close

Enter

Log in using OpenID

BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
skijaške utrke na sljemenu
promocija bistre u svim medijima
izgradnja optičke mreže
POČINJE UKOPČAVANJE KUĆANSTAVA
popis stanovništva 2011.
igor borovec
(1967.-2010.)
GODINA V
travanj 2011.
Sretan Uskrs
BROJ 17
1
2
3
4
5
GLAS BISTRE
RUBRIKE:
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE BISTRA
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je 04 Dvije sjednice Općinskog vijeća
Općine Bistra
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Ovaj broj časopisa tiskan je
u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji, iz bilo kojeg
razloga, nisu dobili primjerak časopisa na
kućnu adresu primjerak časopisa mogu
podići u prostorijama Općine Bistra.
aktualnosti
05 Pristup informacijama koje
posjeduje, njima raspolaže ili ih
nadzire Općina Bistra
teme s mjesnih zborova
građana
Materijale ne vraćamo.
06 Optička mreža - Vodovodna mreža Kanalizacija - Nogostupi i asfaltiranjeizdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
Davorin Bažulić, Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni, Darko Slukan
kontakt:
tel: 01 3391 684
fax: 01 3391 684
gsm: 091 2122 959
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Joško Bubalo, Robert Eršek,
Nina Coha Godec, Tomica Grabušić,
Tonči Jelavić, Adela Pismarović,
Domagoj Sironić, Danijela Studak,
Martina Šarec, Žarko Škreblin,
Marinko Tirić, Branko Zbukvić
U OVOM BROJU:
razgovor s povodom
14 Marija Bažulić, predsjednica
Kulturno-umjetničkog društva
‘Bistra’
javni prijevoz
18 Novi red vožnje autobusa ZET-a
popis stanovništva 2011.
20 Popis stanovništva 2011.
u Bistri
automobilistička staza
u bistri
21 Tilke predstavio projekt
sport i rekreacija
26 Bistranski borci i ovu godinu
započeli žetvom odličja
lektura i korektura:
Katica Sever, Darko Sever-Šeni ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
30 Ivan Franceković (1956.-1993.)
internet izdanje:
http://www.bistra.org IN MEMORIAM
31 Igor Borovec (1967.-2010.)
grafička priprema:
Davorin Bažulić GOSPODARSTVO
32 OPG Špoljar - Do uspjeha
spojem mladosti i znanja
tisak:
Dražen Mufić-Prigorski kaj
Bistragraf d.o.o.
slika na naslovnici:
Rascvjetane narcise,
vjesnici dolaska toplijeg vremena
Foto: Davorin Bažulić
Kako doći do informacija koje posjeduje, njima
raspolaže ili ih nadzire Općina Bistra
Vrtić i osnovna škola - Općinski ured za
graditeljstvo - Odvoz komunalnog otpada
- Divlji deponiji - Držanje kućnih ljubimaca
- Odvodni kanali i grabe uz putove- Javni
prijevoz
glavni urednik: 11 obavijesti i odluke
Davorin Bažulić 12 VIJESTI
uredništvo:
06
kultura i tradicija
33 Vincekovo
sportski SPEKTAKLI
34 Trofej ‘Snježna kraljica 2011.’
20
Pregled odgovora na najčešće postavljana pitanja vezana uz provođenje najvećeg
statističkog istraživanja u Republici Hrvatskoj Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2011.
32
Dobri rezultati na planu vinarstva i vinogradarstva pridonijeli su prepoznatljivosti i
uvažavanju OPG-a Špoljar, kako na području bistranske ugostiteljske ponude tako i u njezinoj
bližoj i daljoj okolici
02/35
Dio ugođaja sa ovogodišnjih slalomskih urtka
za ‘Snježnu kraljicu’ i ‘Snježnog kralja’ pogledajte
u našoj foto-reportaži
4
Za detaljnije informacije o donesenim odlukama čitatelje upućujemo na
Službeni glasnik Općine Bistra koji se može dobiti u prostorijama Općine Bistra ili u prostorijama Mjesnih odbora u njihovo uredovno vrijeme.
Snimio: Davorin Bažulić
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
Rubrikom ‘Iz rada Općinskog vijeća Općine Bistra’ pratimo vijesti o aktivnostima i radu Općinskog vijeća te povremeno donosimo najznačajnije dijelove
pojedinih odluka.
Od izlaska prošlog broja časopisa održane su
dvije sjednice Općinskog vijeća Općine Bistra.
3. ožujka 2011. godine održana 12. sjednica Općinskog
vijeća na kojoj su nakon rasprave donesene:
-Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Bistra
- Izmjena i dopuna Odluke o komunalnim djelatnostima na
području Općine Bistra
- Jednogodišnji plan koncesija na području Općine Bistra
- Srednjoročni plan koncesija na području Općine Bistra
- Odluka o usvajanju Plana gospodarenja otpadom Općine
Bistra za razdoblje do 2018. godine
- Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti stanovništva,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća Općine Bistra
- Odluka o usvajanju Plana zaštite i spašavanja Općine Bistra
- Odluka o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja
za Općinu Bistra.
Opčinsko vijeće Općine Bistra na ovoj je sjednici razmotrilo i prihvatilo ponudu Komunalnog Zaprešić d.o.o. o zbrinjavanju i odvozu komunalnog otpada na području Općine
Bistra.
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • TRAVANJ 2011.
31. ožujka 2011. godine održana je 13. sjednica Općinskog
vijeća Općine Bistra na kojoj su usvojene:
- Odluka o izvršenju proračuna Općine Bistra za 2011. godinu
- Odluka o I. izmjenama i dopunama proračuna Općine Bistra za 2011. godinu
- Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja u postupku
prikupljanja ponuda - povjeravanje komunalne djelatnosti
održavanja javne rasvjete na području Općine Bistra.
Na istoj sjednici usvojeno je i Izvješće o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini te
Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2010. godinu.
Neke od Odluka spomenutih u gornjem tekstu od interesa
su za veći dio stanovništva općine što je posebno iskazano brojnim pitanjima na Zborovima građana održanim
tijekom veljače i ožujka. Zato pojedine detalje Odluka
djelomično objavljujemo u sadržaju časopisa.
Za izvorni tekst Odluka čitatelje upućujemo na ‘Službeni
glasnik Općine Bistra’ kojeg možete pogledati i na
općinskom internet portalu Bistra on-line na adresi:
www.bistra.hr.
Tekst: Davorin Bažulić; Slika: Internet
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona
o pravu na pristup informacijama svaka domaća
ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduje,
raspolaže ili nadzire Općina Bistra.
– neposrednim davanjem informacije,
– davanjem informacije pisanim putem,
– uvidom u dokumente i izradom preslika dokumenata koji sadrže traženu informaciju,
– dostavljanjem preslika dokumenta koji sadrži
traženu informaciju,
– na drugi način koji je prikladan za ostvarivanje
prava na pristup informaciji
Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih
traži pristup informaciji.
Korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su od
plaćanja upravnih pristojbi.
aktualnosti
Pristup informacijama koje posjeduje,
raspolaže ili nadzire Općina Bistra
Odgovor na Vaš usmeni ili
pisani zahtjev Općina Bistra će
proslijedit u zakonski propisanom roku od 15 dana od dana
podnošenja zahtjeva.
Pisani zahtjev podnosi se na
propisanom obrascu, koji se
može preuzeti sa općinskog
intarnet portala na adresi:
http://www.bistra.hr.
Kako ostvariti pravo na pristup
informacijama ?
Zahtjev za pristup informacijama može se podnijeti:
1. putem pošte na adresu: Općina Bistra, Bistranska 98, 10298 Bistra, ili neposredno Jedinstvenom
upravnom odjelu na istoj adresi
2. usmeno na zapisnik kod službenika za informiranje
3. telefonom na broj 01/3390 039 o čemu službenik
za informiranje sastavlja službenu zabilješku ili
telefaxom na broj 01/3357 462
4. putem elektroničke pošte na adresu:
[email protected]
Službeni glasnik Općine Bistra
Sukladno želji za što boljim informiranjem
stanovništva Općine Bistra, općinski portal Bistra
on-line objavljuje na svojim stranicama sadržaj
Službenog glasnika Općine Bistra.
Od 14. veljače sa stranica portala je moguće
preuzeti sadržaj svih Službenih glasnika Općine
Bistra objavljenih tijekom 2010. godine.
iObjavljivanjem sadržaja glasila prestaje potreba
za objavom većeg broja pojedinačnih dokumenata u sadržaju portala koji je bio objavljen u linku
OBAVJESTI & ODLUKE.
U ovom linku i nadalje se nalaze linkovi na doNačin ostvarivanja prava na pristup informaciji kumente koji nisu obuhvaćeni linkom SLUŽBENI
korisniku koji je podnio zahtjev:
GLASNIK.
TRAVANJ 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
5
teme s mjesnih zborova građana
U razdoblju od 22. veljače do 23. ožujka 2011. održani su Mjesni Zborovi građana u svim naseljima
Općine Bistra.
6
Svakome zboru nazočili su članovi Mjesnog odbora mjesta u kome se održavao zbor građana te
načelnik Općine Bistra s najbližim suradnicima. Članovi Mjesnih odbora govorili su o realiziranim
i planiranim aktivnostima svojih Mjesnih odbora, a načelnik općine Bistra o radovima na izgradnji i održavanju komunalne infrastrukture na području Općine Bistra (vodovod, kanalizacija, ceste,
groblje, telekomunikacije, zbrinjavanje komunalnog otpada, javni prijevoz – ZET) te svim ostalim
aktivnostima iz djelokruga Općine. Načelnika su na zborovima pratili Darko Sever-Šeni, zamjenik načelnika Općine Bistra, Danijel Tadić, direktor Komunalnog gospodarstva Bistra i Dubravko
Markotić, komunalni redar Općine Bistra.
Svi su zborovi bili dobro posjećeni i nakon službenog dijela svakog od zborova građani su postavljali pitanja. Kako se radi o informacijama interesantnim većem broju građana Bistre donosimo
pregled tema zajedničkih na svim zborovima građana.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
izgradnja optičke mreže u bistri
izgradnja vodovodne
mreže u bistri
Izgradnja kvalitetne vodovodne infrastrukture
Svim Zborovima građana bili su nazočni Mile Kar- jedan je od najvećih komunalnih zahvata koji se
dum, Saša Marinović i Boris Jedvaj, predstavnici trenutno provode u Bistri.
tvrtke T-com, pa su i svi Zborovi građana počinjali
temom izgradnje optičke mreže. Gospoda iz Tcoma pružali su tehničke informacije vezane uz
izgradnju optičke mreže u Bistri. Predstavnici Tcoma istakli su da je Općina Bistra prva u Hrvatskoj koja dobiva optičku mrežu, a cjelokupnu
izgradnju mreže financira T-com. Drugim riječima,
građani koji za to sada izraze želju priključak na
optičku mrežu dobit će potpuno besplatno. Za
prelazak na optičku mrežu nije potrebno mijenjati
operatera, a moguće je ostati i na dosadašnjem
priključku putem bakrene mreže, no prelaskom
na optičku mrežu višestruko se povećava brzina
povezanosti. Kao rezultat toga, svako kućanstvo
na primjer, može dobiti priključak na Max TV.
Važnost vode, pogotovo posjedovanje vlastitih
izvorišta, raste iz dana u dan. Zato je Općina Bistra, putem ovlaštene tvrtke, provela opsežno ispitivanje rezervi vode i kapaciteta izvorišta na Medvednici i, kao rezultat toga ispitivanja, pokrenula
izgradnju vodospremnika u Gornjoj Bistri iznad
Škrlin-Batina. Novi vodospremnik imat će kapacitet 400 m3 i najmoderniju kontrolno-regulacijsku opremu. Vrijednost ovog objekta kreće se
oko 4.000.000 kuna, a zajednički ga financiraju
općina Bistra i poduzeće Hrvatske vode. Trenutno
je u tijeku izgradnja pristupnog puta i potpornih
zidova.
Prva priključivanja kućanstava počela su sredinom
ožujka u Novakima gdje je do sada na optičku Završetak objekta planiran do kraja mjeseca
mrežu prikopčano cca pedesetak kućanstava. srpnja ove godine. Povećanjem akumulacija sa izZavršetak izgradnje cjelokupne mreže i vora na Medvednici cjelokupna količina vode za
priključivanje svih zainteresiranih domaćinstava područje općine Bistra biti će osigurana kapacitetima iz vlastitih izvora.
planirano je do ljeta.
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • TRAVANJ 2011.
izgradnja kanalizacijske
mreže u bistri
U tijeku su radovi na izgradnji glavnog kolektora u
Podgorskoj ulici u Novakima. Tijekom ove godine
planirano je završiti dionicu na Podgorskoj ulici
do njenog križanja s ulicom Vinodolski put te Selsku ulicu u Novakima. Također je u planu i izgradnja u Podgorskoj ulici u Poljanici od Potočne ulice
prema Brezakima te dionicu Stubičke ulice od
Pešćenke do Kranjčića. u Bukovju. Sa izgradnjom
ovog dijela Stubičke ulice namjerno se čekalo stabilnije proljetno i ljetno vrijeme jer se ovdje kolektor polaže izuzetno duboko - i do 6 m ispod razine
zemlje. Za ove radove osigurano je 11.000.000
kuna.
Tijekom trajanja Zborova građana najčešće postavljana pitanja bila su ona o obvezi priključivanja
na kanalizacijsku mrežu i o cijeni priključka.
Načelnik je istaknuo da priključivanje na kanalizaciju nije obvezno, ali isto tako je naglasio da će
svi oni koji se ne priključe na kanalizacijsku mrežu
morati imati atestirane septičke jame i ugovor s
koncesionarom ovlaštenim za odvoz otpadnih i
fekalnih voda s područja Općine Bistra.
Što se tiče cijene priključka, ona još nije poznata,
ali je poznato - i to je načelnik istaknuo na svim
zborovima građana - da će Općina Bistra maksimalno olakšati kupnju kanalizacijskog priključka
svojim građanima putem omogućavanja kupnje
priključka obročnom otplatom.
nogostupi i asfaltiranje
Početkom travnja nastavljeni su radovi na izgradnji nogostupa u Gornjoj Bistri od Coha do okretišta
autobusa u ukupnoj dužini 1.400 metara. Istovremeno s izgradnjom nogostupa postavlja se i DTK
instalacija isto kao što je to učinjeno u sve do sada
izgrađene nogostupe. Nakon dovršetka nogostuVažno je napomenuti da je Grad Zaprešić riješio pa, novim asfaltom će biti presvučena i Bistranfinanciranje glavnog kolektora od granice sa ska ulica u cijeloj dužini izgrađenog nogostupa.
