close

Enter

Log in using OpenID

05.12.2014 - cennet ve cennetliklerin özellikleri

embedDownload
İLİ :YOZGAT
TARİH:05/12/2014
ِِ‫ِالرحيم‬
َّ ‫ِالر ْحمن‬
َّ ‫بِ ْسمِهللا‬
‫ِج َازء‬
َّ ‫ِنْف ٌس‬
ْ ‫ِماِأ‬
َ ‫َف ََلِتَ ْعَل ُم‬
ْ ‫ُخف َيَِل ُهمِمنُِق َّرةِأ‬
َ ‫َعُي ٍن‬
‫ن‬
َِ ‫اِي ْع َمُلو‬
َ ‫ب َم‬
َ ‫اِك ُانو‬
ِ‫ّللاُِ َع َِّزِ َو َج َّل‬
َِّ ِ‫ال‬
َِ ‫الِ«َِق‬
َِ ‫َِق‬-‫صلىِهللاِعليهِوسلم‬-ِِ‫َعنِِالنَّبى‬
َِ‫ل‬
ِ‫تِ َو‬
ِْ ‫نِ َسم َع‬
ٌِ ‫لَِأُ ُذ‬
ِ‫َتِ َو‬
ِْ ‫نِ َأر‬
ٌِ ‫لَِ َع ْي‬
ِ ِ‫ينِ َما‬
َِ ‫الصالح‬
َِ ‫تِلع َباد‬
ُِ ‫َع َد ْد‬
َّ ِ‫ى‬
ْ‫أ‬
»ِ‫ط َِرِ َعَلىَِقْلبِِ َب َش ٍِر‬
َ ‫َخ‬
CENNET VE CENNETLİKLERİN
ÖZELLİKLERİ
Muhterem Müslümanlar!
Cennet Yüce Allah'ın emirlerine uyan,
yasaklarından sakınan kullarına hazırladığı ve sayısız
nimetlerle donattığı ebedî mutluluk yurdudur. Cenab-ı
Hak, bu imtihan dünyasında rızasını kazananları
cennetiyle ödüllendirecek ve yapılan hiçbir iyiliği
karşılıksız bırakmayacaktır. Cennet ve Cehennem bu
fani dünyayı anlamlı kılan sonsuz mekânlardır.
Cennet nimetleri insan hayalinin erişemeyeceği
güzelliktedir. Cenneti dünya ölçüleriyle tarif etmek
mümkün değildir. Cennetin tasviri konusunda
söylenecek en güzel söz Rabbimizin sözleridir. Yüce
Allah Kuran’da: “ Yaptıklarına karşılık olarak, onlar
için (cennette) saklanan mutlulukları hiç kimse
bilemez”1 buyururken; Bir kudsî hadiste de : "Salih
kullarım için ben, Cennet'te hiçbir gözün
görmediği, hiç bir kulağın işitmediği ve hiç bir insan
gönlünün hatırlamadığı bir takım nimetler
hazırladım."buyurmaktadır.2
“Orada sizin için bol bol meyve var, onlardan
yersiniz.”3
Kıymetli Cemaatimiz!
Cennet güzel ameller işleyerek elde edilmesi
teşvik edilen saadet yurdudur. Bu konuda Yüce Allah
şöyle buyuruyor:
“Rabbinizin bağışına, ve genişliği göklerle
yer arası kadar olan, Allah’a karşı gelmekten
sakınanlar için hazırlanmış bulunan cennete
koşun.” “Onlar bollukta ve darlıkta Allah
yolunda harcayanlar, öfkelerini yenenler,
insanları affedenlerdir. Allah iyilik edenleri
sever.”
“Yine onlar, çirkin bir iş yaptıkları, yahut
nefislerine
zulmettikleri
zaman
Allah’ı
hatırlayıp hemen günahlarının bağışlanmasını
isteyenler -ki Allah’tan başka günahları kim
bağışlar- ve bile bile, işledikleri (günah)
üzerinde ısrar etmeyenlerdir.”
“İşte onların
mükafatı Rab’leri tarafından bağışlanma ve
içinden ırmaklar akan cennetlerdir ki orada
ebedi
kalacaklardır.
(Allah
yolunda)
çalışanların mükafatı ne güzeldir!”4
Bu saadet yurduna Allah ve Rasülünün emir
ve buyruklarına uyanlar ulaşacaklardır.
Cennet'teki eşsiz nimetleri Allah Teâlâ bize
Kuran-ı Kerim’de şu şekilde tasvir etmiştir: “Ey
ayetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım!
Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.”
“Siz ve eşleriniz sevinç ve mutluluk içinde cennete
giriniz.” “ Onlar için altın tepsiler ve kadehler
dolaştırılır. Canlarının istediği ve gözlerinin
hoşlandığı her şey oradadır.” “Siz orada ebedî
olarak kalacaksınız.” “ İşte, bu yapmakta
olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir.”
Sevgili Din Kardeşlerim!
Mü’minûn suresinin başında zikredilen cennetlik
mü’minlerin vasıflarını sayan ayetlerle hutbeme son
veriyorum.
“ Mü’minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. ”
“ Onlar ki, namazlarında derin saygı
içindedirler.”
“Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz
çevirirler.”
“Onlar ki, zekatı öderler.“
“Onlar ki, ırzlarını korurlar.”
“ Ancak eşleri
bunun dışındadır. Onlarla
ilişkilerinden dolayı kınanmazlar.”
“ Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar
haddi aşanlardır.”
“Yine onlar ki, emanetlerine ve verdikleri sözlere
riâyet ederler.”
“Onlar ki, namazlarını kılmağa devam ederler.”
“ İşte bunlar varis olanların ta kendileridir.”
“Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Onlar
orada ebedî kalacaklardır.”5
1 Secde Suresi, 32/17.
2 Et-Tâc, el-Câmiu li'l-Usül, fî ahâdisi'r-Rasul, V, 402.
3 Zuhruf Suresi; 43 / 68-72.
4 Al-i İmran Suresi; 3 / 133-136.
5 Mü’minun Suresi; 23 / 1-11.
Değerli Mü’minler!
Bekir YÜCETÜRK /Celalhöyüğü İnkışla Köyü Camii-Sarıkaya
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
655 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content