close

Enter

Log in using OpenID

12.10.2014 - Ankara Sanayi Odası

embedDownload
Son dönemde gündemde olan sanayinin milli gelir içindeki payının azalması ve
"dikey yapılaşma” tartışmaları ile ilgili sanayiciler ve müteahhitler farklı düşünüyor
“İhtiyaç uzun yıllar sürecek”
Tartışma konusunda sanayiciler, yüksek
maliyetlerin firma sahiplerini inşaat ya­
tırımlarına yönlendirdiğini, müteahhitler
ise inşaat yatırım larının sanayi sektörünün
önünde engel oluşturmadığını savunuyor.
Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı
Mithat Yenigün, “İnşaat sektörüne duyulan
ihtiyacın uzun yıllar süreceği düşünülmek­
tedir. Diğer yandan inşaat yatırım ları sanayi
gelişim inin önünde bir engel olarak dur­
madığı gibi sanayi yatırım ları da mutlaka
teşvik edilmelidir” diye konuştu.
‘AVM yatırımına yöneliyorlar’
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin
Özde bir ise sanayi sektöründeki aktörlerin
inşaat sektörüne kaym asını, im alat sana­
yisindeki üretim m aliyetlerine bağladı.
Sanayinin G SYH içindeki payının artması
için firm aların kar etm eleri gerektiğinin
altını çizen Özdebir, “Eğer iş yeri yoksa iş
de yok, aş da yok, vergi de yok. İşletm e­
lerin üzerinde bürokratik m aliyetler var,
istihdam üzerinde çok ciddi m aliyetler var.
Bu m aliyetlerin altında ezilen sanayici,
dolayısıyla A V M gibi inşaat yatırım larına
yöneliyor” dedi. » 5 ’te
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Yenigün, “İnşaat yatırımları
sanayi gelişiminin önünde bir engel olarak durmadığı gibi
sanayi yatırımları da mutlaka teşvik edilmelidir" derken, ASO
Başkanı Nurettin Özdebir, "Maliyetlerin altında ezilen sanayici,
AVM gibi inşaat yatırımlarına yöneliyor” diye konuştu
T
ürkiye M üteahhitler Birliği
(TMB) Başkanı Mithat Yeni­
ğim, “inşaat yatırımları sanayi
gelişiminin önünde bir engel olarak
durmadığı gibi sanayi yatırımları da
mutlaka teşvik edilmelidir” dedi.
Son dönemde gündemde olan
sanayinin milli gelir içindeki payının
azalması ve “dikey yapılaşma” tar­
tışmaları ile ilgili olarak sanayiciler,
yüksek maliyetlerin firma sahiplerini
inşaat yatırımlarına yönlendirdiğini,
müteahhitler ise inşaat yatırımları­
nın sanayi sektörünün önünde engel
oluşturmadığını savunuyor.
TMB Başkanı Yenigün, inşaat
sektörünün yaklaşık 2 milyon kişiye
istihdam sağladığını söyledi. İnşaat
sektörünün Türk ekonomisinde­
ki payının yüzde 30’a, tarım dışı
istihdamdaki payının da yüzde 10’a
ulaştığını belirten Yenigün, yurtdışı
müteahhitlik hizmetleri ve bu kap­
samdaki inşaat malzemesi ihracatı ile
ülkeye kazandırdığı dövizin sektörün
ekonomiye bir diğer önemli katkısı
olduğunu dile getirdi.
Türkiye ’n ü ı hala tüm a ltya pis ını tamamlamamış, yüzölçümünün
büyük çoğunluğu deprem bölgesi
olan, nüfusunun önemli bir kısmının
konut sahibi olmadığı ve kentsel dö­
nüşüm çalışmalarının sürdürüldüğü
bir ülke olduğunu beliıteıı Yenigün,
“İnşaat sektörüne duyulan ihtiyacın
uzun yıllar süreceği düşünülm ekte­
dir. Diğer yandan, inşaat yatırımları
sanayi gelişiminin önünde bir engel
olarak durmadığı gibi sanayi yatırım­
