close

Enter

Log in using OpenID

Core el DRAW

embedDownload
Miroslav Mihhaljišin
Core
elDR
RAW
za konceept i razradu kkorišüen mateerijal Corel_D
DRAW_8_-_naajkraci_prirucnik sa sajtaa
http:///tutoriali.org
g/Grafika.htmll
korišüen Corel H
Help, http://en..wikipedia.org
g/wiki/Corel i http://www.corelhelp.com//
Sadržaj
Corel DRAW...............................................................................................................................................1
Uvod u rad ....................................................................................................................................................4
2D grafika- osnovni pojmovi- ......................................................................................................................4
Radna površina –elementi prozora aplikacije- kod Corela X5 ...............................................................5
Help (pomoü) ................................................................................................................................................6
Setovanje -podešavanje- programa ............................................................................................................6
Definisanje –setovanje- strane na kojoj crtamo ................................................................................................. 7
Rad sa više strana ...................................................................................................................................................... 7
Mijenjanje strane ....................................................................................................................................................... 7
Brisanje strane ........................................................................................................................................................... 7
Preimenovanje strane ................................................................................................................................................ 7
Rulers (linijari) ....................................................................................................................................................... 8
Grid setup ................................................................................................................................................................ 8
Alati –Toolbox- ...........................................................................................................................................9
Selektovanje objekata - Pick Tool ....................................................................................................................... 9
Pomjeranje objekata ............................................................................................................................................. 10
Skaliranje (poveüavanje ili smanjivanje) obekata ........................................................................................... 10
Rotiranje i ukošenje objekata ............................................................................................................................. 10
Kopiranje objekata ............................................................................................................................................... 10
Prostoruþno crtanje -Freehand tool .........................................................................................................11
Kreiranje završetka linije, paterna i simbola .................................................................................................... 12
Kreiranje paterna .................................................................................................................................................. 12
Podešavanje kontura objekta; Outline tool ...................................................................................................... 12
Crtanje pravougaonika, elipsi i mnogouglova; Rectangle, Elipse, Polygon, Basic Shapes tool .......... 13
Podešavanje boje ispunjenja; Fill tool..........................................................................................................13
Alati za zumiranje: Zoom tool .....................................................................................................................14
Redosljed objekata .......................................................................................................................................15
Poravnanje objekata .....................................................................................................................................15
Poravnanje dva ili više objekata ......................................................................................................................... 15
Poravnanje objekta (ili objekata) u odnosu na stranu ..................................................................................... 15
Grupisanje objekata ......................................................................................................................................16
Ureÿivanje (editovanje) linija i þvorova; Shape tool ...................................................................................16
Konvertovanje objekta u krivu .....................................................................................................................17
Još nešto o Toolbar-u .................................................................................................................................17
Isecanje objekata; Knife tool (nož) .................................................................................................................... 17
Brisanje objekata; Eraser Tool (gumica) .......................................................................................................... 17
Bezier Tool ............................................................................................................................................................ 17
Artistic Media Tool (umjetniþko pero) ............................................................................................................. 18
Dimension Tool (alat za dimenzionisanje) ....................................................................................................... 18
Spiral Tool (alat za kreiranje spirala) ................................................................................................................ 18
Graph Paper Tool ................................................................................................................................................. 18
Distortion Tool (pravljenje pravilnih iskrivljenja objekta)............................................................................. 18
Kopiranje osobina od drugog objekta................................................................................................................ 18
Zakljuþavanje (fiksiranje) objekta ..................................................................................................................... 18
Pogled na objekte .........................................................................................................................................19
2
Duplikati i klonovi objekta...........................................................................................................................19
Transformation Roll Up ...............................................................................................................................19
Poravnananje (ljepljenje) objekata pomoüu linija vodilja -guidelines .........................................................20
Meÿusobno navoÿenje objekata ......................................................................................................................... 20
Kako ubaciti jedan ili više objekata kao ispunjenje drugog -PowerClip ..............................................21
Kombinovanje, presjek, sjeþenje i stapanje objekata .............................................................................21
Kombinovanje (Combine)................................................................................................................................... 21
Presjek (Intersection) ........................................................................................................................................... 21
Sjeþenje (Trim) ..................................................................................................................................................... 22
Stapanje (Weld) .................................................................................................................................................... 22
Simboli.........................................................................................................................................................23
Kreiranje simbola ................................................................................................................................................. 23
Efekti ...........................................................................................................................................................23
Perspektiva ............................................................................................................................................................ 24
Interactive Envelope Tool ................................................................................................................................... 24
Interactive Drop Shadow Tool ........................................................................................................................... 24
Interactive Blend Tool ......................................................................................................................................... 24
Interactive Conture Tool ..................................................................................................................................... 25
Interactive Extrude Tool...................................................................................................................................... 26
Efekat soþiva -Lens Roll up ................................................................................................................................ 26
Brighten................................................................................................................................................................... 27
Magnify ................................................................................................................................................................... 27
Tinted Grayscale ..................................................................................................................................................... 27
Invert ....................................................................................................................................................................... 27
Fish Eye .................................................................................................................................................................. 27
Interactive Transparency Tool ................................................................................................................................ 27
Writing tools ...............................................................................................................................................27
Rad sa tekstom .............................................................................................................................................28
Artistic text –ukrasni tekst- ..........................................................................................................................28
Poravnanje teksta uz stazu .................................................................................................................................. 28
Ostale transformacije Artistic text-a .................................................................................................................. 29
Paragraph Text –obiþni tekst- ......................................................................................................................29
Editovanje Paragraph text-a ................................................................................................................................ 29
Formatiranje Paragraph text-a ............................................................................................................................ 29
Korišüenje tekst boksova..................................................................................................................................... 30
Grafiþki i tekstualni stilovi ........................................................................................................................31
Kreiranje stila ........................................................................................................................................................ 31
Layer manager ...........................................................................................................................................32
3
Uvodurad
Corel Draw je glavni program iz programskog paketa Corel Draw kanadske firme Corel Corporation i
namjenjen je za izradu vektorskih dokumenata u 2D grafici.
Namenjen je za dizajn i za pripremu štampe. Veoma je praktiþan i popularan, a svojom najnovijom verzijom
ispravlja greške prethodnih verzija i nudi širi dijapazon moguünosti.
Pored Corel Draw-a u paketu se nalaze još nekoliko programa od kojih su najznaþajniji Corel PHOTOPAINT (za obradu i ureÿivanje rasterskih slika), Corel CAPTURE (za smještanje trenutnog prikaza na
monitoru, ili nekog njegovog dijela, u pomoünu memoriju -clipboard), Corel Bitstream Font navigator (služi
za pregled i instaliranje fontova) i Corel Trace (služi za automatsko prevoÿenje bitmapiranih slika u
vektorske slike)
Ovaj priruþnik je namjenjen poþetnicima.
Krenuüemo redom od starta programa i podešavanja izgleda stranice, preko elementarnog korišüenja
osnovnih komandi i alata do kreiranja i obrade složenih grafiþkih crteža.
2DgrafikaǦosnovnipojmoviǦ
Raþunarska grafika (Computer graphics, CG) je polje vizuelnog raþunarstva gdje se pomoüu raþunara stvara
slika. Imamo dva pristupa u 2D grafici: vektorsku i rastersku grafika.
Vektorska grafika sadrži taþne geometrijske podatke, topologiju, koordinatne pozicije taþaka, veze izmeÿu
taþaka (za formiranje linija i putanja), boju i tako dalje. Vektorska grafika koristi jednostavne oblike kao što
su krugovi i pravougaonik i ostali. Vektorska grafika se ne može pregledati pomoüu nekog vanjskog
programa (kao što je web browser naprimjer). Vektorsku grafiku prepoznaje program pomoüu kojeg je ta
grafika nastala, iako je þest sluþaj da razliþiti programi za vektorsku grafiku bez poteškoüa mogu þitati druge
formate.
Vektorska grafika ne koristi piksele, veü radi sa geometrijskim primitivima kao što si taþke, linije, krive i
poligoni, a bazirana je na matematiþkim formulama koje ih reprezentuju.
Grafiþki elementi u vektorskoj grafici zovu se objekti. Svaki objekat je entitet sam za sebe, koji ima svoje
atribute: boju, granicu, spoljašnjost i veliþinu koje su ukljuþene u njegovu definiciju. Objekti raÿeni u
vektorskoj grafici mogu lako da mijenjaju veliþinu bez gubitka na kvalitetu. Vektorsku grafiku sreüemo u
nizu programskih paketa za crtanje koje nam omoguüavaju crtanje razliþitih oblika, a jedan od
najpopularnijih je CorelDraw. Ovi oblici se mogu lako skalirati (poveüavati i smanjivati) bez gubljenja na
kvalitetu dakle bez gubljenja rezolucije na bilo kom izlaznom ureÿaju. Dijelovi slike biüe pojedinaþni objekti
koji se mogu selektovati, pomerati, bojiti, kopirati, rearanžirati...
Zato je vektorska grafika idealna za ilustracije i 3D modelovanje gdje proces dizajna zahtjeva manipulaciju
nad pojedinaþnim objektima. Vektorske grafike su nezavisne od rezolucije. Ovo znaþi da kvalitet crteža na
izlaznom mediju zavisi od rezolucije izlaznog ureÿaja (printer, monitor). Slike pravljene pomoüu vektorske
grafike zauzimaju mnogo manje memorije od rasterske, jer nije potrebno pamtiti informacije o svakom
pixelu, veü samo o linijama , krivama, debljini i boji.
Format vektorske grafike može biti .cdr (ako je raÿena u Corel-u), .ai (ako je raÿena u Adobe Illustrator-u) ili
neki od mnogih drugih formata što prvenstveno zavisi od korišüenog softvera.
Rasterska grafika je dvo dimenzionalna mreža piksela. Svaki piksel ima svoju vrijednost, kao što je
svjetlina, boja, providnost, ili spoj sliþnih vrijednosti. Rasterska grafika ima konaþnu rezoluciju i ako se ona
poveüa najþešüe gubi kvalitet, što nije sluþaj sa vektorskom (jer ima taþne podatke o geometriji i tako dalje).
Kada radimo sa rasterskom grafikom, kvalitet izlazne slike zavisi od odluke koju ste napravili u vezi
rezolucije tj. veliþine slike na poþetku procesa. Rezolucija se odnosi kako na kvalitet tako i na veliþinu slike.
Ako želite da izlazna slika bude kao na ekranu, morate uzeti u obzir rezoluciju ureÿaja na kome želite da se
slika pojavi, kao i veliþinu fotografije. Ako je slika veüa, mora se setovati i veüa rezolucija. Pri tome se mora
voditi raþuna i o veliþini fajla, jer podaci u bmp fajlu nisu kompresovani, tako da treba birati optimalbnu
varijantu. Bitmap grafike mogu se kompresovati tako što bi ih saþuvali u jpg formatu, ali ovo istovremeno
redukuje boje na slici, mada je fajl znatno manji. Pri tome, informacije se gube nepovratno. Bitmap grafike
se mogu saþuvati u bilo kom od sledeüih formata: GIF, JPEG, TIFF, BMP, PICT, PNG i PCX.
