close

Enter

Log in using OpenID

81494288/774.01.02 Konu : KBRN Tatbikatı BAKANLIK M

embedDownload
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Eğitim Dairesi Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
81494288/774.01.02
KBRN Tatbikatı
BAKANLIK MAKAMINA
"Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev
Yönetmeliği"nde (KBRN) gümrük idarelerinde çalışan personele KBRN eğitimi verilmesinin
düzenlenmesi çerçevesinde; Başkanlığımızca, ihtiyaç duyulan KBRN eğiticilerinin
yetiştirilmesi amacıyla eğiticilerin eğitimi programının düzenlenmesi planlanmış, bu
kapsamda 15-26.09.2014 tarihleri arasında KBRN Eğiticilerine Başkanlığımızda eğitim
verilmiştir. Bakanlığımız eğiticilerinin becerilerini geliştirmek amacıyla Başbakanlık Afet ve
Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yazışmalar neticesinde 10 eğitici personelimizin
de, 19-25 Ekim 2014 tarihlerinde KBRN Malzemelerin Eğitimi organizasyonuna katılımı
sağlanmıştır. Anılan yönetmelik ile ülkemizde KBRN çalışmalarının koordinatör kuruluşu
olan AFAD ile yapılan görüşmeler neticesinde; Bakanlığımız personelinde KBRN tehdit ve
tehlikelerine dair farkındalık oluşturmak, Bakanlığımızca yürütülecek KBRN çalışmalarını
değerlendirmek, KBRN tehlikelerine karşı alınacak önlemlerin ve iş süreçlerinin tanıtılmasını
teminen, 12-13 Şubat 2015 tarihlerinde 5 merkez birimimiz ve 16 Bölge Müdürlüğümüzden
toplam 111 personelimizin katılımıyla KBRN Çalıştayı düzenlenmiştir.
Bu defa, AFAD ile yapılan KBRN Çalıştayı neticesinde, KBRN konusunda
Bakanlığımız ile AFAD işbirliği çerçevesinde; KBRN maddelerinin gümrükler ve sınır
kapılarında oluşturabileceği tehlikeleri önlemek, tehlikelere yönelik alınması gereken
önlemleri belirlemek ve Bakanlığımızın gümrük taşra teşkilatının KBRN olaylarına müdahale
kapasitesini arttırmak adına bir eğitim işbirliği çalışması başlatılmış olup, 25-27 Mart 2015
tarihleri arasında Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki
SAMSUN ili gümrük sahasında “Türkiye Afet Müdahale Planı” kapsamında ilgili tüm
kurumların katılacağı bir KBRN Tatbikat Programı düzenleyeceği, 02.03.2015 tarih ve 4992
sayılı yazıları (Ek-I) ile bildirilmiştir.
Bu çerçevede;
1. Ek II listede adı, soyadı ve unvanı yazılı Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret
Bölge Müdürlüğü personelinin Ek-V de belirtilen programda görevlendirilmeleri ve tatbikat
programı öncesinde ilgili tüm kurumlara yönelik AFAD tarafından 10-12 Mart tarihinde
AFAD İl Müdürlüğünde verilecek tatbikat eğitimine katılmaları, Ek III listede yer alan Bölge
Müdürlüğü personelinin ise, 17-19 Mart 2015 tarihlerinde AFAD Samsun Arama Kurtarma
Birliğince Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenecek “KBRN
Farkındalık ve ilk Müdahale Eğitimi” ne katılması; EK IV listede adı, soyadı ve unvanı yazılı
KBRN konusunda önceki çalışmalara katılmış personel ile birimlerince katılımında fayda
görülen personelin saha uygulaması konusunda tecrübe kazanmaları amacıyla, çalışmaları
yerinde izlemek üzere “gözlemci” sıfatıyla mezkur programa katılmaları, anılan personelin
belirtilen tarihlerde (yol hariç) geçici görevli sayılmaları,
2. Programı yerinde izlemek ve değerlendirmek üzere; Müsteşar Yardımcısı V.
belge 5070
sayili elektronik
imza
kanuna UYSAL'ın,
göre güvenli elektronik
imza ile imzalanmistir.
İsmail YÜCEL ve Bu
Eğitim
Dairesi
Başkanı
Önder
27.03.2015
tarihinde (yol hariç)
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 940e416f-ffd3-4035-aa0d-88a1a71bb757 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
: Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bilgi İçin
: FURKAN ACIR
Tel
Elektronik Ağ
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Fax
E-Posta
: 0 312 398 22 32
: .
geçici görevli sayılmaları ve seyahatlerini demiryolu, karayolu ve/veya uçakla yapabilmeleri,
harcırahlarının ilgili birim bütçesinden ödenmesi,
3. Programı yerinde izlemek ve değerlendirmek üzere; Destek Hizmetleri
Dairesi Başkan V. Lütfü KOP’un, 27.03.2015 tarihinde yol hariç geçici görevli sayılması,
seyahatini kendi kullanımında 06 DP 9418 plakalı araç ile yapması,
4. Eğitim Dairesi Başkanı Önder UYSAL'ın görevli bulunduğu tarihlerde,
Eğitim Dairesi Başkanlığına Daire Başkanı Selim ERİNCİK'in, Destek Hizmetleri Daire
Başkan V. Lütfü Kop’un görevli bulunduğu tarihlerde ise Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığına Daire Başkanı Kemal ÇELİKSOYDAN’ın vekalet etmesi,
5. Sözkonusu programın Ek-VI da belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülmesi,
6. Programa Samsun dışından katılacak personelin; seyahatlerini ulaşım
olanakları dikkate alınarak demiryolu, karayolu, ve/veya uçakla yapabilmeleri, Samsun'a
geliş-dönüş yol giderleri, yol ve kurs gündelikleri ile konaklama giderlerinin ilgili Birim
bütçelerinden ödenmesi,
7. Gerekli hallerde; programa gözlemci sıfatıyla katılacak personelin program
listesinden çıkarılması ve dahil edilmesi ve program tarih ve içeriklerinin değişikliği
konusunda Başkanlığımızın; tatbikata katılacak ve eğitim alacak Bölge Müdürlüğü
personelinin program listesinden çıkarılması ve dahil edilmesinde ise adı geçen Bölge
Müdürlüğü’nün yetkili kılınması,
Hususlarını, Olurlarınıza arz ederim.
Önder UYSAL
Eğitim Dairesi Başkanı
EKLER:
1- EK-I- 4992 Sayılı Yazı
2- EK-II-Tatbikatta Görevli Personel Listesi
3- EK-III-KBRN Eğitimine Katılacak Personel Listesi
4- EK-IV-Gözlemci Olarak Katılacak Personel Listesi
5- EK-V- Tatbikat Taslağı
6- EK-VI-KBRN Tatbikatı Program Esasları
Uygun görüşle arz ederim.
.../.../2015
İsmail YÜCEL
Müsteşar Yardımcısı V.
OLUR
.../.../2015
Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.
Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmistir.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 940e416f-ffd3-4035-aa0d-88a1a71bb757 kodu ile erişebilirsiniz.
.
.
Adres
: Eğitim Dairesi Başkanlığı
Bilgi İçin
: FURKAN ACIR
Tel
Elektronik Ağ
: .
: http://www.gtb.gov.tr
Fax
E-Posta
: 0 312 398 22 32
: .
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
225 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content