close

Enter

Log in using OpenID

5S2G2K1AS_14_02_2014 Sınavı

embedDownload
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
5S2G2K1AS_14_02_2014 Sınavı
Genel
1. Hangisi serebellum hastalıklarında görülen bir
muayene bulgusu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Yirmi yıldan beri haftada bir gelen ve saatler süren
baş ağrısı tanımlayan 40 yaşındaki kadın hasta, son 6
aydır ağrıların hergün olduğunu belirtiyor. Başının
arkasına ve şakaklara lokalize olan, bulantı ve kusmanın
olmadığı, çok sayıda ağrı kesici almasına rağmen
ağrısının geçmediğini ifade eden bu olgu için en olası
tanı aşağıdakilerden hangisidir ve nasıl tedavi
edilmelidir?
Ataksi
Nistagmus
Hipotoni
Dizartri
Romberg pozitifliği
Migren - triptan veririm
Anevrizma - beyin görüntülemesi isterim, tedaviyi sonra
planlarım
C) Beyin tümörü - beyin görüntülemesi isterim, tedaviyi
sonra planlarım
D) İlaca bağlı baş ağrısı- ilaçlarını keser takip ederim.
E) Gerilim tipi baş ağrısı - antidepresan veririm.
A)
B)
2. Altmış iki yaşında bir erkek hasta, akşam saatlerinde
banyodan çıkıyor ve o gece oğlunu havaalanında
karşılaması gerektiğini hatırlamıyor. Eşine sürekli;
“Nereye gidiyoruz? Hava alanında ne yapacağız?”
sorularını soruyor. Nörolojik muayenede hasta şaşkın
görünüyor; ancak bilinç bozukluğu ve motor bir defisit
saptanmıyor. Konuşmanın akıcı olduğu ve kişisel
bilgilerin korunduğu görünüyor. Önceye ait bellek
bozukluğu öyküsü bulunmayan hasta, 6 saat sonra
normale dönüyor. Bu hastanın olası tanısı nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Lucid İnterval hangi klinik tablonun özelliğidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Alzheimer hastalığı
Geçici global amnezi
B12 vitamini yetersizliği
Normal basınçlı hidrosefali
Karotis arter alanında geçici iskemik atak
7. Vertigo ile başvuran bir hastanın Dix-Hillpike
manevrasında
hangi
bulgu
santral
vertigoyu
düşündürür ?
3. Elli yaşında boyun ağrısı ve sol tarafında güçsüzlük
şikayeti ile acil servise başvuruyor. Daha öncesinde
boyun masajı yaptıran hastanın iskemik inme
etyolojisinde ilk düşüneceğiniz iskemik inme etyolojisi
nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Diseksiyon
Kardiyoembolizm
Laküner inme
Diğer nedenler
Hematolojik hastalıklar
Vertikal nistagmus
Horizontal nistagmus
Nistagmusun latansının olması
Nistagmusun yorulması
Nistagmusun yön değiştirmesi
8. Aşağıdakilerden hangisi ASIA/IMSOP sınıflamasına
göre nörolojik seviyenin altında motor fonksiyon
korunmuş ve nörolojik seviye altındaki anahtar kasların
çoğunda kas gücü 3 ün altında derece (grade)
yaralanmadır?
4. Hangi epilepsi sendromunda ilaç tedavisine yanıt tam
olarak alınamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Akut Subdural Hematom
Kronik Subdural Hematom
Akut Epidural Hematom
Diffüz Aksonal Hasar
Kronik Epidural Hematom
Rolandik Epilepsi
Juvenil Miyoklonik Epilepsi
Juvenil Absans Epilepsi
Lafora Cisimcik Hastalığı
İnfantil Miyoklonus
A)
B)
C)
D)
E)
1
Grade A
Grade B
Grade C
Grade D
Grade E
A
A
A
A
A
A
9. Gök gürültüsü baş ağrısı kliniği sergileyen bir olguda
beyin BT ve BOS incelemeleri normaldir. Bu hastada bir
sonraki aşamada ilk tercih edilecek tanı yöntemi ne
olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A
A
13. Geçici iskemik atak sonrası inme riskinin
azaltılmasında…………. (boşluğu doldurunuz)
Aterotrombotik nedenler var ise Aspirin 300 mg/gün
başlanmalıdır.