Općinom Bistra u Novakima do Ivanca Bistranskog. Na ovaj kolektor spaja se sva kanalizacija s
bistranskog područja, a kako radovi na zaprešićkoj
dionici kreću ove godine, za očekivati je da će se
prvih cca 500 domaćinstava - onih koja su bliža
glavnim vodovima - priključiti na kanalizaciju već
2012. godine. Tijekom te iste 2012. godine bit će
nastavljena izgradnja novih 40 km ulične kanalizacijske mreže.
Završetak ove dionice planiran je do kraja mjeseca svibnja, a investicija je vrijedna 1.800.000 kuna,
odnosno s novim asfaltom cca 2.800.000 kuna.
vrtić i osnovna škola
U tijeku je izrada projekta proširenja vrtića za 3
skupine djece i izgradnju male sportske dvorane.
Tijekom ove godine očekuje se izdavanje
građevinske dozvole, a radovi bi počeli 2012. godine. Vrijednost ove investicije je cca 3.000.000
kuna, a bit će financirana isključivo iz proračuna
Općine Bistra.
TRAVANJ 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
teme s mjesnih zborova građana
Što se tiče daljnje izgradnje vodovodne mreže
na području Općine Bistra, raspisan je natječaj
za izgradnju novih 15,5 km vodovodne mreže
na području cijele općine. Ova investicija procjenjuje se na cca 8.000.000 kuna, a i ovaj projekt
zajednički financiraju Općina Bistra i poduzeće
Hrvatske vode.
7
teme s mjesnih zborova građana
odvoz komunalnog otpada
8
Odvoz komunalnog otpada za građane s područja
Općine Bistra od 1. svibnja će preuzeti tvrtka
komunalno Zaprešić d.o.o. Razlozi za promjenu par-tnera su istek desetogodišnje koncesije
dosadašnjag koncesionara tvrtke Eko-flor plus
d.o.o. te jeftinija cijena u ponudi tvrtke Komunalno Zaprešić d.o.o
Što se tiče škole, Općina je financirala rješavanje
i riješila, do sada, neriješene imovinsko-pravne
odnose. Nakon završetka potupka riješavanja
imovinsko-pravnih odnosa Općina je zemljište
darovala Osnovnoj školi Bistra. U tijeku je raspisivanje Natječaja za glavni projekt kojega provodi
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa nakon
kojeg slijedi izdavanje građevinske dozvole za dogradnju škole s desetak novih učionica i rekonstrukcijom starog dijela (kuhinja, blagovaonica,
knjižnica, zbornica ...).
Tijekom jeseni očekuje se raspisivanje Natječaja
za izvođenje radova prema sporazumu potpisanom između Ministarstva, Zagrebačke županije
i Općine Bistra vrijednom 20.000.000 kuna pri
čemu Ministarstvo i Županija daju po 8.000.000
kuna, a Općina Bistra 4.000.000 kuna iz svog
proračuna.
Dosadašnja mjesečna naknada koju su građani
koji imaju kante od 120 litara iplaćali tvrtki Ekoflor plus d.o.o. je znosila 63 kune mjesečno po
domaćinstvu. Nova cijena, koju će za istu uslugu
- odvoz komunalnog otpada jednom tjedno građani plaćati novom koncesionaru iznositi će 55
kuna mjesečno. Usluga novog koncesionara biti
će u stvarnosti još jeftinija jer se ukida paušalna
naplata i uvodi se novi način naplate prema stvarnoj količini odveženog smeća.
Željko Majcen, direktor Komunalnog poduzeća Zaprešić
Naime, kante za smeće koje će građanima podijeliti novi koncesionar imat će ugrađeni čip.
ured za graditeljstvo
Uređaj na kamionu će očitavati taj čip prilikom
pražnjenja kante i građani će plaćati stvarnu
Općina Bistra prva je od svih općina u Republici uslugu. Prednost od novog načina naplate imati
Hrvatskoj otvorila svoju Ured za graditeljstvo, koji će doslovno svi građani , a najviše malobrojna,
se nalazi u prizemlju općinske zgrade u Poljanici. samačka i staračka domaćinstva te svi oni koji
nemaju veće količine smeća tjedno.
Službenim nazivom ‘Upravni odjel za prostorno
uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, ispostava Novi koncesionar će građanima besplatno poZaprešić’ vodi gospodin Dario Weygan, dipl. ing., a dijeliti i vreće za odvoz papira i plastične ambalaže
pruža pravne i tehničke usluge iz svoje nadležnosti koja nije povratna (razni deterdženti, omekšivači,
građanima Općine Bistra te građanima Općine kemikalije i drugo). Ova vrsta kućnog otpada će
Jakovlje.
se odvoziti 2 puta mjesečno, a ostaje i usluga
odvoza krupnog otpada dva puta godišnje po
Strankama su usluge koje pruža Ured za gra- pozivu građana.
diteljstvo dostupne u radno vrijeme ureda svakog
utorka i srijede od 9-15 sati, a voditelja ureda Detaljne obavjesti građani će dobiti na kućnu adgospodina Darija Weygana možete kontaktirati i resu od Komunalnog Zaprešić d.o.o., a kante za
smeće će biti podijeljene tijekom mjeseca travnja.
telefonom na broj 01 3391 618.
GLAS BISTRE
BROJ 16 • GODINA IV • prosinac 2010.
Zamijećeno je da se pojedini vlasnici pasa ne
pridržavaju ovih pravila što značajno utječe na
Unatoč potpuno riješenom sistemu odvoza općinski proračun jer je samo tijekom 2010. gokućnog i komunalnog otpada, nažalost, na dine za potrebe izvanrednih intervencija vetepodručju općine se i nadalje povremeno pojav- rinarske službe, za odvoz lutajućih životinja u azil i
ljuju manji divlji deponiji koji zagađuju još uvijek za popratne troškove potrošeno cca 50.000 kuna.
čistu i očuvanu bistransku prirodu.
Općina Bistra će ubuduće sankcionirati nesavjesne
Organizirajući akcije čišćenja divljih deponija i vlasnike kućnih ljubimaca i sve druge osobe koje
cjelokupnog bistranskog prostora, Općina Bistra se ne budu pridržavale Odluke o držanju kućnih
se i do sada najoštrije suprotstavljala takvim radn- ljubimaca.
jama. Općina Bistra će i ubuduće nastojati maksimalno zaštititi bistranski prostor od nesavjes-nih
pojedinaca koji je uneređuju i koji to rade na štetu održavanje odvodnih kanala i
svih ostalih sadašnjih stanovnika Bistre, kao i graba uz poljske puteve
budućih generacija.
Počevši od ove godine Općina Bistra putem svog
komunalnog redara i poduzeća Komunalno gospodarstva Bistra d.o.o. uvodi red i u čišćenje i
održavanje odvodnih kanala i graba uz puteve.
Razlog je učestala pojava da vlasnici za pristup
svojim obradivim površinama u mostove preko
odvodnih kanala i graba ugrađuju cijevi raznog,
a vrlo često i nedovoljnog profila. Ove cijevi
nemaju mogućnost dovoljnog protoka vode i
sklone su učestalom zamuljivanju pa i potpunom začepljavanju. Posljedica toga je prelijevanje vode na kolne površine i njihovo ubrzano
uništavanje, odnosno - u konačnici - povećano i
Pored Odluke o komunalnom redu kojom su neekonomično trošenje proračunskih sredstava
predviđene zakonske sankcije za zagađivaće kroz učestalo i neekonomično održavanje odvodprirode, pojedince ili organizacije, u pripremi je i nih kanala i graba uz puteve.
odluka Načelnika Općine kojom će biti moguća
isplata nagrade u iznosu od 1.000 kuna svakome Prilikom čišćenja odvodnih kanala i graba uz
građanu koji prijavi osobu ili organizaciju koju za- puteve djelatnici Komunalnog gospodarstva Bitekne ili za koju zna da vrši zagađivanje prirode.
stra će sve cijevi nedovoljnog promjera izvaditi i
ostaviti ih na zemljištu vlasnika. Vlasnik je dužan
Naravno, prijavljeni će biti najoštrije sankcionirani kupiti kod Komunalnog gospodarstva Bistra zamprema već spomenutoj Odluci o komunalnom jenske cijevi odgovarajućeg promjera po stvarnoj
redu i u skladu sa zakonskim propisima.
cijeni koštanja, a djelatnici Komunalnog Bistra će
- za vlasnika potpuno besplatno - cijevi dopremiti, ugraditi i zatrpati na istome mjestu. Ovdje je
držanje kućnih ljubimaca
važno napomenuti da vlasnici mogu kupiti koliko
god žele cijevi, ali besplatna ugradnja od strane
Još jednom je skrenuta pozornost svim vlasni- Komunalnog gospodarstva Bistra d.o.o. se odnosi
cima kućnih ljubimaca, osobito vlasnicima pasa, samo na mostove maksimalne širine do 5 m, dok
na potrebu držanja životinja sukladno Odluci o će za mostove veće širine raziku stvarnog troška
držanju kućnih ljubimaca.
ugradnje od 5 m do stvarne širine mosta podmiriti naručitelj ugradnje.
Posebno je naglašena zakonska obveza čipiranja
kućnih ljubimaca, njihovo držanje u ograđenom Na ovaj način bit će osiguran dovoljan protok
prostoru te potreba za redovitim preventivnim ci- vode i troškovi održavanja, kako kanala, tako i
jepljenjem protiv bolesti, pogotovo bjesnoće.
puteva koji vode uz njih.
prosinac 2010. • GODINA IV • BROJ 16
GLAS BISTRE
teme s mjesnih zborova građana
divlji deponiji
9
javni prijevoz - zet
teme s mjesnih zborova građana
nužne korekcije reda vožnje
Početkom ove godine Općina Bistra je od strane
Zagrebačkog holdinga, Podružnica Zagrebački
električni tramvaj, popularno ZET, primila novi ugovor
za organizaciju javnog prijevoza na području općine.
Novim ugovorom ZET traži
povećanje subvencije koju plaća
Općina Bistra za iznos od 1.100.000
kuna. Radi se o jednostavnoj ekonomskoj računici po kojoj vozila
ZET-a godišnje na svim polascima
na linijama 175, 176 i 177 u granicama Općine Bistra - dakle isključivo
od Novaka do okretišta autobusa
u Gornjoj Bistri - naprave više od
240.000 kilometara, što po cijeni
vožnje od 18,94 kune po kilometru
daje sveukupno iznos od približno
4.700.000 kuna.
Nakon
primljenog
ugovora
načelnik je održao nekoliko sastanaka s vodstvom ZET-a, a općina
je tijekom veljače organizirala brojanje putnika u svim danima i na
svim linijama. Utvrđeno je da radnim danom autobus koristi oko
2.100 , subotom 1.000, a nedjeljom
300 putnika. Rezultati brojanja putnika pokazali su točno koje su linije
ekonomski isplative, a koje nisu.
Među neisplativima su posebno
nedjeljne linije kada se na pojedinoj liniji u autobusu vozi 5 ili 6 putnika. Rezultati brojanja putnika i
usporedba s brojem svih vrsta prodanih karata su porazni i nedvojbeno potvrđuju da oko 60% putnika
ne plaća kartu, odnosno ‘šverca’ se.
Tražena je i pojačana kontrola od
strane ZET-a koja je samo potvrdila
ovu tvrdnju jer je već prvog mjeseca broj prodanih karata povećan za
40%.
U takvoj, za obje strane lošoj situaciji zajednički se prišlo korekciji
reda vožnje autobusa ZET-a kako
GLAS BISTRE
Noćne linije vikendom, za koje se
obračunava puna kilometraža od
Črnomerca do Gornje Bistre i koje
su Općinu odišnje koštale 200.000
kuna, korekcijom reda vožnje su u
potpunosti ukinute. Kako bi se i nadalje osigurala mogućnost javnog
Načelnik Općine Bistra apelira na sve korisnike javnog prijevoza da kupuju vozne karte jer je to jedini način kojim se može izbjeći povećanje cijene
prijevoza ili još veće reduciranje broja polazaka.
60% putnika se ‘šverca’
Neophodne korekcije
10
bi se izbjeglo povećanje godišnjeg
iznosa subvencije koju plaća
Općina Bistra, povećanje cijene
karata na štetu korisnika prijevoza
ili - u najgoroj situaciji - ukidanje
ZET-ovog javnog prijevoza.
te polasci iz Donje bistre u 04:35 i
07:20 jer su to polasci koji su i uvedeni samo zbog veze s linijama iz
Jakovlja i Kraljevog vrha koje više
ne prometuju.
prijevoza vikendom u
‘sitne’ sate razmatra se
mogućnost uvođenja
nove autobusne linije
koja bi povezivala Jarek s Gornjom Bistrom.
Novi vozni red ZET-a
koji se primjenjuje od
ponedjeljka 4. travnja
2011. godine donosimo na 18. i 19 stranici
ovog broja časopisa.
U konačnici, navedenim
korekcijama
Dubravko Baričević, voditelj podružnice Zagrebački
voznog reda uspjelo
električni tramvaj u sastavu Zagrebačkog holdinga
se - kroz smanjenje
ukupne godišnje kilometraže Nova noćna linija
izbjeći navedene loše posljedice,
Jarek-Gornja Bistra?
a zadržati istu cijenu prijevoza i
isti iznos godišnje subvencije od
Izvršenim korekcijama voznog 1.800.000 kuna koju plaća općina.
reda minimalno se mijenjaju broj i
termini polazaka autobusa radnim I na kraju spomenimo da u sveudanom, dok će ubuduće subotom kupnoj postignutoj kvaliteti javnog
autobus voziti svakih 45 minu- prijevoza Općina Bistra itekako akta, a nedjeljom svakih sat i pol. tivno sudjeluje jer pored izravne
Radnim danom je ukinuta linija subvencije ZET-u iz svog proračuna
broj 177 s polaskom iz Črnomerca i dalje subvencionira svaku đačku,
u 22:20 jer je brojanjem utvrđeno studentsku, umirovljeničku i socida je koristi svega nekoliko putnika jalnu kartu u iznosu od 50%.
BROJ 17 • GODINA V • TRAVANJ 2011.
Odluku o imenovanju članova stožera
zaštite i spašavanja za Općinu Bistra
donijelo je Općinsko vijeće Općine Bistra
na svojoj 12. sjednici održanoj 3. ožujka
2011. godine.
