ενημερωτικο εντυπο τμηματος

ΤΕΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
Ε∆ΡΑ ∆Ι∆ΥΜΟΤΕΙΧΟ
-1-
Η ενηµέρωση των φοιτητών γίνεται από τη Γραµµατεία και από τους πίνακες ανακοινώσεων
που βρίσκονται στο διάδροµο της σχολής τους οποίους πρέπει να ελέγχετε καθηµερινά. Επίσης από
την Ιστοσελίδα του ΤΕΙ http://www.teikav.edu.gr/teikav/ και την Ιστοσελίδα του Τµήµατος
http://nursing.teikav.edu.gr/ τις οποίες καλείστε να επισκέπτεστε σε τακτά χρονικά διαστήµατα.
Η Γραµµατεία του Τµήµατος είναι ανοιχτή για την εξυπηρέτησή
σας από ∆ευτέρα έως Παρασκευή 10:00 – 12:00
Προϊστάµενος του Τµήµατος ∆ρ. ∆ηµητριάδης Ευστάθιος
Τηλ. 2510462304
Υπεύθυνες Γραµµατείας
κα Λελιάτσιου Ελένη & κα Νικολάου Αθανασία
∆/νση: Β. Γεωργίου 3 - ΤΚ 68300 - ∆ιδυµότειχο
Τηλ.: 2553025111 - 2553025063
Φαξ: 2553025112
ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΕΣ
Ο Προϊστάµενος και η Γραµµατεία του Τµήµατος
σας καλωσορίζουν
καλωσορίζουν στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας,
Τµήµα Νοσηλευτικής ∆ιδυµοτείχου και σας εύχονται καλές σπουδές
Θερµά Συγχαρητήρια για την επιτυχία σας!!!!!
Μετά το πέρας της προθεσµίας εγγραφών σας στο Τµήµα, θα κληθείτε να παραλάβετε τον
λογαριασµό χρήστη (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) και Κωδικούς Πρόσβασης, οι οποίοι
ισχύουν για όλη τη διάρκεια της φοίτησής σας και µε τους οποίους θα µπορείτε:
1. Να προχωρήσετε στην έκδοση Ακαδηµαϊκής Ταυτότητας µέσω ηλεκτρονικού
συστήµατος στη διεύθυνση: https://academicid.minedu.gov.gr
2. Να προχωρήσετε στην επιλογή των συγγραµµάτων του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών µέσω
ηλεκτρονικού συστήµατος στη διεύθυνση: http://eudoxus.gr/ ή www.eudoxus.gr.
Οι κωδικοί πρόσβασης δίνονται από την Γραµµατεία του Τµήµατος:
* στον ίδιο τον σπουδαστή µε την επίδειξη της αστυνοµικής του ταυτότητας ή την βεβαίωση
έγγραφης.
* µε απλή εξουσιοδότηση σε τρίτο άτοµο µε θεωρηµένο το γνήσιο της υπογραφής µε την
επίδειξη της αστυνοµικής ταυτότητας στην οποία θα πρέπει να αναγράφονται πλήρες όλα τα
στοιχεία όπως ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο, αρ. ταυτότητας, ηµερ. έκδοσης, εκδ. αρχή κ.α και το
εξής κείµενο: εξουσιοδοτώ …… να παραλάβει τον λογαριασµό χρήστη ( όνοµα χρήστη & κωδικό
-2-
πρόσβασης) για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραµµατείας από το ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης - Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και Πρόνοιας – Τµήµα Νοσηλευτικής.
* µε αποστολή ταχυδροµικός συστηµένα ή µε currier, Υπεύθυνης ∆ήλωσης µε θεωρηµένο
το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα πρέπει να αναγράφετε:
επιθυµώ να µου αποστείλετε τον λογαριασµό χρήστη (όνοµα χρήστη & κωδικό πρόσβασης) για τις
ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Γραµµατείας (έκδοση ακαδηµαϊκής ταυτότητα, δήλωση συγγραµµάτων
eudoxus) µε δική µου χρέωση µε την ……………… currier και µε δική µου ευθύνη για τυχόν απώλεια στην
παρακάτω διεύθυνση:…………………………..
