ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΙΚΡΟΣ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΘΕΡΜΟΡΕΜΑ Α.Ε.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ηςΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013- 11η Εταιρική χρήση (1/1/2013- 31/12/2013) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 50134/62/Β/01/0283
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
Αναπ.Αξία
Αξία Κτήσης
Αποσβέσεις
Αναπ.Αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα Ιδρύσεως & Α΄ Εγκ/σεως
4. Λοιπά Έξοδα Εγκ/σεως
31/12/12
1.180.500,00
1.180.500,00
0,00
0,00
1.180.500,00
1.180.500,00
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (11.805μετ. x 100,00€)
15.887,11
15.887,11
0,00
15.887,11
15.887,11
0,00
461.437,81
208.618,26
252.819,55
283.150,02
192.852,74
90.297,28
477.324,92
224.505,37
252.819,55
299.037,13
208.739,85
90.297,28
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
1. Καταβεβλημένο
2. Οφειλόμενο
ΙΙΙ. Διαφορές Αναπρ/γής-Επιχορηγ. Επενδύσεων
I.Aσώματες Ακινητοποιήσεις
2.Παραχωρήσεις & δικ.βιομ.ιδιοκτ.
31/12/13
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
2. Διαφορές από αναπρ/γη αξίας λοιπ.περουσ.στοιχ.
53.719,95
49.014,15
4.705,80
16.536,14
16.536,13
0,01
554,40
0,00
342.587,95
369.108,29
343.142,35
369.108,29
173.395,46
148.349,65
Υπόλοιπο κερδών Χρήσεως εις νέο
2.121.906,04
1.812.590,35
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑV+ΑVI)
3.818.943,85
3.510.548,29
0,00
14.088,59
44.442,36
103.049,70
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητ.
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - οικόπεδα
1.940,40
-
1.940,40
1.386,00
-
1.386,00
3. Κτίρια και Τεχνικά Έργα
1.876.247,03
655.089,63
1.221.157,40
1.876.247,03
580.151,89
1.296.095,14
4. Μηχ/τα-Τεχν.Εγκ. & λοιπ.Μηχ/κος Εξοπλ.
1.353.797,54
398.149,90
955.647,64
1.095.622,54
354.700,52
740.922,02
8.666,37
4.691,97
3.974,40
5.371,37
3.954,68
1.416,69
63.411,04
59.830,65
3.580,39
58.857,58
56.287,45
2.570,13
3.304.062,38
1.117.762,15
2.186.300,23
3.037.484,52
995.094,54
2.042.389,98
3.357.782,33
1.166.776,30
2.191.006,03
3.054.020,66
1.011.630,67
2.042.389,99
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
V. Υπόλοιπο εις νέο
IIΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρ.απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρ. απαιτήσεις
1.981,61
1.981,61
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
2.445.807,19
2.134.668,88
2.Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α Επιταγές Πληρωτέες Μεταχρ/νες
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
5. Προκαταβολές προμηθευτών
ΙΙ. Απαιτήσεις
755.706,29
910.190,06
0,00
0,00
3. Τράπεζες λ/σμοι βραχυπρόθ.Υποχρεώσεων
110.664,89
107.806,85
5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη
238.628,48
267.185,28
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
1. Πελάτες
854.640,60
7. Απαιτήσεις κατα οργάνων διοικήσεως
185.707,30
61.986,58
11. Xρεώστες Διάφοροι
221.019,12
173.734,65
12. Λογ/σμοι Διαχειρ.Προκαταβ.& Πιστώσεων
771,98
900.285,06
1.262.139,00
2.669,82
Σύνολο Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
Σύνολο Υποχρεώσεων ΓΙ+ΓΙΙ
23.911,96
3. Καταθέσεις Όψεως & Προθεσμίας
269.278,08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
1.528,43
414.164,33
407.750,98
809.428,49
887.321,24
809.428,49
901.409,83
146.061,01
0,00
4.774.433,35
4.411.958,12
1.138.676,11
ΙV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
1.528,43
36.004,29
293.190,04
133.704,28
169.708,57
2.311.035,33
2.218.574,74
17.590,83
58.714,50
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
4.774.433,35
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2013
Kύκλος Εργασιών
3. Λοιποί μεταβατικοί λ/σμοί παθητικού
4.411.958,12 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Κλειομένης Χρήσεως 2012
1.510.975,94
Μείον Κόστος Πωλήσεων
737.397,16
Μικτά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
773.578,78
31/12/2013
31/12/2012
1.693.846,71
635.205,70
1.058.641,01 Καθαρά Αποτ/τα (Κέρδη-Zημιές) Χρήσεως
Πλέον Άλλα Έσοδα Εκμεταλλεύσεως
Yπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών)
681.129,16
933.007,92
1.812.590,35
1.352.743,72
0,00
0,00
2.493.719,51
2.285.751,64
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Σύνολο
773.578,78
1.058.641,01 Διαφορές Φορολογικού ελέγχου προηγ. Χρήσεων
ΣΥΝΟΛΟ
Μείον : 1. Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
99.634,39
99.634,39
134.769,06
134.769,06
ΜΕΙΟΝ 1. ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Μείον: 3. Χρεωστ.Τόκοι & Συναφή Εξ.
673.944,39
11.209,84
11.209,84
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμ/σεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
1. Έκτακτα & Ανόργανα Έσοδα
Μείον : 1. Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα
3. 'Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
11.209,84
923.871,95 ΚΕΡΔΗ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ
13.906,65
13.906,65
662.734,55
909.965,30 1. Τακτικό Αποθεματικό
26.521,14
8.349,06
1.137,67
Οργανικά & Έκτακτα Αποτελέσματα (κέρδη)
8.Υπόλοιπο κερδών εις νέο
1.416,58
23.042,62
933.007,92
Μείον :
Ο Πρόεδρος του ΔΣ
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ.στο Λειτ.Κόστος
170.911,15
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Kέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ
37.234,55
247.609,73
2.121.906,03
1.812.590,36
Το Μέλος του ΔΣ
Γεώργιος Βαργιαμίδης
Βασίλειος Βαργιαμίδης
ΑΔΤ Ρ 728654
170.911,15
25.045,81
166.554,60
2.061,94
18.394,61
681.129,16
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
188.317,01
2.097.434,63
13.906,65 Η Διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο μέρισμα
27.881,34
180.213,06
2.313.506,45
132.384,50
0,00
681.129,16
132.384,50
ΑΔΤ ΑΕ 421661
Ο Λογιστής
0,00
933.007,92
Κούγκας Απόστολος
ΑΔΤ AE 185603