Ισολογισμός 2013

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΓΕΛΑΔΟΤΡΟΦΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
με δ.τ. "ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς"
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013
2η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2013
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια και τεχνικά έργα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓII)
13.379,96
40.507,99
53.887,95
10.051,29
20.482,50
30.533,79
0,00
23.964,96
23.964,96
0,00
15.003,49
15.003,49
0,00
8.961,47
8.961,47
Ποσά
κλειόμενης
χρήσεως 30.6.2013
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 30.6.2012
74.000,00
3.000,00
77.000,00
74.000,00
3.000,00
77.000,00
77.000,00
874.333,48
951.333,48
19.355,97
0,00
19.355,97
0,00
174.203,73
1.028.333,48
270.559,70
4.273.394,12
1.544,75
246.305,37
2.134,70
8.038,11
4.531.417,05
1.250.048,91
0,00
136.472,92
630,84
25.465,70
1.412.618,37
49.683,62
24.109,95
5.609.434,15
1.707.288,02
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Συνεταιριστικό Κεφάλαιο
1. Συνεταιριστικές μερίδες καταβλημένες
2. Συνεταιριστικές μερίδες οφειλόμενες
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
3. Ειδικά αποθεματικά ν.2810/2000
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓII+ΓIII)
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Αποθέματα
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
II.
1.
4.
11.
3.328,67
20.025,49
23.354,16
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2012
Αξία
Αναπόσβεστη
κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
1.000,00
3.510,00
4.510,00
27.864,16
0,00
0,00
0,00
8.961,47
10.361,08
10.361,08
168.904,50
168.904,50
5.526.832,56
3.000,00
6.333,64
5.536.166,20
1.368.244,23
3.000,00
28.292,61
1.399.536,84
12.682,03
22.360,68
35.042,71
24.149,72
105.735,49
129.885,21
V. Αποτελέσματα εις νέον
Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέον
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑI+AIV+ΑV)
Απαιτήσεις
Πελάτες
Κεφάλαιο εισπρακτέο στην επόμενη χρηση
Χρεώστες διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)
5.581.569,99
1.698.326,55
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Γ+Δ)
5.609.434,15
1.707.288,02
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 (17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 30.6.2013
I. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
II. Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (πλεόνασμα) εκμεταλλεύσεως
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (πλεόνασμα) ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 30.6.2012
23.044.851,07
21.153.640,06
1.891.211,01
96.523,17
1.020.891,92
7.890,17
3.120,51
4.957,70
15.530,30
15.530,30
1.117.415,09
773.795,92
4.769,66
778.565,58
4.957,70
773.607,88
0,00
773.607,88
16.458.507,47
15.982.026,14
476.481,33
71.074,29
167.412,34
8.116,36
884,53
879,41
15.003,49
15.003,49
238.486,63
237.994,70
7.231,83
245.226,53
879,41
244.347,12
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓII)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομ.
Ποσά προηγούμενης
χρήσεως 30.6.2013 χρήσεως 30.6.2012
Καθαρά αποτελέσματα (πλεόνασμα) χρήσεως
773.607,88
244.347,12
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (πλεονάσματος) προηγούμενων
χρήσεων
174.203,73
0,00
Σύνολο
947.811,61
244.347,12
μείον: 1.Φόρος εισοδήματος
15.834,10
50.787,42
Κέρδη προς διάθεση
931.977,51
193.559,70
Η διάθεση του πλεονάσματος έχει ως εξής :
1.Τακτικό αποθεματικό
5.Ειδικά αποθεματικά ν.2810/2000
8.Υπόλοιπο πλεονάσματος εις νέο
57.644,03
874.333,48
0,00
931.977,51
19.355,97
0,00
174.203,73
193.559,70
0,00
244.347,12
Λάρισα, 10 Ιανουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΒΑΚΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΔΤ:ΑΙ842699
ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΔΤ: ΑΚ410414
ΙΣΑΑΚΙΔΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ: 19760 - Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΔΤ: ΑΕ790339
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 30/6/2013
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του "Συνεταιρισμού - Ομάδα Παραγωγών Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας" με δ.τ. ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς
Έκθεση επί των Αναμορφομένων Οικονομικών Καταστάσεων
Σε συνέχεια της από 6.12.2013 Έκθεσης Ελέγχου μας επί των οικονομικών καταστάσεων της χρήσεως που έληξε την 30.6.2013 και ύστερα από τις αναμορφώσεις που έγιναν σε ορισμένα κονδύλια του Ισολογισμού της 30/6/2013 και του Πίνακα Διαθέσεως Αποτελεσμάτων , από την Τακτική Γενική
Συνέλευση των συνεταίρων της 10.1.2014, ελέγξαμε τις ανωτέρω αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του «Συνεταιρισμού - Ομάδα Παραγωγών Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας» με δ.τ. ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς, οι οποίες αποτελούνται από το αναμορφωμένο ισολογισμό της 30ης Ιουνίου
2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον αναμορφωμένο πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση αυτών των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με το Νόμο 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων», όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται
δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των αναμορφωμένων Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να
σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των
εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων του Συνεταιρισμού, με σκοπό το σχεδιασμό κατάλληλων ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της
αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων του Συνεταιρισμού. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Επίσης λάβαμε υπόψη και τις ειδικές διατάξεις του νόμου 2810/2000 «Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας
γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψε ότι δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και προσαυξήσεις σε σχέση με τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις που έληξαν την 30η Ιουνίου 2012 και 2013.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο «Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη», οι ανωτέρω αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις του «Συνεταιρισμού - Ομάδα Παραγωγών Αγελαδοτρόφων Γαλακτοπαραγωγής Θεσσαλίας» με δ.τ. ΘΕΣγάλα - ΠΙΕς,
για τη χρήση που έληξε την 30η Ιουνίου 2013 έχουν καταρτιστεί από κάθε ουσιώδη άποψη σύμφωνα με το Νόμο 2810/2000.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών θεμάτων
1) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω αναμορφωμένες οικονομικές καταστάσεις αφού λήφθηκε υπόψη και η απόφαση της από 10.1.2014 Γενικής Συνέλευσης των συνεταίρων. 2) Η Τακτική Γενική Συνέλευση
της χρήσης τροποποίησε τον Πίνακα Διάθεσης των Αποτελεσμάτων της 30.6.2013.
Λάρισα, 11 Ιανουαρίου 2014
Με εκτίμηση,
ΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ - ΛΟΓΙΣΤΕΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΧ. ΖΥΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 15861
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125