Πρόγραµµα Εύδοξος
Η επιλογή των συγγραµµάτων είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και εάν δεν ολοκληρωθεί η
διαδικασία µέσα στις προθεσµίες
που ορίζονται από το Πρόγραµµα
Εύδοξος χάνεται το δικαίωµα
στα συγγράµµατα του εξαµήνου.
Σε κάθε εξάµηνο υπάρχει
συγκεκριµένος µέγιστος αριθµός
συγγραµµάτων που µπορείτε να
επιλέξετε. Μεγάλη Προσοχή!!! Τα
συγγράµµατα που επιλέγετε κάθε
φορά, θα πρέπει να αντιστοιχούν
απόλυτα µε τα µαθήµατα που
δηλώνετε, αλλιώς θα κληθείτε να
επιστρέψετε τα βιβλία, καθώς
γίνεται διασταύρωση µεταξύ των
µαθηµάτων που δηλώνονται και
των
συγγραµµάτων
που
επιλέγονται.
Η επιλογή των συγγραµµάτων του εκάστοτε εξαµήνου σπουδών γίνεται µέσω ηλεκτρονικού
συστήµατος στη διεύθυνση: http://eudoxus.gr/ ή www.eudoxus.gr.
∆ηλώσεις µαθηµάτων – Ανανέωση εγγραφών
Οι φοιτητές γράφονται στη σχολή στην αρχή κάθε
εξαµήνου σε ηµεροµηνίες που ορίζονται από τη
Σύγκλητο του ΤΕΙ και ανανεώνουν εγγραφή δηλώνουν τα µαθήµατα που επιλέγουν . Αν δεν
εγγραφούν για δύο συνεχόµενα εξάµηνα,
διαγράφονται αυτοδικαίως από τη σχολή.
Υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρχή κάθε
εξαµήνου
∆ΗΛΩΣΗ
ΜΑΘΗΜΑΤΩΝΑΝΑΝΕΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ και να προχωρήσουν
σε
ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, για
τα
µαθήµατα εκείνα τα οποία προτίθενται να
παρακολουθήσουν κατά το συγκεκριµένο εξάµηνο και στα οποία και µόνο θα έχουν το δικαίωµα
να εξεταστούν τόσο κατά την αντίστοιχη εξεταστική περίοδο του εξαµήνου (Ιανουάριο Φεβρουαρίου για το Χειµερινό Εξάµηνο και Ιουνίου για το Εαρινό), όσο και κατά την επαναληπτική
περίοδο του Σεπτεµβρίου ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ ΑΚΑ∆.ΕΤΟΥΣ.
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ να κάνετε δηλώσεις µαθηµάτων και να δηλώνετε σε κάθε εξάµηνο, όλα τα
µαθήµατα στα οποία επιθυµείτε να εξεταστείτε (δηλώνετε ακόµη και αυτά που είχατε δηλώσει στο
παρελθόν κοπήκατε και θέλετε να τα επαναλάβετε)
“βαθµολογία σε µάθηµα το οποίο δεν έχει δηλωθεί ακυρώνεται”
-3-
Πρόγραµµα Σπουδών
Τα Υποχρεωτικά Μαθήµατα κάθε εξαµήνου καθώς και τα Υποχρεωτικά Επιλογής Μαθήµατα
παρουσιάζονται στο Πρόγραµµα Σπουδών.
ΚΩ∆
101
102
103
104
105
106
107
1081
2071
Α' ΕΞΑΜΗΝΟ
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική
Επιστήµη
Ανατοµία Ι
Φυσιολογία Ι
Ψυχολογία Υγείας
Βιολογία
Μικροβιολογία
Κοινωνιολογία Υγείας
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΧΑΡ.