4
Radnapovršina–elementiprozoraaplikacijeǦkodCorelaX5
Kad se pokrene Corel aplikacioni prozor sadrži prozor aplikacija sa prostorom za crtanje: drawing window.
Osnovni elementi za rad na koje treba obratiti pažnju su oznaþeni brojevima na slici sa osnovnim opisom u
tabeli ispod slike.
2
1
8
3
9
4
10
6
5
7
12
11
13
Element
Opis
Alatna traka
Toolbox
Traka –paleta- s alatima za kreiranje, punjenje i izmjenu objekata u crtežu
2. Naslovna linija
Title bar
Podruþje prikazuje naslov trenutno otvorenog crteža
3. Traka sa menijima
Menu bar
Traka sa padajuüim menijima
4. Alati i komande
Toolbar
Traka koja sadrži kratice (shortcuts) i druge komande
5. Radni prostor za
crtanje i dizajn
Drawing window
Podruþje izvan crteža stranici omeÿen klizaþima (scroll bars) i aplikacionim
kontrolama
6. Promjenjiva traka sa
osobinama
Promjenjiva traka sa osobinama naredbe koje se odnose na aktivni alat ili objkt.
Na primjer, kada je tekst alat je aktivan, prikazuje naredbe kojima je moguüe
5
Property baar
ureÿiv
vanjeteksta.
7. Usidren
ne palete
Docker
Prozorr koji sadržii naredbe i postavke koje su relevvantne za od
dreÿeni alat ili
zadataak
8. Linijari
Rulers
Linijarri se koriste oodreÿivanje veliþine i položaja objekkata u crtežu
9. Dokumeent navigatoor
Document navigator
Podruþþje na donj em lijevom uglu prozo
ora aplikacijje koje sadrrži kontrole za
kretanjje izmeÿu strranica i dodaavanje stranicca
10. Crtanje stranica
Drawing paage
Pravou
ugano podruuþje unutar prozora za crtanje. Too je podruþjje ispisa vašeg
radnog
g crteža (mjeesto gdje crtaate)
11. Statusn
na traka
Status bar
Podruþþje na dnu pprozora aplik
kacije koja saadrži podatkke o svojstvim
ma objekta kao
k
što su tip, veliþinaa, boja, ispun
nite, i rezoluccija. Takoÿe prikazuje trenutnu pozicciju
kursorra.
12. Navigaator
Taster koji otvara m
manji prikazz koji üe vam
m pomoüi krettati crtež
13. Paleta boja
Color palettte
Traka koja sadrži bboje uzorakaa
Help(po
omo©)
Kao i svi „oozbiljni“ programi i Coreel Draw sadržži pomoü –help.
Pozzivom Help Topics dob
bijate moguüünost da znnaþenje i upotrebu neke
narredbe, alata, ili opcije (p
pojma) možeete potražiti u meni liniiji sa Help /
Ind
dex, upisivannjem željene pojma i klik
kom na dugm
mence Display
y.
Registrovani kkorisnici ovo
og paketa im
maju moguüünost korišüüenja online
hellpa, kao i sisttemske podrške.
SetovanjeǦpodeša
avanjeǦprrograma
Setovanje jee podešavanjje programa da radi na oddreÿeni naþin
n, ili po odreeÿenoj opciji..
Corel Draw
w svakom novvom objektu
u grafike koj i kreiramo pridodaje
p
odrreÿene atribuute: konture (outline-a) i
ispunjenja ((fill-a).
Prilikom settovanja objekata grafike i(li) tekst obbjekata prvi i obavezni ko
orak je desele
lektovanje sv
vih objekata.
To þinimo kklikom na prrazan dio radne površine ili papira.
Za poþetak
k ostavite prredefinisanee stavke (tj. podešene kaao osnovne od
o strane Cor
orela), a kad se upoznate
sa moguünoostima prograama možete da ih mijenjaate.
6
Definisanje
e–setovanjeǦǦstranenak
kojojcrtamo
o
Prvo što treebamo uraditti nakon startta Corela je ddefinisanje- setovanje
s
velliþine papiraa na kome üem
mo crtati.
Klikom na L
Layout, opciija Page setu
up, podešavam
mo format sttrane i orijentaciju papiraa.
Vidljivvost
ivicce
papiraa
podešaava se opccijom Show
w
Page Border (Too
ols iz meni
linije, klikom na
n Options,
klikom
m
u
stablu
s
naa
Docum
ment\Page).
Preporruka je držaati ukljuþeno
jer üe samo objeekti koji su
na paapiru biti odštampani.
o
Dio oopcija setov
vanja strane
postoj i na Porperty
y bar-u kadaa
je aktiivan Pick to
ool i kada je
sve deeselektovano.
Nakon definnisanja veliþþine papira možemo
m
na njjemu da crtamo.
Radsavišestrana
Pod umetan
njem stranee podrazumjjevamo otvaaranje nove strane.
Umetanje strane se posstiže klikom na meni linniju Layout / Insert Page, ili kada see nalazimo na
n poslednjojj
strani dokum
menta pritiskkom na tasteer Page Dow
wn, ili kada se
s nalazimo na
n prvoj straani dokumen
nta pritiskom
m
na taster Paage Down. Pootrebno je daa se izjasnim
mo koliko straana umeüem
mo (Insert pagges) i da li prije (Before))
ili poslije (A
After) odreÿeene strane (P
Page)
Mijenjanjee strane
Strana se m
mijenja tasteriima Page Up
p i Page Dow
wn ili ikonicaama koje se nalaze
n
lijevoo od horizonttalnog scroll
bar-a. Moguuüe je otiüi i na taþno odrreÿenu stranuu dokumentaa klikom na Layout
L
/ Go To Page.
Brisanje sttrane
Jednu ili višše strana briššemo biranjeem iz meni liinije Layout / Delete Page. Jedno straanu brišemo upisivanjem
u
broja stranee koju brišem
mo na mjesto
o Delete pagee, pri þemu opcija
o
Throug
ght to page tr
treba da budee iskljuþena.
Više stranaa brišemo poo sistemu OD DO - upiisivanjem od
d koje poþin
njemo (Delette page), uk
kljuþivanjem
opcije Throought to pagee i upisivanjeem strane kojjoj završavam
mo (Inclusiv
ve).
Preimenovvanje strane
Selektovanuu stranu možžemo preimeenovati ako u meni liniji kliknemo na Layout / R
Rename Pagee. Otkucamo
novo ime sttrane i pritisnnemo enter.
7
Rulers(liniijari)
Vidljivost hhorizontalnogg i vertikalno
og linijara reegulišete u View
V
/ Rulers.
Mjerne
M
jedinicce za linijaree podešavajuu
se u polju Units (To
ools/Options,
Do
ocument, Ruulers... ili dv
vollikom naa
lin
nijar.
Ruler setup –
po
odešavanje pparametara
a linijara
Diialog za poddešavanje lin
nijara može
se u Corel dobbiti na tri naþþina.
x Biranjem
m iz meni lin
nije Tools /
Options / Document / Rulers
x desnim kklikom mišaa po jednom
linijaru i biranjem Ru
uler Setup
x dvoklikoom po jednom
m linijaru.
Op
pcijama Horrizontal i Veertical birajuu
se mjerne jeedinice za linijare, a
op
pcijom Samee units for ho
orizontal andd
veertical rulersshoüe li ili ne biti iste
jed
dinice za hhorizontalni i vertikalnii
lin
nijar.
Opcijom Orrigin bira se mjesto koordinatnog poþþetka. Ako u poljima Horrizontal origgin i Vertical origin stoje
nule koordiinatni poþetaak biüe u donj
njem lijevom uglu strane...
Opcijom Shhow Rulers bira
b se hoüe li se linijari videti ili nee. Tokom rad
da ovo se poodešava biran
njem u meni
liniji View//Rulers.
Opcijom Shhow fractionns bira se ho
oüe li se prii veüem zum
miranju na liinijaru videtii razlomci illi decimalni
brojevi.
Opcijom Tiick divisionss bira se na koliko üe poddioka Mjernaa jedinica bitii podjeljena.
Gridsetup
Corel Draw
w ima moguüünost rada saa pomoünom
m mrežom taþkica (Grid
d) koja možee poslužiti zaa navoÿenje
objekata. O
Ovu mrežu podešavamo
p
pomoüu Grrid setup-a. Dobijamo ga
g biranjem
m iz meni lin
nije Tools /
Options / D
Document / Grid
G ili desnim
m klikom miiša po jednom
m linijaru i biranjem
b
Gridd Setup.
Mrežu možemo podešavatti pomoüu
frekven
ncije (Freqquency) illi pomoüu
meÿuraazmaka taþakka (Spacing)).
Opcijam
ma Horizonttal i Verticall podešavaju
po verrtikali i hoorizontali uþþestalost ili
razmak
k izmeÿu ta
taþaka. Opcijom Show
grid po
odešava se hoüe li se ili
i ne taþke
vidjeti..
Taþke se mogu viidjeti kao taaþke (Show
grid ass dots) ili kaao linije (Sh
how grid as
lines).
Opcijom Snap to grid bira see hoüe li se
objektii "lijepiti" uzz taþke mreže.
Takoÿee, ova opcijja se može iskljuþivati
tokom rada biranjeem u meni lin
niji Layout /
Snap To
T Grid ili Cttrl+Y.
8
Alati–To
oolboxǦ
Rekli smo dda je Corel vektorski
v
pro
ogram za crttanje, pa üem
mo se upoznaati sa osnovnnim objektim
ma – alatimaa
koji se koriste pri izradii crteža.
Naziiv alata
– služi:
Pick tool - za selektovanje obbjekata;
Shap
pe tool - za editovanje
e
þvvorova i kriviih;
Zoom
m tool - za kontrolu
k
zumi
miranja;
Freehand tool - olovka za crt
rtanje slobodn
nom rukom;
Recttangle tool - za crtanje prravougaonikaa;
Elipsse tool - za crtanje
c
elipsi;;
Polygon tool - zaa crtanje mnoogouglova;
Textt tool - za rad
d sa tekstom;;
Interractive fill to
ool - za dodaavanje fila ob
bjektu upotreebom miša;
Interractive transsparency toool - za dodav
vanje transpaarentnosti obj
bjektu upotreb
bom miša;
Interractive blend
d tool - za bllendiranje ob
bjekata mišem
m;
Interractive eyed
droper tool - pipeta; uzim
ma boju sa neekog objektaa
Outlline tool - za editovanje kkontura objek
kata;
Fill tool
t
- za editovanje fill-a (ispunjenja)) objekata.