Klasa: 022-01/11-01/17
Urbroj: 238/02-02-11-01
Bistra, 01.04.2011.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01 i 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i
125/08), članka 37. Statuta Općine Bistra (Službeni glasnik Općine Bistra
br. 5/2009) i članka 3. st. 3 Odluke o provedbi izbora Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bistra (Sl.glasnik Općine Bistra br. KLASA: 02101/11-01/15, URBROJ: 238/02-02-11-01, od dana 31.03.2011.) Općinski
načelnik donosi
O D L U K U
o raspisivanju izbora za članove
Vijeća mjesnih odbora na području Općine Bistra
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove Vijeća mjesnih odbora na području
Općine Bistra i to:
1. za Mjesni odbor Gornja Bistra
2. za Mjesni odbor Oborovo Bistransko
3. za Mjesni odbor Poljanica Bistranska
4. za Mjesni odbor Donja Bistra
5. za Mjesni odbor Novaki Bistranski
6. za Mjesni odbor Bukovje Bistransko
- bira se 7 članova;
- bira se 5 članova;
- bira se 7 članova;
- bira se 7 članova;
- bira se 5 članova;
- bira se 5 članova.
Članak 2.
Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 08. svibanj 2011. godine.
Članak 3.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat svih članova Vijeća
Mjesnih odbora na području Općine Bistra.
Članak 4.
Ova Odluka objavit će se u Službenom glasniku Općine Bistra, a stupa na
snagu 7. travnja 2011. godine.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić, v.r.
L IMO X
DONJA BISTRA, MOKRIČKA 10
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
Stožer zaštite i spašavanja je stručno, operativno i koordinirano tijelo koje pruža
stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja kojima rukovodi i koordinira
načelnik Općine.
Stožer se aktivira u trenutku kada se
proglasi stanje neposredne prijetnje,
katastrofe ili velike nesreće.
Odlukom Općinskog vijeća Općine Bistra
na načelnika stožera zaštite i spašavanja
imenovan je:
- Darko Sever-Šeni - zamjenik načelnika
Općine Bistra
dok su za članove stožera imenovani
-Danijel Tadić - direktor Komunalnog
gospodarstva Bistra d.o.o.
- Hrvoje Gulić - zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra,
- Marija Šimunović, vlasnica Ustanove
‘Sestra Maca’,
- Marko Faltak, pomoćnik načelnika
Policijske postaje Zaprešić i
- predstavnik Područnog ureda za
spašavanje.
obavijesti i odluke
Odluka o imenovanju
članova stožera zaštite i
spašavanja za Općinu Bistra
Republika Hrvatska
Zagrebačka županija
Općina Bistra
OPĆINSKI NAČELNIK
Bistra će ponovo biti
domaćin zborovanju
Saveza izviđača Hrvatske
Nakon 2005. godine, kada je u Bistri održano
3. zborovanje saveza izviđača Hrvatske, Bistra će ove godine ponovo biti domaćin ove
masovne priredbe, a sporazum o suradnji
između Općine Bistra, Saveza izviđača Hrvatske i 25. Samostalne družine izviđača Bistra
potpisan je u Bistri 13. veljače 2011. godine.
Zborovanje je jedna od najvećih ovogodišnjih
akcija Saveza izviđača Hrvatske na kojem
se očekuje oko 1.500 sudionika (izviđača) iz
Republike Hrvatske i Europe, a neslužbeno
saznajemo da će ova manifestacija biti koordinirana s proslavom Europske godine volontera u Republici Hrvatskoj čiji bi domaćin
trebala biti upravo Općina Bistra.
TRAVANJ 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
11
vijesti
NASTAVAK TRADICIJE
gospođa Jadranka Kosor, Predsjednica
Vlade Republike Hrvatske darivala štićenike
specijalne bolnice u Gornjoj Bistri
Predsjednica Vlade Republike Hrvatske i ove je godine nastavila davno započetu tradiciju kojom na Dan Svetog Stjepana i na Uskrsni ponedjeljak obilazi i daruje štićenike
Specijalne bolnice u Gornjoj Bistri
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Gospođa Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade RH i ove je godine
prvi dan iza Božića iskoristila za
tradicionalni posjet štićenicima i
uposlenicima Specijalne bolnice
za kronične bolesti dječje dobi u
Gornjoj Bistri.
Nakon obilaska svih štićenika
bolnice - a bolnica trenutno
brine o 106 osoba - predsjednica vlade je ravnatelju bolnice uručila igračke i pidžame za
štićenike bolnice.
– Najvažnije je ponovno upozoriti da postoji ova bolnica, da
postoje djeca koja trebaju doista
more ljubavi i da je i ovo trenutak kad se moramo svi pribrati i
reći da ih nećemo zaboraviti, što
evo i činimo – poručila je Jadranka Kosor.
Jadranka Kosor, Predsjednica Vlade RH, dr. Željko Weiss, ravnatelj Specijalne bolnice u
Gornjoj Bistri i Krešimir Gulić, načelnik Općine Bistra prilikom posjete bolnici
Trajna briga za štićenike
Premijerka je zahvalila ravnatelju bolnice Željku Weissu i cijelom osoblju koji se nesebično
skrbe o djeci.
12
– Najvažnija je trajna briga, jer
na žalost o nekoj djeci više se ne
skrbe roditelji. Posljednjih nekoliko godina uložili smo znatna
sredstva i na tome nećemo stati.
Vlada će nastojati svakodnevno
unapređivati skrb o njima i o njihovoj budućnosti – poručila je
Jadranka Kosor.
GLAS BISTRE
S najvećim oduševljenjem predsjednicu Vlade dočekala je 26-godišnja Nina, njezina velika prijateljica, koja je od premijerke za ovaj Božić poželjela narukvicu. Jadranka Kosor je
ispunila želju svojoj prijateljici.
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Veselje ti navješćujem, puče
Bistrajnski ...
Ove su godine po peti put zaredom
članovi Kulturno-umjetničkog društva
‘Bistra’ održali tradicionalan Božićni
koncert u župnoj crkvi u Poljanici.
U prigodnom programu je sudjelovala
i poznata hrvatska glazbena skupina
Agape iz Zagreba koja je otpjevala nekoliko božićnih pjesama. Tijekom programa dvije svoje pjesme izgovorila je
Verica Grgac, profesorica na medicinskom fakultetu u Zagrebu i velika ljubiteljica pjesama i poezije, dok je jednu
svoju pjesmu izgovorio Šimun Čagalj,
profesor hrvatskog jezika u Osnovnoj
školi Bistra.
10.01.2011.
Koncerti tijekom održavanja
slalomskih utrka
26.12.2010.
Završnica božićne koncertne
sezone
Koncert je održan pod naslovom:
‘Veselje ti navješćujem, puče Bistrajnski ...’, a nastupili su članovi svih sekcija
društva.
Dok je podmladak KUD-a Bistra svoj
tradicionalni koncert održao u župnoj
crkvi, članovi Muškog pjevačkog zbora
‘Bistrani’ za svoju su pozornicu izabrali
crkvu Svetog Roka.
ViJESTI
19.12.2010.
U sklopu zabavnih aktivnosti koje tijekom održavanja slalomskih utrka za
Svjetski skijaški kup na svome području
tradicionalno organizira Općina Bistra
ove je u godine 4. siječnja nastupila
grupa ‘Zodijak’ dok je 6. siječnja održan
dobro posjećen koncert TA ‘Gazde’.
22.01.2011.
Radionica o proizvođačkim
organizacijama
Posebna zanimljivost koncerta je prvi
nastup nekog člana Škole violine koja
je pokrenuta početkom ove školske
godine pod vodstvom prof. Verice
Peršin. Čast prvog nastupa je pripala
učenici Dori Novosel koja je izvela
pjesmu ‘Zvončići, zvončići’.
23.12.2010.
Dječji božićni program u
Novakima Bistranskim
Kršćanska Adventistička crkva, Mornarska 10 u Novakima Bistranskim
priredila je dječji božićni program sa
podjelom paketića.
Božićnu koncertnu sezonu zaključili su
28.12.2010. članovi KUD-a Bistra svojim
nastupom u prostorijama Društvenog
doma u Jablanovcu.
30.12.2010.
Potres kod Zaprešića
Prema informacijama Seizmološke
službe Republike Hrvatske u 9:24
sati dogodio se potres magnitude
2,8 stupnja po Richteru, odnosno IV.
(četvrtog) stupnja MCS ljestvice, a epicentar potresa bio je kod Zaprešića.
Radionica je organizirana na inicijativu proizvođača voćara Grada Zagreba i Zagrebačke županije, u cilju
dobivanja što više informacija o tome
što su to proizvođačke organizacije i proizvođačke grupe, o njihovoj
važnosti za korištenje sredstava pretpristupne pomoći EU i kako ih osnovati.
31.01.2011.
HSP-ov turnir u belotu
U prostorijama SD Bistra održan je 22.
siječnja turnir u belotu na kome je nastupilo dvadeset parova među kojima
i nekoliko gostiju iz političkog vrha
stranke.
Potres se najviše osjetio u zapadnom
dijelu Zagreba i okolici Zaprešića.
Podrhtavanje tla trajalo je nekoliko
sekundi, a potres nije prouzročio materijalnu štetu.
Među gostima koji su također nastupili
kao natjecatelji na turniru bili su Ante
Đapić, počasni predsjednik stranke,
Vlado Julić, glavni tajnik stranke, Mile
Ivančić, županijski vijećnik, Ante Juri-
travanj 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
NASTAVAK NA 22. STRANICI ČASOPISA
Oba su koncerta bila dobro posjećena,
a publika je imala priliku uživati u izvedbama prigodnih pjesama.
Radionica o proizvođačkim organizacijama, u organizaciji Hrvatske poljoprivredne komore (HPK) i Hrvatske
voćarske zajednice (HVZ) i u suradnji s
Ministarstvom poljoprivrede, ri-barstva i ruralnog razvoja, održana je u Zagrebu 26. siječnja 2011. u Kino dvorani
MPRRR-a, Ulica grada Vukovara 78 o
čemu smo obavijestili zainteresirane
putem općinskog internet portala.
13
RAZGOVOR S POVODOM
14
Marija Bažulić, predsjednica KUD-a ‘Bistra’
Peta godišnjica kontinuiranog rada Kulturno-umjetničkog društva ‘Bistra’ te
novi mandat dosadašnjoj predsjednici društva više su nego dovoljan povod
ovome razgovoru
Tekst i slika: Davorin Bažulić
• GLAS BISTRE: Nedavno ste proslavili petu
godišnjicu rada društva nakon njegovog
ponovnog pokretanja. Kako biste ocijenili proteklo razdoblje.
MARIJA BAŽULIĆ: Prije nego što vam izravno
odgovorim na pitanje dopustite kratki podsjetnik. Kao što znate, predsjednica sam postala prije
četiri godine naslijedivši na tome mjestu gospodina Krešimira Jedvaja koji je bio jedan od glavnih
pokretača reaktivacije rada društva. Svoj prvi nastup ponovo pokrenuto društvo je imalo tijekom
svečane sjednice Općinskog vijeća početkom
prosinca 2005. godine, a ja sam se društvu
priključila već dva tjedna nakon osnivanja na
njegovom drugom javnom nastupu u Jablanovcu.
Intenzivno planiranje aktivnosti društva počinje
biti jedno od mojih glavnih zaduženja u društvu
tek nakon ostavke gospodina Jedvaja koncem
ožujka 2007. godine kada postajem predsjednica
društva. Vjerujem da će se većina mještana Bistre,
pogotovo onih koji pomnije prate naš rad, složiti
s ocjenom da se radi o uspješnom razdoblju.
Ponavljam, moja ocjena odnosi se isključivo na
posljednje četiri godine jer u tom razdoblju mogu
uspoređivati planirane aktivnosti i ciljeve s onime
što smo uspjeli ostvariti.
• GLAS BISTRE: Spomenuli ste planiranje aktivnosti i postavljene ciljeve. Koje ste to cilljeve
postavili početkom vašeg prvog mandata?
MARIJA BAŽULIĆ: Kao društvo, nikada se nismo
koncentrirali samo na jednu aktivnost pa smo
postavili i više prioriteta u radu društva. Kako
ne bih bila predugačka u odgovoru spomenuti
ću samo četiri najvažnija. Prvi cilj bio je omasovljenje članstva, pogotovo mlađih grupa koje
su budućnost svakog pa tako i našeg društva te
zainteresirati osobe iz vlastitih redova za stručno
usavršavanje u folklornoj djelatnosti. Taj cilj je ostvaren jer društvo danas broji oko 115 članova, od
čega su njih 25 u najstarijoj grupi, dok ih je 80 u
mlađim plesno-pjevačkim grupama, tamburaškoj
sekciji i u školi violine. Drugi cilj bio je postići kvalitetu koja će biti sukladna nazivu našeg društva.
Društvo želimo formirati kako bi u punim smislu
riječi bilo i ‘kulturno’ i ‘umjetničko’ i ‘bistransko.
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Prvi preduvjet za postizanje toga cilja je osigurati svim sekcijama kontunuirani rad s kvalitetnim i stručnim voditeljima. I to smo ostvarili u
potpunosti, a usuđujem se reći da se samo rijetka društva mogu pohvali sa tako kvalitetnom
ekipom stručnih voditelja kao što se to danas
Činimo sve kao bi društvo u punom smislu riječi bilo i ‘kulturno’ i
‘umjetničko’ i ‘bistransko’. Prvi preduvjet za to je svim sekcijama osigurati
rad s kvalitetnim stručnim voditeljima.
I to smo zakođer ostvarili u potpunosti. Usuđujem se reći da se samo rijetka
društva mogu pohvaliti s tako kvalitetnom ekipom stručnih voditelja kao što
to danas može Kulturno-umjetničko
društvo ‘Bistra’.
može Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’.
Neću spominjati imena, ali činjenica je da našu
odraslu plesno -pjevačku grupu vodi profesionalni folklorni umjetnik i stalni član ansambla ‘Lado’,
mlađi podmladak renomirana članica FA ,Pavao
Markovac’, tamburaše profesionalni glazbenik i
član tamburaškog sastava ‘Savski valovi’, a školu
violine profesorica violine i glazbenog odgoja te
stalna članica orkestra opere zagrebačkog Hrvatskog narodnog kazališta. Govoreći o prvom cilju
spomenula sam stručno napredovanje osoba iz
vlastitih redova i posebno mi je drago da se prije spomenutim voditeljima priključila i stalna
članica odrasle plesno-pjevačke grupe u ulozi vrlo
uspješne voditeljica starijeg podmlatka. Treći cilj
bio je stvaranje vlastitog cjelovečernjeg programa
kroz kupnju i i uvježbavanje vlastitih koreografija.
Danas društvo ima šest vlastitih koreografija, tri
koje uključuju bistranske i zagorske pjesme i plesove te po jednu koreografiju pjesama i plesova
Posavine, Međimurja i Ražanca. Uzmeno li u obzir
da i tamburaški sastav ima dvije grupe - mlađu i
stariju - koje imaju svoj dio programa, bez problema možemo samostalno postaviti cjelovečernji
folklorni program. I na koncu, željeli smo postati
član CIOFF-a što smo i ostvarili 2010. godine.
