskinden düşülmüştür.
(2)
Hisse senetleri kredi riski taşımadığından finansal yatırımlardan düşülmüştür.
(3)
23.108.800 TL’lik kısmı 13.000.000 USD cinsinden, 14.366.500 TL’lik kısmı 5.000.000 GBP cinsindendir.
4.1.2.2. Kredilendirme Riski
Uygun olmayan kredilendirme kararlarının alınması riskidir. Yetersiz istihbarat, mali tahlil veya
fizibilite çalışmaları sonucu veya öngörülemeyen sebeplerden dolayı Şirket kredilendirme kararları
sonucu zarara uğrayabilir.
4.1.2.3. Teminat Riski
Teminat Riski, bir kredinin güvencesi olarak alınan teminatın, Şirket’in teminatı paraya çevirmesi
halinde beklenen değerinin kredi tutarını karşılayamaması veya doğrudan, teminatın niteliği ile ilgili
olumsuzlukların bulunması durumunda Şirket zarara uğrayabilir.
4.1.2.4. İzleme Riski
İzleme riski, maruz kalınan riskin yeterince izlenememesinden ya da kötüleşen unsurların tasfiye
edilememesinden kaynaklanır. Şirket’in nakit akışı ve teminat tamamlama ihtiyaçlarının
karşılanamaması ya da önemli maliyetlerde karşılanması riskidir. Kötüye giden kredinin etkili biçimde
izlenmesi, risk bakiyesinin indirilmesini ya da ilave teminat alınmasını sağlar. Kredi sözleşmesi
önemli derecede kötüleşme oluşmadan harekete geçilmesine engel teşkil edebilir. İş Yatırım, piyasa ve
aktif-pasif risklerini entegre edilmiş risk ölçüm sistemleri ile takip edebilmektedir. Yakın vadede ise
karşı taraf riski modülünün de entegre edilmesi planlanmaktadır. Bu bilgiler ışığında İş Yatırım,
izleme riskine maruz kalabilir.
4.1.2.5. Portföy Yoğunlaşma Riski
Portföyde risk/getiri dengesi açısından optimizasyonun sağlanamaması, portföyün değişimlerin
etkisine maruz kalması, portföydeki kıymetlerin dengeli biçimde çeşitlendirilememesi riskidir. Bu
risk, Şirket’in aralarında pozitif korelasyon bulunan araçlara yoğunlaşması nedeniyle belirli bir risk
faktöründeki mali bozulmadan daha fazla etkilenmesine neden olabilir.
Şirketimizin 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları ve 30.06.2014 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi
Raporu 05.08.2014 tarihinde KAP’ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk
hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir.
(Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=)
4.1.3. Likidite Riski
Likidite riski, Şirket’in net fonlama yükümlülüklerini yerine getirmeme ihtimalidir. Bu risk, satın
alınan uzun vadeli menkul kıymetlerin, kısa vadeli kaynaklarla fonlanması sonucunda ortaya çıkan
vade uyumsuzluğundan kaynaklanmaktadır. Piyasalarda meydana gelen bozulmalar veya kredi
puanının düşürülmesi gibi fon kaynaklarının azalması sonucunu doğuran olayların meydana gelmesi,
likidite riskinin oluşmasına sebebiyet vermektedir.
Aşağıdaki tablo, Şirket’in türev niteliğinde olmayan finansal yükümlülüklerinin vade dağılımını
göstermektedir. Aşağıdaki tablolar, Şirket’in yükümlülükleri iskonto edilmeden ve ödemesi gereken
11
en erken tarihler esas alınarak hazırlanmıştır. Söz konusu yükümlülükler üzerinden ödenecek faizler
aşağıdaki tabloya dahil edilmiştir. Düzeltmeler kolonu ilerleyen dönemdeki muhtemel nakit akımına
sebep olan kalemi göstermektedir. Bahse konu kalem vade analizine dahil edilmiş olup, finansal
durum tablosundaki finansal yükümlülüklerin değerine dahil edilmemiştir.
Aktif ve pasif kalemlerin kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:
31 Aralık 2013
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
715.152.295
980.998.992
746.802.708
981.645.914
352.838.644
962.212.885
281.449.159
17.784.380
107.725.511
1.648.649
4.789.394
-
2.152.662.871
2.158.681.446,00
2.158.681.446
-
-
-
3.005.178
3.005.178
3.005.178
-
-
-
-
-
-
3.053.101
4.635.516
3.658.037
4.635.516
482.932
2.327.263
1.106.087
2.308.253
2.069.018
-
-
3.859.507.953
3.898.428.799
3.479.548.348
302.647.879
111.443.178
4.789.394
Nosyon Tutarı
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
3.820.871.572
(1.270.587.844)
3.837.364.431
(1.292.559.870)
3.812.324.255
(1.283.752.677)
25.040.176
(8.807.194)
-
-
Defter Değeri
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Banka kredileri
417.588.340
428.157.129
358.185.557
5.060.435
54.549.090
10.362.047
Ticari borçlar
832.057.692
832.335.634
818.439.352
10.819.809
3.076.473
-
1.872.945.953
1.878.029.123
1.878.029.123
-
-
-
87.108.603
88.484.606
88.484.606
-
-
-
4.886.265
6.147.032
633.355
1.869.843
3.643.834
-
1.648.440
1.648.440
753.641
894.799
-
-
3.216.235.293
3.144.525.634
18.644.886
61.269.397
10.362.047
Nosyon Tutarı
3.234.801.964
Sözleşme
uyarınca nakit
çıkışlar toplamı
(I+II+III+IV)
3 aydan kısa (I)
3-12 ay arası (II)
1-5 yıl
arası (III)
5 yıldan
uzun (IV)
Türev nakit girişleri
1.218.546.981
1.218.038.082
1.218.038.082
-
-
-
Türev nakit çıkışları
(1.437.237.209)
(1.437.977.471)
(1.437.486.471)
(491.000)
-
-
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
Banka kredileri
Ticari borçlar
BPP
Repo işlemlerinden
sağlanan fonlar
Finansman
bonosundan borçlar
Finansal kiralama
islemlerinden borçlar
Faktoring borçları
Toplam
yükümlülük
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
araçlar
Türev nakit girişleri
Türev nakit çıkışları
31 Aralık 2012
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev olmayan
finansal
yükümlülükler
BPP
Finansman
bonosundan borçlar
Finansal kiralama
islemlerinden borçlar
Faktoring borçları
Toplam
yükümlülük
Sözleşme uyarınca
vadeler
Türev finansal
araçlar
Şirketimizin 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları ve 30.06.2014 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi
Raporu 05.08.2014 tarihinde KAP’ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk
hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir.
12
(Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=)
4.1.4. Sermaye Yeterliliği Riski
Sermaye yeterliliği tabanı, özsermayeden duran varlıkların (maddi duran varlıklar, maddi olmayan
duran varlıklar, finansal duran varlıklar, diğer duran varlıklar) ve personelden, ortaklardan,
iştiraklerden, bağlı ortaklıklardan ve sermaye, yönetim ve denetim açısından doğrudan veya dolaylı
olarak ilişkili bulunulan kişi ve kurumlardan olan teminatsız alacaklar ile bu kişi ve kurumlar
tarafından ihraç edilmiş ve borsalarda ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen sermaye
piyasası araçlarının indirilmesi suretiyle bulunan tutardır. Bu taban değeri, aracı kurumların asgari
özsermayeleri, risk karşılığı ve değerleme gününden önceki son üç ayda oluşan faaliyet giderleri
kalemlerinin herhangi birinden az olamaz. Bu koşulların sağlanamama ihtimali sonucunda sermaye
yeterliliği riski ortaya çıkar.
Aralık sonu itibarıyla oluşan solo mali tablo verileri bir önceki ay değerleri ile kıyaslandığında;
-
Finansal Duran Varlıkların aktif toplamına oranının %5,33’den %4,29’a düştüğü,
-
Hazır Değerlerin aktif toplamına oranının %70,88’den %60,13’e düştüğü,
-
Likidite yükümlülüğü çerçevesinde hesaplanan dönen varlıklarımızın kısa vadeli borçlarımıza
oranının %107,15’den %102,86’a düştüğü,
gözlemlenmektedir.
Aylık olarak hazırlanan yasal yükümlülükler tablosu incelenirse;
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.Asgari Özsermaye Yükümlülüğü
YASAL (TL)
31.12.2013 (TL)
10.570.000
455.554.006
2.642.500
310.500.000
2.Ödenmiş Sermaye Yükümlülüğü
Hesaplanan Min.Ödenmiş Sermaye Miktarı*%25
3.Sermaye Yeterliliği Taban Yükümlülüğü
353.136.099
4. Sermaye Yeterliliği Taban Oranı
78%
5.Likidite Yükümlülüğü
(İndirilen kalemler hariç min. Dönen Varlık / K.V.Borçlar = 1)
1
1,03
6.Genel Borçlanma Sınırı
10.594.082.957
(Sermaye Yeterliliği Tabanı * 30)
7.İştirak Sınırı
227.777.003
(Özsermaye * %50)
8.Kredili Menkul Kıymet (Genel İşlem Sınırı)
1.809.698.481
(Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış ≤ Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4)
9.Açığa Satış İşlemleri Toplamı (Genel İşlem Sınırı)
1.809.698.481
(Kredi Toplamı+Açığa HS.Satış ≤ Son 3 Ay Özsermaye Ort.* 4)
10.Bir Müşteriye Kullandırılabilecek Kredi Tutarı (Özel İşlem Sınırı)
135.727.386
(Bir müşteriye açılabilecek max. kredi tutarı = Son 3 Ay Özsermaye Ort.* %30 )
Şirketimizin 30.06.2014 ara dönem finansal tabloları ve 30.06.2014 tarihli Sınırlı Bağımsız Denetçi
Raporu 05.08.2014 tarihinde KAP’ta yayınlanarak kamuya duyurulmuştur. Yukarıda açıklanan risk
hususlarının güncel versiyonlarına ilgili linkten ulaşulabilir.
