close

Enter

Log in using OpenID

DAN NEOVISNOSTI

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
BROJ 23
GODINA Vi
rujan 2012.
Dječja i sportska igrališta
izgrađena su u svim naseljima Općine Bistra
Mještanima Općine Bistra čestitamo
DAN NEOVISNOSTI
18. sportski susreti
zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
Tiskano u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji, iz bilo kojeg
razloga, nisu dobili primjerak časopisa na
kućnu adresu primjerak časopisa mogu
podići u prostorijama Općine Bistra.
Materijale ne vraćamo.
Svi članaci i ilustracije
koji nisu posebno potpisani
autorski su uradak urednika časopisa.
izdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
urednik:
Davorin Bažulić
uredništvo:
Davorin Bažulić,
Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni
kontakt:
tel: 01 3391 684
fax: 01 3391 684
gsm: 099 2861 333
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Ivan Bažulić, Nina Coha Godec,
Vera Grgac , Darko Slukan,
Danijel Tadić
internet izdanje:
http://www.bistra.org
grafička priprema:
Davorin & Ivan Bažulić
tisak:
T. P. Podružnica Bistra
slika na naslovnici:
Dječje igralište
u Gornjoj Bistri kod Lešnjaka
Foto: Davorin Bažulić, 27.8.2012.
RUBRIKE:
04 iz rada općinskog vijeća
05 odluke i obavijesti
10 vijesti
foto reportaže:
02 18. sportski susreti
zajednice udruga
umirovljenika
zagrebačke županije
18
Prema procjenama organizatora u sva tri
dana moto susreta okupilo se više od 3.000
motorista iz zemlje i inozemstva.
U OVOM BROJU:
zaštita i samozaštita
12 Stanje sigurnosti na području
Općine Bistra u 2011. godini
komunalne djelatnosti
14 Opsežni radovi na uređenju
Bistranskih ulica
15 Nova dječja igrališta
13 ‘Ružno pače’ - Omladinska
ulica
događanja
18 Moto susret ‘Bistra 2012.’
19 7. dani Bistre 2012.
20 18. sportski susreti
zajednice udruga
umirovljenika
zagrebačke županije
21 Akcija ‘Kontrolirajmo svoje
zdravlje
kultura · baština · tradicija
24 Naša Bistrička hodočašća
26 Folkloraši nastupaju i
pobjeđuju
27 Ljeto i početak jeseni ispunjeni
brojnim aktivnostima
34 Privatna zbirka obitelji Lobor
sport i rekreacija
28 Ženski rukometni klub ‘Bistra’
30 NK Bistra - najugodnije
iznenađenje 3. HNL
31 SK Bistra - aktivni kroz
cijelu godinu
gospodarstvo
32 V.R.T. tehnologije d.o.o.
atrakcija i promocija
35 Bistrani u počasnoj satniji
‘Kravat pukovnije’
21
Sudionici akcije ‘Kontrolirajmo svoje zdravlje’ imali su mogućnost provjeriti razinu
šećera u krvi, izmjeriti krvni tlak te dobiti
nutricionističke savjete kako poboljšati svoju
prehranu.
24
Od terega leta hodočastimo na Bistricu teške
je reči, zapisane niesmo našli, ali smo prečitali
da je bistrički kapelan Petar Berke 1765. leta
zapisal vu svoje knige ‘’Kinch oszebuini …’’, vu
popisu ‘’meszt iz kotereh’’ dohajaju ruomari
na Bistricu i našu Faru bistrajnsku!
32
Početkom rujna u Bukovju je upriličeno svečan
početak rada tvrtka V.R.T. Tehnologije d.o.o.,
člana grupacije ‘V.R.T. Trading GmbH’. Tvrtka
je u stranom vlasništvu pa je njen početak
rada jedna od prvih stranih investicija na
području naše općine.
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA općine bistra
24. sjednica Općinskog vijeća
Općine Bistra
4
Pod predsjedavanjem Petra Belušića, Zamjenika predsjednika OV Općine
Bistra u općinskoj vijećnici je u četvrtak 19. srpnja 2012. održana 24. sjednica OV Općine Bistra koja je na Dnevnom redu imala 14 točaka.
U radu 24. sjednice OV općine Bistra učestvovao
je i Načelnik PP Zaprešić koji je podnio opsežno
izvješće o stanju sigurnosti na području Općine
Bistra u 2011. godini. Naglaske iz njegovog izlaganja donosimo na sljedećoj stranici.
Nakon verifikacije zapisnika s 22. i 23. sjednice
Općinskog vijeća Općine Bistra, aktualnog sata,
utvrđivanja dnevnog reda i podnošenja izvješća
Načelnika PP Zaprešić te rasprave o izvješću te
njegovog usvajanja, vijećnici su odradili i preostale točke opsežnog dnevnog reda.
Stručno pripremljena sjednica, opsežni materijali koje su dobili vijećnici te argumentirano
obrazloženje djelatnika općinskih stručnih službi
koji su prokomentirali svaku pojedinu stavku
Dnevnog reda bili su razlog što su sve točke
opsežnog Dnevnog reda relativno brzo usvojene.
Na Dnevnom redu 24. sjednice OV općine Bistra 24. sjednica Općinskog vijeća općine Bistra održana je
pod predsjedavanjem Petra Belušića, potpredsjednika OV
bili su:
općine Bistra
· Prijedlog zaključka o
· Polugodišnje izvješće o
izvršenju proračuna 2012. go- Stručno pripremljena sjed- prihvaćanju izvješća Državnog
dine,
nica, opsežni
materijali ureda za reviziju o obavljenoj
· Prijedlog odluke o II izmjen- koje su dobili vijećnici te ar- financijskoj reviziji Općine Bisama i dopunama Proračuna gumentirano obrazloženje tra za 2011. godinu,
· Prijedlog odluke o III izmjenOpćine Bistra za 2012. godinu,
djelatnika
općinskih
ama i dopunama o donošenju
· Prijedlog odluke o II izmjenstručnih
službi
koji
su
proProstornog plana uređenja
ama programa javnih potreba u predškolskom odgoju i komentirali svaku pojedinu Općine Bistra,
osnovnoškolskom obrazovan- stavku Dnevnog reda bili · Prijedlog odluke o I izmjenju za 2012. godinu,
su razlog što su sve točke ama i dopunama o donošenju
· Prijedlog odluke o I izmjen- opsežnog Dnevnog reda Urbanističkog plana uređenja
gospodarske zone „Bistra –
ama programa javnih potreba
relativno
brzo
usvojene.
sjever“,
u športu u 2012. godini,
· Prijedlog odluke o naknadi
· Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama programa održavanja komu- materijalnih troškova Savjetu mladih Općine Bistra
nalne infrastrukture u 2012. godini,
· Prijedlog odluke o II izmjenama i dopunama pro- i
grama gradnje objekata i uređaja komunalne in- · Prijedlog II izmjene i dopune Odluke o koeficijentima službenika i namještenika Općine Bistra).
frastrukture u 2012. godini,
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Već u nekoliko brojeva našeg časopisa upozoravamo građane na njihovu zakonsku dužnost
podmirivanja svojih obveza (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, naknada
za potrošnju vode i grobna naknada) prema
Općini Bistra.
Također smo obavijestili građane koji svoje
obveze ne podmiruju da će im pojedina prava
koja proizlaze iz redovitog podmirivanja obveza biti ukinuta pa će takva prava ubuduće moći
ostvarivati samo po redovnoj cijeni.
Radi se o subvenciji javnog prijevoza, subvenciji smještaja djece u vrtiću, subvenciji
školske kuhinje za učenike, pravu na kupnju
grobnog mjesta, o upisu u djece vrtić, ukopu
pokojnika te dobivanju pojedinih potvrda i
suglasnosti iz službenih evidencija.
Nažalost, usprkos brojnim upozorenjima pojedinci i dalje ne podmiruju svoje obveze.
Zadaća je Općine Bistra i mene kao
Načelnika, osigurati poštivanje Zakona te
jednake i pravične uvjete u zadovoljavanju zajedničkih potreba svim sugrađanima.
Sve spomenute obveze, kao i način konzumiranja prava koja iz njih proizlaze zakonski su
regulirane i naša je dužnost osigurati njihovo
provođenje.
Zato još jednom molim sve građane Općine Bistra da podmire svoja dugovanja kako ne bismo
morali provoditi navedene mjere. Sve one koji
misle da postoji opravdan razlog za primjenu
izvanrednih mjera za umanjenje ili odgodu
plaćanja obveza pozivam da se jave na općinski
telefon i dogovore svoj posjet kako bismo
zajednički prevladali postojeće probleme.
Prema svima onima koji i nadalje neće ispunjavati svoje obveze poduzeti ćemo sve zakonom
dozvoljene mjere.
jedinstveni
upravni odjel
općine bistra
Jedinstveni upravni odjel Općine Bistra svakoga
dana počinje s radom u 7,30 sati, a završava s
radom u 15,30 sati.
Dnevni odmor u tijeku rada traje 30 minuta, a
koristi se u vremenu od 10,30 do 11,30 sati.
Uredovno vrijeme za rad sa strankama
Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Bistra je:
Ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 08,00 - 10,30 i od 11,30 - 15,00 sati,
Djelatnici Jedinstvenog upravnog odjela
utorkom i četvrtkom ne primaju stranke.
komunalni
redar
Komunalni redar, čiji je rad usko povezan
s boravkom na terenu, sa strankama radi:
Ponedjeljkom i srijedom
od 08,00 – 11,00 i od 11,30- 13,00 sati.
načelnik
općine bistra
Općinski načelnik
Načelnik Općine Bistra stranke prima
Krešimir Gulić
utorkom od 8,00 - 11,00 sati
odluke i obavijesti općine bistra
Poštovane Bistranke i Bistrani.
uz prethodnu najavu.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
5
odluke i obavijesti općine bistra
Javni poziv za podnošenje
zahtjeva za izdavanje rješenja
o izvedenom stanju nezakonito
izgrađene ili rekonstruirane
zgrade
Bistra , 13.08.2012.
Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o postupanju
s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine
broj 86/2012) u daljnjem tekstu Zakon, Općina Bistra
objavljuje
JAVNI POZIV
svim vlasnicima / investitorima nezakonito izgrađenih ili rekonstruiranih zgrada
na području Općine Bistra za podnošenje
zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju (zahtjeva za legalizaciju)
Rok za podnošenje zahtjeva je najkasnije do 31. prosinca 2012. godine. Iznimno, zahtjev za donošenje
rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor
donio rješenje o uklanjanju do dana stupanja na snagu
Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012.g.
i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.
Propuštanjem podnošenja zahtjeva do gore spomenutog roka, izlažete se riziku nemogućnosti priključenja
takve zgrade na komunalne vodne građevine, na
elektroenergetsku mrežu i drugu infrastrukturu,
nemogućnost obavljanja poslovne djelatnosti u nezakonitoj zgradi, nemogućnost evidentiranja zgrade u
katastarskom operatu, nemogućnost upisa u zemljišne
knjige, te nemogućnost prometa nezakonite zgrade i
zemljišta na kojem se ta zgrada nalazi.
Stupanjem na snagu ovog Zakona, određeni su uvjeti
i postupak legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada.
6
Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se nova
zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade
izgrađen bez akta kojim se odobrava građenje, odnosGLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
no protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto
karti (DOF5/2011) u mjerilu 1:5000 Državne geodetske
uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog
snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja
2011.g., na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno
stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.
Nezakonito izgrađenom zgradom smatra se i zgrada,
odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađen
bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi
konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima,
odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom
konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže,
koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je
vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne
geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja do 21. lipnja 2011.g. ili je
do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili
drugoj službenoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo
nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina na
zahtjev stranke izdaje uvjerenje.
Ozakonjenje se odnosi i na nezakonito izgrađenu zgradu koja je u pogledu namjene, veličine i smještaja na
čestici nije izgrađena u skladu sa Planom pod uvjetom
i u postupku propisanom ovim Zakonom. Nezakonito
izgrađena zgrada ozakonjuje se donošenjem rješenja
o izvedenom stanju.
Prema Zakonou zgrade su razvrstane u četiri skupine:
1. zahtjevna zgrada – zgrada građevinske
bruto površine veće od 400 m2, poljoprivrednu
građevinu građevinske bruto površine veće od 1000
m2 i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu
površinu;
2. manje zahtjevna zgrada
– zgrada
građevinske bruto površine manje od 400 m2 i poljoprivrednu građevinu građevinske bruto površine ma-
3. jednostavna zgrada
– zgrada
građevinske bruto površine manje od 100 m2 i zgradu
za obavljanje poljoprivrednih djelatnosti građevinske
bruto površine manje od 400 m2;
4. pomoćna zgrada
u funkciji osnovne
zgrade koja ima jednu etažu i tlocrtne površine manje
od 50 m2;
ovisno o čemu se zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže zakonom propisana dokumentacija:
1. Za zahtjevnu zgradu
•
Tri primjerka geodetske snimke izvedenog
stanja, odnosno kopiju katastarskog plana ako je nezakonita zgrada evidentirana na katastarskom planu.
•
Tri primjerka arhitektonske snimke izrađene
po ovlaštenom arhitektu.
•
Izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva
u pogledu mehaničke otpornosti i stabilnosti, te za
zgrade javne namjene uz navedeno i izjavu ovlaštenog
arhitekta, inženjera građevinarstva, elektrotehnike i
strojarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev sigurnosti u korištenju i bitni zahtjev
zaštite od požara.