SelektovanjeobjekataǦǦPickTool
Jednim klikkom na objekkat selektujette objekat.
Držanjem S
Shift-a i klikktanjem na ob
bjekte selektuujete više ob
bjekata.
Više objeekata možeete selektov
vati i razvllaþenjem seelekcionog
pravougaonnika.
Sve kreiran
ne objekte selektujete
s
du
uplim klikom
m na Pick too
ol ili Edit / Select
S
all.
Napomena: Zadnji kreirran objekat je i selektovaan, bez obziraa što Pick too
ol nije aktivaan.
Kada sellektujemo obbjekat primjeeüujemo da „„oživljavamo
o" veliki brojj alata kao i dosta inform
macija na
raznim pprozorima. Mnoge
M
od ovih
o
informaacija možem
mo pronaüi na
n liniji osoobina (Propeerty Bar),
statusnojj liniji (StatuusBar) ili u otvorenim ddokerima (p
prozori sa deesne strane eekrana ili „p
plutajuüi"
prozori),, zavisno od toga koju op
peraciju trenuutno izvodim
mo i koje alate pri tome kooristimo
Zašto selek
ktujemo objekte?
Selektujemoo ih da bi “nnaznaþili” da želimo nadd tim selekto
ovanim objeektom (ili obbjektima) da primjenimo
neku operacciju.
9
Pomjeranje
eobjekata
Kliknemo na selektoovani objekaat (ili objeekte),
zadržimo llijevi taster pritisnut i ”odnesemoo” na
željeno mjeesto.
Ako prilikoom pomjerannja držimo taaster Ctrl obbjekat
üe biti pom
mjeran samoo po X ili samo po Y osi.
Selektovanii objekat moožete pomjerrati i korišüeenjem
kursor strelica tastature.
Koliko üe oobjekat bitii pomjerann
korrišüenjem
kursor
strelicaa
pod
dešavamo oppcijom Nudg
ge
Pod
dešavanje kkoraka-Nidgee vrši se izz
menija Tools:
1. klik Tools Options.
2. izaberi Doccument list of
o categories,,
klik
k na Rulers.
3. unesi vrijeddnost u Nudg
ge box
(vid
di sliku)
Skaliranje((pove©avanjjeilismanjiv
vanje)obekaata
Kad je objeekat selektovan (ili objektti selektovanni) oko njegaa postoji osam
m ruþica-kvaadratiüa.
ýetiri ruþice na üoškoviima služe za skaliranje prroporcionaln
no po X i Y osi.
o
Ostale þetirri ruþice služe za skaliran
nje samo po X (lijeva i deesna) ili samo
o po Y osi (ggornja i donja).
Ako prilikoom skaliranjaa držite tasterr Shift objeka
kat skalirate u odnosu na njegov
n
centaar.
Držanjem taastera Ctrl prrilikom skaliiranja objekaat poveüavatee n-tostruko (2,3,4, ... put
uta).
Rotiranjeiukošenjeob
bjekata
Za rotiranjee i ukošenje objekata
o
koriistimo Pick ttool.
Potrebno jee da ponovo kliknemo naa selektovanii objekat (ili objekte). Do
obijamo osam
m ruþica-streelica i centarr
rotacije objekta. Ruþicee na üoškovim
ma su za rotaaciju, a ostalee þetiri za uk
košenje objekkta.
Centar rotaacije se izmešta mišem - stanemo mi šem na centar rotacije, dobijamo
d
krsstiü, kliknem
mo, zadržimo
pritisnut lijeevi taster mišša i “odnesem
mo” ga na žeeljeno mjesto
o.
Ako tokom
m rotiranja (illi ukošenja) držimo tasteer Ctrl objek
ktat üemo ro
otirati (ili ukkositi) umnoššcima od 15
stepeni. Kooliki üe biti ovaj
o
umnožaak podešava se opcijom Constrain an
ngle (u menii liniji Toolss / Options /
Workspace / Edit).
Kopiranjeo
objekata
Objekat (ili objekte) koppiramo na trii naþina.
Prvi naþin - selektujem
mo objekat (iili objekte), kliknemo naa Edit/Copy ili pritisnem
mo Ctrl+C, kliknemo
k
naa
Edit/Paste illi pritisnemoo Ctrl+V. Sad
da je selektovvani objekatt kopija koja se nalazi preeko originalaa.
Drugi naþin
n - poþnemoo da prenosim
mo objekat nna drugo mjeesto gdje žeelimo da budde kopija i prrije puštanjaa
lijevog tasteera miša pritiisnemo desni, pa pustimoo lijevi.
Treüi naþin
n - poþnemo desnim tasteerom miša dda prenosimo
o objekat na drugo mjestto gdje želiimo da budee
kopija. Kadda otpustimo desni taster pojavi
p
se plivvajuüi meni u kome izaberemo Copyy Here.
10
Prostoru
u«nocrtan
njeǦFreeh
handtool
Crtanje "sllobodnom rukom"
Ovo je alat za crtanje linnija slobodno
om rukom i kkreiranje praavih linija.
Crta
anje slobnom
m rukom - stanemo
s
mišeem na mjestoo odakle želiimo zapoþeti
liniju
u kliknemo i zadržimo lijevi
l
taster miša
m pritisnuut i pomjeram
mo rukom u
željeenom pravcuu.
Kreiiranje pravihh linija - kliiknemo mišeem na mjestto gdje želiimo poþetakk
linijee i kliknemoo na mjesto gdje
g
želimo kraj
k linije.
Ako
o prilikom krreiranja prav
ve linije koristite taster C
Ctrl dobijaüette linije podd
uglo
om koji je um
množak ugla od 15 stepen
ni (ovaj umnoožak može se
s promjeniti
opcij
ijom Constraain angle). Svaka prava linija imaa dvije prellomne taþke
(þvo
ora) - to su pooþetak i kraj linije.
Otvorene izzlomljene linnije dobijamo
o kada poslij
ije nacrtane prve linije, za
z poþetak ddruge linije kliknemo
k
naa
prelomnu taaþku prve linije, odredim
mo kraj drugge linije, pa tu taþku uzzmemo za pooþetak treüe linije, itd...
Zatvorene izzlomljene linnije dobijamo
o kada se poodudaraju poþþetak prve i kraj
k zadnje liinije.
Crtan
nje pravih linija
l
Crtannje prave linnije poþinjem
mo klikom ((pritsnemo i otpustimo lijevi
l
taster miša) na mjjesto njenogg
poþetka, zattim pokažem
mo gde želimo
o da se linijaa završi i potv
vrdimo pono
ovnim klikom
m na lijevi taaster miša.
Vertiikalne i horizontalne lin
nije dobijam
mo tako što naakon prvog klika
k
pritisneemo i držimo
o taster Ctrll
sve dok druugim klikom ne završimo crtanje linijee.
Zadaci:
1. Nacrtajtee vertikalnu, horizontalnu
h
u i kosu linijuu.
2. Nacrtajtee horizontalnuu šrafuru.
3. Nacrtajtee iskošenu šraafuru.
Izlom
mljena linijaa
Izlom
mljenu liniju crtamo u višše koraka nasstavljanjem pravolinijskih
p
h segmenataa, pri þemu moramo
m
voditi raþunna da možem
mo nastavljatii samo linijuu koja je seleektovana.
Izlom
mljenu liniju možemo naccrtati i odjednnom tako što
o kliknimo naa mjesto poþþetka izlomljene linije a
zatim klikneemo brzo dvvaput u taþki gde izlomljeena linija men
nja pravac i tako dok ne dodjemo do kraja kad
kliknemo saamo jednom što üe oznaþþiti završetakk izlomljene linije.
l
Zadatak za vezbu:
U noovom fajlu naacrtajte pauk
kovu mrežu ssa slike, selek
ktujte mrežu i grupišite jee. Crtež snim
mite u Vaš
folder, pod imenom "Paaukova mrežaa".
Uputtstvo za rad :mrežu crtatii redosljedom
m
prikazanim naa slikama isp
pod.
11
Kreiranjezzavršetkalin
nije,paternaisimbola
Corel Draw
w omoguüujee i samostaln
no kreiranje završetka liinije (strelicee), paterna ((dvobojnog, kolornog ili
bitmapiranoog) i simbolaa. Potrebno jee u meni linij
iji izabrati To
ools / Create i izabrati štaa želimo da kreiramo.
k
2
1
Kreiranje zzavršetka linije
Selektujemoo objekat koj
oji želimo za završetak linnije (strelicu)) i izaberemo
o iz meni liniije Tools/Creeate/Arrow i
na pitanje dda li želimo da
d od selekto
ovanog objekkta kreiramo strelicu odg
govorimo Yees. U Outlinee dialog boxu postoji i nnovokreiranaa strelic
Kreiranje p
paterna
Izaberemo iz meni linijje Tools/Creeate/Pattern i izaberemo da li želimo
o dvobojni ((Two color fill),
f
kolorni
(Full color)), ili bitmapirrani (Bitmap
p) patern i kliiknemo na OK.
O Potom uk
krštenim liniijama koje su
u se pojavile
biramo zonnu od koje žeelimo da stvo
orimo paternn i odgovotim
mo potvrdno
o da želimo ppatern od te selektovane
zone. Ostajee još da pateern imenujem
mo i saþuvam
mo. U Pattern
n dialog box-u postoji i naaš novi paterrn.
Podešavanjjekonturao
objekta;Outtlinetool
Kliktanj em na Outlin
ne tool otvarraju se sledeüüe podopcije:
odešavanje kontura
k
objekkta;
x dijalog za po
x dijalog za deetaljno podeššavanje boje kontura objeekta;
x ukidanje outtline-a objekta;
x dodjeljivanjee debljine ou
utline-a od 00.076 mm (0
0,216 point-aa
ili Hairline outline);
o
x dodjeljivanjee željene deb
bljine outlinee-a
Osim boje i oblika, kod linije nas intteresuje njenna debljina, vrsta
v
i završetak.
Jedinica koj
ojom se merii debljina lin
nije zove se point. Na starim
s
štamp
paþima ova vvrednost je predstavljala
p
a
debljinu najjtanje linije.
Podrazumevvana debljinna linije jestee Hairline, ššto znaþi najjtanja moguüüa. Kako prii ovoj debljin
ni linije nijee
moguüe viddeti njenu ispprekidanost i završetak, vvrste linija i završeci su prikazani uppotrebom lin
nija debljinee
2pt.
Najlakši naþþin za podešavanje osobiina linije jestte upotreba property
p
baraa, na naþin prrikazan na sllikama.
12
Vrsta linijee
Završetak
k linije
D
Debljina linije
Crtanjeprravougaonik
ka,elipsiim
mnogouglo
ova;Rectangle,Elipse, Polygon,B
BasicShapestool
Pravougaonnike, elipse, mnogouglov
ve i osnovnee oblike kreiramo na istti naþin - kliiknemo, zad
držimo lijevii
taster miša ppritisnut i puustimo kad žeelimo da obj ekat bude go
otov.