13
(Kaynak:http://kap.gov.tr/bildirim-sorgulari/bildirm-sorgu-sonuc.aspx?tarihtipi=1&sirketgrubu=0&SirketAraciKurumList=1457&bildirimtipi=0&secimler=)
4.1.5. Ana Ortak ve İştirak Riski:
İştirak riskleri göz önüne alındığında; Şirket’in finansal tablolarına konsolidasyon etkisi
önemli olan bağlı ortaklıklardan İş Yatırım Ortaklığı A.Ş., İş Portföy Yönetimi A.Ş. İş
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve Efes Varlık Yönetim A.Ş.’nin risklerinden
bahsedilmesi gerekmektedir.
Şirket’in konsolide karlılığına etkisi bulunan bağlı ortaklıklarının kendi faaliyetlerinden
kaynaklanabilecek riskler incelendiğinde ise; pay piyasasındaki gelişmelere duyarlı olan İş
Yatırım Ortaklığı A.Ş. portföyünün, piyasanın beklenmeyen, ani ve aşağı yönlü hareketleri
neticesinde portföy değerinin azalması ve dolayısıyla kar/zarar tablosunun olumsuz
etkilenmesi olasıdır.
İş Girişim, yatırım yaptığı şirketlerdeki paylarını satmak isterken, ulusal ve uluslararası
piyasalardaki koşullara bağlı olarak satış işleminin ertelenmesi ya da beklenen değerin altında
gerçekleşmesi gibi risklere maruz kalabilir. Yatırım yapılan şirketlerin faaliyet ve finansal
performanslarının olumsuz seyretmesi ya da bahse konu şirketlerin faaliyet gösterdiği
sektörlerin olumsuz etkilenebileceği mevzuatsal gelişmelerin, İş Girişim’in kar/zarar
tablosunu olumsuz etkileme riski de bulunmaktadır.
İş Portföy Yönetimi A.Ş. , yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda meydana gelebilecek dalgalanmalara
bağlı olarak menkul kıymet fiyat ve faiz oranlarındaki değişimlerden etkilenebilmektedir.
Bunun yanı sıra, komisyon oranlarının sınırlanması gibi mevzuatsal gelişmeler de kar/zarar
tablosuna olumsuz etki edebilecek risk unsurlarındandır.
Son olarak Efes Varlık Yönetim A.Ş, ise, finansal kuruluşlardan satın alınan alacakların
yönetilmesi, tahsili ve yapılandırma sürecinde makro-ekonomik görünüm ile para ve sermaye
piyasasındaki çalkantıların şirketin kar/zarar tablosuna olumsuz etki edebilecek risk
unsurlarıdır.
Bunların dışında, her şirketin maruz kalabileceği şekilde, gerek ana ortağımız(İş Bankası)
gerekse konsolidasyona dahil bağlı ortaklıklarımızın faaliyet yetkilerinin ilgili kamu
otoritelerince iptal edilmesi de genel bir risk olarak değerlendirilebilir.
4.2.
Diğer riskler:
4.2.1. Ülke Riski
Uluslararası işlemlerde, Şirket’e borçlu olan kişi ya da kuruluşun faaliyette bulunduğu ülkenin
ekonomik, sosyal ve politik yapısı nedeniyle yükümlülüğün kısmen veya tamamen zamanında yerine
getirilememesi ihtimalini ifade eder. Sınır ötesi finansal işlemlerde, karşı ülkeyi olumsuz yönde
etkileyen olayların yaratacağı zarar olasılığıdır. Örneğin, karşı ülkenin kredi notunun düşmesi ya da
ulusal mevzuatta değişiklik olması şirketin faaliyetlerini olumsuz şekilde etkileyebilir. İş Yatırım her
ne kadar yatırım yapılabilir seviyenin üstünde ülkelerin aynı statüdeki kurumları ile çalışsa da bu
ülkelerden kaynaklı risklere maruz kalabilecektir.
14
4.2.2. İşlemin Sonuçlandırılamaması Riski
Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket’in operasyonları kesintiye
uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir.
4.2.3. Spesifik Risk:
Olağan piyasa hareketleri dışında, borçlanma aracı ihraççısının yönetimlerinden ve mali bünyelerinden
kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin düşmesi sonucu meydana gelebilecek zarar
olasılığıdır.
4.2.4. Teknoloji, Bilgi Sistemleri ve Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski
Ödeme ve takas sistemlerindeki bozulma, durma, çökme durumunda Şirket’in operasyonları kesintiye
uğrayabilir ve operasyonlardaki kesintiden dolayı bazı müşterilerini kaybedebilir.
4.2.5. Şirket Sırrının İhlali Riski
Müşteri ve hissedar bilgilerinin gizliliğinin zarar görmesi veya zarar gördüğünün düşünülmesinden
kaynaklanmaktadır. Bu risk, Şirket’in itibarının sarsılmasına, müşteri kaybına, hakkında dava
açılmasına veya yasal müdaheleye yol açabilecek niteliktedir.
4.2.6. Faaliyetin Kesintiye Uğraması Riski
Şirket’in acil veya daha uzun vadeli yükümlülüklerini karşılama kabiliyetini yitirmesine neden olacak
içsel veya dışsal etmenler dolayısıyla faaliyetlerinin kesintiye uğraması ya da bu faaliyetlerinin
gereğince yerine getirilememesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu risk, faaliyetlerin uygun olmayan
bir şekilde sürdürülmesi, bilgi işlem sistemlerinin yetersiz hale gelmesi veya önceden tahmin
edilemeyen doğal, ekonomik ve politik felaketler nedeniyle Şirket’in faaliyetlerini sürdürememesi
durumunda ortaya çıkmaktadır.
4.2.7. Teknoloji ve İletişim Riski
Teknoloji ve İletişim Riski, mevcut ve gelişmekte olan içsel ve dışsal teknolojilerin işletme ihtiyaç ve
hedeflerini karşılama konusunda yetersiz, güvenilmez, devamlılığı olmayan, maliyetli vb. hale gelmesi
nedeniyle ortaya çıkan risktir. Bu risk aynı zamanda sisteme yetkisiz girişler olması nedeniyle işlem
ve iletişim güvenliğinde meydana gelen riskleri de kapsamaktadır ve Şirket aleyhine yasal müdaheleye
yol açabilecek niteliktedir.
4.2.8. Yazılım ve Donanım Riski
Yazılım kaynak ihtiyacının karşılanamaması, hatalı, yetersiz veya esnek olmayan yazılımlar vb.
nedenlerle verimlilik düşebilir ve Şirket zarara uğrayabilir.
Donanım yetersizliği, donanım sorunları vb. nedenlerle verimliliğin verimlilik düşebilir ve Şirket
zarara uğrayabilir.
4.2.9. Operasyonel Risk
Şirket’in ürün ve hizmetlerini müşterilerine sunarken ya da faaliyetini sürdürebilmesi için gerekli
hayati fonksiyonlarını yerine getirirken düşük maliyet ve yüksek verimliliği sağlayamamasıdır.
Operasyon riskleri, süreçlerin yerine getirilemez şekilde aksaması ya da etkisini yitirmesi, insan
hataları, teknolojik ya da altyapıyla ilgili aksamalar, faaliyetin kesintiye uğraması, süreç değişiklikleri
ve hatalı iç/dış raporlama gibi olaylardan kaynaklanacak potansiyel zararları da içerir.
15
4.2.10. İşlem Riski
İşlemlerin zamanında, tam ve doğru olarak yapılamaması; etkin olmayan iş akışları veya sıklıkla
tekrarlanan hatalar, ihmaller, tutarsızlıklardır. Şirket içi kontrollerin, işbirliği içinde olunan kişi ya da
kuruluşların, bilgi sistemlerinin, çalışanlarının yetkinlik ve uyumunun, işlem süreçlerinin niteliği bu
riski belirleyen unsurlar olmaktadır.
4.2.11. Veri Güvenilirliği Riski
Finansal veya finansal olmayan işlemlerin kayıtlara alınması veya raporlanmasında yanlışlık ve
eksiklikler bulunması, zamanlamasında gecikmeler oluşması Şirket aleyhine yasal müdahaleye yol
açabilir.
4.2.12.
Maddi Varlıkların Zarara Uğraması Riski
Doğal afetler, yangın, terör ve benzeri nedenlerle veya tedbirsizlik sonucu fiziksel varlıkların zarara
uğraması veya kaybolması Şirket’i zarara uğratabilir.
4.2.13.
Muhafaza Riski
Müşteriler tarafından emanet edilen kıymetler veya Şirket’in sahip bulunduğu maddi varlıkların,
sözleşme vb. değerli belgelerin, çalışanlarının korunmasındaki zafiyet oluşması durumunda Şirket
aleyhine yasal müdahaleye yol açabilir.
4.2.14. Müşteri Memnuniyetsizliği Riski
Müşteri beklentilerinin doğruluk, bütünlük, hızlılık, etkinlik, gizlilik, profesyonellik ve uygunluk
ilkeleri ışığında karşılanamaması durumunda Şirket önemli müşterilerini kaybedebilir.
4.2.15. İhraççı ve Aracı Kurumun Aynı Tüzel Kişilik Olmasından Kaynaklanan Risk
İş Yatırım ihraç edeceği 500.000.000.-TL’ye kadar nominal değerli borçlanma aracı ihraçlarında
aracılık faaliyetlerini kendisi yürütecektir. İş Yatırım, ihraççının ve ihracı gerçekleştirecek aracı
kuruluşun aynı kurum (İş Yatırım) olmasından kaynaklanan riskler konusunda 09.09.2013 tarih ve
1302 sayılı Yönetim Kurulu Kararı almış ve ilgili kararda halka arza aracılık faaliyetlerinin Kurul
düzenlemelerine uygun olarak ve öncelikle yatırımcı menfaati gözeterek gerçekleştirileceğine ilişkin
Kurul’a beyan ve taahhüt vermiştir.
5. İHRAÇÇI HAKKINDA BİLGİLER
5.1.