2. Za manje zahtjevnu zgradu
•
Tri primjerka geodetske snimke izvedenog
stanja, odnosno kopiju katastarskog plana ako je nezakonita zgrada evidentirana na katastarskom planu.
•
Tri primjerka snimke izvedenog stanja izrađene
po ovlaštenom arhitektu ili ovlaštenom inženjeru
građevinarstva.
3. Za jednostavnu zgradu
•
Tri primjerka geodetske snimke izvedenog
stanja, odnosno kopiju katastarskog plana ako je nezakonita zgrada evidentirana na katastarskom planu.
•
Iskaz površina i obračunske veličine zgrade
te obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog i vodnog doprinosa izrađen po ovlaštenom arhitektu ili
ovlaštenom inženjeru građevinarstva.
•
Foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije u boji ili crno bijele koje prikazuju sva pročelja
zgrade).
•
Iskaz podataka za obračun naknade za
zadržavanje zgrade u prostoru izrađen poovlaštenom
arhitektu ili ovlaštenom inženjeru građevinarstva.
4. Za pomoćnu zgradu
•
Tri primjerka kopije katastarskog plana.
•
Akt na temelju kojega je osnovana zgrada
izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgradazakonito izgrađena.
Uz naprijed navedeno, potrebno je priložiti (samo u
slučaju da se zgrada nalazi na području iz članka 6.
stavka 1. podstavka 2. i 3., te stavka 2. podstavka 1. i 2.
Zakona) slijedeće:
•
Potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako je
zgrada izgrađena unutar planiranog ili istraženog koridora prometne građevine,
•
Potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako je
zgrada izgrađena unutar planiranog ili istraženog koridora ili površine komunikacijske građevine
•
Potvrdu nadležnog javnopravnog tijela ako
je zgrada izgrađena unutar arheološkog nalazišta ili
zone, prostornih međa nepokretnog kulturnog dobra ili kulturno-povijesne cjeline koja je upisana u
Registar kulturnih dobara RH ili ako je rekonstruirani
dio pojedinačnog nepokretnog kulturnog dobra upisanog u taj Registar,
•
Suglasnost Hrvatskih voda ako je zgrada
izgrađena na vodnom dobru,
•
Uvjerenje da je zgrada vidljiva na digitalnoj
ortofoto karti odnosno da je evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi
do 21. Lipnja 2011., ako ista nije nedvojbeno vidljiva
na DOF5/2011.
Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju
podnosi se nadležnom upravnom tijelu tj. Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Nova ulica
10, 10290 Zaprešić.
Zahtjev se može predati neposredno u pisarnici Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, Nova
ulica 10, 10290 Zaprešić ili preporučeno poštom.
Obrazac zahtjeva može se preuzeti u pisarnici na navedenoj adresi.
Dodatna pojašnjenja i informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu
okoliša Zagrebačke županije, Ispostava Zaprešić, ured
u Bistri ( zgrada ‘’Kulturni centar’’), Poljanica Bistranska,
Bistranska 98, u prizemlju utorkom i srijedom od 9:00
– 13:00 h .
odluke i obavijesti općine bistra
nje od 1000 m2;
Također, informacije se mogu dobiti u Jedinstvenom
upravnom odjelu Općine Bistra, na I. Katu, osoba za
kontakt Karlo Novosel, dipl.inž.građ., svakim radnim
danom od 8:15 – 15:00.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Krešimir Gulić
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
7
odluke i obavijesti općine bistra
REPUBLIKA HRVATSKA
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA BISTRA
Odbor za dodjelu
javnih priznanja
Klasa: 061-01/12-01/01
Urbroj: 238/02-02-12-01
Bistra, 25.9.2012.
Na temelju članka 23. Odluke o javnim priznanjima Općine Bistra, Odbor Općinskog vijeća za
dodjelu javnih priznanja raspisuje
NAT J E ČAJ
za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja
Općine Bistra za 2012. godinu
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Zainteresirani građani, udruge, radna tijela i članovi Općinskog vijeća te druge pravne osobe
mogu podnijeti inicijativu ili obrazloženi prijedlog za dodjelu priznanja Općine.
Ovom prigodom Općinskom odboru se mogu uputiti prijedlozi za slijedeća priznanja:
a) Javna priznanja koja dodjeljuje Općinsko vijeće
- godišnja nagrada Općine
- nagrada Općine za životno djelo
- proglašenje počasnim građaninom Općine Bistra
b) Priznanja koja dodjeljuje Općinski načelnik:
- povelja Općine Bistra
- plaketa Općine Bistra
- medalja Općine Bistra
- zahvalnica
- diploma.
KRITERIJI ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA:
- godišnje nagrade Općine dodjeljuje se pojedincima ili skupinama za rezultate u radu
postignute u protekloj godini;
- nagrade Općine Bistra za životno djelo dodjeljuju se građanima Općine Bistra koji su na
bilo koji način pridonijeli ili pridonose promidžbi Općine u širim državnim ili inozemnim
okvirima, na promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, športa ili
svih drugih područja društvenog života;
- počasnim građaninom može se proglasiti osoba zaslužna za promicanje vrijednosti
demokratskog društva, položaja i ugleda Općine te za razvoj Općine;
- povelje i plakete dodjeljuju se građanima i udrugama za uspjehe u poslovanju, za zasluge
u razvoju Općine, promicanje ugleda Općine i za unapređenje kvalitete življenja;
- medalje, zahvalnice i diplome dodjeljuju se građanima i udrugama za postignute
uzorne rezultate u radu, za donatorstvo i djelovanje u promidžbi Općine te za uspjehe iz
djelokruga Općine.
Sva priznanja dodijeliti će se na proslavi Dana Općine, 8. prosinca 2012. godine.
Prijedlozi se dostavljaju Odboru Općinskog vijeća za dodjelu javnih priznanja, Poljanica
Bistranska, Bistranska 98, najkasnije do 31. listopada 2012. godine.
Dodatne obavijesti možete dobiti u tajništvu Općine Bistra ili na telefon 3390-039.
Predsjednik Odbora
Krešimir Gulić
Obrazac za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja Općine Bistra za 2012. godinu dostupan je na internet adresi:
http://bistra.org.c-a.com.hr/index.php/vijesti/vijesti-2012/723-natjecaj-za-dostavu-prijedlogaza-dodjelu-javnih-priznanja-opcine-bistra-za-2012-godinu
8
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama
Općinsko vijeće Općine Bistra donijelo je na svojoj
sjednici od 16.12.2010. godine
Posjednik kućnog ljubimca ne smije napustiti kućnog
ljubimca kojeg drži pod nadzorom.
Zabranjeno je držanje i postupanje s kućnim ljubimcem te njegovo kretanje na način kojim se ugrožava
zdravlje i sigurnost posebice djece, ljudi i drugih
životinja. Posebno skrećemo pozornost kako Odluka
izričito zabranjuje puštanje kućnih ljubimaca na javne
površine bez nadzora, a posjednik kućnog ljubimca
dužan je pri svakom izvođenju na javnu površinu nositi pribor za čišćenje i očistiti svaku površinu koju njegov kućni ljubimac onečisti. Neupisane i neoznačene
pse zabranjeno je izvoditi na javnu površinu.
Odluka obvezuje posjednika kućnog ljubimca koji
mora osigurati uvjete za držanje kućnog ljubimca u
skladu s njegovim potrebama te se brinuti o njegovu
zdravlju, prehrani, smještaju i higijeni te uvijek prema
njemu postupati sukladno propisima o veterinarstvu
i zaštiti životinja. Tako posjednik kućnog ljubimca ne
smije kućnog ljubimca izlagati
nepovoljnim temperaturama i
vremenskim uvjetima protivno
Odluka o uvjetima i načinu držanja
prihvaćenim standardima za
kućnih ljubimaca, načinu kontrole
pojedinu vrstu, čime se kod
njihova razmnožavanja, uvjetima
životinje uzrokuje bol, patnja,
ozljede ili strah te mu ne smije
i načinu držanja vezanih pasa te
ograničavati kretanje na način
načinu postupanja s napuštenim
koji mu uzrokuje bol, patnju,
i izgubljenim životinjama je obozljede ili strah.
Posjednik
kućnog
ljubimca dužan je osigurati
odgovarajuće uvjete za držanje
kućnog ljubimca, a posebice:
U okućnici obiteljske
kuće, vrtu ili sličnom
zemljištu psa je dozvoljeno držati slobodnog samo u ograđenom
dvorištu ili drugom
ograđenom prostoru,
tako da ga pas ne može
napustiti.
javljena u Službenom glasniku
Općine Bistra 06/10 te je dostupna
na internet stranicama Općine Bistra.
1.
izgraditi
i
održavati
odgovarajući objekt odnosno nastambu u skladu sa
potrebama pojedine životinjske vrste,
2. osigurati odgovarajuću hranu i vodu u potrebnim
količinama,
3. osigurati odgovarajući prostor u skladu sa potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
4. učiniti sve dijelove prostora dostupnima za
održavanje i čišćenje te omogućiti nesmetanu brigu o
kućnom ljubimcu,
5. osigurati nesmetano kretanje kućnog ljubimca u
skladu s potrebama i s obzirom na životinjsku vrstu,
6. onemogućiti bijeg kućnog ljubimca,
7. osigurati odgovarajuću veterinarsku zaštitu, zaštitu
i njegu bolesnog, ozlijeđenog i iscrpljenog kućnog
ljubimca, a prema potrebi i pomoć pri porodu kućnog
ljubimca,
8. osigurati kontrolu nad kućnim ljubimcem, u pravilu,
najmanje jedanput dnevno ili češće ako drži njegovu
mladunčad 14 dana starosti ili je u tijeku porod kućnog
ljubimca.
Posjednik koji drži psa na
neograđenoj okućnici
ili neograđenom vrtu i
sličnom zemljištu mora
psa držati vezanog s
time da lanac ne smije
biti kraći od tri metra
ili od trostruke dužine psa mjereno od vrška repa do
vrha njuške te je dužan na vidljivom mjestu postaviti
oznaku koja upozorava na psa s natpisom „ČUVAJ SE
PSA“ a za opasne pse s natpisom „OPA-SAN PAS“ te
mora imati ispravno zvono na ulaznim dvorišnim ili
vrtnim vratima.
Posjednik čiji pas učestalim i dugotrajnim lavežom ili zavijanjem remeti mir građana, dužan je odmah poduzeti
odgovarajuće mjere kako bi spriječio daljnje uznemiravanje građana ili je dužan ukloniti psa.
Nadležni inspektor ili druga ovlaštena osoba može
privremeno oduzeti psa posjedniku koji se nalazi u
stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja
trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi
nastavak njezinog života u istim uvjetima bio povezan
s neotklonjivom boli. Svaka osoba koja ima saznanja
o navedenim slučajevima dužna je o tome obavijestiti
nadležno tijelo.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
odluke i obavijesti općine bistra
Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca,
načinu kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i
načinu držanja vezanih pasa te načinu postupanja s
napuštenim i izgubljenim životinjama
9
odluke i obavijesti općine bistra
obavijesti vezane uz obilježavanje
blagdana Svih Svetih
10
Općina Bistra ulaže značajan napor i sredstva kako bi sva zbivanja
u danima oko blagdana Svih svetih
protekla u naboljem redu pa je uputno pridržavati se savjeta i odredbi
koje posebno za tu priliku - zajedno
s drugim stručnim službama i institucijama - propisuje Općine Bistra.
Kao i svake godine u vrijeme blagdana Svih svetih
višestruko se povećava broj posjetitelja groblja
u Poljanici što posljedično za sobom povlači i
povećani broj motornih vozila odnosno prometa
općenito. Radi bolje protočnosti i veće sigurnosti
posjetitelja u to vrijeme na snazi su i neke posebne
odredbe.
individualno uređenje
grobnih mjesta
Općina Bistra moli korisnike grobnih mjesta na
groblju u Poljanici Bistranskoj da grobna mjesta,
grobnice i spomenike urede i očiste najkasnije do
ponedjeljka, 29. listopada 2012. godine.
Odvoz SVIH VRSTA smeća
u kontejnere i kante na groblju
Općina Bistra NAJSTROŽE
zabranjuje
odvoz
smeća,
građevinskog,
organskog
i svih ostalih vrsta kućnog,
građevinskog, industrijskog i
ostalog otpada u kontejner iza
mrtvačnice i u kante za smeće
na groblju.
Provedbu ove zabrane pratiti će komunalni redar i nadležne općinske
službe, prema prekršiteljima ove
zabrane biti će poduzete sve zakonom propisane mjere.
Isto tako izlaz na Podgorsku ulicu biti će moguć
isljučivo prema jugu, odnosno u pravcu prema
naselju Novaki.
Ove radove je potrebno završiti kako bi djelatnici
Općine i Komunalnog gospodarstva Bistra mogli
urediti prilazne staze i puteve prema groblju te da
se ne stvaraju gužve neposredno pred blagdane.
Također se mole svi korisnici da se za parkiranje
svojih vozila koriste označenim parkiralištem ispod groblja kod Omladinskoj ulici.
Općina Bistra obavještava posjetitelje groblja u
Poljanici koji dolaze osobnim vozilima da svoja
vozila mogu parkirati na parkiralištu u Omladinskoj ulici neposredno ispod groblja.
regulacija prometa
dodatne autobusne linije
Na blagdan Svih svetih 1. studenog mijenja se
uobičajena regulacija prometa u Omladinskoj ulici
pa će se promet odvijati isključivo jednosmjerno.
