close

Enter

Log in using OpenID

BISTRANSKA GRADILIŠTA

embedDownload
GLAS BISTRE
BESPLATNO JAVNO GLASILO OPĆINE BISTRA
BROJ 15
U OVOM BROJU:
GODINA IV
LISTOPAD 2010.
BISTRANSKA GRADILIŠTA
BEZ LJETNE PAUZE
Lipanj - mjesec kulture, sporta i zabave
OKONČANI 5. DANI BISTRE
16. međunarodni hrvački
turnir ‘sljemensko podneblje’
pobjednici oba nogometna
turnira - EKIPA DONJE BISTRE
KONCERTNE ATRAKCIJE
BISTRA PRONAŠLA ZVIJEZDU
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
impressum:
Časopis GLAS BISTRE je
besplatno javno glasilo Općine Bistra.
Ovaj broj časopisa tiskan je
u nakladi 2.000 komada.
Mještani Bistre koji, iz bilo kojeg
razloga, nisu dobili časopis na kućnu adresu svoj primjerak časopisa mogu podići
u prostorijama Općine Bistra.
Materijali ne vraćamo.
izdavač:
OPĆINA BISTRA
Bistranska 98
Poljanica Bistranska
10298 BISTRA
glavni urednik:
Davorin Bažulić
uredništvo:
Davorin Bažulić, Krešimir Gulić,
Darko Sever-Šeni, Darko Slukan
kontakt:
tel: 01 3391 684
fax: 01 3391 684
gsm: 099 2861 333
e-mail: [email protected]
suradnici u ovom broju:
Davorin Bažulić, Šimun Čagalj,
Verica Grgac, Krešimir Gulić,
Tonči Jelavić, Eduard Kovačević,
Dubravko Markotić, Vlasta Mešalić,
Michael Muhar, Miroslav Piškor,
Josip Posavec, Darko Slukan,
Danijela Studak, Martina Šarec,
Mario Špoljar, Bruno Šibl,
Danijel Tadić, Branko Zbukvić
RUBRIKE:
04 IZ RADA OPĆINSKOG
VIJEĆA OPĆINE BISTRA
08 IZ UREDA NAČELNIKA
OPĆINE BISTRA
10 KOMUNALNE AKTIVNOSTI
16 OBAVIJESTI
36 VIJESTI
U OVOM BROJU:
OBRAZOVANJE
18 Naši odlikaši
20 Najuspješniji u generaciji
BRIGA O MLADIMA
21 Osnovan Savjet mladih
22 Nove sprave za djecu
u Dječjem vrtiću ‘Kapljica’
EKOLOGIJA
23 Otvaranjem geološkog stupa
obilježili Europski dan parkova
DOGAĐANJA
24 Sportski susreti zajednice
umirovljenika zagrebačke
županije
SPEKTAKLI
26 Bistra pronašla ‘zvijezdu’
KONCERTI
29 Bistranske glazbene atrakcije
SPORT I REKREACIJA
30 Vladari hrvačkog turnira
31 Nogomet za sve uzraste
32 Uspješni u zemlji i inozemstvu
33 Planinari u Dolomitima
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
34 Marinko Bašić (1971.-1991.)
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
lektura i korektura: 40 Bistranski vatrogasci vježbali
Šimun Čagalj i Katica Sever
i spašavali
internet izdanje: GOSPODARSTVO
http://www.bistra.org
Mladost je posebna vrijednost svake životne
zajednice, a njihovo obrazovanje i postignuti
uspjesi jamac napretka i boljitka.
29
Ovogodišnje ‘Dane Bistre’ svojim su koncertima
obogatile atraktivne glazbene zvijezde. Pogledajte tko je ove godine svirao u Bistri.
46
Svi uzrasti članova DVD Bistra početkom ljeta
prikazali su na natjecanjima i vježbama uzornu
uvježbanost za rješavanje izvanrednih situacija.
O tome pišemo u rubrici ‘Zaštita i samozaštita’.
Nažalost, svoju su uvježbanost imali priliku dokazivati i u stvarnim uvjetima prilikom nevremena u Bistri i poplave u Drenju Brdovečkom o
čemu pišemo u rubrici ‘Vijesti’.
42 Bistrani na sajmu u Zaprešiću
grafička priprema: KULTURA• BAŠTINA•TRADICIJA
animamedia d.o.o. 44 Brojni nastupi folkloraša
tisak: 46 Putovanje dugo 66 godina
bistragraf d.o.o. 47 Proščejne na Mikulinske
posvetile
slika na naslovnici: 48 Gledaj i vidi
Svečanost otvaranja 16. sportskih 49 Radost likovnog stvaranja
susreta umirovljenika zagrebačke županije
održanih 5. lipnja 2010. u Bistri
(Foto: Davorin Bažulić)
18
TRIBINE I PREDAVANJA
50 ‘Everest 2009.’ u Bistri
46
Pročitajte kako je iz Bistre otišao, kuda se kretao,
tko ga je čuvao više od pola stoljeća i kako je u
Bistru vraćen pečatni žig dvorca u Gornjoj Bistri
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
4
Od ovoga broja u časopisu ćete redovito moći pratiti rubriku ‘Iz rada
Općinskog vijeća Općine Bistra’ u kojoj ćemo donositi vijesti iz rada vijeća te
najznačajnije dijelove pojedinih odluka, a za detaljnije informacije o donesenim odlukama čitatelje upućujemo na Službeni glasnik Općine Bistra koji
se može dobiti u prostorijama Općine Bistra te u Mjesnim odborima u njihovo
uredovno vrijeme.
Tekst: Davorin Bažulić
8. lipanj 2010. godine
6. sjednica Općinskog
vijeća općine bistra
6-1. Odluka o priključenju na komunalnu
infrastrukturu
Naknada za priključenje na
komunalnu infrastrukturu za
opskrbu pitkom vodom iznosi:
I. za obiteljske kuće
a) vodomjer ¾”
b) vodomjer 1”
4.500,00 kn
6.000,00 kn
Naknada za priključenje na komunalnu infrastrukturu je prihod proračuna općine Bistra namijenjen
za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom u
skladu s programom građenja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture.
II. za stambene i stambeno-poslovne objekte sa
više stanova i poslovnih prostora:
po stanu ¾”
2.500 kn
za poslovni prostor ¾”
3.000 kn
za poslovni prostor 1”.
5.000 kn
Odlukom o priključenju na komunalnu infrastrukturu utvrđuju se postupak i uvjeti priključenja
građevine ili građevinske parcele na objekte i
uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom kako obiteljskih kuća tako i poslovnih
objekata u Gospodarskoj zoni.
III. za gospodarske objekte do 600m² u
građevinskom području
stambene i mješovite namjene
10.000 kn
IV. za poslovne objekte u Gospodarskoj zoni
„Bistra“ i „Bistra sjever“:
za objekte do 500 m²
8.000 kn
za objekte od 500 - 1000 m²
12.000 kn
za objekte od 1000 - 5000 m²
16.000 kn
za objekte od 5000 – 10000 m²
20.000 kn
za objekte iznad 10000 m²
2,00 kn/m²
Zahtjev za izvođenje priključka te kasnije cijenu
stvarnih troškova rada i materijala utrošenog na
izvedbi priključka podnosi i plaća vlasnik parcele.
Uz Zahtjev za izvođenje priključka vlasnik parcele
dužan je priložiti valjanu građevinsku dozvolu, izvod iz katastarskog plana te potvrdu o reguliranoj
obvezi plaćanja naknade za priključenje.
Odluka je stupila na snagu osmog dana od dana
objave u Službenom glasniku općine Bistra.
Temeljem Rješenja Jedinstvenog upravnog odjela
Općine Bistra, priključak na mrežu za opskrbu pitkom vodom izvodi pravna osoba koja obavlja ko- 6-2. Odluka o visini i načinu plaćanja namunalnu djelatnost na teret vlasnika građevine, knade za potrošnju vode
odnosno građevinske parcele u roku od 30 dana
od pravomoćnosti Rješenja JUO Općine Bistra.
Ovom Odlukom Općinskog vijeća Općine Bistra
utvrđuje se iznos naknade za potrošnju vode za
Odluka u obzir uzima i mogućnost teškog ma- sve fizičke i pravne osobe koje se opskrbljuju voterijalnog i socijalnog statusa tražitelja zahtjeva dom iz vodoopskrbnog sustava Općine Bistra.
za priključak te predviđa mogućnost obročnog
plaćanja u 6 jednakih mjesečnih rata pa i Odlukom Općinskog vijeća Općine Bistra od 8.
oslobađanja od plaćanja naknade u skladu sa za- lipnja 2010. naknade za potrošnju vode iz vokonskim propisima.
doopskrbnog sustava Općine Bistra iznose:
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Također je utvrđeno da naknada za dvojno
domaćinstvo (dvije stambene jedinice u obiteljskoj kući) iznosi
• 6,00 kn/m3 za potrošenu vodu do 500 m3,
• 8,00 kn/m3 za potrošenu vodu preko 500 m3.
6-3. Odluka o kriterijima za sufinanciranje prehrane učenika u osnovnoj školi
Ovom Odlukom Općinskog vijeća Općine Bistra
određuju se kategorije učenika osnovne škole
s prebivalištem na području Općine Bistra koje
imaju pravo na sufunanciranje troškova obroka u
cijelosti i u 50% iznosa troškova.
vrši prema izdanom računu, a Odluka se počinje
primjenjivati počevši od obračunskog razdoblja
01.07.2010. godine.
Naknada za odvoz i zbrinajvanje
komunalnog otpada iznosi:
Cijena u kunama
Usluga
sa PDV-om
Kanta 120 l
(za samce i staračko
domaćinstvo)
45,15
Kanta 120 l
63,00
Kanta 240 l
84,00
Vikendaši
31,50
Industrija 120 l
83,31
Industrija 240 l
104,14
Industrija 1100 l
312,43
Industrija 5 m3
1.312,50
Industrija 7 m3
1.575,00
Odlukom je određeno da pravo na besplatni obrok imaju učenici osnovne škole s prebivalištem
na području Općine Bistra
• ako su oba roditelja ostala bez posla i redovno
su prijavljena Zavodu za zapošljavanje (dužni su
8. rujan 2010. godine
dostaviti uvjerenje Zavoda),
7. sjednica Općinskog
ili
• djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz
vijeća općine bistra
Domovinskog rata sa minimalno 80% - tnim
oštećenjem organizma (potrebno dostaviti kop- 7-1. Izmjena i dopuna odluke o kriteriiju važećeg rješenja ili uvjerenja o invalidnosti
jima za sufinanciranje prehrane učenika
koje izdaje nadležno ministarstvo).
u osnovnoj školi
Pravo na sufinanciranje 50% troškova obroka imaju učenici:
• ako je obitelj korisnik pomoći za uzdržavanje –
prema članku 15. Zakona o socijalnoj skrbi
ili
• korisnik jednokratnih pomoći prema članku 40.
Zakona o socijalnoj skrbi (potrebno je dostaviti
rješenje ili uvjerenje Centra za socijalnu skrb iz
kojih je jasno vidljivo koji oblik socijalne pomoći
ostvaruju).
Odlukom se opseg prava na sufinanciranje
50% troškova obroka proširuje na kategoriju
učenika samohranih i nezaposlenih roditelja
bez primanja koji su redovno prijavljeni Zavodu
za zapošljavanje (dužni su dostaviti uvjerenje
Zavoda).
7-2. Odluka o komunalnim djelatnostima
na području Općine Bistra
Ovom Odlukom utvrđuju se komunalne djelatnos-
6-4. Odluka o visini i načinu plaćanja na- ti sukladno Zakonu o komunalnom gospodarstvu
knade za odvoz i zbrinjavanje komunal- koje su od značaja za Općinu Bistra, način obavljanja komunalnih djelatnosti, te uvjeti i mjerila za
nog otpada
Ovom Odlukom Općinskog vijeća Općine Bistra
utvrđuje se iznos naknade za odvoz i zbrinjavanje
komunalnog otpada za sve fizičke i pravne osobe
na području Općine Bistra.
provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja
za povjeravanje komunalnih poslova na temelju
pisanog ugovora.
Odluka utvrđuje da u komunalne djelatnosti
spadaju: opskrba pitkom vodom, odvodnja i
Odlukom se utvrđuje da se obračun vrši prema pročišćavanje otpadnih voda, prijevoz putnika u
jedinici mase ili volumena otpada, plaćanje se javnom prometu, održavanje čistoće, odlaganje
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
• 6,00 kn/m3 za potrošenu vodu do 300 m3,
• 8,00 kn/m3 za potrošenu vodu preko 300 m3
5
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
komunalnog otpada, održavanje javnih površina,
održavanje nerazvrstanih cesta, tržnice na malo,
održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika, obavljanje dimnjačarskih poslova te javna
rasvjeta.
6
Odluka precizira da komunalne djelatnosti na
području Općine Bistra obavljaju: trgovačko
društvo u vlasništvu Općine Bistra, trgovačka
društva kojih je Općina Bistra suvlasnik (za sustav
komunalne infrastrukture koji se proteže na više
jedinica lokalne samouprave i koji čini jedinstvenu
i nedjeljivu funkcionalnu cjelinu), pravne i fizičke
osobe na temelju ugovora o koncesiji te pravne i
fizičke osobe na temelju ugovora o povjeravanju
komunalnih poslova.
7-5. Odluka o priključenju na plinski
sustav Općine Bistra
Odlukom se precizira da se priključak izvodi na
zahtjev vlasnika građevine, odnosno vlasnika
građevne čestice koji se podnosi Jedinstvenom
upravnom odjelu općine Bistra.
Vlasnik uz zahtjev prilaže pravomoćnu građevnu
dozvolu za izgradnju građevine za koju se traži
priključak, izvod iz katastarskog plana i potvrdu o reguliranoj obvezi plaćanja naknade za
priključenje.
Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine
plaća cijenu stvarnih troškova rada i materijala
utrošenog na izvedbi priključka neposredno noOdlukom se precizno definira i uloga Komu- sitelju izvedbe priključka na temelju pisanog
nalnog gospodarstva Bistra i precizira se da su ugovora i računa za izvršeni posao.
održavanje javnih površina, održavanje nerazvrstanih cesta, zimsko čišćenje i održavanje ne- Obvezniku plaćanja naknade za priključenje
razvrstanih cesta u zimskim uvjetima, održavanje može se odobriti obročno plaćanje, u 6 jednakih
groblja i održavanje vodovoda, djelatnosti koje mjesečnih rata pod uvjetom da je iznos priključka
će na području Općine Bistra obavljati trgovačko 10.000,00 kuna ili više, što se regulira pismenim
ugovorom između općine Bistra i obveznika.
društvo Komunalno gospodarstvo Bistra.
7-3. Plan mreže dječjih vrtića u
Općini Bistra
Plan mreže dječjih vrtića je dokument kojim
Općinsko vijeće Općine Bistra utvrđuje postojeće
stanje te planira daljnje potrebe i razvoj ove institucije.
Obzirom na potrebe roditelja, odnosno staratelja – korisnika usluga Dječjeg vrtića, u 2011. godini se planira proširenje, nadogradnja prostora
za dvije odgojno-obrazovne skupine (60 djece),
gimnastičku dvoranu i uredske prostorije, sa kompletnim uređenjem (namještaj, didaktika) u centralnom Dječjem vrtiću.
7-4. Rješenje o imenovanju članova
Savjeta mladih Općine Bistra
Odbor za imenovanja Općinskog vijeća Općine
Bistra pregledao je pristiglu dokumentaciju i
predložio Općinskom vijeću imenovanje članova
Savjeta mladih što je Općinsko vijeće svojim
rješenjem i učinilo.
O izboru i formiranju Savjeta mladih općine Bistra
više možete pročitati u zasebnom članku na 17.
stranici ovog broja časopisa.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Naknada za priključenje na
plinski sustav iznosi:
I. za samostojeće obiteljske kuće
a) do 200 m2
10.000,00 kuna
b) iznad 200 m2
10.000,00 kuna
+ 50,00 kn po svakom
m2 iznad 200 m2
II. za stambene i stambeno-poslovne objekte
sa dva i više stanova i poslovnih prostora u
mješovitoj stambeno poslovnoj zoni:
a) za stan i poslovni pros2.500,00 kuna
tor do 50 m2
b) za stan i poslovni pros2.500,00 kuna
tor s više od 50 m2
+ 50,00 kn za svaki m2
iznad 50 m2
III. za poslovne objekte i proizvodne hale u Gospodarskoj zoni „Bistra“ i „Bistra sjever“ prema
kapacitetu priključka:
G-6
18.000,00 kuna
G-10
28.500,00 kuna
G-16
44.500,00 kuna
G-25
71.500,00 kuna
G-40
116.000,00 kuna
G-65
179.000,00 kuna
G-100
286.000,00 kuna
Postotak subvencije Općine Bistra za prijevoznika, relacije i korisnike navedene u odluci, te karte
koje se subvencioniraju (mjesečne, godišnje)
prikazuje tablica u desnom stupcu.
