close

Enter

Log in using OpenID

DAN NEZAVISNOSTI BIH Godišnja skupština Saveza bh

embedDownload
Borås:
BROJ 171 I JANUAR - MART 2015. I NORRKÖPING I 1993-2015
Seminar o folkloru
Intervju
Mehmed Baždarević
Predstavljamo
Miss BiH
Isidora
Borovčanin
Godišnja skupština Saveza bh. udruženja | Pripreme za
20. jubilarnu smotru | Spomenik ženi Sarajeva
Aktivisti
Ferid Suljanović
1. MART//DAN
NEZAVISNOSTI BIH
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// UVODNIK
S
avez bh. udruženja u Švedskoj osnovan je 1992. godine. Bilo je to u kasno proljeće, 7. juna, u teškim danima borbe za BiH, ne samo u domovini, već i ovdje,
u Kraljevini Švedskoj. Stvaranje jedne nove bh organizacije bilo je mukotrpno,
ali uspješno.
OSNOVAN/GRUNDAT 1993
Izdavač/Utgivare
Savez bosanskohercegovačkih
udruženja u Švedskoj/BosniskHercegovinska Riksförbundet i
Sverige
Glavni i odgovorni urednik/Chef
redaktör och ansvarig utgivare
Elmin Zeba
Savez je na samom početku postojanja radio na stvaranju preduslova za otvaranje Ambasade BiH u Stockholmu i uporedo vodio borbu za istinu i prikazivanje aktuelne situacije u BiH. U ovom procesu aktivno učešće uzelo je i domaće stanovništvo koje je pokušavalo pomoći bh. izbjeglicama i stanovništvu u Bosni i Hercegovini.
Danas, 23 godine nakon osnivanja, Savez bh. udruženja u Švedskoj još uvijek je tu i dalje
na istom kolosijeku – u etabliranju u švedsko društvo i jačanju veza sa domovinom Bosnom i Hercegovinom, jer: ”Svi smo mi Savez”!
Mart 2015. (Urednik ”Glas BiH”)
Dvadeseta smotra
Grafički urednik/Grafisk redaktör
Sanja Kulenović
Lektor/Korrekturläsare
Dunja Bulbul
su
u
k
o
f
U
Redakcija / Redaktion
Muhamed Mujakić
Sadeta Murić
Muharem Numanspahić
Almedina Sačić
Adresa redakcije /
Redaktionens adress
Glas BiH, Box 2293
600 02 Norrköping
tel 0046 (0)11 16 66 22
fax 0046 (0)11 16 69 33
www.bhsavez.org
Godišnja skupština Saveza
Seminar o folkloru
e-mail: [email protected]
Sadržaj
12 Intervju: Ferid Suljanović
List izlazi tromjesečno.
4 Sjednica GO
14 Spomenik ženi Sarajeva
5 Smotra
15 Kultura
Godišnja pretplata (4 broja):
100 SEK
Švedska: PG 621 69 04-0
Pretplata i reklame:
0046 (0)11 16 66 22
Rukopisi, crteži i fotografije
se ne vraćaju
6 Folklor - Seminar
8 BHŠSŽ Seminar
9 NBV - Oscarspriset
16 Intervju: Miss BiH
17 Turnir Enköping
10 Dan nezavisnosti BiH
18 Intervju: Mehmed Baždarević
11 Godišnja skupština 20 Obrazovanje gradi BiH
Štampa / Tryck
Arktryck AB Gislaved
Naslovnica / Omslag
Elmin Zeba
Naslovnica: Fotografija ”Ahmed” – Autor: Ermin Okerić (Sarajevo). Najave
sadržaja magazina ”Glas BiH” broj 171 za januar – mart 2015. godine.
3
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Glavni odbor u radnoj atmosferi
BHRF Glavni Odbor
Prva sjednica
u znaku
Skupštine
Dvadesetčetvrta godišnja
skupština 15. marta u Värnamou
Prva sjednica GO BHRF-a u ovoj godini, održana 21. februara
u Värnamou, bila je najvećim dijelom posvećena predstojećoj 24.
godišnjoj skupštini Saveza bh. udruženja u Švedskoj.
Sjednicom je predsjedavala Azra Jelačić, predsjednica BHRF-a.
Prisutni su bili i potpredsjednica Melina Glavaš, te članovi Glavnog odbora: Muhamed Cerić, Almedina Sačić, Jasim Selimagić,
Nazmija Konjević, Ekrem Šehić u ime Nadzornog odbora Saveza,
blagajnik Feko Pendek, Muharem Numanspahić, urednik web
stranice Saveza, Muhamed Mujakić, član Odbora za kulturu i sekretar Saveza Nedžad Mulazimović.
Sve spremno za Skupštinu
Nakon usvajanja zapisnika sa šeste sjednice GO učesnici sastanka
razmatrali su i dopunili materijale za 24. godišnju skupštinu, koja će
se održati u nedjelju 15. marta u Värnamou. Svi materijali i pozivi
bit će upućeni delegatima prije održavanja Godišnje skupštine.
NBV aktivnosti
Predsjednica Jelačić upoznala je članove Glavnog odbora s tokom aktivnosti i učešću Saveza u radu NBV-a. Upućen je apel
n c im a
P O Z IV B o s av c im a i
i H e r c e g o im a B iH
p r ij at e l j
udruženjima, koja bi trebala redovno i pod pravim kodom prijavljivati svoje aktivnosti lokalnim kancelarijama NBV-a.
Vrata Bosne, novi član
Nakon izvještaja Komisije za članstvo i saglasnosti Oblasne organizacije ”Skåne” u članstvo Saveza primljeno je Udruženje ”Vrata
Bosne” iz Helsingborga.
Striktno poštivanje propozicija Smotre
U nastavku sjednice prihvaćena je informacija Muharema Numanspahića, predsjednika Udruženja ”Ljiljan” Växjö, o toku priprema
za Dvadesetu saveznu smotru bh. kulturnog stvaralaštva i školstva
zakazanu za 2. maj 2015. godine u Växjöu. Naglašena je potreba bolje
i bliske saradnje organizatora regionalnih smotri i Odbora za kulturu
Saveza, te obaveza striktnog poštivanja propozicija Smotre.
Nova kancelarija
Glavni odbor donio je odluku o izvršenju potrebnih aktivnosti na
preseljenju kancelarije Saveza u nove prostorije, jer se sadašnji objekat
u kojem se nalazi kancelarija preuređuje u stambenu jedinicu. M.M.
Dobro došli na XX jubilarnu Saveznu Smotru
kulture i školstva 2. maja 2015. Växjö
Ove godine održava se 20. Smotra kulture i školstva u organizaciji Saveza bosansko-hercegovačkih
udruženja u Švedskoj. Hiljade učesnika prodefilovalo je scenama širom Švedske u proteklih
19 godina. Ovo je jedna od najvećih kulturno-umjetničkih manifestacija bh.dijaspore u svijetu.
Dobrodošli drugog maja u Växjö!
Dobrodošli na Smotru
4
Azra Jelačić
Predsjednica Saveza bosansko – hercegovačkih
udruženja u Švedskoj
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Växjö – sve spremno za veliki događaj
Masovno na
jubilarnu Smotru
„Konserthus“ Växjö
Domaćin ovogodišnje Smotre „Ljiljan“ Växjö
Dvadeseta smotra kulture i školstva
BHRF-a bit će održana 2. maja u Växjöu, gradu koji je „najzeleniji“ u Evropi.
Domaćin Smotre, udruženje „Ljiljan“,
obavilo je sve najvažnije poslove oko organizacije ovog važnog događaja.
nesmetan pogled na veliku scenu od 300
m2. Akustičnost sale na dobrom je glasu i
cijenjena je među operskim pjevačima.
Koncertna kuća
Iz „Ljiljana“ vam poručuju da ste dobro-
Ljiljan vas očekuje
došli na ovogodišnju Smotru, gdje ćete
biti srdačno dočekani, imati dobre uslove i
sve što vam je potrebno tokom održavanja
ovog značajnog događaja. I ne zaboravite
da je ovo najmasovniji susret amatera, kulturnih djelatnika bh. dijaspore.