B) Aterotrombotik nedenler var ise Clopidogrel 75 mg/gün
başlanmalıdır.
C) Aterotrombotik nedenler var ise Dipridamol 300 mg/gün
başlanmalıdır.
D) Aterotrombotik nedenler var ise Cumadin 5 mg/gün
başlanmalıdır.
E) Aterotrombotik nedenler var ise Aspirin 300 mg/gün ve
Clopidogrel 75 mg/gün başlanmalıdır.
A)
Anjiyografi
Beyin MR
Transkraniyal Doppler
24 saat sonra beyin BT
24 saat sonra BOS incelenmesi
10. Kırk sekiz saat önce serebrovasküler olay sonrası
inme geçiren ve nöroloji kliniğinde yatırılarak tedavi
gören 70 yaşındaki hastada sağ üst ve alt
ekstremitelerinde flask tipte tam bir pleji saptanmış
olup hastanın vital bulguları stabildir. Bu hasta için
aşağıdaki rehabilitasyon yaklaşımlarından hangisi
uygundur?
14. Erken başlangıçlı Myastenia Gravis için hangisi
doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Ambulasyon eğitimi
Spastisite tedavisi
Güçlendirme egzersizleri
Gözlem altında pasif olarak yaptırılan yatak içi
egzersizler
E) Biyofeedback teknikleri
A)
B)
C)
D)
75-80 yaşlarında izlenir
Erkeklerde daha fazladır
Asetilkolin Reseptör antikoru yüksek oranda pozitiftir
Timik hiperplazi nadirdir
Striational (Çizgili kas) antikoru %50 pozitiftir
15. Dekortikasyon rijiditesinde hastanın postürü
nasıldır?
11. Acil servise çift görme ve baş dönmesi ile gelen
hastada vertigo nedeni ne olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Üst ekstremitelerde fleksör, alt ekstremitelerde ekstansör
tonus artmıştır
B) Her dört ekstremitede ekstansör tonus artmıştır
C) Her dört ekstremitede fleksör tonus artmıştır
D) Altta fleksör, üstte ekstansör tonus artmıştır
E) Vücutta opistotonik görünüm vardır
A)
Vestibüler nörit
Meniere hastalığı
Beningn pozisyonal vertigo
Santral vertigo
Perilenfatik fistül
16. Atrial fibrilasyonlu geçici iskemik atak geçiren bir
hastada sekonder proflakside hangi tedaviyi başlarsınız?
12. Subrakanoid kanamanın en sık nedeni nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Anevrizma
Travma
Arteriovenöz malformasyon
Diseksiyon
Hematolojik Nedenler
Aspirin
Klopidogrel
Kumadin
Dipiridamol
Düşük molekül ağırlıklı heparin
17. Kırk iki yaşında bayan hastanın belinden sağ
bacağına uzanan, medikal tedaviye yanıt vermeyen
şiddetli ağrısı var. Hastanın nörolojik muayenesinde sağ
ayağında dorsafleksiyonda kuvvet kaybı (kas gücü 4/5)
tespit ediliyor ve hasta ayağının lateralinde hipoestezi
tarif ediyor. DTR normaaktif. Hastada disk hernisini en
olası hangi seviyede beklenir?
A)
B)
C)
D)
E)
2
L 1-2
L 2-3
L 3-4
L 4-5
L 5-S 1
A
A
A
A
A
A
18. 'Omuriliğin ilgili bölgesinin hasarına bağlı olarak
perianal ve uyluk bölgesinde eyer tarzı duyu kusuru ile
birlikte genituüriner fonksiyon kayıpları vardır.'
Yukarıdaki ifade hangi sendromun tanımıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Anterior kord sendromu
Posterior kord sendromu
Konus medullaris sendromu
Santral kord sendromu
Brown-sequard sendromu
A
A
Postinfeksiyöz demyelinizan bir polinöropatidir
Metilprednizolon tedavisine iyi yanıt verir
Alttan başlayıp yukarı doğru ilerler
BOS'ta Albuminositolojik disosiasyon bulgusu vardır
Sıklıkla C.Jejuni infeksiyonları ile ilişkilidir
24. Aşağıdakilerden hangisi radial sinirin tuzakladığı
alanlardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Difüzyon MR
Perfüzyon MR
Gadalinyumlu T1 MR
T2 ağırlıklı MR
T1 ağırlıklı MR
Aksiller bölge
Dirsek üstü
Guyon kanalı
Ön kol
Radial tünel
25. Servikal disk hernisi ile ilgili olarak verilen
bilgilerden hangisi yada hangileri doğrudur?
