6η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΑΔΑ: ΒΕΖΧΝ-ΡΔΨ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΣΥΔΕ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Αθήνα, 25/06/2013
Αρ. Πρωτ.: 1972
ΥΠΕΣ)
Ταχ. Διεύθυνση: Κοραή 4
Ταχ. Κώδικας: 105 64, ΑΘΗΝΑ
Μονάδα Δ΄
Πληροφορίες: Ι. Κωνσταντή
Τηλέφωνο: 213-1501481
Fax: 213-1501491, 210-3231842
E-mail: [email protected]
Θέμα: 6η Απόφαση ένταξης στο Μητρώο δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών της ΕΥΣΥΔΕ ΥΠΕΣ .
Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις :
1. Του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Π.Δ. 63/2005
(ΦΕΚ Α 98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
2. Του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α 267/3-12-2007) «Διαχείριση, έλεγχος και
εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2007 – 2013» ως ισχύει και ιδίως το άρθρο 19 αυτού.
3. Του Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ 3 Α΄/14-01-2002)
«Εκτέλεση ενεργειών
τεχνικής βοήθειας-στήριξης και διαχείριση των αντίστοιχων πόρων
4. Το Π.Δ.5/2008 (ΦΕΚ Α 17/08.02.2008) «Οργανισμός της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων».
5. Το Π.Δ 65/2011 (ΦΕΚ 147/27-6-2011) «Διάσπαση του Υπουργείου
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε στα
Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης,
συγχώνευση
των
Υπουργείων
Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων
Υποθέσεων,
Νήσων
και
Αλιείας
στο
Υπουργείο
Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό
των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο
Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς», όπως ισχύει (ΦΕΚ 154/ 5-7-2011)
1
ΑΔΑ: ΒΕΖΧΝ-ΡΔΨ
6. τα Π.Δ. 84,85,86 (ΦΕΚ Α’ 141/21-6-2012) «Αποδοχή παραίτησης
Υπουργών», «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και
κατάργηση
Υπηρεσιών»,
«Διορισμός
Υπουργών,
Αναπληρωτών
Υπουργών και Υφυπουργών».
7. Της με αριθμ. Oικ.131/18.4.2008 (ΦΕΚ 887Β΄) ΚΥΑ Σύστασης της
Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής «Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του
ΚΠΣ 2000−2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών συγχρηματοδοτούμενων
επιχειρησιακών προγραμμάτων» της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των
Φύλων (ΕΥΕ – ΓΓΙΦ), σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3614/2007, όπως
τροποποιήθηκε με την με αριθμό οικ. 16356/25.04.2013 (ΦΕΚ 1024/Β)
Κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών
Μεταφορών
και
Δικτύων
«Αναδιάρθρωση και Μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής σε
"ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ"
8. Την υπ΄αρ. πρωτ. 30176/31-7-2012 (ΑΔΑ:Β4ΓΑΘΩΠ-301) απόφαση
του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών για το διορισμό του
Γενικού Γραμματέα στο Υπουργείο Εσωτερικών.
9. Της ΥΑ 51540 /ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β’ 1856/26.11.2010)
«Καθορισμός των στοιχείων των Προγραμμάτων Τεχνικής Υποστήριξης
της Εφαρμογής και της διαδικασίας υποβολής και έγκρισης τους» και
ιδίως τα άρθρα 5, 6 και 7 του μέρους Β΄ αυτής
10. Την υπ’ αριθμ. 4089/5-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στη Γενική Γραμματέα της Γενικής
Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, καθώς και στον Προϊστάμενο και
στους Προϊσταμένους Μονάδων της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων (ΦΕΚ Β’ 1978/6-92011).
11. Την ανάγκη της ΕΥΕ ΓΓΙΦ να δημιουργήσει κατάλογο δυνητικών
παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών για τις κατηγορίες
ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης της Εφαρμογής του άρθρου 11 του
Π.Δ. 4/2002.