M.N.
Zvanični dio programa održat će se u „Konserthusu“, modernoj građevini otvorenoj 1991.
godine. Kompleks se sastoji od četiri zgrade
ukupne površine 15.000 m2. Veći od dva
foajéa ima površinu 1.100 m2 i idealan je za
izložbe. Prozračnost i otvorenost Koncertne
kuće pruža 5.000 m2 staklenih površina.
Otvorena scena
U Halmstadu se 2011. godine počelo s jednosatnim nastupima na otvorenim scenama.
Ovog puta naša udruženja nastupaju na novootvorenoj sceni u Linnèparkenu, gdje se
održava švedski „Allsång“ u Växjö varijanti.
Amfiteatar sa 800 mjesta
Sala u kojoj će se održati naša Smotra
nosi ime operske dive Christine Nilsson i
prima 800 osoba. Sjedišta su poredana kao
u amfiteatru, tako da svaki posjetilac ima
Otvorena scena Linnèparken
5
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Veliki broj mladih na seminaru
Očuvanje foklorne tradicije u Švedskoj
Iz sehare Bosne i Hercegovine
Četrdeset učesnika iz devet udruženja
Uoči Dvadesete savezne smotre bh. kulturnog stvaralaštva i školstva Odbor za
kulturu Saveza bh. udruženja u Švedskoj
organizirao je jednodnevni seminar za vođe
folklornih sekcija. Domaćin je bilo udruženje
”Bosna” iz Boråsa.
Gosti iz Živinica
Tih dana u Boråsu i Gislavedu boravila je
delegacija KUD-a ”Živinice” iz Živinica.
Kako je u sastavu delegacije bio i gospodin
Enver Šehović, direktor i koreograf pomenutog društva, to je bila prilika da se u saradnji
sa NBV-om održi seminar za kulturne radnike u bh. udruženjima na temu folklorne
tradicije Bosne i Hercegovine.
Na seminar naziva ” Iz sehare folklora BiH”
odazvalo se preko 40 učesnika iz devet
udruženja. Ni ”snježni kijamet” tog 1. februara nije omeo folklorne entuzijaste iz gradova
Boråsa (”Bosna”), Gislaveda (”BiH”), Göteborga (”Behar”), Jönköpinga (”Sarajevo”),
Malmöa (”Bosanska Krajina” i ”Sarajevo”),
Norrköpinga (”BiH”), Värnama (”BiH”) i
Växjö (”Ljiljan”) da dođu na seminar.
Važnost susreta
Nakon toplog prijema i ručka za goste i
učesnike prisutne je pozdravila Azra Jelačić,
6
predsjednica Saveza bh. udruženja. Istakla
je važnost susreta s ljudima iz struke iz BiH,
koji mogu pomoći u edukaciji aktivista u
folklornim sekcijama u Švedskoj. Učesnicima
seminara uvodnim riječima obratio se i Enver Šehović, koji je ovom prilikom govorio o
narodnim nošnjama u BiH.
Uskladiti igru i nošnju
Pokazalo se da amaterska folklorna društva,
ne samo u iseljeništvu, nego i u Bosni, griješe
kada treba uskladiti igru, nošnju, pripadnost
jednom narodu i geografskom određenju.
Predstavljene su fotografije nošnji iz svih
krajeva i pojašnjeno je u kojim se koreografijama one mogu koristiti. Prilikom predavanja
bilo je pitanja o nazivima pojedinih dijelova
opreme, kako se ispravno nose i u kojim igrama se koriste.
Nakon pauze Muhamed Mujakić, član
Odbora za kulturu Saveza, održao je predavanje o historijatu i ulozi folklora u očuvanju
identiteta kod bh. prognanika u prvim danima dolaska u Švedsku. Potom je izvršen
pregled primjedbi folklornih autoriteta iz
BiH, koji su bili članovi stručnog žirija na
saveznim smotrama i predavači na seminarima u Švedskoj.
Zapažanja i savjeti
Kao podlogu svog izlaganja Mujakić je koristio intervju obavljen s Refikom Kulovićem
na seminaru u Jönköpingu u novembru
2006. godine. Prisutni su uživo čuli zapažanja
uglednog koreografa s folklornih festivala
održanih u nekoliko evropskih zemalja i
Amerike. Kulović je bio posebno kritičan na
upliv kiča u našu kulturnu tradiciju. Pismena
zapažanja i primjedbe stručnih ljudi iz BiH
na posljednjim saveznim smotrama indentična su s Kulovićevim izjavama od prije osam
godina. Postavlja se pitanje: zašto se temeljne
greške ponavljaju i da li su prezentirani materijali stigli do vođa folklornih sekcija ili oni
nisu dovoljno obučeni da prenesu originalnu
koreografiju na pozornicu?
Predsjednica Saveza bh. udruženja Azra
Jelačić potvrdila je spremnost ulaganja
sredstava u obuku kadrova, koji će raditi s
folklornim sekcijama na pravilan način i
tako ispuniti obavezu očuvanja naše izvorne,
kulturne tradicije. Raduje podatak da je na
seminaru bilo puno mladih, koji su pitali,
komentirali i dobili prave odgovore. Istovremeno su informirani o predstojećim regionalnim smotrama kulture, a dobili su i tekst
propozicija i sugestija o zajedničkoj realizaciji
Dvadesete smotre 2. maja u Växjöu.
BHRF Press
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
za
r
o
b
Od turu
kul
Regionalna
smotra
Norrköping
Propozicije takmičenja
na smotrama
U prvom planu kvalitet i izvedbe bliske tradiciji i kulturi Bosne i Hercegovine
Na regionalnim i Saveznoj smotri kulture i
školstva takmičenje se odvija po disciplinama
a takmičari su razvrstani u tri kategorije:
mlađi juniori (do 12 godina), juniori (13 do
18 godina) i seniori (19 godina i stariji).
Dozvoljeno je da mlađi takmičari mogu
nastupiti u seniorskoj konkurenciji, ali ovdje
postoji ograničenje. Pravilo je da se učesnici
smotri mogu takmičiti u samo jednoj kategoriji i nije dozvoljen nastup u dvije ili više
kategorija.
Napomena
U cilju masovnosti ali i kvalitete
savezne smotre Odbor za kulturu
Saveza bh. udruženja sugeriše da u
slučaju da na jednoj regionalnoj smotri
nastupi pet ili šest folklornih grupa
– stručni žiri predloži tri prvoplasirane
za takmičarski dio savezne smotre, a
ostale grupe za revijalni nastup.
Regionalna smotra sa tri ili četiri
folklorne grupe stručni žiri predlaže
dvije prvoplasirane za takmičarski dio
smotre, a ostale za revijalni nastup.
Ukoliko na regionalnoj smotri nastupe
dvije folklorne grupe stručni žiri
predlaže prvoplasiranu grupu za
takmičarski dio smotre.
U svim ostalim kategorijama na
saveznu smotru će se plasirati samo
pobjednici regionalnih smotri, ističu iz
Odbora za kulturu BHRF-a.
Takmičarske discipline
Na regionalnim i saveznim smotrama
učesnici se takmiče u narednim kategorijama:
folklor, hor, recitacija, drama, monodrama,
recital, sevdalinka, ritmičke igre i moderni
ples. Svi sadržaji po kategorijama temelje se
na književnoj, folklornoj, muzičkoj kulturi i
tradiciji Bosne i Hercegovine.
Folklor
Elementi koji se ocjenjuju prilikom nastupa
folklora: autentičnost folklorne igre, nošnje
i muzike, uigranost folklorne grupe i ukupna
umjetnička vrijednost prikazanog sadržaja.
Pobjednik savezne smotre u disciplini ”Folklor-seniori” ne može nastupiti u takmičarskom dijelu smotre u naredne tri godine već
ima pravo nastupa samo u revijalnom programu. Također, pobjednik ove kategorije će
predstavljati Savez bh. udruženja u Švedskoj
na prigodnim kulturnim manifestacijama.