Zbog povećanog broja posjetitelja groblja u Poljanici, Zagrebački električni tramvaj (ZET) će - kao
i uvijek do sada - privremeno uvesti posebnu autobusnu liniju i time povećati prijevozni kapacitet
postojeće autobusne linije koja prometuje kroz
Poljanicu.
PARKIRANJE vozila
Obvezatan pravac kretanja vozila
je od zapada prema istoku, odnosno iz pravca osnovne škole u prav- Detaljan vozni red nove linije biti će na vrijeme
objavljen na internet portalu Općine Bistra.
cu prema groblju.
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
vodnih rezervi na području Općine Bistra
Općenito govoreći, medvednički izvori su skromnog kapaciteta, ali su
mnogobrojni, što omogućuje opskrbu vodom manjih naselja.
Slika: Danijel Tadić
Medvednica obiluje potocima i izvorima, a oborinske se vode brzo slijevaju, ovisno o nagibu i sastavu terena - na škriljavcima koji su nepropusni,
vode je više i javljaju se izvori, dok na
vapnenačkim i dolomitnim stijenama
koje su propusne, nema površinskog
otjecanja vode, već se oblikuju tipični
krški oblici.
ViJESTI
Vodoistražni radovi na istraživanju
Izvori Medvednice su općenito skromnog kapaciteta, ali su mnogobrojni, što
omogućuje opskrbu vodom manjih naselja. Glavnina ih izvire iznad 750 m.n.m.
i u pošumljenim područjima, pa na tim
prostorima nema opasnosti od erozije o
kojoj inače treba posebno voditi računa.
Vodoistražni radovi
Prije petnaestak dana započeli su
vodoistražni radovi kojima se na padinama Medvednice iznad Francuskih rudnika vrše bušenja istražnih
piezometarskih-bušotina kojima je cilj
precizno locirati i točno odrediti ležišta
pitke vode dovoljnog kapaciteta za
snabdijevanje područja Općine Bistra.
Izvođač je odabran na temelju poziva
na nadmetanje koji je Općina Bistra objavila 26. lipnja 2012. godine.
Do pod konac rujna izbušeno je otprilike 60 m od procijenjenih 200 m dubine na kojoj se očekuju dovoljne zalihe
kvalitetne pitke vode. Na dostignutim
dubinama kapacitet bušotine je nekoliko litara vode u sekundi, a priželjkivani
iznosi 7 do 10 litara vode u sekundi.
Općina Bistra financira ove radove iz
svog proračuna, a njihova proračunska
vrijednost iznosi oko 400.0.000 kuna.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
11
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
stanje sigurnosti na području
općine bistra tijekom 2011. godine
Naglasci iz izviješća Marka Faltaka, načelnika PP Zaprešić
Izvješće o stanju sigurnosti na području Općine Bistra u
2011. godini općinskim vijećnicima je 19. srpnja 2012.
godine tijekom 24. sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra podnio Marko Faltak, načelnik PP Zaprešić.
Detalno izvješće u obliku kompjuterske prezentacije potkrijepljene brojnim podacima, grafikonima i tablicama
vrlo je opsežno i uvelike prelazi mogućnosti detaljnog
prenošenja u časopisu ovog tipa pa izdvajamo nekoliko
- za naše čitatelje - najzanimljivijih podataka.
Načelnik Faltak je u svome uvodu naglasio kako se
područje Policijske postaje Zaprešić prostire na području
ukupne površine od 240,2 km2 i obuhvaća područje Grada Zaprešića te općina Brdovec, Bistra, Dubravica, Marija
Gorica, Jakovlje, Luka i Pušća na kojem prijavljeno prebiva 60.455 stanovnika (prema podacima iz Informacijskog
sustava MUP od 31.12.2011. godine). Na ovome području
djelatnici PP Zaprešić obavljaju poslove temeljne,
prometne, kriminalističke i granične policije te upravne
poslove (prijave prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola,
rješavanje statusnih pitanja stranaca, državljanstva i dr.).
trendovi
U 2011. godini opće stanje kriminaliteta na području PP
Zaprešić bilježi rast od 9,26%, a na području Općine Bistra taj je rast još izraženiji i iznosi sveukupno 129,73% pri
čemu je i broj razriješenih kaznenih djela povećan za 10%
u odnosu na 2011. godinu. U strukturi kaznenih djela na
području naše općine prednjači opći kriminalitet, djela
organiziranog kriminala u 2011. godini nisu zabilježena,
a javljaju i gospodarski kriminal (3 slučaja), zloupotreba
droga (1 slučaj), maloljetnička delikvencija (3 slučaja) i
kaznena djela iz područja prometa (3 slučaja).
12
U padu su djela iz područja provala, krađe vozila, djela
protiv javnog reda i mira, ali je povećan broj prometnih
GLAS BISTRE
BROJ 22 • GODINA Vi • lipanj 2012.
nesreća s materijalnom štetom i s ozlijeđenim osobama,
a posebno zabrinjava porast broja počinjenih djela nasilja u obitelji.
nasilje u obitelji
Kako bi se izbjegle brojne nedoumice o čemu se tu radi
navedimo da Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji (članak
4.) definira nasilje u obitelji kao svaki oblik tjelesnog,
psihičkog, spolnog ili ekonomskog nasilja, a osobito:
· tjelesno nasilje, odnosno primjenu fizičke sile bez obzira
je li nastupila tjelesna ozljeda ili nije,
· tjelesno kažnjavanje i drugi načini ponižavajućeg postupanja prema djeci u odgojne svrhe,
· psihičko nasilje, odnosno primjenu psihičke prisile koja
je prouzročila osjećaj straha, ugroženosti, uznemirenosti ili povrede dostojanstva, verbalno nasilje, verbalne
napade, vrijeđanje, psovanje, nazivanje pogrdnim imenima ili na drugi način grubo verbalno uznemiravanje,
uhođenje ili uznemiravanje preko svih sredstava za komuniciranje ili preko elektroničkih i tiskanih medija ili na
drugi način ili komuniciranjem s trećim osobama,
protupravna izolacija ili ugrožavanje slobode kretanja,
· spolno nasilje, odnosno spolno uznemiravanje,
· ekonomsko nasilje pod kojim se podrazumijeva
oštećenje ili uništenje osobne i zajedničke imovine
ili zabrana ili onemogućavanje korištenja osobne i
zajedničke imovine ili pokušaj da se to učini te oduzimanje prava ili zabrana raspolaganja osobnim prihodima ili
imovinom stečenom osobnim radom ili nasljeđivanjem,
onemogućavanje zapošljavanja ili rada, prisiljavanje
na ekonomsku ovisnost, uskraćivanje sredstava za
održavanje zajedničkog kućanstva i skrb o djeci ili drugim uzdržavanim članovima zajedničkog kućanstva.
‘crne točke’ u prometu
Za kraj, obzirom na to da smo više-manje svi svakodnevni sudionici u prometu bilo kao vozači ili kao putnici
skrećemo pozornost na tri evidentirana opasna mjesta
tzv. ‘crne točke’ u prometu. Na sreću, one se ne nalaze u
Bistri - čemu zasigurno doprinosi i napor koji u povećanje
sigurnosti prometa ulaže i Općina Bistra - već u Zaprešiću
no i naši sumještani često prolaze tim lokacijama pa nije
naodmet još jednom na njih ukazati. Dakle, to su:
· Maršala Tita 121 (kod benzinske postaje Filko
· Raskrižje Obrubići-P. Lončara-Mokrička
· Bana Josipa Jelačića (kod konjičkog kluba Trajbar)
U slobodnoj raspravi vijećnici su načelniku ukazali na
potrebu stalne brige za sigurnost građana i dali nekoliko
korisnih savjeta i informacija koje je načelnik PP Zaprešić
usvojio.
Kroz dugi niz godina jedina neasfaltirana ulica tolike dužine u Poljanici,
krajem rujna 2012. je zabljesnula u novom ruhu
Tijekom ljetnih mjeseci dovršena je izgradnja
cjelokupne infrastrukture u Omladinskoj ulici
pa su krajem rujna završnim asfaltnim slojem
presvučeni kolnik i nogostup čime je njeno
uređenje u potpunosti dovršeno.
16.2.2012.
Svojim položajem na samom rubu Parka
prirode Medvednica neposredno ispod
župne crkve u Poljanici i s prije nekoliko
godina u privatnoj inicijativi urbanistički
uređenim manjim naseljem obiteljskih kuća
te sadašnjim završnim uređenjem ulice koje
je financirala i realizirala Općina Bistra, Omladinska ulica postala je jednom od najljepših
i najatraktivnijih stambenih zona u Bistri.
Baš kao što je to bilo i s glavnim junakom bajke
iz naslova članka, jasna vizija konačnog cilja i
proračunati koraci kako do cilja stići rezultirali su
činjenicom i dali recept kako od nečega poprilično
neuglednog napraviti ogledni primjer uspješne
urbanizacije ruralnog područja.
Općina Bistra u uređenje ove ulice uložila je iz
svog proračuna 1.600.000 kuna.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
‘ružno pače’ - omladinska ulica
3.9.2012.
30.9.2012.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
13
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
14
opsežni radovi na uređenju bis
Osim Omladinske ulice, o čijem
uređenju također pišemo u ovom
broju časopisa, tijekom ljetnih mjeseci dovršeni su i radovi u Mokričkoj
ulici u Donjoj Bistri te u Selskoj ulici
u Novakima, dok su radovi na
uređenju Bistranske ulice od škole do
Kulturnog centra Bistra u završnoj
fazi.
BISTRANSKA ULICA
SELSKA i MOKRIČKA ULICA
Bistranska ulica na dionici od OŠ Bistra do Kulturnog centra u Poljanici, pogotovo dio oko njenog
križanja s Ulicom Peščenka i Potočnom ulicom,
trenutno je najveće bistransko gradilište.
Na ovom dijelu ulice dovršeni su radovi na postavljanju nove vodovodne i kanalizacijske mreže i svi
osnovni građevinski radovi koje su izveli djelati
ULICA nici Komunalnog gospodarstva Bistra i kooperanti Općine Bistra, a potpuno dovršenje dionice,
odnosno nanošenje završnog asfaltnog sloja i njeNakon što su izvedeni svi planirani građevinski no puštanje u promet bez posebnih ograničenja,
radovi i nakon što je postavljena sva komunalna se očekuje oko polovice mjeseca listopada.
infrastuktura 3. kolovoza 2012. asfaltnim slojem
presvučen je kolnik Selske ceste u Novakima čime
su završeni svi građevinski radovi te prestale svakodnevne muke njenih stanovnika i svih onih koji
ovom ulicom učestalo prolaze. Naime, nakon što
je izgrađena komunalna infrastruktura ulica je
samo djelomično sanirana što je značilo obilje
vode i blata u kišnom razdoblju te još više prašine
u ovogodišnjem suhom i vrućem ljetnom razdoblju.
SELSKA MOKRIČKA
Asfaltiranje Selske ulice u Novakima, 3.8.2012.
Iskop za kućne priključke, 11.9.2012.
Samo dan nakon što je asfaltiran kolnik Selske
ulice u Novakima ista ekipa koja je asfaltirala Selsku ulicu preselila se u Donju Bistru gdje je asfaltirana Mokrička ulica gdje su prethodno izvedeni
planirani građevinski radovi, a prometnica je na
svim potrebnim mjestima temeljito obnovljena.
Cijelom dužinom navedene dionice Bistranske
ulice izgrađen je pješački nogostup koji se sada
bez prekida proteže od Osnovne škole Bistra do
križanja Bistranske s Podgorskom ulicom čime je
sigurnost prometa, posebno pješaka, višestruko
povećana.
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Nakon što je tijekom 2011. godine utrošeno
ukupno oko 200.000 kuna na uređenje dječjih
igrališta u Gornjoj Bistri, Bukovju, Oborovu i Novakima ove godine i ove godine Općina Bistra
nastavlja s njihovom izgradnjom jer je razvijanje
i poboljšavanje komunalnog standarda u svim
sferama društvenog života zadatak koji Općina Bistra u suradnji s Mjesnim odborima i mještanima
Općine Bistra kontinuirano provodi.
Pored novih dječjih i sportskih igrališta u Novakima - o kojem pišemo i u rubrici Vijesti - i igrališta
u Lešnjakima čija slika ukrašava naslovnu straniPostavljanje rubnjaka nogostupa, 17.9.2012.
cu ovog broja časopisa, tijekom ljeta dovršeno
Sigurnost je posebno važan čimbenik na dijelovi- je i dječje igralište kod Štreka u Gornjoj Bistri
ma prometnica s velikom frekvencijom vozila i smješteno na križanju Strmečke ulice s Ulicom
pješaka, pogotovo ako su u pitanju djeca. U Bis- Mirka Štreka.
tri jedno od takvih mjesta je okruženje Osnovne
škole Bistra.
Razvijanje i poboljšavanje komuNakon što je promet u neposrednoj blizini škole
prije izvjesnog vremena reguliran jednosmjernim
kretanjem vozila i zabranom ulaska vozilima pred
sam ulazni dio školske zgrade, uređenje Bistranske ulice podrazumijeva i temeljitu rekonstrukciju
i proširenje njenog križanja s Potočnom ulicom i
ulicom Peščenka. Na ovom križanju obje spomenute ulice dobivaju još jedan vozni trak čime se
bitno povećava preglednost križanja i rasterećuje
promet kroz njegov centralni dio.
nalnog standarda u svim sferama
društvenog života, zadatak je koji
Općina Bistra provodi kontinuirano i u suradnji s Mjesnim odborima
i mještanima Općine Bistra.