Legenda korisnika:
A = učenici srednjih škola
B = studenti
C = djeca (učenici i redoviti studenti) poginulih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz
Domovinskog rata
D = roditelji poginulih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata
E = umirovljenici
F = osobe koje su prijavljene Hrvatskom zavodu
za zapošljavanje
G = osobe s invaliditetom s najmanje 70%
oštećenja
Karte
Iznos subvencije
Općine Bistra
u postotcima:
Za relaciju
Za
Bistrarelaciju
Zaprešić
BistraZagreb
A
B
C
D
Mjesečna/godišnja
Mjesečna/godišnja
Đačka godišnja
Umirovljenička
godišnja
50%
50%
100%
100%
50%
50%
100%
100%
E
F
G
Mjesečna/godišnja
Mjesečna
Godišnja
50%
50%
100%
50%
50%
100%
30. rujan 2010. godine
8. sjednica Općinskog vijeća općine bistra
Tijekom 8. sjednice Općinskog vijeća Izvješće
o obavljenom uvidu u proračun i financijske
izvještaje Općine Bistra za 2009. godinu podnijela je Željka Raženj, Pročelnica JUO Općine Bistra
i Voditeljica financijskog poslovanja, nakon čega
su članovi Općinskog vijeća usvojili Odluku o III.
izmjeni i dopuni Proračuna Općine Bistra za 2010.
godinu.
Članovi Općinskog vijeća usvojili su i Odluku
o kratkoročnom zaduženju u iznosu od cca
1.300.000 kuna.
Izbor komercijalne banke s kojom će zaduženje
biti realizirano ovisiti će o ponuđenim uvjetima,
a novcem iz zaduženja financirati će se izgradnja
nogostupa u Gornjoj Bistri.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
IZ RADA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE BISTRA
7-6. Odluka o subvencioniranju prijevoza
7
IZ UREDA NAČELNIKA OPĆINE BISTRA
Izgradnja optičke infrastrukture
8
U sklopu modernizacije telekomunikacijske mreže i želje da korisnicima omogući što kvalitetnije
širokopojasne usluge HT započinje s
radovima na području Općine Bistra.
Područje Općine Bistra izabrano
je kao prvo takvo područje unutar
Zagrebačke županije.
Primjenom najmodernijih tehnologija baziranih na optičkoj infrastrukturi rekonstruirat će se postojeća telekomunikacijska mreža.
Prva faza radova trebala bi započeti
u drugoj polovici kolovoza i prema planu trajati mjesec dana.
Završetkom cjelokupnog projekta (kraj 2010. godine) stvorit će se
preduvjeti da sva domaćinstva na
području Općine Bistra budu spojena na optičku infrastrukturu i na taj
način ostvare maksimalnu kvalitetu
širokopojasnih usluga’.
U posljednje vrijeme svjedoci smo
više neopravdanih kritika i nekorektnih prosudbi vezanih uz razvoj telekomunikacijske mreže na području
Općine Bistra, a neka od ovih ‘objektivnih’ mišljenja i danas možete
pročitati u Easybooku na općinskom
internet portalu Bistra on-line.
Umjesto jalove prepiske s autorima ovih opaski,
objavljujemo slike s početka radova i priopćenje
HT-a iz kojega će sve biti jasno.
Po okončanju ovih radova Općina Bistra opet će
biti prva i jedinstvena na području Republike Hrvatske - ovaj put kao područje koje ima potpuno
izgrađenu širokopojasnu telekomunikacijsku
mrežu.
Brojne predradnje vezane uz razvoj ovog projekta
odvijaju se već izvjesno vrijeme.
Urednik internet portala i časopisa Glas Bistre upoznat je sa odvijanjem pripremnih radova, no u
dogovoru sa stranama uključenim u projekt s objavom pripćenja HT-a čekalo se do momenta kada
se i svi zainteresirani osobno budu mogli uvjeriti u
odvijanje radova.
A sada to mogu.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Poštovane Bistranke i Bistrani,
u prošlom broju našeg časopisa objavili smo javnu
opomenu dužnicima s ciljem upozorenja građanima
na njihovu zakonsku dužnost podmirivanja svojih obveza prema Općini Bistra. U te obveze spadaju komunalna naknadu, naknada za uređenje voda, naknada
za potrošnju vode i grobna naknada.
Također smo obavijestili one građane koji svoje obveze ne podmiruju da će im pojedina prava koja proizlaze iz redovitog podmirivanja obveza biti ukinuta
pa će takva prava ubuduće moći otvarivati samo po
redovnoj cijeni. Radi se o subvenciji javnog prijevoza,
subvenciji smještaja djece u vrtiću, subvenciji školske
kuhinje za učenike, pravu na kupnju grobnog mjesta,
o upisu u djece vrtić, ukopu pokojnika te dobivanju
pojedinih potvrda i suglasnosti iz službenih evidencija.
BOROVEC
KLIMATIZACIJA i
POPRAVAK UREĐAJA
GORNJA BISTRA, Pljuskovec 4, 098/ 212-783
POLJODOM - BISTRA d.o.o.
OBOROVO BISTRANSKO, BREZINSKA 6, DONJA BISTRA
tel. 3390-290, fax: 3390-048
L IMO X
DONJA BISTRA, MOKRIČKA 10
Zadaća je Općine Bistra i mene kao Načelnika,
osigurati poštivanje Zakona te jednake i pravične
uvjete u zadovoljavanju zajedničkih potreba svim
sugrađanima. Sve spomenute obveze, kao i način
konzumiranja prava koja iz njih proizlaze zakonski su regulirane i naša je dužnost osigurati njihovo
provođenje.
Zato još jednom molim sve građane Općine Bistra
da podmire svoja dugovanja kako ne bismo morali
provoditi navedene mjere. Ujedno pozivam sve one
koji misle da postoji opravdan razlog za primjenu izvanrednih mjera za umanjenje ili odgodu plaćanja
obveza da se jave na općinski telefon i dogovore svoj
posjet kako bismo zajednički prevladali postojeće
probleme.
Općinski načelnik
Krešimir Gulić
TEL: 01/ 3390-504
FAX: 01/ 3357-607
GSM: 091/ 5045-535
‘SUZICA’ d.o.o.
Tel: 01 3390 883
GSM: 091 5002 899
POGREBNO PODUZEĆE I CVJEĆARSTVO
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Bistranska
gradilišta
bez ljetne
pauze
Tekst: i slike: Davorin Bažulić
(osim slike br.13 koju je snimio Krešimir Gulić)
Ovogodišnje ljeto i sezona godišnjih
odmora nisu značii i zatišje na planu
komunalnih aktivnosti, već naprotiv,
nastavak radova na brojnim bistranskim
gradilištima. Isto se nastavlja i u jesenskom razdoblju.
Za Vas smo na sljedećim stranicama priredili slikoviti pregled onoga što se u Bistri trenutno gradi
kao i onoga što je nedavno dovršeno.
Relativno veliki vremenski raspon snimljenih
slika koji pokriva razdoblje od sredine ljeta pa
do današnjih dana uvjetovan je ritmom izlaska časopisa i željom da trajno zabilježimo što
je moguće više od onoga što je učinjeno na
poboljšanjnu komunalnog standarda mještana
Općine Bistra.
Slika 1 i 2
Nakon dovršetka radova na uređenju Društvenog
doma u Gornjoj Bistri započeli su radovi na
uređenju Društvenog doma u Novakima kojem je
obnovljena fasada i uređen okoliš. Okoliš doma u
Novakima krasiti će spomenik Stjepanu Grgacu,
najvećem hrvatskom biciklistu svih vremena za
čije postavljanje su dovršeni svi pripremni radovi.
Slika 3.
10
Postavljanjem slivničkih rešetaka i kanalica, a
potom i asfaltacijom tog dijela ulice, u Mokričkoj
je ulici riješen dugogodišnji probem oborinskih
voda.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
1
2
3
4
5
6
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Slika 4.
U Donjoj Bistri realizirana je izgradnja nogostupa
u Bistranskoj ulici kod nogometnog igrališta,
kao i rekonstrukcija Nazorove ulice, kojom je u
potpunosti uređeno njezinih prvih 350 metara.
Na ovoj dionici izvedeni su novi priključci vode,
plina i kanalizacije, ugrađene kanalice i izvedena
asfaltacija. Radovi su ukupno vrijedni 350 tisuća
kuna, a po dovršetku navedenih radova održano
je i prigodno otvorenje ulice u kojem su sudjelovali predstavnici općine, mjesnog odbora i
stanovnici Nazorove.
Slika 5. i 6.
Tijekom cijelog ljeta odvijali su se i radovi na izgradnji kanalizacijske mreže. Izgrađeno je novih
cca 3 kilometara cijevi te 2 podzemne crpne stanice. Slike prikazuju ljetne radove na lokacijama
u Donjoj i Gornjoj Bistri, na lokacijama koje su u
međuvremenu dovršene.
Slika 7. i 8.
Opsežni građevinski radovi izvođeni su tijekom
ljeta s ciljem uređenja potoka Poljanica na relaciji
od Vrtlarske do Podgorske ulice. Korito potoka je
očišćeno, izrađeni su potporni zidovi, a na koncu
je sve obučeno u kamenu oblogu koja jamči dugotrajnost izvedenih radova. Kod križanja Potočne
i Vrtlarske ulice proširen je i za promet moderniziran most preko potoka.
Slika 9.
Završetak izgradnje nove vodovodne i kanalizacijske mreže osnovni je uvjet za finalno uređenje
bistranskih prometnica. Ova mreža izgrađena je u
potpunosti na početnom dijelu Bistranske ulice od
centra Donja Bistre do Sportske ulice. Tako je nakon izgradnje nogostupa tijekom ljeta, početkom
listopada ova dionica ulice presvučena završnim
slojem asfaltnog pokrivača.
Slika 10.
12
Prethodno napisano za Bistransku ulicu uglavnom
vrijedi i za dio Stubičke ulice na potezu od zgrade
stare Općine Bistra do križanja s Krapinskom ulicom. Radovi na proširenju mosta peko potoka Bistra i uređenju nogostupa ovdje su obavljeni već
ranije, a asfaltiranje spomenute dionice završeno
je također početkom listopada.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
7
8
9
10
11
12
KOMUNALNE AKTIVNOSTI
Slika 11.
Sredinom mjeseca listopada započeli su radovi
na izgradnji nogostupa u Gornjoj Bistri koji će biti
izgrađen cijelom duljinom od početka centralnog
dijela Gornje Bistre kod ‘Coha’ do autobusnog
okretišta. Time će brige roditelja za djecu koja
ovom vrlo prometnom dionicom svakodnevno
prolaze na putu u školu i iz nje, biti bitno umanjene.
Slika 12.
Završena je još jedna faza uređenja novoga groblja, kojom je uređeno novih 40 grobnih mjesta.
Slika 13.
Mještani Gornje Bistre pamtit će 2010. godinu
kao prvu godinu u kojoj nisu trpjeli nestašicu
pitke vode. Za to su zaslužni djelatnici Komunalnog gospodarstva Bistra koji su položili 4 km
novih vodovodnih cijevi od glavnog zbirnika do
vodospremnika iznad Šimeka. Također naglasimo
da je za 40.000 kn kupljeno 170 čhv zemljišta uz
vodospremu za buduće proširenje i dogradnju.
Slika 14.
Ovisno o mogućnostima, vozni i strojni park
Komunalnog gospodarstva Bistra se kontinuirano
dopunjuje i obnavlja. Tako je sredinom ljeta nabavljen kamion marke MAN nosivosti 7 tona.
Slika 15. i 16.
Tijekom ljeta pred početak školske godine kompletno je obnovljena horizontalna prometna signalizacija te su postavljeni znakovi ograničenja
brzine na ulazima u sva mjesta Općine Bistra. Nakon višegodišnjeg pregovaranja, zamijenjen je
putokaz na izlasu s obilaznice na kome sada na
prvome mjestu stoji oznaka za pravac ‘Bistra’’ (koje
do sada uopće nije bilo).
Slika 17.
U Bukovju su uređeni odvodni kanal i pješački prijelaz
kod Kranjčića, a izgradnja i uređenje dječjeg igrališta
su u završnoj fazi.
Slika 18
14
U sklopu modernizacije telekomunikacijske mreže
djelatnici HT su započeli polagati optički kabel. Više
detalja o ovim radovima pogledajte u članku na 8.
stranici ovog broja časopisa.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
13
14
15
16
17
18
OBAVIJESTI
1.
Regulacija prometa na
blagdan Svih Svetih
Obavještavamo posjetitelje groblja u Poljanici koji
dolaze osobnim vozilima da je parkiranje moguće na
parkiralištu u Omladinskoj ulici odmah ispod groblja.
Promet će se u Omladinskoj ulici u navedena dva
dana odvijati jednosmjerno od zapada prema istoku
odnosno u pravcu prema groblju te će izlaz na Podgorsku ulicu biti moguć samo prema jugu odnosno u
pravcu prema naselju Novaki.
Molimo sve posjetitelje groblja u Poljanici koji dolaze osobnim vozilima da se 30. i 31.10. 2010. te 1.
11.2010. za parkiranje vozila služe novouređenim
parkiralištem ispod groblja kod Omladinske ulice.
2.
Uređivanje pojedinačnih
grobova
Molimo korisnike grobnih mjesta na groblju u
Poljanici Bistranskoj da uređe i očiste grobna
mjesta, grobnice i spomenike, najkasnije do
srijede, 27. listopada 2010. godine.
Radove je potrebno završiti kako bi djelatnici
O p ć i n e i Komunalnog gospodarstva Bistra
Općine mogli urediti prilazne staze i puteve prema groblju te da se ne stvaraju gužve neposredno pred Dan mrtvih.
Molimo sve korisnike da svoja vozila parkiraju
na označeno parkiralište ispod groblja kod Omladinske ulice.
3.
Odvoz SVIH VRSTA
smeća u kontejnere i
kante na groblju
NAJSTROŽE se zabranjuje odvoz
smeća, građevinskog, organskog i svih
ostalih vrsta kućnog, građevniskog, industrijskog i ostalog otpada u kontejner iza mrtvačnice i kante za smeće na
groblju.
Provedbu ove zabrane pratiti će komunalni redar i nadležne općinske službe.
Općina Bistra će prema prekršiteljima
ove zabrane poduzeti zakonom propisane mjere.
16
Općina Bistra
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Udruga umirovljenika ‘Bistra’ i Obrt
za očnu optiku i trgovinu ‘Prolaščić’
iz Zaprešića, Pavla Lončara 25
sklopili su ugovor o suradnji na
neodređeno vrijeme kojim će Obrt
‘Prolaščić’ članovima udruge besplatno obavljati pregled vida.
Škola violine
Kulturno-umjetničko
društvo
‘Bistra’ obavještava zainteresirane da je početkom školske godine 2010./2011. u okviru društva
započela s radom škola za violinu.
Nastavu u obliku individualnih proba prema dogovoru s voditeljicom
akademskom glazbenicom prof.
Vericom Peršin (o prof. Peršin
objavili smo članak u travanjskom
broju našeg časopisa).
PROMJENA NAČINA
PRIKUPLJANJA I ODVOZA
KRUPNOG OTPADA
Tvrtka EKO-FLOR plus d.o.o. ,
koncesionar odvoza smeća s
područja Općine Bistra, mijenja
način prikupljanja i odvoza krupnog otpada, a korisnicima se bitno
olakšava njegovo zbrinjavanje.
Postupak
prikupljanja
i
zbrinjavanja
otpada
odvijati će se na sljedeći način:
OBAVIJESTI
Pogodnosti za
članove bistranske
Udruge umirovljenika
1. Svoju potrebu za odvozom
glomaznog otpada prijavit će svaka stranka sama za sebe pozivom
na besplatni telefonski broj 0800
333 888.
Također je dogovoreno da se za
izradu naočala članovima udruge
umirovljenika ‘Bistra’ odobrava
popust od 20% na ukupnu cijenu
bez obziran na način plaćanja (gotovina, čekovi i kreditne kartice do
6 mjeseci po dogovoru).