Hor, recitacija, recital
Kvalitet izvedbe pjesme, dikcija, umjetnička
vrijednost teksta i scenski nastup najvažnije
su karakteristike horskog nastupa.
Pod recitacijom se podrazumijeva nastup
samo jednog takmičara uz recitovanje bez
korištenja papira ili drugog pomagala. Recital
se obavlja uz nastup dva ili više učesnika koji
interpretiraju jedinstven tekst ili kolaž na istu
temu. U obje kategorije ocjenjuju se kvalitet
teksta, dikcija, ponašanje na sceni i kostimi.
Drama i monodrama
Najvažniji segmenti kod drame i monodrame su kvalitet teksta, scenski nastup, dikcija i kostimi. Vrijeme za izvođenje drame je
osam a monodrame šest minuta.
Sevdalinka
Takmičari u kategoriji sevdalinki moraju
obratiti pažnju na kvalitet izvedbe, dikciju,
umjetničku vrijednost teksta i scenski nastup.
Vrijeme predviđeno za izvođenje sevdalinke
je ukupno tri minuta.
Ritmičke igre – moderni
ples
Ova disciplina bit će predstavljena na
Saveznoj smotri kulture i školstva u revijalnom dijelu. Na regionalnim smotrama
stručni žiri će procijeniti koja grupa je
prikladna za javni nastup uz ispunjavanje
ovih kriterija: muzika i pjesme sa područja
BiH, muzička pratnja, dobar scenski nastup,
prikladni kostimi i kvalitetne koreografije.
BHRF Press
7
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Mjölby: Još jedan uspješan seminar
BHŠSŽ-BHSKF
Seminari i pripreme za skupštinu
Završne pripreme za posjetu udruženjima žena u Olovu i Gračanici, te obilazak
Memorijalnog centra ”Potočari” kod Srebrenice
Grad i komuna Mjölby smješteni su uz glavne saobraćajnice koje vežu
jug i sjever Švedske. U gradu su aktivna dva bh.udruženja: Udruženje
”BiH” i Bh.udruženje pčelara Mjölby. Iz tih razloga Bh.švedski savez
žena odabrao je Mjölby za mjesto održavanja dvodnevnog seminara za
članice Glavnog odbora i izvršnih organa ovog Saveza.
Mentorstvo i rješavanje konfliktnih
situacija
Pred gotovo 30 prisutnih u Mjölbyju Azra Jelačić održala je predavanje na temu mentorstva/podučavanja kadrova u udruženjima
građana. U situaciji kada u uprave bh.udruženja dođu novi članovi i
kada volonterski rad zamijene složeniji zadaci, obrazovanje kadrova
postaje važan zadatak u funkcionisanju jednog udruženja, istakla je
u svom izlaganju Azra Jelačić.
Na temu ”Konflikti i kako ih rješavati” predavanje je upriličila Fatima Veladžić. Potom su formirane radne grupe koje su pripremile
svoja zapažanja o temama i komentarisale konkretne primjere iz
života i rada udruženja. Na temu konflikta obrađeno je nekoliko
slučajeva koji najbolje opisuju položaj aktiva žena u udruženjima.
Predsjednica BHSKF-a Almedina Sačić govorila je i o ranije
održanom seminaru u Växjöu, koji je bio rekordno posjećena aktivnost u obradi sličnih tema i dobio sve pohvale i visoke ocjene
od članova udruženja koji su prisustvovali seminaru.
8
Druženje s aktivom žena u Mjölbyju
Prvi radni dan seminara završen je druženjem i večerom u prostorijama
Udruženja ”BiH” Mjölby. Goste je pozdravila predsjednica Enisa Deumić predstavivši svoje udruženje i članove Upravnog odbora. Nakon
tople dobrodošlice, lijepe atmosfere i srdačnih razgovora uslijedila je
desetominutna šetnja do hotela uz sniježne pahulje i praznični dekor.
Rad saveza, dokumentacija, švedske
organizacije, projekti
Drugi radni dan seminara počeo je dosta rano uz raspravu o dokumentaciji i obavezama udruženja. Nakon što su u proteklom
periodu sva udruženja usaglasila svoje statute prioritet je sređivanje dokumentacije koja će se predati nadležnim institucijama.
Najavljena je kontrola jednog broja udruženja od strane MUCF-a
(Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor).
Istaknuta je potreba za razgovorima o razvoju saradnje sa BHRFom i BHUF-om. Udruženja su sve više aktivna prema NBV-u i
to donosi posebnu korist. Projekt ”Kaži to sa vezom” nastavlja svoj
put izložbama u gradovima širom Švedske, a sve u saradnji sa lokalnim kancelarijama NBV-a i švedskim aktivima žena.
U toku su završne pripreme za realizaciju radne posjete udruženjima žena u Olovu i Gračanici, te obilazak Memorijalnog centra
”Potočari” kod Srebrenice.
Muhamed Mujakić
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
EU-arbete
Vi engagerar oss för samhällsfrågorna inom folkbildningen.
För att ge fler personer möjlighet att komma närmare EU och
förstå EU bättre har vi ett bemannat kontor i Bryssel. Kontoret
är vår fasta punkt i arbetet i EU samt rörelsens representation
i Bryssel. Vi informerar även politiker och beslutsfattare i EU
om alkoholfrågan.
NBV erbjuder studiecirklar och föreningar att komma på
studieresor till Bryssel. Vi skräddarsyr program som passar
just er grupp med möten på olika institutioner i EU och
några av våra samarbets-organisationer.
NBV Press
NBV Nyheter
Nominera till
Oscarspriset
i Svensk
Folkbildning
2015
Nominera en person eller förening som särskilt
utmärkt sig för ett gott folkbildningsarbete
Priset delas ut årligen av Oscar Olsson Museet i Malmö, som
har som sin uppgift att bevara och sprida information om Oscar
Olsson, ”studiecirkelns fader” och studieledare för den första
studiecirkeln, som startades år 1902. Syftet med priset är att
uppmärksamma goda förebilder i folkbildningssammanhang
och öka medvetenheten om folkbildningens insatser.
Nominera en person eller förening som särskilt utmärkt sig för
ett gott folkbildningsarbete eller för att på annat sätt ha verkat
i god folkbildningsanda. Priset ska inte delas ut för ”lång och
trogen gärning”, utan snarare ska uppmärksammas folkbildningsverksamhet som innefattar ett
nytänkande, som gett genklang
i folkbildningssverige och/
eller som nått en bred
folkgrupp eller nya målgrupper.
För att nominera besök
www.nbv.se. Sista
anmälningsdag är den
15 juni.
NBV Press
9
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Obilježen Dan nezavisnosti
Ojačati bh. zajednicu u Švedskoj
Brojni gosti na
manifestaciji
(Foto: APU Mreža)
Mladi ljudi u BiH ogroman
potencijal, ali bez dobrih uvjeta
Šta Švedska može uraditi Potreba ulaganja u
za BiH
mlade
U organizaciji APU-mreže, koja okuplja akademike, poduzetnike i umjetnike bh. porijekla u Švedskoj, u Stockholmu je upriličeno
peto, tradicionalno okupljanje povodom
Dana nezavisnosti BiH.
Tema ovogodišnjeg obilježavanja Prvog
marta bila je “Put do uspjeha - kako
postati uspješni građanin u Švedskoj i kako
doprinijeti razvoju Bosne i Hercegovine”. -Aida je poslala jasnu poruku da se svi
pojedinačno trebamo angažirati kako bi
doprinijeli socio-ekonomskom razvoju BiH.
Njeno iskustvo govori da smo mi, Bosanci i
Hercegovci, jaki kao ličnosti i pojedinci, ali
smo generalno neorganizirani. Zato postoji
potreba za jednom ovakvom platformom
kao što je APU mreža. Glavni fokus Aidinog djelovanja je Švedska, ali je njen interes
i da bude dobar ambasador BiH u svijetu i u
Švedskoj - poručuju iz APU mreže.