Marija Bažulić će biti predsjednica Kulturno-umjetničkog
društva ‘Bistra’ i u novom četverogodišnjem mandatu
Pozivi na gostovanja
od Turske do Portugala
RAZGOVOR S POVODOM
• GLAS BISTRE: Je li dojam ostavljen u Dorkovu možda razlog tome što su vam učestalo
počele dolaziti ponude za atraktivna gostovanja?
MARIJA BAŽULIĆ: Vjerojatno ima u tome
nešto istine, ali ne mogu tvrditi jer nemam
izravnih spoznaja. Činjenica je da je gospodin Todorov bio vrlo zadovoljan i da smo
mu ostavili naše podatke isto kao što je
činjenica i to da smo dobili pozive na folklorna događanja u Austriji, Mađarskoj, Bosni
i Hercegovini, Turskoj i Portugalu. Ovdje
spominjem samo festivale na kojima našim
članovima smještaj i prehranu osiguravaju
domaćini dok mi plaćamo samo troškove
puta. Nastup na festivalu koji troškove boravka sudionika pokriva kotizacijom koju
plaćaju sami sudionici i nije neki problem.
Kada bih nabrojila i pozive s tako organiziranih festivala spisak poziva bi bio osjetno
veći. No, vremena su teška i nije jednostavno
zatvoriti financijsku konstrukciju čak i samo
za troškove putovanja pa je neizvjesno na
koja od ovih zbivanja ćemo moći otići. Mi se
trudimo nastaviti tradiciju barem jednog nastupa u inozemstvu godišnje i, za sada, još
uvijek pokušavamo realizirati odlazak na festival u mjestu Valle de Cambra u Portugalu.
• GLAS BISTRE: Nije li to najdalja destinacija od
svih koje ste spomenuli?
MARIJA BAŽULIĆ: Da, to je uvjerljivo najdalje
gostovanje od svih na kojima je do sada bila
neka od naših sekcija ili društvo u cjelini. To je i
najdalje odredište među svim pristiglim ponudama i nemojte misliti da je sama udaljenost ovog
odredišta razlog koji posebno privlači bilo kojega
od naših članova. Naši članovi vrlo dobro znaju
što znači autobusno putovanje od dvadest i više
sati i uvjeravam vas da to stvarno nije neki poseban ‘gušt’. Izuzetak je samo atmosfera koja vlada
u autobusu tijekom cijelog puta na svim našim
gostovanjima. Nju čine pjesma, radost i veselje
i to je ‘gušt’. A zašto baš Portugal? Jednostavno
zato jer je u više od trideset godina dugoj tradiciji održavanja festivala, organizator po prvi put
pozvao neko Kulturno-umjetničko društvo iz Republike Hrvatske. Dakle, odemo li tamo Kulturnoumjetničko društvo ‘Bistra’ će predstavljati Bistru,
ali i Republiku Hrvatsku u cjelini.
• GLAS BISTRE: Objasnite našim čitateljima što je
CIOFF i zašto vam je važno članstvo u njemu.
MARIJA BAŽULIĆ: Kratica CIOFF znači
Međunarodni savjet organizatora festivala
folklora i tradicionalne umjetnosti. Članstvo
u CIOFF-u vrlo je važno prilikom predstavljanja folklornih društava organizatorima folklornih manifestacija širom svijeta. Zato su skoro u
pravilu lokalni dužnosnici CIOFF-a vrlo često
članovi ocjenjivačkih sudova folklornih festivala
i nihova je preporuka vjerodostojan dokaz kvalitete folklornog izričaja neke skupine što bitno
olakšava mogućnost dobivanja poziva za nastup
na različitim folklornim festivalima u svijetu. Na
primjer, predsjednik ocjenjivačkog suda festivala
u Dorkovu, na kojem smo nastupili u srpnju prošle
godine, bio je gospodin Ivan Todorov, predsjednik
CIOFF Bugarska. Vrlo sam zadovoljna i ponosna • GLAS BISTRE: Koliko je za uspjeh društva
što je gospodin Todorov za naše nastupe u Bugar- zaslužan rad predsjednice i uprave, a koliko drugi
čimbenici?
skoj izrekao samo riječi pohvale.
travanj 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
15
Kvico
SRETAN USKRS
d.o.o. za trgovinu i usluge
POLJOPRIVREDNA APOTEKA DONJA BISTRA
STUBIČKA 510
DONJA BISTRA
TEL: 01 3390 021
E-MAIL: [email protected]
RADNO
VRIJEME
ponedjeljak - petak: 7 do 19
subotom: 7 do 15
• SVE ZA POLJOPRIVREDU
• STOČNA HRANA VALPOVKA
• SVE VRSTE JEDNODNEVNE PERADI
tijekom čitave godine
• SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
ZEMLJA ZA CVIJEĆE
SJEMENSKA ROBA, SADNI MATERIJAL I UMJETNA GNOJIVA
UREĐENJE OKOLIŠA RUŠENJE
RUŠENJE PROBLEMATIČNIH STABALA DO 30 METARA VISINE
SRETAN USKRS
M-J-A
Vl. Agata Meštrović
Trgovina i kemijska čistionica-obrt
Donja Bistra, Stubička 458
(na benzinskoj postaji)
Tel: 3315 – 570
OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE
ST
Donja Bistra, Stubička 523
CAFFE BAR
KRŠĆANSKI OBITELJSKI
CENTAR ZAPREŠIĆ
Reče Isus:
Ja sam uskrsnuće i život.
Tko vjeruje u mene, ako i umre, živjet će.
Tko god živi i vjeruje u me,
sigurno neće nigda umrijeti.
Vjeruješ li u ovo?’
Ivan 11:25,26
Vaši prijatelji iz Kristove crkve
i uredništva Žive riječi
VENECIJA
Donja Bistra, Stubička 558
TRGOVAČKI OBRT
DUGA
Poljanica Bistranska
SRETAN
USKRS
Evo moga sela malenoga
pjesme i plesovi Ražanca
Lepe moje ravne pole
pjesme i plesovi Posavine
Lepe naše senokoše
pjesme i plesovi Međimurja
Višnja stoji u polju
pjesme i plesovi Hrvatskog Zagorja
Bistranska svadba
Žetva pod Medvednicu goru
vlaste koreografija KUD-a Bistra
No, to nisu jedini čimbenici koje morate imati. Za
uspješan rad važno je naglasiti još barem dva vrlo
bitna čimbenika. S jedne strane, postignuti rezultati sigurno bi bili manji kada u samom društvu
ne bi postojalo duh jedinstva i atmosfere koja cijeli kolektiv usmjeruje prema istom cilju, a s druge
strane prije ili kasnije ovog bi poleta nestalo kada
ne bi bilo osiguranih sredstava za kontinuirani
i kvalitetan rad. Zato je izuzetno važna podrška
institucija, u našem slučaju podrška Općine Bistra, prije svih našeg načelnika, koji cijeni naše napore usmjerene na kvalitetan rad s djecom te na
čuvanje i promociju bistranske kulture i običaja.
Iako načelnik nije izravno uključen u rad i planira-
nje aktivnosti, njegova uloga i uloga Općina Bistra u postignutim uspjesima su velike samim tim
jer su nam osigurana stalna sredstva iz općinskog
proračuna. Budimo objektivni, možemo mi imati
odlične ideje za postizanje vrhunske kvalitete
folklornog izričaja, kupnju vlastitih koreografija i
nošnji, gostovanja i tko zna što još - sve je to bespredmetno ako za to nema sigurnih sredstava.
• GLAS BISTRE: Sudeći po svemu iznesenom ne
čudi što ste nedavno ponovo i jednoglasno izabrani za predsjednicu ...
MARIJA BAŽULIĆ: Što se tiče mog drugog mandata, dugo sam o se dvoumila, a pristala sam
isključivo zbog članova društva koji su to od mene
tražili i dali mi jednoglasnu i bezrezervnu podršku.
Njihovo me povjerenje obvezuje i nadam se da ću
ga i u ovom mandatu opravdati.
Nedostaju nam dečki
• GLAS BISTRE: Spomenuli ste koje ste sve ciljeve
ostvarili. Ima li nešto što ste željeli, a niste ostvarili?
MARIJA BAŽULIĆ: Naravno da ima. Nije nam
uspjelo privući dječake i muškarce koji nam jako
nedostaju u starijoj plesno-pjevačkoj skupini.
Dečki od 18 i više godina nam jako nedostaju i u
plesnom i u pjevačkom dijelu. Zbog njihovog nedostatka prisiljeni smo mijenjati koreografije i izbor pjesama za već postojeće koreografije. Nekoliko plesača ‘izgubili’ smo zbog odličnog rada naše
tamburaške sekcije kojoj su se priključili, no oni su
i dalje tu, kod nas, rade nešto korisno i za sebe i
za društvo i na njih uvijek možemo računati. Kao
prosvjetnog radnika koji radi s ljudima na pragu
zrelosti, žalosna sam kad mlađarija druženju s
vršnjacima u zdravoj sredini - bez obzira bavila
se ona folklorom, nogometom, planinarenjem,
hrvanjem ili bilo čime drugim - pretpostavlja boravak u nekom bučnom i zadimljenom mjestu, uz
gemišt, bocu piva ili nešto žešće.
• GLAS BISTRE: Možda je ovaj razgovor dobra prilika da ih pozovemo neka vam se pridruže ...
MARIJA BAŽULIĆ: Svakako da je i koristim priliku pozvati sve zainteresirane, posebno dječake
i muškarce svih dobnih skupina da nam bez obveze dođu, neka sami vide što i kao radimo, neka
probaju i sami pa onda neka odluče što i kako će.
Vidjet ćete da smo prava klapa koja ozbiljno radi
na probama, uživa u nastupima i gostovanjima
i pri tome se cijelo vrijeme odlično zabavlja, bez
obzira bilo to u Hrvatskoji ili Austriji, Češkoj, Bosni
i Hercegovini, Bjelorusiji, Bugarskoj ...
travanj 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
RAZGOVOR S POVODOM
NASTAVAK SA 19. STRANICE
MARIJA BAŽULIĆ: Za uspjehe društva vrlo je
važan rad članova svih sekcija i stručnih voditelja,
ali sigurno je zaslužan i rad cjelokupne uprave. Sa
strane se možda i ne vidi koliko takva aktivnost
podrazumijevaju osobnog rada i privatnog slobodnog vremena, često i na štetu obitelji. U
stvarnosti su te aktivnosti u cijelosti volonterske, ali amaterske su samo po definiciji. Naše je
društvo samo u prošloj godini imalo 35 nastupa,
odnosno za vrijeme mog prvog mandata bilo je
120 nastupa društva od čega sam osobno - bilo
kao dio ansambla koji nastupa bilo kao dio pratnje neke od sekcija društva - sudjelovala u više
od 110 naših nastupa. Što se pak organizacije
tiče, doslovce niti jedna aktivnost bilo kojeg dijela
društva nije prošla bez mojeg učešća. Mislim da
je to normalno i da spada u uobičajeni djelokrug
aktivosti svakog predsjednika udruge.
17
novi red vožnje
BROJ LINIJE :
176
NAZIV LINIJE :
Zagreb (Črnomerec) - Gornja Bistra
RADNI DAN
Polasci iz Zagreba:
05:40
08:10
12:00
14:45
16:50
19:30
23:50
-
06:00
08:50
12:40
15:00
17:15
19:50
-
06:10
09:30
13:00
15:20
17:40
20:40
-
06:30
10:10
13:35
15:35
18:10
21:20
Polasci iz gornje bistre:
-
07:00
10:50
14:00
16:10
18:40
21:55
-
07:35
11:30
14:25
16:30
19:10
22:45
04:40
06:40
09:50
13:00
15:40
18:10
21:00
- 04:55 - 05:10 - 07:05 - 07:20 - 10:30 - 11:10 - 13:35 - 14:05 - 15:50 - 16:30 - 18:35 - 19:15 - 21:40 - 22:30
05:20
07:55
11:50
14:35
17:10
19:40
-
06:05
08:30
12:05
14:50
17:30
20:00
-
06:20
09:10
12:20
15:15
17:50
20:25
Polasci od stajališta aleja bolognepodsused za gornju bistru:
Polasci iz gornje bistre do stajališta
aleja bologne-podsused:
04:05 - 04:25 - 04:35 - 04:45 - 05:05 - 11:15
15:25 - 22:50 - 23:30 - 0:30
Polazak od stajališta aleja bolognepodsused za Donju bistru:
Polazak iz donje bistre:
05:30
6:00
subota
Polasci iz Zagreba:
Polasci iz gornje bistre:
05:30 - 06:15 10:00 - 10:45 14:30 - 15:15 19:00 - 19:45 23:45
04:45
09:15
13,45
18:15
07:00 11:30 16:00 20:30 -
07:45 - 08:30 - 09:15
12:15 - 13:00 -13,45
16:45 - 17:30 - 18:15
21:15 - 22:00 - 22:45
- 05:30
- 10:00
- 14:30
- 19:00
- 06:15
- 10:45
- 15:15
- 19:45
- 07:00 - 07:45 - 08:30
- 11:30 - 12:15 - 13:00
- 16:00 - 16:45 - 17:30
- 20:30 - 21:15
Polasci od stajališta aleja bolognepodsused za gornju bistru:
Polasci iz gornje bistre do stajališta
aleja bologne-podsused:
04:10 - 04:55
22:45 - 23:30
nedjelja
Polasci iz Zagreba:
Polasci iz gornje bistre:
06:30 - 08:00 - 09:30 - 11:00 - 12:30 - 14:00
15:30 - 17:00 - 18:30 - 20:00 - 21:30 - 23:15
05:35 - 07:15 - 08:45 - 10:15 - 11:45 - 13:15
14:45 - 16:15 - 17:45 - 19:15 - 20:45
Polasci od stajališta aleja bolognepodsused za gornju bistru:
Polasci iz gornje bistre do stajališta
aleja bologne-podsused:
05:05
22:15
autobusa zet-a
Novi red vožnje za sve se linije primjenjuje počevši od
ponedjeljka 4. travnja 2011. godine.