Svaki od alaata sadrži neekoliko specijjalnih sluþaj eva koji se aktiviraju
a
tak
ko da kliknetee na trokut koji
k se nalazi
u desnom uuglu alata. (T
Tako üete izaabrati trokut, elipsu, kružžnicu, petoug
gao, šestougaao, strelicu baner,
b
balon,
veü šta vam
m treba.)
Ako tokom
m kreiranja objekta ko
oristite tasteer Ctrl kreeirate pravillne objekte (kvadrate, krugove i
mnogouglovve).
Ako prilikom kreiranja koristite
k
taster Shift objeekat poþinjetee da kreirate iz njegovog centra.
bom i praksoom.
Ovo su dostta kompleksnni alati i njihova puna snaaga se postižže samo vježb
Podešava
anjebojeispunjen
nja;Filltoo
ol
Kliktanj em na kanticcu: Fill tool
otvarajuu se sledeüe podopcije:
p
x D
Dijalog za podešavanje uniformne
u
booje ispunjenja objekta;
x D
Dijalog za ferlauf (prretapanje booja iz jedne u drugu))
iispunjenje ob
bjekta (Foun
ntain fill);
x D
Dijalog za isspunjenje objjekta dvobojnnim, višebojnim i
bbitmap obrasscem (Pattern
n fill dialog));
x D
Dijalog za isspunjenja objjekta teksturoom (Texturee fill);
x D
Dijalog za Post script isp
punjenje objeekta;
x Z
Za ukidanje ispunjenja objekta;
Napomena: Pomoüu Intteractive fill tool-a i Propperty bar možžete da mijen
njate ispunjen
enje objekta.
Svakaa zatvorena linija sastojii se od kontuure (otuline) i unutrašnjo
osti (fill). Un
Unutrašnjost se
s uglavnom
m
popunjava bbojom koristeüi ponuÿenu
u paletu bojaa, ali to nije jedini
j
naþin na
n koji kontuura može biti popunjena.
Zatvoorenu konturru možemo popuniti
p
upottrebom razliþþitih alata
Boja--Uniform filll
Najlaakši naþin zaa popunjavan
nje nekog obbjekta bojom
m jeste upotreeba standardnne Corelove palete boja,,
koja se ne nnalazi u standdardnom izbo
oru, možemoo je zadati up
potrebom ovo
og alata.
Sa deesne strane pozora nalazi se klizaþ kkojim vršimo
o izbor boje, dok se u njeegovom centtralnom deluu
nalazi prikaaz svih njenihh nijansi.
Ako nam nisu doovoljne boje koje su prikkazane na desnoj
d
strani,, a da ne mooramo koristtiti Fill tool,,
dovoljno naam je kliknutti na željenu boju i zadržaati par sekun
ndi ...
13
Otvori nam
m se dodatnni prozorþiü sa nijansam
ma te
boje...
Osim
m "odokativ
vne" metode,, boju možeemo zadati i
brojjþano…
Ferlaauf (pretapaanje boja) -T
Toniranje -F
Fountain filll
Tonirranje najþešüüe koristimo kada želimo da doþaram
mo presijavanjje objekta ilii izgled senke.
Postooje þetiri vrsste toniranja
a : Linearnoo, radijalno,, konusno i kvadratno
k
Nakoon što smo izaberali željjeni naþin tooniranja vršim
mo njegovo podešavanjee. Prikaz ko
oji vidimo jee
aktivan u sm
mislu da u njemu
n
levim tasterom m
možemo odaabrati položaaj centra, a ddesnim tasterrom odreditii
ugao pod koojim üe se vrršiti toniranjee.
Tonirranje možem
mo vršiti upottrebom dve ((Two color) ili više boja (Custom). K
Kada se korisste samo dvee
boje, možem
mo zadati njiihov odnos i naþin na kojji üe biti form
mirani prelazzni meÿutonoovi.
Nakoon klika na OK,
O toniranje koje vidimoo u aktivnom
m prikazu se primenjuje
p
na selektovan
ni objekat..
Šrafu
ura - Pattern
n Fill
Za poopunjavanje objekata imaamo na raspoolaganju tri vrste
v
šrafura.
Prva vvrsta su dvoobojne šrafu
ure (2 color)) kod kojih sami
s
možemo
o izabrati uppotrebljene boje.
b
Ovakvee
šrafure možžemo i sami nacrtati
n
kliko
om na taster Create.
Šrafu
ure u boji (Full
(F color) su
s mali crtežži napravljen
ni upotrebom
m Corela, štoo znaþi da im
m je moguüee
menjati veliiþinu bez gubbitka kvalitetta.
Bitm
mapirane šraafure (Bitmap
p) se od šraffura u boji razlikuju
r
po tome
t
što su zapamüeni kao
k bitmape,,
sto znaþi daa prilikom prromene veliþiine može doüüi do gubitkaa kvaliteta.
Vrstaa materijalaa - Texture Fill
F
Praviilnost koju dobijamo
d
up
potrebom šraafura u prirrodi ne posttoji. Kada jee potrebno postiüi
p
veüuu
realistiþnostt objekata, koristimo tekssture.
Za raazliku od preethodnih alataa, njihov izggled nije preccizno definisan, veü je Coorel namerno
o napravljenn
tako da u njih unosi sitnne nepravilno
osti.
Fino podešavanje teksture možžemo izvršitii uptrebom po
onuÿenih parrametara, nakkon þega klik
kom na tasterr
Preview moožemo videti njen
n novi izglled.
e:Zoomto
ool
Alatizazzumiranje
Selektujemoo Zomm tooll (lupu) iz po
onude alata i dobijemo prrošitrnu ponu
udu alata za zzumiranje
Da bi alati zza zumiranjee bili stalno dostupni
d
(i kkada Zoom to
ool nije aktiv
van) potrebnoo je izabrati u meni linijii
Tools / Optiions / Worksspace / Custo
omize i ukljuuþiti Zoom.
14
Redoslje
edobjekatta
Objekti kojee kreiramo sm
mještaju se na
n jedan sloj (layer).
Svaki novookreirani ob
bjekat auto
omatski se ssmješta preko prethodno kreiranoog. Dakle, prvi
p
kreiran
objekat je skkroz pozadi, a poslednji kreiran
k
objekkat je skroz naprijed.
n
Redosljed selektovanogg objekta se mijenja
m
pomooüu menija Arrange,
A
opciija Order, koj
oja nudi podo
opcije:
x To Front (postavvlja objekat preko ostalihh),
x To Back (postavvlja objekat iza
i ostalih),
x Forrward One (ppremešta objeekat jedno m
mjesto ispred)),
x Bacck One (prem
mešta objekatt jedno mjestto iza),
x In F
Front Of (preemešta objek
kat ispred želj
ljenog objektta),
x Behhind (premeššta objekat izza željenog oobjekta),
x Revverse order (ppravi inverziiju redosljedaa objekta na sloju).
Napomena: Ako se objeekti nigdje ne
n preklapajuu neüete prim
metiti koji jee preko kogaa. Tek kada ih
h preklopite
možete da uuoþite kako su
s poreÿani.
Poravnan
njeobjek
kata
Dijalog za pporavnanje objekata
o
dobiija se sa Arraange / Align and Distribu
ute ili klikom
m na dugmence Align, pa
kliktanjem na jeziþak Align na Porperty
P
barr-u. Opcije Top, Centeer i Bottom
m služe za horizontalno
h
poravnanje objekata. Oppcije Left, Ceenter i Rightt služe za verrtikalno poraavnanje objekkata.
Poravnanje
edvailivišeobjekata
Svaki objekkat ima devett taþaka za po
oravnanje (slliþno ruþicam
ma za skaliraanje).
Opcija Aliggn poravnavaa dvije iste taaþke kod razllicitih objekaata (npr. gornja lijeva taþþka prvog i gornja
g
lijeva
taþka drugoog objekta ili centralna taþka prvog i ccentralna taþka drugog ob
bjekta, itd.).
Prilikom pooravnanja objjekata jedan objekat neüee mjenjati mjesto,
mj
a ostalli üe se poravvnati u odno
osu na njega.
Poslednji seelektovani obbjekat neüe mjenjati
m
mjessto.
Poravnanje
eobjekta(iliiobjekata)u
uodnosuna stranu
( objekte) poravnamo
p
u odnosu na centar stranee ukljuþiüem
mo Center of page.
p
Ako želimoo da objekat (ili
Da bi poraavnali objekkat u odnosu
u na ivice sttrane ukljuþiiüemo Edge of page i pposlužiti se opcijama
o
zaa
vertikalno ((top, center, bottom)
b
i horizontalno (lleft, center, right) poravnanje.
15
Grupisan
njeobjeka
ata
Grupisanje najþešüe korristimo da bi smo više oobjekata trettirali kao jeedan, što nam
m olakšava pomjeranje
p
i
kopiranje obbjekata, poraavnavanje (align) objekatta, dodjeljivaanje istog filll-a i outline-aa i drugo.
Kako grup
pišemo?
Selektujemoo objekte odd kojih želim
mo da budu grrupa i klikneemo na Arran
nge / Group ili pritisnem
mo Ctrl+G ilii
preko Propperty bar-a dugmence
d
Group.
G
Selekktovanu grup
pu objekata možemo raazgrupisati sa Arrange /
Ungroup ilii Ctrl+U ili preko
p
Propertty bar-a dugm
mence Ungro
oup.
Takoÿe moožemo više grupa
g
grupisati u “veüu”” grupu. “Veeüu” grupu možemo
m
razggrupisati na pojedinaþnee
objekte sa A
Arrange / Unngroup All ilii preko Propeerty bar-a du
ugmence Ung
group All.
Meÿutim, oobjekti iako su
s grupisani i dalje ostajuu djelimiþno
o samostalni. Pojedinaþnii objekat iz grupe
g
(Childd
object) seleektujemo korristeüi taster Ctrl
C prilikom
m selektovanjja.
Nad objektoom iz grupe se mogu izv
vršiti samo nneke od operacija koje su moguüe nnad “obiþnim
m” objektom.
Na primjer pomjeranje, kopiranje, izzmjena fill-aa, izmjena ou
utline-a...
Ure¯ivan
nje(edito
ovanje)lin
nijai«vorrova;Shap
petool
Namenjen jje za editovaanje pravih i krivih liniija, i þvorov
va objekata nacrtanih ppomoüu Freeehand toola. Moguünoost transform
macije pomoüüu ovog alataa je ogromnaa.
