Pelvik organ prolapsusunda preoperatif değerlendirme

Op. Dr. Çağdaş ŞAHİN
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2014
 Pelvik
organ prolapsusu; pelvik organların
vajinal duvarların dışına herniasyonudur.
 Prevalansı %3-111 (semptomatik)
 Semptomlar için anamnez önemlidir
 Tedavi semptomatik olgularda2
 Asemptomatik POP’da cerrahi


Konservatif tedavi başarısızlığı
Konservatif tedaviyi kabul etmeyen
1
Nygaard I., et al., JAMA 2008
2Jelovsek
JE., et al., Lancet 2007


Hastalar POP semptomlarına yönelik sorgulanmalıdırlar
 Pelvik veya vajinal basınç hissi
 Bel ağrısı veya pelvik ağrı
 Vajenden birşeyin çıkma hissi (sensitivite %67, spesifite %87)1
 İdrar yapma güçlüğü veya kaçırma
 Defekasyon yapma güçlüğü, inkontinans veya tam boşaltamama
 İdrar ve/veya defekasyon yapabilmek için prolapsusun
parmakla reduksiyonu (evre IV’de %36) 1
 İlişki sırasında idrar veya gaita kaçırma 2
 Prolabe dokudaki ülserasyonlara bağlı kronik akıntı veya
kanama
 Ele gelen kitle
Semptomların şiddeti, POP’nun evresinden çok hastanın
postürüyle ilişkilidir 3
1
Tan JS., et al. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005
2 Weber AM., et al. Am J Obstet Gynecol 2000
3 Ellerkmann RM., et al. Am J Obstet Gynecol 2001
 Perioperatif
komplikasyonlar açısından
bağımsız risk faktörleri 1 :



Cerrahi süre
KAH
Periferal vasküler hastalık
 Pelvik
destekte bozulma gebelik sırasında
veya doğum sonrasında görülebilmektedir.
 Parite tamamlanana kadar konservatif
 Uterus koruyucu tedavi sonrası başarılı
gebelikler literatürde bildirilmesine karşın,
rekürren POP gelişme riski bilinmemektedir.
1Stepp
KJ., et al., Am J Obstet Gynecol 2005
 YAŞ



Yaş ↑ ile birlikte POP nedeniyle cerrahi olasılığı
artmaktadır (40-50 yaş %3, 70-80 yaş %11) 1
Genç yaşlarda bağ dokusu hast., konj anomoliler,
nöromusküler patolojiler düşünülmelidir 2
Genç hastalarda yaşlı hastalara göre rekürrens
riski daha yüksek (%29) 3, en efektif yöntem
1Olsen
AL., et al., Obstet Gynecol 1997
2Strohbehn
3Diez-Itza
K., et al., Obstet Gynecol 1997
I. et al., Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2007
 Parite:

>4 normal vajinal doğum, POP riski 11 kat
arttırmaktadır1
1 Harris
RL.,et al., Obstet Gynecol 1998
 Obezite

POP ve rekürren POP için risk faktörü 1
Tam tersinin gösterildiği çalışmalarda mevcuttur 2
 Artmış
risk nedeniyle etkin abdominal
yaklaşımlar planlanmakta

Artmış yara yeri enfeksiyon riski de göz önünde
bulundurulmalıdır 3
1Nieminen
K., et al., Acta Obstet Gynecol Scand 2003
2Bradley
CS., et al., Am J Obstet Gynecol 2008
3Diwadkar
GB., et al., Obstet Gynecol 2009
 Hastaların
Mevcut durumunu algılama şekli,
 Duyulan rahatsızlık ve derecesi
ortaya koymada yaşam kalitesi testleri (QOL)

 Hastaların
cerrahiden beklentilerinin
preoperatif ortaya konması ve buna yönelik
cerrahinin planlanması, cerrahi sonrası
memnuniyeti, tam bir anatomik düzeltmeye
göre daha fazla arttırmaktadır 1
*1 Mahajan ST., et al., Am J Obstet Gynecol 2006
 POP
tanısı pelvik muayene ile konur
 %40 kadında rutin yapılan pelvik muayene
sonucunda asemptomatik evre II veya daha
ileri POP 1
 Pelvik Muayenin Komponentleri:





İnspeksiyon
Spekulum Muayenesi
Bimanuel Pelvik Muayene
Rektovajinal Muayene
Nöromusküler Muayene
1
Swift S. et al., Am J Obstet Gynecol 2005

Sims spekulumu veya
iki valfli spekulum


anterior, posterior veya
apikal
kompartmanlarının ayrı
ayrı muayene
edilebilinmesine olanak
sağlayacaktır
POP-Q
değerlendirmede
kullanmak için, cetvel
veya üzeri
derecelendirilmiş
pamuklu çubuk
 Gevşemiş

ve karın içi basıncı artmış muayene 1
POP’un maksimum derecesi tespit edilmiş
olacaktır.
 Hastaların
semptomları ile POP’un derecesi
konfirme edilmelidir.

Şikayetler ile POP’un derecesi arasında uyumsuzluk
varsa burada bir el aynası hastanın neyi hissettiğini
tanımlaması açısından faydalı olacaktır.
1
Barber MD, et al. Obstet Gynecol 2000
 İlk

dorsal litotomi pozisyonunda muayene
UK’da pelvik taban desteğinin
değerlendirilmesinde sol yan pozisyon
Ancak üstünlüğü yoktur 1
 Muayene


hasta ayakta iken tekrarlanmalıdır.
Bu pozisyon hastanın günlük yaşantısında POP’un
durumunu değerlendirmek için en uygun
pozisyondur 2
Bu pozisyonda bir ayak basamak ile
desteklenmeli
1
Digesu GA, et al. Int Urogyn J Pelvic Floor Dysfunct 2009
2
Shull BL, et al. Clin Obstet Gynecol 1993

Tüm muayene bulguları kayıt altına alınmalıdır.

Bulguların standardizasyonu için 1
muayene masası tipi
 spekulum ve retraktörler
 hasta pozisyonu
 mesane ve rektumunun durumu
kayıt altına alınmalı

Muayene sırasında üriner veya fekal inkontinans
olup olmadığı mutlaka not edilmelidir
 POP derecesi bir kantitatif değerlendirme
yöntemi kullanılarak kayıt edilmelidir

1
Bump RC, et al. Am J Obstet Gynecol 1996
 Dosal
litotomi pozisyonunda vulvar, perineal
ve perianal inspeksiyon
 Gevşemiş ve karın içi basıncının arttığı
durumlarda inspeksiyon
 İnspeksiyon sırasında:






Genital hiatusun transvers çapı
(L. Majuslar arası mesafe)
Serviks ve vajinal duvarlasın protrusionu
Perinenin uzunluğu ve durumu
Rektal prolapsus varlığı
Vajinal ülserasyon
Abdominal stria varlığı (>15, RR 1.19)1
1Kurt
S., et al. EJOG, in press

Dorsal litotomi ve ayakta


Apikal prolapsus(uterus veya vajen kuf prolapsusu
veya enterosel):


İki valfli spekulum vajene yerleştirildikten sonra yavaş
bir şekilde geri çekilir ve bu esnada serviksin veya vajen
kafının prolabe olup olmadığı değerlendirilir
Anterior vajinal duvar:


gevşemiş ve karın içi basıncının arttığı durumlarda
Sims spekulumu veya iki valfli spekulumun arka valfi
vajinaya yerleştirilir ve posterior vajinal duvara hafif
baskı uygulayarak anterior vajinal duvar değerlendirilir
Posterior vajinal duvar:

Sims spekulumu veya iki valfli spekulumun arka valfi
vajinaya yerleştirilir ve anterior vajinal duvara hafif
baskı uygulayarak posterior vajinal duvar değerlendirilir
 ICS;
sistosel , rektosel ve enterosel
terminolojileri yerine anterior vajinal duvar,
posterior vajinal duvar ve apikal prolapsus
terminolojilerini önermekte