İhraççı hakkında genel bilgi:
5.1.1. İhraççının ticaret unvanı:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
5.1.2.İhraççının kayıtlı olduğu ticaret sicili ve sicil numarası:
Adres: İş Kuleleri Kule 2 Kat:12 34330 4. Levent/İstanbul
Bağlı olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü: İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü
Sicil Numarası: 358758
5.1.3.İhraççının kuruluş tarihi ve süresiz değilse, öngörülen süresi:
Kuruluş tarihi
: 18.12.1996, Süresiz
16
5.1.4. İhraççının hukuki statüsü, tabi olduğu mevzuat, ihraççının kurulduğu ülke, kayıtlı
merkezinin ve fiili yönetim merkezinin adresi, internet adresi ve telefon ve fax numaraları:
Hukuki Statü: Anonim Şirket
Tabi olduğu mevzuat: T.C. Kanunları
Adres: İş Kuleleri Kule-2 Kat: 12 4. Levent-Beşiktaş/İstanbul
Kuruluş Yeri: İstanbul
Telefon: (212) 350 20 00
Faks: (212) 350 20 01
İnternet adres: www.isyatirim.com.tr
5.1.5. İhraççının ödeme gücünün değerlendirilmesi için önemli olan, ihraççıya ilişkin son
zamanlarda meydana gelmiş olaylar hakkında bilgi:
YOKTUR.
5.2.
Yatırımlar:
5.2.1. İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken son finansal tablo tarihinden itibaren
yapılmış olan başlıca yatırımlara ilişkin açıklama:
YOKTUR.
5.2.2. İhraççının yönetim organı tarafından geleceğe yönelik önemli yatırımlar hakkında
ihraççıyı bağlayıcı olarak alınan kararlar, yapılan sözleşmeler ve diğer girişimler hakkında
bilgi:
YOKTUR.
5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen bağlayıcı taahhütleri yerine getirmek için gereken finansmanın
planlanan kaynaklarına ilişkin bilgi:
YOKTUR.
5.2.4. İhraççının borçlanma aracı sahiplerine karşı yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için
önemli olan ve grubun herhangi bir üyesini yükümlülük altına sokan veya ona haklar tanıyan,
olağan ticari faaliyetler dışında imzalanmış olan tüm önemli sözleşmelerin kısa özeti:
YOKTUR.
6. FAALİYETLER HAKKINDA GENEL BİLGİLER
6.1.
Ana faaliyet alanları:
6.1.1.İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemleri itibariyle ana
ürün/hizmet kategorilerini de içerecek şekilde ihraççı faaliyetleri hakkında bilgi:
İş Yatırım bireysel ve kurumsal yatırımcılara, alım-satım aracılığının yanı sıra, yatırım danışmanlığı
ve kurumsal finansman hizmetleri sunmaktadır.
Yatırım Danışmanlığı: Yatırım danışmanlığı, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin etmek
suretiyle, müşterilere sermaye piyasası araçları ile bunları ihraç eden ortaklık ve kuruluşlar hakkında
17
ve sermaye piyasası ile ilgili diğer konularda yönlendirici nitelikte yazılı veya sözlü yorum ve yatırım
tavsiyelerinde bulunulması faaliyetidir.
İş Yatırım’ın yatırım danışmanlarının yatırımcılarına sunduğu Yatırım Danışmanlığı hizmetinde
yatırımcıların risk, getiri, vade ve ürün tercihlerine uygun yatırım stratejileri oluşturulur ve bu
stratejiler, değişen piyasa koşulları da dikkate alınarak uygulanır.
Kurumsal Finansman: İş Yatırım Kurumsal Finansman alanında, halka arzlar (pay ve borçlanma
aracı), birleşme ve devralmalar, yeniden yapılanma ve stratejik planlama konularını da içeren özel
sektör danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan
geniş bir hizmet yelpazesine sahiptir.
Aracılık Hizmetleri: Sermaye piyasasında aracılık, sermaye piyasası araçlarının yetkili kuruluşlar
tarafından kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabında, kendi namına başkası hesabına ticari
amaçla alım satımıdır. İş Yatırım, yurtiçi ve uluslararası sermaye piyasalarında pay, sabit getirili
menkul kıymet, vadeli işlem sözleşmeleri ve diğer sermaye piyasası araçlarının alım-satımına aracılık
yapmaktadır. Yurtiçi sermaye piyasalarının her alanında etkin rol oynayan İş Yatırım, uluslararası
piyasalarda da geniş kapsamda aracılık işlemlerini sürdürmektedir.
İş Yatırım, ana faaliyet kollarının yanı sıra Sermaye piyasalarının farklı alanlarında uzmanlaşmış
iştiraklere sahiptir.
Yukarıdaki şema İş Yatırım’ın mali tablolarına konsolide olan bağlı ortaklıkları
göstermektedir
* Borsa İstanbul’da işlem görmektedir.
Şirketimiz ve bağlı ortaklığımız Camiş Menkul Değerler A.Ş. ile Sermaye Piyasası
Kurulu'nun II-23.2 sayılı Tebliği'nin 13'üncü maddesi çerçevesinde "Kolaylaştırılmış Usulde
Birleşme" yönteminin uygulanarak devir almak suretiyle birleşme işlemi tamamlandı ve işlem
30.06.2014 tarihinde tescil edildi.
18
2013 yıl sonu konsolide finansal sonuçlara göre faaliyet gelirlerinin %55’lik bölümü faiz ve alım satım
ile bazı iştirak faaliyetlerinden elde edilen gelirlerden, %45’lik bölümü de hizmet gelirlerinden
oluşmaktadır.
Faaliyet Gelirleri
(milyon TL)
Faiz ve Alım Satım
Geliri
Hizmet Gelirleri
TOPLAM
2013
188,8
155,8
344,6
Pay (%)
2012
55
Pay (%)
182,7
129,2
311,9
45
100
59
2011
119,7
111,0
230,7
41
100
Pay (%)
52
48
100
2013 Faaliyet Gelirleri: 344,6 milyon TL
Faiz ve
Alım
Satım
Geliri
55%
Hizmet
Gelirleri
45%
Hizmet gelirleri incelendiğinde, 2013 yılıda, alım/satım aracılık komisyonlarının %65 ile en büyük
paya sahip olduğu, portföy yönetim komisyonlarının %19, kurumsal finansman komisyonlarının ise
%15’lik paya sahip olduğu görülmektedir
Hizmet Gelirleri (milyon
TL)
Aracılık Komisyonları
Kurumsal Finansman
Gelirleri
Portföy Yönetim
Komisyonları
Diğer Komisyonlar
TOPLAM
2013
100,8
23,5
30,1
1,4
155,8
Pay (%)
65
15
19
1
100
2012
92,1
11,7
24,1
1,3
129,2
2013 Hizmet Gelirleri: 155,8 milyon TL
Portföy
Yönetim
Komisyonları
19%
Diğer
Komisyonlar
1%
Aracılık
Komisyonları
65%
Kurumsal
Finansman
Gelirleri
15%
19
Pay (%)
71
9
19
1
100
2011
78,7
7,3
24,0
1,0
111,0
Pay (%)
71
6
22
1
100
Faaliyet giderleri içeresinde genel yönetim giderleri 2013 yılında %77’lik paya sahipken pazarlama,
satış ve dağıtım giderleri ile diğer giderler toplam faaliyet giderlerinin sırasıyla %22 ve %1’ini
oluşturmaktadır.
Faaliyet Giderleri
(milyon TL)
Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
Genel Yönetim Giderleri
Pazarlama, Satış ve
Dağıtım Giderleri
TOPLAM
2013
Pay (%)
2012
Pay (%)
2011
Pay (%)
54,2
22
32,6
17
27,3
18
189,3
77
157,8
81
123,6
81
3,7
1
3,1
2
2,3
1
247,2
100
193,5
100
153,2
100
2013 Faaliyet Giderleri 247,2 milyon TL
Diğer
Giderler
1%
Gen. Yön.
Giderleri
77%
Paz., Satış
ve Dağ.
Giderleri
22%
Karlılık Rasyoları
Aktif Karlılığı (%)
Özkaynak Karlılığı (Ana Ort. Ait) (%)
2013
3
14,5
2012
4
15,9
2011
3
13,6
6.1.2.Araştırma ve geliştirme süreci devam eden önemli nitelikte ürün ve hizmetler ile söz
konusu ürün ve hizmetlere ilişkin araştırma ve geliştirme sürecinde gelinen aşama hakkında
ticari sırrı açığa çıkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmuş bilgi:
YOKTUR.
6.2.Başlıca sektörler/pazarlar:
6.2.1.Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar ve ihraççının bu sektörlerdeki/pazarlardaki yeri ile
avantaj ve dezavantajları hakkında bilgi:
İş Yatırım, Türkiye genelinde 10 şubesi, 1 irtibat bürosu ve 1200’den fazla acentesi konumundaki İş
Bankası şubeleri ile Türk sermaye piyasalarında faaliyet göstermektedir. Bunun yanı sıra İş Yatırım,
Londra/İngiltere’de kurulu ve sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Maxis Securities
Ltd., Dubai/Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulu ve sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı
ortaklığı Is Investment Gulf Ltd. ve Almaata/Kazakistan’da bulunan irtibat bürosu ile uluslararası
sermaye piyasalarında da faaliyetlerini arttırmaktadır.
Şirket aracı kurumlar arasında 2013 yılının üçüncü çeyrek konsolide olmayan verilerine göre
özsermaye açısından 2’inci, ödenmiş sermaye açısından 1’inci sıradadır.
20
Özsermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aracı Kurum Unvanı
Aracı Kurum 1
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
Aracı Kurum 5
Aracı Kurum 6
Aracı Kurum 7
Aracı Kurum 8
Aracı Kurum 9
Öz Sermaye (TL)
482.731.254
400.578.002
146.529.580
131.648.670
117.367.504
84.356.344
79.935.718
75.965.842
75.962.554
73.236.056
Kaynak: TSPAKB –Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133)
Ödenmiş sermaye büyüklüğüne göre aracı kurumlar (Eylül 2013)
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Aracı Kurum Unvanı
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
Aracı Kurum 5
Aracı Kurum 6
Aracı Kurum 7
Aracı Kurum 8
Aracı Kurum 9
Sermaye (TL)
310.500.000
98.918.083
75.000.000
61.000.000
60.000.000
60.000.000
58.330.000
55.000.000
55.000.000
50.000.000
Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133)
İş Yatırım çeşitli menkul kıymet türlerine göre Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlem hacim içinde
önemli paya sahiptir.
Pay Piyasasında 2003 yılından bu yana lider konumu sürdüren İş Yatırım, 2013 yılında da 137,3
milyar TL işlem hacmi ve %8,4 piyasa payı ile ilk sırada yer almıştır.