Kada je akttivan Shape tool
t
kliktanjeem na objekaat dobijate raaspored prelo
omnih taþakaa (þvorova) tog
t objekta to su kvadrratiüi na konnturi objektaa. Sliþno kaoo kod objekaata, prelomn
na taþka se sselektuje jed
dnim klikom
m
lijevim tasteerom miša, više
v njih klik
ktanjem uz ddržanje Shift--a ili selekcio
onim pravouugaonikom. Tako
T
možete
pomerati jednu ili više prelomnih
p
taþaka pravouggaonika ili nad
n njima primeniti neku od opcija:
x doddavanje þvorra;
x elim
minisanje þvoora;
x spaajanje dva sellektovana þv
vora u jedan;
x razdvajanje seleektovanog þv
vora u dva;
x preetvaranje krivve u liniju;
x preetvaranje linijje u krivu;
x slom
mljeni þvor;
x spaaja dvije selekktovane taþk
ke linijom;
x razdvajanje jednne krive (liniije) u dvije;
x spaajanje poþetnnog i krajnjeg
g þvora krivee (linije);
x skaaliranje þvoroova; rotacija i ukošenje þvvorova;
x porravnanje seleektovanih þvo
orova;
Opcije za raad sa krivam
ma i prelomnim taþkama sse vide na Prroperty bar-u kada je aktiv
ivan Shape Tool.
T
Pomoüu Shhape tool-a možete i zaobliti
z
ugloove pravoug
gaonika, praaviti isjeþkee i odsjeþkee elipsi, odd
mnogougloova praviti zvvijezde...
Napomena: Pomoüu Shhape tool-a nee možete trannsformisati grupisane
g
objjekte.
16
Konverto
ovanjeob
bjektaukrivu
Pravougaonnike, elipse i mnogouglov
ve kreirane R
Rectangle, Elipse ili Poly
ygon toll-om Shape tool-o
om možemo
modifikovaati na dva naþþina.
Prvim naþþinom pravoougaonicima možemo zzaobliti uglo
ove, od elip
psi praviti odsjeþke i isjeþke, odd
mnogougloova praviti zvvijezde.
Meÿutim, Shape tooll-om gore navedene objekte ne
možemo transformisa
t
ti kao osttale objektee (kreirane
Freehand to
ool-om). Ne možemo nijjednu opciju Shape toola upotrebitii.
Zato je po
otrebno da pravougonikk, elipsu ili mnogougao
konvertujeemo u krivu.
Selektovanii objekat see konvertuje u krivu po
omoüu menii
linije sa Arrrange/Coveert to curvess ili preko Prroperty bar-aa
ili Ctrl+Q.
Potom objeekat možemo
o transformissati opcijamaa Node Edita.
Jošnešto
ooToolba
arǦu
Isecanjeob
bjekata;Kniffetool(nož)
Klikom na Shape tool i zadržavanj
njem lijevog tastera mišaa dobijate allat Knife toool koji služi za isecanje
objekata. D
Da bi objekat bio isjeþen ovim
o
alatom potrebno je da prethodno
o bude slektoovan.
Da bi ste prrilikom sjeþeenja objekta od jednog doobili dva pottrebno je da na
n Propery bbar-u iskljuþiite Leave As
One Objectt.
Da bi se obj
bjekti na mjesstima gdje su
s isjeþeni zaatvorili potreebno je da naa Propery bar
ar-u ukljuþitee Auto-Close
On Cut.
Opcije Leavve As One Object
O
i Auto-Close On Cut možete dobiti i pom
moüu meni liinije sa Toolls / Options,
jeziþak Tooolbox... ili kliikom desnim
m tasterom m
miša na Knife tool, pa poto
om na Propeerties.
Brisanjeob
bjekata;ErasserTool(gum
mica)
Klikom na Shape tool i zadržavanjem lijevog tasstera miša do
obijate Eraseer tool koji allat za brisanje objekata.
Promjer gum
mice mijenjaa se na Property bar-u (m
može i meni linijom sa Tools
T
/ Optionns, jeziþak Toolbox...
T
ilii
klikom desnnim tasterom
m miša na Eraaser tool, pa potom na Prroperties.
BezierTooll
Klikom i zadržavanjem
m lijevog tasttera miša naa Freehand tool-u dobijaa se Bezier to
tool koji je namenjen
n
zaa
crtanje pravvih ili krivih linija.
Za razliku ood Freehandd tool-a, Bezier tool kreiira linije tek
k kad kiliko
om lijevim ttasterom miiša odredite
prelomnu ttaþku za kraaj linije.
17
ArtisticMediaTool(umjetni«kopero)
Klikom i zadržavanjem lijevog tastera miša na Freehand tool-u dobija se Artistic Media tool.
Pomoüu ovog alata možemo crtati linije koje su, u stvari, gotovi objekti kojima se može dodjeliti neki fill i
koji imaju outline. Opcije Artistic Media tool-a možete podešavati na Property bar-u.
DimensionTool(alatzadimenzionisanje)
Klikom i zadržavanjem lijevog tastera miša na Freehand tool-u dobija se Dimension Tool.
Na Property bar-u se pojavljuju alati Dimension tool-a za horizontalno, vertikalno i ukošeno
dimenzionisanje objekata, kao i za dimenzionisanje uglova i Callout tool za obeleževanje objekata. Moguüe
je i podešavati Mjerne jedinice dimenzionisanja i njihovu vidljivost, broj decimalnih mjesta, itd.
Roll up za dimenzionisanje možete pomoüu dva brza klika Pick tool-om na neku veü kreiranu dimenziju.
SpiralTool(alatzakreiranjespirala)
Klikom i zadržavanjem lijevog tastera miša na Rectangle tool-u dobija se Spiral tool. Opcije za rad sa ovim
alatom se nalaze na Property bar-u. Podešavanje ovog alata možete uraditi i dvoklikom miša na Spiral tool.
GraphPaperTool
Klikom i zadržavanjem lijevog tastera miša na Rectangle tool-u dobija se Graph paper tool. Opcije za rad sa
ovim alatom nalaze se na Property bar-u kada je alat aktivan. Podešavanje ovog alata možete uraditi i
dvoklikom miša na Graph paper tool.
DistortionTool(pravljenjepravilnihiskrivljenjaobjekta)
Alat namjenjen za distorziju objekata, odnosno za pravljenje pravilnih iskrivljenja objekta.
Na Property bar može se birati naþin distorzije objekta: Push and Pull Distortion, Zipper Distortion, Twister
Distortion.
Selektovani objekat se ovim alatom tansformiše klikom lijevim tasterom miša po objektu (ili van njega),
zadržavanjem lijevog tastera miša, povlaþenjem u nekom pravcu i najzad otpuštanjem lijevog tastera miša.
Kopiranjeosobinaoddrugogobjekta
Selektovanom objektu (ili objektima) možemo dodjeliti osobinu (Fill ili Outline) nekog drugog objekta.
Klik mišem u meni liniji na Edit / Copy Properties From (ili Ctrl+Shift+A), pa se u dijalog boksu koji se
pojavio izjasnimo koje od osobina želimo da iskopiramo na selektovani objekat, pa klik na objekat od koga
želimo da iskopiramo osobinu (ovaj objekat ne sme biti selektovan).
Osobine možemo kopirati i ako desnim tasterom odnesemo objekat þiju osobinu želimo da kopiramo
preko objekta kome želimo da dodjelimo tu osobinu, i potom u meniju koji se pojavio izaberemo koju
osobinu kopiramo.
Zaklju«avanje(fiksiranje)objekta
Ponekad je potrebno objekat fiksirati tako da on ne može da se pomjera, rotira, ukosi, kopira, obriše ili na
bilo koji naþin izmjeni.
Jedan, ili više selektovanih objekata mogu se zakljuþati klikom u meni liniji na Arrange / Lock Object.
Kasnije se selektovani objekat može otkljuþati biranjem u meni liniji Arrange / Unlock Object
Svi zakljuþani objekti se otkljuþavaju sa Arrange / Unlock All Object
18
Poglednaobjekte
Tokom rada u Corel-u ako radi sa veüim brojem kompleksnih objekata mogu se javiti periodi þekanja koji
usporavaju vaš rad. Zato možete izabrati pogled iz meni linije koji üe promjeniti samo naþin prikaza
objekata na monitoru, ali ne objekte.
Klikom mišem na View u meni liniji dobijaje se podopcije:
x Simple Wireframe (Prikazani su samo Outline-ovi objekata)
x Wireframe (Nisu prikazani ni Fill-ovi ni Outline-ovi objekata)
x Draft (Prikazani su Outline-ovi i neki Fill-ovi)
x Normal (Prikazano je sve)
x Enhanced (Daje najbolji kvalitet prikaza)
Duplikatiiklonoviobjekta
Selektovani objekat (ili objekte) možete duplicirati biranjem iz meni linije opcije Edit / Duplicate ili Ctrl+D.
Duplikat se za razliku od obiþne kopije objekta kada je pravimo opcijama Copy i Paste ne smješta u
memoriju (Clipboard). Duplicirani objekat se pojavljuje odmah na radnoj površini.
Na kom mjestu üe se duplikat pojaviti u odnosu na original podešavamo na dva naþina:
Prvi naþin - Na Property bar-u (kada je aktivan Pick tool i kada je sve deselektovano) opcijom Duplicate
Distance.
Drugi naþin - izborom u meni liniji Tools / Options (isto je Ctrl+J), Workspace/Edit, opcija Duplicate
placement and nudge. Pozitivne vrednosti postavljaju duplikat gore i desno, a negativne dole i lijevo od
originala.
Selektovani objekat (ili objekte) možemo i klonirati. Cilj kloniranja je da se neke od promjena nad
originalnim (master) objektom odmah primjenjuju i nad klonom. Selektovani objekat se klonira opcijom
Edit / Clone.
Ako se napravi bilo kakva promjena nad klonom, a da to nije uraÿeno preko originala, klon postaje
samostalan objekat, ali samo za tu osobinu.
Ako, na primjer, selektujemo neki klon i izmjenimo mu fill, on üe postati samostalan kada je fill u pitanju, a
za ostale osobine üe nastaviti da zavisi od originala. gdje üe se zadavanjem naredbe za kloniranje pojaviti
klon u odnosu na original podešava se identiþno kao za pojavu duplikata. Duplikat klona je klon originala,
jer klon klona ne postoji...
TransformationRollUp
ýesto je potrebno pomjeriti, rotirati, skalirati, promjeniti veliþinu ili ukositi objekat. Sve ovo se može uraditi
interaktivno na do sada opisane naþine.
Meÿutim, javlja se problem metriþke preciznosti ovih operacija.
Na primjer, kako pomjeriti objekat za 12,3 mm ulijevo, ili kako rotirati objekat za 18 stepeni i pritom
izmjestiti mu centar rotacije 7,7 mm na gore i 13,13 mm ulijevo, ili skalirati objekat na 75% prvobitne
veliþine, ili ukositi ga 57 stepeni, ili mu zadati dimenzije 150 mm sa 220 mm, itd...