12. Την υπ’ αριθμ. Αρ. Πρωτ.: 695/13-03-2012
(ΑΔΑ: Β44ΥΝ-ΛΜΨ)
Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Ισότητας των Φύλων, για
συγκρότηση και τήρηση καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών προς την ΕΥΕ ΓΓΙΦ σύμφωνα με τα άρθρα 6
–7
της
ΥΑ
51540
/ΕΥΣΣΑΑΠ
3628/12.11.2010
(ΦΕΚΒ'
1856/26.11.2010)
13. Την υπ’ αριθμ. 703/14-03-2012 (ΑΔΑ: Β44ΤΝ-ΚΟΑ)Πρόσκληση
Εγγραφής στα μητρώα του Καταλόγου δυνητικών παρόχων υπηρεσιών
και δυνητικών προμηθευτών της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής
«Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και
λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΕΥΕΓΓΙΦ) της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων σύμφωνα με τα
άρθρα 6 – 7 της ΥΑ 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12.11.2010 (ΦΕΚ Β'
1856/26.11.2010).
14. Την υπ’ αριθμ 762/20-3-2012 (ΑΔΑ: Β445Ν-8ΜΗ0) απόφαση ορισμού
μελών για τη «Διαρκή Επιτροπή Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής,
δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών» για τη
συγκρότηση και τήρηση Μητρώου Προμηθευτών της ΕΥΕ ΓΓΙΦ», όπως
τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ 736/22-2-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΝ-Λ2Ι)
2
ΑΔΑ: ΒΕΖΧΝ-ΡΔΨ
απόφαση
15. το από 17/06/2013 πρακτικό της «Διαρκούς Επιτροπής Αξιολόγησης
αιτήσεων εγγραφής δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και δυνητικών
προμηθευτών»
Αποφασίζουμε
Την έγκριση του από 117/06/2013 πρακτικού της «Διαρκούς Επιτροπής
Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής δυνητικών παρόχων υπηρεσιών και
δυνητικών προμηθευτών» και την ένταξη στο Μητρώο δυνητικών παρόχων
υπηρεσιών και δυνητικών προμηθευτών της ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ, των κάτωθι
εταιρειών:
1. ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε.: πληρούνται οι προϋποθέσεις
εγγραφής στο Μητρώο 7.
2. ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
Ζωή
Λευκοφρύδου & ΣΙΑ Ο.Ε.: πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο
Μητρώο 7.
3. ΕΕΟ GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: πληρούνται οι
προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα 3, 4Α (Τεχνική Υποστήριξη της ΕΥΕ
ΓΓΙΦ για ειδικά θέματα), και 5.
4. Μιχαήλ Αγγελόπουλος: πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο
Μητρώο 4Β.
5. COSMOS Business Systems Α.Ε.Β.Ε.: πληρούνται οι προϋποθέσεις
εγγραφής στα Μητρώα 1,2 και 12 .
6. INTRAWAY Ολοκλ. Επενδυτικά έργα Μον. Ε.Π.Ε.: πληρούνται οι
προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα 1, 2, 3, 4Α, 5 και 6 .
7. HEADWAY Σύμβουλοι Οικονομολόγοι Ε.Π.Ε.: Η Επιτροπή, αφού έλεγξε
τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι πληρούνται οι
προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα 3,4Α και 5.
8. AFEA Ανώνυμος Εμπορική Τουριστική και Ξενοδ. Εταιρία: Η
Επιτροπή, αφού έλεγξε τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, διαπίστωσε ότι
πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στα Μητρώα 8 και 9
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΙΑΝΝΗΣ Φ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Γενικού Γραμματέα (κ. Γ.Φ. Ιωαννίδη)
 ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ, Προϊσταμένη υπηρεσίας
 ΕΥΣΥΔΕ/ΥΠΕΣ, Μονάδα Δ’
3
ΑΔΑ: ΒΕΖΧΝ-ΡΔΨ
4