Pay Piyasasında İş Yatırım
180
1
1
1
160
Milyar TL
140
120
1
1
7,9%
6,4%
6,3%
6,9%
6,6%
1
7,3%
1
7,6%
1
8,4%
100
80
137
60
40
20
42
49
44
2006
2007
2008
77
87
2009
2010
102
95
2011
2012
0
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
21
Sıra
2013
10%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
Sıra
1
2
3
4
5
Aracı Kurumlar
İş Yatırım
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
Piyasa Payı (%)
8,4
7,4
6,9
4,2
4,0
Kaynak : Borsa İstanbul Pay Piyasası Verileri (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/hisse-senetleripiyasasi-verileri/piyasa-verileri)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası’nın (“VOB”)1 kurucu üyeleri arasında yer alan İş Yatırım, VOB’un
kuruluşundan bu yana yine lider konumda yer almış, 2013 yılında 111,7 milyar TL işlem hacmi ve
%13,5 piyasa payı ile lider konumunu devam ettirmiştir.
Vadeli İşlemlerde İş Yatırım
200
1
25,3%
1
1
1
1
1
1
1
25%
Milyar TL
150
16,9%
13,7% 13,2%
100
50
0
30%
9
40
2006
2007
57
11,5%
12,6%
14,8% 13,5%
20%
15%
88
99
111
2009
2010
2011
119
112
10%
5%
0%
2008
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
2012
2013
Sıra
Sıra
Aracı Kurumlar
Piyasa Payı (%)
1
2
3
4
5
İş Yatırım
Aracı Kuruluş 1
Aracı Kuruluş 2
Aracı Kuruluş 3
Aracı Kuruluş 4
13,5
7,5
5,0
4,5
4,5
Kaynak: Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Verileri
(http://www.vob.org.tr/VOBPortalTur/detailsPage.aspx?tabid=613)
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı’nda da faaliyet gösteren İş Yatırım, işlem
hacminde aracı kurumlar arasında son on yıl içerisinde ilk üç sırada yer alırken 2013 yılında 9,4
milyar TL işlem hacmiyle aracı kurumlar arasında %6,8 piyasa payı elde etmiş ve 5’inci sırada yer
almıştır.
VOBAŞ ile Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) birleşmesi 06.08.2013 tarihinde
tamamlanarak türev işlemler Borsa İstanbul çatısı altında gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
1
22
Milyar TL
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım/Satım Pazarı Aracı Kurumlar Arasında İş Yatırım
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
2
3
2
2
1
3
3
25%
5
20,0%
20%
14,1%
13,1%
12,9%
11,8%
15%
12,4%
10,2%
10%
6,8%
27
20
14
17
17
2007
2008
2009
5%
13
12
9
2011
2012
2013
0%
2006
İşlem Hacmi
Sıra
1
2
3
4
5
2010
Piyasa Payı
Aracı Kurumlar
Aracı Kurum 1
Aracı Kurum 2
Aracı Kurum 3
Aracı Kurum 4
İş Yatırım
Sıra
Piyasa Payı (%)
22,6
21,1
16,1
9,6
6,8
Kaynak : Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Verileri
(http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/tahvil-ve-bono-piyasasi-verileri)
Borçlanma Araçları Piyasası Repo-Ters Pazarı’nda ise İş Yatırım, 2013 yılında 14,4 milyar TL işlem
hacmiyle aracı kurumlar arasında %1,3 piyasa payı elde etmiş ve aracı kurumlar arasında on üçüncü
sırada yer almıştır. 2013 yılında BİAŞ Eurobond Piyasası’nda 349,6 milyon TL işlem hacmi ve %0,3
piyasa payıyla aracı kurumlar arasında ilk sırada yer alan İş Yatırım 1,6 milyar TL işlem hacmi ve
%27,2 piyasa payıyla Ödünç Pay Piyasası’nda da en aktif kurum olmaya devam etmiştir.
Ödünç Pay Piyasasında İş Yatırım
3,0
8
2
1
1
37,9%
1
1
1
33,2%
2,5
Milyar TL
1
26,9%
2,0
45%
36%
27,2%
24,3% 24,9%
27%
1,5
11,5%
1,0
0,5
0,0
4,1%
0,1
0,3
2006
2007
2,0
1,6
1,4
1,3
2009
2010
2011
18%
1,7
0,7
9%
0%
2008
İşlem Hacmi
Piyasa Payı
2012
2013
Sıra
Kaynak : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Ödünç Pay Piyasası ile İlgili İstatistiki Bilgiler
(http://www.takasbank.com.tr/tr/Sayfalar/IstatistikiBilgiler.aspx)
İş Yatırım, uluslararası sermaye piyasaları işlemlerinde de etkinliğini sürekli artırmakta olup, özellikle
vadeli işlem sözleşmelerinin sayılarında son yıllarda önemli oranda bir artış gözlenmiştir.
23
Uluslararası Sermaye Piyasalarında İş Yatırım
Milyon ABD $
3000
2.782
2.733
Bin
1.200
1.179
1.025
2500
1.000
865
2000
698
707
1500
1.080
1.015
1000
780
949
779
605
1103
600
400
448
500
800
200
0
0
2009
2010
SGMK
2011
Hisse
2012
2013
Türev Kontrat Sayısı (sağ eksen)
Kaynak : İş Yatırım
SPK tarafından 2011 yılında yapılan düzenlemeyle yetkili aracı kurumların aracılık edebildiği
kaldıraçlı alım satım işlemlerinde (kamuoyunda yaygın olarak bilinen adıyla “foreks” piyasasında) İş
Yatırım yine en aktif kurum olmuştur. TSPAKB tarafından yayınlanan 2013 yılının ilk dokuz ayına ait
en güncel verilere göre İş Yatırım %11,7’lik piyasa payıyla üçüncü sırada yer almıştır.
Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerinde İş Yatırım
Billions
Milyar TL
500
12,9%
15%
12,5%
11,7%
400
9,9%
8,2%
300
200
427
414
386
327
100
273
10%
7,3%
5%
242
0
0%
Aracı Kurum Aracı Kurum
1
2
İş Yatırım
İşlem Hacmi
Aracı Kurum Aracı Kurum Aracı Kurum
3
4
5
Piyasa Payı
#REF!
Kaynak: TSPAKB - Aracı Kurum Bazında Karşılaştırmalı Veriler
(http://www.tspakb.org.tr/tr/Default.aspx?tabid=133) (Eylül 2013)
Portföy yönetimi alanında da hizmet veren İş Yatırım, katılma belgeleri borsada işlem gören iki adet
Borsa Yatırım Fonu ve Türkiye’de ilk örnek olan serbest yatırım fonu (hedge fund) ile birlikte 31
Aralık 2013 itibarıyla toplam 34 adet yatırım fonunun kurucusudur. İş Yatırım, 2013 yılsonu itibarıyla
sermayesinin %70’ine sahip olduğu İş Portföy Yönetimi A.Ş. ile birlikte yaklaşık 14,4 milyar TL
portföy büyüklüğünü yönetmektedir.
24
Yönetilen Toplam Portföy Büyüklüğü
16
Yatırım Fonları*
Emeklilik Fonları
14
Diğer Fonlar**
Milyar TL
12
7,6
10
6,9
8
7,9
6,9
7,4
6
5,6
4
2
1,2
0,6
0
2008
1,8
2,4
3,9
4,8
2,8
1,2
1,6
1,9
2,3
2,0
2009
2010
2011
2012
2013
* A ve B Tipi yatırım fonları, Borsa Yatırım Fonları ve yönetilen İş Bankası fonlarını içermektedir.
** Diğer fonlar özel portföy yönetimi, alternatif yatırım ürünleri, Türkishfund (SICAV) ve İş B Tipi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
portföyünü içermektedir.
Kaynak: İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr/wwd_mutual_funds_table.aspx/) & İş Portföy
(http://www.isportfoy.com.tr/Contents/Sürekli%20Bilgilendirme%20Formu/1/14/Surekli_Bilgilendirme_Formu.
aspx)
Kurumsal finansman alanında, halka arz, birleşme ve devralma, özelleştirme danışmanlığı, özel sektör
danışmanlığı, proje finansmanı danışmanlığı ve girişim sermayesi danışmanlığından oluşan geniş bir
faaliyet yelpazesi sunan ve 1988–2013 yılları arasında toplam 67 pay halka arzıyla İş Yatırım lider
konumdadır.
Türkiye’de 2013 yılında Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da toplam hasılat tutarı 4,6 milyar TL olan 10
adet ve Borsa İstanbul Gelişen İşletmeler Piyasası’nda toplam hasılat tutarı 65,1 milyon TL olan 9 adet
pay halka arzı gerçekleşti. Söz konusu dönemin en yüksek birincil ihraç büyüklüğüne Pegasus Hava
Taşımacılığı A.Ş. halka arzında kurumumuz liderliğinde ulaşıldı.
İş Yatırım 2009 yılından beri büyüyerek artan özel sektör tahvil ihraçlarında da lider konumdadır. İş
Yatırım, borçlanma aracı ihraçlarındaki liderliğini, aracılığını gerçekleştirdiği toplam 12,7 milyar
TL’lik (halka arz 12,0 milyar TL; nitelikli yatırımcıya ihraç 0,7 milyar TL) 57 adet işlem (45 adet
halka arz ve 12 adet nitelikli yatırımcıya ihraç) ve %23 pazar payıyla 2013 yılında da devam ettirdi. 2
Ayrıca, İş Yatırım 2013 yılında aracılık ettiği ilk yurtiçi kira sertifikası (sukuk) halka arzı ve faktoring
sektöründeki ilk varlık teminatlı menkul kıymet ihraçlarıyla yapılandırılmış borçlanma araçları
tarafında da faaliyetlerine devam etmektedir.
“Kaynak: Borsa İstanbul Halka Arz Verileri - Birincil Halka Arzlar (Borçlanma Aracı İhraç ve Satışları)
(http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri)
2
25
İş Yatırım Borçlanma Araçları Halka Arz Büyüklüğü ve Piyasa Payı
Kaynak : Borsa İstanbul (http://borsaistanbul.com/veriler/verileralt/halka-arz-verileri)
6.2. İhraççının rekabet konumuna ilişkin olarak yaptığı açıklamaların dayanağı:
Piyasa bilgilerine ilişkin veriler yukarıda her bir grafiğin altında belirtildiği üzere resmi kurum ve
kuruluşlar (BİAŞ (http://borsaistanbul.com/),
VOBAŞ (http://www.vob.org.tr), Takasbank
(https://www.takasbank.com.tr)) ile meslek örgütlerinin (TSPAKB (https://www.takasbank.com.tr/tr/))
yayınlamış oldukları kamuya açık bilgilerden oluşmaktadır.