POP da vajinal topografi viseral organların
lokalizasyonlarını göstermede güvenilir değildir
 Hastalar
eşlik edebilecek pelvik patolojiler
açısından bimanuel muayene ile
değerlendirilmelidir
 Prolapsusun
dercesi uygun bir değerlendirme
sistemi kullanılarak kayıt edilir
 Bu sistemler:


Pelvic Organ Prolapse Quantification System
(POP-Q)-1996 (standart sistem)
Baden-Walker Halfway skorlama sistemi-1968
(hassasiyet ve tekrarlanabilirliği yetersiz)
 Değerlendirme
sırasında mesanenin dolu
olması POP’un yanlış olarak daha hafif
evrelendirilmesine neden olabilir
1. Derece
Prolabe olan dokunun
en uç noktası normal
lokalizasyonu ile
hymen arasındaki
mesafenin yarısında
 2. Derece
Hymene ulaşmış
 3. Derece
Hymeni geçmiş
 4. Derece
Maksimum desensus

 Apikal



destek simülasyonu:
Rink forseps ile vajinal apeksin desteklenmesiyle
apikal prolapsusun tamiri sonucuna benzer bir
durum oluşur
Apikal prolapsusun tamiri geçici olarak anterior
ve posterior prolapsusun düzelmesini sağlayabilir
(%50) 1. Ancak anterior ve posterior prolapsusun
düzeltilmesi apikal prolapsusun düzelmesini
sağlamaz
Bu yöntemle hastanın pesser uygulamasından
fayda görüp görmeyeceği veya preoperatif apikal
prolapsus tamirinin yararlı olup olmayacağı
değerlendirilebilir
1
Lowder JL, et al., Obstet Gynecol 2008

Paravajinal defektler

Paravaginal defektler anterior vajinal duvarın arcus
tendineus’dan ayrılması ile oluşuyor




Sıklıkla orta derecede anterior duvar prolapsusu ve üretrovesikal
açıda kayıpta eşlik eder
Anterior duvarın gözlenmesinde hastaya valsalva
manevrası yaptırılarak lateral defektin varlığında o
tarafın hymene doğru prolabe olması veya
Anterior lateral vajinal sulkuslara yerleştirilen rink
forsepsle prolapsus redukte edilebiliyorsa saptanırlar
Paravajinal defektlerin varlığının saptanmasında
intraobserver ve interobserver arası farklılıklar
bulunmaktadır

63 hasta ile yapılan bir çalışmada interobserver arası fark 42%,
kappa 0.16 iken intraobserver arası fark 46%, kappa 0.16 1
1
Whiteside JL, et al., Am J Obstet Gynecol 2004
 Transvers

Defekler
Puboservikal fasyanın serviksten ayrılması ile
oluşurlar.Muayenede anterior vajinal forniks
kaybolmuştur ve servikse kadar uzanan geniş bir
anterior duvar prolapsusu izlenir
 Üretra
desteği, hasarlanmadan kalabilir 1
1
Richardson AC., et al., Am J Obstet Gynecol 1976




Enterosel varlığı
Yüksek rektosel ile enterosel ayrımı
Perineal body’nin büyünlüğü
Rektal prolapsus varlığı
 Hasta

ayakta iken rektovajinal değerlendirme
İncebarsaklar douglasta baş ve işaret parmakları
arasında palpe edilebilirler


Nörolojik hastalıkların vulva ve perineye yansıması
kısıtlıdır
Lumbosakral dermatomların duyusal kontrolu
yumuşak ve derin dokunuşlar




Küçük bir pamuklu çubuk
Sivri uçlu bir alet
Duyusal problem saptandığında ileri nörolojik testler
Sakral refleksler



Klitoral:Klitorise dokunma ile eksternal anal sfinkterde
kontraksiyon
Bulbokavernöz: L. majus dokunulması eksternal anal
sfinterde kontraksiyon
Anokutanöz: Anüs çevresindeki derinin çizilmesi ile
eksternal anal sfinkterde kontraksiyon gözlenir. Bu
refleks bilateral yapılmalıdır
 Hiperrefleksif
veya asimetrik gözlenmesi
daha anlamlıdır
 Nörolojik hastalıklar veya ilişkili durumlar
açısından anamnez ve aile öyküsü

