close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774 Konu : Risk Analizleri ve Kontrol Şube P

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774
Risk Analizleri ve Kontrol Şube
Personeline Yönelik Eğitim
BAKANLIK MAKAMINA
21.02.2012 tarihli Bakanlık Onayı ile yürürlüğe giren Taşra Teşkilatı Çalışma Yönetmeliği
uyarınca, Bölge Müdürlükleri bünyesinde Risk Analizleri ve Kontrol Şubeleri kurulmuş ve
faaliyetlerine başlamıştır. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü'nün talebi üzerine bu
şubelerde çalışmak üzere belirlenen Gümrük Muayene ve Muhafaza memurlarına yönelik bir
eğitim programı düzenlenmesi planlanmış bulunmaktadır.
03/12/2014 tarihinden itibaren iki (2) grup halinde düzenlenecek olan eğitim programına
katılacakların tespiti ve eğitim görevlilerinin temini konularında ilgili Birimler ile gerekli
mutabakat sağlanmıştır.
Bu doğrultuda;
1. Ekli listelerde (EK-2); adı soyadı, unvanı ve görev yerleri yazılı personelden;
- Birinci Grubun; 03-05 Aralık 2014,
- İkinci Grubun; 08-10 Aralık 2014 tarihleri arasında üçer (3) günlük sürelerle Ankara’da
Eğitim Dairesi Başkanlığı'nda eğitim programına katılmaları,
2. Eğitim programına Ankara dışından katılan personelin seyahatlerini ulaşım olanakları
dikkate alınarak karayolu ve/veya uçak ile yapabilmesi, belirtilen tarihlerde (yol hariç) geçici
görevli sayılmaları,
3. Gerekli hallerde, eğitim görevlisi değişikliği ile katılımcıların program listesine dahil
edilmeleri ve çıkarılmaları ile program içerik ve tarih değişikliği konularında Başkanlığımızın
yetkili kılınması,
4. Eğitim programına, Ankara dışından katılacak personelin; Ankara’ya geliş-dönüş yol
giderleri ve yol gündelikleri ile konaklama giderleri ve kurs gündeliklerinin ilgili Birim/Bölge
Müdürlüklerince, eğitim görevlileri ders ücretlerinin ise Başkanlığımız (31.01.00.06-01.3.100-1-01.1.5.01) bütçe tertibinden ödenmesi,
Hususlarını Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EK: Program ve Ekleri
OLUR
...../....../2014
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar Yardımcısı
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 63ce6392-ac42-445a-b019-ab4d92a9b2e4 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
Tel
Elektronik Ağ
: Balıkhisar Mah. Balıkhisar Köyüiçi Küme Evleri
No:685 Esenboğa Yolu 06750-AKYURT/ANK.
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Bilgi İçin
: MÜGE TURAN
Fax
E-Posta
: 312 398 22 32
: .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
211 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content