Naglašavaju da ministrica Hadžialić ima
ugovorene sastanke s ambasadorom Švedske
u BiH i visokim predstavnikom Valentinom
Inzkom s kojima će razgovarati o tome šta
Švedska može uraditi za BiH. Važnost očuvanja veza
Prisutnima se obratila ambasadorica BiH u
Švedskoj Jadranka Kalmeta, koja je naglasila
važnost očuvanja veza i privrženost BiH
na način na koji to radi APU mreža, čiji
je jedan od ciljeva ojačati bh. zajednicu u
Švedskoj i stvoriti uvjete da ona bude jak
faktor u razvoju BiH i Švedske.
Počasni gosti večeri bili su Aida Hadžialić,
najmlađa ministrica u historiji švedske
vlade, Saša Bešlić, šef odjela “Responsible
Investments and Identity” - Nordea Asset
Managementa, kao i Vedran Bosnić,
selektor švedske košarkaške reprezentacije. 10
Saša Bešlić, rođeni Zeničanin koji je u 21.
godini života došao u Švedsku, 2011. godine proglašen je za najmlađeg
lidera svijeta na World Economic Forumu,
a 2013. godine postao je dobitnik priznanja
kraljevske medalje. Smatra da je bh.
dijaspora bitan faktor na putu BiH ka EU. O doprinosu bh. dijaspore u razvoju BiH
govorio je i Vedran Bosnić, koji je tri puta
uzastopno proglašen trenerom godine i
selektor je švedske košarkaske reprezentacije. On je istakao potrebu ulaganja u mlade
ljude u BiH, koji su ogroman potencijal, ali
nemaju dobre uvjete. Zato je važno omogućiti druženja mladih ljudi iz Švedske i
BiH, kako bi razmijenili iskustva i znanje,
te na taj način zajednički se borili za bolju
budućnost BiH. Proslava Dana nezavisnosti u Stockholmu
protekla je i u obraćanjima gostiju iz Sarajeva i Banje Luke, predstavnice Fondacije
Mozaik Lejle Kusturica, te Srđana Sušnice
iz Banje Luke, koji se bavi kulturološkim
istraživanjima. O situaciji u BiH i ulozi bh.
dijaspore u razvoju BiH govorio je i prof.dr.
Besim Spahić, ocijenivši da bh. dijaspori i
BiH nedostaje razvijen lobizam. U okviru tradicionalne proslave Dana nezavisnosti u Stockholmu upriličena je i izložba
radova bh. fotografa i slikara.
BHRF Press
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Savez bh. udruženja u Švedskoj
Redovna godišnja skupština
Värnamo – nedjelja, 15. mart 2015. godine
Dvadesetčetvrta redovna godišnja skupština
Saveza bosanskohercegovačkih udruženja u
Švedskoj održat će se u nedjelju 15. marta,
u 13 sati u gradu Värnamo. Na Skupštini
će se, između ostalog, izvršiti izbor i popuna Glavnog odbora, Nadzornog odbora i
Kandidacione komisije saveza. Bit će riječi
o finansijskom izvještaju, izvještaju o radu
i izvještaju Nadzornog odbora. Delegati iz
udruženja članica Saveza imat će priliku
usvojiti plan rada za naredni period, te
iznijeti prijedloge koji mogu pomoći radu
krovnog saveza.
jnija je i najmasovnija manifestacija među
bh. građanima u Skandinaviji. Regionalne
smotre (Istok, Zapad, Jug) svoj vrhunac
imale su na Devetnaestoj saveznoj smotri u
Boråsu 10. maja 2014. godine. Ovog puta
organizirana je na novi način - predstavljanjem Saveza i udruženja organizacijama
i predstavnicima lokalnih vlasti u području
gdje se Smotra održava. Također, Smotra je
imala program koji je trajao cijela dva dana,
s preko 1.500 posjetitelja.
savezom žena, Savezom omladine i Ambasadom BiH u Stockholmu. Osim navedenih
institucija, Savez je u 2014. godini imao dobre kontakte s MDD Merhamet, Udruženjem „Djeca djeci“, Bošnjačkom islamskom
zajednicom u Švedskoj i BEMUF-om.
Fudbalska ekipa BHRF-a učestvovala je na
svim prvenstvima bh. dijaspore u malom fudbalu koji je organizirao Svjetski savez dijaspore,
s kojim će se i dalje nastaviti dobra saradnja.
BHRF Press
Ciljevi Saveza bh.
udruženja u Švedskoj
Savez bosanskohercegovačkih udruženja
dobrovoljna je organizacija, politički i vjerski nezavisna u svom radu. Osnovni ciljevi
i zadaci Saveza su organiziranje i podsticanje aktivnosti kod udruženja članica na
saveznom i lokalnom nivou. Savez radi na
očuvanju kulture, tradicije i bosanskog jezika. Aktivnosti se zasnivaju na principima
demokratije, obrazovanja, ravnopravnosti i
drugih sfera životnog djelovanja.
2014. godina
U toku protekle godine Glavni odbor saveza održao je šest sjednica na kojima su se
donosile važne odluke za funkcioniranje ove
organizacije. U godini iza nas veliki trud
uložen je u koordiniranje aktivnosti Odbora
za članstvo, što je imalo dobrih rezultata i
na kraju godine dostavljena je kompletna
dokumentacija iz 48 udruženja sa 9656
pojedinačnih članova, što je bilo povećanje
za deset posto u odnosu na 2013. godinu.
Osim toga, Savezu se priključilo nekoliko
novih udruženja.
Regionalne i Savezna
smotra
Savezna smotra bh. kulturnog stvaralaštva i
školstva u organizaciji BHRF-a najznača-
Delegati iz svih krajeva Švedske
Bosanska dopunska
škola, seminari, sport,
saradnja
Savez će nastaviti sa svojim aktivnostima i
podrškom Bosanskim dopunskim školama,
te intenzivno pomagati nastavnike i učenike
tokom naredne školske godine. U saradnji sa
NBV-om održano je nekoliko seminara, koji
su dali odlične rezultate pa će se i dalje nastaviti saradnja s ovom organizacijom, kao i
saradnja s Bosanskohercegovačko – švedskim
Prijedlog sastava GO BHRF-a
Glavni odbor: Azra Jelačić, Melina
Glavaš, Devleta Velagić, Nazmija
Konjević, Smajo Murguz, Jasmin Bajrić,
Muhamed Cerić. Zamjenici članova
GO: Mirsad Klinac, Nedžad Ljeskovica,
Ramiz Sijarić. Reviziona komisija: Ferid
Suljanović, Zemira Sarajlić i Mehmed
Čelan. Kandidaciona komisija: Fikret
Kadić, Jasim Selimagić i Ekrem Šehić.
Odbor za kulturu: Mirsad Begović i
Kenan Jašarspahić.
11
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
LIK AKTIVISTE: Ferid Suljanović
Dušom i
srcem u
”Bosanskoj
krajini”
”Bosanska krajina” udruženje je svih bh. građana i
onih koji osjećaju BiH kao svoju domovinu
Ferid Suljanović (68) osnivač je i sadašnji
predsjednik Udruženja ”Bosanska krajina” u
Malmöu, jednog od najvećih i najuspješnijih
bh. udruženja u Švedskoj sa hiljadu članova.
Kroz Udruženje je tokom godina prošlo oko
5.000 članova. ”Bosanska krajina” obilježava
20 godina rada, što je bio povod za razgovor.
Karijera
Ferid Suljanović rodom je iz Dževara Halilovića Brda kod Sanskog Mosta. Zanat
je završio u Sloveniji. Nakon odsluženja
vojske otisnuo se trbuhom za kruhom i
od 1969. godine je u u Švedskoj, gdje je
život proveo kao stolar, crtač namještaja
i poslovođa, sa zavidnom političkom
karijerom u sindikatu drvne industrije, gdje
je dugo bio predsjednik. Najljepše trenutke
života ipak provodi okružen porodicom i
unucima: Edvinom (12) i Sarom (3).
Ratne godine
Sindikalne i političke aktivnosti dobro su
mu došle kada je na BiH izvršena agresija
i kada su brojne izbjeglice stigle u Švedsku.
Tih ratnih godina od 1992. do 1995.
godine Suljanović je pomagao svima koji
su došli u Malmö, baš onda kada je pomoć
bila dragocjena. To mu mnogi nikada neće
zaboraviti.