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
transkih ulica nova dječja
igrališta
Novo dječje igralište kod Štreka, 20.7.2012.
Radovi na novoj autobusnoj stanici, 17.9.2012.
Kao i na drugim bistranskim gradilištima, i
na izgradnji dječjih igrališta
značajan dio
građevinskih radova izveli su djelatnici Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o.
Istoj svrsi služi i premještanje autobusne stanice u
pravcu Gornje Bistre koja će sa sadašnje pozicije
prije Omladinske ulice biti preseljena tridesetak Za izgradnju i opremanje dječjih i sportskih
metara dalje na novu lokaciju iza križanja Bistran- igrališta Općina Bistra iz svog je proračuna u 2012.
ske s Omladinskom ulicom.
godini izdvojila oko 170.000 kuna.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
15
vijesti
Iz rada mjesnih odbora
zaštita prirode
Hrvatski rendžeri
obilježili svoj dan
Jumbo plakati Bistre –
25.8.2012.
31.srpnja Međunarodni dan
rendžera obilježen je i u HrvatsMještani sagradili
vrtnu sjenicu
Da su izgradnja ekološke svijesti, koj, prigodnim programom
a još više svakodnevno činjenje održanim u Makarskoj i na BioIzgradnja dječjih igrališta po u tom duhu, stalni zadatak kovu, gdje su raznovrsnim akbistranskim naseljima ovoga kako ukupne društvene tako i tivnostima; projekcijom filmova,
ljeta dobila je svoju nadopunu bistranske zajednice, općinsko razgovorima s posjetiteljima i
u naselju Novaki u dijelu kojeg čelništvo već je odavno pre- medijima, upriličeni promidžba
mještani nazivaju ‘Kotel’, u vidu poznalo, da bi ovoga ljeta svo- zaštite prirode i rendžerske
izgradnje drvene vrtne sjen- je aktivnosti na tom planu službe.
ice napravljene na inicijativu upotpunilo
osmišljavanjem
tamošnjih mještana. Dobru inici- postojećih jumbo plakata s
jativu i složnost žitelja Kotla pre- ekološkim porukama.
poznala je i Općina Bistra i njihovu akciju pomogla nabavkom
crijepa za sjenicu.
osmišljeni s eko porukama
Pokrovitelj ovogodišnjeg događanja bilo je Ministarstvo
Promicanje zdravog i čistog zaštite okoliša i prirode, orgaprirodnog okoliša naglašava nizatori su bili Udruga Hrvatski
se fotografijama bistranskih rendžer i Park prirode Biokovo,
Po dovršetku radova mještani prirodnih pejsaža kao i tekstu- od kontinentalnih parkova iz
su priredili i prigodno otvorenje alnim sadržajima samih poruka, naše okolice na manifestaciji su
sjenice i dječjeg igrališta, a sama koje su djelo samih žitelja Bistre, sudjelovali zaštitari prirode iz
ideja i uređenost sjenice žitelja a koji svoje ideje za uređivanje Parka Maksimir i Parka prirode
Kotla mogu biti pravim primje- jumbo plakata mogu i nadalje Medvednica.
slati na općinski internet portal. (ds)
rom za naša ostala naselja. (ds)
lovačko društvo šljuka
Užurbane aktivnosti
na gradilištu doma
16
Od daljnjih aktivnosti tijekom
mjeseca rujna planirano je
privođenje kraju radova na
izgradnji vanjske fasade, nakon
čega kreću i unutarnji završni
radovi postavljanja keramike,
bojanja zidova i rekonstrukcije
grijanja.
Od predsjednika bistranskih lovaca Franje Novosela saznajemo
kako se radovi na proširenju i
preuređenju lovačkog doma odvijaju sukladno predviđenoj dinamici. Na domu su već ugrađeni
kompletna vanjska stolarija i
instalacije, unutrašnjost doma
je ožbukana, dok su gradilište
i okoliš doma u više navrata Građevinski radovi nisu prekinuli primarne aktivnosti lovaca u brizi
uređivani dobrovoljnim akcija- o divljači, za koju se već intenzivno pripremaju hranu za nadolazeću
ma članova društva.
zimu. (ds)
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
ViJESTI
31.5.2012.
‘Bubamare’ u Općini Bistra
Djeca bistranskog vrtića iz skupine
‘Bubamare’ obišla su prostorije
Općine Bistra i Općinske knjižnice
Bistra gdje su djelatnicima pokazali što su u vrtiću naučili i koliko su
napredni u poznavanju bistranskih
pjesama i plesova.
Zauzvrat su ih njihovi domaćini
proveli kroz prostorije općinske
zgrade i knjižnice te ih počastili
grickalicama i sokovima.
10.9.2012.
Spectra media d.o.o.
donirala igračke djeci
u bistranskom vrtiću
Tvrtka Spectra media donirala je
igračke djeci u bistranskom vrtiću
čime su osigurane dodatne pogodnosti za kvalitetniji i poticajan boravak djece na svježem zraku za vrijeme boravka u vrtiću te stvaranje
okoline koja će poticati motoričke
sposobnosti djece ( hodanje,
penjanje, trčanje, puzanje, skakanje ) što je neophodno za zdrav
psihofizički razvoj djeteta.
Rast i razvoj čovjeka, od rođenja
pa do odrasle dobi, ovisan je o
nasljeđu i uvjetima koji ga okružuju
i u kojima sazrijeva. Ako se pođe
od pretpostavke da je naslijeđeni
dio zadan i nepromjenjiv, tada
se posebno zanimljivim čini
utjecaj okružja koji u velikoj mjeri
određuje kakav će biti put u razvoju djeteta prema odrasloj osobi. U
taj segment razvoja ulazi i kretanje
djeteta i bitnost boravka na zraku.
Kako bi taj boravak bio što kvalitetniji i poticajan za vrijeme djetetova
boravka u vrtiću bitno je osigurati
okolinu koja će poticati motoričke
sposobnosti djece ( hodanje, penjanje, trčanje, puzanje, skakanje )
i podariti iskustvo neophodno za
zdrav psihofizički razvoj.
Spectra media d.o.o. posluje u kontinuitetu od 1985. godine, a stalnim se napretkom razvila uspješno
poduzeće koje danas zapošljava
127 djelatnika. Sjedište firme nalazi se u Zagrebu, a pogoni za recikliranje i obradu elektroničkog i
električnog otpada su u Virovitici i
u Donjoj Bistri. Osnovna djelatnost
tvrtke je skupljanje,oporaba i zbrinjavanje EE otpada. Od 2007.godine tvrtka je državni koncesionar
za recikliranje i oporabu EE otpada,
a sekundarna djelatnost tvrtke je
zastupanje, veleprodaja, servis i
montaža elektroničkih uređaja.
Ovim putem djeca i osoblje
Dječjeg vrtoća ‘Kaplica’ zahvaljuju se tvrtki Spectra media i
gđi. Gordani Mujkić na donaciji
igračaka za boravak na zraku.
Tekst: Ana Pozaić, pedagog
Položeni vijenci
povodom obilježavanja
državnih blagdana
25. lipnja 2012. povodom Dana
antifašističke borbe (22.6.) i Dana
državnosti te 5. kolovoza 2012.
povodom Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana branitelja izaslanstvo Općinskog vijeća
Općine Bistra i Zamjenik načelnika
Općine Bistra u ime Načelnika
Općine Bistra položili su vijence na
spomenik žrtvama rata i poraća.
Izaslanstvo je obišlo i grobove
hrvatskih branitelja sahranjenih na groblju u Poljanici te grob
Stjepana Jumića, prvog predsjednika Skupštine MZ, gdje su također
upaljene svijeće.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
17
ZABAVA • KONCERTI • SPEKTAKLI
moto susret ‘bistra 2012.’
Ovogodišnji moto susret je tijekom trodnevnog ‘happeninga’ u Bistri
(petak 15.6.- nedjelja 17.6.2012.) prema procjenama organizatora u
sva tri dana okupio više od 3.000 motorista iz zemlje i inozemstva.
Posljednjih nekoliko godina glavno obilježje
mjeseca lipnja u Bistri su ‘Dani Bistre’, a tako je
bilo i ove godine.
Točan broj posjetitelja i nije toliko važan (iako je
stvarno velik) - ono što je puno važnije je kvalitetan
program susreta i odlična organizacija u koju je
uloženo puno truda članova moto kluba što je reMeđu ove godine organiziranim priredbama zuliralo besprijekornim odvijanjem svih zbivanja i
posebno mjesto (već po broju sudionika) pripada posvemašnjim oduševljenjem posjetitelja iskaza2. moto susretu u organizaciji jedne od mlađih bis- nim i na brojnim portalima ili blogovima na intertranskih udruga, Moto kluba Bistra koji je osnovan netu.
je 2010. godine i djeluje kao podružnica Oldtimer
kluba Willys Bistra.
Ovogodišnji moto susret je tijekom trodnevnog
‘happeninga’ u Bistri (petak 15.6. - nedjelja
17.6.2012.) prema procjenama organizatora u sva
tri dana okupio više od 3.000 motorista iz zemlje i
inozemstva. U prilog toj tvrdnji govori i činjenica
da su osim hrvatskih registarskih oznaka oučene
i one iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Njemačke,
Švicarske ...
PROMJENA TERMINA
ODRŽAVANJA SUSRETA PUN POGODAK ORGANIZATORA
Velikom broju posjetitelja svakako je pridonio i
bolji termin sustreta koji je u odnosu na prošlu godinu pomaknut tjedan dana ranije čime je izbjegnut ‘bijeg’ motorista u priobalna mjesta Hrvatske
uvjetovan spajanjem državnih praznika u tome
dijelu mjeseca lipnja.
S nastupa grupe ‘Zadruga’
Počelo je već u petak u popodnevnim satima kada
su se livade oko Društvenog doma u Gornjoj Bistri - koje su za ovu priliku poslužile kao mjesto za
parkiranje i za kampiranje - počele puniti razno
raznim prometalima, kako onih sudionika susreta
tako i znatiželjnika sa svih strana.
18
Nesvakidašnja delicija - vol na ražnju
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Na malonogometnom igralištu postavljen je veliki
šator za izvođače programa, a uz šator je dominirala ponuda prigodnih suvenira - očekivano tu se
Suzana Gorički
Sve pohvale ma bilo je super, a tek jutarnje
druženje samo tak nastavite.
Denis Vrban
PO MOJEM SKROMNOM MIŠLJENJU
PREPREPREODLIČAN SUSRET . ODLIČNA
ZADRUGA, PREDOBRI MUSTAČ, ODLIČNA
EKIPA, SUPER ORGANIZACIJA, BISTRANI U
SVOM STILU... SVE NAJ NAJ... JEDINO KAJ JE
PREKRATKO TRAJALO.
Željko Dugi Radman
I meni je bilo super do jednog vremena. Dalje
se ne sjećam hahahaha. Hvala na gostoprimstvu. Odlični ste!
Tajchi Zmajchi Škrljak
Bilo je preodlično ali nismo ni sumnjali u vas!
Bravo, bravo!
dani bistre 2012.
Ovogodišnji ‘Dani Bistre 2012.’ tradicionalno su za
počeli održavanjem hrvačkog turnira se koji već
osamnaestu godinu zaredom održava u prvom
vikendu mjeseca lipnja, a nakon toga su se redale
manifestacije koje su organizirali ili su u njima
sudjelovali članovi bistranskih udruga građana sa
svojim gostima.
Bili su to: Hrvački klub Bistra, Muški pjevački zbor
Bistra, Bistrajnski potepuhi, Dobrovoljno-vatrogasno društvo Bistra, Sportsko društvo Bistra,
Malonogometni klub ‘Gorbi’, Udruga vinogradara,
vinara i ljubitelja dobrog vina Sveti Nikola, Moto
klub Bistra, Kulturno-umjetničko društvo Bistra
i Udruga Vuglenari Poljanica-Bistra. Reklo bi se oni od kojih se to uvijek očekuje i oni koji uvijek
sudjeluju.
našlo najviše majica, bedževa, kapa i sličnih stvari.
Ako ste imali želju, mogli ste se i tetovirati u prigodno uređenom ‘salonu’ u jednoj od prostorija
društvenog doma.
Program je uključivao nastupe glazbenih atrakcija kao što su grupe ‘Pulse’, ‘Zadruga’ i ‘Mustač
bend’ koji su - svaki na svoj način - stvarali dobro
bikersko ozračje i tipično raspoloženje koje prati
ovakve susrete.
ZABAVA • KONCERTI • SPEKTAKLI
Nekoliko komentara s Interneta
Kao i prošle godine održana je revijalna vožnja
kroz Bistru i prigodan atraktivan ‘stunt show’ u izvedbi Dejana Špoljara.
Osim obilja pića i odlične hrane s roštilja svi
nazočni mogli su probati i posebnu gastronomsku deliciju - vola pečenog na ražnju.
Raznolikim ponuđenim sadržajima, humanitarnim
aspektom i promidžbenim efektima Moto susret
2012. u Bistri je u potpunosti ostvario očekivanja.
Brojnošću posjetitelja susreta najbrojnija priredba
Dana Bistre 2012. sigurno spada među one koje
su organizacijski najzahtjevnije.
Bistranski vinogradari i ove su godine počastili sumještanje
kvalitetnim vinom i domaćim delicijama
Za razliku od prošlih godina ove godine - sasvim primjereno vremenima krize i recesije - nije
bilo estradnih zvijezda, ali je zato zahvaljujući
održavanju Europskog prvenstva u nogometu
bilo neformalnog druženja i zajedničkog navijanja za našu nogometnu reprezentaciju.