Ι- Servikal bölgede en sık C5-6 disk hernisi görülür.
ΙΙ- C5-6 disk hernisi C6 sinir kökünü etkiler ve ön kol
fleksiyonunda güçsüzlük görülür.
ΙΙΙ- C7-T1 disk hernisinde intrinsek el kaslarında
güçsüzlük görülür.
ΙV- C4-5 dsik hernisinde triceps refleksi bozulur
V- C5-6 disk hernisinde düşük el gözükür.
20. Aşağıdakilerden hangisi iskemik inmeye neden
olduğu düşünülen atriyal fibrilasyonun tedavisinde
dikkate alınması gerekmemektedir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
23. Guillain Barre için hangisi yanlıştır?
19. MS atağında taze plak hangi MR çekiminde görünür
hale gelir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
Hastanın yaşı.
Yüksek tansiyon.
Aort darlığı.
Diabetes mellitus.
Periferik damar hastalığı.
A)
B)
C)
D)
E)
21. Otuzbeş yaşında unutkanlık şikayeti ile gelen bir
hastalıkta tanı olarak hangi yolu izlemek en
doğrusudur?
Yalnız Ι
Yalnız ΙΙ
Ι Ι -ΙΙΙ
ΙΙ -ΙV
ΙΙΙ-V
26. Hangisi bazal ganglia lezyonlarında görülmez?
Nöropsikolojik testleri-Tiroid fonksiyonları-Vitamin
B12-Görüntüleme
B) Görüntüleme-Nöropsikolojik testler-APOEE4-Tiroid
fonksiyonları
C) Nöropsikolojik testler-APOEE4-Psikiyatri
konsultasyonu
D) Nöropsikolojik testler- Psikiyatri konsultasyonu
-APOEE4- Görüntüleme
E) Görüntüleme- APOEE4-Nöropsikolojik testler- -Tiroid
fonksiyonları
A)
A)
B)
C)
D)
E)
27. Aşağıdakilerden hangisi akut inmede dominant
hemisfer yüksek kognitif foksiyon bozukluğudur?
A)
B)
C)
D)
E)
22. Semptom sonrası ilk 4.5 saat içinde gelen iskemik
inme hastasında ilk tedavi stratejiniz ne olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Paralizi
Kore
Parkinsonizm
Atetoz
Distoni
Mannitol
Aspirin
Klopidogrel
İntra-venöz trombolitik tedavi
Dekompresif cerrahi
3
Apraksi
Anasognozi
Vizyospasyal bozukluklar
Asomatognozi
Hepsi
A
A
A
A
A
A
28. Kol ve omuzların ön planda tutulduğu, bacak ön
kompartman kaslarında güçsüzlük, dirsek, boyun ve
aşillerde erken evrede kantraktürlerin geliştiği, ölümle
sonuçlanabilen kardiyak ileti bozukluğu gelişebilen ve
cilt biyopsisi ile tanınabilen muskuler distrofi
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A
A
A
32. Aşağıdakilerden hangisi Alzheimer hastalığı için risk
faktörüdür?
A)
B)
C)
D)
E)
Emery Dreifuss MD
Welander miyopatisi
Miyoshi miyopatisi
Central core hastalığı
Oculofaringodistal miyopati
Yüksek eğitim
Yüksek kazanç
Alman olmak
Kadın olmak
Kırsal kesimde yaşamak
33. Aşağıdakilerden hangisi tau protein eksikliğine bağlı
giden bir nörodejeneratif hastalıktır?
A)
B)
C)
D)
E)
29. Omurilik yaralanmalarında karşılaşabileceğimiz
otonomik disrefleksi sendromu ile ilgili ifadelerden
hangisi yanlıştır?
T6 ve daha üst seviyeli yaralanmalarında karşılaşılabilir
Hipertansiyon, baş ağrısı, terlemede artış, flushing ,
piloereksiyon , refleks bradikardi gözlenir.
C) Mesane ve barsak distansiyonu, bası yaraları ,tırnak
batması gibi nedenler tetikleyici faktörlerdir.