Precizno obavljanje ovih operacija vršimo pomoüu Transform Roll Up-a. Dobijamo ga kada u meni liniji
izaberemo Arrange / Transformation:
Primjer za vježbu:
Napraviti formular dimenzija 220 (v) sa 150 (h) milimetara. Od lijeve ivice formulara prva vertikalna linija
je udaljena 40 mm, druga od prve 30 mm, treüa od druge 10 mm, þetvrta od treüe 10 mm i tako dalje sve do
desne ivice formulara. Od gornje ivice formulara prva horizontalna linija udaljena je 50 mm, druga od prve
70 mm, treüa od druge 10 mm, þetvrta od treüe 10 mm i tako dalje sve do donje ivice formulara.
19
Poravnananje(ljepljenje)objekatapomo©ulinijavodiljaǦguidelines
Objekte možemo pomjerati duž linija vodilja.
Postoje tri tipa linija vodilja: horizontalne, vertikalne ili ukošene (slanted). Linije vodilje možemo
postavljati interaktivno pomoüu Rulera.
Kliknemo na na horizontalni (ili vertikalni) linijar i izvuþemo liniju na radnu porvšinu.
Interaktivno postavljanje vodilja omoguüava brz rad sa postavljanjem, pomjeranjem i brisanjem vodilja, ali
ako je potrebno precizno postavljanje lirrija vodilja koristi se Guidelines Setup.
Dobijamo ga klikom na View /Guidelines setup ili sa dva brza klika po postojeüoj vodilji.
Za preciznost prilikom pomjeranja objekata duž linija vodilja (“ljepljenje”) kliknite na View / Snap To
Guidelines.
Ako je “ljepljenje” ukljuþeno taþka za koju uhvatite objekat, da bi ste ga premjestili, üe se “lijepiti” za linije
posotojeüe linije vodilje.
Razlikujete li grid i guidelines?
Me¯usobnonavo¯enjeobjekata
Pored linija vodilja postoji i moguünost da objekti jedni drugima budu vodiþi.
Ako ukljuþite iz meni linije opciju Layout / Snap to objects Naime prilikom premeštanja objekta Pick toolom taþka za koju smo “uhvatili” objekat koji premeštamo üe se ‘‘lijepiti” za jednu od osam taþaka drugog
objekta.
20
Kako ub
baciti jedaan ili više objekata kao ispun
njenje drugog -Pow
werClip
Pomoüu Poower clip-a moguüe je ubaciti jedaan ili više objekata
o
kao ispunjenj e drugog i tada jedan
objekat poostaje sadržaaj (Contents)) drugog objjekta (Contaainer).
Potrebno jee da selektujeemo objekat (ili objekte) koji üe biti sadržaj, kliknemo mišem
m u meni linij
iji na Effects
/ PowerClipp / Place Inside Containeeri kada se p ojavi velika crna strelicaa kliknemo nna objekat ko
oji želimo daa
bude kontejjner.
bitmapa(obj
bjekt) i krug(k
(kontejner)
bitmapa ub
baþena u kruug pomoüu Power Clipa
Ili kraüe, odvuþemo obj
bjekat (ili objjekte) koji üee biti sadržajj i desnim taasterom ih oddnesemo na objekat koji
üe biti konttejner i u menniju koji se pojavljuje
p
kliiknemo na op
pciju PowerC
Clip Inside
Ako naknaadno želimo da editujemo
o sadržaj kliiknuüemo mišem u menii liniji na Efffects / PoweerClip / Editt
Contents. K
Kada završim
mo editovan
nje sadržaja potrebno je da kliknem
mo mišem u meni liniji na Effects /
PowerClip / Finish Editting This Lev
vel.
Moguüe je sadržaj trajnno izbaciti izz selektovanoog kontejnerra ako klikneemo mišem u meni liniji na Effects /
PowerClip / Extract Coontents Ova opcija
o
je, u sttvari, suprotn
na opciji Placce Inside Coontainer.
Opcije za rrad sa Poweer Clip objeektom dobijaaju se i desn
nim klikom na selektovvani PoweCllip objekat i
biranjem žeeljene opcije u meniju ko
oji se pojavljuuje.
Jedna od oovih opcija je je i Lock Contents To PowerC
Clip koja detterminiše daa li üe se pomjeranjem
p
m
PowerClip objekta pom
merati i njego
ov sadržaj.
Kombino
ovanje,prresjek,sje
e«enjeisttapanjeob
bjekata
Kombinova
anje(Combin
ne)
Dva selektoovana objekkta kombinujemo klikom
m mišem u meni
m
liniji na Arrange / Combine illi klikom naa
dugmence C
Combine na Property barr-u.
Novonastalli objekat doobija Fill i Outline
O
zadnnjeg selektov
vanog objek
kta (ako ste selekciju vrršili pomoüuu
tastera Shift
ft) ili objektaa koji je zadnj
nji (ako ste seelekciju vršilli razvlaþenjeem selekcionnog pravougaaonika).
Ako su se pprije kombinoovanja selek
ktovani objekkti djelimiþno
o preklapali na
n tom mjesttu novonastaali objekat je
šupalj. Akko se objekkti prije kom
mbinovanja nisu preklaapali onda postaju jeddan objekat. U sluþajuu
kombinovannja više objjekata na mjestima
m
gdjee
se prijee kombinovaanja preklappao paran brroj objekataa
novonastalii objekat je šupalj.
Presjek(Intersection)
Presjek dvaa selektovanaa objekta dob
bijamo klikom
m mišem u meni
m liniji naa Arrange / SShaping / Inteersection.
U Roll up-uu koji se poj
ojavljuje klik
knemo na duugmence Inteersected With i potom vvelikom crno
om strelicom
m
kliknemo nna jedan od selektovanih
s
h objekata. N
Novonastali objekat
o
je naastao na mjeestu gdje su
s se objektii
preklapali i dobio je Fill i Outline ob
bjekta koji sm
mo kliknuli velikom
v
crno
om strelicom
m.
21
Sje«enje(Trim)
Sjeþenje selektovanih objekata vršimo klikom mišem u meni liniji na Arrange / Shaping / Trim.
U Roll up-u koji se pojavljuje kliknemo na dugmence Trim i potom velikom crnom strelicom kliknemo na
objekat koji želimo da isjeþemo. Novonastali objekat može biti i jedinstvo više razdvojenih delova. Te
razdvojene delove možemo razdvojiti sa Arrange / Break Apart ili Ctrl K.
Stapanje(Weld)
Stapanje selektovanih objekata vršimo klikom mišem u meni liniji na Arrange / Shaping / Weld.
U Roll up-u koji se pojavljuje kliknemo na dugmence Weld To i potom velikom crnom strelicom kliknemo
na objekat þiji Fill i Outline želimo za novonastali objekat.
Primjer :Crtanje pomoüu stapanja objekata
Upotrebom komande Weld nacrtati drvo.
Prvo üemo nacrtati krošnju spajanjem krugova (slike 1 i 2).
Zatim crtamo stablo spajanjem pravougaonika (slike 3 i 4).
Slika 1
Slika 2
Slika 3
Slika 4
22
Simboli
Corel Draw
w poseduje bogatu bibliotteku simbolaa. To su interresantni i ko
orisni gotovi objekti kojee ne moramo
sami kreiratti.
Symbols Rooll dobijamoo iz Text men
nija, ili klikom
m mišem u Property
P
bar--u na ikonicuu, ili Ctrl+Fl1 .
Postoji višee skupova sim
mbola od kojjih je naroþitto interesantaan Windings.
Željeni sim
mbol dobijam
mo na radno
oj površini klikom i zadržavanjem
m lijevog tasstera miša na
n simbolu,
odnešenjem
m na radnu poovršinu i otpuštanjem lijeevog tastera miša.
Kreiranjesimbola
Selektujemoo objekat koj
oji želimo za simbol i izabberemo iz meeni linije Too
ols / Create/SSymbol.
Izaberemo sskup simbolaa u koji želim
mo da ubacim
mo novi simb
bol i kliknem
mo na OK.
Važno je zznati da novii simbol ne možemo ubbaciti u nekii od skupovaa simbola kooje smo dob
bili prilikom
m
instalacije C
Corel Draw-aa.
Efekti
23
Perspektiva
a
Selektovanoom objektu možemo
m
dod
djeliti perspekktivu klikom
m mišem u meni liniji na E
Effects/Add Perspective
Na primjer,, možemo doobiti efekat objekta
o
koji sse približavaa ili udaljava ili objekta kkog posmatraamo odozgo,
odozdo ili ssa strane.
InteractiveEnvelopeTo
ool
Pomoüu Ennvelope-a sellektovani objjekat možem
mo transformiisati ili oblikovati u odreÿÿene gotove oblike.
Dobijamo gga klikom i držanjem miišem na jedaan od interak
ktivnih alata Corel-a i i kklikom na ik
konicu ovogg
alatau menii liniji na Efffects / Envelo
ope Roll up iili Ctrl+F7.
KopiranjeE
EnvelopǦailiperspektive
Selektovanoom objektu moguüe je dodjeliti
d
Envvelop ili perrspektivu nek
kog drugog objekta. Pottrebno je daa
kliknemo m
mišem u meeni liniji na Effects / Coopy Effect / Envelope from
f
(ili Perrspective fro
om) i potom
m
kliknemo na objekat þiji Envelope (ili perspektivvu) želimo da
d primenimo
o nad selektoovanim objek
ktom.
InteractiveDropShado
owTool
Ovaj alat tooolbox-a korristi se za do
odjeljivanje ssenke selekttovanom objeektu. Potrebnno je kliknu
uti mišem naa
objekat ili vvan njega, zaadržati lijevi taster miša ppritisnut, pov
vuüi u nekom
m pravcu, i ottpustiti lijevii taster miša.
Ovaj efeaktt daje utisak postojanja trreüe dimenzij
ije...
InteractiveBlendTool
U Corel-u jje moguüe postepeno
p
traansformisati jedan objek
kat u drugi. Prvo
P
je potreebno da kreiiramo prvi i
drugi. Po toom da izabereemo Interactive Blend Toool iz toolbox-a.
UP
Property bar--u se pojavlju
uju opcije zaa rad sa ovim
m alatom.
Efekat blen
nde izmeÿu dva objekta se dobija kliikom i zadržavanjem lijevog tastera m
miša na poþeetni objekat i
odvlaþenjem
m na krajnji objekat, posllije þega se ootpušta lijevii taster miša.
Poslije blenndiranja nasttaje komplek
kasan objekaat koji naziv
vamo blenda
a grupa (Bleend group). Sastoji se izz
poþetnog i kkrajnjeg objeekta koji su kontrolni
k
objjekti, meÿuobjekata (koraaka) i eventuualno staze. Ovaj
O objekatt
razdvajamoo na poþetni, krajnji i grup
pu koraka kllikom mišem
m u meni linijji na Arrangee / Separate.
Blendu razddvajamo na pojedinaþne
p
objekte sa U
Ungroup.