BROJ LINIJE :
177
NAZIV LINIJE :
Zagreb (Črnomerec) - Poljanica - Gornja Bistra
RADNI DAN
Polasci iz Zagreba:
Polasci iz gornje bistre:
04:50 - 05:40 - 11:20 - 12:30 - 13:20 - 14:40
15:45 - 17:20 - 20:00
Polasci od stajališta aleja bolognepodsused za gornju bistru:
04:10
04:45 - 05:40 - 06:35 - 12:20 - 13:30 - 14:20
Polasci iz gornje bistre do stajališta
aleja bologne-podsused:
20:45
subota
Polasci iz Zagreba:
6:40 - 12: 35 - 14:50
Polasci iz gornje bistre:
07:25 - 13, 25 - 15:40
nedjelja
Polasci iz Zagreba:
10:15 - 17:45
BROJ LINIJE :
Polasci iz gornje bistre:
11:00 - 18:30
175
NAZIV LINIJE :
Zaprešić - Pojatno - Gornja Bistra
RADNI DAN
Polasci iz Zaprešića:
14:35
Polasci iz gornje bistre:
05:30
subotom, nedjeljom i praznikom linija ne prometuje
U razdoblju 1.-28. travnja 2011. godine na području Republike Hrvatske provodi se Popis stanovništva,
kućanstava i stanova. U cilju informiranja stanovništva, sa internet stranica Državnog zavoda za statistiku
prenosimo odgovore na nekoliko najčešćih pitanja vezanih uz ovu akciju. Više informacija možete vidjeti na
internet stranici: http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censusfaq.htm
POPIS STANOVNIŠTVA 2011.
Priredio: Davorin Bažulić
popis stanovništva 2011. u Bistri
Što je Popis stanovništva, kućanstava i stanova te koje
su jedinice Popisa?
Popis stanovništva, kućanstava i stanova (u nastavku teksta:
Popis 2011.) najveće je statističko istraživanje kojem je cilj
prikupiti osnovne podatke o broju, teritorijalnom rasporedu
i sastavu stanovništva prema njegovim demografskim, ekonomskim, obrazovnim, migracijskim i ostalim obilježjima.
Također, Popisom se prikupljaju podaci o kućanstvima i stanovima te njihovim obilježjima.
Kada će se provesti Popis 2011.?
Popis će se provesti u razdoblju od 1. do 28. travnja 2011.,
prema stanju na dan 31. ožujka 2011. u 24 sata, što se smatra kritičnim trenutkom Popisa.
Zašto se provode popisi?
Popis je najopsežniji izvor podataka o stanovništvu,
kućanstvima, obiteljima i stanovima. Ti su podaci nužni za
provedbu raznih gospodarskih i socijalnih razvojnih politika
te znanstvenih istraživanja.
Jesu li građani obvezni sudjelovati u Popisu 2011.?
Da, sudjelovanje u Popisu 2011. obvezno je, što je naznačeno
i u Zakonu o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj 2011. godine (članak 45.).
Jesu li osobni podaci prikupljeni Popisom službena tajna?
Jedno od osnovnih načela službene statistike podrazumijeva zaštitu i povjerljivost individualnih podataka. Individualni podaci prikupljeni popisom službena su tajna i kao
takvi neće se niti objavljivati niti prosljeđivati bilo kome
za bilo kakve svrhe. Zaštita individualnih podataka jamči
se Zakonom o Popisu stanovništva, kućanstava i stanova u
Republici Hrvatskoj 2011. godine (NN, br. 92/10.), Zakonom
o službenoj statistici (NN, br. 103/03. i 75/09.) i Zakonom o
zaštiti osobnih podataka (NN, br. 103/03.).
Ekipu koja će provesti Popis stanovništva,
kućanstava i stanova na području Bistre ukupno čini 19 osoba.
Popisni centar voditi će Stjepan Eršek dok će
Tamara Ščapec i Ivica Šimek biti kontrolori.
Voditelj popisnog cenra i kontrolori nadgledati će i koordinirati rad svih popisivača na
terenu.
Sve osobe uključene u popis pohađale
su posebnu obuku propisanu od strane
Državnog zavoda za statistiku. Voditelj i
kontrolori obuku su pohađali u Zaprešiču, a
popisivači u Bistri.
Za područje Općine Bistra obuku za
popisivače pohađali su Jasna Bujanović,
Sanja Djekanović, Hidajeta Golać, Karolina Gulić, Ana Kaurin, Tomislav Kerep,
Ivan Medvidović, Danijela Nikolić, Perica
Novosel, Ljiljana Novotny, Ružica Puzjak,
Ines Radić, Irena Škrlin, Elvis Škrlin Batina i
Krunoslav Žiljak.
Hoće li se popisivati izbjegle osobe u Popisu 2011.?
U uredbama Europske unije osobe izbjegle iz zemlje ne
navode se kao iznimka pa se na njih primjenjuje kriterij
odsutnosti od 12 mjeseci i bit će uključeni u ukupan broj
stanovnika zemlje u kojoj se nalaze.
Što ako se osoba ne zatekne kod kuće u vrijeme Popisa
2011.?
Podatke za odsutnu osobu može dati i član kućanstva
koji je prisutan i kojem su podaci najbolje poznati. Ako je
odsutno cijelo kućanstvo, popisivač će ostaviti obavijest o
ponovnom dolasku te broj telefona za kontakt na koji se
članovi kućanstva mogu javiti i dogovoriti vrijeme popisivanja. Ako ni to ne bude moguće, popisivač će ostaviti
obavijest da se kućanstvo dođe popisati u obližnji popisni
centar te adresu popisnog centra.
20
Ostale odgovore na česta pitanja potražite na adresi:
http://www.dzs.hr/Hrv/censuses/census2011/censusfaq.
htm
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • TRAVANJ 2011.
Prilikom izbora osoba za sve osobe uključene
u Popis stanovništva 2011. godine strogo je
poštovan socijalni kriterij jer su sve osobe do
početka rada na Popisu stanovništva 2011.
godine evidentirane kao nezaposlene.
Prema dogovoru iz studenog prošle godine, ovih je dana ugledni arhitekt Hermann
Tilke u sjedištu HAKS-a predstavio nacrte automobilističke staze u Bistri. S razvojem
cjelokupnog projekta upoznata je i Vlada RH, a događanja pozorno prate Jean Todt,
prvi čovjek automobilizma i Bernie Ecclestone, vlasnik Formule 1.
Priredio: Davorin Bažulić
O događanjima vezanim uz ovaj mega-projekt, Staza sa nekoliko namjena
Zrinko Gregurek, glavni tajnik Hrvatskog auto i
karting saveza te jedan od najbližih suradnika - Ono što ciljamo i što smo sigurni da ćemo dobiti,
Jeana Todta kaženastavlja Gregurek, su utrke WTCC-a i GT-a koje su
u svijetu vrlo praćene, te Moto GP utrke.
-Staza je projektirana je prema najvišim standardima FIA-e i trebala biti licencirana za nekoliko Sama staza će biti polivalentna tako da će u sebi
kategorija utrka svjetskih prvenstava, GT1, WTCC- imati i stazu za karting, koja ogovara uvjetima za
a, Moto GP-a i kartinga, a uz dodatno licenciranje svjetsko prvenstvo i jedina je takva u ovom dijeu budućnosti bi se na njoj mogle odvijati i utrke lu Europe. Polivalentni centar uz stazu ne bi bio
formule 1. Kada će na stazi biti održana utrka ove namijenjen isključivo utrkama, kao dosad Grobkategorije u ovom trenutku nije predmet razgovo- nik, već bi to bio mali grad sa svim popratnim
ra, ali je izgradnja ovakve staze svakako najvažniji sadržajima – objašnjava Gregurek.
preduvjet i za razgovore na tu temu, a velika prednost baš ove staze je blizina glavnog grada.
Iz projekta gospodina Tilkea je vidljivo da će
najduži krug staze bit će dugačak 4.470
metara, što je danas uobičajena dužina za
staze na kojima se voze utrke Formule 1.
Ovo najduži treba istaknuti jer će unutar te
“velike” staze biti i dvije manje.
Vlada ne financira projekt
Izgled staze prema projektu gospodina Tilkea
Svoju podršku projektu su dali ministar investicija Domagoj Milošević i ministar gospodarstva Đuro Popijač kojima je Hermann
Tilke, najcjenjeniji svjetski projektant takvih
kompleksnih centara, osobno predstavio
najvažnije segmente ovog projekta.
Prema riječima ministara, Vlada Republike
Hrvatske neće financijski pomagati realizaciju projekta, no Vlada RH će učiniti sve unutar zakonskih okvira kako se ne bi gubilo vrijeme na izdavanje dokumentacije.
Perspektivni prikaz staze
automobilistička staza u bistri
hermann tilke predstavio projekt staze
Cijena cijelog projekta je oko 250 milijuna
eura, s nekolicinom investitora su pregovori u poodmakloj fazi, papirologija je većim
dijelom riješena, pa nije nemoguće da prvi
građevinski radovi počnu već pred kraj 2011.
godine. Uz 18 do 20 mjeseci radova sve bi
moglo biti gotovo do 2013. godine.
TRAVANJ 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
21
vijesti
na, povjerenik za Zagrebačku županiju
te gosti iz podružnica Žumberak,
Zaprešić, Brdovec i Zagreb.
Pobjednici su donirali 1. nagradu u
iznosu od 1.000 kn Ženskom rukometnom klubu ‘Bistra’, isto je učinio počasni
predsjednik stranke Ante Đapić koji
je donirao svojih 500 kn tako da je
konačno iznos sredstava prikupljenih
za ŽRK ‘Bistra’ dostigao 2.300 kuna.
Javna tribina HSP Bistra
Sa daljim javnim aktivnostima bistranski ogranak HSP nastavio je petak 11.
veljače kada su u dvorani Kulturnog
centra Bistra organizirali i održali javnu
tribina kojoj je nazočilo sedamdesetak
mještana i gostiju.
Tribinu je otvorio Davor Križanić, predsjednik HSP-a Bistra koji se osvrnuo na
dosadašnje aktivnosti ogranka. Nakon
predsjednika bistranskog ogranka HSP
riječ je uzeo Danijel Srb, predsjednik
stranke koji je govorio o trenutnoj gospodarskoj i političkoj situaciji u Republici Hrvatskoj.
NASTAVAK NA 25. STRANICI ČASOPISA
– podružnica za upravljanje sportskim objektima, poslovnica SljemeMedvednica za besplatno korištenje
staze, sponzoru skijaškog kluba Hervis
West Gate na sponzorskim paketima,
Francku na sponzorskim poklonima
i našem članu Borisu Špoljaru koji je
lobirao kod tvrtke Lidl koja je sponzorirala sokove i hrenovke.
Slike s utrke možete vidjeti na adresi
http://picasaweb.google.com/ski.klub.
bistra.
(Žarko Škreblin)
Pobjednici turnira su oko 3 sata ujutro
postali Tihomir Borovec i Zdravko
Pengić koji su u finalu pobijedili Sinišu
Putaka i Dragutina Verigu.
22
‘Laduč’ rezultatom 0:3. Iako to rezultat
ne sugerira, bistrani su pružili jak otpor
konačnom pobjedniku jer su poklekli
tek u drugom poluvremenu (prvo je
završeno rezultatom 0:0 ) .
Nakon svog izlaganja predsjednik HSP
je odgovarao na pitanja članstva i ostalih nazočnih na tribini. Pored predsjednika HSP tribini su nazočili Vlado Jukić,
glavni tajnik stranke i Mile Ivančić,
županijski vijećnik te gosti iz okolnih
podružnica HSP.
07.02.2011.
Uspjeh juniora NK Bistra
U nedjelju 6. veljače odigrana je
završnica malonogometnog turnira u
Zaprešiću u kategoriji juniora, a juniori NK ‘Bistra’ postigli su lijep uspjeh
osvojivši drugo mjesto.
Nogometaši
trenera
Pintarića
zasluženo su se plasirali u finale u kojem su izgubili finalnu utakmicu od NK
GLAS BISTRE
Na slici: sudionici završnice turnira
U utakmici za treće mjesto juniori NK
‘Vatrogasac’ su rezultatom 3:0 pobijedili junirore NK ‘Zaprešić’.
Najboljim golmanom turnira proglašen
je Tomislav Pavalić, golman NK ‘Bistra’
dok je najbolji igrač turnira Jurica Remenar, igrač NK ‘Laduč’.
19.03.2011.
Humanitarna utrka za Ivana
Nakon uspješno organizirane škole
skijanja, Skijaški klub Bistra je jednako
tako uspješno organizirao humanitarnu veleslalomsku utrku za našeg
malog sumještanina Ivana Penđaka.
Utrka je održana na dijelu crvenog
spusta skijališta Sljeme, a nastupilo
je šesnaestero djece i devetnaestero
odraslih skijaša u dobi od 6 do 62 godine.
Izložba akvarela
Impresije iz Bistre
Naši bregi su mali:
jen drugom se skriva,
jen drugog si išče.
(T. Prpić, Paysage)
Boško Gilić rođen je 14. prosinca 1936.
godine u Podgorici. Diplomirao je na
FER-u i svoj radni vijek proveo je u Zagrebu u tvornici “Nikola Tesla” radeći
kao odgovorni projektant na regulaciji
prometa diljem čitave države.
No, pored svog redovnog zvanja, slobodno vrijeme od najranije mladosti
posvećivao je slikarstvu. Slikarstvo je
raslo zajedno s njim, zajedno su sazrijevali. Prvu samostalnu izložbu imao je
sa 14 godina. Kasnije je izlagao u Sloveniji (Kranjska Gora i Ljubljana) te u
Zagrebu (Galerija “Nikola Tesla”).
“Često boraveći u prirodi, nadahnut njenim ljepotama, akvarelom je
pokušavao prenijeti ono što je upio
lutajući šumama i proplancima. Medvednica sa svojim obroncima dojmila
ga se toliko da je to morao izraziti
slikom, posebice bogatim koloritom
akvarela. “
Iako snijega oko staze već odavno
nema, uvjeti na stazi bili su
zadovoljavajući, a prije utrke počeo
je padati i slab snijeg. Utrkom je
Skijaški klub Bistra prikupio 3.050
kuna za našeg malog sumještanina,
te se iskreno nadamo da će mu biti od
pomoći.
Skijaški klub Bistra još se jednom zahvaljuje svim natjecateljima, obitelji
Nemčić koja je besplatno mjerila
vrijeme, članovima skijaškog kluba ZaSki za tehničku podršku, PP
Medvednica za besplatno odobrenje
dozvole, Zagrebačkom holdingu
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Svoje slike potpisuje imenom Aleš
Trink, a od 2006. godine živi u Gornjoj
Bistri.