Na kraju, ali ne i najmanje važno, besprijekorna
organizacija Moto klub ‘Bistra’ zasigurno je bitno Još da nije bilo onog ‘glupog gola’ na samom kraju
utjecala na činjenicu da je susret bio i među naja- utakmice sa Španjolskom druženje bi potrajalo i
traktivnijim zbivanjima ovogodišnjih Dana Bistre. duže.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
19
DOGAĐANJA
18. sportski susreti zajednice udruga
umirovljenika zagrebačke županije
15. i 16. rujna u Bistri su po drugi put održani
sportski susreti Zajednice udruga umirovljeni-
ka Zagrebačke županije
Sportski susreti zajednice udruga umirovljenika zagrebačke
županije održani su tijekom dva
dana. Subota, prvi dan susreta bio
je posvećen isključivo sportskim
natjecanjima, dok je u nedjelju
održana revija pjevačkih zborova
udruga umirovljenika.
Otvaranju sportskih igara zajednice umirovljenika su - između ostalih - nazočili i župan Zagrebačke
županije g. Stjepan Kožić,
načelnik Općine Bistra g. Krešimir
Gulić, predsjednik Zajednice
udruga umirovljenika zagrebačke
županije g. Rudolf Benček, predsjednik Udruge umirovljenika Bistra g. Stjepan Godec koji su, svaki
sa svoje strane pozdravili prvog
dana oko 1200, a drugog oko 800
okupljenih umirovljenika.
Sportski dio
Sportski dio natjecanja održan
je na nekoliko lokacija pri čemu
je glavnina sportova odnosno
natjecanja u šahu, pikadu, belotu te potezanju užeta održana
u Bistri dok su zbog nedostatka
odgovarajućih borilišta natjecanje u kuglanju održano u Zaprešiću,
a natjecanje u streljaštvu u
Krušljevom selu.
Sportski dio igara je protekao u
sportskom i dostojanstvenom
ozračju bez i najmanjeg problema.
- Održavanju sportskih susreta umirovljenika pomogli su i
sponzori ‘Nestle Adriatic’, ‘Pharmatheka consult’ i ‘Roche’ te
Općina Bistra i posebno Irena
Car Čuljak čijom je zaslugom
orgnizirana i provedena akcija
‘Kontrolirajmo svoje zdravlje’ naglasio je predsjednik općinske
udruge umirovljenika Stjepan
Godec i nastavio
- Također moram pohvaliti
članove ‘moje’ udruge koji su u
pripremu susreta uložili puno
osobnog vremena, a danas i
fizičkog napora da bi sve proteklo u najboljem redu. Na
koncu, nema dobre priredbe
bez dobrog ‘štimunga’, a njega
stvaraju izvođači no ništa manje
i voditelj programa. Stoga zah-
Udruga umirovljenika
Bistra ponovo je - kao
i 2010. - u potpunosti
opravdala
ukazano
povjerenje i vrhunski
organizirala sportske
susrete umirovljenika.
20
Nakon što je župan zagrebačke
županije proglasio 18. sportske
susrete umirovljenika otvorenim
uslijedila je prigodna svečanost
nas kojoj su županu Kožiću i
načelniku Guliću, za njihov doprinos održavanju susreta kao i za
svakovrsnu pomoć u radu zajednice, uručene plakete zajednice
udruga umirovljenika zagrebačke
županije dok je bistranska udruga umirovljenika također plaketom nagradila Zajednicu uduga
umirovljenika.
GLAS BISTRE
Otvaranju 18. sportskih igara umirovljenika nazočili su članovi 28 udruga s
područja zagrebačke županije
Revija
pjevačkih zborova
vala ide i Darku Slukanu koji je
posao voditelja programa odradio vrhunski.
Nakon sportskih uzbuđenja u
subotu, nedjelja je ostavljena
pjevačke zborove udruga umirovljenika čiji nastupi nisu ocjenjivani pa su u izvedbama bez
stresa i natjecateljskog pritiska u
jednako uživali sami izvođači kao
i okupljena publika.
Organizacija
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Niti jedna druga općinska udruga
umirovljenika nije do sada dobila
povjerenje organizirati spoortske
susrete Zajednice umirovljenika.
Bistranskoj udruzi to je povjerenje ukazano već 2010. godine.
šah
1. samobor
2. velika gorica
3. brdovec
streljaštvo
1. zaprešić
2. vrbovec
3. velika gorica
kuglanje
1. velika gorica
2. ivanić grad
3. dugo selo
Kontrolirajmo
svoje zdravlje
Ovogodišnji 18. sportski susreti
zajednice udruga umirovljenika
zagrebačke županije po prvi je
put popraćen akcijom “Kontrolirajmo svoje zdravlje”. Svi sudionici susreta imali su mogućnost
provjeriti razinu šećera u krvi,
izmjeriti krvni tlak te dobiti
nutricionističke savjete kako
poboljšati svoju prehranu.
Ovaj projekt zamišljen je kao
poticaj sustavnoj brizi za
unapređenje i očuvanje zdravlja
sa naglaskom na što dužu i vitalniju starost.
MUDRO i KORISNO
Vrijednost ove akcije
prepoznali su i prisutni
sudionici 18. sportskih
susreta umirovljenika pa
je za vrijeme održavanja
susreta oko 1.000 ljudi
provjerilo razinu šećera
u krvi, izmjerilo krvni tlak
i dobilo nutricionističke
savjete kako poboljšati
svoju prehranu.
DOGAĐANJA
redoslijed po
disciplinama
pikado
1. križ
2. dugo selo
3. luka
belot
1. prigorje jastrebarsko
2. dubravica
3. zaprešić
potezanje užeta muški
1. sveta nedelja
2. gradec
3. preseka
Ekipa akcije ‘Kontrolirajmo svoje zdravlje’ u Bistri 15. i 16. rujna 2012.
Provođenje spomenute akcije omogućila nam je tvrtka
“Roche” koja je donirala trakice
za kontrolu šećera u krvi, a isto
tako dijelili u prigodne poklone
1. sveta nedelja
tvrtke “Nestlle Adriatic” i tvrtke
2. zaprešić
“Pharmatheka consult” iz Po3. jakovlje
ljanice kojima smo željeli motivirati naše umirovljenike na
Udruga umirovljenika Bistra je redovite samokontrole i brigu o
i 2012. u potpunosti opravdala vlastitom zdravlju.
ukazano povjerenje i vrhunski
organizirala sportske susrete Vrijednost ove akcije prepoznali
umirovljenika.
su i prisutni sudionici tako da joj
potezanje užeta žene
se kroz vrijeme održavanja susreta i akcije odazvalo oko 1.000
ljudi.
Zahvaljujem svima koji su
podržali i pomogli u realizaciji
ove ideje i nadam se kako će ovaj
projekt postati tradicionalan i
samo jedan u nizu kojima ćemo
potaknuti naše Bistrane na kontrolu, očuvanje i unapređenje
zdravlja.
Irena Car Čuljak
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
21
vijesti
hrvački klub bistra
2.6.2012.
18. međunarodni hrvački turnir
‘Sljemensko podneblje’
Tradicionalnim međunarodnim hrvačkim turnirom ‘Sljemensko podneblje’ započeli su sedmi po
redu ‘Dani Bistre 2012’. Uz učešće 110 hrvača iz
Hrvatske i inozemstva turnir je protekao u zanimljivim i neizvjesnim borbama uz nazočnost brojne
publike.
Jedan od najstarijih i najuspješnijih
bistranskih sportskih kolektiva Hrvački
klub Bistra vrši upis novih članova bez
obzira na godište ili spol djeteta u vrijeme redovitih treninga
ponedjeljkom, srijedom i petkom
od 19:30 do 21:30 sati.
25. sdi bistra
LET’S START TALKING &
WORLD INGLISH INSTITUT
1.8.2012.
Logorovanje 2012
Uobičajene godišnje aktivnosti
bistranskih izviđača podrazumijevaju logorovanje koje je
ove godine održano od 20.29.7.2012. u Triblju, mjestu u
zaleđu Crikvenice.
Uz domaće (hrvatske) udruge 25. samostalnu družinu izviđača
Bistra, DVD Bistra, 28. SDI Dubrava iz Zagreba - međunarodni
karakter druženju mladih dalo
je učešće dvije grupe francuskih izviđača, a logorovanju
je nazočilo sveukupno oko 150
sudionika.
Kršćanski centar, Klake 4,
Zaprešić (kod Kauflanda, nasuprot Dubravice) nudi tečaj
engleskog jezika za mlade i
odrasle s govornicima iz SAD-a
i domaćim voditeljima, individualno i u grupama s 3 do 5 polaznika.
Pohađanje tečaja moguće je svakodnevno po dogovoru od 10
do 17 sati pa se radi o odličnoj
prilici da poboljšate svoje konverzacijske vještine.
Kontakti za upis:
Marijana 099/836-1510,
[email protected]
com
Ivan 098/380-151,
[email protected]
50% POPUSTA
22
DONOSIOCU OVOG
BROJA GLASA BISTRE
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
L IMO X
POLJODOM - BISTRA d.o.o.
DONJA BISTRA, MOKRIČKA 10
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
OBOROVO BISTRANSKO, BREZINSKA 6, DONJA BISTRA
tel. 3390-290, fax: 3390-048
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
LIMARIJA RUDOLF
Izvodimo:
- pocinčanu, bakrenu i bojanu limariju
- popravke i prepravke limarije
- krovopokivačke radove
Ferdinand Rudolf
GSM: 091/ 3391-315
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
24
NAŠA BISTRIČKA HODOČAŠČA
od nejgda do denes
Od terega leta hodočastimo na Bistricu teške je reči, zapisane niesmo našli,
ali smo prečitali da je bistrički kapelan Petar Berke 1765. leta zapisal vu
svoje knige ‘’Kinch oszebuini …’’, vu popisu ‘’meszt iz kotereh’’ dohajaju
ruomari na Bistricu i našu Faru bistrajnsku!
Tekst : Vera Grgac
Naše zavietne hodočašče k Majke Buože Bistričke je na 4. kolovoza – velikemiešnaka ili kak
bi ma majka Duora rekla ‘’krej
Buožega lica’’. Mi jošče diendenes klečeči opajamo okuol
lontara i kak mi je bile za čujti
ot mnuoge svečenikof, da naša
klečeča pršecija ne ostavi nikega
ravnedušnega.
Ufam se da to veruvajne boumo
i dale prenesli na mlade, a sat
prečitajte dva spomenke.
Prvi spomenek
Bile je to na 28. rujna malemiešnaka 1864. leta kat se
naš bistrajnski vlastelin Henrik
Carion išel zafaliti Majke Buože
Bistričke za vuslišane prošne. Na
Bistre je bil tekar dvie lieta, a ot
domačega plebanuša je doznal
za Bistricu i zavetuval je sebe i
svou obitel Majke Bouže. Za dar
je f Parizu dal napraviti skoupi
svilni barjak za Bistricu, a štuolu i
albu za našega plebanuša. Žnim
je došel negof prijatel Constantin Xavier Garson, župnik z
Combraya – mesta f teriem je H.
Carion rojen. Pribrali su se f dvuorske kapiele Sv. Jožafa na Guorne Bistre i franceski je plebanuš
služil Sv. mešu, a ounda su se zapoutili na Bistricu.
Cielega pouta su popievali na
GLAS BISTRE
Marija Bistrica u pedesetim godinama prošlog stoljeća ( Vera Grgac)
hrvackem, a psalme i na franceskem jeziku.
Ovaj članak Vere Grgac
dobio je 1. nagradu u
žanru putopisa na 2. susretu hrvatskoga duhovnoga
književnoga
stvaralaštva
‘’ Stjepan Kranjčić’’ u
Križevcima, 4. prosinca
2010.
V Duolne Stoubice su dočakani
od tamušnega župnika vlč. Ivana Kralja, skupa žnim služili su
Sv. mešu, okriepili se i po obiedu su krenouli pout Bistrice. Ob
pete vure popuoldan su došli na
Bistricu, na pijacu jih je dočakal
bistrički kapelan Janko Lacković,
zvonila su sâ zvona, a igrala je
bistrička ‘’pleh banda’’. Spret vejlike cirkvene vrat dočakal jih je
prečasni opat i marijabistrički
župnik Mirko Tumpić, vu ornatu,
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
otpelal je do lontara i pozdravil
‘’prihodnike’’ i hodočasnike z
liepem govorem.
Drugi dan, na 29. rujna, v jutre
ob osme vure Sv. mešu je služil
franceski plebanuš, a ob devete
vure, popievanu mešu h koncelebracije z več napisanu gospuodu služil je naš plebanuš Jakob
Cerovski. Po meše su bili pozvani
na froštukel na župni dvor, a potem su Francuzi daruvali barjak,
prosili blagoslof i oprostili se od
vlč. Tumpića i cielega mesta.
Domuof su se vrnouli ‘’na kolih’’
do grada Bistre kam su prispeli pret mrak krej sedme vure
popuoldan. F prešecije su došli
v kapielu, tu se je naš plebanuš
vlč. Cerovski zafalil i k temu pofalil vlastelina (na latinskem) poradi prikazane pobožnosti i dara,
a ounda je propoviedal na hrvackem, podelil blagoslof i potem
iz arhiva Svetišta Majke Božje Bistričke
GODINE GOSPODNJE 1733.