Anaaliziraj i reallizuj primjer
24
InteractiveContureTool
Pomoüu Intteractive Conntour tool-a moguüe
m
je sttvoriti koncen
ntriþne oblik
ke, elipse, praavougaonikee, ili neke
linije objekkata u sliþne smanjene
s
ili uveüane obj ekte.
Potrebno jee da selektujeem objekat od koga poþinnjemo i klikn
nemo na Interactive Contture Tool kojji se nalazi u
toolbox-u. N
Na Propery bar-u
b
se pojaavljuju opcijee vezane za ovaj
o alat.
Opcije na P
Property bar-u kada je Co
ontour tool akktivan:
Koncentriþnni oblici üe se
s pojavljiti do
d centra poþþetnog objek
kta.
Koncentriþnni oblici üe se
s pojavljiti sve
s do centraa poþetnog ob
bjekta, to je jest
j ka unutrra.
Koncentriþnni oblici üe se
s pojavljiti od
o centra poþþetnog objek
kta, to je jest ka spolja.
Podešavanje broja konccentriþnih oblika.
Podešavanje razmaka izzmeÿu objekata.
Podešavanje smera trannsformacije boja.
b
Boja outlinee-a poslednjeeg objekta.
Boja fill-a pposlednjeg objekta.
Poslije klikka na dugmennce Apply naastaje komplleksan objekat koji naziv
vamo kontur grupa (Conttour Group).
Sastoji se iiz poþetnog objekta i slliþnih (manj ih ili veüih)). Ovaj objeekat razdvajaamo na poþeetni i sliþne
klikom mišem u meni liiniji na Arran
nge / Separatte.
Sliþne objekkte razdvajam
mo na pojedinaþne objekkte sa Ungrou
up.
25
Anliziraj i rrealizuj a) i b)
b opcije ilusttrovane ispo d
b))
a)
a
InteractiveExtrudeToo
ol
Ekstrudiranj
nje objekta daaje treüu dim
menziju objekktu. Potrebno
o je da selekttujemo objekkat koji želim
mo da
postane troddimenzionalaan, kliknemo
o na Interactiive Extrude Tool.
T
Klikenmo i zadržim
mo lijevi taster miša na
objekat kom
me želimo daa dodamo 3D
D dodatak i oddvuþemo, po
otom otpustim
mo lijevi tastter miša. Pojavljuju se
na Propertyy bar-u opcijee za rad sa ov
vim alatom:
Opcije na P
Property bar-uu:
x
poddešavanje tipa transformaacije objekta u trodimenzzioalni objekaat podešavannje dubine
transformaacije;
x
poddešavanje relaativnog polo
ožaja težišne taþke; veziv
vanje težišne taþke;
x
izraažavanje poziicije težišne taþke relativvno u odnosu
u na lejnire;
x
izraažavanje poziicije težišne taþke relaticcno u odnosu
u na centar ob
bjekta;
x
rotaacija trodimeenzionalnog objekta;
o
x
ukiddanje rotacijee;
x
bojaa trodimenzionalnog dod
datka;
x
troddimenzionalnno sjeþenje iv
vica objekta;;
x
troddimenzionalnno osvetljenje objekta;
Korišüenjem
m ovog efekkta dobijamo 3D objekat (Extrude Grroup) koji se sastoji od kkontrolnog i 3D
3 dodatka.
Komandom
m Arrange / Separate
S
razd
dvajamo ga nna poþetni objekat
o
i 3D dodatak (kojji kasnije razzdvajamo sa
Ungroup).
Efekatso«iv
vaǦLensRolllup
Lens Roll uup simulira efekte više vrrsta soþiva.
Dobijamo gga komandom
m Effects / Lens
L
ili Ctrl+
+F3.
Wireframee
Kroz Wirefr
frame soþivo svi Outline-ovi i Fill-ovii objekata ko
oje gledamo mogu
biti odreÿenne boje, što podešavamo
p
u opcijama O
Outline i Filll.
Transparen
ncy
Soþivo možže biti transparentno (prop
pustljivo). Sttepen propusstljivosti mjeenjate
opcijom Raate, a boju oppcijom Color.
Opcijom Frrozen i klikoom na Apply dio objekta kkoji gledamo
o kroz soþivo
o üe
se dupliciraati na soþivo: Novonastalo
o soþivo (Froozen Lens Group)
G
je grup
pa
duplikata i ssoþiva.
Opcijom Viiewpoint mijjenja se ugao
o pod kojim ggledamo kro
oz soþivo.
26
Ako opcija Viewpoint nije ukljuþena objekat gledamo kroz soþivo odozgo pod uglom od 90 stepeni.
Ugao pogleda kroz soþivo na objekat mijenjamo ukljuþivanjem ove opcije klikom na Edit i pomjeranjem
znaka X.
Ukljuþivanjem opcije Remove Face soþivo postaje providno na mjestima gdje gledajuüi kroz soþivo ne
vidimo objekte.
Brighten
Soþivo namenjeno za posvetljavanje objekata koji su ispod soþiva.
Opcijom Rate mijenja se stepen posetljavanja.
Opcije Frozen, View Point i Remove Face imaju isto znaþenje kao kod transparentnog soþiva.
Magnify
Soþivo može biti i lupa (Magnify). Potrebno je izaberete opciju Magnify.
Opcijom Amaunt reguliše se stepen uveüanja, a opcija Frozen i Viewpoint su analogne istim opcijama kod
transparentnih soþiva.
Opcije Frozen, Viewpoint i Remove Face analogne su istim opcijama kod transparentnog soþiva.
Tinted Grayscale
Ovo soþivo mijenja boje objekta koji gledamo kroz soþivo u njihove jednobojne (npr. crne ili crvene ili
plave ...) ekvivalente. Boja soþiva (opcija Color) postaje najtamnija boja od svih boja objekata koje gledamo
kroz soþivo. Sve ostale boje postaju svetlije senke ove boje. Ovim efektom možemo napraviti soþivo koje
objekte u boji vidi kao crno-bele ako izaberemo crnu boju. Opcije Frozen, Viewpoint i Remove Face
analogne su istim opcijama kod transparentnog soþiva.
Invert
Kroz ovo soþivo kada gledamo objekte dobijamo inverzne boje.
Na primjer crna postaje bela, žuta postaje plava, zelena roze, itd. Inverzne boje su boje koje se nalaze
suprotno jedna od druge na toþku boja (to jest simetriþne su u donosu na centar tog toþka).
Opcije Frozen, Viewpoint i Remove Face analogne su istim opcijama kod transparentnog soþiva.
Fish Eye
Ovim soþivom dobijamo efekat pogleda ribljeg oka. Opcijom Rate mijenjamo stepen deformacije pogleda
kroz soþivo. Ovaj parametar može imati vrednost od -1000 do 1000. Opcije Frozen i Viewpoint su identiþne
kao kod transparentnog soþiva.
InteractiveTransparencyTool
Ovaj alat toolbox-a namenjen je za dodjeljivanje transparentnog fountain fill-a. Dovoljno je kliknuti na
objekat, zadržati lijevi taster miša pritisnut, povuüi u nekom pravcu, pa otpustiti lijevi taster miša. Ovaj fill
se može ukloniti se sa slektovanog objekta klikom na dugme Remove na Property bar-u. Ovaj fill se može
saþuvati u objektu korišüenjem dugmeta Freeze.
Writingtools
U Corel Draw-u postoje alati za pisanje (Writing tools) kao u mnogim tekst procesorima. Postoje þetiri alata
koje dobijamo odabirom iz meni linije Text / Writing tools.
To su:
Spell check za ispravljanje grešaka u spelovanju enegleskog jezika (dobijamo ga i sa Ctrl+F12)
Grammar check za ispravljanje gramatiþkih grešaka u kucanju engleskog jezika
Thesaurus za nalaženje sinonima i izdavanje definicija za pojedine reþi engleskog jezika (reþnik)
Type Assyst za pomoü u kucanju kao što je ispravljanje najþešüih grešaka u kucanju na engleskom jeziku,
za ispravljanje poþetnog velikog slova u reþenici, za ispravku sluþajne upotrebe Caps Lock tastera, itd.
Za srpsko govorno podruþje korisna je prva pomenuta opcija jer možemo ubaciti mnogo naših reþi ili
skraüenica.
Type Assyst dobijamo i ako iz meni linije izaberemo Tools / Options i izaberemo opciju Workspace / Text /
Type Asyst.
27
Radsate
ekstom
Corel Draw
w poseduje dvva moda radaa sa tekstom - Artistic tex
xt i Paragrpaah text.
Artistic texxt (umetniþkki; ukrasni) koristimo zza kraüe zap
pise i ako želimo da naad istim izv
vršimo veüe
transformaccije.
Paragraph ttext Corel Drraw-a koristimo za duže zzapise, odno
osno Corel Draw ima malli tekst proceesor u sebi.
Fill i outlinne, skaliranjee, rotiranje i ostale ranijee pomenute transformacije tekst objeekata vršimo
o kao i kod
objekata grrafike.
Podešavanja objekata teekstualnog tipa (Artistic iili Paragraph
h) radimo pom
moüu Properrty bar-a.
Artisticttext–ukra
asniteksttǦ
Da bi ste krreirali neki objekat
o
koji je Artistic texxt tipa potreb
bno je da klik
knete mišem
m na ikonicu Text Tool-a
u toolbox-uu, kliknete mišem
m
na radn
noj površini na mjestu gd
dje želite da poþne ispiss vašeg tekstta i otkucate
šta želite.
Selektovanii tekst možemo naknadn
no editovati aako iz meni linije izaberremo Text / Edit Text ilii pritisnemo
Ctrl+Shift+
+T. Editovanj
nje je moguüüe i neposreddno na radno
oj površini ako
a je ukljuþþena opcija Edit
E text on
screen do kkoje dolazimoo pomoüu meeni linije sa T
Tools / Optio
ons / jeziþak Text.
Formatiranjje teksta radiimo pomoüu meni linije: Text / Form
mat text ili Ctrrl+T:
Pomoüu jezziþka Font podešavamo
o: font, veliiþinu fonta (size), stil (style), poddvuþenost (u
underline),
prevuþenostt (strikethru), nadvuþenost (overscoore), prebaciivanje u vellika slova (U
Uppercase) i poziciju
(placement)).
Pomoüu jezziþaka Spacee i Align pod
dešavamo razzmak izmeÿu
u slova u reþþi (Characterr), razmak izzmeÿu reþi
(Word), razzmak izmeÿuu redova pasu
usa (Line) i rravnanje tekssta (Aligmen
nt)
Poravnanje
etekstauzsttazu
Tekst se moože ispisati i duž neke staaze (objekta ili linije).
Potrebno dda je da kreiirate željeni tekst i
objekat uz koji üe tekstt biti ispisan (stazu,
potom da ih oba seleektujete i izz meni
linije izaberrete Text/Fitt Text To Pa
ath.
Po aktiviraanju ove oppcije pojavljjuju se
podopcije nna Propery baar-u.