Adresa autora:
Boško Gilić, Gornja Bistra, Gredice 5
tel. 561 50 11; mob. 091 304 19 00
(Danijela Studak)
Frizerski obrt Lolita
Renata Špoljar
lolita
a Donja Bistra, Belušići 3
t + 385 33 58 926
m + 385 98 871 547
Radno vrijeme:
Pon-sri-pet 9.00 - 20.00 Utorak 8.00 - 15.00
Četvrtak 13.00 - 20.00 Subota 7.00 - 14.00
Sretan Uskrs
Frizerski salon
BISERKA
Oborovo, Brezinska 5
tel: 3390 289
Krapinska ulica 14
10298 Donja Bistra
Tel/fax: 01/ 3390 879
Nevenka Miškić
direktor
TRGOVINA: Stubička 511a
mob: 091/ 522 77 40
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE PO NARUDŽBI
Sretan Uskrs
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE
PO NARUDŽBI
BOROVEC
KLIMATIZACIJA i
POPRAVAK UREĐAJA
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
‘SUZICA’ d.o.o.
Tel: 01 3390 883
GSM: 091 5002 899
POGREBNO PODUZEĆE I CVJEĆARSTVO
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
Sretan Uskrs!
Iz tradicije
Vuglenari pohodili
Turopoljski fašnik
Posljednjih nekoliko godina Fašnička udruga
Vuglenari i Bistrajnski potepuhi, svaki na svoj
način, ustrajno i predano rade na očuvanju
fašničke tradicije u Bistri.
Nakon što su ranijih godina Vuglenari
sudjelovali na Samoborskom fašniku
gdje su osvajali i vrijedne nagrade za svoje nastupe, ove godine odlučili su se za
prvu posjetu Velikoj Gorici i tamošnjem
Turopoljskom fašniku, na kojem su se
predstavili svojim prikazom vuglenara i
vuglenarskog života.
Osim ovog gostovanja na velikogoričkoj
pozornici Vuglenari su bili aktivni i na
domaćoj društvenoj sceni, na kojoj su u
nedjelju 6. ožujka organizirali fašničku
povorku, u kojoj se okupilo pedesetak
maskiranih sudionika i desetak prigodno uređenih vozila. Tijekom dana povorka je obišla gotovo cijelu Bistru, da bi
završni dio događanja bio upriličen u
večernjim satima na parkiralištu u Poljanici.
Za ocjenu ovogodišnjih fašničkih aktivnosti Vuglenara, kako u Velikoj Gorici
tako i u Bistri, upitali smo tajnika udruge
Ivana Škrlina –
- Zadovoljni smo ovogodišnjim odazivom
na naša fašnička događanja u Velikoj
Gorici i Bistri, svi su zadovoljni, od malih petogodišnjaka do onih sudionika
od sedamdeset godina. Nakon što smo
sudjelovali na Samoborskom fašniku,
ove godine odlučili smo se predstaviti i
Turopoljcima. Sve je proteklo u najboljem
redu na zadovoljstvo sviju nas, koji se ovim
aktivnostima u Bistri bavimo već gotovo
dvadesetak godina.
Plesom do vrijednih odličja
Da na bistranskoj društvenoj sceni već gotovo tri
godine postoje i plesači akrobatskog rock´n´rolla,
njih petnaestak koji marljivo i samozatajno
vježbaju jednom tjedno u osnovnoškolskoj dvorani, ne bismo niti znali da odnedavno s njihovih
natjecanja nisu počela pristizati i vrijedna odličja.
Bistrajnski potepuhi prvi put na
Samoborskom fašniku
Ovogodišnja fašnička događanja nisu mimošla niti
Bistrajnske potepuhe, koji su ove godine po prvi puta
nastupili na Samoborskom fašniku, na kojem su se
predstavili svojim prikazom ‘Fašejnek vu Bistri’.
O samom nastupu i iskustvima iz Samobora
predsjednik udruge Stanko Špoljar je istaknuo –
- Zadovoljni smo što smo naše prvo gostovanje na Samoborskom fašniku zaključili
plasmanom na finalno natjecanje što smo
uspjeli prikazom tradicijskog bistranskog
Fašejnka. Nakon nastupa na fašničkim pozornicama Novog Zagreba i zagrebačkog
Cvjetnog placa, kao i Bistre u više navrata,
ovo samoborsko gostovanje bilo je za nas,
kao i za tamošnju publiku novo i vrijedno
iskustvo.
(Darko Slukan)
AR
EĆ N
ICA
CVJ
VJENČANJA - PROSLAVE RAZNIH VRSTA - SPROVODI...
10298 Poljanica Bistranska
Podgorska bb
Akrobatski rock & roll
S &Z
Bistranski plesni par Dora Novosel i Patrik
Franz, koji zajedno plešu tek godinu i pol
dana, svoja prva natjecanja pamtit će
po odličnim nastupima i svojim prvim
medaljama. Na prvom od natjecanja, 8.
prvenstvu Grada Zagreba, održanom 5.
veljače, Dora i Patrik su u kategoriji mladih juniora osvojili drugo mjesto i srebrno odličje, da bi slični rezultat, ovoga
puta treće mjesto, ponovili i na 6. prevenstvu osnovnih škola Grada Zagreba,
održanom 27. veljače.
Po riječima Dore i Patrika, naših malih
akrobatskih rock´n´roll plesača, ovi rezultati trebali bi biti tek najava novih
odličja na skorašnjem državnom prvenstvu.
(Darko Slukan)
Pogrebne usluge
VJEČNI DOM
KOMPLETNA ORGANIZACIJA POGREBA U ZEMLJI I INOZEMSTVU
RADNO VIJEME OD 0 - 24,00 h
vl. ZLATKO DORČIĆ
01/ 3391 691, 091/ 500 5223
OBOROVO, Franje Gulića 74
10298 DONJA BISTRA
Tel: 01 3314 - 052
Mob: 091 1880 444
Poštovani mještani Općine Bistra.
Bespomoćna, a pomalo i povrijeđena
događanjima u proteklih godinu dana
osjećam potrebu da javno progovorim.
Pred više od godinu dana neke udruge naše
općine (kao što znate) su prepoznavši tešku
situaciju moje obitelji zbog bolesti mog
malog unuka Matije Miškića, pokrenule humanitarnu akciju. Akciji se odazvalo mnogo ljudi dobra i plemenita srca kojima ovim
putem još jednom toplo zahvaljujem.
Spomenuta akcija pokrenuta je i u našoj
župnoj crkvi kao i po kapelama naše župe.
Upravo ta akcija nakon kraćeg odmaka vremena (te i nadalje tokom godine) postaje
noćna mora mene i moje obitelji.
Naime, u više navrata postavljana su mi
pitanja o tome; koliko sredstava je skupljeno u župnoj crkvi i po kapelama, da li
je uplaćeno, kada i slična. Ja sam na žalost
ostajala bez odgovora jer ga nisam imala.
Tijekom vremena selima su počele kružiti
razne priče o visini prikupljenog iznosa u
crkvi i po kapelama, pa i otvorena sumnja u
istinitost negiranja uplate baš ove donacije.
Išlo se je i korak dalje, te je bilo i nagađanja
o tome kako je obitelj novac potrošila, a
sada negira uplatu iste.
Ni obitelj ni ja osobno nismo se osjećali
pozvanima da istražujemo gdje je donacija
i zašto završila, naprosto zato što nismo ni
bili nositelji ni pokretači ove humanitarne
akcije bilo na nivou župne crkve, bilo na
društvenom nivou. Međutim kako govorkanja i zapitkivanja nisu prestajala, samo
pozivom na jedan broj telefona doznajem
da je novac prikupljen za maloga Matiju
doniran KARITASU, uz obrazloženje da
obitelj nije došla po njega (iako nismo
nikad pozvani da novac preuzmemo).
Ovdje moram reći da su sve ostale
donacije pristigle (na za tu svrhu otvoreni žiro račun, koji je u međuvremenu
zatvoren) ili su donesene na kućnu
adresu uz obavezan potpis primatelja.
bio 55 tisuća kuna. Na ovome još jednom veliko hvala, nama je to značilo
mnogo i bilo od velike pomoći.
Time naravno ne prestaju naše strepnje i
strahovi, a nažalost ni troškovi. Voljela bih
reći da je naš Matija zdrav, ali živim u nadi i
vjeri da će jednoga dana tako i biti.
Razumijem znatiželju donatora, ne osporavam im pravo na istinu, pa su gore navedeni razlozi i neposredan povod ovoga pisma.
Držim da su svi oni ljudi koji su u košaricu
naše župne crkve ili neke od kapela ubacili ma i jednu kunu učinili veliko humano
djelo jer su htjeli pomoći i velika im hvala
na tome.
Nadam se da će nakon ovoga pisma prestati neugodna pitanja, jer sam rekla sve
što znam, te da ćemo se moja obitelj i ja
moći vratiti mirnijoj svakodnevici i brizi za
maloga Matiju.
Svim mještanima naše općine želim svako
dobro.
Koristim ovu priliku da još jednom podastrem podatak o prikupljenim sredstvima ovim putem, a ukupni iznos je
U Bistri 12. siječnja 2011.
Baka Biba
Biserka Eršek
Poštovani mještani Bistre!
općine Bistra sa jednom jedinom namjenom da bude proslijeđen najpotrebitijem djetetu ili djeci sa područja naše
općine gdje je i prikupljen.
veno stanje maloga Matije u ovom času
zadovoljavajuće neka to bude njegova i
vaša donacija onome, kome u ovom času
najviše treba.
Obzirom na promijenjene okolnosti od
datuma kada je pisano ovo pismo dozvolite mi da ukratko objasnim. Kako je gospodin velečasni nakon uvida u sadržaj
pisma prije objavljivanja (a od strane
urednika) odlučio povući novac iz karitasa
predlažem da se preda na ruke načelnika
Intencija mene i obitelji nije bila da
iznudimo donirani novac, (a radi se
navodno o 7500 kuna, a što nam je trebalo biti uručeno preko posrednika),
nego da svima vama kažemo istinu koju
zaslužujete, a samim time skinemo svaku
sumnju sa naših imena. Kako je zdravst-
Lijepi pozdrav i još jedno hvala i sretni
uskršnji blagdani svima vama.
PISMO DRUGO
ViJESTI
PISMO PRVO
U Bistri 02. travnja 2011.
Baka Biba
Biserka Eršek
5. travanj 2011.
Tijekom sastanka Velečasni Tomislav Novosel se gospođi Eršek i obitelji Miškić
ispričao zbog nastalog nesporazuma te je
uručio gospođi Eršek 7.500 kuna koje su tijekom akcije prikupljanja pomoći župljani
skupili za njenog unuka Matiju Miškovića.
Gospođa Eršek je preuzela novac i uplatila
ga u ime obitelji na račun Općine Bistra sa
svrhom da se kao humanitarna donacija
dodijeli potrebitima s područja Općine
Bistra u momentu kada se za to ukaže
potreba.
Konkretnu odluku o tome kome će i kada
novac biti dodijeljen zajednički će donijeti Načelnik Općine Bistra i predstavnici
Donacija obitelji Miškić i gospođe Biserke Eršek
pokretača izvorne akcije prikupljanja
humanitarne pomoći za Matiju Miškića
(Dječji vrtić ‘Kapljica’, Dobrovoljno vatrogasno društvo ‘Bistra’, Udruga ‘Bistra-
jnski potepuhi’ i časopis ‘Glas Bistre’ - o
tome vidi članak objavljen na 34. stranici
časopisa ‘Glas Bistre’ broj 12 od prosinca
2009. godine).
travanj 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
NASTAVAK NA 29. STRANICI ČASOPISA
U prostorijama Općine Bistra održan je
5. travnja sastanak na kome su nazočili
Krešimir Gulić, načelnik Općine Bistra,
Darko Sever-Šeni, zamjenik načelnika
Općine Bistra, velečasni Tomislav Novosel,
gospođa Biserka Eršek, gospođa Barica
Špoljar i urednik časopisa Davorin Bažulić.
25
SPORT I REKREACIJA
Bistranski borci
i ovu godinu započeli žetvom odličja
Bistranski hrvači i taekwondo borci, već po tradiciji, i u ovu su natjecateljsku godinu
krenuli s odličnim rezultatima i brojnim odličjima, koja su samo jedna u nizu potvrda o njihovom kvalitetnom i uzornom radu.
Tekst : Darko Slukan; Slike: Josip Kovačević i Martina Šarec
Obje udruge pred sebe su u ovoj godini postavile ambiciozne programe, kako po pitanju daljnjeg širenja
članstva tako i na natjecateljskom planu, gdje su pred
njima, uslijed dosadašnjih iskustava, velika očekivanja
od bistranske sportske kao i ukupne društvene javnosti.
Hrvački klub Bistra
Eduard Kovačević novi predsjednik
Na godišnjoj skupštini bistranskih hrvača, održanoj u
mjesecu veljači, došlo je do promjene na čelnoj funkciji
kluba, na koju je umjesto dosadašnjeg predsjednika Josipa Lisca, koji je iz osobnih razloga podnio ostavku na ovu
funkciju, izabran Eduard Kovačević.
U mjesecu ožujku održana su dva državna prvenstva,
prvo u Podravskoj Slatini za kategoriju mlađih dječaka, te
u zagrebačkoj Peščenici za starije dječake, na kojima su
Bistrani osvojili ukupno pet brončanih medalja. U kategoriji mlađih dječaka nove medalje za Bistru osvojili su
trećeplasirani Tin Tibor Šimunić i Ivan Šmit, te kod starijih
dječaka Kristijan Minković, Ivica Bošnjak i Filip Jumić.
Taekwondo klub Bistra
Na tri natjecanja osvojili čak osam zlatnih
medalja
Svoj prvi ovogodišnji nastup bistranski taekwondo borci imali su na međunarodnom humanitarnom turniru,
održanom u veljači u Sutinskim vrelima u Podsusedu. U
izuzetno jakoj konukurenciji od preko 400 natjecatelja
nastupilo je i jedanaestero Bistrana, od kojih se je njih čak
devetero penjalo na pobjednička postolja, a najvredniji
rezultat i zlatnu medalju osvojio je Marko Novosel.
U mjesecu ožujku TK Bistra nastupio je na dva daljnja
turnira, prvo na međunarodnom turniru u Šmartnu
pri Litji u Sloveniji, gdje su u konkurenciji 200-injak
natjecatelja iz 20 klubova, naši borci osvojili čak šest
odličja. Zlatne medalje pripale su Jani Drviš, Anti Tomiću i
Hrvoju Caru, dok je srebrni bio Marko Novosel, a brončani
Marta Jagustović i Nikola Vrabec.
Novi i stari predsjednik Hrvačkog kluba ‘Bistra’, Eduard
Kovačević i Josip Lisec
Od rezultata ostvarenih u ovoj godini donosimo pregled
s pet održanih natjecanja, na kojima su bistranski hrvači
osvojili ukupno deset odličja, od kojih jednu zlatnu, dvije
srebrne i sedam brončanih medalja.