BARBARA BELČIĆ IZ BISTRE
PODNOSILA JE 12 TJEDANA KRVARENJA,
NA HODOČAŠĆIMA MNOGE JE ZAVJETE ČINILA.
ALI SE NIIJE BOLJE OSJEĆALA.
NAPOSLIJETKU VRATILA SE NA OVO MJESTO
I ZAVJETOM JE DOISTA DOBILA TRAŽENO.
GODINE GOSPODNJE 1755.
IVANA KUKEC, SIN IMENOM MATIJA
IZ ŽUPE SV.NIKOLE BISTRA
TRI GODINE STAR NA OGNJIŠTE JE BIO PAO
I BIO OPEČEN PO CIJELOME TIJELU
„MALATENS”* GA NIJE MOGAO IZLIJEČITI,
PO RODITELJSKOM ZAGOVORU – ZAVJETU
NA OVOM MJESTU UČINJENOM POSTAO JE ZDRAV.
GODINE GOSPODNJE 1761.
MATIJE GAJSKI, SIN IMENOM STJEPAN
OKO 12 GODINA STAR IZ ŽUPE BISTRA
DOK JE SKVRČEN, NE KORISTEĆI RUKE I NOGE
TRI TJEDNA NEPOKRETNO LEŽAO
PO DRAGIM RODITELJIMA
ZAVJETOVAN KOD MARIJE BISTRIČKE,
ODMAH MU SE VRATILO ZDRAVLJE.
NJIHOVA KĆER ANA,
U DOBI OD TRI MJESECA
BILA JE CIJELI TJEDAN HLADNA KAO LED
I DOK SE TO DOGAĐALO,
OD PLAČUĆE MAJKE ZDUŠNO ZAZVANA ZAVJETOM,
DJEVICA SVOJOM VELIKOM MOĆI DARUJE ZDRAVLJE.
“MALATENS” = SELSKI VRAČITEL
su se rezišli - saki k svemu domu!
Drugi spomenek
Tak je mene poviedala ma majka, a tak pamtiju i naši mnuogi stareši. Na dan 2. kolovoza –
velikemiešnaka, hvečer znali su se
pribrati Bistrani ze sakega našega
sela pri kapele Sv. Jožafa, tam je
bil blagoslof i pešice su krenuli na
Bistricu. Ze suobu su imali strošek
za prigristi i male rakije za otešček
i to su nosili v domače tuorba,
košarica ili pak v mejnše kuorpe.
Vuz pout su imali štacije de su si
počivali i kriepili se. Cielega pouta
su molili i popievali!
Kat su došli do Vušivega potoka,
oprali su prašne noge, obuli cipele, čez pijac su došli v cirkvu
i poklonili se Marije. Popuoldan
su zbavili spovet i pokuoru, našli
su ‘’konak’’, počinuli si i drugi dan
kat su pristigli oni ki su se dopelali s kuojnsku foringu ili pak
ze cugem od Nuove Dvuoru do
Zlatar Bistrice, molili su na Kalvarije pobožnost Križnega pouta, poklam je bila poldašna Sv.
meša, a krej druge ili trejte vure
popuoldan su v pršecije ot kapielice ‘’Ave Marije’’ do cirkve išli
popievajuč, a ot cirkvene vrat do
lontara klečeči.
Skup z našu faru na isti dan bile su
pršecije ze Sanobora, Carevdara,
Vrapča, Priegrade… Puce i pucice z Priegrade bile su v belina,
a mouži su za škrlaki imali zateknoute kitice sparagusa ili roz-
inkrata. Mi smo pak bili v našem
bistrajnskem ruhu, molili smo i
popievali, klečeči zbavili zagovore, oprostili se i obečali da boumo i k letu došli.
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Bistranski zagovori
Majka je poviedala da su v starine
i domuof išli pešice, nekteri su se
pelali na kuole, a si skupa su se
nazajdnem pribrali pri Sv. Jožafu
de je bil blagoslof i ounda su se
rezišli.
Lajnskega leta Bistra i Bistrica su
obiležile 800. lietnicu ot prvega
pisanega spomena. Do pret par
liet skupa smo bili v Stoubičkem
dekanatu, denes več nie tak, nou
one koj nas skupa drži čude je
jakše ot onega koj nas deli. Sê
skupa objedinuje nas Marija!
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
25
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
FOLKLORAŠI NASTUPAJU I POBJEĐUJU
Vremensko razdoblje od izlaska prošlog broja časopisa Glas Bistre obilježili su atraktivni nastupi svih sekcija Kulturno umjetničkog društva Bistra u zemlji i izvan Hrvatske
te ponovo dvostruka pobjeda na smotri folklornih skupina zaprešićkog kraja
Počelo je pobjedama...
... i završilo gostovanjima
KUD Bistra definitivno je potvrdio
svoj status jednog od najboljih
kulturno-umjetničkih
društava
zaprešićkog kraja te je i ove godine odnio dvostruku pobjedu na
zaprešićkoj smotri. I dok su ‘Bistrajnski kraluši’ ponovili prošlogodišnji
uspjeh od mlađih skupina ove su
godine najbolji bili ‘Grojzdeki’ pod
vodstvom Marije Bogdan. Mlađim
‘Tičekima’ ostaje utjeha da će
početkom listopada nastupiti na
državnoj smotri koju su izborili još
u travnju prošle godine. Nažalost,
‘Bistrajnski kraluši’ su zapeli na
natjecanju u Zelini te im ostaje
nada u ‘treću sreću’ dogodine, prvo
u Zaprešiću, a potom opet u Zelini.
U pregledu aktivnosti vidljive
su lokacije i ritam aktivnosti pa
nećemo puno dužiti. Ipak, neka
od zbivanja zaslužuju da ih se dodatno spomene. Prije svega tu
su nastupi ‘Tičeka’ kojima je ove
godine dopala čast da nastupe u
programu dvije od tri najpoznatije
hrvatska folklorne smotre. Radi se
o 46. Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu koju su svojim nastupom ‘otvorili’ upravo naši ‘Tičeki’,
a poslije njih na pozornici na Trgu
bana Jelačića u Zagrebu su nastupili i ‘Grojzdeki. Nakon zagrebačke
smotre ‘Tičeki’ su nastupili i na
47. vinkovačkim jesenima čime
je društvo dostiglo postavljeni
KUD BISTRA
PREGLED AKTIVNOSTI
OD LIPNJA DO RUJNA 2012.
15.9.2012.
‘Bistranski kraluši’ nastupili u
Zagrebu u programu 2. etno
revije
10.9.2012.
‘Tičeki’ nastupili na ‘Vinkovačkim
jesenima’
23.7.2012.
‘Bistranski kraluši’ gostovali u
Poljčanama, Slovenija
21.7.2012.
‘Tičeki’ i ‘Grojzdeki’ nastupili za
štićenike bolnice u Gornjoj Bistri
18.7.2012.
‘Tičeki’ otvorili 46.
međunarodnu smotru
folklora u Zagrebu
10.7.2012.
‘Bistranski kraluši’ nastupili u
Mikleušu (pokraj Čazme)
‘Tičeki’ u Vinkovcima
... nastavilo se folklornim
vikendom u Bistri ...
26
U sklopu 7. Dana Bistre nastupale
su sve sekcije KUD-a Bistra. Stariji su
počeli već u petak kada su u župnoj
crkvi zajedno s gostima održali
vrlo posjećen pjevački koncert, da
bi nastavili folklornim koncertom
s prijateljima iz drugih domaćih
društava i prijateljima iz Slovenije.
Vikend je završen u nedjelju koja
tradicionalno pripada najmlađim
folklorašima koji su i ovaj put
oduševili okupljenu publiku.
GLAS BISTRE
cilj nastupa na sve tri najpoznatije hrvatske folklorne smotre (na
Đakovačkim vezovima folkloraši su
bili još 2008. godine.
Od nastupa ‘Bistrajnskih kraluša’
nezaboravno je bilo gostova-nje u
Poljčanama gdje su nas domaćini
ugostili kao rijetko gdje drugdje, a
mi smo im se odužili s dva spontana
nastupa jer smo tek tamo doznali
da smo jedini uzvanici i da nećemo
nastupati 8 do 10 minuta kako je
uobičajeno, već da nam pripada
cjelokupno raspoloživo vrijeme.
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
26.6.2012.
‘Bistrajnski kraluši’ nastupili na
smotri u Zelini
15.-17.6.2012.
U sklopu 7. Dana Bistre 2012.
u trodnevnom folklornom
vikendu nastupile sve sekcije
društva
11.6.2012.
‘Bistranski kraluši’ ponovo
najbolji na smotri u Zaprešiću
9.6.2012.
‘Grojzdeki’ najbolji na smotri
dječjih skupina u Zaprešiću
Tekst i slike: Darko Slukan
Bistra
u pjesmi i riječi
Potepuhi su i u ovogodišnjim
Danima Bistre dali svoj prepoznatljiv obol, organiziranjem
tradicionalne glazbeno-poetske
večeri, koju su kao i ranijih godina priredili u suradnji s Muškim
pjevačkim zborom Bistrani.
Kulturna scena Bistre i ovoga
je puta dobila visoku ocjenu iskazanu zadovoljstvom brojne
publike, a koja je uz već znane
im Bistrane i Potepuhe imala priliku upoznati se i s njihovim gostima, ovoga puta s Mješovitim
pjevačkim zborom Župe tijela
Kristova iz Novoga Zagreba.
prikolicom i pjesmom. Samo
tjedan dana kasnije Potepuhi
sudjeluju na novom žetvenom
događanju, održanom na OPG
Bakina okućnica u Igrišću, na
kojoj radionici se požanjena raž
pripremala za daljnju upotrebu,
za pletenje košara i cekera te za
tradicijsko prekrivanje kuća.
A, kraj ovogodišnjih žetvenih
događanja i treće gostovanje
Potepuha u Igrišću, upriličeni
su novom radionicom, na kojoj
su se članice udruge upoznale
s tehnikom pletenja košara, cekera i sličnih premeta od slame,
da bi sredinom mjeseca rujna
istu radionicu ponovile i u Bistri.
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
LJEto i početak jeseni ispunjeni
brojnim AKTIVNOSTIma
Suradnja s bistranskim umirovljenicima
Žetvene radionice
Osim ovih radioničkih aktivnosti
Potepuhi nisu zapostavili niti
Daljnje aktivnosti Potepuhi svoje recitatorsko djelovanje,
bilježe na gostovanju u Igrišću, na kojem planu bilježe dva nova
gdje su, na poziv tamošnje nastupa, od kojih prvo na Jeseni
Udruge Igrišće, u čak tri navrata u Igrišću, gdje nastupaju recisudjelovali na žetvenim radioni- tatori Štefica Flegar i Nedeljko
Škrlin, uz pjevačku potporu svih
cama.
članova udruge.
Prva manifestacija tradicijska
žetva održana je početkom Nakon toga novi nastup Pomjeseca srpnja, na kojoj su Po- tepuhi bilježe na 18. Sportstepuhi bili osobito zapaženi kim susretima umirovljenika
po tradicijskoj odjeći u kojoj su Zagrebačke županije, na kojima
nastupili, kao i po originalnom se uz recitatorski program preddolasku na polje, s traktorskom stavljaju i s ponudom svojih
suvenira – bistrajnskih novčića,
čija je tradicijska kovačnica bila
dobro prihvaćena od strane sudionika ove manifestacije.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
27
SPORT I REKREACIJA
ženski rukometni klub ‘bistra’
Nakon šest godina rada, po strani od očiju javnosti ekipa seniorki RK Bistra igra međužupanijsku
ligu
Od 2007. godine u Bistri postoji
Ženski rukometni klub, samozatajni sportski kolektiv čije
članice redovito treniraju i nastupaju u svojim natjecanjima
iako treniraju u neodgovarajućim
uvjetima. Dapače, kako u Bistri ne postoji sportska dvorana
koja bi zadovoljavala minimum
natjecateljskih uvjeta svoje utakmice kao domaćini bistranske
rukometašice su prve dvije godine igrale u Podsusedu u dvorani ‘Sutinska vrela’, a sada to čine u
Zaprešiću u dvorani SC Inter.
Početci rukometa
u Bistri
U okviru Sportskog društva Bistra početkom osamdesetih godina prošlog stoljeća postojao
je i Rukometni klub Bistra, no
rukometna je aktivnost ubrzo
zamrla - muška ekipa RK Bistra
postojala je oko 3 godine dok se
ženska zadržala godinu ili dvije
dulje. Svoje postojanje u Bistri rukomet je obnovio 2007. godine
osnivanjem Ženskog rukometnog kluba ‘Bistra’ koji je osnovan
s prvenstvenom svrhom kako bi
se djevojčicama i djevojkama s
područja Općine Bistra pružila
mogućnost organiziranog bavljenja natjecateljskim sportom.
28
U početku postojanja ŽRK Bistra
stručnim radom bavilo se nekoliko osoba, no najviše zbog opće
situacije i stalnih financijskih
problema danas sve kategorije
seniorki i mlađih kadetkinja trenira Zdravko Pengić, dok djevojčice
vodi Josip Kovačević. Spomenutih osamdesetih godina prošlog
stoljeća Pengić je igrao rukomet
u RK Metalac, a pokretanjem ruGLAS BISTRE
kometa u Bistri vratio se kući i
igrao za ondašnji RK ‘Bistra’. Po
prestanku igračke karijere u organizaciji HHO upisao je i završio
Višu trenersku školu.
