2013 - κολιος

ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε.-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
A.M.A.E. 46680/62/Β/00/0197
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 58351704000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
2.Παραχ/σεις & δικ/τα βιομ. ιδιοκτησίας
5. Λοιπές ασώματες ακινητοποιήσεις
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχ/γικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7.Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
698.909,62
477.546,45
221.363,17
887.499,17
620.816,34
266.682,83
4.560,14
731.840,67
736.400,81
3.861,97
729.427,93
733.289,90
698,17
2.412,74
3.110,91
4.159,16
730.385,67
734.544,83
3.302,88
727.874,89
731.177,77
856,28
2.510,78
3.367,06
4.633.333,50
16.990.170,01
11.606.128,27
4.633.333,50
5.384.041,74
4.633.333,50
16.945.028,33
10.939.230,60
4.633.333,50
6.005.797,73
35.291.589,75
4.967.809,65
9.762.061,60
28.657.360,35
4.491.849,36
8.154.352,49
6.634.229,40
475.960,29
1.607.709,11
34.253.133,12
4.967.094,65
9.404.622,47
27.291.098,52
4.426.845,18
7.723.552,56
6.962.034,60
540.249,47
1.681.069,91
511.589,40
72.156.553,91
72.892.954,72
52.909.690,47
53.642.980,37
511.589,40
19.246.863,44
19.249.974,35
558.352,29
70.761.564,36
71.496.109,19
50.380.726,86
51.111.904,63
558.352,29
20.380.837,50
20.384.204,56
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Mετοχικό Κεφάλαιο
(3.160.000 μετοχές των 4 Ευρώ εκάστη)
1.Καταβλημένο
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV.Aποθεματικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
μείον: ζημία από πώληση ή υποτίμηση συμμετοχών
& χρεογράφων προς συμψηφισμό
5.Αφορολόγητα αποθεματικών
ειδικών διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
12.640.000,00
12.640.000,00
1.675.559,80
1.675.559,80
807.786,51
807.786,51
-55.172,35
752.614,16
-86.983,74
720.802,77
21.625.320,54
22.377.934,70
21.625.320,54
22.346.123,31
-8.620.600,51
-10.426.660,69
28.072.893,99
26.235.022,42
2.375.000,00
2.782.351,23
13.229.881,02
27.757,00
15.129.553,69
27.757,00
ΙΙΙ Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1.Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
26.758.558,80
80.507,35
26.839.066,15
46.089.040,50
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
26.758.558,80
80.507,35
26.839.066,15
47.223.270,71
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή -Υποπροϊόντα & Υπολείμματα
4.Πρώτες & βοηθητικές ύλες - Ανάλωσιμα
υλικά-Ανταλλ/κά & είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
- Χαρτοφυλακίου
- Στις τράπεζες για είσπραξη
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3β.Επιταγές εισπρακτέες σε καθυστέρηση
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
10.Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
ΙΙΙ.Χρεόγραφα
3.Λοιπά χρεόγραφα
Μείον : Προβλέψεις υποτίμησης
810.286,90
1.572.647,26
1.755.580,31
7.826.828,79
315.012,26
440.205,43
334.761,82
433.537,82
7.977.756,05
483.920,08
3.739.757,76
5.075.196,52
5.343.089,02
18.829.579,41
4.930.110,89
10.579.189,70
19.732.978,43
10.395.584,29
448.283,61
11.737.714,23
447.583,61
2.968.691,30
1.462.277,37
4.065.827,24
4.138.514,47
922.497,51
1.264.682,27
8.496.795,91
1.039.991,63
1.004.552,27
7.093.063,30
-
7.511.816,53
3.275.251,09
18.211,40
27.974.841,17
7.093.063,30
1.052.102,64
44.478,20
30.916.281,79
440.205,43
366.573,21
105.443,61
ΙΙ.Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
2α.Επιταγές πληρωτέες (μεταχρ/μένες)
3.Τράπεζες λογαριασμοί
βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6.Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
πληρωτέες στην επόμενη χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
9.211.026,74
9.526.086,19
38.228.770,44
403.849,95
98.049,90
434.445,59
41.959.044,67
1.367.696,97
108.546,37
910.405,81
426.831,83
1.390.745,66
63.451.358,13
65.826.358,13
152.301,48
1.047.719,69
70.229.111,87
73.011.463,10
343.851,18
153.534,95
94.243.103,30
99.400.020,47
53.075.715,33
59.275.715,33
73.632,22
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2.Χρεωστικοί λογ/σμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
87.066,75
884.663,76
971.730,51
47.881.594,70
200.339,93
680.610,93
880.950,86
51.603.843,30
41.600,00
9.504,93
51.104,93
303.816,13
2.407,50
306.223,63
94.243.103,30
99.400.020,47
53.075.715,33
59.275.715,33
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2.Πιστωτ. λογ. εγγ/σεων & εμπρ/των ασφαλειών
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Επί των ακινήτων της εταιρίας υφίστανται εμπράγματα βάρη. Περισσότερα αναφέρονται στο Προσάρτημα. 2) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας κτήσεως των ακινήτων της εταιρίας έγινε την 31/12/2012 σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 2065/92.Περισσότερα αναφέρονται στο Προσάρτημα.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ: 3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημιές) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: ΄Εκτακτα αποτελέσματα
1.Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
3.Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
ΜΕΙΟΝ:1.Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
30.656,86
2.Έκτακτες ζημίες
34.859,34
3.Έξοδα προηγ/νων χρήσεων
267.026,94
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