Obrt ‘Prolaščić’ prihvaća i ovjerene
recepte HZZO za izradu naočala
te se i u tim slučajevima odobrava
popust od 20% na maloprodajnu
cijenu naočala.
Za ostvarenje ovih prava umirovljenici su djelatnicima Obrta
‘Prolaščić’ dužni na uvid predočiti
člansku iskaznicu Udruge umirovlkjenika ‘Bistra’ s uredno podmirenom članarinom za tekuću godinu
te osobnu iskaznicu radi identifikacije.
Popust umirovljenicima jedino
se ne primjenjuje na već dodane
popuste za razne akcije koje idu
povremeno tijekom godine.
Za dodatne informacije nazovite
tajnicu društva
Antoniju Prša ( 091/5724-929 )
ili
profesoricu violine
Vericu Peršin (091/5699- 475).
Također pozivamo i sve ostale
zainteresirane osobe, bez obzira
na uzrast i spol, da se uključe u
rad postojećih skupina Kulturnoumjetničkog društva koje probe
održavaju prema rasporedu:
mlađi
tamburaši
stariji
tamburaši
‘tičeki’
mlađi podmladak
‘grojzdeki’
stariji podmladak
odrasli Pjevački
i plesni ansambl
UTO i ČET
19:00-19:50
UTO i ČET
20:00-21:45
PON i SRI
18:00-19:30
PON i SRI
19:00-20:30
PON i SRI
20:30-22:00
2. Stranka će operateru koncesionara dati informaciju o adresi, vrsti
otpada kojeg stranka želi zbrinuti
i procijenjenu količinu navedenog
otpada.
3. Na osnovi dobivenih podataka
operater koncesionara odredit će
termin odvoza otpada.
Novim
načinom
prikupljanja
i
odvoza
glomaznog otpada u potpunosti prestaje potreba
da korisnik sam iznosi otpad bilo gdje izvan svojeg dvorišta.
4. Djelatnici koncesionara izlaziti će
na teren sa svom potrebnom opremom i mehanizacijom te će otpad
preuzimati kod samog korisnika.
Važno: Novi način prikupljanja
glomaznog otpada počet će se provoditi od 15.10.2010. i primjenjivat
će se do 15.11.2010. godine.
ispravak
U prošlom broju časopisa na 13. stranici pisali smo o aktivnostima članova skijaškog kluba Bistra. Napisali smo i to da su bistranski skijaši ‘uredili i dio šumarka u kojem su napravili drvene stolove i klupe,
kako bi planinari i ostali posjetioci i prolaznici imali gdje sjesti i odmoriti’. Pogreškom je izostavljena
informacija da su materijal za ovo uređenje skijašima na raspolaganje stavili djelatnici Hrvatskih šuma.
Ispričavamo se djelatnicima Hrvatskih šuma zbog nenamjernog propusta i zahvaljujemo na iskazanoj velikodušnosti.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
17
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
18
1. a
Mia Brezak
Nikol Đurin
Terra Gulić
Lucian Kereškenji
Petra Kober
Bruno Kukec
Filip Lučak
Lana Lukanić
Fran Maljković
Mihaela Minković
Luka Mučnjak
Anamarija Novosel
Patrik Pavković
Anina Poljak
Martina Rogina
Tihana Škreblin
Maja Škrlin
Tomislav Trogrlić
Petar Zrinski
1. b
Magdalena Borovec
Albert Coha
Dora Čižmek
Josip Grgurić
Dino Ivanac
Ines Jedvaj
Matej Jedvaj
Marija Kerep
Ivan Lešnjak
Mia Ljubić
Nika Pavlić
Patricia Penezić
Robert Šendula
Dora Škreblin
Luka Štrek
Filip Švec
Ema Midžan
Antonela Žiljak
Lana Piculek
Juraj Poljak
Marija Radić
Paolo Santaca
Andrija Savnik
Leon Bjelošević
Josip Šimunić
Josip Borovec
Lucija Trslin
Tanja Križanec
Tomislav Valentić
Valentina Krklec
Leo Vodopija
Dorotea Masnjak
Mihael Zrinščak
Tomo Zekić
ŠKOLSKA GODINA 2009./2010.
1. c
1. d
2. a
Anđelina Bedek
Adrian Bogdan
Petar Bogdan
Dominik Brčić
Ivan Eršek
Mihael Eršek
Nika Ivšić
Alen Đurin
Franz Sara
Mateo Kipčić
Vanessa Križanić
Mateo Lovrić
David Mikić
Nikola Minković
GLAS BISTRE
Rea Minković
Dora Novosel
Magdalena Prskalo
Laura Račić
Matej Škarica
Sven Winkler
2. b
Jurko Batina
Matej Borovec
Mihael Coha
Karlo Čižmek
David Glova
Margarita Hrlić
Filip Kirilenko
Jakov Kirilenko
Tena Kirilenko
Toni Kocjančić
Janja Kukec
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
2. c
Mislav Krznarić
Valentina Puzjak
Matea Škreblin
Eva Špiček
Sven Troha
Lea Krtić
Tina Zajec
2. d
Ana-Marija Borovec
Jana Drviš
Matea Fumić
Antonio Gulić
Stella Kukolj
Lucija Lobor
Laura Petrović
Petar Piculek
Luka Prihistal
Tin Prihistal
Lucija Slunjski
Martin Šimunić
Tomislav Šimunić
Patrik Špoljar
Laura Tomac
Daniel Zorc
Filip Zorc
3. a
Lucija Brezak
Matej Djaković
Lana Eršek
Josipa Jurak
Renato Jurišić
Marija Katalenić
Karlo-Stjepan
Lukanić
Ana Škalić-Musija
Jelena Trogrlić
Dario Vuković
3. b
4. a
Kristijan Horvatović
Marta Jagustović
Matija Jedvaj
Tomislav Jedvaj
Marko Kučko
Stjepan Lešnjak
Amando Matić
Nikola Škrlin
Borna Škrlin-Batina
Marta Balunović
Kristian Djaković
Patrik Franz
Lovro Jović
Jela Mandir
Edi Prihistal
Ana Rogina
Viktorija Simeunović
Antonio Škrlin
Melani Škrlin
Valentina Špoljar
Domagoj Tkalčević
Hrvoje Tkalčević
Leo Valenčak
3. c
Marin Antolić
Andrej Belušić
Matea Car
Tin Globočnik
Ivona Gržanić
Daria Jakopićek
Matea Krečić
Ivana Majić
Edita Martinčić
Karla Šabalj
Hrvoje Špoljar
3. d
Mihael Belušić
Patrik Cvok
Sara Ćaćić
Nataša Eršek
Alen Ključević
David Milinović
Lidija Peršin
Marija Petrović
Patricia Piculek
Dorotea Savnik
Vanessa Savnik
Kristina Slunjski
Ivana Ščuric
Patricia Škripelj
Petar Tomić
Roberto Vucić
Ivan Vulić
3. e
Daniel Bogdan
Katrin Bolfek
Tin Brezec
Ivan Brezović
Antonio Dražetić
Anamarija Fabijančić
Nika Ivanac
Marija Kordej
Tihana Lešnjak
Tihana Parić
Karlo Pavetić
Matija Škreblin
4. b
Luka Batina
Lorena Dašić
Jurica Eršek
Nikola Galeković
Ivona Hanžek
Martina Kuzmić
Josip Lešnjak
Karla Ljubić
David Novosel
Ivan Pušec
Andrija Prša
Leonarda Prša
Josip Solenički
Mario Škrlin
Martin Škrlin-Batina
Iskra Šlosar
Filip Tišlar
4. c
Nika Draženović
Dora Krznarić
Sebastijan Martinčić
Zvonimir Medo
Viktor Poslončec
Ivan Puzjak
Dora Ščapec
Lea Špiček
Matija Martinčić
Danijel Zajec
Fran Faber
4. d
Lucija Antolak
Emanuel Ivan Barišić
Viktoria Borovec
Leon Dragun
Dora Drviš
Ana Džoja
Lorena Đurin
Monika Eršek
Martina Gulić
Daniel Kipson
Mauro Lukačević
Lovro Majkić
Bruno Matijević
Antonio Peršin
Hana Vuhmej
Tin Muhar
Anamarija Škreblin
Mia Škrlin-Batina
Nikola Štrek
Patrick Vrban
5. a
Mateo Dragun
Dominik Grizelj
Ivan Marinković
Tea Peršin
Monika Pranjić
Ivana Špoljar
Karla Vucić
Filip Vulić
Lucija Balunović
Mate Gulić
Ivana Pejakić
Irena Šapina
Marijan Martinović
Natko Novosel
Kristina Špoljar
5. b
Aleksandra Horvatović
Ivan Kučko
Tin Tibor Šimunić
5. c
Dominik Blažun
Jelena Kurjan
Vid Lacković
Patricija Pacak
Helena Petković
Ivan Pismarović
Nikolina Sokač
Helean Škalić
Ana Škreblin
5. d
Inga Geršak
Fran Drviš
Marino Gulić
Mateo Hanžek
Alen Midžan
Matea Mrkonjić
Ana Marija Šćuric
Ilijana Širić
6. a
Janko Jagustović
Anja Kocjančić
Dora Križnjak
Nikola Kukec
Josipa Lešnjak
Luka Mravunac
Karolina Žiljak
7. c
Monika Hutinec
Mihael Lakuš
Magdalena Martinčić
Dorian Pacak
Stella Pavlović
Andrija Petek
Karlo Pismarović
Stela Puklin
6. b
7. d
Tomislav Barišić
Marina Eršek
Gabrijela Janković
Zrinka Pišonić
Matija Puzjak
Katarina Škalić
6. c
Klara Draženović
Ana Jurić
Hrvoje Jurić
Mateja Mlinarić
Nikolina Martinčić
Viktorija Rudman
Josipa Sokač
Ana Maria Škarica
8. a
Petra Derviš
Anamarija Ivančević
Matea Jurak
Maja Račić
Bruno Žiljak
Luka Tišlar
Nikolina Škreblin
Nikolina Žiljak
6. d
Ema Golać
Andrea Kodžoman
Andrija Mikuljan
Ana Prša
Filip Sučić
Hrvoje Šimunić
Emma Škrlin
Lucija Zrinjski
8. b
Melanija Bertak
Iva Dutković
Ivan Grizelj
Ana Holetić
Filip Špiček
Maja Topalović
Monika Trlin
7. a
Lucija Bogdan
Jurica Derviš
Mirna Majzec
Karolina Vranješ
8. c
7. b
Ana Gustović
Vilim Cvok
Valentina Horvatović
Lovro Jedvaj
Sandra Kuzmić
Monika Lešnjak
Antonija Selimović
Renato Štrek
Daniel Dujmić
Renato Kaurin
Dora Kober
Mihaela Mravunac
Josip Pajk
Marija Prša
Marija Rogina
Marija Skopljak
Petar Šimunić
Martin Škalić Musija
Anamarija Škreblin
Svim odlikašima iskreno čestitamo!
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
19
Napomena: Izbor učenice ili učenika generacije te sportašice i sportaša generacije vrši učiteljsko vijeće Osnovne škole ‘Bistra’.
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
20
NAJUSPJEŠNIJI U GENERACIJI
Ograničenost prostora časopisa kao i uvjerenje
da ćemo o njima i njihovim dostignućima još puno
puta imati priliku pisati, razlog su da ih predstavljamo samo slikom i najosnovnijim podacima.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Dora Kober,
učenica generacije
šk. godina 2009/2010.
Marija oduvjek voli prirodu pa
ne iznenađuje vrijedan uspjeh
koji je postigla na županijskom
natjecanju iz biologije održanom
u Jastrebarskom u konkurenciji
više od 30 najboljih učenika. Ističe
kako joj je u postizanju uspjeha
od velika pomoći bila briga mentora, učiteljice Ružice Bankole,
a školovanje planira nastaviti u
zagrebačkoj 7. gimnaziji.
na državno natjecanje izborila
je na županijskom natjecanju u
Ivanić-gradu, a državna je prvakinja postala na dvodnevnom
natjecanju održanom od 11-13.
travnja u Baškoj Vodi. Školovanje
će nastaviti u 8. gimnaziji.
Mateja Jerković,
sportašica generacije
Dominik
Blažun,
2. mjesto - županijsko
natjecanje iz zemljopisa
Dora se odlikuje prosjekom
ocjena 5.0, a ističe kako od predmeta posebno voli matematiku
i hrvatski jezik. Planira upisati
7. gimnaziju u Zagrebu i kasnije Pravni fakultet. Sudeći po
ostvarenim rezultatima tijekom
dosadašnjeg školovanja vjerujemo da će svoje namjere s
lakoćom ostvariti.
Marija
Skopljak,
1. mjesto - državno
natjecanje u znanju
njemačkog jezika
Za Dominika, učenika 5. razreda
osnovne škole i najmlađeg među
ovdje spomenutim učenicima,
njegova mentorica Đurđa Šobot
kaže da je svestran, iznimno
nadaren i da vrijedne rezultate
postiže iz više nastavnih predmeta. Sudjelovao je na više
natjecanja, a najvrijedniji rezultat
postigao je na natjecanju iz zemljopisa.
I u Ženskom rukometnom klubu
‘Bistra’ i u školskoj rukometnoj ekipi mjesto srednje ili desne vanjske
igračice ‘rezervirano’ je za Mateju.
Nadarena i ambiciozna Mateja je
uvjerena kako će jednog dana
nositi
dres
Lokomotive
ili
Trešnjevke, naših poznatih rukometnih klubova, a svoje će
školovanje nastaviti obrazovanjem
u Hotelijersko- turističkoj školi.
Vedran Tišlar ,
sportaš generacije
Marija Rogina,
3. mjesto - županijsko
natjecanje iz biologije
Marija je ovogodišnja državna
prvakinja u znanju njemačkog
jezika za učenike koji tijekom školovanja nisu boravili
ili se školovali u zemljama
njemačkog govornog područja.
Za natjecanja se spremala dodatno radeći s mentoricom
Marijanom Vidaković. Plasman
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Vedran je aktivan i svestran
sportaš koji je kao stalan član
školske ekipe ove godine nastupao na župnijskim natjecanjima
u nogometu, rukometu, odbojci i košarci. Vrijedno trenira u NK
Bistra, a želja mu je postati članom
NK Inter iz Zaprešića. Školovanje
će nastaviti obrazovanjem za
računalnog tehničara.
Tekst: Davorin Bažulić
Općinsko vijeće Općine
Bistra pokrenulo je osnivanje Općinskog savjeta
mladih Općine Bistra 16.
kolovoza 2010. godine objavom javnog poziva za
Ove je godine, na sam dan pjesnikove pogibije 23. svibnja, jedan predlaganje kandidata.
More
Ti si more tajna
tera v tišini pišči
od sega blaga kaj skrivaš
vu sebi
najvekše blage si ti.
Nebu zemleš plavu farbu
zlatnu bleščinu daje ti sonce,
veter tvoju zibetalku zible
i šumem puče tišinine konce.
H večer tvoja se rubača črni,
mesec se vu tvoje pučine gledi.
Morti nisi tu blizu mene
ali vu mojemu srcu
kak lučica, nigdar ne gasne,
trepiš i v dalekem Zagorju
čez moju dušu šumiš.
Mirne se sjećamo s kraja prošle
godine kao jedne od ko-autorica
tada izdane zbirke pjesama ‘Tri
pogleda’ Sjećamo se i tada izgovorenih riječi pjesnika Stjepana
Špoljara, recenzenta spomenute
zbirke, koji za Mirnin izričaj nije
štedio riječi pohvale te je istakao
kako se radi o velikom pjesničkom
talentu.
Općinski savjet mladih je
savjetodavno tijelo OV Općine
Bistra koje bira Općinsko vijeće
na vrijeme od dvije godine, a
sastoji se od 7 članova starosne
dobi od 15 do 29 godina koje Tonči Jelavić, predsjednik Savjeta
imaju prebivalište na području mladih Općine Bistra
Općine Bistra.
Pravo predlaganja kandidata za
članove Savjeta mladih Općine
Bistra imale su udruge mladih i
udruge koje se bave mladima te
drugi registrirani oblici organiziranja mladih sa sjedištem na
području Općine Bistra, a kandi- Josipa Meštrović, zamjenica predsjeddate se moglo predlagati do 31. nika Savjeta mladih Općine Bistra
kolovoza 2010. godine.
Foto: Davorin Bažulić
od laureata likovno - literarnog
natječaja ‘Josip Pupačić i ja’ s osvojenim 2. mjestom u kategoriji
‘dijalektalna poezija’ postala mlada bistranska pjesnikinja Mirna
Majzec, učenica 7. a razreda Osnovne škole ‘Bistra’.
kandidaturu, na prijedlog Odbora za imenovanja, Općinsko
vijeće potvrdilo na svojoj sjednici održanoj 9. rujna 2010. godine.