7. GRUP HAKKINDA BİLGİLER
7.1.İhraççının dahil olduğu grup hakkında özet bilgi, grup şirketlerinin faaliyet
konuları, ihraççıyla olan ilişkileri ve ihraççının grup içindeki yeri:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., İş Bankası grubunun finansal iştirakleri arasında yer
almaktadır. İş Bankası grubu, Şirket’in yönetim ve denetimini doğrudan veya dolaylı olarak
elinde bulundurmaktadır. Alım satım işlemlerine aracılık faaliyetinin yanı sıra İş Bankası’nın
geniş şube ağı ile yaratılan sinerji ile Banka’nın müşteri tabanında yer alan güçlü ve istikrarlı
şirketlerle, hizmet sunduğu sektör sayısını artırarak işlem hacminin dağılımını
yaygınlaştırmaktadır.
İş Bankası’nın 1200’den fazla şubesi İş Yatırım’ın acentası konumundadır.
26 Ağustos 1924 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
ilk ulusal bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası A.Ş. kuruluşundan bugüne kadar geçen
86 yıllık sürede ülkemizin sanayi ve ticaret başta olmak üzere birçok alanda gelişmesinde
çeşitli roller üstlenmiş ve önemli katkılarda bulunmuştur. Aktif büyüklüğü, mevduat ve kredi
hacmine göre Türkiye’nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası A.Ş. 30 Haziran
2013 itibarıyla, Türkiye’nin tüm şehirlerini kapsayan şubelerinin sayısı yurtiçinde 1.263 (özel
bankalar içinde birinci), yurtdışında ise 20’ye ulaşmıştır. 5.267 adet ATM’den oluşan
Türkiye’nin en büyük Bankamatik ağı, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve çağrı
merkezi ile müşterilerine hızlı şekilde bankacılık hizmetlerine erişme ve çok geniş bir
yelpazede hem bankanın hem de iştiraklerinin sunduğu finansal ürünlerden ihtiyaçlarına
uygun olanları seçme imkanı sağlamaktadır.
26
Merkezi İstanbul’da olan İş Bankası’nın ana faaliyetleri bankacılık hizmetlerine
odaklanmakla birlikte, İş Bankası Grubu’nun faaliyetleri olarak ele alındığında üç ana bölüme
ayrılabilir:
Bankacılık Hizmetleri, Finansal İştirakler ve Finansal Olmayan İştiraklerin İş Kolları
İtibariyle Dağılımı:
Bankacılık Hizmetleri
Kurumsal Bankacılık
Ticari Bankacılık
Bireysel Bankacılık
Özel Bankacılık
Sermaye Piyasası Faaliyetleri
Uluslararası Bankacılık
Diğer Bankacılık Faaliyetleri
Finansal İştirakler
Sigorta
Bireysel Emeklilik
Reasürans
Bankacılık
Yatırım Bankacılığı
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklığı
Aracılık ve Saklama
Finansal Kiralama ve
Faktoring
Portföy Yönetimi
Girişim Sermayesi
Finans Grubu:
­
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
­
İş Finansal Kiralama A.Ş.
­
Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.
­
Anadolu Anonim Türk Sigorta Şirketi
­
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş.
­
Milli Reasürans T.A.Ş.
­
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
­
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
­
İş Faktoring Finansman Hizmetleri A.Ş.
­
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
Arap Türk Bankası A.Ş.
­
TSKB Yatırım Ortaklığı A.Ş.
27
Finansal Olmayan
İştirakler
Cam
Telekomünikasyon
Diğerleri
­
TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
­
Efes Varlık Yönetim A.Ş.
­
Maxis Investments Ltd
­
Closed Joint Stock Company İşbank (CJSC İŞBANK)
­
Is Investments Gulf
­
İşbank AG
Cam Grubu:
­
Anadolu Cam Sanayii A.Ş.
­
Paşabahçe Cam Sanayii ve Ticaret A.Ş.
­
Soda Sanayii A.Ş.
­
Trakya Cam Sanayii A.Ş.
­
Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Telekomünikasyon Grubu:
­
Avea İletişim Hizmetleri A.Ş.
­
İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve İletişim Hizmetleri A.Ş.
­
Softtech Yazılım Teknolojileri Araştırma Geliştirme ve Pazarlama Ticaret A.Ş.
Sanayi ve Hizmet Grubu:
­
Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş.
­
İş-Koray Turizm Ormancılık Madencilik İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş.
­
İş Merkezleri Yönetim ve İşletim A.Ş.
­
Kültür Yayınları İş-Türk Ltd.Şti.
­
Nemtaş Nemrut Liman İşletmeleri A.Ş.
­
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
İş Yatırım’ın konsolidasyonuna dahil edilen bağlı ortaklıkların faaliyet alanları aşağıdaki
gibidir:
Efes Varlık Yönetim A.Ş.
Bağlı ortaklığın amacı, mevduat bankaları, katılım bankaları ve diğer mali kurumların
alacakları ile diğer varlıklarını satın almak ve satmaktır. Şirket’in İş Yatırım ile operasyonel
anlamda direkt bir ilişkisi bulunmamaktadır.
28
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağlı ortaklığın faaliyet konusu, Türkiye’de kurulmuş veya kurulacak olan gelişme
potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan girişim şirketlerine uzun vadeli yatırımlar
yapmaktır. İş Yatırım bazı projelerde Şirket’e danışmanlık hizmeti vermektedir.
İş Portföy Yönetimi A.Ş.
Bağlı ortaklık, sermaye piyasası faaliyetleri arasında sadece kurumsal yatırımcılara portföy
yönetimi ve yatırım danışmanlığı hizmeti sunmaktır. İş Portföy, aracılık hizmetlerini İş
Yatırım’dan almaktadır.
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Bağlı ortaklık, sermaye piyasası işlemleri ile portföy işletmeciliği faaliyetlerini
sürdürmektedir. Şirket’in faaliyetleri bakımından İş Yatırım ile direkt bir ilişkisi
bulunmamaktadır.
İş Investments Gulf Ltd.
Bağlı ortaklık, Birleşik Arap Emirlikleri Dubai’de körfez bölgesi sermaye piyasalarında
aracılık faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur. Şirket’in faaliyetleri bakımından İş
Yatırım ile direk bir ilişkisi bulunmamaktadır.
Maxis Investments Ltd.
Bağlı ortaklığın amacı, yurtdışı sermaye piyasalarında kar amaçlı faaliyetlerde bulunmaktır.
Maxis Investments, aracılık hizmetlerini İş Yatırım’dan almaktadır.
7.2.İhraççının grup içerisindeki diğer bir şirketin ya da şirketlerin faaliyetlerinden önemli
ölçüde etkilenmesi durumunda bu husus hakkında bilgi:
YOKTUR.
8.EĞİLİM BİLGİLERİ
8.1.Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo döneminden itibaren ihraççının finansal
durumu ile faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmadığına ilişkin beyan:
Bağımsız denetimden geçmiş son finansal tablo dönemi olan 31.12.2013’den itibaren İş Yatırım’ın
finansal durumu ve faaliyetlerinde olumsuz bir değişiklik olmamıştır.
8.2.İhraççıın beklentilerini önemli ölçüde etkileyebilecek eğilimler, belirsizlikler, talepler,
taahhütler veya olaylar hakkında bilgiler:
YOKTUR.
9.KÂR TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ
9.1.İhraççının kar beklentileri ile içinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine ilişkin
kar tahminleri:
YOKTUR.
9.2.İhraççıın kar tahminleri ve beklentilerine esas teşkil eden varsayımlar:
YOKTUR.
29
9.3.Kar tamin ve beklentilerine ilişkin bağımsız güvence raporu:
YOKTUR.
9.4.Kâr tahmini veya beklentilerinin, geçmiş finansal bilgilerle karşılaştırılabilecek şekilde
hazırlandığına ilişkin açıklama:
YOKTUR.
10.İDARİ YAPI, YÖNETİM ORGANLARI VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER
10.1. İhraççının genel organizasyon şeması:
İlhami Koç
Y.K. Başkanı
Yönetim Kurulu
Feray Demir
Başkan Vekili
Denetim Komitesi
Kurumsal Yönetim
Komitesi
Risk Komitesi
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Abdullah Akyüz
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Volkan Kublay
Ozan Altan
Üyeler
Behzat Yıldırımer
Volkan Kublay
Genel Müdür
Yardımcısı
Murat Kural
Kurumsal Finansman/
Borçlanma Araçları
Borsa ve
Acente
Hizmetleri
Birleşme ve Devralmalar
Sayısal
Stratejiler ve
Arbitraj
Risk Yönetimi
Genel Müdür
Yardımcısı
Mert Erdoğmuş
Genel Müdür
Yardımcısı
Ufuk Ümit Onbaşı
Kurumsal Finansman/Pay
Senetleri
Teknoloji, Medya
Telekom. Finansal
Kurumlar ve Gayrimenkul
Sektörü
Genel Müdür
A. Erdal Aral
Direktör
Yiğit Arıkök
Direktör
İlkay Dalkılıç
Hazine ve Portföy
Yönetimi
Uluslararası
Piyasalar/Hisse
Senedi ve Türev
Hisse Senetleri
Uluslararası
Piyasalar/Sabit
Getirili Menkul
Kıymetler ve FX
Kazakistan ile
Koordinasyon
Enerji, İnşaat, Madencilik
Sektörü
Üyeler
Volkan Kublay
Işıl Dadaylı
Mete Uğurlu
Özgür Temel
Sezai Sevgin
Abdullah Akyüz (Bağımsız)
Behzat Yıldırımer (Bağımsız)
Direktör
Nihan Özenç
Pazarlama
Yatırım
Danışmanlığı
Genel Müdür
Yardımcısı
F.Çağlan Mursaloğlu
Genel Müdür
Yardımcısı
M. Murat Ertem
Direktör
Serhat Gürleyen
Koordinatör
Şükrü Bozkurt
Hukuk Danışmanlığı
Yazılım Geliştirme
Mali ve İdari İşler
Araştırma
Adana Şubesi
Kurumsal
İletişim
Maxis ile
Koordinasyon
Teftiş Kurulu Başkanlığı
Genel Müdür
Yardımcısı
Z. Yeşim Karayel
Akaretler Şubesi
Yatırımcı İlişkileri
Proje Yönetimi
Finansal Raporlama
Ankara Şubesi
Yurtdışı Satış /
SGMK ve
Yapılandırılmış
Ürünler
Bilgi Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Antalya Şubesi
Bursa Şubesi
Vergi Takip ve Uyum
Yurtdışı Satış
Tüketim Ürünleri Sektörü
İzmir Şubesi
Kalamış Şubesi
Sağlık, Turizm, Ulaştırma
ve Hizmetler Sektörü
Levent Şubesi
Temel Endüstriler
Maslak Şubesi
Dubai ile Koordinasyon
Yeniköy Şubesi
Yeşilköy Şubesi
* Türev Ürünler Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu Seri:V No:46 “Aracılık Faaliyetleri ve Aracı
Kuruşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” hükmünce doğrudan Genel Müdür’e bağlıdır.