Godine 1994., dok je u BiH još bjesnio
rat, Suljanović je pokrenuo inicijativu za
12
Ferid Suljanović
osnivanje Udruženja ”Bosanska krajina”.
U Malmöu su tada postojala dva bh.
udruženja: ”Sarajevo” i ”BiH92”, čiji je prvi
predsjednik bio Ferid Suljanović. Pokazat
će se to već u samom početku kao dobra
inicijativa. Kasnije će ”Bosanska krajina”
postati najveće bh. udruženje u Švedskoj.
”Bosanska krajina” zvanično je formirana 5.
juna 1995. godine.
Osnivanje udruženja
- Kao inicijator prikupio sam 378 potpisa
za osnivanje udruženja kako bi se pomoglo
BiH. Pošto je bilo jako puno izbjeglica
iz Bosanske krajine, bez koje nema BiH,
prevagnulo je to da se udruženju da takvo
ime, mada to neki nisu baš gledali sa
simpatijama. Međutim, to nam nije bilo
ograničenje. Naprotiv. ”Bosanska krajina”
udruženje je svih građana BiH i šire, svih
onih koji osjećaju BiH kao svoju domovinu.
GLAS BiH: Ko je još bio uz Vas?
–U dogovore o formiranju udruženja
neposredno su bili uključeni Hamdija
Kuduzović, Snježana Kalabić, Ibrahim
Dučanović, Ajvaz Sejdić, Omer i Emir
Cirkić, Asim Cerić, Emira Čejvan i drugi.
Iznajmili smo salu u zgradi gdje stanujem,
Sofielundsvägen 23A, što je bilo prvo
zvanično boravište Udruženja, gdje smo
održali i prvi sastanak. Ja sam privremeno
izabran za predsjednika, sekretar je bila
Snježana Kalabić, blagajnik Emira Čejvan,
a svi mi smo s Hamdijom Kuduzovićem
bili zaduženi za pravljenje statuta. Na
osnivačkoj skupštini na Rosengårdu bilo je
386 delegata.
GLAS BiH: Gdje su sve bila sjedišta
”Bosanske krajine”?
-Osim pomenutih prvih prostorija, bili
smo na još par adresa: Agnesfridsvägen,
Sofielundsvägen 5, Norragrängesvägen.
Danas imamo prostorije na Ystadsvägen
44, koje su dosta dobre, ali smatram da
trebamo naći još bolji i optimalniji prostor,
jer u sadašnjim ne možemo imati aktivnosti
nakon 23 sata.
Humanitarne akcije
GLAS BiH: Recite nam nešto više o
prikupljanju pomoći za BiH.
- Prva humanitarna akcija tokom ratnih
dešavanja u BiH bila je veoma uspješna.
Kultura, sport, mladi...
Udruženje je imalo najviše devet, dok
je danas pet zaposlenih. Godišnji budžet
Udruženja ”Bosanska krajina” je 2.2
miliona kruna. U prvom planu su nam
kulturne aktivnosti s djecom i mladima.
Udruženje je učestvovalo na gotovo
svim saveznim i regionalnim smotrama
kulture i školstva, gdje smo postigli veliki
uspjeh i uvijek prezentirali bh. kulturu
i tradiciju na zavidnom nivou. Osim
kulturnim, Udruženje se bavi i sportskim
aktivnostima. Tu su sekcije žena i
mladih, horska sekcija. Imamo ukupno
više od deset aktivnih sekcija.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Prvi Upravni odbor
Interesantni nastupi folklora
Ferid Suljanović predsjednik, Ibrahim
Dučanović i Hamdija Kuduzović
potpredsjednici, Snježana Kalabić
sekretar, Emira Čejvan blagajnik, Bakir
Prlja referent sporta, Dino Jašarević
referent za kulturu, Mensura Jusufović
sekcija žena, Omer Cirkić odbor za
humanitarnu pomoć, Ajvaz Sejdić
i Šefkija Krupić, Hadžib Talić i Velid
Suljanović brinuli su se o ekonomiji,
Muamer Cirkić bio je zadužen za
omladinu, Fikret Hadžisaković i Asim
Cerić bili su tehnički ekonomi. Osim
nabrojanih tu je još par članova
Upravnog odbora: Mediha Hromalić,
Emir Cirkić, Ismet Turkanović i Ibrahim
Jusufović.
Prikupili smo 75.000 kruna i poslali
novac Sedmom korpusu ARBiH. Potom
smo organizirali osnivačku zabavu s više
od hiljadu gostiju i prikupili još 50.000
kruna za Peti korpus Armije BiH. Onda je
uslijedio niz akcija tokom i nakon rata.
Na gostovanju
u Kranju
(Slovenija)
Aktivnosti udruženja
GLAS BiH: ”Bosanska krajina” je i danas
mjesto okupljanja i djelovanja...
– Naravno, bez ”Bosanske krajine” ne bi
bilo mnogo toga. Mi smo centar okupljanja
bh. građana u Švedskoj i spona između
BiH i dijaspore. Kod nas su se održavali
konzularni dani, organizirali smo posjete
političara, privrednika, kulturnih grupa i
radnika. Danas imamo 860 registriranih
članova, od toga je najviše djece i mladih.
Mi smo udruženje koje daje prednost
mladima, uz njih dolaze i roditelji, tako da
smo mi ”BiH u malom” ovdje u Švedskoj –
ističe Suljanović.
Posjeta BiH
Horska
sekcija
GLAS BiH: Uskoro slavite jubilej. Šta ste
pripremili tim povodom?
-Organiziramo svečanu akademiju
povodom 20 godina rada Udruženja.
Održat će se 18. aprila 2015. godine u
18.30 sati, u ekskluzivnoj sali ”Moriska
paviljongen”. Prisutnima ćemo pokazati
historijat našeg rada u dvije decenije
postojanja. Tom prilikom ćemo dodijeliti
i priznanja organizacijama, dok će se za
prijašnje i sadašnje aktiviste Udruženja
organizirati prigodna svečanost 25. aprila u
prostorijama ”Bosanske krajine”.
Fikret Tufek
13
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Akcija koja plijeni pažnju
Spomenik ženi
Sarajeva
Humana inicijativa generala
Armije BiH Jovana Divjaka
Početkom ove godine posjetila sam generala Jovana Divjaka u Udruženju “Obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu” na sarajevskim Vracama.
Bio je to krajnje prijateljski susret, a njime sam se željela lično zahvaliti
generalu Divjaku za podršku koju mi je već davne 2004. godine pružio,
hvaleći moje projekte iz oblasti prijenosa znanja (kunskapsöverföring)
i pokušaje implementacije “švedskog modela” u zbrinjavanju osoba s
posebnim potrebama u Sarajevu i Bosni i Hercegovini.
No, neizostavne su bile i mnoge druge teme: bečki dani generala
Divjaka i angažman bh. iseljeništva sa svojim peticijama za njegovo
puštanje na slobodu.
Poklon heroinama grada
bile studentica medicine Suada Dilberović i uposlenica Skupštine
BiH Olga Sučić, učesnice aprilskih protesta 1992. godine čija se krv
prolila na sarajevskom mostu Vrbanja, koji danas nosi njihovo ime!
Vrlo skroman u razgovoru o uspjesima, miran u spominjanju svojih
bečkih dana i nemilom hapšenju u 2011. godini, ali primjetno ozaren pri
spominjanju svog novog projekta: Gradnji spomenika ženi Sarajeva!
A tek žene iz prosvjete koje su, a to samo one znaju kako, brinule
o obrazovanju i vaspitanju djece po skloništima, podrumima,
garažama, i koje su zajedno s učenicima i ubijane, kao naprimjer
Fatima Gunić.
-Uvijek sam govorio: Armija BiH, odnosno Prvi korpus, vojnički
su odbranili Sarajevo, ali Sarajevo su spasile njegove žene. Sve što se
dešavalo u utrobi grada samo su one, žene, sačuvale! Već smo na 50
adresa uputili poziv za pomoć i dobili pozitivne odgovore. To je zadivljujuće, nismo očekivali takav odziv - kaže proslavljeni general.