Anamnez sırasında anormal konuşma bozukluğu
veya gross motor fonksiyon bozukluğu saptanması
 Sakral



sinirlerin motor fonksiyonları
Diz, ayak bileği ve ayak parmaklarının fleksiyonekstansiyonu
Eklemlerin dirence karşı hareketleri ile kas gücü
değerlendirmesi
Patellar ve plantar reflekslerde değerlendirilir.
 Pelvik



taban kas testi
Bütünlüğü ve simetrisi inspeksiyonla
değerlendirilir (skarlar ve çekilmeler)
Vajinal veya rektal tuşe yardımıyla pelvik taban
kaslarının gücü, levator kasının kalınlığı ve
eksternal anal sifinkter tonusu
Tuşe esnasında hastadan pelvik taban kaslarını
sıkması istenilerek kas tonusu ve gücü
 Pelvik
taban kas güçsüzlüğü olan hastalar
fizyoterapi egzersizlerinden fayda
görebilirler1
1Rosenbaum
TY. Minerva Urol Nefrol 2011
International Continence Society1
guideline’nında pelvik taban kas
tonusu için:
 The



Normal:Pelvik taban kasların istemli kasılıp
gevşemesi
Aşırı aktif:Pelvik taban kasları gevşeyemiyorsa
Azalmış aktivite:Pelvik taban kaslarında istemli
kontraksiyon olmuyorsa veya non-fonksiyonel ise
1 www.icsoffice.org
 Enstrümental
kas testleri;
POP da klinik uygulanabilirliği
kanıtlanmamıştır



Elektromyografi: Motor ünite aksiyon
potensiyelleri
Üretra, vajina veya anüsün basınç ölçümü:Pelvik
taban kas gücü
Pudental sinir terminal motor latensi
testi:Pudental nöropati
 Önemi




kanıtlanmış değildir
Anesteziye bağlı yan etkiler
Kas tonusunda kayıp
Bilinç kaybı
Hastanın pozisyonu
 Mesane
ve barsak fonksiyonlarını
değerlendirmede
 Prolapsus şikayetleri (+)
POP-Q normal
Anterior veya posterior vajinal duvarları
etkilemeden oluşmuş bir enterosel
 Semptomlar ile klinik bulgular arasında
uyumsuzluk varlığında yardımcı diagnostik
testler
 ≥Evre
II prolapsuslarda
ölçme diagramı olan fotoğraf


cerrahi öncesi objektif dökümantasyon
progresyonun objektif takibi
 Pelvik-perineal
ultrason
 Rektosel, enterosel ayrımında veya
Pelvik destek hasarını tespiti MRI 1
 Ancak MRI’ın POP için standardize olmuş
kriterleri bulunmamaktadır 2
1 Gupta
2 Broekhuis
S. Et al., Arch Gynecol Obstet 2012
SR. Et al., Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2009
SİSTOSEL
ENTEROSEL
PUBOREKTALİS AVULSİYONU
 Rektosel
defakografi /sinedefakografi
 Rektum 100-250cc opak
defakasyon esnasında skopi

>2cm tespit edilen rektoseller semptomatiktir.
 0,5
lt oral opak ve mesane(150ml)-vajenrektum(250ml) radyoopak madde ile
doldurulması ile
kolposistoproktografi

anteriorvajinal prolapsus, apikal prolapsus
(enterosel) ve üretral hipermobilite
değerlendirmesi yapılabilir 1
1 Maglinte
DD., et al., AJR Am J Roentgenol 1999
NORMAL
SİSTOSEL-ENTEROSEL-REKTOSEL
ENTEROSEL-İNTUSSUSEPSİYON
ÜRETRALHİPERMOBİLİTE

Üriner sistem şikayetleri
İnkontinans
 Enfeksiyon
 Retansiyon

SUİ, POP tanılı hastalarda %80 1
Aşırı aktif mesane 2 ile 5 kat artmış risk 2
 Prolapsus cerrahisi sonrası SUI %13-65 3


Prolapsusun üretraya oluşturduğu katlantı ve
obstrüksiyonun cerrahi sonrası düzelmesi ile SUİ
(occult veya potensiyel stress inkontinans)
1
Bai SW., et al., Int Urogyncol J Pelvic Floor Dysfunction 2002
2 de Boer TA., et al., Neurourol Urodyn 2010
3 Ellerkmann RM, et al., Am J Obstet Gynecol 2001

Apikal prolapsusu olan tüm hastalar cerrahi öncesi SUI için
değerlendirilmeli.