391.312,00
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη/ζημιές)
78.277.943,83
67.692.633,22
10.585.310,61
211.826,53
10.797.137,14
1.982.718,92
5.633.631,62
6.086,65
2.843.852,10
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
2.612.317,81
Μείον : Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
2.612.317,81
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη/Ζημιές) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Π 793322
116.853.680,32
106.555.634,17
10.298.046,15
316.815,88
10.614.862,03
1.997.893,49
6.198.130,51
7.616.350,54
3.180.786,60
8.425,61
4.058.201,09
-2.837.765,45
343.021,15
2.185.228,64
1.460,06
205,47
2.186.894,17
723.855,14
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 2013
8.196.024,00
2.418.838,03
Καθαρά αποτελέσματα, (κέρδη/ζημιές) χρήσεως
(+): Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (ζημιών)
προηγούμενων χρήσεων
(-):Διαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέον
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
1.806.060,18
44.216,16
-10.426.660,69
-10.470.876,85
-8.620.600,51
-10.426.660,69
-4.049.775,48
-1.630.937,45
2.507.141,30
3.941,50
2.511.082,80
1.463.039,03
1.806.060,18
58.549,98
166.607,11
64.958,92
545.813,18
835.929,19
1.675.153,61
44.216,16
4.400.902,68
1.806.060,18
4.400.902,68
Λιμνότοπος, 30 Απριλίου 2014
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
44.216,16
Η Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΑΝΝΑ Δ. ΚΟΛΙΟΥ
Α.Δ.Τ. Ε 081684
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 851515
Αρ. ΑΔ.Ο.Ε.Ε. 5620 Α' τάξης
ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΟΛΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Σ 147267
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ OΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας "ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ"
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας "ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920,
όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα
ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη
διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά
όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από
τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής:
1) Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού 26.758.558,80 ευρώ απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών δύο (2) ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, εκ των οποίων μία ελέγχεται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές. Η εσωτερική λογιστική
αξία της μίας εξ αυτών είναι αρνητική και της δεύτερης είναι μικρότερη της αξίας κτίσεως κατά ευρώ 1.268.361,59. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης
των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού 25.526.920,39 ευρώ, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά 774,67 και
14.611,17 ευρώ αντίστοιχα. 2) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη απαξίωσης αποθεμάτων λογιστικής αξίας ευρώ 310.000 περίπου. Κατά την εκτίμησή μας έπρεπε
να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού ευρώ 203.000 περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των αποθεμάτων, τα αποτελέσματα χρήσης και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στις απαιτήσεις από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις
σε καθυστέρηση από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού 6.100.000 ευρώ περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη. Κατά την εκτίμησή μας για
την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών έπρεπε να έχει σχηματιστεί πρόβλεψη ποσού 5.300.000 ευρώ περίπου. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα
κατά ευρώ 5.300.000 και τα αποτελέσματα της τρέχουσας και της προηγούμενης χρήσης αυξημένα κατά ευρώ 450.000 και 350.000 αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι η εταιρία καλύπτει τις απαιτήσεις της από πελάτες με συμβόλαιο ασφάλισης πιστώσεων. 4) Κατά παρέκκλιση των
λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης
ανέρχεται σε ευρώ 1.430.000 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά 1.430.000 ευρώ και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά 43.000 ευρώ περίπου. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν
έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2009 και 2010. Ως εκ τούτου τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν να καταλογιστούν σε
μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχο μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων υπ’ αρίθμ. 1,2,3,4 και τις πιθανές επιπτώσεις του θέματος υπ’ αρίθμ. 5, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας "ΚΟΛΙΟΣ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται
από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920.
Έμφαση Θέματος
Χωρίς να διατυπώνουμε περαιτέρω επιφύλαξη στη γνώμη μας, εφιστούμε την προσοχή σας στη σημείωση 13 του Προσαρτήματος των Οικονομικών Καταστάσεων όπου γίνεται αναφορά σε επιχειρηματικό σχέδιο που έχει εκπονήσει η επιχείρηση για την αντιμετώπιση ζητημάτων
ρευστότητας.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Θεσσαλονίκη, 30 Μαίου 2014
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ 30651
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125