Suadiye İrtibat Bürosu
Kırıkkale İrtibat Bürosu
Diyarbakır İrtibat Bürosu
Mersin İrtibat Bürosu
30
Mevzuat Uygunluk
Yönetim Kurulu
Raportörlüğü
Genel Müdür
Yardımcısı
Rıfat Cenk Aksoy
Operasyon
10.2. İdari yapı:
10.2.1. İhraççının yönetim kurulu üyeleri hakkında bilgi:
Yönetim Kurulu üyeleri 25.03.2014 tarihli Olağan Genel Kurul’da, bir sonraki Olağan Genel
Kurul’a kadar görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Yatırım’da
icra görevleri bulunmamaktadır.
Adı Soyadı
Görevi
İlhami Koç
YK
Başkanı
YK Başkan
V.
Feray Demir
Son 5 Yılda
İhraççıda
Üstlendiği
Görevler
YK Başkanı ve
Genel Müdür
YK Üyesi
Mete Uğurlu
YK Üyesi
YK Üyesi
Işıl Dadaylı
YK Üyesi
-
Volkan
Kublay
YK Üyesi
YK Üyesi
Sezai Sevgin
YK Üyesi
-
Özgür Temel
YK Üyesi
YK Üyesi
Abdullah
Akyüz
Behzat
Yıldırımer
YK Üyesi
(Bağımsız)
YK Üyesi
(Bağımsız)
YK Üyesi
YK Üyesi
Sermaye Payı
Görev Süresi/Kalan
Görev Süresi
TL
(%)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
İlk Olağan Genel Kurul
tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
1 Yıl / İlk Olağan Genel
Kurul tarihine kadar
*17.07.2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Yönetim Kurulu üyeliğinden istifaen
ayrılmış olan Sayın Tolga Achim Müller’in yerine, yapılacak ilk genel kurulun onayına
sunulmak üzere Sayın Mete Uğurlu’nun Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına karar
verilmiştir. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin İş Yatırım’da icra görevleri bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin son 5 yılda ihraççı dışında üstlendiği görevler:
Adı Soyadı
İlhami Koç
Feray Demir
Mete Uğurlu
Işıl Dadaylı
Volkan Kublay
Son Durum İtibarıyla İhraççı Dışında Üstlendiği
Görevler
T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı
T. İş Bankası A.Ş. İstanbul Kurumsal Şube Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. Özel Bankacılık Pazarlama ve Satış
Bölümü - Bölüm Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü - Sermaye Piyasaları
Birim Müdürü
31
Sezai Sevgin
Özgür Temel
Abdullah Akyüz
Behzat Yıldırımer
T. İş Bankası A.Ş. Maslak Kurumsal Şube Müdürü
T. İş Bankası A.Ş. Sermaye Piyasaları Bölümü - Bölüm
Müdürü
-
10.2.2. Yönetimde söz sahibi olan personel hakkında bilgi:
Adı
Soyadı
Görevi
İş Adresi
Ali Erdal
Aral
Genel Müdür
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
Murat
Kural
Genel Müdür
Yardımcısı
Ufuk Ümit Genel Müdür
Onbaşı
Yardımcısı
Mert
Erdoğmuş
Funda
Çağlan
Mursaloğl
u
Melih
Murat
Ertem
Zeynep
Yeşim
Karayel
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Genel Müdür
Yardımcısı
Rıfat Cenk Genel Müdür
Aksoy
Yardımcısı
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
İş Kuleleri Kule 2
4. Levent
Beşiktaş İstanbul
32
Son Durum
İtibarıyla Ortaklık
Dışında Üstlendiği
Görevler
Efes Varlık Yönetim
A.Ş. (YK Başkanı)
İş Girişim Sermayesi
Yatırım Ortaklığı A.Ş.
(YK Üyesi)
Maxis Investments
Ltd (YK Üyesi)
Is Investments Gulf
Ltd. (YK Başkanı)
Sermaye Payı
TL
(%)
-
-
Yoktur
-
-
İş Yatırım Ortaklığı
A.Ş. (YK Başkan
Vekili)
Ege Tarım Ürün.
Lisanslı Depoculuk
A.Ş. (YK Üyesi)
-
-
-
-
-
-
-
-
Yoktur
-
-
Yoktur
-
-
Yoktur
Yoktur
A. Erdal Aral – Genel Müdür
1989 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat
Bölümü’nden mezun olup Loughborough University of Technology’de Uluslararası
Bankacılık konusunda yüksek lisans programını tamamladı. 1989 yılında Müfettiş Yardımcısı
olarak olarak başladığı İş Bankası bünyesinde çeşitli kademelerde hizmet verdi. 1997 yılında
Hazine Bölümü Müdür Yardımcılığına, 2000 yılında Birim Müdürlüğüne, 2002 yılında
Bölüm Müdürlüğüne, 2008 yılında Kozyatağı Kurumsal Şubesi Müdürlüğüne atandı. 13
Nisan 2011 tarihinde İş Bankası’nda Genel Müdür Yardımcısı oldu. 30 Ocak 2013 tarihinde
ise İş Yatırım’a Genel Müdür olarak atandı. Evli ve bir çocuk sahibi olan A. Erdal Aral,
İngilizce bilmektedir.
Murat Kural – Genel Müdür Yardımcısı
1987 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği
Bölümü’nden lisans ve 1989 yılında Bilkent Üniversitesi İşletme Enstitüsü’nden yüksek
lisans derecelerini aldı. 1990 yılında Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nda
başladığı görevini Hazine Başkanı olduğu 1997 yılına dek sürdürdü. Aynı yıl Danışman
göreviyle Dünya Bankası’na geçti. 1999 yılında Kurumsal Finansman Müdürü olarak İş
Yatırım ailesine katıldı. Bu görevde birçok halka arz ve özelleştirme projesine imza attı.
Halka Arz, Borçlanma Araçları ile Birleşme ve Satın Almalar, Enerji, İnşaat, Madencilik
Sektörü, Sağlık, Turizm, Ulaştırma ve Hizmet Sektörü, Telekomunikasyon, Medya,
Teknoloji, Finansal Kurumlar Sektörü, Tüketim Ürünleri Sektörü, Temel Endüstriler Sektörü,
Genel Müdürün yokluğunda vekalet, İş Girişim Sermayesi ile Koordinasyon ve Uluslararası
Örgüt ile Koordinasyondan (Dubai) Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev
yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Murat Kural, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Ufuk Ümit Onbaşı – Genel Müdür Yardımcısı
1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun
oldu. Aynı yıl Türkiye İş Bankası’nda Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde çalışmaya başladı.
Kariyerine bankacılık sektöründe devam etti. Hazine alanındaki uzmanlığıyla 2000 yılında
Yurt içi Piyasalar Müdürü olarak İş Yatırım’da göreve başladı. 2003 yılında İş Yatırım’da
Genel Müdür Yardımcısı oldu. Halen Hazine ve SGMK, Uluslararası Sermaye Piyasaları,
Sayısal Stratejiler ve Arbitraj, Hisse Senetleri, Borsa ve Acente Hizmetleri, İş Portföy
Yönetimi ve İş Yatırım Ortaklığı ile Koordinasyon ile Uluslararası Örgüt ile
Koordinasyondan (Kazakistan) sorumlu olarak bu görevi yürütmektedir. Evli ve iki çocuk
sahibi olan Ufuk Ümit Onbaşı, İngilizce bilmektedir.
Mert Erdoğmuş – Genel Müdür Yardımcısı
1990 yılında İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans, 1993 yılında Bloomsburg
Üniversitesi, Pennsylvania’da MBA derecesini aldı. Profesyonel kariyerine aynı yıl, finans
sektöründe başladı. 2000 yılında İş Yatırım ailesine katıldı. Şirket’in İstanbul’daki ilk şubesi
olan Kalamış Şubesi’nin kuruluşunda görev aldı. 2006 yılında Genel Müdür Yardımcısı
olarak atandı. Yatırım Danışmanlığı, Yurt İçi Satış ve Pazarlama ile Kurumsal İletişim’nden
sorumlu olarak bu görevi yürütmektedir. Evli ve iki çocuk sahibi olan Mert Erdoğmuş,
İngilizce ve Almanca bilmektedir.
Funda Çağlan Mursaloğlu – Genel Müdür Yardımcısı
1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nde lisans, 1998 yılında Yeditepe Üniversitesi’nde yüksek
lisans derecesini aldı. Profesyonel kariyerine 1996 yılında finans sektöründe başladı. 1999
yılında ise Yurt dışı Satış Uzmanı olarak İş Yatırım bünyesine katıldı. Yabancı kurumsal
müşterilerden sorumlu olarak görev yapan Mursaloğlu, Yurt Dışı Satış Müdürlüğü’nün
oluşturulmasını sağladı ve 2005 yılında bu birime Müdür olarak atandı. Ekim 2007’den bu
33
yana Yurt Dışı Satış ve Pazarlama, Araştırma, Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Funda Çağlan
Mursaloğlu, İngilizce bilmektedir.