On ističe da su majke, supruge, sve žene Sarajeva, bile heroine opkoljenog grada, temeljni stub njegovog očuvanja u vrijeme odbrambeno-oslobodilačkog rata u BiH 1992-1995. godine.
-Mi u Udruženju, ali i brojni domaći i strani svjedoci stradanja Sarajeva i njegovih stanovnika tokom opsade, uvjereni smo da je spomenik
ženi Sarajeva naša civilizacijska obaveza – ističe. Dodaje da je to skroman izraz poštovanja doprinosu brojnih anonimnih žena opstanku i
odbrani grada i svih njegovih vrijednosti uopće.
Žene su ostale dostojanstvene
U Udruženju podsjećaju da je više od 3.000 žena-majki u ratu izgubilo
jedno ili dvoje djece. Jedna od njih je i Halida Bojadži, bivša pripadnica Armije BiH, kojoj su dva sina ubijena u istom danu. Mnogim
ženama su ubijeni muževi, mnoge su silovane u svojim domovima,
ali najviše na okupiranoj Grbavici, u Vogošći, Hadžićima. Mnoge su
ostale i trajni invalidi.
Uz svu patnju, stravična stradanja i poniženja, žene su ostale dostojanstvene, sa ranama na tijelu i dušama, ali bez mržnje i želje za osvetom,
ističu u Udruženju. Podsjećaju i mene da su prve žrtve granatiranja
14
Piše: Saida Bahtijarević-Bekić
Pa, novinarke, žene nosioci duhovnog otpora, umjetnice pokretači raznih kulturnih akcija, koje su snažile Sarajevo, ali i u
svijet slale sliku jednog grada u srcu Evrope koga su ubijali, ali koji
je nastavio živjeti!
Da, ŽENE, sarajevske žene, o čijoj su ljepoti i eleganciji, čak i kad
trče ispred neprijateljskih snajpera i granata ili nose humanitarnu
pomoć, napisane desetine tekstova iz uglednih pera. U svakom od
njih je bilo čuđenje: kako su uspijevale biti tako dostojanstvene?!
Mjesto za spomenik
-Zato i spomenik njihovoj hrabrosti mora biti nalik na sve njih kaže general Divjak. Pitala sam na kraju generala o mjestu podizanja spomenika u Sarajevu, a on mi je odgovorio:
- Ako gradski oci ne budu imali ništa protiv bio bi postavljen u blizini “Spomenika djeci Sarajeva”. Jer, gdje je ženi ljepše nego uz djecu,
upitno je odgovorio hrabri general, hrabar i u ratu i u miru, brižan i
vojnički odgovoran i drugi otac hiljadama djece koja su u ratu ostala
bez roditelja, romskoj djeci i djeci s poteškoćama u razvoju!
U ime svih majki, u ime svih žena Sarajeva, u ime useljeničkih žena
iz Bosne i Hercegovine u Kraljevini Švedskoj, hvala Ti gospodine
generale!
Ja ću u Vašoj postrojbi i pod Vašom idejom stajati mirno sve dok
Vas bude na ovom svijetu!
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Predstavljamo novi film
Moja tetka u
Sarajevu
Goran Kapetanović, Sarajlija s
prebivalištem u Švedskoj, završio
je snimanje filma ”Moja tetka u
Sarajevu”. Glavne uloge u filmu
tumače Milan Dragišić, nominiran
za švedskog Oscara za ulogu u filmu
“Jedi, spavaj, umri” i Julia Ragnarsson,
jedna od najmlađih zvijezda švedske
kinematografije, te glumci iz BiH
Sadžida Šetić, Irena Mulamuhić i
Izudin Bajrović.
U centru filma je 50-godišnji
Zlatan, koji nije dolazio u Bosnu
i Hercegovinu od momenta kada
je napušta kao izbjeglica. Njegov
jedini kontakt sa domovinom
sastoji se od slanja novca ženi
koja se brine o njegovoj staroj
tetki. Zlatanova kćerka Anja,
koja živi s majkom, želi upoznati
svoje bosanske korijene, ali svaki
put kada se susretne sa Zlatanom
on nastoji suspregnuti sjećanja
i emocije, te nije voljan da priča
o Sarajevu i njegovom životu iz
prošlosti. Anja odlučuje da otputuje u Sarajevo...
Sto godina od rođenja bh. pisca
Branko Ćopić
Odumiranje
međeda
Branka Ćopića
Ove godine obilježavamo sto godina od
rođenja Branka Ćopića, velikog bh. pisca.
Rođen je u grmečkom selu Hašani, u blizini
Bosanske Krupe, gdje završava osnovnu školu,
a gimnaziju u Bihaću. Završava i Filozofski
fakultet u Beogradu, gdje objavljuje i prve
knjige. Drugi svjetski rat ga vraća na Grmeč, u
partizane. Animira kulturni život na slobodnoj teritoriji. Radio je kratko kao učitelj, a do
kraja života živi u Beogradu gdje je tragično
skončao skokom sa Savskog mosta, sluteći
raspad Jugoslavije i tragediju njegove Bosne.
„Odumiranje međeda“ naslov je Ćopićeve
drame, koja je u komunističkoj Jugoslaviji bila
zabranjena jer se Ćopić poigrao s lopovlukom narodnih funkcionera koji su iz seoskih
magacina krali humanitarnu pomoć čuvanu
za sirotinju. Ova priča i danas oslikava stanje
i mentalitet ovdašnjih moćnika i vlasti koji
potkradaju vlastiti narod.
Branko Ćopić naš je pisac i on pripada svima nama koji govorimo našim maternjim
jezikom. Branko je bosanski i svjetski književnik zasigurno.
A.Talić
Sjećanja i emocije o Sarajevu
Film je nastao u kolaboraciji između Cinema Film Sweden
AB (Švedska) i SCCA/pro.ba (BiH), a projekt su podržali
Moving Sweden i Švedski filmski insitut.
Predstavljamo roman
Nijemi
krik
Kadifa Tahirović- Murajčić u svojoj
novoj knjizi proze, kratkom romanu, na
dramatičan način prati sudbinu i nesreću
Bosanke Alme. Svojim arhaičnim narodnim jezikom učestvuje, na neki način, u
nemilosrdnom oslikavanju apsurdnosti
života uopće.
Alma se sa nepunih 18 godina zaljubi u
mladog vojnika, koji se u njenom zavičaju
našao kao prognanik. Završetkom rata
on odlazi u svoj kraj i zaokupiran povratničkim problemima zanemari obećanu
ljubav. Nošena mladalačkim zanosom
Alma upoznaje prilično starijeg muškarca
Emira, lokalnog pijanca sa već jednim
promašenim brakom.
Iako je sestra Elma odvraća od upuštanja
u tu vezu, mlada i naivna Alma ulijeće u
kandže tog bekrije, što će se kasnije pokazati kobnim. Alkoholom opsjednuti Emir
Tragična
sudbina
bosanske žene
ignoriše njenu ljubav i u pijanim ekstazama počinje je fizički zlostavljati.
A.Talić
Biografija
Kadifa Tahirović -Murajčić rođena je 1973. godine u Bihaću i veći dio života provodi
u Cazinu. Tu je objavila i dvije knjige pjesama „Vječna ljubav“ i „Stihom kroz voljeni,
ponosni Cazin“, te roman „Kad ljubav zakasni“. Danas živi i radi u Bihaću.
15
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Isidora Borovčanin Volim se vratiti kući, u svoju
zemlju, kod svojih ljudi
Upoznajte najljepšu
djevojku Bosne i
Hercegovine
Na Izboru za Mis svijeta 2014.
osvojila je titulu Top Model
Zaključujemo da ljepota nije jedino što krasi
ovu 20-godišnjakinju s Pala. Odgajana je u
sportskom i volonterskom duhu. Kao članica
juniorske reprezentacije zbog povrede je
napustila dugogodišnje treninge odbojke.
Sate i sate je provela družeći se s mališanima ,
članovima udruženja za djecu s poteškoćama
u razvoju „Sunce“.