Općinski savjet mladih
je savjetodavno tijelo
Općinskog vijeća Općine
Bistra čije je osnivanje
pokrenulo OV Općine
Bistra s ciljem aktivnog
uključivanja mladih u
javni život Općine Bistra.
Mogućnost predlaganja kandidata iskoristili su Kulturnoumjetničko društvo Bistra, Dobrovoljno vatrogasno društvo
Bistra, 25. samostalna Družina
izviđača Bistra i Udruga mladih Bistre. Ove su udruge u
Uvjereni smo da je ova nagrada roku dostavile potrebnu dokupraktična potvrda Špoljarovih mentacija za ukupno sedam
proročanskih riječi?
predloženih kandidata čiju je
Savjet mladih Općine Bistra
čine:
Tonči Jelavić, predsjednik
Savjeta mladih
Josipa Meštrović, zamjenica
predsjednika Savjeta mladih
Ivan Bažulić, član SM
Karolina Gulić, član SM
Tomislav Kerep, član SM
Igor Križanić član SM
Petar Špoljar, član SM
Konstituirajuća
sjednica
Savjeta mladih Općine Bistra
je u nazočnosti svih kandidata
i Krešimira Gulića, načelnika
Općine Bistra održana 20. rujna 2010. godine u Općinskoj
vijećnici.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
Dani Josipa Pupačića pjesničko
su kulturna manifestacija koju
organiziraju Društvo hrvatskih
književnika, Hrvatsko kulturno
društvo ‘Napredak’ iz Splita, Grad
Omiš, O.Š. Josipa Pupačića iz
Omiša te Mjesni odbor njegova
rodnog Slimena.
Osnovan Savjet mladih
Općine Bistra
Foto: Mario Špoljar
Još jedno vrijedno
priznanje mladoj
bistranskoj pjesnikinji
21
ODGOJ • OBRAZOVANJE • BRIGA O MLADIMA
22
Nove sprave za
ugodniji boravak
djece u Dječjem
vrtiću ‘Kapljica’
Tekst: Ana Lončar, pedagog u DV Kapljica
Foto: Davorin Bažulić
Tijekom ljetne pauze dovršena je izgradnja novog pješčanika u vanjskom
prostoru Dječjeg vrtića ‘Kapljica’ na
strani prema Potočnoj ulici, a koncem ljeta nabavljene su i nove sprave
i igračke za otvoreni prostor ukupno
vrijedne 70.000 kuna.
Rast i razvoj čovjeka, od rođenja pa do odrasle dobi,
ovisan je o nasljeđu i uvjetima koji ga okružuju i
u kojima sazrijeva. Ako se pođe od pretpostavke
da je naslijeđeni dio zadan i nepromjenjiv, tada
se posebno zanimljivim čini utjecaj okružja koji u
velikoj mjeri određuje kakav će biti put u razvoju
djeteta prema odrasloj osobi.
Važnost kretanja
Kretanje je jednako važno za naše zdravlje kao što
je prehrana, voda i zrak.
Predškolski odgoj shvaća važnost kako tjelesnim
aktivnostima unaprijediti zdravlje djece, spriječiti
nastanak mnogih bolesti, ali i stvoriti naviku kretanja kod svakog djeteta. Preporuka je i Svjetske
zdravstvene organizacije osigurati djeci dnevno
minimalno 1 sat tjelesnih aktivnosti.
Kako bi djeci DV Kapljica omogućili što zdravije
odrastanje, ovoga ljeta podarili smo im nove
sprave za ugodniji boravak na zraku sa težnjom
za usavršavanjem koordinacije, ravnoteže i preciznosti.
Zbog povezanosti tih sposobnosti s kognitivnim
(intelektualnim) faktorom, jasno se sugerira u kojem će pravcu ići razvoj tjelesne aktivnosti našeg
vrtića, tj. razvoj motoričke sposobnosti svakog
djeteta.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Jedno od prvih događanja
ovogodišnjih 5. Dana Bistre
organiziran je u kamenolomu
u Gornjoj Bistri gdje je povodom Europskog dana parkova
postavljen geološki stup
U cjelodnevnom programu sudjelovali su predstavnici Hrvatske vojske iz Radarskog centra
Puntijarka, KUD Bistra, bistranski vinogradari,
oldtimeri, planinari, izviđači i Potepuhi, koji su
program dodatno upotpunili kulturno zabavnim sadržajima.
Brojni okupljeni posjetitelji osim raznovrsne
zabave imali su priliku uživati i u brojnim delicijama ponuđenim na prigodnom sajmu, na koTekst: Darko Slukan / Foto: Davorin Bažulić
jem su svoje proizvode izlagala obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz Igrišća, Jablanovca
Priredba ‘Razbistri se na Bistri’, koju su i ove go- i Bistre, te Učenička udruga Osnovne škole iz
dine zajednički organizirali Javna ustanova Park Gornje Stubice.
prirode Medvednica i Općina Bistra, bila je jedno
od prvih događanja ovogodišnjih Dana Bistre.
Glavni dio zbivanja odvijao se u kamenolomu u
Gornjoj Bistri, u neposrednoj blizini Nadzorne
postaje ‘Bistra’.
U sklopu programa svečano je otvoren geološki
stup čime je ujedno obilježen i Europski dan
parkova.
EKOLOGIJA I ZAŠTITA OKOLIŠA
OTVARENJEM GEOLOŠKOG STUPA
OBILJEŽILI EUROPSKI DAN PARKOVA
Izgradnjom geološkog stupa
i sama Poučna staza ‘Bistra’
dobiva još jednu kvalitetnu
i atraktivnu lokaciju koja će
zasigurno privući određen
broj planinara i drugih za3ljubljenika u ovu planinu i
prirodu općenito.
Geološki stup je postavljen na rotoru u kamenolomu i prikazuje geološki razvoj i nastanak
Medvednice s dvojezičnim tekstom: s jedne
strane na hrvatskom jeziku, a s druge na engleskom jeziku.
Pored otvaranja geološkog stupa upriličen je
obilazak poučne staze ‘Mala Bistra’, natjecanja u Uz domaćina, Park prirode Medvednica, tijekom
povlačenju užeta, likovne radionice i drugi za- događanja svoju turističku ponudu i kapacitete
bavno natjecateljski sadržaji.
prikazali su i gosti iz Parka priode Kopački rit.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
23
DOGAĐANJA • TRIBINE • PREDAVANJA
16. SPORTSKI SUSRETI UMIROVLJE
U organizaciji Udruge umirovljenika Bistra i Općine Bistra 5. lipnja
u Bistri su održani 16. sportski susreti zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije, koji su okupili čak 1.800 umirovljenika iz 28
županijskih udruga.
Tekst: Darko Slukan / Davorin Bažulić
Foto: Davorin Bažulić
Sportskoj manifestaciji umirovljenika Zagrebačke županije nazočili su
brojni uzvanici i gosti, između kojih
župan Zagrebačke županije Stjepan
Kožić, koji je i otvorio sportske susrete, te predsjednik Skupštine Damir
Mikuljan, gradonačelnik Zaprešića
i saborski zastupnik Željko Turk,
predsjednik
Zajednice
udruga
Zagrebačke županije Rudolf Benček
kao i brojni gradonačelnici i načelnici
općina iz Zagrebačke županije.
Okupljeni umirovljenici u prijepodnevnom dijelu programa natjecali su
se u brojnim disciplinama; u gađanju
zračnom puškom, kuglanju, šahu,
pikadu, beli i potezanju užadi. U
poslijepodnevnim satima održana je
smotra pjevačkih zborova, a potom
su se umirovljenici družili uz glazbu
i ples.
Događanja sportskih susreta umirovljenika protekla su u odličnoj organizaciji i sportskom i prijateljskom
ozračju.
Organizatorima 16. sportskih susreta Zajednice udruga umirovljenika Zagrebačke županije, članovima
Udruge umirovljenika ‘Bistra’, pripadaju sve pohvale za uzornu organizaciju susreta te prihvat gostiju
koji će svojim kućama ponesti samo
najljepše uspomene iz Bistre..
24
Zaključak se nameće sam po sebi Bistranski umirovljenici u potpunosti
su opravdali ukazano povjerenje.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
O susretima - iz prve ruke
Rudolf Benček,
predsjednik Zajednice udruga
umirovljenika Zagrebačke županije
Stjepan Godec,
predsjednik Udruge umirovljenika
‘Bistra’
Izuzetno sam sretan i zadovoljan što je velika
manifestacija, čiju smo organizaciju dobili kao
prva od općinskih udruga umirovljenika - protekla u najboljem redu.
Olakšavajuća okolnost je što je organizaciju susreta umirovljenika u Bistri od samog početka
podržavala Općina Bistra, odnosno naš Načelnik
gospodin Krešimir Gulić koji nam je aktivno
pomagao u trenucima kada god je to bilo potrebno.
Ukupna događanja sportskih susreta umirovljenika protekla su u odličnoj organizaciji i sportskom i
prijateljskom ozračju.
Besprijekorna organizacija bilo kakvog susreta koji
uključuje ovako veliki broj sudionika podrazumijeva veliki rad, brojne dogovore te na koncu i osobni
doprinos većeg broja ljudi na različitim razinama.
Usuđujem se reći da organizacija 16. sportskih susreta umirovljenika ne bi bila moguća bez suradnje i osobnog zalaganja načelnika Općine Bistra
Krešimira Gulića, bez velikog zalaganja predsjednika Udruge umirovljenika ‘Bistra’ Stjepana Godeca
te brojnih članova bistranske udruge koji su bili
uključeni u organizaciju ovih sportskih susreta.
Svi zajedno, oni su odlično odradili svoj organizacijski posao što je kao rezultat dalo impresivnu manifestaciju koja je - usuđujem se reći
- postavila nove standarde u organizaciji ovakovih susreta.
Bistranska organizacija umirovljenika dokazala
je kako ovako brojne manifestacije uz sposobne i
vrijedne ljude osim gradskih, uspješno mogu organizirati i manje, općinske organizacije umirovljenika.
Besprijekornoj organizaciji susreta pomogli su i
članovi bistranskih udruga koji su nam pomagali
u organizaciji (MNK Gorbi, LD Šljuka, Bistrajnski
potpepuhi, DVD Bistra ...), a pomagali su nam i
članovi prijateljskih udruga iz neposredne bistranske okoline (Kuburaška udruga ‘Kameni svati’
iz Jablanovca) te individualne osobe i poduzeća
(Meštrović prijevoz d.o.o., Cvjećarstvo Kramarić),
naš velečasni Tomislav Novosel i drugi.
DOGAĐANJA • TRIBINE • PREDAVANJA
NIKA ZAGREBAČKE ŽUPANIJE
Posebno se ponosim članovima svoje udruge
koji su u organizaciju ove priredbe uložili puno
vremena, truda i osobnog zalaganja.
U konačnici njihov je predan rad rezultirao
uspješnom organizacijom kojom će priredba i
Bistra ostati u najboljoj uspomeni 1800 osoba iz
različitih dijelova zagrebačke županije.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
25
26
ZABAVA • KONCERTI • SPEKTAKLI
1
2
4
3
BISTRA
‘ZVIJ
BISTRANSKE
ZVIJEZDE
2010.
Viktorija Simeunović
Sara Lorenc
Marija Bogdan
Zdravko Škender
Hrvoje Filipović
Ivan Puzjak &
Valentina Puzjak &
Barbara Puzjak
Ema Golać
Klaudija Špoljar
Lucija Borovec
Barbara Furko
Lana Lukanić
PRONAŠLA
JEZDU’
Dorotea &
Vanesa &
Marija
Anamarija Ivančić
Vesna Barišić
Marina Bažulić
Doroteja Kumiša
Barica Škreblin
(prema redosljedu nastupa)
Priredbu - čija je primarna svrha bila zabava kako onima na pozornici tako i onima u gledalištu u potpunosti je ispunila očekivanja, a odlično ju je organiziralo
Kulturno-umjetničko društvo ‘Bistra’.
Iako je zabava bila dominantni cilj organizatora, draž
natjecanja u gledalište je dovela brojne ‘navijače’ koji
su tijekom cijele priredbe glasno bodrili svoje favorite. Općem ugođaju doprinosila je i mogućnost osvajanja vrijednih nagrada, koje je za tri prvoplasirana
natjecatelja osigurala Općina Bistra .
NAGRADE NAJBOLJIM IZVOĐAČIMA
1. MJESTO - VIKEND U PARKU PRIRODE
‘KOPAČKI RIT’ ZA DVIJE OSOBE I S PLAĆENIM
BORAVKOM I PREHRANOM
2. MJESTO - ELEKTRONIČKI VIDEO OKVIR
3. MJESTO - MP3 PLAYER
Iako je priredba protekla bez i najmanje nezgode, samo
dan prije njenog održavanja organizator se suočio s
velikim problemom koji je zaprijetio potpunom otkazivanju priredbe. Doslovce preko noći koncepcija
natjecanja je izmijenjena i ‘planirana živa glazba’ zamijenjena je ‘glazbenim matricama’ prema željama svih
natjecatelja.
Na sugestiju Hrvoja Banaja dogovoreno je 8 kriterija
po kojima su natjecatelji doibivali bodove, a svaki
od ocjenjivača ocjenjivao je nastupe po dva kriterija.
OCJENJIVANJA
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Pred ispunjenim gledalištem u velikom šatoru na VIP
parkiralištu u Gornjoj Bistri, na pozornici je nastupio 21
pjevač amater - njih 10 u pojedinačnim nastupima, 2
pjevača amatera u duetu, dok se njih 9 odlučilo za nastup u tercetu. Organizator se posebno potrudio da svi
natjecatelji imaju jednake uvjete pa su prije nastupa
natjecatelji izvlačili brojeve kojima je određen redoslijed njihovog pojavljivanja na pozornici, pozornost je
posvećena i izboru ocjenjivača i kriterijima za ocjenjivanje nastupa svakog od izvođača. Nastupe izvođača
ocjenjivali su: Darko Sever-Šeni; zamjenik načelnika
Općine Bistra; Hrvoje Banaj - operni pjevač i stručni
voditelj MPZ ‘Bistrani’, Danijel Rožanković, glazbenik
i voditelj tamburaša KUD Bistra te Vlado Kalember,
profesionalni glazbenik.
KRITERIJI
ZABAVA • KONCERTI • SPEKTAKLI
11. lipnja u velikom šatoru u
Gornjoj Bistri održano je prvo
natjecanje pjevača amatera
‘Bistra traži zvijezdu’.
->
->
->
->
->
->
->
->
intonacija
ritam
glas
prozodija
gesta
mimika
vladanje scenom
opći dojam
Ocjene za svaki od kriterija kretale su se u rasponu od
1 do 7 i na kraju su se ocjene svih ocjenjivača zbrajale.
Nakon zbrajanja bodova pitanje imena pobjednice
natjecanja bilo je neupitno, dok je odluka o drugom
mjestu donesena dodatnim vijećanjem ocjenjivača
jer su i drugoplasirani i trećeplasirani natjecatelji imali
identičan zbroj bodova.
Prvo mjesto s ukupno 49 bodova ocjenjivača osvojila je
Marina Bažulić, drugo mjesto pripalo je duetu Mariji
Bogdan i Zdravku Škenderu sa 41 osvojenim bodom
dok su treće mjesto osvojile Ema Golać, Klaudija
Špoljar i Lucija Borovec također s osvojenim 41 bodom.
Sve u svemu, odlično organizirana, zanimljiva i zabavna priredba. ‘Led probijen’ i za očekivati je da će 2011.
godine konkurencija biti još i veća.
Slike na prethodnoj stranici:
Nastupe natjecatelja bodrili su brojni ‘obožavatelji’
28
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
1. Marina Bažulić, pobjednica natjecanja
2. Marija Bogdan i Zdravko Škender, 2. mjesto
3. Ema Golać, Lucija Borovec i Klaudija Špoljar , 3. mjesto
4. Ocjenjivači za vrije zbrajanja bodova (Vlado Kalember je
odsutan jer se sprema za koncert koji je uslijedio neposredno nakon priredbe ‘Bistra traži zvijezdu’)
Osim promocije bistranskih glazbenih ‘zvijezda’ održano kroz natjecanje pjevača
amatera (o čemu pišemo na prethodnim stranama) te glazbeno-poetskim ‘koncertom’ MPZ Bistrani i koncertom KUD-ova iz Stupnika i Bistre, ovogodišnji 5. Dani Bistre okupili su na bistranskoj sceni i vrhunske hrvatske profesionalne glazbene atrakcije. Time je glazbeni dio ‘Dana Bistre’ i ove godine zadržao i naglasio bogatstvo i
atraktivnost izvođača i glazbenog izričaja
dostupnih u Bistri tijekom lipnja.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
1.