Υ
Θ
3
Ε
2
ΜΓΥ
ΜΓΥ
∆ΟΝΑ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
∆ΟΝΑ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
2
2
2
2
1
2
1
ΕΥ
ΕΥ
Εισαγωγή στην Πληροφορική
2072
ΣΥΝΟΛΟ
∆Μ
5
3
3
2
2
2
2
9
4
4
3
2
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
ΜΓΥ
Γενετική
ΣΥΝΟΛΟ
201
202
203
204
205
206
ΑΠ
Β' ΕΞΑΜΗΝΟ
Ανατοµία II
Φυσιολογία II
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Βιοστατιστική
Φαρµακολογία
Παθολογική Ανατοµική
Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ
Χειρουργική Νοσηλευτική Ι
Παθολογική Νοσηλευτική Ι
Χειρουργική
Παθολογία Ι
305
∆ηµόσια Υγιεινή
∆' ΕΞΑΜΗΝΟ
Χειρουργική Νοσηλευτική II
402
403
2
23
30
Ε
ΑΠ
1
1
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
2
2
8
8
2
2
∆Μ
3
3
9
9
2
2
2
2
ΧΑΡ.
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Υ
Θ
1
1
2
2
1
1
ΜΓΥ
ΕΥ
2
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΕ
ΧΑΡ.
Υ
Υ
Υ
ΜΕΥ
ΕΥ
Υ
ΣΥΝΟΛΟ
401
3
ΤΥΠΟΣ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΜΕ
ΜΕ
ΜΓΥ
ΜΓΥ
ΣΥΝΟΛΟ
301
302
303
304
18
4
4
1
1
10
9
7
26
30
Θ
2
2
2
2
Ε
7
7
ΑΠ
2
2
1
1
ΣΥΝΟΛΟ
11
11
3
3
2
10
14
6
2
30
∆Μ
12
12
2
2
2
30
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΧΑΡ.
Υ
Θ
2
Ε
7
ΑΠ
2
ΣΥΝΟΛΟ
11
Παθολογική Νοσηλευτική II
ΜΕ
Υ
2
5
2
9
∆ιαιτητική - ∆ιατροφή
ΜΓΥ
Υ
2
404
Παθολογία II
ΜΕ
Υ
1
1
2
405
Πληροφορική Υγείας
ΜΓΥ
Υ
1
1
2
∆Μ
11
10
2
2
3
4061
4062
Οικονοµία Υγείας
∆ΟΝΑ
ΕΥ
2
2
2
28
30
∆ιαγνωστική νοσηλευτική
προσέγγιση
ΣΥΝΟΛΟ
10
-4-
2
12
6
Ε' ΕΞΑΜΗΝΟ
501
502
503
504
505
5061
5062
Παιδιατρική - Μαιευτική
Νοσηλευτική
Επαγγελµατική ∆εοντολογία Νοµοθεσία
Παιδιατρική
Μεθοδολογία Έρευνας στη
Νοσηλευτική
Ψυχιατρική
ΤΥΠΟΣ
ΜΕ
ΧΑΡ.
Υ
Θ
2
Ε
12
ΑΠ
2
∆ΟΝΑ
Υ
2
2
ΜΕ
Υ
2
2
∆ΟΝΑ
Υ
2
ΜΕ
Υ
2
2
5
3
ΜΕΥ
ΕΥ
2
2
2
ΣΥΝΟΛΟ
16
∆Μ
14
1
3
3
3
Καρδιολογική Νοσ/κή
Συµβουλευτική Νοσ/κή
ΣΥΝΟΛΟ
ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟ
601
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
602
Μέθοδοι ∆ιδασκαλίας
603
Επείγουσα Νοσηλευτική
604
Νοσηλευτική ∆ιοίκηση
605
Περιεγχειρητική Νοσηλευτική
606
Ξένη Γλώσσα Ορολογία
6071
6072
Αιµοδοσία
Ανακουφιστική Νοσ/κή Φροντίδα
12
3
27
30
2
∆Μ
10
3
6
3
3
3
1
2
2
28
30
ΣΥΝΟΛΟ
∆Μ
12
7
2
2
5
2
ΤΥΠΟΣ
ΧΑΡ.
Θ
Ε
ΑΠ
ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕ
Υ
2
7
2
11
ΜΕΥ
Υ
2
1
3
ΜΕ
Υ
2
1
6
∆ΟΝΑ
Υ
2
ΜΕ
Υ
1
ΜΕΥ
Υ
2
ΜΕΥ
ΕΥ
1
ΣΥΝΟΛΟ
Z' ΕΞΑΜΗΝΟ
12
3
2
1
12
10
6
ΤΥΠΟΣ
ΧΑΡ.