Studentica je
književnosti i
teatrologije
Prvi honorar zaradila je u dječijoj igraonici, a
najviše vremena trenutno troši na studij Književnosti i teatrologije. Tu su i obaveze koje
mora ispuniti kao Miss BiH.
Ljepota sa svrhom
A da kojim slučajem Miss BiH ima neke veće
ovlasti, šta bi voljela promijeniti?
-Voljela bih da se opet vrate vremena koja su
nekada bila, kada se sve ovo što misice sada
rade više cijenilo. Danas to ljudi gledaju samo
kao na ljepotu, a postoji tu nešto više. To je ta
ljepota sa svrhom!
Sa svojih 20 godina Isidora je dosta putovala.
Iako je imala priliku da živi u inozemstvu, nije
je prihvatila.
-Volim se vratiti kući, u svoju zemlju, kod svojih ljudi. Osjetiti mirise koji me podsjećaju na
djetinjstvo. Ipak, kuća je kuća, ističe Isidora.
Otići na izbor za Miss svijeta i vratiti se sa
njega s jednom od titula san je mnogih djevojaka iz cijelog svijeta. Samo rijetkima to pođe
za rukom. Isidora Borovčanin, aktuelna Miss
Bosne i Hercegovine, prva je predstavnica
naše zemlje koja se s ovog takmičenja vratila s
lentom. Na Izboru za Miss svijeta, održanom
14. decembra 2014. godine u Londonu, među
121 kandidatkinjom strogi žiri je baš našu
Isidoru izabrao za Top Model ovog takmičenja.
16
Sportistkinja i volonterka
- Uspjeh koji se desio u Londonu velika je
stvar i za mene i za moju državu. Nastojat ću
da i pored toga radim na što boljoj promociji
svoje zemlje i svog naroda, te da i nakon ove
titule budem aktivna u humanitarnim akcijama i pomažem ljudima kojima je to potrebno,
kaže Isidora.
Mnogi njeni vršnjaci ne razmišljaju na isti
način. Rado bi se odselili negdje daleko, ali
nemaju mogućnosti za to.
-Mnogi od mojih prijatelja studiraju, u obrazovanju vide nadu za bolje sutra. Bave se sportom, neki već grade karijere. Pratimo politička
dešavanja i trudimo se razumjeti kako to
funkcionira. Nekada čak i polemišemo o tome
šta i kako bismo mi mijenjali. Ali uvijek se sve
završi samo na razgovoru, uz osmijeh i rečenicu: “Ma mladi smo još za to...”
Dunja B.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Obilježena značajna godišnjica
Dvadeset godina
”BiHF Enköping”
Na turniru učestvovalo 15 ekipa
”Vagnhärad” najbolji na turniru
Dvadeset godina postojanja i rada Udruženje
”BiH Förening Enköping” obilježilo je tradicionalnim Futsal turnirom i prigodnim zabavnim
programom. Na turniru je učestvovalo 15 ekipa,
a najviše sreće imao je tim ”Vagnhärad”, koji je
u finalu savladao ekipu ”Palermo”.
Nagrade za najbolje
Nakon velike napetosti i sedmeraca domaćin je
osvojio počasno treće mjesto.
Najbolji golman turnira je Armin Vuković,
najbolji igrač Enis Ahmetović, a nagradu za
Fair Play dobili su ”Veterani”.
Cjelodnevno takmičenje odvijalo se pod budnim okom Muhameda Cerića, nekad standarnog igrača drugoligaša ”Rudara” iz Ljubije, te
njegovih saradnika.
Počasni gosti i prijatelji Udruženja
Hoće li se BiH plasirati na Evropsko prvenstvo?
Utakmice fudbalske
”A” selekcije
Zmajevi
protiv
Andore i
Austrije
Prve utakmice fudbalske reprzentacije Bosne
i Hercegovine sve su bliže.
Selektor Mehmed Baždarević će debitovati
krajem marta na gostovanju kod Andore, a
kako sada stvari stoje na tom meču će moći
računati i na dva odlična fudbalera.
Naime, standardni bh. reprezentativci Sead
Mladi Zmajevi protiv SAD
Počasni gosti
Prije finalnih mečeva Cerić je podijelio zahvalnice saradnicima iz brojnih gradova Švedske,
koji su proteklih 20 godina pomagali rad
Udruženja.
Oni su, također, bili počasni gosti turnira i
uprkos lošim vremenskim uvjetima stigli su u
velikom broju.
Udruženju iz Enköpinga želimo i dalje uspjeh
u radu, a Ceriću i njegovim saradnicima upućujemo čestitke za dosadašnja postignuća.
M. M.
Kolašinac i Senad Lulić se uspješno oporavljaju od povrede i na terene će se vratiti
sredinom marta. Kvalifikacioni meč protiv Andore Zmajevi
će igrati 28. marta, dok je prijateljski okršaj sa
Austrijom na programu tri dana kasnije. Prijateljska utakmica između mlade reprezentacije BiH i U23 selekcije SAD-a
igrat će se 27. marta na stadionu ”Tušanj” u Tuzli.
Aktivni Muhamed Cerić
Nakon što je prve prognaničke godine
proveo u Udevalli, Cerić se u potrazi za
poslom zaustavio u Enköpingu nadomak
Stockholma. Odmah se uključio u
društveni život i bio inicijator formiranja
bh. udruženja u Enköpingu. U Švedskoj je
ostvario i sportsku karijeru kao igrač, ali
ponajviše kao sudija i trener. Već nekoliko
godina selektor je Futsal reprezentacije
Saveza bh. udruženja u Švedskoj, a stalni je
član Glavnog odbora ovog najmasovnijeg i
najstarijeg bh. saveza u Skandinaviji.
17
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Često
sanjam
da ponovo
igram
fudbal
a
š
e
M
d
Mehme
ević
Baždar
Selektor bh. fudbalske reprezentacije o fudbalu, supruzi, kćerki, roditeljima...
Kraj prošle godine donio nam je novog
selektora fudbalske reprezentacije Bosne i
Hercegovine, Mehmeda Mešu Baždarevića.
Značajna je to, ali istovremeno veoma odgovorna pozicija koja zahtijeva mnogo rada,
truda, odgovornosti... Rezervirana je samo za
najbolje u ovom poslu. A Meša to jeste. Dug
je spisak njegovih igračkih i trenerskih uspjeha
i nagrada.
Život na više adresa
One su ga samo podsticale da dalje uči i napreduje. Ide na seminare, izučava pedagogiju
i psihologiju, posmatra druge kako rade... Od
kćerke Tee, koja je novinarka na Francuskom
nacionalnom radiju, uči sve o komunikaciji s
medijima. S njom i suprugom Marinom živi na
relaciji Grenoble i Sochaux u Francuskoj, gdje
fudbalu uči mlade naraštaje Francuza. Otkako
je postao selektor BiH mnogo putuje...
Glas BiH: Obaveza je mnogo. Kako se snalazite u njima?
-Nastojim raditi posao kako sam ga zamislio. Zanima me jedino profesionalan rad sa
selekcijom i ljudima iz Nogometnog saveza.
Očekujem puno, ali sam realan. Znam da i
drugi puno očekuju od nas. Imam dva cilja.
Jedan je odlazak na Evropsko prvenstvo, a
drugi poboljšati još neke stvari u bh. fudbalu.
Učinit ću sve što je u mojoj moći da bude
tako. Moji prethodnici su uradili dosta dobrih
stvari. Bilo je nekih koje su mogle biti i bolje,
nastojat ću raditi na njima. Nadam se da su
svi svjesni situacije u kojoj se nalazimo i da svi
skupa moramo taj nacionalni fudbal podići
na neki veći nivo, postaviti čvršće temelje za
18
budućnost. Reprezentacija se pravi izvana
i iznutra. Mi nemamo onaj sastav koji smo
imali prije godinu ili dvije. Moramo biti realniji i objektivniji.
Prvi
kapiten
BiH
Željo – Videoton
Glas BiH: Poželite li kad da na teren uđete kao
igrač?