Ovogodišnju ‘sezonu’ koncerata tijekom
‘5. Dana Bistre’ otvorili su ‘Zlatni dukati’
ponudivši tijekom svojeg nastupa održanog
5. lipnja na pozornici u velikom šatoru na parkiralištu
u Gornjoj Bistri zabavu i ples do kasnih sati.
1
2.
Tjedan dana iza ‘Zlatnih dukata’ u Bistri je
nastupio Vlado Kalember. Iskusni glazbenik
zabavljao je okupljenu publiku do ranog
jutra izvedbom vlastitih skladbi, ali i skladbama
drugih popularnih izvođača. ‘ Srebrna krila’, ‘4 asa’
ili sam za sebe - svejedno je, Vlado Kalember i dalje
je mamac za publiku, a nakon njegovog nastupa
kućama odlazimo znojni od plesa i pozitivne ‘vibre’.
3.
Poseban događaj i pravi rockerski ugođaj
ponudio je nastup grupe ‘Hladno pivo’. Od
svih ovogodišnjih koncerata koncert ‘Hladnog piva’ 13. lipnja je bio najposjećeniji, a veliki
šator na VIP parkiralištu u Gornjoj Bistri je bio premalen za sve zainteresirane. Uz brojnu domaću publiku očita je bila nazočnost posjetitelja iz bliže i šre
bistranske okolice. Šećući parkiralištem tijekom trajanja koncerta zapazili smo automobile s registarskim oznakama Zagreba, Krapine, Varaždina, Karlovca, Koprivnice, Delnica, Rijeke te dva automobila iz
Slovenije - jedan s oznakom Maribora, a drugi Novog
Mesta. ‘Hladno pivo’ im se svima odužilo vatrenim
koncertom, punim ritma, energije i atraktivnih svjetlosnih i dimnih efekata.
2
ZABAVA • KONCERTI • SPEKTAKLI
BISTRANSKE GLAZBENE ATRAKCIJE
3
4.
Ovogodišnju ljetnu ‘koncertnu’ sezonu
zaključio je Ivica Pepelko. Za razliku od navedenih koncerata, koncert Ivice Pepelka
je - kao i prošle godine održan - na prostoru pred
župnom crkvom, a pratio ga je brojna publika i
odlično ozračje.
Sve u svemu, i ove su godine ‘Dani Bistre’ u svome
glazbenom dijelu ponudili za svakog ponešto.
U konačnici, ovogodišnji ćemo glazbeni program
pamtiti po raznolikosti i zanimljivosti kakve se ne bi
postidjele ni mnoge veće sredine od Bistre.
4
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
29
SPORT I REKREACIJA
Bistranski
hrvači
i dalje suvereni vladari
međunarodnog
hrvačkog turnira
Hrvači Hrvačkog kluba ‘Bistra’ šesnaesti put zaredom su
postali ekipni pobjednici tradicionalnog
međunarodnog
hrvačkog turnira ‘Sljemensko
podneblje’
Tekst: Davorin Bažulić / Darko Slukan
Foto: Davorin Bažulić
Za najboljeg hrvača gostujuće ekipe
proglašen je Tin Bregović iz HK PIK Vrbovec, a za najboljeg hrvača domaće
ekipe Kristijan Minković.
Iako je - kao i svake godine - turnir obilovao
dinamičnim i neizvjesnim borbama, domaći hrvači
nisu imali ‘razumijevanja’ za sportske težnje svojih
protivnika te su u ekipnom plasmanu - po 16. put
zaredom - osvojili prvo mjesto.
Konačan poredak šest najboljih ekipa na 16.
međunarodnom hrvačkom turniru ‘sljemesko
podneblje’ je sljedeći:
1. mjesto:
2. mjesto:
3. mjesto:
4. mjesto:
5. mjesto:
6. mjesto:
HK Bistra
HK Gospić
HK PIK Vrbovec
HK Zagreb
HK Šibenik
HK Vindija
Foto: Davorin Bažulić
U Bistri je 5. lipnja održan tradicionalni već 16. po
redu Međunarodni hrvački turnir ‘Sljemensko podneblje’. Ove godine nastupilo je ukupno 10 klubova od
čega 8 iz Hrvatske i 2 iz Slovenije (‘Ljutomer’ i ‘Lenart’)
dok su sudjelovanje otkazali Szigetvar zbog prvenstva
Mađarske, Šamorin i Gapčekovo zbog elementarnih
nepogoda te Graz i Soeding iz Austrije. Sve u svemu na
turniru se okupilo ukupno 80 natjecatelja koji su bili
podijeljeni u 4 starosne skupine: mlađi dječaci, stariji
dječaci, kadeti i juniori.
Hrvači HK Bistra osvojili su 8 prvih
(Leo Prihistal, Luka Prihistal, Tomislav Šimunić, Ivan Brezović, Kristijan Minković, Matija Kumiša, Franjo Bošnjak i Ervin Golać), 4 druga
(Filip Jumić, Matija Minković, Ivan
Marinković i Matija Krajačić) i 5
trećih mjesta (Ivica Bošnjak, Tin Tibor
Šimunić, Matija Bažulj, Leo Valenčak i
Matko Minković).
Svečano otvaranje 16. međunarodnog hrvačkog turnira ‘Sljemensko podneblje’
30
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Obje bistranske ‘nogometne’ udruge, NK Bistra i MNK Gorbi organizirale su tijekom lipnja po dvije zapažene nogometne priredbe - NK ‘Bistra’ tradicionalni
turnir sela te turnir ‘limača i prstića’, a MNK ‘Gorbi’ malonogometni turnir sela
i školu malog nogometa.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Lipanj je ove godine mjesec nogometa, ne samo
u Bistri.
Niti svjetsko nogometno prvenstvo, niti afere koje
se povezuju s ‘najvažnijom sporednom stvari na
svijetu’ nisu umanjile posjet nogometnim priredbama koje se tradicionalno u Bistri organiziraju
tijekom mjeseca lipnja. Za prvo se pobrinuo organizator osiguravši televizor za one koji ni pod
koju cijenu nisu htjeli propustiti prijenos iz Južne
Afrike, a ono drugo i nije neka novost.
Tradicionalni ‘Turnir sela bistranskog podgorja’,
i u svojoj uobičajenoj i u malonogometnoj verziji, okupio je kao i uvijek ekipe 8 sela bistranskog
podgorja. Iako tijekom velikonogometnog izdanja vrijeme nije bilo naklonjeno ni igračima niti
gledateljima, igralo se borbeno i kvalitetno pa ni
solidan posjet publike nije izostao.
Na oba turnira glavnu riječ su - očekivano - vodile
ekipe i igrači Donje Bistre i Poljanice. One su posljednih nekoliko godina najkvalitetnije što pokazuje i izbor za najboljeg golmana, strijelca i igrača
turnira jer su sve titule pripale isključivo igračima
ovih dviju ekipa.
Ekipa Donje Bistre ove je godine osvojila oba
turnira prikazavši najbolji nogomet, a u obje finalne utakmice pobijedila je ekipu Poljanice.
TURNIR SELA BISTRANSKOG PODGORJA
(VELIKI NOGOMET)
• pobjednik turnira - Donja Bistra
• najbolji golman - Fran Bažulić (Poljanica)
• najbolji strijelac - Mario Brezak (Poljanica)
• najbolji igrač - Josip Jozinović (Donja Bistra)
TURNIR SELA BISTRANSKOG PODGORJA
(MALI NOGOMET)
• pobjednik turnira - Donja Bistra
• najbolji golman - Fran Bažulić (Poljanica)
• najbolji strijelac - Ivan Tomić (Donja Bistra)
• najbolji igrač - Ivan Babić (Poljanica)
SPORT I REKREACIJA
Nogomet za sve uzraste
TURNIR ‘LIMAČA’(VELIKI NOGOMET)
• pobjednik turnira - NK Zagorec, Krapina
• najbolji golman - Dani Viceljak (NK Zagorec)
• najbolji strijelac - Antonio Majcenić
• najbolji igrač - Dominik Pavlić (NK Oroslavje)
TURNIR ‘PRSTIĆA’(VELIKI NOGOMET)
• pobjednik turnira - NK Bistra
• najbolji golman - Filip Zorc (NK Bistra)
• najbolji strijelac - Dino Konjevod (NK Bistra)
• najbolji igrač - Jurčec (NK Inter)
Posebna atrakcija upriličena pred finalnu utakmicu turnira sela u velikom nogometu. Utakmicu su odigrale ekipa veterana NK Dinamo
(Zagreb) i NK Bistra. Iako su za Dinamo zaigrala
mnoga poznata imena (Prosinečki, Novoselac,
Gašpar, Kozniku itd ) to im nije puno pomoglo
- Bistrani su ih na koncu glatko pobijedili rezultatom 3:1.
Sudionici revijalne nogometne utakmice između veteranskih ekipa NK Dinamo(Zagreb) i NK Bistra
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
31
SPORT I REKREACIJA
Bistranski borci zaredali uspjesima
u zemlji i inozemstvu
Promjena nekih od vodećih ljudi kluba Za TK Bistra nastupili su Marta Jagustović, Dora
nije se negativno odrazila na postizanje Ščapec, Borna Škrlin Batina, Jana Drviš, Nika Ivanac, Jan Flegar, Nera Flegar, Matea Fumić i Bruno
sportskih uspjeha. Dapače ...
Škrlin Batina.
Tekst: Martina Šarec / Davorin Bažulić
Slike: Marina Šarec
Izborna Skupština Taekwondo kluba ‘Bistra’
Osvojili su ukupno 8 zlata, 4 srebra i 3 bronce te u
ekipnom plasmanu 1. mjesto u KICK-u i 2. mjesto
u borbama.
Olympic Open Sarajevo
Jesenski dio sezone članovi TK Bistra započeli su
Skupština TK ‘Bistra’ održana je 4. lipnja 2010. go2. listopada 2010. godine gostovanjem u Sarajevu
dine u Sportskom centru, a pored ostaloga na
na turniru Olympic Open Sarajevo. Ovdje se okudnevnom redu su bili izbor predsjednika, tajnika,
pilo tristotinjak natjecatelja iz Bugarske, Hrvatske,
nadzornog odbora i stegovne komisije.
Makedonije, Poljske, Češke, Turske, Crne Gore te
Bosne i Hercegovine.
Za novoga predsjednika jednoglasno je izabran
Saša Flegar, a za tajnicu kluba Martina Šarec, koja
pored nove dužnosti i nadalje ostaje trener kluba.
Vrijeme nakon skupštine pokazalo je da promjena
nekih od čelnih ljudi kluba nije utjecala na kvalitetu postignutih rezultata. Dapače, članovi kluba
nastavili su i nadalje bilježiti vrijedne sportske
rezultate kako na domaćim tako i na inozemnim
natjecanjima. Između brojnih nastupa članova
kluba izdvojit ćemo za, čitatelje, najatraktivnije.
Senjski vitezovi
Već nekoliko dana nakon skupštine, 12.06.2010.
godine , članovi Taekwondo kluba ‘Bistra’ ostvarili
su odličan rezultat na 11. međunarodnom taekwondo turniru ‘Senjski vitezovi’ u Senju. Ovdje
su između ukupno 240 natjecatelja iz 31 kluba 4
natjecatelja TK ‘Bistra’ osvojilia 2 zlatna i 2 srebrna
odličja.
Bistranski natjecatelj Josip Petrović je na turniru u Sarajevu
u kategoriji starijih kadeta zauzeo 3. mjesto. Poseban kuriozitet predstavlja činjenica da se na ovom turniru Josip po
prvi put borio i u kategoriji juniora do 45 kg, gdje je bio još
bolji te je osvojio 2 mjesto.
Osobito dobar nastup ostvario je Josip Petrović
koji je u ukupno četiri borbe ostvario tri nokauta i
došao do finala.
Scorpion kup
32
20. lipnja 2010. članovi Taekwondo kluba Bistra
natjecali su se na 3. Skorpion kupu održanom u Pored Josipa na turniru u Sarajevu odličja su osvojile i Matea
Zagrebu na kojem je nastupilo 130 natjecatelja iz Fumić (osvojila 2. mjesto) te Jana Drviš (osvojila 3. mjesto) 17 hrvatskih klubova.
na slici s trenericom, Martinom Šarec.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Planinari PD ‘Bistra’ svoje glavne
godišnje izlete obavljaju tijekom ljeta,
uglavnom zbog povoljnih klimatskih prilika, ali i zbog sezone godišnjih odmora
koja omogućuje bezbolno spajanje nekoliko slobodnih dana. No, ove nam godine
klimatske prilike sredinom kolovoza nisu
bile naklonjene.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Planinski lanac Dolomita, odredište godišnjeg izleta
članova PD Bistra, je dio planinskog lanca Alpi smješten
u sjevero-istočnom dijelu Italije. Atraktivna priroda s
brojnim jezerima, neprekinutim šumskim pokrivačem
nad kojima se bjele strmi planinski vrhunci već više od
stoljeća čine ovo područje jednom od turistički najrazvijenijih europskih regija.
Cijelo područje u stvari je jedan veliki Nacionalni park,
administrativno podijeljen u 8 regionalnih parkova.
Mi smo se uputili u njegov centralni dio Parco naturale
regionale delle Dolomiti d’Ampezzo koji se prostire na
112.00 km2, a od Bistre je udaljen 5 sati vožnje.
Uspon na Monte Patterno (vrh je skriven u oblacima) s bilo
koje strane predstavlja ozbiljnu planinarsku turu
SPORT I REKREACIJA
Dolomiti - sklad očuvane prirode
i razvijene turističke infrastrukture
Nažalost, sredina kolovoza ove se godine nije pokazala sretnim izborom jer je vrijeme u Alpama bilo vrlo
promjenjivo. Tako smo i mi u tih nekoliko dana boravka u Dolomitima imali prilike ‘uživati’ u svim oblicima
atmosferskih pojava, od proloma oblaka, preko cjelodnevne sitne, dosadne i hladne kiše, sve do ledene
kiše praćene susnježicom i jakim vjetrom.
Monte Patterno
Naš primarni cilj, 2.744 m visoki Monte
Patterno i u idealnim uvjetima spada
u teže dostupne vrhunce. Okružuju
ga strme i okomite stijene, a oštri grebeni i brojni tornjići koji se iz njih
izdižu ‘zabadaju’ se u nebo. Uspon u
problematičnim vremenskim uvjetima
predstavljao bi ozbiljan, a nepotreban
rizik pa je ostavljen za neku drugu priliku.
Vrijeme u intervalima između padanja
kiše iskoristili smo za obilazak centralnog dijela skupine oko poznatih Tre
Cime. Ovdje se nalazi veliki broj planiCentralno mjesto i najpoznatiji fotografski motiv cijelog gorja, Tre Cime narskih staza različite težine. Sve se
(Drei Zinnen), tri kamena vrha visoka preko 3.000 metara. Njihovi vrhovi odlikuju fascinantnim vidicima na sve
su dostupni samo najboljim alpinistima dok se ‘obični’ planinari zadovolje strane, a povezuju nekoliko odlično opšetnjom oko njih po nekoj od brojnih staza koje ih potpuno okružuju.
skrbljenih - no za naše prilike dosta skupih - planinarskih domova na udaljeO koliko velikom području se radi najbolje pokazuje nosti od jedan do dva sata hoda jedan od drugog. Zato
usporedba s našim najvećim planinskim nacionalnim ne čudi činjenica da su tijekom sezone svi domovi puni
parkom, Nacionalnim parkom Sjeverni Velebit koji se planinara i izletnika, a i mi ćemo im se sasvim sigurno
ponovo vratiti.
prostire na ukupno 109 km2.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
33
ONI SU NAŠ VJEČNI PLAMEN
SPOMEN NA HRVATSKE HEROJE
U utorak 25. svibnja u sportskoj dvorani Osnovne škole Bistra održana je prezentacija knjige ‘Oni su naš vječni plamen’
i prigodan sat povijesti za više
razrede osnovne škole.
Iako su svi govornici nadahnuto govorili u važnosti ove i
sličnih knjiga, zbog ograničenog prostora ističemo samo
riječi Krešimira Gulića, Načelnika Općine Bistra koji je naglasio da je dužnost starijih ne dopustiti marginalizaciju i
zaborav činjenica vezanih uz Domovinski rat.
