υποχρεωσεις φοιτητων για εκπονηση πρακτικης ασκησης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Για την απρόσκοπτη διεξαγωγή της Πρακτικής Άσκησης, η Συντονιστική Επιτροπή σας
ενημερώνει για τις ενέργειες και τις υποχρεώσεις, που αφορούν την εκτέλεση
Πρακτικής Άσκησης (Π.Α).
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης
Ο κάθε ενδιαφερόμενος φοιτητής θα πρέπει
1. Nα ενημερωθεί από την ιστοσελίδα της Π.Α. του Τμήματος Βιολογίας για τους
διαθέσιμους φορείς εκπαίδευσης και τον υπεύθυνο Καθηγητή για κάθε Φορέα
(Επόπτης Καθηγητής). Ο κατάλογος θα περιλαμβανει μόνο φορείς που είναι ήδη
εγγραγραμμένοι στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Ο κατάλογος θα αναρτηθεί στις 20 Δεκεμβρίου 2013.
2. Να συμπληρώσει την «ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής
Άσκησης» μετά από συνεννόηση με τον Επόπτη-Καθηγητή για την ημερομηνία
εκπόνησης της Π.Α. (η δίμηνη Πρακτική Άσκηση ξεκινά πάντα την 1η κάθε μήνα).
Μπορείτε να δηλώσετε 5 φορείς, με σειρά προτεραιότητας.
Στην «ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης» δίνεται η
δυνατότητα «προσωπικής επιλογής» φορέα λόγω εντοπιότητας ή και προσωπικών
επαφών. Πληροφορίες για αυτή την επιλογή θα βρείτε στο τέλος αυτού του
μηνύματος.*
Η υποβολή της «ΑΙΤΗΣΗΣ συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης» θα γίνει
μέσω της ιστοσελίδας Π.Α. του Τμήματος Βιολογίας, έως τις 20 Ιανουαρίου 2014.
Όταν υποβληθεί η «ΑΙΤΗΣΗ συμμετοχής στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης» θα
λάβετε μήνυμα και την αίτηση που υποβάλατε σε μορφή pdf.
Σε αυτή τη μορφή, η αίτηση θα εκτυπωθεί, θα υπογραφεί από τον φοιτητή και θα
κατατεθεί στη Γραμματεία της Π.Α. (Ειρήνη Φατούρου, 7ος όροφος, γραφείο 7.15).
ΕΠΙΛΟΓΉ ΦΟΙΤΗΤΗ / ΦΟΡΕΑ
Με βάση αντικειμενικά κριτήρια, (αριθμός μαθημάτων που έχετε περάσει επιτυχώς,
βαθμολογία, εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας κ.λ.π), γίνεται η επιλογή
φοιτητή /φορέα.
Ο κατάλογος με τα ονόματα φοιτητών, φορέων, εποπτών καθηγητών θα
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα στις 20 Φεβρουαρίου 2014.
ΕΝΑΡΞΗ Πρακτικής Άσκησης
Α. Το τελευταίο δεκαήμερο του προηγούμενου μήνα εκτέλεσης Πρακτικής
Άσκησης, οι φοιτητές, που θα εκπονήσουν Π.Α. τον επόμενο μήνα, θα ενημερωθούν
με e-mail από τη Γραμματεία Π.Α. για την παραλαβή
1. εγγράφων για τον φορέα
2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑ
Β. Τη 1η εργάσιμη μέρα του μήνα εκτέλεσης Πρακτικής Άσκησης, ο κάθε φοιτητής
θα πρέπει να καταθέσει τη «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΙΚΑ» (στο ΙΚΑ Θεσσαλονίκης, ή της
πόλης εκτέλεσης Π.Α.) για έκδοση Αριθμού Μητρώου [ΑΜΑ]
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΑΜΑ:
Βεβαίωση για ΙΚΑ ,
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και η Ταυτότητα,
ΑΦΜ και αποδεικτικό δ/νσης κατοικίας (λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π),
Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας από βιβλιάριο καταθέσεων Τραπέζης (θα
πρέπει να υπάρχει βιβλιάριο με πρώτο όνομα του φοιτητή).
Την ίδια μέρα (ή την επόμενη) γίνεται κατάθεση φωτοτυπίας του ΑΜΑ στη
Γραμματεία Π.Α. ή μέσω ιστοσελίδας.
Γ. Τη 1η εβδομάδα εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης,
Υπογραφή σύμβασης από κάθε φοιτητή.
ΕΚΠΟΝΗΣΗ Πρακτικής Άσκησης
H Πρακτική Άσκηση διαρκεί δύο μήνες. Το πρόγραμμα εκτέλεσης της
Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται από τον Εκπαιδευτή του Φορέα ( σε συνεργασία του
Επόπτη Καθηγητή) (βλέπε Οδηγό Σπουδών για παραπάνω λεπτομέρειες).
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ της Πρακτικής Άσκησης
Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται μέσα σε δύο μήνες από την εκπόνηση της
Π.Α.:
1. Να προσκομίσει στον Επόπτη Καθηγητή «Βεβαίωση εκτέλεσηςΑξιολόγησης» της Πρακτικής Άσκησης από το φορέα-υπεύθυνο
εκπαιδευτή.
2. Να υποβάλει εργασία στον Επόπτη Καθηγητή, στον φορέα και στην
Συντονιστική Επιτροπή. Η εργασία θα αποτελείται από το
εισαγωγικό-θεωρητικό μέρος και από το πρακτικό μέρος όπου θα
παρουσιαστούν αναλυτικά τα πεπραγμένα της Πρακτικής Άσκησης
(βλέπε πρότυπο). Στην εισαγωγή να αναφέρονται και γενικά στοιχεία
για τις δραστηριότητες του φορέα.
3. Να παρουσιάσει ενώπιον του Επόπτη Καθηγητή, ενός μέλους της
συντονιστικής επιτροπής και ακροατηρίου την εργασία του. Θα
ακολουθήσει προφορική εξέταση τόσο από τον Επόπτη Καθηγητή,
όσο και από το μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής και το
ακροατήριο.
4. Να υποβάλλει ηλεκτρονικά την εργασία του (pdf μορφή) και την
παρουσίαση, να καταθέσει στη γραμματεία της Π.Α. άδετο αντίτυπο
με σελιδοποίηση. Στο εξώφυλλο να υπάρχει ο λογότυπος της
Πρακτικής Άσκησης.
5. Να αξιολογήσει ηλεκτρονικά τη Π.Α. συμπληρώνοντας το
αντίστοιχο ερωτηματολόγιο.
*Πληροφορίες για την προσωπική επιλογή φορέα
Οι φοιτητές με προσωπική επιλογή θα πρέπει να προσκομίσουν στην
αίτησή τους ή κατά προτίμηση νωρίτερα (εως 20 Ιανουαρίου) στο
γραφείο Π.Α. τα παρακάτω στοιχεία: Επωνυμία φορέα,
Ονοματεπώνυμο υπεύθυνου, mail και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Ο φορέας θα ενημερωθεί για την εγγραφή του στο σύστημα ΑΤΛΑΣ
(Είσοδος στη σελίδα: http://atlas.grnet.gr/, εγγραφή Φορέων
Υποδοχής https://submit-atlas.grnet.gr).
Μόνο εφόσον ο φορέας δεχθεί και εγγραφεί στο σύστημα ΑΤΛΑΣ θα
είναι δυνατή η εκπόνηση Π.Α. σε αυτόν.
Η Σ.Ε.
ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