Prolapsus redükte ederek ve etmeden değerlendirilir

Mesanenin 300 ml dolu olması önerilmektedir 1

İşlemin pesser kullanılarak yapılması SUI engelleyebilir 2

SUI semptomları olsun veya olmasın tüm POP hastalarında üradinamik
testlerin istenmesi tartışmalıdır.

Her hastaya istenmesi zaman ve maliyet kaybına neden olacaktır.

Ürodinamik incelemeler

Daha önce anti-inkontinans cerrahi öyküsü

Non-stress üriner inkontinansdan şüphenilen

Semptomlar ile klinik bulguların uyuşmadığı komplike hastalarda
1 Svenningsen
R., et al., Int Urogynecol J 2012; 23:843.
2 Bhatia
NN. ,et all., Am J Obstet Gynecol 1983

SUI tespiti için:







SUI semptomları (öksürürken, gülerken idrar kaçırma)
İşeme günlüğü (işeme frekansı ve zamanı hakkında bigi
verir)
İdrar kültürü
Üriner stress test(öksürük stres test:sensitivitesi %92 1)
Ped test
Üretral hipermobilite(Q-tip test veya ultrasonografi)
Ürodinami
1
Weidner AC., et al., Am J Obstet Gynecol 2001
 Okkult
stress inkontinansı değerlendirmede
prolapsus redüksiyon testi ile ürodinamik
testler benzer prediktif değere sahiptir


Preoperatif ürodinamik testte pozitif saptanan
hastaların %58’inde postoperatif de novo SUI
gelişirken, ürodinamik testte negatif saptanan
%38 hastada de novo SUI gelişmiştir 1
Prolapsus redüksiyon testi pozitif saptanan
hastaların %72’sinde de novo SUI gelişirken,
negatif saptanan hastaların %38’inde de novo SUI
gelişmiştir 2
1
Visco AG., et al., Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2008
2 Wei JT., et al., . N Engl J Med 2012
 Üriner
retansiyonu için post rezidüal idrar
volümü ölçümü
 Mesane boşaldıktan 10 dk. içerisinde
bakılmalı
 >200 cc’den fazla saptanması


Mesane boşalma disfonksiyonu
Detrüsor zayıflığı
 POP
şikayetlerinde pelvik kitle varlığı pelvik
muayene ve görüntüleme yöntemleri ile
dışlanmalıdır

Adneksiyel veya uterin kitle varlığında benzer
semptomlar
 Vajinal
kanama şikayeti olan hastalarda
kanamanın nedeni araştırılmalı
 Aşikar prolapsusu olmayan ancak üriner veya
barsak semptomları olan hastalar POP
açısından daha dikkatli pelvik değerlendirme
yapılmalıdır
 Cerrahi
tedaviyi kabul etmeyen evre III-IV
POP hastaları düzenli olarak üriner veya
defakasyon problemleri açısından kontrol
edilmelidirler.

Hidronefroz açısından, üriner sistem USG
 Gebelik
süresince yeni semptomlarda veya
mevcut semptomlarda artma
 Gebelik
öncesinde mevcut POP
 Gebelikte
POP 10.000-15.000 doğumda
 Yönetim gebelik sonuna kadar pesser veya
pelvik taban egzersizleriyle konservatif
Tsikouras P., et al., J Matern Fetal Neonatal Med 2014
 Semptomatik
hastalarda cerrahiye karar
verirken:







Yaş
Seksüel yaşam beklentisi
Diğer pelvik taban defeklerin varlığı
Jinekolojik problemler
Üriner sitem ve barsak sistem problemleri
Daha önce geçirilmiş pelvik taban cerrahisi
öyküsü
Ko-morbit hastalık durumu göz önünde
bulundurulmalıdır