D) Rektal muayene ve boşaltma lidokain jel ile
yapılmalıdır
E) Tedavide ilk olarak hasta yatırılır ve ayakları elavasyona
alınır
Alzheimer hastalığı
Parkinson hastalığı
Lewy cisimcikli demans
Hungtinton hastalığı
Beyin tümörleri
A)
B)
34. Hangi epileptik nöbet tipinde olumlu yanıtı
onaylamak için nöbetlerin yanısıra interiktal EEG'nin
de düzelmesi gereklidir?
A)
B)
C)
D)
E)
30. Mental retardasyon ve otizm, doğuştan flask, daha
sonra Gowers bulgusu + olan, deride iktiyoz, kardiyak
septal veya kapak anomalileri olan ve beyinde yapısal
anomali
bulunmayan,
2000'li
yıllardan
sonra
tanımlanan konjenital muskuler distrofi (MD)
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
35. Geçici iskemik atak tanımına uymayan hangisidir?
Beyin dokusunda infarkt oluşturmaksızın azalmış
serebral kan akımından dolayıdır.
B) GİA tanısı için beyin görüntülemesi gerekmektedir
C) Klinisyen, GİA veya inme olup olmadığını anlamak için
24 saat beklemek zorunda değildir.
D) Tek taraflı yüz, kol veya bacakta geçici duyu kaybı
olması yeterlidir.
E) Belirti ve bulguların düzelmesi gerekmektedir.
A)
Walker-Warburg Sendromu
Kas Göz Beyin Hastalığı
Megakonial konjenital MD
Fukuyama tipi MD
Merozin (Laminin A) eksikliği
31. Önkolda tuzaklanma (medial epikondil-olekranon)
“kübital tünel sendromu”nda tuzaklanan sinir
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Absans
Miyoklonus
Basit parsiyel nöbet
Kompleks parsiyel nöbet
Jeneralize nöbetler
36. Aşağıdakilerden hangisi kafa
komplikasyonlarından değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Lateral kütanöz femoral sinir
Siyatik sinir
Median sinir
Ulnar sinir
Peroneal sinir
4
Hipofiz adenomu
Serebral atrofi
Post konküzyon sendromu
Kronik subdural hematom
Subdural higroma
travmasının
geç
A
A
A
A
A
A
37. Altmış iki yaşında kadın hasta 2 yıldır 4-5 kez gece
uykuda gelen ve yaklaşık 1 saat süren bilateral
jeneralize zonklayıcı baş ağrısı şikayeti ile başvuruyor.
Ağrıya hafif bulantı eşlik ediyor, kraniyal otonom
semptom tanımlamıyor. Nörolojik muayenesi ve
görüntülemesi normal olan hastanın tedavisi için hangi
ilaç öncelikle seçilmelidir?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Verapamil
Lamotrigine
İndomethazin
Lityum karbonat
Sodyum valproat
A)
B)
C)
D)
E)
A
Vasojenik Ödem
Sitotoksik Ödem
Ozmotik Ödem
Hidrostatik Ödem
Mix Ödem
Konfüzyonel uyanma
Uyku terörleri
Uyku paralizisi
Uykuda yürüme
Uykuda konuşma
43. Hekimliğin
kötüye
kullanılması
konusunda hangisi uygun bir örnektir?
Dejenerasyon
Prolapsus
Ekstrüzyon
Sekestrasyon
Bulging
(malpraktis)
Hekimin bilgisizlik, deneyimsizlik ya da ilgisizliği
nedeniyle bir hastaya zarar vermesi
B) Hekimin mesleğini uygularken reklam yapması, ticari
reklamlara araç olması
C) Hekimin endüstri kuruluşları ile çıkar ilişkisi kurması.
D) Hekimin kendi meslektaşları ve insan sağlığı ile uğraşan
öteki meslek mensupları ile iyi ilişkiler kurmaması.
E) Hekimin meslektaşlarına karşı mesleki yönden onur
kırıcı ve haksız saldırılarda bulunması.
A)
44. Son bir kaç ayda belirgin, giderek artan, tüm başı
ilgilendiren ve künt bir başağrısı ile gelen 7 aylık hamile
30 yaşındaki kadın hastada 2 yanlı papil ödemi ve sağ
gözde dışa bakış kısıtlılığı saptanmıştır. Rutin
hematolojik incelemeler normal bulunmuştur. Beyin
MR ile intrakraniyal bir kitle saptanmayan hastada en
yüksek olasılıklı ön tanı nedir ve tanıya ulaşmak için
istenmesi gereken ileri tetkik yöntemi ne olmalıdır?