-Da, nedostaje mi to. Sve bih dao da mogu
bar još dvije godine igrati fudbal. Toliko sam
zaljubljen u fudbal da često sanjam utakmice,
da sam na terenu. Fudbal je najljepša stvar koja
mi se desila, ali znao sam da ne mogu igrati
cijeli život.
Glas BiH: Žalite li još za porazom u čuvenoj
utakmici Željezničar-Videoton, koja je Vaš tim
dijelila od finala Kupa UEFA-e?
-U fudbalskoj, kao i u svakoj drugoj karijeri,
postoje momenti koji su sjajni i oni koji to
nisu. Oni vam obilježe karijeru. Taj poraz je
bio najteži, najtužniji, ali i najsvečaniji u mojoj
fudbalskoj karijeri. Pitam se i danas da li bi bio
tako značajan i upečatljiv da smo pobijedili.
Ali bio bih svakako sretan da smo upisali to
finale u naše biografije. To je neponovljivo za
naše uslove.
Glas BiH: Danas su vrhunski fudbaleri
vrhunski plaćeni. Je li tako bilo i osamdesetih?
-Da ne lažem nikoga ja sam u svoje vrijeme izuzetno dobro zarađivao, pogotovo
kad sam otišao u Francusku. Zaraditi
godišnje 800 hiljada do milion maraka
tada je bilo ogromno. Kakav sam bio tada
bih igrao i bez novca. Sretan sam da igrači
dobro zarađuju danas, ali nisam sretan što
ista situacija ne važi za bh. igrače. Mnogo
je onih koji više profitiraju od fudbala nego
sami akteri ovog sporta.
Porodica voli sport
Glas BiH: Zbog posla ste oduvijek mnogo izbivali iz kuće. Jeste li propustili mnogo važnih
trenutaka u životu svoje kćerke?
-Jesam. Zbog fudbala mi je prvo nedostajala moja raja iz Sarajeva, a kasnije
i porodica. Bilo je trenutaka kada sam
pomišljao da sve batalim, ali srećom nisam.
Dok je Tea bila mala bio sam stranac u
kući. Nastojali smo sve važne datume biti
skupa, ali to nije uvijek bilo moguće. Isto
kao što nismo ni posljednjih sedam godina
svi skupa otišli na dobar odmor. Kad godine prođu žali se zbog toga, ali to je žrtva
našeg posla koja vam s druge strane daje
mogućnost da malo bolje živite. U posljednje vrijeme nastojim da što više vremena
budem s kćerkom. Ona voli sport, odemo
skupa na skijanje.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Rukometna
reprezentacija BiH
Nove
kvalifikacione
utakmice
Moja raja iz Hrasnog
Glas BiH:A kako je supruga Marina prihvatila to što ste radili daleko od kuće?
-Bila je tolerantna. Zna kakav je to posao i
koliko mi fudbal znači. Sve vrijeme se brinula
o Tei, nastojala joj je nadoknaditi to što ja
nisam tu. Mi smo dvije osobe koje se dobro
dopunjuju. Ja sam sarajevski „mahalac“, a ona
je iz druge sfere. Ipak, oduvijek smo imali iste
vizije života, što nas je uz njenu odanost i jednostavnost održalo skupa sve ove godine.
Otac i majka
Glas BiH: Pričali ste kako imate strogog oca,
koji je dok ste bili u njegovoj kući strogo vodio
računa o tome gdje ste, s kim ste, šta radite...Je li
se šta promijenilo s godinama?
-Istina je, u našoj kući su postojala pravila.
Znalo se kada se jede, kada se dolazi kući,
kada se jede lubenica...Kad sam počeo igrati
fudbal i donositi pare, moj otac je i dalje nastavio živjeti kao i prije. Radio je svoj posao,
nije želio živjeti od onog što sam ja zaradio
iako je to tada bilo maltene 20 puta više
od njegove plate. Ja sam već bio odrastao i
nastojao sam da im olakšam, ali znao se red.
Kad mi je došao drug iz Njemačke i vratio
se iz grada kući ujutro u šest stari, koji je u ta
doba odlazio na posao, pitao me: a kud će ovaj
ovako rano? Kontam kako mu reći da je tek
došao, jer zna se kad se dolazi kući (smijeh).
Ali tako je bilo. Red, rad i disciplina.
Glas BiH: Je li mama bila popustljivija?
-Jeste, ona je krila neke stvari, naprimjer kada
dolaze ovi moji drugovi da igramo remija
navečer.
Glas BiH: Je li roditeljima praznik kada sada
dođete kući u Sarajevo?
-Jeste, nekad koliko su bili sretni, toliko i nisu.
Uvijek se boje kako ću se ja snaći u nečem,
konkretno u ovom svemu. Znaju da sam emotivan i plaše se kako ću sve podnijeti.
Dunja B.
Učenje stranih jezika
Tokom karijere Meša je radio u
Francuskoj, Tunisu, Kataru...Strane jezike
je, htio ne htio, morao učiti. Kako mu je
to išlo za rukom?
-Mogu se sporazumiti na engleskom i
francuskom, te vrlo malo na italijanskom
i arapskom. Uglavnom na svim ovim
jezicima znam kad sam gladan potražiti
nešto za jelo i snaći se na aerodromu.
U odnosu na moju suprugu koja tečno
govori tri, a kćerka pet jezika, ja sam laik.
Rukometaši žele na Evropsko
prvenstvo
Rukometna reprezentacija Bosne i
Hercegovine na svom prvom učešću na
Svjetskom prvenstvu u Kataru zauzela je
20. mjesto.
Našu selekciju očekuju novi izazovi u
nastavku kvalifikacija za Evropsko prvenstvo u Poljskoj 2016. godine. Nakon
odigranih utakmica sa Bjelorusijom
i Danskom rukometaši igraju važne
mečeve protiv Litvanije 30. aprila u
Bosni i Hercegovini i 3.maja u Kaunasu
u Litvaniji.
Ukoliko BiH reprezentacija ostvari
dvije pobjede u naredna dva meča sa
Litvanijom bit će joj dovoljna pobjeda
nad Bjelorusijom (prvi meč u gostima
odigrali neriješeno) kako bi se plasirali
na prvenstvo u Poljskoj.
Jedan od najiskusnijih igrača naše
reprezentacije, Mirsad Terzić, poručuje:
-Nadam se da ćemo naredno veliko
takmičenje izboriti sada u ovim kvalifikacijama, te da ćemo biti bolji i uspješniji
na Evropskom prvenstvu.
BHRF Press
19
Poštovani građani, podržite školovanje djece,
od osnivanja, 1994. godine Udruženje „Obrazovanje gradi BiH“ pomaže djeci žrtava
rata u BiH 1992-1995., invalidnoj i talentiranoj djeci da uspješno završe školovanje i
postanu korisni članovi društva. Ostvarujući misiju – djeca žrtava rata – naša trajna
briga, širom smo otvorili vrata kuće u ulici Dobojska 4 za one kojima je potrebna
moralna i materijalna podrška. S dvoje zaposlenih i na desetke volontera dodijelili smo
preko 54.000 stipendija u vrijednosti od 4.729.995KM, podijelili školski pribor, odjeću,
obuću, hranu, keramičke table, kompjutere i druga nastavna pomagala u vrijednosti
od preko 3.150.000 KM za više od 45.000 djece i mladih.
Igra brojki je veoma zanimljiva, pa ističemo da je više od 3.800 djece ljetovalo i
učestvovalo u kampovima i putovanjima mira u 19 evropskih zemalja, Kanadi i
Urugvaju. Više od 280 njih završilo je fakultete i zaposlilo se! Organizirali smo više
od 20 radionica kroz koje je prošlo najmanje hiljadu djece i njihovih roditelja. Od
školske 2005/2006. stipendiramo i djecu romske nacionalne manjine. Naši rezultati
su ostvareni zahvaljujući podršci pojedinaca, grupa građana, kompanija i vladinih
institucija. A, ipak najviše radom radnog osoblja Udruženja i ad hoc volontera.
Udruženje štampa i prodaje godišnje kalendare i knjige, organizira koncerte u humane
svrhe, aukcije slika i učlanjuje u Udruženje.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content