Θ
Ε
ΑΠ
2
2
701
Κοινοτική Νοσηλευτική ΙΙ
ΜΕΥ
Υ
2
7
702
Γεροντολογική Νοσηλευτική
ΜΕΥ
Υ
2
3
703
Αγωγή Υγείας
ΜΕΥ
Υ
1
704
Επιδηµιολογία
ΜΓΥ
Υ
2
2
705
Σεµινάρια Νοσηλευτικής
ΜΕΥ
Υ
3
3
706
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας
ΜΕΥ
ΕΥ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ
5
1
2
2
12
ΣΥΝΟΛΟ
11
10
3
25
30
210
20
10
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
240
Θ=ΘΕΩΡΙΑ , ΑΠ= ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ, Ε=ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ)
ΜΓΕ= ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ, ΜΕΥ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΗΣ,
ΜΕ=ΜΑΘΗΜΑ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑΣ
∆ΟΝΑ=ΜΑΘΗΜΑΤΑ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ
∆Μ=∆Ι∆ΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ, ΧΑΡ= ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
-5-
Υ= ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ, ΕΥ= ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ
Από το σύνολο κατ΄επιλογήν υποχρεωτικών µαθηµάτων, οι φοιτητές οφείλουν να εξεταστούν
επιτυχώς σε επτά (7) τα οποία µπορούν να επιλέγουν ανεξαρτήτως εξαµήνου φοίτησης. Μπορούν
δηλαδή να επιλέξουν 2 από το ίδιο εξάµηνο
Πρακτική άσκηση
Για την πρακτική άσκηση είναι
απαραίτητη η επιτυχής ολοκλήρωση των
2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να
συµπεριλαµβάνονται όλα τα µαθήµατα
ειδικότητας
Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήµη
Βασικές Αρχές Νοσηλευτικής
Κοινοτική Νοσηλευτική Ι
Χειρουργική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
Παθολογική Νοσηλευτική Ι & ΙΙ
Παθολογία Ι & ΙΙ
Παιδιατρική
Χειρουργική
Παιδιατρική Μαιευτική Νοσηλευτική
Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας
Επείγουσα Νοσηλευτική
Περιεγχειριτική Νοσηλευτική
Ψυχιατρική
Πτυχιακή εργασία
Για την ανάληψη θέµατος πτυχιακής εργασίας είναι απαραίτητη η
επιτυχής ολοκλήρωση των 2/3 των µαθηµάτων. Σε αυτά πρέπει να
συµπεριλαµβάνεται το µάθηµα "Σεµινάρια Νοσηλευτικής".
Λήψη Πτυχίου
-6-
Για τη Λήψη του Πτυχίου απαιτούνται :
Μαθήµατα Υποχρεωτικά 38 µαθήµατα
Μαθήµατα κατ’ Επιλογή Υποχρεωτικά 7 µαθήµατα
ΣΥΝΟΛΟ 45 µαθήµατα
Η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας
Η πραγµατοποίηση Πρακτικής Άσκησης
Ο φοιτητής έχει υποχρέωση να κάνει αίτηση στην Γραµµατεία για αντίγραφο πτυχίου,
παράρτηµα διπλώµατος την ηµέρα της τελευταία του υποχρέωσης .
Τελευταία υποχρέωση του φοιτητή είναι ή η εξέταση της πτυχιακής εργασίας ή η
παράδοση του βιβλιαρίου της πρακτικής άσκησης ή το µάθηµα που οφείλει.
Μετά το τέλος της τελευταίας υποχρέωσης ο/η φοιτητής/τριας οφείλει να παράδοση
στην Γραµµατεία το πάσο, την φοιτητική ταυτότητα ,την κάρτα σίτισης, το βιβλιάριο Υγείας
που εκδίδεται από το Τ.Ε.Ι.(εάν έχει) και να συµπληρώσει µια Υπεύθυνη ∆ήλωση του Νόµου
1599/86 όπου θα αναφέρεται τι παραδίδει στην Γραµµατεία και τι δεν έχει στην κατοχή του
καθώς και ότι δεν οφείλει βιβλία στην βιβλιοθήκη.
Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος
∆ρ. ∆ηµητριάδης Ευστάθιος
-7-