Lomber disk hernisi
Servikal disk hernisi
Tuzak nöropati
Travmatik omurilik hasarı
Sinir enfeksiyonu
40. Araç dışı trafik kazası sonrası lomber birinci
omurgada kırık ve omurilik hasarı gelişen hastanın
nörolojik muayesinde alt ekstremite motor gücü
değerlendirmesinde yer çekimine karşı hareketi ve
dirence karşı hareketi mevcut. Hastanın alt ekstremite
kas gücü değerlendirmesine göre kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
42. Hangi uyku bozukluğu REM uykusu ile ilişkilidir?
39. Yakınındaki anatomik yapıların kompresyonundan
kaynaklanan periferik sinir yaralanmasıdır. Çoğunlukla
sinire lokalize, tekrarlayan mekanik travmaların
sonucudur. En yaygın belirti vallex noktasında
hassasiyet ve ağrıdır.
Yukarıdaki tanım hangi ifade için kullanılmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
41. Steroitler aşağıdaki hangi intrakraniyal ödem şekline
en etkilidir?
38. 'Anulusun birkaç lameli yırtıktır ve
posterior
longitudinal ligaman intakttır.'
Yukarıdaki tanımlama disk hernileri sınıflamısında
hangi terimin açıklamasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
A
A)
B)
C)
D)
E)
1
2
3
4
5
Hipertansif ensefalopati- EEG
Psödotümör serebri-lomber ponksiyon
Servikal arteriyel disseksiyon-servikal MRG
HELLP sendromu-PTZ, aPTT, Fibrinojen
Bilateral papillit-görsel uyartılmış potansiyeller
45. Subaraknoid kanamalı hastada gelişen vasospazmın
en etkin tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
5
Hipertansiyon, Hipovolemi, Hemodilüsyon
Hipertansiyon, Hipervolemi, Hemodilüsyon
Hipertansiyon, Normovolemi, Diüretik
Hipertansiyon, Normovolemi, Sıvı yüklenmesi
Hipertansiyon, Hiperventilasyon, Diüretik
A
A
A
A
A
A
46. Spinal şok ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden
hangisi yada hangileri doğrudur?
Ι- Omurilik yaralanması sonrası hipotansif şok
tablosudur.
ΙΙ- Omurlik yaralanmasının altındaki seviyede kısmi
nörolojik fonksiyon kaybı vardır.
ΙΙΙ- Otonom fonksiyonlar korunmuştur.
ΙV- Genellikle kalıcıdır.
V- Genellikle geçicidir.
A)
B)
C)
D)
E)
Ι-ΙΙΙ
Yalnız ΙΙ
Ι -V
ΙΙ -ΙV
Ι-ΙΙ-V
47. Parkinson hastalığı;
A)
B)
C)
D)
E)
Substansiya Nigra'da otoimmun hasara bağlı gelişir
Oral dopamin tedavisine iyi yanıt verir
Immun supresyondan yarar görür
Soğukta artar
İntrasitoplazmik Lewy cisimcikleri ile karakterizedir
6
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
48. Foster-Kennedy sendromunda aşağıdakilerden
hangisi görülür?
53. Nöromüsküler
postsinaptik
Asetil
kolin
reseptörlerine karşı otoantikor gelişimi ile meydana
gelen hastalık hangisidir?
A) Bir fundusta optik atrofi, diğer fundusta papil ödem
B) Bilateral papil ödem
C) Bir fundusta optik atrofi, diğer fundus normal
D) Bilateraloptik atrofi
E) Bir fundusta papil ödem, diğer fundus normal
A) Guillain Barre
B) Polimyozitis
C) Myastenia Gravis
D) SLE
E) Amyotrofik lateral skleroz
49. Difenilhidantoin kullanılarak sonuç alınamamış
grand mal epilepsili bir hastada tedavide seçilecek ikinci
ilaç aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
54. Timoma ile birlikte en sık görülen sistemik hastalık
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Skleroderma
B) Myastenia Gravis
C) Basedow-Gravis
D) Hipoparatiroidi
E) Wiskott-Aldrich sendomu
A) Klorazepam
B) Karbamazepin
C) Fenobarbital
D) Etosüksimid
E) Valproat
50. Periferik
sinir
harabiyeti
aşağıdakilerden hangisidir?
görülen
55. Lezyon tarafında ve altında DTR artışı, Babinski
pozitifliği ve hipertoni bulguları olan hastada hangi
intraspinal yapılar tutulmuştur?
hastalık
A) Regional enterit
B) Gut
C) Hemokromatozis
D) Lepra
E) Hiçbiri
A)
B)
C)
D)
E)
51.Hangisi Parkinson Hastalığı için doğrudur?