ları da mutlaka teşvik edilmelidir”
diye konuştu.
Birçok kişinin inşaat sektörüne
kolayca girebildiğine dair değerlen­
dirmelerin hatırlatılması üzerine
Yenigün, Türkiye'de bilinen yaklaşık
280 bin müteahhide karşılık, TMB
üyesi 141 firmanın, yurt içindeki
işlerin yüzde 70’ini, Türk m üteah­
hitlerin yurt dışındaki işlerinin ise
yüzde 90'dan fazlasını gerçekleştirdi­
ğini ifade etti.
Birlik olarak kendilerinin de sek­
törün dinamiklerine ilişkin yıllardır
yineledikleri çekinceleri bulundu­
ğunu anlatan Yenigün, “Ülkemizde
mesleğin itibarını zedeleyen ve bu işi
layıkıyla yapan profesyonelleri fazla­
sıyla rencide eden denetimsizliğe son
verilmeli, yapı müteahhidi yetki ve
sorumlulukları belirlenmeli, teknik
ve finansal kapasitesi yeterli olma­
yan ve ayıplı iş yapanların sektör­
den ayıklanmasına imkan veren bir
sistem getirilmelidir” diye konuştu.
Gayrimenkul yatırımlarında rantı
kolayca arttıran durumlar olduğunu
vurgulayan Yenigün, buna karşın
deprem riski altında olan Türkiye
için hayati önem taşıyan çok boyutlu
kentsel dönüşüm sürecinin sadece
bina bazlı ve rant odaklı ele alınma­
ması gerektiğini sözlerine ekledi.
cinin üzerindeki yükler nedeniyle
işletm elerin kar edem emesi” dedi.
Üretim maliyetleri etkili
Kar edememe sorunu nedeniyle
sanayinin milli gelir payının düştü­
ğüne işaret eden Özdebir, firmaların
Ar-Ge, inovasyon, yeni yatırımlar, iş
sağlığı ve güvenliği gibi konularda
para harcayamadıklannı, sanayicile­
rin para kazandıkları zaman ise bunu
diğer sektörlerde değerlendirmeye
çalıştıklarını belirtti.
Sanayinin GSYH
içindeki payının artması
için firm aların kar etm e­
leri gerektiğinin altını
çizen Özdebir, “Eğer iş
yeri yoksa iş de yok, aş
da yok, vergi de yok.
İşletmelerin üzerinde
bürokratik maliyetler
var, istihdam üzerinde
çok ciddi maliyetler
var. İşçilere 100 lira net
para verdiğiniz zaman
b unu n ABD’de işverene maliyeti
116 lira, A vrupa’da ortalama 130
lira, Türkiye’de 184 lira. İnsanlar
ayakta durm ak mecburiyetinde. Bu
maliyetlerin altında ezilen sanayici
dolayısıyla AVM gibi inşaat yatı­
rı mlarma y ö n eliy o r’ değerlendirm e­
sinde bulundu.
Ankara Sanayi Odası (ASO)
Başkanı N urettin Özdebir ise sanayi
sektörünün aktörlerinin inşaat sek­
törüne kaymasını imalat sanayisin­
deki üretim maliyetlerine bağladı.
Sabit fiyatlarla bakıldığı za­
m an 1998 y ılından bu
yana sanayi ü retim in in
GSYH içindeki payının
yüzde 25 olduğunu ve
değişmediğini belirten
Özdebir, cari fiyatlarla
bakıldığı zam an ise bu
o ranın önem li oranda
gerilediğini kaydetti.
Bu d u ru m u n Türkiye'ye
özgü olmadığını, b ütü n
dünyada benzer bir
so ru n u n
mı
dile getiren Özdebir,
“Sanayi ü retim ind e fiyatlar, milli
gelir artışlarına göre göreceli olarak
düşüyor ama T ürkiye’de daha da
fazla düşüyor. B unun bir nedeni
y u rt dışından gelen ü rünlerden
kaynaklanan ve piyasa gözetimi
ve denetim i olmadığı için yaşanan
haksız rekabet, İkincisi ise sanayi­
“Sanayinin payı düştü”
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
173 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content