Melih Murat Ertem - Genel Müdür Yardımcısı
1995 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden
mezun oldu. 1996 yılında Türkiye İş Bankası A.Ş. Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde göreve
başladı. 2005-2008 yılları arasında Bilgi Teknolojileri Ürün ve Hizmet Yönetimi Bölümü’nde
Müdür Yardımcısı, 2008-2010 yılları arasında Birim Müdürü ve sonrasında Bölüm Müdürü
olarak görev yaptı. 2012 yılının Kasım ayında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Bilgi
Teknolojileri, Yazılım Geliştirme ve Proje Yönetimi bölümlerinden sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı olarak atandı. Melih Murat Ertem İngilizce bilmektedir.
Zeynep Yeşim Karayel – Genel Müdür Yardımcısı
1984 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı yıl İş Bankası
İstihbarat Müdürlüğü’nde göreve başladı. 1993 yılında Menkul Kıymetler Müdürlüğü’ne
Uzman Yardımcısı olarak atandı. 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Kurumsal
Finansman Müdürlüğü’nde Bölüm Yönetmeni olarak görevlendirildi. 1999 yılında Müdür
Yardımcısı, 2002 yılında Müdür unvanına yükseldi. Bu sürede birçok özelleştirme
danışmanlığı ve halka arz projesinden sorumlu oldu. 2013 yılının Mart ayında İş Yatırım
Menkul Değerler A.Ş.’de Operasyon, Mali ve İdari İşler, Finansal Raporlama, İnsan
Kaynakları, Mevzuat ve Uygunluk, Hukuk Danışmanlığı, Yönetim Kurulu Raportörlüğü ile
Vergi Takip ve Uyum’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Evli ve iki çocuk
sahibi olan Yeşim Karayel, İngilizce bilmektedir.
Rıfat Cenk Aksoy - Genel Müdür Yardımcısı
1991 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi, İktisat Bölümü’nden mezun olduktan
sonra Türkiye İş Bankası Menkul Kıymetler Müdürlüğü’nde uzman olarak göreve başlayan
Aksoy, 1997 yılında İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Hazine İşlemlerinden Sorumlu
Müdür Yardımcısı oldu. Bu tarihten itibaren İş Bankası grubu şirketlerinde görev yapmaya
başlayan Aksoy, 2001 yılında bireysel emeklilik sisteminin kurulacak olması sebebiyle yeni
kurulan İş Portföy Yönetimi A.Ş.’ye Portföy Yönetiminden Sorumlu Müdür olarak atandı.
Aynı şirkette 2004 yılında Genel Müdür Yardımcılığına atandı. Aksoy, 10 yıl kollektif
yatırım kuruluşu olarak adlandırılan yatırım fonları ve emeklilik fonları üzerine çalıştıktan
sonra 2010 yılının Eylül ayında Camiş Menkul Değerler A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev
aldı. 2 Temmuz 2014 tarihinde İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de Operasyon’dan sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Aksoy, evli ve iki çocuk sahibidir.
10.3.Son 5 yılda, ihraççının yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde yetkili olan personelden alınan,
ilgili kişiler hakkında sermaye piyasası mevzuatı, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve/veya Türk
Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,
verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, kaçakçılık,
vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından dolayı alınmış cezai kovuşturma ve/veya
hükümlülüğünün ve ortaklık işleri ile ilgili olarak taraf olunan dava konusu hukuki uyuşmazlık
ve/veya kesinleşmiş hüküm bulunup bulunmadığına dair bilgi:
YOKTUR.
34
10.4.Yönetim kurulu üyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihraççıya karşı görevleri ile
şahsi çıkarları veya diğer görevleri arasında bulunan olası çıkar çatışmaları hakkında bilgi:
YOKTUR.
11.YÖNETİM KURULU UYGULAMALARI
11.1.İhraççnın denetimden sorumlu komite üyeleri ile diğer komite üyelerinin adı, soyadı ve bu
komitelerin görev tanımları:
Denetimden Sorumlu Komite
-
Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
Abdullah Akyüz (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) - Komite Üyesi
Komite, Kurumun muhasebe sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız
denetim ve ortaklığın iç kontrol sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapar.
Kurumsal Yönetim Komitesi
-
Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
Volkan Kublay - Komite Üyesi
Ozan Altan – Komite Üyesi
Komite, Kurumda kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanıp uygulanmadığının, uygulanmıyor
ise gerekçesi ve bu prensiplere tam olarak uyulmama dolayısıyla meydana gelen çıkar
çatışmalarını tespit eder ve Yönetim Kurulu uygulamalarını iyileştirici önerilerde bulunur.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
-
Behzat Yıldırımer (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) – Komite Başkanı
Volkan Kublay – Komite Üyesi
Komite, Kurumun varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşüren sebeplerin erken
teşhisi, bunun için gerekli önlemler ile çarelerin uygulanması ve riskin yönetilmesi konusunda
çalışmalarda bulunur, öneriler geliştirir. Risk Yönetimi Müdürlüğü tarafından aylık olarak
hazırlanan risk raporunu değerlendirir.
Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelerin detaylı görevleri Şirket’in
www.isyatirim.com.tr adresli internet sitesinde “Yatırımcı İlişkileri” sayfasında yer
almaktadır.
11.2.İhraççının Kurulun kurumsal
değerlendirilmesi hakkında açıklama:
yönetim
ilkeleri
karşısındaki
durumunun
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. kurumsal yönetim ilkelerine uygun hareket etmekte olup
kurumsal yönetim uyum raporu www.isyatirim.com.tr internet adresinde yer almaktadır.
Ayrıca her dönem kamuya açıklanan Yönetim Kurulu Yıllık ve Ara Dönem Faaliyet
Raporlarında kurumsal yönetim uyum raporu yer almakta olup bu raporlara www.kap.gov.tr
ve www.isyatirim.com.tr internet adreslerinden ulaşılmaktadır.
35
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 2013 yılında yapılan gözden geçirme
çalışmaları sonucunda, İş Yatırım’ın kurumsal yönetim derecesinin toplam puanda 8,87’den
9,06’ya yükseltildiği 10 Eylül 2013 tarihinde kamuya açıklandı. Ancak bu not, Sermaye
Piyasası Kurulu'nun derecelendirme metodolojisinde yaptığı değişiklik sonrasında JCR
Avrasya Derecelendirme A.Ş. tarafından 8,81 olarak yeniden belirlendi. Belirlenen bu not
Şirketimizin yeniden derecelendirilmesi, notların düşürülmesi ya da yükseltilmesi anlamına
gelmeyip, metodoloji değişikliğinin sonucudur.
Kurumsal yönetim derecelendirme notumuzun ana bölümler itibarıyla dağılımı, önceki
dönemlerle karşılaştırmalı olarak aşağıdaki şekildedir:
Ana Bölümler
23.12.2011
Güncelleme
11.09.2012
Güncelleme
10.09.2013
Pay Sahipleri
Kamuyu
Aydınlatma ve
Şeffaflık
Menfaat
Sahipleri
Yönetim
Kurulu
Toplam
8,13
8,61
8,88
Metodolojik
Değiklik
Sonrası
8,54
9,12
9,28
9,40
9,04
8,24
8,43
8,79
8,51
8,68
8,84
9,06
8,96
8,63
8,87
9,06
8,81
Alınan bu kurumsal yönetim derecelendirme notuyla İş Yatırım, Borsa İstanbul’un ilgili
düzenlemesi kapsamında BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde işlem görmeye devam
etmektedir.
12.ANA PAY SAHİPLERİ
12.1.Son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı
içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı
olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı
Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
Sermaye Payı / Oy Hakkı
25.03.2014 Tarihli Son Genel Kurul
30.06.2014
(Son Durum )3
(TL)
(%)
(TL)
(%)
T. İş Bankası A.Ş.
203.852.632,33
65,65
217.968.032
Diğer
Halka Açık Kısım
TOPLAM
15.634.050,95
91.013.316,72
310.500.000
5,03
29,32
100,00
16.716.602 5,03
97.315.366 29,32
332.000.000 100,00
65,65
Şirketin çıkarılmış sermayesi 27.06.2013 tarihinde tamamı 2012 yılı karından karşılanmak üzere toplam
24.500.000 TL bedelsiz sermaye artırımıyla 310.500.000 TL’ye yükseltilmiştir.
3
36
Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi
Ortağın
Ticaret Unvanı/
Adı Soyadı
T. İş Bankası A.Ş.
Mensupları Munzam
Sosyal Güvenlik ve
Yardımlaşma Sandığı
Vakfı
Cumhuriyet Halk
Partisi
TOPLAM
Sermaye Payı / Oy Hakkı
25.03.2014 Tarihli Son Genel
30.06.2014 (Son Durum)
Kurul
(TL)
(%)
(TL)
(%)
80.980.333
26,08%
87.732.269
26,43
57.266.393
18,44%
61.231.699
18,44
138.246.726
44,52%
148.963.968
44,87
12.2.Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi
ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:
YOKTUR.
12.3.Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:
İmtiyazların türü Bir Payın
(Kimin sahip
Nominal
olduğu)
Değeri (TL)
Toplam
(TL)
Sermayeye
Oranı (%)
Nama
9 kişilik Yönetim
Kurulu'nun altı (6)
üyesi A Grubu
payların
çoğunluğu
tarafından
gösterilecek
adaylar arasından
seçilir. T. İş
Bankası A.Ş. A
Grubu payların
tamamına sahiptir.
1,00
150.000
0,05
Hamiline
Yoktur.
1,00
331.850.000
99,95
TOPLAM
332.000.000
100,00
Grubu
Nama/
Hamiline
Olduğu
A
B
Sermaye artırımında yeni A Grubu paylar ihdas edilemez
37
12.4.İhraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim
hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:
İş Bankası toplam 150.000 TL nominal değerli A Grubu payların tümüne sahip bulunmakta olup, İş
Bankasının Şirket’in 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu’nun 6 üyesini belirleme imtiyazı
bulunmaktadır. Bu imtiyaz nedeniyle Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğu A Grubu paya
sahip hissedarların göstereceği adaylar arasından seçilmektedir.
Genel kurullarda, Şirket ana sözleşmesinde yapılacak muhtelif değişiklikler için A Grubu payları
temsil eden hissedarların muvafakati şartı bulunmaktadır.