56. Aşağıdakilerden hangisi tau proteini bozukluğu ile
giden hastalıklardan değildir?
Hastalığın tanısında kullanılabilecek çok yararlı kan
tetkikleri vardır
B) Yapılan dopaminerjik tedavi hastalığın ilerlemesini
yavaşlatır
C) Diskineziler tedavinin bir yan etkisidir
D) Spastiste temel nörolojik bulgulardandır
E) Soğukta semptomlar artar
Arka kordon
Ön boynuz
Anterolateral spinotalamik yol
Lateral kortikospinal traktus
Arka kök
A)
A)
B)
C)
D)
E)
57. Grand mal epilepsi tedavisinde en sık kullanılan ilaç
hangisidir?
52.Alzheimer tip demans için günümüzde kullanılan
geçerli tedavi yöntemi nedir?
A)
B)
C)
D)
E)
Alzheimer hastalığı
Pick Kompleksi
Frontotemporal demans
Progresif supranükleer palsi
Parkinson hastalığı
A) Fenitoin
B) Karbamazepin
C) Klorazepam
D) Fenobarbital
E) Etosuksimid
Antidepresan tedavi
Asetilkolinesteraz inhibitörleri
Nöroleptik ilaçlar
Alfa blokörler
Ergo alkoloidleri
7
A
A
A
A
A
A
58. Aşağıdakilerden hangisi migren tipi baş ağrısı için
yanlıştır?
Zonklayıcı özelliktedir
Çoğunlukla tek taraflıdır
Günlük aktivitelerle artar veya aktivitelerin işleyişini
bozar
D) Işığa ve/veya sese duyarlılığı vardır
E) Erişkinde baş ağrısı 2-3 saat sürer
A)
B)
C)
59. Ani olarak baş dönmesi, baş ağrısı başlayan hastada
Horner sendromu, bulantı, kusma ve yutma güçlüğü de
gelişiyor. Ne düşünürsünüz?
A) Posterior inferior serebellar arter
B) Anterior serebral arter trombozu
C) Kapsüla internada tromboz
D) Posterior serebral arter embolisi
E) Arteria carotis interna trombozu
trombozu
60. Petit mal epilepside aşağıdakilerden hangisi
kullanılır?
A) Fenobarbital
B) Karbamazepin
C) Etosüksimid
D) Difenilhidantoin
E) Diazepam
8
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
"" "Genel" "TUS"
"1"
"1-e" "1-a"
"2"
"2-b" "2-e"
"3"
"3-a" "3-d"
"4"
"4-d" "4-c"
"5"
"5-d" "5-a"
"6"
"6-c" "6-c"
"7"
"7-a" "7-b"
"8"
"8-c" "8-d"
"9"
"9-a" "9-e"
"10" "10-d" "10-a"
"11" "11-d" "11-e"
"12" "12-a" "12-a"
"13" "13-a" "13-c"
"14" "14-c" ""
"15" "15-a" ""
"16" "16-c" ""
"17" "17-d" ""
"18" "18-c" ""
"19" "19-c" ""
"20" "20-c" ""
"21" "21-a" ""
"22" "22-d" ""
"23" "23-b" ""
"24" "24-c" ""
"25" "25-c" ""
"26" "26-a" ""
"27" "27-a" ""
"28" "28-a" ""
"29" "29-e" ""
"30" "30-c" ""
"31" "31-d" ""
"32" "32-d" ""
"33" "33-a" ""
"34" "34-a" ""
"35" "35-d" ""
"36" "36-a" ""
"37" "37-d" ""
"38" "38-b" ""
"39" "39-c" ""
"40" "40-d" ""
"41" "41-a" ""
"42" "42-c" ""
"43" "43-a" ""
"44" "44-b" ""
"45" "45-b" ""
"46" "46-c" ""
"47" "47-e" ""
9
A
A
A
A
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content