28
OstaletransformacijeArtistictextǦa
Pomoüu Shape tool-a slova jednog objekta se mogu premeštati meÿusobno nezavisno. Da bi izmjenili fill ili
outline jednog slova ili ga premjestili potrebno je da ga selektujemo. To þinimo klikom na kvadratiü pored
željenog slova. Više slova selektujemo držanjem tastera Shift i kliktanjem na željena slova. Ako tekst
konvertujemo u krivu slova u objekat možemo transformisati pomoüu opcija Shape tool-a sa Propery bar-a.
Suštinska razlika izmeÿu ove dve vrste teksta je u tome što transformacijama (skaliranje, krivljenje, rotacija...)
ukrasnog teksta menjamo i oblik slova, dok transformacijama obiþnog teksta menjamo samo njegov položaj i
raspored unutar crteža.
ParagraphText–obi«nitekstǦ
Paragraph Text Corel Draw-a simulira rad tekst procesora. Paragraph Text objekat kreiramo ovako: iz
Toolbox- a izaberemo ikonicu Text tool-a, na radnoj površini razvuþemo jedan ram željene veliþine i
otkucamo šta želimo.
Editovanje Paragraph text-a
Editovaje Paragraph teksta je isto kao i editovanje Artistic text-a. Selektovani tekst možemo naknadno
editovati ako iz meni linije izaberemo Text / Edit Text ili Ctrl+Shift+T. Editovanje je moguüe i neposredno
na radnoj površini ako je ukljuþena opcija Edit text on screen do koje dolazimo pomoüu meni linije sa Tools
/ Options / jeziþak Text.
Formatiranje Paragraph text-a
Formatiranje teksta radimo pomoüu meni linije: Text / Format text ili Ctrl+T. Za razliku od Artistic text-a
gdje su postojala samo tri jeziþka Font, Align i Space, ovde postoje i jeziþci Tabs, Frames and Coloumns i
Effects.
Jeziþak Align služi i za uvlaþenje pasusa. Pasuse uvlaþimo upisujuüi željene vrednosti u First line (za
uvlaþenje prvog reda), Left (za uvlaþenje ostalih redova) i Right (za uvlaþenje pasusa u odnosu na desnu
marginu).
Jeziþak Space pored ranije pomenutih opcija obuhvata i opcije za umetanje razmaka prije (Before
paragraph) i poslije (After paragraph) paragrafa, kao i opcija dozvole upotrebe hifenacije (Use automatic
hyphenation). Hifenacija je rastavljanje reþi. Dugmence Hyphenation Settings je za podešavanje naþina
hifenacije.
Jeziþak Tabs je za podešavanje tabulatora. S leve strane je dat spisak postojeüih tabulatora. Novi tabulator
kreiramo dugmencetom New, postojeüi brišemo dugmencetom Delete, a sve postojeüe tabulatore brišemo
dugmencetom Delete All. Za izmjenu postojeüeg tabulatora potrebno je kliknuti u spisak tabulatora na
mjesto gdje želimo da promjenimo neki parametar.
Jeziþak Frames and Coloumns je za regulisanje širine rama i podešavanje broja, širine i razmaka izmeÿu
kolona. Broj kolona regulišemo u opciji Number of columns. U pravougaoniku Column width and gutter
birate koju kolonu setujete (Column #), njenu širinu (Width) i razmak desno od nje do sledeüe kolone
(Gutter). Ako je ukljuþena opcija Equal column width kolone üe biti jednakih širina i razmak meÿu
kolonama biüe jednak. Opcijom Vertical justification podešavamo vertikalno ravnanje teksta - da li üe tekst
biti uz gornju ivicu rama (Top), donju ivicu rama (Bottom), centar (Center), ili uz gornju i donju ivicu rama
(Full). Ako je ukljuþena opcija Maintain current frame width širina rama selektovanog teksta ne može se
mjenjati, to jest širine kolona i razmaka meÿu njima mora üe da se uklapaju u fiksnu širinu rama. Supotno
tome, ako je ukljuþena opcija Automatically adjust frame width širina rama üe se prilagoÿavati širini kolona i
širini razmaka meÿu njima.
Jeziþak Effects je za podešavanje nabrajanja teksta specijalnim simblom (Bullet) ili otpoþinjanje pasusa prvi
velikim slovom kao u knjigama i þasopisima (Drop cap).
29
Koriš©enjetekstboksova
Ukoliko želimo da nam tekst bude „razbijen“ na
više text boxova, napravimo novi text box i
kliknemo na bijeli kvadratiü na dnu text boxa, te
na novi text box...
Time smo mu samo zadali „link“, da se text
nastavi u novom text boxu..
Tekst možemo ubacivati klikom na alat Text tool,
no meÿutim, javlja nam se problem jer sve ide u
jednom redu i za svaki red moramo stisnuti Enter...
To je ok, ako imamo samo nešto kratko..
Ka d želimo napisati nešto duži tekst, þlanak ili
bilo što, to nije dovoljno...
Kliknemo na Text tool
i kad se pojavi pravougao
odvuþemo ga gdje želimo da naš tekst bude...
.. možemo mu odrediti veliþinu i ugao pod kojim üe
biti...
U sluþaju da želite pisati tekst u kolonama...
Kliknete na Text... Columns...
i otvara vam se prozor sa opcijama
30
Grafi«kiitekstuallnistilovi
Ako u raduu þesto koriistimo objek
kte odreÿenihh karakteristtika kao što su font, veeliþina slova, ukošenost,
zamašüenosst, podvuþennost, fill i outline
o
možžemo saþuvaati ove osob
bine objekta kao stil (teekstualni ili
grafiþki) i kkasnije svaki put po potreebi nekom obbjektu dodjelliti ovaj stil.
Kreiranje sstila
Kako od želljenog objekkta kreiramo stil?
Klik
knemo desnim
m tasterom m
miša po objek
ktu
izabeeremo Styless / Save stylee properties.
Poto
om u meniju koji se pojavvio otkucamo
o naziv stila
koji kreiramo i izzjasnimo se kkoje osobinee ovog
objek
kta želimo da ima naš stiil.
Postoje dvije osn
novne osobinne – fill i outlline (koji se
mogu dijeliti na podosobine)
p
.
Zatim
m kliknemo na OK.
Postoje dva naþþina za doddjeljivanje sttila objektu..
Prvii naþin - kliiknemo desnnim tasterom
m na objekatt
izabeeremo Styless / Apply i kkliknemo naa željeni stil..
Ako nema željen
nog stila potrrebno je da kliknemo
k
naa
More styles.
Drugi naþin - otvaramo iiz meni lin
nije Tools /
Grap
phic And Teext Styles m
manager ili sa Ctrl+F5..
Ako je objekatt kome želiimo dodjeliiti neki still
selek
ktovan dovo
oljno je dvaa puta brzo kliknuti poo
ikon
nici tog stila.
Stil možemo dod
djeliti objekttu i tako što üemo
ü
odneti
ikon
nicu stila iz Styles manageer-a na objek
kat.
Dodjeljivan
nje stila objeektu
Brisanje i p
preimenovan
nje stila
Brisanje i preimenovanjje stila vršim
mo klikom naa trougliü koji pokazuje udesno
u
u Stylles manager--u i biranjem
m
opcije Delette ili Renamee.
Editovanjee postojeüeg stila
Editovanje postojeüeg stila postižeemo klikom
m na trougliüü koji pokaazuje udesnoo u Styles manager-u
m
i
biranjem oppcije Propertiies. Kada izm
mjenimo paraametre koje želimo potreebno je da kliiknemo na OK.
O
31
Layerma
anager
Svi objekti koje kreiram
mo automatsski se smješttaju jedan prreko drugog na radnu poovršinu i to na Layer 1.
Meÿutim m
moguüe je radditi i sa više Layer-a
L
(slojjeva).
Za rad sa viiše slojeva kooristimo Objject managerr.
Dobijamo gga biranjem iz
i meni linijee Tools / Objject Managerr
Klikom dessnim tasterom
m miša po neekom od Layyera dobijaju se opcije za rad sa layerr-ima.
Neke od oppcija se dobijaju u klikom
m lijevim tastterom miša na
n trougliü ko
oji pokazuje uudesno.
Ovo najznaaþajnijih:
x New
w Layer (um
metanje novo
og sloja);
x Dellete Layer (bbrisanje slojaa);
x Moove To Layeer (premještaanje selektovaanih objekatta na drugi sloj);
x Cop
py To Layerr (kopiranje selektovanihh objekata naa drugi sloj);
x Shoow (Hide) Object
O
Propeerties (da li üüe se videti illi ne osobinee objekata);
x Ediit Across Laayers (ukljuþþivanjem ovee opcije mog
guü je rad saa više slojevaa, a ne samo sa aktivnim
m
što je slucaj kadda je ova opccija iskljucenna);
Slojevi su u spisku Layyer managerr-a ispisani oodozgo na dole
d
što znaþþi da su tim
m redosljedom
m aranžiranii
meÿusobnoo - prvi sa spiiska je skroz napred, a zaadnji sa spisk
ka skroz pozaadi.
Redosljed sslojeva se miijenja jednosstavno. Potreebno je kliknuti i zadržatii lijevi tasterr miša na slojju u spisku i
odneti ga isspod (za pom
mjeranje pozaadi) ili (iznadd za pomjeraanje napred).
Opcije Redosljeda objekkata na sloju
u (u meni liniiji Arrange / Order) važe samo u okviiru jednog slloja.
32
Praktiþan rrad sa layerrima
Svaka strannica može im
mati þitav niz layer-a..
1. Novvi layer doddajete klikom
m na trokutiü gore
dessno...
2.
3.
i izaberete neew Layer...
4.
4
Unutar svakkog layer-a vidite sve što ste nacrtaali ili
umetnuli .... Svakom odd tih objekatta, možete zzadati
ime koje žeelite radi lakššeg snalaženjja...
Kliknete deesnom tasterrom miša naa objekt, gruupu...
izaberete R
Rename...
i zad
date ime...
5.
Postoji moguün
nost ukljuþiivanja ili iskljuþivanja
i
a
pojedinih funkcijja na layer-im
ma...
Pa taako možete iskljuþiti viddljivost (oko
o) pojedinogg
layerra, printanje,, samo ovdjee morate prip
paziti, jer se
u stvari printa sve, osim oonog gdje je
j ta opcijaa
isklju
uþena, te opciju rada (olovka) naa pojedinom
m
layerr-u...
__________
__
33
__
_________
__________________
________
___________
C
Corel
je daleko više od ovdje prikaazanog, ali nadam
m se da je ovo do
ovoljno za poþetakk.
____________________________
_____________________________
______________
_______________
_______________
_
Priruþnik jee korišüen kaao pomoüni materijal
m
za ppredavanja Raþunarstvo
o i informatikka I razred
Gimnazija, BL-2011/122
Mirosllav Mihaljišinn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 326 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content