Ujedno je Načelnik Općine obećao da će Općina Bistra
svake godine osigurati primjerak ove knjige za svakog
učenika koji završava svoje osnovnoškolsko obrazovanje
u Bistri.
Tekst i slke: Davorin Bažulić
U uvodnom dijelu predstavljanja
knjige prikazan je kraći dokumentarni film o Domovinskom ratu.
Osnovni sadržaj knjige su kratki
životopisi 43 poginula hrvatska branitelja zaprešićkog kraja. Životopisi
branitelja u knjizi su poredani
kronološkim redom prema godini
njihove smrti. Izdavač knjige je
Udruga roditelja poginulih branitelja
Zaprešić, a urednik Branko Zbukvić
O značenju ove knjige i potrebi
čuvanja uspomene na hrvatske ju- S predstavljanja knjige u sportskoj dvorani Osnovne škole ‘Bistra’
nake govorili su Stjepan Drviš, predsjednik OV Općine Bistra, Biserka
Brašić, predsjednica Udruge roditelja
poginulih branitelja Zaprešić, Eduard
Kovačević, ravnatelj Osnovne škole
Bistra, Krešimir Gulić, načelnik Općine
Bistra, Krešimir Ćosić, general HV i saborski zastupnik te Mario Filipi.
Branko Zbukvić, urednik knjige, u svome uvodu kaže:
‘Vrijeme
nezaustavljivo
prolazi. Ostaju sjećanja...’ .
Doprinos
očuvanju
uspomene na hrvatske heroje
dati će i naš časopis.
Učenici su pozorno pratili izlaganja govornika
Stoga ćemo - dopuštenjem
autora i nakladnika - u
sljedećih nekoliko brojeva
objaviti nekoliko tekstova
iz ove knjige. Počinjemo već
od ovog broja objavom teksta o Marinku Bašiću, prvom
poginulom branitelju iz bistranskog kraja.
34
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Svoje obećanje s predstavljanja
knjige ‘Oni su naš vječni plamen’
Načelnik Općine Bistra Krešimir
Gulić je ispunio već 10. lipnja
2010. godine.
Tada je - po okončanju zajedničkog druženja s učenicima
završnih razreda Osnovne škole
‘Bistra’ - načelnik učenicima podijelio prvih stotinjak primjeraka
knjige.
Marinko Bašić
19.8.1971.-21.9.1991.
HRVATSKI BRANITELJ
ČASNIČKI NAMJESNIK HV
PRIPADNIK TIGROVA
POGINUO U NOVOJ GRADIŠKI
Tekst i naslovna slika: Branko Zbukvić
Jablanovečki tigar
Skupljajući materijale o poginulim
braniteljima, u proljeće 1999. godine došao sam u Jablanovec u dom
pokojnog branitelja Marinka Bašića.
Sjećam se kako me je Marinkova majka Zlatica nestrpljivo čekala. Tako
je žarko željela pričati o svom nesretnom sinu. Bilo je to vrijeme kada
je gđa Zlatica Bašić usprkos teškoj
bolesti prkosila životu. Od teškog
moždanog udara izgubila je oko,
a od 1980. godine bolovala je od
LUPYS REUMATIDISA. Nažalost, Zlatica Bašić nije dočekala izlazak knjige
posvećene poginulim braniteljima,
teška bolest nadjačala je njen prkos
te je zauvijek preselila u nebeska
prostranstva, tražeći svoga Marinka.
Uzoran mladić,
nepokolebljiv domoljub
Marinko Bašić odrastao je u skromnoj, ali harmoničnoj obitelji u Jablanovcu. Živio je s roditeljima Zlaticom
i Markom te dvjema sestrama. Već
od djetinjstva bio je sklon druženju,
šali i vicu, ali i ozbiljnim izazovima.
Kao od šale, s malo truda završio je
osnovnu školu te kasnije zanat za
servisera kućanskih aparata. Otac
Marko umro je kad je Marinku bilo
svega 13 godina. Već tada kao jedini muškarac u obitelji nosi velik
dio tereta svoje obitelji. Iako je volio
struku koju je izučio, prilike mu nikada nisu dopuštale da se njome ozbiljnije pozabavi. Posao nije mogao
dobiti pa se prijavio na burzu rada.
Bilo je to vrijeme početka Domovinskog rata. Marinko nikada nije dvojio, odgajan u hrvatskom katoličkom
duhu, znao je odvagnuti situaciju.
na Novu Gradišku bacili su kasetnu
bombu, zabranjenu međunarodnom
konvencijom. Tom prilikom četnaest
branitelja izgubilo je život, a
četrdeset ih je bilo teško ranjeno.
Junak naše priče, Marinko Bašić
smrtno je stradao 21. rujna 1991. godine u samom centru Nove Gradiške.
Dragovoljac u Tigrovima
Ne čekajući povoljniju priliku
Marinko Bašić dragovoljno se prijavljuje u 1. gardijsku brigadu, popularne Tigrove. Nakon liječničkih
provjera od 400 dragovoljaca samo
njih 200 ulazi u postrojbe Tigrova.
Bio je ponosan i presretan, onako visokom, crnom, odora mu je izvrsno
pristajala. Nakon obuke, odlazi na
poprište najslavnijih bitaka za slobodnu Hrvatsku. Hrvatska rana u to
vrijeme već obilno krvari.
Pogibija u Novoj Gradišci
Četnici, jugovojska i sve ostale sluge
velikosrpske agresije nakon sve
snažnije obrane hrvatskih snaga ne
biraju sredstva niti ciljeve svoje suludosti. U takvom jednom napadu
Marinko Bašić, prvi poginuli branitelj iz bistranskog kraja, pokopan je na groblju u Poljanici Bistranskoj
Pokop u Poljanici
Bio je to tužan dan za žitelje podno
Medvednice, Bistrani su s tugom i
dostojanstvom ispraćali na vječni
počinak svog prvog poginulog branitelja, samo su pucnji počasne paljbe
razarali ljepotu i mir Marinkova
zavičaja.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
35
VIJESTI
21.5.2010.
Skupština bistranske
Udruge ratnih veterana
Jučer su u društvenom domu
u Bukovju članovi Udruga ratnih veterana, ogranak “Bistra”
održali izbornu skupštinu.
Iz osobnih razloga dosadašnji
predsjednik udruge Mijo Škrlin
Vučina odstupio je s mjesta
predsjednika Udruge.
dine djeca Dječjeg vrtića ‘Kaplji- Motocikli:
ca’ sudjelovala na Olimpijadi 1.Dominik Ključarić - Kruno
dječjih vrtića u Samoboru.
Lularić
2.Dominik Petruša - Viktor Toth
3.Vladimir Šimunić - Krešo
Martinec
14.6.2010.
Izložba slika Borisa Batrle
Ostvareni su vrijedni sportski
rezultati, a posebno su se istakli
Leo Prihistal s osvojenom zlatnom medaljom u trčanju na 50
m i Leo Coha s osvojenom zlatnom medaljom u skoku udalj.
Tijekom prve polovice mjeseca
lipnja u Općinskoj knjižnici ‘Bistra’ bila je postavljena izložba
slika Borisa Batrle.
(Tekst i slika: Vlasta Mešalić)
13.6.2010.
Auto-alka
Mijo Škrlin Vučina i Jurica Derviš,
dosadašnji i novi predsjednik Udruge
ratnih veterana, ogranak Bistra
Skupština je izabrala novo vodstvo udruge koje čine:
Predsjednik udruge: Jurica Derviš
Dopredsjednici udruge: Drago Car i Stjepan Belušić
Tajnik udruge:
Božo Lobor
Rizničar udruge:
Stjepan Špoljar - Štefi
Članovi Izvršnog odbora:
Mijo Škrlin Vučina, Franjo
Coha, Darko Majzec, Juraj Car,
Mirko Musija, Josip Košutić,
Stjepan Faber, Rok Sever i Drago Hartman
Tijekom zasjedanja, Skupština
je za počasnog predsjednika
udruge jednoglasno izabrala
dosadašnjeg predsjednika Miju
Škrlin Vučina.
25.5.2010.
Zlatni bistranski
‘olimpijci’
36
Kao i prošle godine i ove su goGLAS BISTRE
Kao i svake godine Oldtimer klub
‘Bistra’ je i za ove ‘5. Dane Bistre’
priredio auto-alku, a natjecalo se
u kategorijama oldtimeri-jeep,
osobni automobili i motocikli.
BORIS BATRLA je rođen 1962.
godine u Donjoj Bistri, a Srednju ekonomsku školu završio u
Zagrebu 1980. godine. Izlagao
na nekoliko skupnih izložbi (Bistranska Poljanica, Zaprešić, Zagreb). Zaposlen je u Zagrebu, a
živi i radi u Donjoj Bistri.
23.06.2010
‘Bistra u riječi i pjesmi’
Trenutak iz jedne od vožnji kada pobjednice u kategoriji oldtimeri-jeep pogađaju
u centar
U velikoj dvorani Kulturnog centra
Bistra u Poljanici održana je glazbeno-poetska večer pod nazivom
‘Bistra u pjesmi i riječi’.
Natjecanja su bila izjednačena i
uzbudljiva do posljednje vožnje,
a najbolji u pojedinim kategori- Večer su zajednički priredili i realizirali članovi Muškog pjevačkog
jama su:
Oldtimeri- Jeep:
1.Đurđa Eršek - Martina Eršek
2.Milan Šuput - Robert Eršek
3.Vladimir Šimunić - Krešo
Martinec
Osobni automobili:
1.Darijo Žiljak - Tomislav Eršek
2.Matija Eršek - Marko Lisec
3.Boris Eršek - Tihomir Eršek
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
zbor a‘Bistrani’, čiji su članovi izveli
nekoliko poznatih zagorskih pjesama, i ‘Bistrajnski potepuhi, čiji su
članovi čitali stihove Stjepana i
Željka Špoljara te Verice Grgac i
Štefice Flegar.
Glazbeno-poetsku večer decentno je vodio Darko Slukan, a po
svršetku programa održan je prigodan domjenak.
U kraćem obraćanju okupljenima,
glavni urednik oba medija Davorin
Bažulić ukratko je opisao njihov razvoj i današnje tehničko-tehnološke
osobine, dok je o važnosti ovih
medija za bistranski informativni
prostor govorio Darko Sever-Šeni,
zamjenik načelnika Općine Bistra.
20.06.2010.
‘Vuglenarska noć’
Na livadi kraj potoka Polane članovi
udruge ‘Vuglenari Poljanica-Bistra’
jučer su prevečer zapalili vuglenicu
prisjećajući se nekada česte i važne
gospodarske grane kojom su se
prehranjivale mnoge obitelji na
ovim područjima.
Marica Šimunić, vlasnica ustanove za
zdravstvenu njegu i rehabilitaciju i doma
za starije i nemoćne osobe
Jozo Tolić, jedan od suvlasnika doma za
starije i nemoćne osobe ‘Tolić-Bradašević’
18.6.2010.
25.06.2010.
Neposredno prije predavanja o
alpinističkoj ekspediciji ‘Everest
2009.’ u velikoj dvorani Kulturnog
centra Bistra skromno obilježena
peta godišnjica pokretanja internet portala ‘Bistra on-line’ i treća
godišnjica izlaženja časopisa ‘Glas
Bistre’.
05.07.2010.
Škola malog nogometa
U srijedu 30. lipnja na malonogometnom igralištu u Gornjoj Bistri
održana je svečanost završetka
škole malog nogometa u organizaciji MNK ‘Gorbi’ koju je tijekom
mjeseca lipnja pohađalo tridesetak
djece.
Tijekom svečanosti svim nazočnima
su uručene Diplome škole, a klub je
- uz financijsku pripomoć roditelja za djecu i roditelje pripremio roštilj
i piće.
MNK ‘Gorbi’ koristi priliku i
posebno zahvaljuje roditeljima
koji su financijski pomogli i
podmirili dio troškova završne
svečanosti i SD ‘Bistra’ koji su
pomogli posudbom lopti i markera za djecu.
Nakon pripreme i izrade vuglenica
je zapaljena, a za ‘vuglenare’ koji su
uz vuglednicu dežurali cijelu noć
kao i za sve posjetitelje osigurana
je okrjepa.
Jubileji bistranskih
informativnih medija
Izaslanstvo
Općinskog
vijeća
Općine Bistra i Zamjenik načelnika
Općine Bistra položili su povodom
Dana državnosti vijence na spomenik žrtvama rata i poraća na groblju
u Poljanici te na grobove poginulih
bistranskih branitelja.
VIJESTI
Tijekom prve polovine ove godine
dvije bistranske ustanove, koje se
bave djelatnošću pružanja zdravstvene njege te brigom za starije i
nemoćne osobe, navršile su obljetnice postojanja i uspješnog rada.
Prvo je početkom godine ‘okruglu’,
15. godišnjicu rada navršila ‘Sestra
Maca - ustanova za zdravstvenu
njegu i rehabilitaciju’ iz Donje Bistre da bi sredinom lipnja svoju 1.
obljetnicu rada obilježio i Dom
za starije i nemoćne osobe ‘TolićBradašević’ iz Gornje Bistre.
(Snimio: Josip Posavec)
Obljetnice rada
bistranskih zdravstvenosocijalnih ustanova
(Tekst i slika: Michael Muhar)
22.8.2010.
Rokovsko posvetilo
Izaslanstvo Općine Bistra
položilo vijence
Svetu misu za Rokovsko posvetilo
u crkvi Svetog Roka u Novakima
pratilo mnoštvo vjernika koji su
nakon mise mogli uživati u obilju
dobrog jela, pića i zabave.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
37
VIJESTI
06.08.2010
18.09.2010
20.09.2010
Posljedice nevremena
Komunalno
gospodarstvo Bistra
Bistrani u akciji
spašavanja u Drenju
Brdovečkom
Zbog jake kiše došlo do poplava i
rušenja stabla na području Općine
Bistra. U otklanjanju posljedica
nevremena odmah su intervenirali djelatnici Komunalnog Gospodarstva Bistra, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bistra, tvrtke Boxi
d.o.o. te nadležne službe (policija i
Elektra).
Nakon opsežnih ljetnih radova na
izgradnji vodovoda u Gornjoj Bistri - čime je riješen kronični problem nestašice pitke vode u ovom
naselju - djelatnici Komunalnog
gospodarstva Bistra kraj ljeta provode nešto mirnije obavljajući
uobičajene dnevne i sezonske poslove.
Djelatnici Komunalnog gospodarstva Bistra i članovi DVD
Bistra aktivno su sudjelovali u
akciji spašavanja ljudi i materijalnih
dobara pred podivljalom vodenom
stihijom u Drenju Brdovečkom.
Na iskazanom požrtvovanju
Bistranima je zahvalio Alen Prelec,
načelnik Općine Brdovec.
Vatrogasci su ispumpavali vodu i prali
cestu u Podgorskoj, Frankopanskoj i
Stubičkoj ulici.
Najteža situacija bila je na na
križanju Frankopanske i Stubičke
ulice gdje je došlo do začepljenja
odvoda pa je polovica Frankopanske ulice bila poplavljena na nekim
mjestima i do 1m.
Dotrajala mreža starog vodovoda u
Gornjoj Bistri uvjetuje učestale intervencije
Tekst načelnikove Zahvale donosimo u cijelosti.
(Tekst:Tonči Jelavić/Foto: Nikolina Strugar)
Brdovec, 23.9.2010.
27.8.2010.
Hackerski napad
Nakon vremenske nepogode koja
je bistransko područje pogodila
početkom kolovoza, koncem kolovoza slična ‘nepogoda’ dogodila se
i bistranskom ‘internet prostoru’.
Naime, serveri tvrtke B-Net, hosting partnera općinskog internet
portala Bistra on-line, pretrpjeli su
koncem kolovoza ozbiljan hackerski napad koji je poremetio normalan rad mnogim korisnicima pa
i općinskom internet portalu na
obje njegove internet adrese.
38
Potreba za hitnim i sveobuhvatnim
rješenjem nastalog problema uvjetovala je provedbu opsežnih izmjena u smještaju i organizaciji datoteka i programskih dijelova pa je veći
dio sadržaja i programskih dijelova
internet portala premješten na
novi server, zbog čega je portal bio
nedostupan dva dana.
GLAS BISTRE
OPĆINA BISTRA
- n/r naĉelnika Krešimira Gulića
Predmet: Zahvala
Košnja jaraka uz prometnice lokalnog
značenja
08.10.2010 .