TTK hükümleri ile alınan tedbirlere ilaveten mevcut imza sirkülerine göre hiçbir pay sahibinin
ve/veya yönetim kurulu üyesinin münferit imza yetkisi yoktur. Alınacak her türlü kararda en az iki
yetkilinin müşterek imzası gerekmektedir.
Şirket’in ana ortağı T. İş Bankası A.Ş.’dir. Kontrolün kaynağı pay oranı ve imtiyazlı paylardan ileri
gelmektedir. Yönetimdeki hakimiyet ana ortakta olduğundan yönetimin kötüye kullanılmasını
engellemek için alınan ayrıca bir tedbir yoktur.
12.5.İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler
hakkında bilgi:
YOKTUR.
13.İHRAÇÇININ FİNANSAL DURUMU VE FAALİYET SONUÇLARI HAKKINDA
BİLGİLER
13.1.İhraççının Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartları uyarınca hazırlanan ve
ihraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tabloları ile bunlara ilişkin bağımsız
denetim raporları:
İŞ YATIRIM’ın bağımsız denetimden geçmiş 2012 ve 2013 yılları ile 01.01.2013-31.12.2013 hesap
dönemine ait konsolide finansal tabloları ve bağımsız denetim raporları sırasıyla 13.04.2012,
08.04.2013,15.08.2013 ve 06.02.2014 tarihlerinde www.kap.gov.tr internet sitesinde ve
www.isyatirim.com.tr’de yayınlanmıştır.
13.2.İhraççı bilgi dokümanında yer alması gereken finansal tablo dönemlerinde bağımsız
denetimi gerçekleştiren kuruluşların unvanları, bağımsız denetim görüşü ve denetim
kuruluşunun/sorumlu ortak baş denetçinin değişmiş olması halinde nedenleri hakkında bilgi:
Bağımsız denetim kuruluşu; Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim
Şirketi’dir. Sorumlu Ortak, Başdenetçi; Orhan Akova’dır. Tüm raporlara olumlu görüş verilmiştir.
13.3.Son 12 ayda ihraççının ve/veya grubun finansal durumu veya karlılığı üzerinde önemli
etkisi olmuş veya izleyen dönemlerde etkili olabilecek davalar, hukuki takibatlar ve tahkim
işlemleri:
İhraççının Taraf Olduğu Davalar ve Takipler
İhraççı Tarafından Açılmış Davalar ve Yapılan Takipler
Davacı
Taraf
Davalı
Taraf
İş Yatırım Orçun
Menkul
Sarıpınar
Mahkeme
Dosya No Yıl
Konusu
Risk Tutarı
İstanbul 36.
İcra
Takibin sebebi,
Orçun Sarıpınar'ın,
533.078,70
USD
38
Gelinen Aşama
Takip devam
etmektedir.
Değerler
A.Ş.
Müdürlüğü
2013/3124
kendisine Şirketimiz
ve dolayısıyla
Şirketimiz
müşterileri
tarafından meslek ve
hizmet ilişkisinin
gereği olarak tevdi
edilmiş bulunan para
ve menkul kıymetler
üzerinde
talimatsız/izinsiz
işlem yapmış olması
ve dolayısıyla da
güveni kötüye
kullanmak,
Şirketimizi araç
olarak kullanmak
suretiyle
dolandırıcılık ve
belgede sahtecilik
suçlarına ait
eylemleri zincirleme
olarak işlemiş
bulunmasıdır.
İş Yatırım Orçun
Menkul
Sarıpınar
Değerler
A.Ş.
Cumhuriyet
Savcılığı
2013/11062
Orçun Sarıpınar
YOKTUR.
aleyhine,
Cumhuriyet
Savcılığı’na «güveni
kötüye kullanma»,
«dolandırıcılık» ve
«belgede sahtecilik»
iddiasıyla şikayette
bulunulmuştur.
Cumhuriyet Baş
Savcılığı
tarafından "Hizmet
nedeniyle Görevi
kötüye Kullanam
Suçu" nedeniyle
Asliye Ceza
mahkemesine
iddianame
sunulmuştur.
İddianame
numarası
2013/15923'tür.
13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana gelen, ihraççının ve/veya grubun finansal
durumu veya ticari konumu üzerinde etkili olabilecek önemli değişiklikler (üretim, satış, stoklar,
siparişler, maliyet ve satış fiyatları hakkındaki gelişmeleri de içermelidir):
YOKTUR.
14.DİĞER BİLGİLER
14.1.Sermaye hakkında bilgiler
Çıkarılmış Sermaye: 332.000.000.-TL
14.2.Kayıtlı sermaye tavanı:
Kayıtlı Sermaye Tavanı: 600.000.000.-TL.
39
14.3.Esas sözeşme ve iç yönergeye ilişkin önemli bilgiler:
30.04.2013 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında Şirket Ana Sözleşmesi’nin 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17 ve 18'inci maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı'ndan alınan izinlere uygun olarak değiştirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştir. Söz konusu
değişiklik 09.05.2013 tarihinde tescil ve 14.05.2013/8319 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde ilan edilmiştir. Bu değişiklikleri içeren Esas Sözleşme 15.05.2013 tarihinde KAP’a
aktarılmış olup Esas Sözleşme KAP internet sitesinde (kap.gov.tr) ve Şirket internet sitesinde
(www.isyatirim.com.tr) yer almaktadır.
14.4. Esas sözleşmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihraççının amaç ve
faaliyetleri:
Şirket’in amacı, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye
piyasası faaliyetlerinde bulunmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için Esas Sözleşmesi’nin 3’üncü
maddesi gereğince aşağıdaki iş ve işlemleri yapmaktadır:
-Kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına başkası hesabına alım satımı,
-Sermaye piyasası araçlarının ihraç veya halka arz yoluyla satımına aracılık,
-Daha önce ihraç edilmiş olan sermaye piyasası araçlarının alım satımına aracılık,
-Menkul kıymetlerin geri alma veya satma taahhütü ile alım satımı,
-Yatırım danışmanlığı,
-Portföy yöneticiliği,
-Kredili menkul kıymet, açığa satış ve menkul kıymetlerin ödünç alınması ve verilmesi,
-Türev araçların alım satımına aracılık,
-Portföy işletmeciliği
-Menkul Kıymetler Borsaları’na üye olarak borsa işlemlerinde bulunmak,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda tanımlanan saklama hizmetlerinde bulunmak,
-Müşterilerinin verdiği yetkiye bağlı olarak müşteriler nam ve hesabına sermaye piyasası araçlarının
anapara, faiz, temettü ve benzeri gelirlerinin tahsili, ödemesi ile yeni pay ve bedelsiz pay alma
haklarını ve pay sahipliğinden doğan oy haklarını kullanmak,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın izin verdiği ölçüde yatırım fonları ile ilgili her türlü işlemi
gerçekleştirmek,
-TTK, SPKn ve ilgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu yetkisi ile borçlanma araçları ve
diğer sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’na aykırı olmamak kaydıyla gerekli görülecek şirketlere iştirak etmek,
-Sermaye Piyasası Mevzuatı’nda belirtilen yan hizmetler dahil yatırım kuruluşu faaliyetleri arasında
sayılan ve sayılacak olan diğer her türlü işlemi yapmak,
Şirket yukarıdaki faaliyetlerin gerektirdiği, Şirket Esas Sözleşmesi’nin 3. Maddesinin II. bölümündeki
ek iş ve işlemleri de yapabilmektedir.
40
14.5.Sermayeyi temsil eden payların herhangi bir borsada işlem görüp görmediği hakkında
bilgi:
Sermayeyi temsil eden paylar BİAŞ Pay Piyasası Ulusal Pazar’da işlem görmektedir
15.ÖNEMLİ SÖZLEŞMELER
YOKTUR.
16.UZMAN RAPORLARI VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN ALINAN BİLGİLER
İşbu İzahname'de, bağımsız denetim kuruluşundan sağlanan bilgilere yer verilmiştir.
İŞ YATIRIM’ın son 2 yıl ve son ara dönem itibarıyla finansal tabloları www.isyatirim.com.tr ve
www.kap.gov.tr internet adreslerinden de incelemeye açık tutulmaktadır.
İşbu İzahname'de, kurumsal derecelendirme notları hakkında yer alan bilgiler Derecelendirme
Kuruluşu tarafından hazırlanan raporlardan faydalanılarak hazırlanmıştır. İŞ YATIRIM, JCR Avrasya
Derecelendirme A.Ş. tarafından belirlenen kurumsal derecelendirme notlarını aynen aldığını beyan
eder.
İlgili üçüncü kişilere aşağıdaki internet adreslerinden ulaşılabilir:
JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. : www.jcrer.com.tr
İzahnamede, faaliyet hakkında bilgiler bölümünde TSPAKB, VOB ve BİAŞ gibi üçüncü
kişilerden/kurumlardan alınan bilgilere aynen yer verilmiştir.
İŞ YATIRIM, ilgili üçüncü kişilerin yayımladığı bilgilerden kanaat getirebildiği kadarıyla, açıklanan
bilgileri yanlış veya yanıltıcı hale getirecek herhangi bir eksikliğin bulunmadığını beyan eder.
17.İNCELEMEYE AÇIK BELGELER
Aşağıdaki belgeler ve elektronik kayıtlar İş Kuleleri, Kule-2, Kat 12, 34330 4. Levent İSTANBUL
adresindeki Şirket merkezi ve başvuru yerlerinde tasarruf sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır.
Bunun yanında söz konusu belgelere elektronik ortamda www.isyatirim.com.tr adresli internet
sitelerinden ulaşılması da mümkündür.
1) İzahnamede yer alan bilgilerin dayanağını oluşturan her türlü rapor ya da belge ile değerleme ve
görüşlere (değerleme, uzman, faaliyet ve bağımsız denetim raporları ile aracı kuruluşlarca hazırlanan
raporlar, esas sözleşme, vb.) aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.
http://www.isyatirim.com.tr/agentpdf/IsYatirimRatingReports2012.pdf
http://www.tspakb.org.tr/index_tur.htm
http://www.borsaistanbul.com
http://www.vob.org.tr
2) Ortaklığın ve konsolidasyon kapsamındaki şirketlerin son 2 yıl ve son ara dönem itibariyle finansal
tablolarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
http://www.isyatirim.com.tr/wwa_ir_financial.aspx
18.EKLER
YOKTUR.
41
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 220 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content