Ženski rukometni klub
‘Bistra’ poziva sve sve
djevojke 1997. godište i
starije koje žele igrati rukomet ili koje su ga već
igrale pa se žele ponovo baviti ovim sportom
da se jave upravi kluba
odnosno tajniku kluba
na broj:
098 9629 055
O sadašnjosti ŽRK ‘Bistra’ Pengić
kaže:
- Ženski rukometni klub‘Bistra’
danas okuplja četrdesetak
djevojčica i djevojaka s područja
Općine Bistra i ima tri starosne
kategorije. U klubu su aktivne
kategorije djevojčica u kojoj se
natječu igračice rođene 2000.
godine ili mlađe, mlađe kadetkinje u kojoj su igračice rođene
1998. i 1999. godine te seniorski sastav u kome su djevojke
rođene 1997. godine i starije.
Igračka baza su djevojčice iz OŠ
Bistra pa seniorski sastav imamo
tek od ove godine. Redovito nam
se događa da se završetkom osnovne škole jedan dio djevojčica
prestaje baviti rukometom u
našem klubu. Ove se godine
poklopilo da je nekoliko naših
igračica iz mlađeg uzrasta nastavilo trenirati i to da se nekoliko
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
djevojaka iz prethodnih generacija reaktiviralo i počelo aktivno trenirati pa od početka listopada natjecanje nastavljamo u
seniorskoj međužupanijskoj ligi.
Financije - stalan
problem kluba
Natjecanje u međužupanijskoj ligi
sigurno će dati dodatnu kvalitetujer se u ovoj ligi natječu djevojke
drugih ekipa renomiranih klubova s dugom tradicijom iz Zagreba
i okolice (Gorica, Lokomotiva,
Trešnjevka, Dugo Selo), ali to podrazumijeva i putovanja u Prelog,
Ludbreg, Čakovec, Petrinju, Karlovac pa su troškovi prijevoza vrlo
veliki. I dok djevojčice obavezno
putuju organiziranim autobusnim prijevozom, druge kategorije
se ‘snalaze’ u čemu najveći teret
podnose roditelji igračica. Isto
tako financijski problem je i organizacija domaćih utakmica koje
su samo po nazivu ‘domaće’. Kako
dvorana OŠ Bistra ne zadovoljava
minimalne kriterije za natjecanje
rukometašicama služi isključivo
za treniranje dok službene utakmice već tri sezone igraju u
iznajmljenoj dvorani u Zaprešiću.
- Želim se zahvaliti načelniku
općine i Općinskom vijeću
Općine Bistra koji nam jako
pomažu jer nam daju sredstva
za troškove treniranja u dvorani
OŠ Bistra, a nama to puno znači.
Danas je teško naći sponzora i
za osnovnu opremu, a kamoli
za nešto više. Troškovi organizacije utakmica u kojima smo
domaćini također su visoki jer
osim troškova službenih osoba
plaćamo i najam dvorane za
nastup.
Sportske igre mladih
Za sportsku budućnost rukometašica ŽRK Bistra ne treba
Ovdje su ispale iz natjecanja od
kasnijeg pobjednika RK Zrinski iz
Čakovca.
No jedino je rukometašicama ŽRK
Bistra uspjelo barem jedno poluvrijeme biti boljim od konačnih
pobjednica - prvo poluvrijeme
utakmice u Splitu Bistranke su dobile rezultatom 12:9.
ženski rukometni
klub ‘B I S T R A’
Godina osnivanja kluba:
ML. KADETKINJE
Uspješnom nastupu na sportskim igrama mladih u Splitu
prethodile su pripreme u
Stubičkim toplicama koje su
privatnim donacijama pomogli Tihomir Špoljar, Ivo Jelkić
i Robert Brezec pa im se ovim
putem igračice i stručno vodstvo Ženskog rukometnog kluba
Bistra najljepše zahvaljuju.
Mateja Jurak, Jelena Brcko, Ivana Kukec, Lucija Grgac, Kristina
Bošnjak, Zdravko Pengić (trener)
U donjem redu: Barbara Matijević, Karla Lovrić, Karla Vucić, Sara Lešković, Laura
Škreblin
U gornjem redu:
2007.
SPORT I REKREACIJA
Ove godine ekipa mlađih kadetkinja ŽRK Bistra je pobjedom na
županijskom natjecanju u Jastrebarskom izborila plasman na
Sportske igre mladih u Splitu gdje
je bila predstavnik Zagrebačke
županije.
SENIORKE
brinuti. U klubu se radi puno i dobro pa ni rezultati me izostaju.
U gornjem redu: Brigita
Lončar, Michaela Minković, Mateja Mrkonjić, Ivana Kunić,
Paula Šturlan, Zdravko Pengić (trener)
U donjem redu: Anica Lugarić, Karmen Eršek, Mateja Vidoš, Marija Sabljaš
Rang natjecanja seniorske ekipe:
Međužupanijska liga
Adresa kluba:
Predsjednik kluba:
Davor Križanić
Tajnik kluba:
Zdravko Pengić
Kategorije i kapetani ekipa:
Seniorke, Karla Vucić
Mlađe kadetkinje, Ivana Kunić
Djevojčice, Monika Eršek
Mjesto treniranja:
Dvorana OŠ Bistra, Poljanica
Mjesto igranja domaćih utakmica:
Dvorana SC Inter, Zaprešić
DJEVOJČICE
Sportska 1, Donja Bistra
U gornjem redu: Kristina Slunjski, Ivana Šćuric, Vanessa Savnik, Patricia Piculek,
Monika Eršek, Marija Petrović, Viktorija Borovec, Josip Kovačević (trener)
U donjem redu: Doroteja Savnik, Laura Ciglević, Iva Žardin, Petra Tomić, Lana
Lukanić, Lucija Slunjski, Leonarda Janković
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
29
nk bistra - najugodnije iznenađenje 3. HNL
U dosadašnjem dijelu prvenstva 3. HNL središte ekipa trenera Miroslava Šorgića
iskazala se kao kvalitetna i vrlo dobro ukomponirana cjelina koja iz kola u kolo
pruža sigurne partije i sposobna je pokvariti račune i favoritima
poredak
3. hnl središte
nakon 6 odigranih kola
Svoje premijerno natjecanje u 3.
HNL središte Bistrani su započeli
minimalnim porazom od ekipe
NK Trnje, da bi nakon toga zaredali pobjedama u kojima su na
domaćem terenu pobijeđene
ekipe Nk Tekstilac (1:0), Nk Strmec
iz Bedenice (2:0) i NK Lekenik (1:0)
dok je na gostovanju pobijeđena
vrlo jaka ekipa NK Dugo Selo (0:2)
uz jedan neriješen rezultat u gostima kod ekipe NK Stupnik (1:1).
Posebno je upečatljiva pobjeda
u Dugom Selu ne samo zato jer
je pobijeđena vrlo jaka ekipa
domaćina i lider natjecanja, već
i zbog toga što su Bistrani jedina
ekipa koja im se uspješno suprotstavila i jedina ekipa koja je
lideru uspjela zabiti gol, odnosno
čak dva.
Početni dio prvenstva u svom
premijernom nastupu u 3. hrvatskoj nogometnoj ligi ekipa NK Bistra odigrala je čvrsto i sigurno
kao da se radi o ekipi koja se već
godinama natječe u ovom rangu
natjecanja. Uostalom to pokazuje
i trenutna pozicija na tablici kao
što je i očito da je u ovom trenutku obrana bolji dio ekipe dok se
napadači za sada još uhodavaju.
Sve u svemu, odličan početak NK
Bistra u 3. hrvatskoj nogometnoj
ligi.
1. dugo selo
5 0 1
15 : 2 15
2. vrapče
4 2 0
10 : 4 14
3. trnje
4 1 1
17 : 7 13
4. bistra
4 1 1
7:2
5. segesta
4 0 2 14 : 10 12
6. lekenik
4 0 2
7. vrbovec
3 0 3 13 : 10
9
8. tekstilac
2 2 2
8:3
8
9. udarnik
2 1 3
9 : 10
7
10. maksimir
2 1 3
7 : 10
7
11. dubrava (-3) 3 0 3
8 : 10
6
12. strmec
2 0 4
8 : 10
6
13. stupnik
1 3 2
8 : 11
6
14. trešnjevka 1 0 5
6 : 16
3
15. gaj
1 0 5
4 : 20
3
16. samobor
0 1 5
3 : 13
1
9:8
13
12
Aktivni kroz cijelu godinu
Želeći provjeriti što i kako rade, odnosno čime se u
ovim ljetnim mjesecima bave članovi bistranskih
udruga građana kontaktirali smo vodeće ljude svih
udruga. Kako o radu SK Bistra već duže vrijeme nismo pisali, a često se pogrešno misli da kako su oni
u pogonu samo za vrijeme utrka za Svjetski skijaški
kup, donosimo kraći pregled njihovih aktivnosti od
početka godine do današnjih dana.
Protekle sezone nije bilo većih
događanja u klubu, osim
sudjelovanja u provedbi FIS slalomskih utrka što se već pomalo
smatra obavezom koju skijaški
klub Bistra uredno odrađuje
sedmu godinu za redom.
Bude li tako, nažalost koncesiju
za ‘naše’ Krumpirište dobiti će
netko drugi.
pokretanju škole skijanja, koja
vjerojatno zbog sveopćeg lošeg
financijskog stanja i velikih
troškova, neće više biti u potpunosti besplatna.
SPORT I REKREACIJA
Skijaški klub Bistra
Krajnje je neizvjesno kako će na
javnom natječaju proći ponuda
Skijaškog kluba Bistra jer su izdaci za samu koncesiju vrlo visoki i nije sigurno da će ponuda
SK Bistra biti najbolja.
Prije samog početka sezone Upravni odbor kluba sazvat će sasDragutin Žiljak, predsjednik je
Škola skijanja ove sezone nije tanak na kojem će se podijeliti Skijaškog kluba Bistra od njegovog
održana iz više razloga, a prvi i zaduženja članovima koji će ra- osnivanja
najvažniji je nedostatak prirod- diti na organizaciji ovogodišnje
nog snijega. Njega ove zime škole skijanja.
Usprkos svim problemima
nije bilo u pravom razdoblju, a
članovi kluba nisu mirovali, već
umjetni je jedva proizveden i za
Istekla koncesija za su kroz vruće ljetno razdoblje
samu utrku Snježne Kraljice.
uređivali okoliš oko skijaške
‘Krumpirište’
kućice na Krumpirištu, bojali
Škola skijanja
ogradu, stolove i klupe.
Vrlo
važan
čimbenik
za
Drugi podjednako važan razlog provođenje škole skijanja je
Snow Queen Trophy
je prestanak suradnje sa Zagors- svakako i koncesija za livadu
kim skijaškim klubom ‘Zaski’ koji ‘Krumpirište’ koja se ove sezone
je u zamjenu za korištenje livade prestaje. Sljedeći koncesionar Po povratku članova sa odnašim polaznicima dao bez biti će određen prema uvjetima mora, članovi koji sudjeluju u
naknade na korištenje žičaru i iz javnog natječaja, a koncesija pripremama za Snow Queen
svoje učitelje. Skijaški klub Bis- će biti izdana na rok od sljedeće Trophy, počet će sa pripremama
odnosno prematanjem i krpatra intezivno radi na ponovnom tri godine.
njem zaštitnih mreža kako bi
Kako stanje ni u jednom resursu financiranja kluba bile spremne za natjecanje.
nije najbolje, vezano uz ovogodišnje planove i projekte u klubu ne žele davati prazna obećanja. Naime,
osim od članarina (čija je naplata zbog opće krize
stanovništva ove godine bitno otežana) svega oko
40% prihoda kao potpora klubu dolaze od Hrvatskog
Skijaškog Saveza. Ta sredstva teško da će biti dovoljna
za realizaciju velikih projekata.
Potom će vođe grupa iz skijaškog
kluba Bistra Dragutin Pavalić i
Tomislav Borovec, koji vode dvije glavne grupe logistike na SQT,
održati radni sastanak kako bi
organizirali dovoljan broj volontera za rad na utrkama Snow
Queen Trophy.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
31
GOSPODARSTVO
V.R.T. Tehnologije d.o.o.
Tvrtka V.R.T. Tehnologije d.o.o. član je grupacije V.R.T. Trading GmbH koja
već 18 godina posluje na području Njemačke i Sirije
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Početkom rujna u Bukovju je upriličen svečan
početak rada tvrtka V.R.T. Tehnologije d.o.o.,
tvrtke koja je član grupacije ‘V.R.T. Trading GmbH’.
Tvrtka je u stranom vlasništvu pa je njen početak
rada jedna od prvih izravnih stranih investicija na
području naše općine. Pored ureda tvrtke u Bukovju je uređen i izložbeno-prodajni prostor u
kome se zainteresirani mogu pobliže upoznati s
paletom proizvoda i usluga koje tvrtka nudi kako
za potrebe veleprodajne mreže tako i za krajnjeg
potrošača.
internacionalna
kompanija
Početak rada tvrtke okupio je brojne uzvanike iz
svijeta hrvatskog bussinessa, a Glas Bistre je priliku iskoristio za kraći razgovor s generalnim direktorom gospodinom Dr. Ferhadom Ibrašimovićem
(Shaikh Fares Al- salmo Al- Tayy) koji među ostalima odlično govori i hrvatski jezik i kojeg smo na
početku razgovora zamolili da u kratkim crtama
predstavi tvrtku.