Vijenci povodom Dana
neovisnosti
Članovi Općinskog vijeća Općine
Bistra i Načelnik Općine Bistra
položili su povodom Dana neovisnosti vijenac na Spomenik žrtvama
rata i poraća na groblju u Poljanici.
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Poštovani gospodine načelniče,
u ime mještana općine Brdovec,
posebno onih koji su stradali u
poplavi, koja je veliki dio općine
Brdovec pogodila prošlog vikenda, te u ime svojih suradnika i
mene osobno, zahvaljujem Vam na
pomoći i angažmanu, kako Vas osobno, tako i pripadnicima udruga
i postrojbi VZO Vaše općine. Vašim
doprinosom ublažene su katastrofalne posljedice poplave, a čije će
se posljedice još dugo osjećati.
Molimo Vas da ovu zahvalu prenesete svima koji su, s područja
Vaše općine, bili uključeni u
akcije spašavanja na području naše
općine.
S poštovanjem,
NAČELNIK OPĆINE BRDOVEC
Alen Prelec
Kvico
KOD JUREKA
d.o.o. za ugostiteljstvo
i trgovinu
d.o.o. za trgovinu i usluge
POLJOPRIVREDNA APOTEKA DONJA BISTRA
STUBIČKA 510
DONJA BISTRA
TEL: 01 3390 021
E-MAIL: [email protected]
RADNO
VRIJEME
POLJANICA BISTRAN
SKA
PODGORSKA 142
ponedjeljak - petak: 7 do 19
subotom: 7 do 15
• SVE ZA POLJOPRIVREDU
LIMARIJA RUDOLF
Izvodimo:
• STOČNA HRANA VALPOVKA
• SVE VRSTE JEDNODNEVNE PERADI
- pocinčanu, bakrenu i bojanu limariju
• SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA
- krovopokivačke radove
tijekom čitave godine
- popravke i prepravke limarije
Ferdinand Rudolf
ZEMLJA ZA CVIJEĆE
SJEMENSKA ROBA, SADNI MATERIJAL I UMJETNA GNOJIVA
UREĐENJE OKOLIŠA RUŠENJE
GSM: 091/ 3391-315
RUŠENJE PROBLEMATIČNIH STABALA DO 30 METARA VISINE
SERVIS ZA ČIŠĆENJE
‘NENA’
SERVIS ZA GLAČANJE
RUBLJA
- generalno čišćenje i
održavanje Vaše kuće,
stana ili ureda
- čišćenje stubišta
- dolazimo po rublje na
Vašu adresu
- uslugu obavljamo brzo
i kvalitetno
POVOLJNE CIJENE
Vlasnik
SNJEŽANA KUKEC
GSM: 098 58 69 33
bez SMS-a
FRIZERSKI STUDIO
Elegant
Donja Bistra, Stubička 455
(preko puta benzinske crpke)
091 5944-622
01/3392-049
VRŠIMO SVE VRSTE FRIZERSKIH I KOZMETIČKIH USLUGA
POLJOKEM
d.o.o.
Tel: 01/ 3391-595 • Tel./Fax: 01/ 3390-246
OBOROVO BISTRANSKO, F. GULIĆA 4
-
jednodnevni pilići
plin u boci
sjemenska roba
gnojiva
stočna hrana
cement, vapno ...
ZAŠTITA I SAMOZAŠTITA
BISTRA 2010. - javna vatrogasna vježba
Cilj javne vatrogasne vježbe
‘Bistra 2010.’ održane 28.
svibnja 2010. u Osnovnoj
školi ‘Bistra’ bio je osiguranje koordiniranosti vatrogasnih postrojbi, policije i hitne
medicinske pomoći kod većih
vatrogasnih
intervencija
gašenja požara na građevini
i spašavanja unesrećenih
osoba te evakuacija djece i
djelatnika škole iz objekta.
U vježbi su sudjelovali DVD Bistra, JVP Zaprešić,
DVD Ivanec, Hitna medicinska pomoć i djelatnici Policijske uprave Zaprešić, a pratili su je
članovi vatrogasne mladeži Bistra, popodnevna smjena učenika i učitelja osnovne škole,
zainteresirani promatrači s područja općine i
lokalni mediji čime je vježba ispunila svrhu i
ostvarila značajan doprinos promociji vatrogastva.
Vježbom je prikazan postupak evakuacije
djece iz škole, dolazak svih interventnih vozila
na požarište, opremu i postupke koji se koriste
pri gašenju.
Osobito su efektni bili postupci izvlačenja
unesrećenih te ulazak preko ljestava na kat
‘gorućeg’ objekta.
Na kraju vježbe je Hrvoje Gulić, zapovjednik
DVD Bistra predao prijavak o izvršenoj vježbi
načeliku Općine Bistra koji se svim sudionicima
zahvalio na trudu i odazivu.
Tekst: Mario Špoljar
Slike: Davorin Bažulić
Tijek vježbe i akcije vatrogasaca s pozornošću su pratili učenici Osnovne škole ‘Bistra’
40
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD.
Spašavanje osobe
Natjecanje vatrogasne
1 - ULAZAK U OBJEKT
mladeži
iz zapaljenog objekta
Tekst i slike: Mario Špoljar
Održavanjem javne vatrogasne vježbe ‘Bistra
2010.’ nije prestala aktivnost Dobrovoljnog vatrogasnog društva ‘Bistra’ vezana uz ovogodišnje
‘Dane Bistre’.
Naprotiv, po uzoru na prošlogodišnje, u nedjelju 6. lipnja 2010. na terenu sportskog kluba ‘Bistra’ održano je natjecanje vatrogasne mladeži
čiji je osnovni cilj bila popularizacija vatrogastva.
Svaka je sekunda dragocjena pa se u
objekt mora ući na bilo koji način - vatrogasci često na kat ‘gorućeg’ objekta ulaze uz
pomoć ljestava
Natjecalo se 10 ekipa vatrogasne mladeži, a natjecanje je otvorio
Krešimir Gulić, načelnik općine Bistra.
2 - PRONALAŽENJE,
ZBRINJAVANJE I IZNOŠENJE
OZLIJEĐENE OSOBE
3 - PREDAJA OZLIJEĐENE
OSOBE STRUČNIM
MEDICINSKIM DJELATNICIMA
Po njenom iznošenju brigu o ozlijeđenoj
osobi pruzima stručno osoblje službe hitne
medicinske pomoći
Mladež se natjecala u kategorijama ‘Djeca muška’ i ‘Djeca ženska’
konačan plasman ekipa
Prva pomoć ozlijeđenoj osobi i njeno
iznošenje iz zapaljene zgrade odvijaju se u
prostoru punom otrovnog dima i uz uvjete
bitno smanjene vidljivosti
Djeca muška:
1. DVD Paukovec
2. DVD Zaprešić I
3. DDV Bistra I
4. DVD Bobovec
5. DVD Nova Gradiška
6. DVD Zaprešić II
7. DVD Ivanec
8. DVD Bistra II
9. DVD Kašina Gornja
Djeca ženska:
1. DVD Ivanec
Nakon službenog dijela natjecanja i uz
bučno odobravanje mladih natjecatelja i
okupljene poblike u vježbi s brentačama
su se okušali i roditelji.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
41
GOSPODARSTVO
12. međunarodni gospodarski
sajam u Zaprešiću
Općina Bistra, kao jedan od sponzora ovog sajma gospodarstva, i ove
je godine osigurala izložbeni prostor za poduzetnike i tvrtke sa svojeg područja te je u cijelosti snosila
troškove izlaganja.
Tekst i slike: Davorin Bažulić
12. međunarodni sajam gospodarstva održan je
u razdoblju od 15.-17.10.2010. Zaprešiću. Izlagači
iz Hrvatske te okolnih zemalja svoje proizvode
i usluge prikazali su u sportskoj dvorani Srednje
škole ‘Ban Josip Jelačić’ u Zaprešiću.
Cvjetne detalje za svoj izložbeni prostor kao
i za cjelokupan izložbeni prostor osigurala je
Cvjećarnica S&Z, dok je za prisutnost u tiskanim
i virtualnim medijima zaslužna tvrtka Anima
media d.o.o.
Tko je izlagao svoje proizvode i usluge na zaprešićkom sajmu?
AGRO CAR d.o.o. - proizvodi
vinogradarskog programa
42
voćarsko- BELINIĆ - soboslikarski i ličilački obrt
AGRO VIT - program proizvoda od eteričnih ulja
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
BRAVARIJA JOŽICA - kovani proizvodi
Krapinska ulica 14
10298 Donja Bistra
Tel/fax: 01/ 3390 879
Nevenka Miškić
direktor
TRGOVINA: Stubička 511
MVM - proizvodi od obojenih metala
mob: 091/ 522 77 40
PROIZVODNJA
RADNE ODJEĆE
PROIZVODNJA RADNE ODJEĆE
PO
NARUDŽBI
PO NARUDŽBI
BRAVARIJA
ISO
9001
IS
R EG
R E D C OM
NY
tel./fax: 3390-484
TE
PA
vl. Josip Jumić
mob.: 098/ 1879-481
STIL d.o.o. - radna i zaština odjeća
SVE VRSTE KRUHA,
PECIVA I SLASTICA
DOSTAVLJAMO NA
KUĆNA VRATA
VAŠEG DOMA!!!
PROIZVODNJA:
Pešćenka 17, Poljanica Bistranska
TRGOVINA:
BARICA ŠPOLJAR - rekonstrukcija narodnih nošnji
i nakita
Stubička 511a, Donja Bistra
tel: 01 3357 614 gsm: 098 9802 499
VJENČANJA - PROSLAVE RAZNIH VRSTA - SPROVODI...
AR
EĆ N
ICA
CVJ
10298 Poljanica Bistranska
Podgorska bb
S &Z
UDRUGA VINOGRADARA “SVETI NIKOLA-BISTRA” nagrađena bistranska vina
01/ 3391 1691, 091/ 500 5223
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
NASTUPIMA KULTURNO-UMJETNIČKOG DRUŠTVA ‘BISTRA’ ZA VRIJEME GOSTOVANJA U BUGARSKOJ
SAMO NAJBOLJE OCJENE
Tekst i slike: Davorin Bažulić
Ivanić-Grad, Bistra, Zagreb, Prepuštovec, Rude, Bobovec, Dorkovo mjesta su
u kojima su početkom ljeta nastupali mladi i oni malo manje mladi bistranski
fokloraši. A nisu izostala ni priznanja, ...
U subotu 19. lipnja 2010. održana je četvrta u nizu 7. međunarodni festival djece i mladih u
smotra dječjih folklornih skupina pod imenom ‘Mi Zagrebu
smo djeca vesela’.
Smotra je održana u dvorani Osnovne škole Bistra
uz sudjelovanje četiriju gostujućih dječjih folklornih skupina (KUD ‘Šubić’ iz Novske, KUD ‘Ljudevit Gaj’ iz Mača, KUD ‘Oštrc’ iz Ruda, KUD ‘Jablanovec’) te dviju skupina podmlatka našeg KUD
‘Bistra’
Pljesak našim najmlađim folklorašima nije izostao
niti nekoliko dana kasnije (u petak 24. lipnja) kada
su na poziv organizatora obje skupine podmlatka
nastupile u programu 7. međunarodnog festivala
djece i mladih u Zagrebu, koja je ove godine - za
razliku od prijašnjih godine - održana na Trgu kralja
Tomislava.
Iako sportska dvorana nije građena sa svrhom
zadovoljavanja visokih akustičnih standarda, organizacija ovakove smotre u zatvorenom prostoru, odnosno dvorani, pokazala se kao puni pogodak. Zanimljiv i dinamičan program oduševio je
publiku koja je pljeskom pratila nastupe članova
svih dječjih folklornih skupina.
Članovi mlađih folklornih skupina KUD-a ‘Bistra’
izveli su koreografije ‘Grej, grej Sončece’ (‘Tičeki’) i
‘Pjesme i plesovi bistranskog kraja’ (‘Grojzdeki’). Istovjetan nastup mladi su folkloraši ponovili i dan
kasnije u Prepuštovcu kao sudionici priredbe ‘Prigorski dani’.
Članovi podmlatka Kulturno-umjetničkog društva Bistra u Zagrebu za vrijeme nastupa na 7. međunarodnom festivalu
djece i mladih
,Dobro mi došel prijatel’
44
Kulturno-umjetničkih društava ‘Kraluš’ i ‘Bistra’.
KUD ‘Kraluš’ iz Stupnika i KUD ‘Bistra’ imaju postoNakon koncerta podmlatka i odrasli članovi KUD-a janu i kvalitetnu društvenu suradnju koja se ogle‘Bistra’ priredili su koncert u sportskoj dvorano Os- da u zajedničkom voditelju, ali i u povremenom
novne škole Bistra. U sklopu ‘Dana Bistre’ članovi posuđivanju svega potrebnoga - od nošnji do
KUD-a ‘Bistra’ organizirali su zajednički koncert plesača. Još se sjećamo da su tri člana našeg
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
,Najbolje društvo’ i ‘Naj snaša’
Tijekom mjeseca srpnja odrasli folkloraši su nastupili i na ‘25. danima Rudarske greblice’ u Rudama
kraj Samobora te na ‘12. smotri folklora Savski vali’
u Bobovcu, mjestu pokraj Sunje.
Dodatno motivirani kvalitetnim nastupima i osvojenim priznanjima, ekipa od 35 članova društva
otputovala je 29. srpnja u Bugarsku gdje se u
mjestu Dorkovo održavao 12. međunarodni festival izvornog folklora.
Posebno zadovoljstvo sudjelovanjem naših
folkloraša u programu festivala iskazao je Ivan
Todorov, predsjednik CIOFF Bugarska koji je
u dužem i
srdačnom
razgovoru
s
predsjednicom
društva nekoliko puta naglasio visoku
umjetničku razinu i kvalitetu
nastupa te je
naglasio da će naše društvo preporučiti organizatorima drugih folklornih festivala.
Festival u Dorkovu jedan je od tri folklorna festivala u Bugarskoj koji se održavaju pod nadzorom
CIOFF-a, Međunarodnog savjeta organizatora festivala folklora i tradicijske umjetnosti.
Iz Bobovca se društvo vratilo ovjenčano laskavom
titulom ‘Najboljeg društva’, dok je članica društva
Marija Bogdan izabrana za ‘Naj snašu’.
12. međunarodni festival izvornog
folklora Dorkovo 2010. Bugarska
Pored naših folkloraša na festivalu je nastupilo više
od 120 domaćih skupina s više od 2.000 članova
te folklorne skupine iz Latvije, Poljske, Ukrajine,
Rumunjske i Srbije. Publiku i stručne ocjenjivače
CIOFF-a - koji su festival pratili tijekom sva tri dana
- naši su folkloraši posebno oduševili bogatstvom
prikazanog programa i nošnji jer su tijekom svojih nastupa bugarskoj publici prikazali čak 4 koreografije (Zagorje, Bistra, Posavina i Ražanac) i 3
različite nošnje dok su svi ostali strani izvođači uključujući tu i poluprofesionalnu skupinu iz Ukrajine - prikazali po jednu nošnju i koreografiju.
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
društva prošle godine ‘pojačala’ članstvo KUD-a
‘Kraluš’ prilikom turneje srednjim Jadranom te
sudjelovanja triju plesača KUD-a ‘Kraluš’ prilikom
našeg gostovanju u Grudama u studenom prošle
godine. Stoga je samo za neupućene iznenađenje
predstavljala činjenica da je član KUD-a ‘Bistra’
Fran Bažulić sudjelovao u baš svim koreografijama koje su tijekom koncerta izveli i KUD ‘Bistra’ i
KUD ‘Kraluš’.
Članovi Kulturno umjetničkog društva ‘Bistra’ na pozornici za vrijeme izvođenja koreografije ‘Posavina’ tijekom završnog gala-koncerta
članova inozemnih folklornih skupina
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
45
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Putovanje dugo 66 godina
Zahvaljujući savjesti jednog čovjeka i povezanosti planinara,
Bistri je nakon 66 godina vraćen djelić njene povijesne baštine
Tekst: Davorin Bažulić
Naša priča, koja ima dva glavna i nekoliko sporednih
likova, ide otprilike ovako ...
Jedne noći pred sam kraj ‘onog’ rata, u prosincu 1944.
godine, u dvorcu Gornja Bistra je prespavala manja
četa partizana Zagorskog odreda. Već sutradan partizani su se pod pritiskom protivnika povukli u planinu,
‘bogatiji’ osnovnim životnim potrepštinama i pokojom
‘uspomenom’.