26
Svoj prvi ovogodišnji nastup hrvači Bistre imali su 12.
veljače na Prvenstvu Zagrebačke županije, na kojem su u
konkurenciji dvjestotinjak hrvača najbolje rezultate ostvarili drugoplasirani i srebrni Tin Tibor Šimunić i brončani
Filip Jumić. Nadalje, na juniorskom Prvenstvu županijskih
i gradskih saveza Ervin Golač osvojio je drugo mjesto,
dok su još bolji rezultati ostvareni na međunarodnom
Turniru Zlatni pijetao – Koprivnica, koji je okupio čak 250
natjecatelja, a na kojem su Bistranima pripala dva vrijedna odličja - zlatno Luki Prihistalu i brončano Kristijanu
Minkoviću.
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Borci Taekwondoo kluba ‘Bistra’ pod vodstvom trenerice
Martine Šarec učestalo donose odličja s brojnih natjecanja
Novi odlični nastup Bistrani su upriličili na Prvenstvu
Zagrebačke županije održanom u Dugom Selu, na kojem su se u listu osvajača zlatnih medalja upisali Nikola
Vrabec, Marko Novosel, Josip Petrović i Hrvoje Car, a vrijedni rezultati ostvareni su i u momčadskom plasmanu,
gdje osvojena dva odličja, drugo mjesto u kategoriji seniora i treće u juniorskoj konkurenciji.
BIMAG d.o.o. Novaki Bistranski
Trgovina mješovitom robom, Stubička ul. 246, Jablanovec
tel/fax 3390-759 mob: 098/ 164 50 10
- prodaja autodijelova
- prodaja dijelova za traktor; IMT, Ursus, Zetor
- ležajevi i semerinzi
- klinasto remenje
- tekući metal i brtvene mase
Mogućnost nabave svih dijelova prema ponuđenoj cijeni u najkraćim rokovima.
Radno vrijeme: pon - sub 7 - 20h, ned: 7 - 11h
GRANITI & MRAMORI
Lovgradnja
ić
-nadgrobne ploče
-spomenici
-stepenice
d.o
-klupčice
.o.
DONJA BISTRA, GAJEVA 14 A
Vozimo po cijeloj Hrvatskoj!
· prijevoz osobnih i dostavnih vozila
· prijevoz poljoprivrednih
i građevinskih strojeva
· prijevoz različitih tereta XXL dužine
0-24 h
. bogat izbor proizvoda visoke kvalitete
. povoljni uvjeti kupnje
. najpovoljnije cijene
091 570 8284
a e
av b
st ro
do jene
pl
PGM - CENTAR
Ivica Borovec - Kičo
ku
d.o.o.
za graditeljstvo, trgovinu i usluge, Samoborska cesta 255, Zagreb
tel./fax: 01 3310 634
mobitel: 098 475 488
BOROVEC ŠLEP d.o.o. za građenje, prijevoz i usluge
Stubička 507, 10298 Donja Bistra
SVE ZA VAŠ DOM NA JEDNOM MJESTU
građevinski materijal • proizvodnja fert gredica • sve za fasade
crijep, opeka, jelova građa... • mješaona boja i lakova
Donja Bistra Stubička 461, tel.: 3392 722
HRASTINA
Sretan Uskrs
OBRT ZA STOLARSKE RADOVE
I PROIZVODNJU PVC STOLARIJE
POLJANICA B., PODGORSKA 224
BISTRAJNSKI
VOĆNJACI
01 3390 263 · 098 424 731 · 099 7942 922
Vlasnik
PVC stolarija je izrađena od 5 i 6 komora
sa 2 i 3 brtve iz njemačkog profila Aluplast
IVICA ŠKRLIN
Gornja Bistra
Sejurska 9
www.bistrajnski-vocnjaci.hr
ŽELIMO VAM SRETAN USKRS
POLJODOM - BISTRA d.o.o.
Želimo Vam
Sretan
Uskrs
SEVER
BOJE I LAKOVI
POTOČNA 59
POLJANICA BISTRANSKA
10298 DONJA BISTRA
HRVATSKA
tel/fax: ++ 385 1 33 90 391
OBOROVO BISTRANSKO, BREZINSKA 6, DONJA BISTRA
tel. 3390-290, fax: 3390-048
Sretan Uskrs!
Želimo Vam Sretan Uskrs
LJEKARNA BISTRA
Vlasnica Ljubica Pleško-Fruža
FRIZERSKI SALON ‘BONACA’
Vlasnica Željka Vodopija
PAPIRNICA BISTRA
Vlasnica Jasminka Pušek
BISTRANSKA 1A - 10298 DONJA BISTRA
MPZ Bistrani u Svetom križu
Začretje
Na koncertu tamburaške glazbe u
Svetom Križu Začretju kao gosti nastupili su MPZ Bistrani, koji su uz veliki
tamburaški orkestar kojim je ravnao
dirigent Hrvoje Banaj, izveli skladbe
‘Poleg jedne velke gore’, ‘Zeleni se gaj’
i ‘U boj!’, ariju iz opere „Nikola Šubić
Zrinski“.
Obavjesti za poljoprivrednike
Tijekom prošle godine uspostavljena je dobra
suradnja s bistrankim uredom Hrvatskog zavoda
za Poljoprivrednu savjetodavnu službu. Gospodin
Joško Bubalo, koji vodi ovaj ured u Bistri, priredio
je nekoliko aktualnih obavjesti za poljoprivrednike
koje donosimo u nastavku teksta.
(Adela Pismarović)
šaroliki rezultati
bistranskih
nogometaša
NK Mladost (P) : NK Bistra 2:1
U prvom proljetnom kolu naši su
nogometaši gostovali u Petrinji, gdje
su unatoč borbene i požrtvovne igre,
poraženi rezultatom 2:1 od ipak spremnijeg i boljeg protivnika.
NK Bistra : NK Jelačić (V) 2:1
Unatoč važnosti rezultata utakmica je
protekla u znaku sjećanja na prerano
preminulog Igora Borovca o čemu
donosimo poseban članak na 31.
stranici časopisa.
U samoj utakmici nogometaši Bistre
bili su bolji od Jelačića iz Vukovine, a
intersantna je podudarnost da su bistrani prvi pogodak postigli upravo u
vrijeme prisjećanja na Igora Borovca,
kada se još nije u potpunosti razišao
dim upaljenih bengalki..
NK Bistra : NK Mraclin 2:2
U 19. kolu IV. HNL-e sastav NK Bistra
ugostio je uvijek neugodne goste
iz Mraclina. Gosti su poveli pogodkom najboljeg igrača jesenskog
dijela prvenstva Brebrića te otišli na
odmor sa prednošću 0:1. Bistrani su
u nastavku krenuli puno odlučnije i
nošeni podrškom najvjernijih navijača
izjednačuju na 1:1 (Sastić).
Sama završnica susreta bila je
dramatična jer samo minutu prije kraja
gosti dolaze u novo vodstvo, ponovno
preko Brebrića, no naši nogometaši
se ne predaju te odmah u sljedećm
napadu na asistenciju Sastića, Poljski
pogađa protivničku mrežu i postavlja
konačni rezultat 2:2.
1. Prema Zakonu o radu ,
obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji nemaju zaposlene
djelatnike (nema sklopljenog
Ugovora o radu) ne trebaju voditi evidenciju radnog vremena.
No, ako OPG zapošljava radnike,
onda je spomenute evidencije
o radnicima obvezan voditi za
svakog zaposlenog radnika kao i
poslodavac iz neke druge djelatnosti.
ViJESTI
27.03.2011.
jelo je “Pravilnik o upisu u Upisnik trgovaca voćem i povrćem”
(NN 91/10).
2. Korisnici prava na potrošnju
plinskog ulja obojanog plavom
bojom za namjene u poljoprivredi, ribarstvu i akvakulturi
koji nisu iskoristili odobreno
pravo u 2010. godini, mogu 50%
od preostalog neiskorištenog
prava iskoristiti do 31. prosinca
2011. godine.
Temeljem donesenog pravilnika sve pravne i fizičke osobe, odnosno obiteljska poljoprivredna gospodarstva(OPG)
koja posjeduju i stavljaju svježe
voće i povrće na tržište, obavez3. Obavještavaju se sva poljo- ni su se upisati u “Upisnik trgovprivredna gospodarstva da su ca voćem i povrćem”.
dužni prema zakonu (“Zakon
o sredstvima za zaštitu bilja”) i 5. Proizvođači svježeg sira i vrhpravilniku (“Pravilnik o uputama nja koji prodaju na tržnicama,
koji su se obavezni pridržavati po Zakonu o hrani i Pravilnkorisnici sredstva za zaštitu icima o higijeni hrane morat će
bilja te uvjetima kojima mora- podnijeti Zahtjev za registraciju
ju udovoljavati” ), NN 135/08, objekta u poslovanju s hranom
pridržavati svih temeljnih odred- životinjskog podrijetla.
bi prema zakonu i pravilniku.
Sve informacije kao i potrebne
Korisnik sredstva za zaštitu bilja obrasce poljoprivrednici mogu
dužan je ispunjavati “Eviden- dobiti u uredima Hrvatske polcijski list o uporabi sredstva za joprivredne komore u Donjoj
zaštitu bilja” koji se mora voditi i Pušći i Donjoj Bistri te na brojeve
čuvati najmanje 5 godina.
mobitela:
4. Ministarstvo poljoprivrede, Manuel Čičko 091 4882-962
ribarstva i ruralnog razvoja doni- Joško Bubalo 091 4882-830
travanj 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
29
16.9.1956. - 13.9.1993.
HRVATSKI BRANITELJ
SATNIK HV
POGINUO U PERUŠIĆU
i zadovoljni. Školu je završio u Poljanici. Rano se
zaposlio jer nas je bilo puno. Kada je došla 91. goIVAN IZ POLJANICE
dina Ivan se dobrovoljno javio u Domovinski rat.
Dvije godine živio je za svoje prijatelje i suborDa imate stotinu djece, kad vam jedno strada, isto ce. Bio je dobar i nesebičan, uvijek vesele naravi.
vam je kao da ste imali samo njega. Ovim riječima Od ratišta je prošao: Orašje, Dubrovnik i naročito
u svome domu me je dočekala majka poginuloga Gospić. Od prvog dana kako je krenuo u Gospić
hrvatskog viteza Ivana Francekovića, gospođa slutio je da će se nešto dogoditi iako mu je teren
Zlata. Zlata i Mijo Franceković na noge su podi- bio poznat, pošto je uvijek bio terenac. 16.9.1993.
gli sedmero djece, otac je cijeli radni vijek
radio u ZETU dok je majka bila domaćica.
Ivan se je rodio kao treće dijete u obitelji. U
mnogočlanim obiteljima nije lako opstati,
međutim njegova braća i sestre slažu se da
je to ipak bilo lijepo vrijeme. Vrlo rano se zaposlio da bi rasteretio roditelje. Kao djelatnik
u Termoinženjeringu vrlo često je bio terenac,
pa nije imao osobnih sklonosti prema hobijima. Iako je bio izrazita dobričina, sreća ga baš
nije mazila. Njegova najveća opsesija bila su
mu djeca Nataša i Mladen, a život je htio da
nakon razvoda braka bude razdvojen od njih.
Takav život ga je slamao, pa se vratio živjeti u
roditeljski dom. Poštena zagorska dobričina,
kakav je bio u najtežim trenutcima stavio se je
dragovoljno domovini na raspolaganje. Tako
je postao član 150 črnomerečke brigade. Dvidošao je doma da proslavi rođendan i tada smo
je godine bio je sudionik na najtežim bojišnicama. ga posljednji put vidjeli. Nakon sedam dana došla
Stradao je u jednoj akciji u minskom polju u blizini nam je najtužnija vijest da nam je Ivan poginuo
Perušića. Pokopan je uz najveće vojne počasti.
s još svoja dva suborca. Pokopan je na groblju
Poljanica Bistranska 29.9.1993. godine. Ima već
NAŠ IVAN
deset* godina kako ga nema, ali s nama je uvijek
i uvijek će biti. NIGDAR NI ZGINUL KI JE ZGINUL
Rodio se u Poljanici 16.9.1956. godine. Ivan je POŠTENO.
bio treće dijete od nas sedmero braće. Djetinjstvo nam je bilo dosta teško, ali smo svi bili sretni * tekst je unesen bez promjena, točno kako je u knjizi
Tekst i naslovna slika: Branko Zbukvić
Foto: Davorin Bažulić
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
ivan franceković
30
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA v • ožujak 2011..
(3.12.1967. – 27.12.2010.)
U prosincu, na izmaku 2010. godine, u
ozračju božićnih blagdana i uobičajenih
novogodišnjih proslava Bistrom je sablasno prostrujila strašna i za prihvaćanje
teško razumljiva vijest – nema više
našega Igora.
Tekst i slika: Darko Slukan
Nažalost, bila je to točna informacija – s tek napunjenih
četrdesetitri godine života prestalo je kucati veliko
sportsko srce Igora Borovca, dugogodišnjeg poznatog
bistranskog sportaša i sportskog djelatnika.
Igor Borovec bio je velikim čovjekom i izvan sportskih terena. Ponosno se odazvao pozivu Domovine i uputio na
razminiravanje ličkih ratišta, za vrijeme kojeg je i ranjen u
Ličkom Osiku. Po oporavku od brojnih zadobivenih ozljeda
Borovec odlazi u zasluženu mirovinu, te se, iako narušenoga
zdravlja, s još više žara i ljubavi posvećuje nogometu.
Odlaskom Igora ostala je velika praznina u srcima sviju
nas – njegove obitelji i prijatelja, brojnih sportskih suradnika i znanaca, praznina koju će teško biti ispuniti nekom
novom ljubavi i žarom prema nogometu i Bistri uopće, nekom novom predanošću i neumornosti u radu, toplinom i
vječitim osmijehom, kojima je Igor svih ovih godina zračio
i nesebično ih prenosio na svoje suradnike i prijatelje, bilo
to na sportskom planu ili izvan njega. Igora više nema, a
na nama je da ga, u znak zahvalnosti za njegov ukupni
društveni i sportski rad, nikada ne zaboravimo.
IN MEMORIAM
Igor Borovec
skog društva, te konačno i sportskog direktora bistranskih
nogometaša.
Na tragu ovih misli u nedjelju 13. ožujka nogometaši Bistre
na svojem su igralištu odigrali prvu službenu utakmicu bez
svojega donedavnog sportskog direktora Borovca. U organizaciji Udruge najvjernijih bistranskih navijača Zadnja loža
prije utakmice položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće na
grobu Igora Borovca, da bi sama utakmica, kojoj su nazočili
i Igorova supruga Snježana s kćerima Petrom i Ivom i brat
Ivica, započela minutom šutnje.