- V.R.T. Trading GmbH je tvrtka koja posluje
već 18 godina na području Njemačke i Sirije. Tvrtka se između ostaloga bavi cjelokupnim održavanjem zgrada odnosno čistimo i
održavamo sve vrste objekata od industrijskih
objekata, prerađivačkih objekata kao što su
rafinerije, zdravstvenih objekata kao što su
bolnice i ambulante sve do ugostiteljskih objekata kao što su hoteli, restorani i slični objekti.
Održavajući tako veliki broj raznorodnih objekata stekli smo veliko iskustvo i sigurni smo da
znamo i možemo riješiti svaki problem poznat
grupacija v.r.t. trading gMBh
V.R.T. Trading GmbH
V.R.T. Tehnologije d.o.o
vlasnici tvrtke
StubiČka 393
jasminka i Ferhad Ibrašimović
10298 Donja Bistra
(Shaikh Fares Al- salmo Al- Tayy) Tel: 00385 1 33 90 338
Gsm: 0049/ 174 300 77 55
Fax: 00385 1 33 90 380
Mobil: 00385 99 33 33 039
32
GLAS BISTRE
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
V.R.T. Tehnologije d.o.o.
Direktor
Mr. Ivor Škrlin
Gsm: 00385/ 99 33 33 037
GOSPODARSTVO
zgradi ste također mogli vidjeti i brojne modele
lustera koje također izrađujemo u našim pogonima. U njihovom dizajnu i izradi najzastupljeniji
materijali su mesing i pravi kristali kojima su
ukrašeni. Samo se po sebi razumije da se i u izradi lustera maksimalno poštuju želje klijenata
kao što se podrazumijeva i to da će oni također
Znajući kako je Njemačka zahtjevno tržište, a is- biti u ponudi za hrvatsko tržište. I na kraju, u
tovremeno i u svim segmentima - pa tako i na planu arapskoj kulturi ukrašavanja interijera tradicioekologije i zaštite okoliša - jedna od najuređenijih nalno je i često korištenje tekstilnih materijala
zemalja svijeta, šeika smo pitali s kakvim pa ću spomenuti da tvrtka proizvodi i tekstilne
poteškoćama i uz kakva zakonska ograničenja se proizvode koji su šivani u vlastitim tvornicama i
zatim distribuirani po cijelom svijetu.
ova djelatnost obavlja u Njemačkoj.
- Točno je da se radi o zahtjevnom tržištu kao
što je točno i to da se strogo nadzire poštivanje
zakonskih propisa, pogotovo onih vezanih uz
ekologiju. Zato svaka tvrtka mora ispunjavati
stroge zahtjeve da bi uopće mogla nastupati na
tržištu. I tu nema izuzetaka. U našoj djelatnosti
tvrtka V.R.T. Trading GmbH je priznata i certificirana i to kao prva tvrtka te vrste u Bavarskoj, a
četvrta u cijeloj Njemačkoj.
čovjeku u tom području. Naša ponuda obuhvaća
i veliki asortiman vlastitih sredstava za čišćenje
namijenjenih kako kućnoj tako i profesionalnoj primjeni te alate i strojeve kojima možemo
riješiti svaki problem vezan uz nečistoću, sva
onečišćenja pa i oštećenja materijala.
širok asortiman
proizvoda i usluga
Kako su u izložbeno-prodajnom prostoru izloženi
i drugi proizvodi, razgovor smo nastavili pitanjem
o njihovoj ulozi u prodajnom programu njene
hrvatske tvrtke.
- Čišćenje i održavanje raznih vrsta objekata
samo je jedna od aktivnosti kojima se tvrtka
bavi. Značajna aktivnost u prodajnom programu tvrtke V.R.T. Trading GmbH je i iskop
prirodnog kamena te njegova dorada za tržište.
Iskop kamena vršimo u vlastitim kamelolomima
na području Male Azije. Kamen koji nudimo je
iznimne kvalitete i izuzetno prihvatljive cijene
za hrvatsko tržište te je prošao na svim testiranjima potrebnim za daljnju distribuciju. Također
imamo i vlastitu keramiku za sve vrste objekata
koju također radimo po želji kupca.
Osvrnuli smo se i na glamurozno uređen ured
direktora u kome odmah u oči upadaju raskošan
namještaj i profinjeni detalji unutrašnjeg uređenja
prostora.
- Sve što ste vidjeli u uredu direktora i u cijeloj
zgradi pripada prodajnom asortimanu iz naše
vlastite proizvodnje i biti će i u ponudi naše tvrtke
u Hrvatskoj. Kraljevski namještaj ručno je rađen
za dnevne boravke, luksuzne urede, lobbie hotela, načinjen je od punog drva hrasta i bukve,
te po narudžbi kaširan sa zlatnim listićima. U
Dr. Ferhad Ibrašimović (Shaikh Fares Al- salmo Al- Tayy),
vlasnik tvrtke V.R.T. Trading GmbH
tvrtka koja osposobljava
i zapošljava
Iz iznimno sadržajnog razgovora s Dr.
Ibrašimovićem našlo bi se još podosta toga što
bi našim čitateljima zasigurno bilo zanimljivo, no
to nam jednostavno prostor ne dozvoljava. No ne
smijemo zaboraviti napomenuti još i to da tvrtka
ima vlastitu školu za osposobljavanje djelatnika
za zanat čišćenja i da radi na tome da zanat bude
priznat i u Hrvatskoj. Isto tako, iz riječi vlasnika
tvrtke jasno se isčitava da je da je naglašena orijentacija tvrtke zapošljavati što je više lokalne
radne snage kako u Hrvatskoj tako i u svijetu.
U današnje vrijeme krize zapošljavanja nadamo
se da će uskoro i Bistrani moći svoju ekonomsku
sigurnost i bolje sutra naći unutar neke od tvrtki
respektabilne grupacije V.R.T. trading GmbH.
rujan 2012. • GODINA Vi • BROJ 23
GLAS BISTRE
33
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
34
privatna zbirka obitelji lobor
Iako su baš tome namijenjene
čuvanje baštine, tradicije, običaja
i općenito stvaralaštva - materijalnog i kulturnog - jednog naroda
nije samo dužnost državnih i drugih specijaliziranih ustanova. Silom
prilika u nedostatku sredstava i
kadrova one su ‘po defaultu’ prvenstveno usmjerene većim projektima - što nikako nužno ne znači i
vrijednijim.
‘Dragom sinu Branimiru.
Kad smo naime na dan Uzašaća
Gospodnjega služili misu na
žrtveniku sv. Petra, digosmo ruke
uvis i blagoslovismo tebe i cio
narod tvoj i cijelu zemlju tvoju, da
možeš ovdje uvijek spašen tijelom
i dušom sretno i sigurno vladati
zemaljskom kneževinom, a poslije smrti, da se na nebesima veseliš
s Bogom i da vječno vladaš.’
U ondašnjim razmjerima ovako intoniran tekst značio
je
međunarodno
priznanje države malog naroda kojega
povijest nije mazila
i koji se i danas bori
za svoju opstojnost
i samobitnost pri
čemu mu koje-kakvi
marginalci svjetske
politike u svakoj prigodnoj prilici stvari
aktivno otežavaju.
No grandiozni primjerci kulturne
baštine samo su dio općeg fundusa,
oni možda i jesu ono čime se izlazi
u svijet, ali predstavljaju samo vrh
ledenog brijega, nikako ne njegovu glavninu. Na stranicama našeg
časopisa već sam nekoliko puta
iznosio svoje duboko uvjerenje da
je baš kulturno i povijesno nasljeđe
ono u čemu se možemo uspješno
uspoređivati s onima koji su u općem
svjetskom poretku trenutno daleko
moćniji, a kroz proces globalizacije, i
daleko agresivniji u nametanju svojih
vrijednosti.
Oni jednostavno ne znaju, a što je još
gore često niti ne žele znati, da je još
7. lipnja 879. godine - 616 godina
prije otkrića Amerike i 1074 godine prije nego je Robert Schuman,
francuski ministar predložio prve
naznake nečega što je preraslo u EU
- papa, najviši poglavar ondašnjeg
svijeta u svome pismu hrvatskom
knezu Branimiru napisao:
GLAS BISTRE
Ovaj poduži uvod ne
piše euroskeptik, već
osoba koja se - svjesna svega izrečenog
- uvijek oraspoloži sa svakim novim
saznanjem da mnoga hrvatska
baština leži sačuvana brigom ljudi
koji iako nisu stručnjaci znaju cijeniti njenu vrijednost. Jedna takva
nedavno ‘otkrivena’ je i privatna
zbirka starih uporabnih predmeta u
i oko kuće obitelji Lobor iz Bukovja.
Četveročlanu obitelj prehranjuje
otac Miljenko svojim radom u Austriji
jer supruga Marina nije zaposlena. To
nikako ne znači da Marina ne radi jer
tako nešto ne možete reći za nekoga
tko se brine o kući i o školovanju
njihove dvije curice, mlađe Josipe i
nešto starije Lucije.
Iznutra izuzetno moderna i atraktivna unutrašnjost kuće na otvorenoj galeriji krije vrijedne i uglavnom
više od 100 godina stare primjerke
kulturne baštine. Većinom se tu radi
o osobnim uspomenama odnosno
nasljedstvu prethodnih generacija
Marinine i Miljenkove obitelji.
BROJ 23 • GODINA Vi • rujan 2012.
U oči upadaju primjerci starog, ručno
rađenog namještaja, a posebno se
ističe odlično sačuvan više od 100
godina star rezbareni ormar izrađen
od punog orahovog drva te stolić
i stolci. Svi ti predmeti i danas su u
funkciji, a ormar u sebi čuva i druge
primjerke baštine - bistransku narodnu nošnju i druge tekstilne proizvode.
Obitelj Lobor čuva i originalnu nošnju Bare
Đurin djevojački Biškupec (ovdje na slici snimljenoj iz 1944. godine)
Originalne narodne nošnje nasljedstvo su bake i prabake te su također
stare više od 100 godina i u odličnom
su stanju. Uz njih uredno su složene
lanene plahte, marame, privezači, remen dok je u kutu sobe radio koji vjerojatno pamti i neke od prvih emisija
Radio Zagreba iz 1926. godine.
Oko kuće naći ćete razne stare alate
i strojeve, uglavnom namijenjene
obavljanju poljoprivrednih radova
- sejač, vager, brane, a uočavaju se
i kotači te prednja i zadnja stranica
zaprežnih kola’.
U sjećanju starijih žitelja još je
živa slika pomame koja je od
šezdesetih pa do osamdesetih
godina prošlog stoljeća vladala
za sličnim predmetima, pomame koja je zbog sitnog novca najčešće završavala njihovim
nepovratnim otuđenjem.
Zato je za svaku pohvalu kada
se nađe netko tko razmišlja i
postupa na drugi način.
Bistrani u počasnoj satniji
’kravat pukovnije’
U vrijeme Tridesetogodišnjeg rata hrvatska laka konjica,
na glasu po iznimnom junaštvu, vojničkim vještinama i
originalnom izgledu vojnika pristupila je francuskoj kraljevskoj vojsci pa je 1643.
godine utemeljena hrvatska pukovnija ‘Royal Cravattes’. U počasnoj satniji
ove pukovnije nalaze se i dva Bistrana, Sven Heric i Hrvoje Žagmeštar.
U francuskoj vojsci naziv Cravattes (Hrvat) spominje se već
1632. godine i odnosio se na
manje formacije slobodnih satnija Hrvata (compagnies franches
Croates). 13. kolovoza 1643. od
ostataka nekadašnjih pukovnija
Hrvata formirana je konjanička
pukovnija ‘Kraljevskih Hrvata’
(Royal Cravattes).
tijekom ljeta sve do 31. listopada te uz to 5. kolovoza (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti)
te 8. i 18. listopada (Dan neovisnosti i Dan kravate).
Ceremonija traje od 12 do 14 sati
i u njoj sudjeluje cijela postrojba
s 12 vojnika - oružar, trubač, bubnjar, stjegonoša, vojnici, 4 konjanika i zapovjednik. ‘Priprema
Sjećanje na ove hrvatske voj- straže i pregled naoružanja’
nike oživljeno je formiranjem počinju u 12 sati na Markovom
počasne satnije ‘Kravat pukovni- trgu nakon čega postrojba odje’. Njihova smjena straže se kao lazi i postavlja stražu na atrakturistička atrakcija grada Zagre- tivnim turističkim lokacijama od
odvija BROJ
subotom
i nedjeljom Markova trga, preko Trga bana
GLASba
BISTRE
23 • GODINA Vi • rujan 2012.
Jelačića do Gospina kipa na Kaptolu.
U počasnoj pukovniji sudjeluju
i Bistrani - Sven Heric i Hrvoje
Žagmeštar koji su svoje mjesto
izborili na audiciji između više
od dvjesto kandidata. Prema
riječima zapovjednika postrojbe g. Željka Matejčića, Bistrani mogu biti ponosni na svoja
dva sumještana koji su od prvog
dana vrlo ozbiljno shvatili svoju
ulogu u postroju Počasne satnije i kao takvi prihvaćeni su od
strane veterana u postroju, ali i
od strane mladih kolega.
ODŠTOPAVANJE CJEVOVODA
CRPLJENJE FEKALIJA
ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE:
- MASTOLOVACA
- SEPARATORA
- PROČIŠĆIVAČA
- ZBRINJAVANJE OTPADA
Omladinska ulica ...
... nakon izgradnje
komunalne infrastrukture
te uređenja nogostupa i kolnika
jedna je od najljepših bistranskih ulica.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
6 313 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content