Tada na put kreće i prvi od glavnih likova ove priče,
mali pečatni žig dvorca u Gornjoj Bistri - ne veći od 1
x 1 cm, sa sedefnom drškom - ne sanjajući da će putovati skoro 66 godina prije nego što će se vratiti kući.
Danijel Vincek (lijevo) i Bruno Šibl
No, tu nije kraj ovoj priči o druženju Danijela Vinceka
i malog pečatnog žiga. Naime, 12. veljače na adresu
Općine Bistra stiže zanimljiv dopis1 iz Kolašina u Crnoj
Gori u kome Danijel Vincek objavljuje svoju nakanu da
bez naknade vrati pečatni žig koji je kod njega već 66
godina. Načelnik Općine Bistra zadužuje autora ovog
članka da kontaktira Danijela Vinceka i dogovori sve
detalje.
Pečatni žig dvorca u Gornjoj Bistri
Drugom glavnom liku naše priče ime je Danijel Vincek.
On je rođeni Zagrepčan (7. lipnja 1926.) koji u u Zagrebu završava osnovnu školu, a 1946. godine i realnu
gimnaziju. U međuvremenu izbija Drugi svjetski rat, a
Danijel je skojevac, ilegalac i borac Zagorskog partizanskog odreda. Kratko zadržavanje boraca Zagorskog
partizanskog odreda u dvorcu u Gornjoj Bistri dugotrajno povezuje naša dva lika i od toga trenutka njihovi se
životni putevi ne razilaze sve do današnjih dana.
46
Nakon rata , Danijel se zapošljava u zagrebačkoj općini
Centar i istoremeno upisuje biologiju na zagrebačkom
Sveučilištu. No , mladoj jugoslavenskoj državi ne trebaju biolozi I Danijel Vincek se ispisuje sa studija biologije i upisuje studij vanjske trgovine koju diplomira
1949. godine. Nakon svršetka studija radi u različitim
poduzećima u Beogradu i Podgorici, a od odlaska u
mirovinu 1988. godine živi u Kolašinu. Ovdje se vraća
svojoj prvoj ljubavi, biologiji, uzgaja biljke i osniva
znanstveno vrijedan i svjetski poznat botanički vrt.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Ovdje u priču ‘uskače’ planinarska solidarnost. Naime,
gospodin Vincek i autor članka dogovaraju se da
pečatni žig preuzme gospodin Bruno Šibl, vođa grupe
planinara PD ‘Zagreb-matica’ koja će tijekom lipnja
mjeseca planinariti u Crnoj Gori. Rečeno-učinjeno,
Bruno s planinarima odlazi u Crnu Goru, sreće se s
Danijelom Vincekom i preuzima pečatni žig dvorca
Gornja Bistra, donosi ga u Hrvatsku i predaje ga autoru
članka.
Time je ova priča završena. Neka druga priča ispričati
će što će s žigom dalje zbivati, a nama ostaje zahvaliti
se Danijelu Vinceku što je toliko dugo čuvao bistransku baštinu.
Ovom prilikom zahvalnost izražavamo i gospodinu
Bruni Šiblu koji je modificirao dogovoreni plan izleta,
posjetio gospodina Vinceka te realizirao naš dogovor i
donio žig nazad u Bistru.
1
Pismo Danijela Vinceka u cijelosti smo objavili u 13.
broju našeg časopisa na 25. stranici.
Tekst: Vera Grgac
Foto: Darko Slukan
Kad sam bila mala pucica mislila sam LETEŠNE PROŠČEJNE
da je proščejne licitarske srce i koZ našem župnikem vlč. Tomislavem Novoselem
rice, lizalica od prepečenega cuko- poldašnu mešu su služili fra Mirko Jozić i fra Marira, drevene igračke i piščule, gvierc, jan Tunjić – lazarista, popievali su mladi, a župnik
ringišpil i nova roubačica - novina, pak je mešu služil v nove misnice koj mu je daruvala
čude ludi vu cirkve i na pijacu. Poklam ‘’molitvena zajednica’’.
su me vučili da je proščejne kad se h
cirkvu dojde Boga molit za oprost za
se one koj smo krive mislili, govorili,
napravili ili pak prepustili.
OD NEJGDA DO DENES
H nedelu 11. srpna bile je naše Mikulinske posvetile, ove lete po 229 pout na isti dan. Naša cirkva
Svetega Mikule napravlena je 1631. leta i vutem
letu su ju posvetili, nou to niesmo našli zapisane.
Ali zapisane je “da je 24.6.1781. leta zagrebački
biškup Jožaf Galjuf posvetil kapelicu Svetega
Jožafa vu dvorcu na Gorne Bistre i da su taj pout
dokojnčali:
Popoldan je bil blagoslof dece i roditelof, a knoči
koncert Ivice Pepelka.
Bistrajnski potepuhi ‘’ su imali svoju moužiku –
verglec, kovali su bistrajnske peneze i jedine oni
su k meše došli v bistrajnskem ruhu – za svetek!
1. da se Jožafovske posvetile ima držati sakega Poklam meše družili smo se pod šatorem, lovci
leta na drugu nedelu po Vidovem (Sv. Vid je 14.6.) su se skrbeli za jele, vinari za pile, a moužikaši za
ili nedelu pred Petrove. 1Rekel ovak ili onak sejene domaču popievku.
je, to je na isti dan!
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Proščejne na Mikulinske posvetile
2. Mikulinske posvetile se ima obnašati drugu
nedelu po Petrovem (druga nedela vu srpnu
mesecu) i tak je do dendenes, već 229 liet za redem.
ZLATNA MEŠA O. INOCENTA ZRINSKEGA
Iste na Mikulinske posvetile 11.6.1976. oundašni
župnik vlč. Josip Koščak bil je priredil vejlike slavje
našemu Bistranu O. Inocentu Zrinskemu z Trsata ki je tu služil svoju Zlatnu mešu – 50 letnicu
svega svečeništva, a žnim je koncelebrierale 12
svečeniku i 2 misijonari z Filipinu – O. Hidalgo i
Santas.
1
dan!
Rekel ovak ili onak sejene je, to je na isti
Tak je jošče jene posvetile za nami!
Nadam se da k letu boude pouna cirkva i pijac, da
se bou pri meše popievale vuz naše stare orgule,
da se si skupa boumo družili pokle meše pod
šatorem buduči da je to dan i meste de su nejgda
Bistrajnke pokazale nouvu rubaču, kraluš i rubec,
pak bi naj i dale tak bile - da se ne pozabi!
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
47
Kao i prošle godine izložbu je
organizirala Udruga mladih Bistre, a postavljena je 18. lipnja u
velikoj dvorani Kulturnog centra
Bistra
Nakon pregleda svih pristiglih fotografija
ocjenjivački sud je odlučio izložiti tirdeset
najuspjelijih fotografija koje je snimilo trinaest
autora s područja Bistre, Zagreba i Rijeke.
Svoje fotografije izložili su:
Davorin Bažulić, Daniel Dombay,
Darko Dutković, Domagoj Eršek,
Stjepan Gluščić, Anita Jovanović,
Biserka Kamauli, Mirjam Kasana,
Katarina Kozarčanin, Alen Krajačić,
Nikola Porec, Siniša Slišković
i Viktorija Suhina.
Izložbu je otvorio Darko Sever-Šeni, zamjenik
načelnika Općine Bistra
48
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
Sve fotografije s izložbe
ponuđene su na prodaju,
a autori su se odrekli
prihoda te se suglasili
da sav ostvareni prihod
organizator pokloni u
humanitarne svrhe.
Foto: Jospi Posavec
Kao i prošle godine teme fotografskog
natječaja su bile portret i makro-fotografija, dok je prošlogodišnja kategorija urbane
fotografije ove godine zamijenjena temom
građevina.
Foto: Davorin Bažulić
Davorin Bažulić
Foto: Jospi Posavec
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
gledaj i vidi 2. izložba fotografa amatera
Organizator je autore svih izloženih
fotografija nagradio prigodnim diplomama, a autori najuspješnijih fotografija po kategorijama
nagrađeni su i prigodnom plaketom.
Tekst: Marijan Mikuljan
Foto: Domagoj Sironić
28. lipnja 2010. otvorena je u prostorijama Općinske knjižnice Bistra
samostalna izložba Ivana Škrlina
Kao njegov nastavnik likovnog odgoja poticao sam
ga da crta i slika na tragu „svojega načina“, ali da
ujedno promatra svijet oko sebe kao i reprodukcije
umjetničkih djela. Ivan Škrlin prihvaća sugestije, ali
ujedno njeguje svoj način razmišljanja.
Po završetku osnove škole Ivan se i dalje nastavio
baviti slikarstvom. Često je dolazio k meni tražeći
moje mišljenje o svojem radu. Puno smo sati proveli
raspravljajući o slikarstvu. Kao svoje polazište Ivan je
Škrlin uzeo takozvano „naivno slikarstvo“, ali ujedno
gradeći svoj način u prikazu: prostora, ritma, gradacije
boja i kompozicije. Slikajući svoje slike slijedio je svoj
instinkt i svoju poetiku. Kao svoj cilj u slikanju nije si
postavio oponašanje vanjskog svijeta (mimetički način
izražavanja) nego je slijedeći svoj slikarski instinkt i
svoju slikarsku poetiku stvarao svoj svijet, postižući
svojim slikarskim govorom izvanrednu kolorističku
zvučnost u svom izričaju.
Još u osnovnoj školi osjetila se je
izuzetna sklonost Ivana Šklina prema
likovnom stvaranju. Njegovi crteži i slike
bile su „drugačije“, razlikovale su se od
slika i crteža ostalih učenika, nosile su u
sebi sliku samosvojnosti.
(Marijan Mikuljan)
KULTURA • BAŠTINA • TRADICIJA
Ivan Škrlin - radost likovnog stvaranja
Snažni koloristički udari i kontrasti boja odaju
dramatičnost prikaza motiva bez obzira da li je to
pejsaž, portret ili pak biblijski motiv. Nema u tim slikama sladunjavosti i pukog oponašanja motiva, slike su
to pune snage i ljepote.
Ivan Škrlin i Marijan Mikuljan na otvaranju izložbe
Škrlinov stvaralački čin odvija se u nekoliko faza: u fazi
percepcije, posvojenju viđenog ili zamišljenog motiva,
zatim u fazi proživljavanja motiva kada ga obogaćuje
svojom maštom, znanjem i talentom i na posljetku u
fazi ekrpresije, kad motiv tako prerađen i obogaćen,
prenosi na platno, staklo ili papir. U izrazu-ekspresiji
dolazi do izražaja njegov osjećaj za detalj, kao i velika
ljubav za boju. U svojem izričaju Ivan Škrlin ne robuje lokalnoj boji predmeta, nego upotrebljava boju u
skladu sa svojom vizijom: tako će mu krovovi kuća biti
plavi, trava crvena ili žuta. Možemo slobodno reći da
taj nadrealistički pristup u izričaju i tretiranju boje daje
Škrlinovim slikama posebnu snagu i upečatljivost.
Nadrealistički izraz naročito je prisutan u prikazu biblijskih motiva, ali i pejsaža, prenoseći nas u neki nadrealni svijet-svijet mašte i poezije.
Kada je riječ o tematici slika Ivana Škrlina, mislim tu prije svega na „literarnu“ tematiku u odabiru motiva, moramo tu prije svega istaći pejzaš u koji je upleten i neki
drugi sadržaj: ribič, motiv mlina, narodno vjerovanje
ili biblijska scena, ali tako da pejzaž i dalje ostaje primarno područje interesa s natruhama nadrealističkog
prikaza.
Slikajući portrete Ivan Škrlin koristi otvorenost boje
u snažnim kontrastima i ritmu, izražavajući svoje
poštovanje prema portretiranim osobama. U svojim
slikama Ivan Škrlin izražava svoju veliku ljubav prema
rodnom kraju i ljudima toga kraja. Pajsaži s njegovih
slika govore o ljubavi prema svijetu koji nas okružuje.
Zaželimo zato Ivanu Škrlinu – slikaru još puno izložaba
i javnih nastupa. Neka i ovaj prikaz bude pticaj novom
likovnom stvaranju Ivana Škrlina.
LISTOPAD 2010. • GODINA IV • BROJ 15
GLAS BISTRE
49
DOGAĐANJA • TRIBINE • PREDAVANJA
50
Prije dvije godine bistranski su planinari
ugostili najpoznatijeg hrvatskog alpinistu Stipu Božića, a ove godine članove
Hrvatske ženske alpinističke ekspedicije
‘Everest 2009.’ - najuspješnije ikad organizirane hrvatske alpinističke ekspedicije
čijih se 5 članica popelo na vrh svijeta .
Tekst: Davorin Bažulić
Foto: Josip Posavec
Uspješan uspon članica ove ekspedicije na najviši vrh
svijeta odjeknuo je u alpinističkim krugovima širom
svijeta, pa je shvatljivo da su ekspedicija i njene članice
te 2009. godine u Hrvatskoj proglašene najboljom
ženskom sportskom ekipom, a njihov uspon najvećim
sportskim pothvatom.
Za one koji planinarstvo slabije poznaju, u svega nekoliko rečenica spomenimo po čemu su oba gosta bistranskih planinara poznata širom planinarskog svijeta.
Djevojka s vrha svijeta
IRIS
BOSTJANČIĆ,
članica HŽAE ‘Everest
2009.’ je rođena 1980.
godine. Po zanimanju
je dipl. ing. geologije.
Višestruka je prvakinja
Hrvatske u lednom
penjanju i članica hrvatske reprezentacije
lednog penjanja. Kao
članica
ekspedicije
2007. godine se zajedno sa dvije godine starijom sestrom popela na 6. po visini vrh u svijetu (Cho Oyu
(8.201 metar), a ispenjala je i brojne teške uspone u Alpama. Prošle godine 19. svibnja 2009. godine, također
u paru sa sestrom Darijom, uspješno se popela i na
najviši vrh svijeta, 8.850 metara visoki Mount Everest.
Sestre Bostjačić jedine su na svijetu kojima je uspjelo u
istom trenutku stajati na najvišoj točki planete.
GLAS BISTRE
BROJ 15 • GODINA IV • LISTOPAD 2010.
‘Everest 2009.’ u
BISTRI
Vođa najsigurnijih ekspedicija
DARKO BERLJAK, vođa
HŽAE ‘Everest 2009.’
rođen je 1950. godine.
Po zanimanju je diplomirani ekonomist, a
zaposlen je kao tajnik
Hrvatskog planinarskog saveza. Svjetski
je poznat kao vođa
brojnih
himalajskih
ekspedicija, hrvatskih
i stranih. Uključujući
i ovu žensku ekspediciju vodio je 30 ekspedicija u
Himalaju od čega 4 na najviši vrh svijeta Mount Everest. Jedinstven je u svjetskim razmjerima poznat po
činjenici da niti jedan član ekspedicija koje je vodio - u
kojima je sudjelovalo ukupno oko 200 ljudi različitih
nacionalnosti - za vrijeme trajanja ekspedicije nije
ozbiljnije povrijeđen. Član je Hrvatske gorske službe
spašavanja, Hrvatskog olimpijskog odbora i Komisije
za ekspedicije UIAA, dragovoljac Domovinskog rata
‘91 – ‘95.
Iris i Darko u velikoj su dvorani Kulturnog centra Bistra
održali zanimljivo predavanje o tijeku ekspedicije koje
je pratio prikaz većeg broja slika te filma snimljenog
tijekom uspona. Nakon predavanja planinari su priredili domjenak za goste i posjetitelje predavanja koji
je protekao u ugodnom razgovoru s gostima koji su
odgovarali su na brojna pitanja posjetitelja.
Podmladak i tamburaši Kulturno-umjetničkog društva Bistra u
Zagrebu nakon nastupa na 7. međunarodnom festivalu djece
i mladih
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE ‘KRALJEV VRH’
KRALJEV VRH, JOSIPA GRILA 9
Frizerski obrt Lolita
Renata Špoljar
092 2110 263 / 01 3359 727
www.kraljev-vrh.com
[email protected]
frizerski salon
„BISERKA“
Oborovo, Brezinska 5
lolita
a Donja Bistra, Belušići 3
t + 385 33 58 926
m + 385 98 871 547
Radno vrijeme:
Pon-sri-pet 9.00 - 20.00 Utorak 8.00 - 15.00
Četvrtak 13.00 - 20.00 Subota 7.00 - 14.00
93
091 3391 091
DAMIR
099 3130 944
HRVOJE
DOBROVOLJNO VATROGASNO DRUŠTVO ‘BISTRA’
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
24
File Size
6 634 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content