Igore od sveg ti srca hvala zauvijek s nama
Igor Borovec
(snimio Davorin Bažulić, 2005. godine)
Cijeli svoj bogati životni vijek, iako neispričan do kraja i
više nego kratak, Igor je bio vezan uz sport, uz nogomet.
Od najranijih dana kada postaje igračem u mlađim kategorijama Nogometnog kluba Bistra, preko ljubavi za malim
nogometom, i Malonogometnim klubom Gorbi, pa sve do
kasnijih, zrelijih, dana u kojima postaje neumornim sportskim radnikom, koji je često na igralištima provodio po
cijele dane, bilo to u funkciji trenera, predsjednika Sport-
Kao prisjećanje na Igorovih nepunih četrdesetitri godine
života, posebno i nadasve dojmljivo prisjećanje zbilo se
u 43. minuti utakmice, kada je utakmica na trenutak zastala, prekinuta plotunima ivanečkih kuburaša i paljenjem
četrdesetitri bengalke od strane najvjernijih bistranskih
navijača, da bi odmah potom, kao neki čudan znak, Bistra u
sljedećem napadu postigla i svoj prvi pogodak na toj utak-
mici.
U poluvremenu utakmice, u znak sjećanja i zahvalnosti na
Igora, obitelji Borovec predane su prigodne spomen plakete
Nogometnog središta Zaprešić i Nogometnog kluba Bistra.
Završimo ovo prisjećanje na Igora Borovca tekstom s transparenta Zadnje lože upućenog prijatelju –
Igore od sveg ti srca hvala, zauvijek s nama.
ožujak 2011. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
31
GOSPODARSTVO
Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Špoljar -
do uspjeha spojem mladosti i znanja
Dobri rezultati na planu vinarstva i vinogradarstva pridonijeli su prepoznatljivosti i uvažavanju OPG-a Špoljar, kako na području bistranske
ugostiteljske ponude tako i u njezinoj bližoj i daljoj okolici, pa je upravo to
bio glavnim razlogom ove kratke reportaže.
Tekstovi i slike: Darko Slukan
O kojim vrstama vina se radi i kakve nagrade su
Reportaža je napravljena na za to najboljem dobila njegova vina, kao i o njihovom plasmanu
mjestu - u vinskom podrumu Danijela Špoljara, Špoljar nastavlja –
koji nam je u uvodnom dijelu predstavio svoj
dosadašnji životni put –
- Većinom se radi o graševini, a zatim o nešto traminca, dok sam ove godine po prvi puta proizveo
- Po završetku osnovnoškolskog obrazovanja u i dvjestotinjak litara kraljevine, inače naše jedine
Bistri, u zagrebačkoj Dubravi završavam srednju autohtone sorte. Kada je riječ o nagradama izdvapoljoprivrednu školu, da bih trenutno bio apsol- jam zlatnu medalju za mješavinu sorata dobivenu
vent na Agronomskom fakultetu u Zagrebu, smjer na ocjenjivanju vina u Bistri, te srebrno odličje
voćarstvo, vionogradarstvo i vinarstvo, s glavnom na daruvarskim Danima vina Moslavine, a slična
preokupacijom, a sada i životnim pozivom, vi- priznanja očekujem i za ovogodišnja vina.
narstvom i vinogradarstvom.
3.000 zasađenih
loznih cijepova
Špoljareva ljubav prema ovom
pozivu, te njegova mladost, ambicioznost i stručnost već danas je,
a tek mu je dvadesetipet godina,
rezultirala velikim zasađenim
vinogradima, koji trenutno broje
čak 3 000 loznih cijepova, a pred
njim su i novi planovi i izazovi –
32
- Sadašnje vinograde, koji se
nalaze u Drenovcu i Severskom,
planiram uskoro proširiti sa novih
3 000 nasada i ta količina je dovoljna za jedno ovakvo obiteljsko
gospodarstvo kao što je moje.
Ove godine proizveo sam 13,5
tisuća litara vina, uz napomenu
kako sam dio grožđa kupio,
dok bi sa proširenjem kapaciteta vinograda ukupna proizvodnja bila isključivo iz vlastitih
vinograda, a konačni zacrtani cilj
je proizvodnja dvadesetak tisuća
litara vina godišnje.
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
koristan rad bistranske
udruge vinogradara
Od Špoljara smo nadalje saznali kako postojanje
vinogradarske udruge puno znači za bistranske
vinogradare, kako zbog stalne edukacije članstva,
tako i zbog davanja smjernica i lakše distribucije
vina zahvaljući organiziranju ocjenjivanja vina.
Pomoć u dosadašnjem radu ovo Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo imalo je i od Općine
Bistra i od Zagrebačke županije, u vidu sredstava
poticaja za sadnju loze, dok su podrumi i sami
vinogradi napravljeni u obiteljskom aranžmanu.
kvaliteta ovogodišnjih
vina
Uz neizbježno kušanje vina razgovor smo zaključili
pitanjem o kvaliteti ovogodišnjih vina, te samoj
prirodi ovoga posla i budućim planovima, na što
je Špoljar zaključio –
- Kada je riječ o bavljenju vinogradarstvom i podrumarstvom, osobito u slučaju većih površina
vinograda, radi se o zahtjevnom i odgovornom
poslu, koji često traje kako se kaže „od jutra do
sutra“, ali je tu također i riječ o lijepom poslu,
uostalom i mojem životnom odabiru i pozivu. Što
se kvalitete ovogodišnjih vina tiče ona će ove godine po alkoholu biti laganija od lanjskih, sviježa i
lepršava, što se već sada može vidjeti u našim podrumima.
prijašnjih godina na polnoćkama u Gornjoj Bistri i Poljanici postavili su svoje štandove s besplatnim kuhanim
vinom i čajem, da bi isto ponovili i prilikom dočeka VIP
gostiju Snježne kraljice na parkiralištu u Gornjoj Bistri.
Gotovo da i nije potrebno posebno naglašavati da su
posjetitelji obiju događanja, i vjernici na polnoćkama i
gosti i publika na slalomskim utrkama, bili i više nego zadovoljni ponuđenim vinima i čajem.
Odmah nakon tih aktivnosti vinogradari su prionuli
pripremama za obilježavanje Svetoga Vinka, svojeg
zaštitinika vinograda i vinogradara. Obilježavanje Vincekovog upriličeno je 22. siječnja u vinogradu kod Vinskog
podruma u Poljanici, a tradicijski ceremonijal blagoslova
vinograda izveli su sami članovi udruge. Po završetku
službenog dijela programa održani su, već uobičajeni,
prigodni domjenak i druženje uz tamburaše i pjesmu, te
uz neizbježno kušanje mladih vina.
Upitan za komentar samog događanja kao i za plan
ovogodišnjih aktivnosti udruge predsjednik bistranskih
vinogradara Boris Milan Poljak je rekao –
- Samo obilježavanje Svetoga Vinka poruka je nama
vinogradarima da je vrijeme zimskog zatišja iza nas, te
da kreće novi radni ciklus, no to je ujedno i poštivanje
bogate tradicije našega kraja, u kojem se kvalitetna podrumarska i vinogradarska ponuda uspješno nadopunjuju
sa ovakvim kulturnim događanjima.
KULTURA i TRADICIJA
Danijel Špoljar ističe kako s plasmanom vina za Bistranski vinogradari
sada nema nikakvih problema budući da cijelu radno krenuli u 2011. godinu
proizvodnju uzima bratova ugostiteljska radnja Udruga vinogradara podrumara i ljubitelja dobroga vina
Špiro.
Sveti Nikola Bistra u Novu je godinu ušla aktivno.Kao i
Kada je riječ o ovogodišnjim planovima udruge pred
nama su ocjenjivanje vina i održavanje izborne skupštine.
Obje aktivnosti su planirane tijekom mjeseca travnja, a
kroz godinu ćemo nastojati, u skladu sa mogućnostima,
dalje poraditi na dovršenju Vinskog podruma, dok je
edukacija članstva naša kontinuirana zadaća.
Vezano uz naredne planove najveći posao me
očekuje na uređivanju kušaonice vina, koju
namjeravam urediti tijekom sljedeće godine.
I za kraj ove reportaže, za sve one koji se žele
uvjeriti u kvalitetu njegovih vina, kao i one kojima
je potreban kakav savjet vezan uz vinogradarstvo
i podrumarstvo Danijel Špoljar poručuje da se slobodno obrate na njegovo Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo na adresi
Donja Bistra, Nazorova 8 ili
na telefon 091 3390 051.
I Potepuhi „odradili“ Vincekovo
No, tu nije bio kraj ovogodišnjim bistranskim pričama
vezanim uz Vincekovo, budući da su, samo nekoliko
vinograda i klijeti dalje u Novakima, isti program upriličili
i Bistrajnski potepuhi, koji su ovom prigodom obišli i blagoslovili vinograde obitelji Car, Filipčić i Flegar. Na ovim
se događanjima, također, okupio veliki broj njihovih
članova obitelji, prijatelja i sumještana, pa niti ovdje nije
izostao pravi „vincekovski“ ugođaj.
travanj 2011.. • GODINA V • BROJ 17
GLAS BISTRE
33
SPORTSKI SPEKTAKLI
Slike na stranicama 2. i 35.
Početkom mjeseca siječnja na skijalištu iznad
Bistre su održane slalomske utrke za Svjetski
skijaški kup u ženskoj i muškoj konkurenciji
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Pored samog prijenosa utrka, za
promociju Bistre svakako su bila
važna izravna uključenja u programe radija i televizije. Tako je
općinski načelnik u danima koji
su prehodili utrkama gostovao u
nekoliko radijskih i televizijskih
emisija, a na sam dan održavanja
muške slalomske utrke za javljanje u emisiju ‘Dobro jutro
Hrvatska’ koja je išla izravno sa
Kako se na skijalištu iznad Bis- skijališta, pojačao’ se i članovima
tre ženske slalomske utrke Kulturno-umjetničkog društva
održavaju od 2005., a muške ‘Bistra’.
od 2008. godine, znalo se koji
dio posla će odraditi članovi Sve u svemu, može se zaključiti
pojedinih udruga, a nakupljeno da je bistranski dio posla
uobičajeno
iskustvo sudionika omogućilo odrađen je na
je da se poslovi u praksi odrade kvalitetan način i bez i najmanje
kvalitetno i više-manje rutinski. zamjerke.
Kao što je to već uobičajeno, u
prihvatu VIP posjetitelja - koji
na utrku dolaze isključivo iz Bistre - bili su angažirani članovi
nekoliko bistranskih udruga
građana. Utrkama je prethodio
sastanak općinskog načelnika
sa predstavnicima udruga kada
su određene uloge članova svih
udruga i podijeljeni zadaci .
Za razliku od prethodnih godina, ove se godine i u tiskanim
i u elektroničkim medijima dosta spominjala činjenica da se
skijalište nalazi u Bistri.
Slika 1:
Uobičajeno
popunjeno
VIP
parkiralište i gužva u šatoru za akreditacije
Slika 2:
Općina Bistra i ove je godine osigurala autobusni prijevoz na sljemenske utrke za veliki broj zainteresiranih sa svoga područja
Slika 3:
Ove je godine, osvojivši 11. mjesto,
Ana Jelušić bila najuspješnija hrvatska skijašica
Slika 4:
Dio bistranskih navijača okupljen
oko zastave koju se moglo vidjeti u
kadru zajedno s velikim semaforom
u ciljnoj ravnini
Slika 5:
Gužva u redu za prijevoz do staze na
momente je podsjećala na gužvu iz
dana kada je skijala Janica
Slike 6 i 7 :
U izravnom javljanju u emisiju ‘Dobro jutro Hrvatska’, mušku slalomsku utrku najavili su Krešimir Gulić,
načelnik Općine Bistra i Marija
Bažulić, predsjednica KUD-a Bistra
čiji su članovi gledatelje pozvali na
utrku prigodnom svirkom u ciljnoj
ravnini.
Naravno, svirali su ‘Na
Sleme, na Sleme ...’
Nekoliko slika o tome kako su
izgledala ta dva dana u Bistri
možete vidjeti u našoj fotoreportaži koju donosimo na 2. i
Slika 8 :
35. stranici.
Među mnogim VIP gostima koji su
tih dana prošli kroz Bistru uočili smo
i Zrinka Gregureka, ključnu osobu
pod čijim se patronatom razvija projekt izgradnje automobilističke staze
u Bistri
Slika 9:
Ivica Kostelić još nije ‘pokorio’ Sljemensku utrku, ali je svojim drugim
mjestom potvrdio odličnu formu i
nastavio sakupljati bodove koji su ga
sredinom ožujka doveli do osvajanja
najprestižnijeg naslova - naslova pobjednika Svjetskog kupa u ukupnom
poretku
Članovi bistranske udruge vinogradara i ove su godine posjetitelje slalomskih
utrka počastili kuhanim vinom i toplim čajem
34
GLAS BISTRE
BROJ 17 • GODINA V • travanj 2011.
Slika 10:
U publici su bile mnoge poznate osobe iz svijeta skijanja pa nije izostao
ni legendarni Alberto Tomba
6
8
7
9
10
ODŠTOPAVANJE CJEVOVODA
CRPLJENJE FEKALIJA
ODRŽAVANJE I PRAŽNJENJE:
- MASTOLOVACA
- SEPARATORA
- PROČIŠĆIVAČA
- ZBRINJAVANJE OTPADA
SRETAN
USKRS!
NOVO! PLAĆANJE NA RATE!
NOVO!
Ciklama
pogrebne usluge
vl. Darko Franja
091 89 16 602
099 31 19 022
091 50 05 223
SVE NA JEDNOM MJESTU
najpovoljnija usluga organizacije pogreba
prijevozničke usluge u zemlji i inozemstvu
uz ishođenje kompletne dokumentacije
najveći izbor opreme uz najpovoljnije cijene
objava obavijesti u svim dnevnim novinama
organizacija limene glazbe i pjevačkog zbora
veliki izbor vijenaca i cvjetnih aranžnama
prijevozničke usluge iz domova, bolnica i kuća
CIKLAMA - OBRT ZA POGREBNE USLUGE I TRGOVINU
Kraljev vrh, Sljemenska cesta 64
Poljanica Bistranska, Crkvena bb, tel: 01 33 52 679
HEITZTECHNIK
OVLAŠTENI SERVIS
SRETAN USKRS!
SOS 091 / 52 46 616
SOLARNI KOLEKTORI
TOPLINSKE PUMPE
CENTRALNO GRIJANJE
KLIMA UREĐAJI
VODOINSTALACIJE
ELEKTROINSTALACIJE
GROMOBRANI
TEHNOMONT PRANJIĆ, MOKRIČKA 26, 10298 DONJA BISTRA
Mob: 091 / 52 46 616
Tel/Fax: 01 / 33 12 752
E-mail: [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
6 977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content