ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ "H ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε."
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 45863/53/Β/00/004 - ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η. 121775230000
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
14η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2013 - 31/12/2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2013
αξία
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα-Οικόπεδα
3.ΚτΙρια και Τεχνικά 'Έργα
4.Μηχανήματα - Τεχνικές Εγκ/σεις
και Λοιπός Μηχ/κός Εξοπλισμός
5.Μεταφορικά Μέσα
6.'Επιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων
κτήσεως
28.417,21
28.417,21
Ποσά προηγουμένης χρήσεως 2012
αναπόσβεστη
αποσβέσεις
26.033,79
26.033,79
αξία
2.383,42
2.383,42
αξία
κτήσεως
25.617,21
25.617,21
αναπόσβεστη
αποσβέσεις
25.617,12
25.617,12
1.617.789,98
4.029.441,88
0,00
3.036.105,26
1.617.789,98
993.336,62
1.617.789,98
4.018.245,43
0,00
2.875.151,52
130.503,00
15.867,67
323.400,93
6.117.003,46
116.971,98
15.867,65
311.032,95
3.479.977,84
13.531,02
0,02
12.367,98
2.637.025,62
130.503,00
15.867,67
319.581,62
6.101.987,70
114.384,33
15.867,65
304.565,57
3.309.969,07
III.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
58.985,10
532.782,57
591.767,67
3.937.445,97
52.299,07
76.787,42
129.086,49
3.749.711,46
13.443,70
13.443,70
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις 'Όψεως και Προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφ. ενεργητικού ( ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV )
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις επενδύσεων
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών
1.617.789,98
περιουσιακών στοιχείων
1.143.093,91
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
16.118,67 1. Τακτικό Αποθεματικό
0,02
15.016,05 V. Αποτελέσματα εις Νέο
2.792.018,63 Υπόλοιπο Κερδών Χρήσεως εις Νέο
3.170.687,75
44.732,81
116.814,04
3.332.234,60
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
4.Πρωτες & βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά - ανταλλακτικά
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
10.Επισφαλείς-Επίδικοι πελάτες και χρεώστες
11.Χρεώστες Διάφοροι
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Εξοδα επομένων χρήσεων
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
437,53 2. Έξοδα Χρήσεως Δουλευμένα
437,53
232,69
232,69
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( Β+Γ+Δ+Ε )
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
0,09 Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.135.830 μετοχές των 3 €)
0,09 1.Καταβλημένο
1.433,76 Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ( ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV )
1.433,76
2.793.452,39 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
3. Τράπεζες λογ/μοι βραχυ/σμων υποχρεώσεων
10.331,41 5. Υποχρεώσεις από Φόρους - Τέλη
10.331,41 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα Πληρωτέα
3.482.927,46 11.Πιστωτές διάφοροι
44.732,81
Σύνολο Υποχρεώσεων ( ΓΙΙ )
82.633,29
3.610.293,56
1.433,76
1.433,76
2.638.459,38
Σύνολο παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
αξία
6.578.521,46
Ποσά
προηγουμένης
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012
3.407.490,00
3.407.490,00
3.407.490,00
3.407.490,00
462.237,95
462.237,95
462.237,95
462.237,95
630.000,00
630.000,00
605.000,00
605.000,00
1.461.549,57
1.461.549,57
1.248.125,26
1.248.125,26
5.961.277,52
5.722.853,21
48.006,37
256.704,17
42.998,94
156.799,43
19.558,41
92.671,34
616.738,66
81.072,16
225.634,86
116.518,00
107.345,23
86.393,32
201.546,99
818.510,56
505,28
505,28
2.237,70
2.237,70
6.578.521,46
6.543.601,47
45.673,07
45.673,07
6.543.601,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Ποσά κλειομένης
45.673,07 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
4.Λοιποί λογ/σμοί τάξεως
45.673,07
Σημείωση: Η τελευταία αναπροσαρμογή ακινήτων έγινε σύμφωνα με τον Ν.2065/1992 την 31-12-2012
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 2013
Ι. Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον: Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον: 1.Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας
3.Έξοδα Λειτουργίας Διαθέσεως
Μερικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
μείον
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσματα (Κέρδη) Εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
Μείον
1. Έκτακτα & ανόργανα Έξοδα
21.349,04
2. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
150,00
Οργανικά και έκτακτα Αποτελέσματα (Κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: Οι Ενσωματ. στο Λειτουργικό Κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ Φόρων
Ποσά προηγουμένης Χρήσεως 2012
2.779.822,09
2.231.393,92
548.428,17
0,00
548.428,17
62.631,82
89.211,99
59.684,33
55.813,07
151.843,81
396.584,36
2.516,80
26.360,02
2.999,23
-23.843,22
372.741,14
9.012,45
0,00
-21.499,04
170.425,44
170.425,44
2.972.811,13
2.723.973,34 Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) Χρήσεως
248.837,79 Υπόλοιπο Αποτελεσμάτων (κερδών) προηγ.χρήσεων
0,00
Σύνολο
248.837,79 ΜΕΙΟΝ:
1.Φόρος Εισοδήματος
2.Λοιποί μη ενσωμ.σε λειτουργικό κόστος φόροι
115.497,40
133.340,39 Κέρδη προς Διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό Αποθεματικό
-6.013,22 8.Υπολοιπο κερδών εις νέον
127.327,17
Ποσά κλειομένης
Ποσά
προηγουμένης
Χρήσεως 2013
Χρήσεως 2012
351.242,10
1.248.125,26
1.599.367,36
122.987,36
1.192.878,54
1.315.865,90
107.449,92
5.367,87
112.817,79
1.486.549,57
38.587,83
24.152,81
62.740,64
1.253.125,26
25.000,00
1.461.549,57
1.486.549,57
5.000,00
1.248.125,26
1.253.125,26
0,00
-21.499,04
351.242,10
0,00
351.242,10
2.472,10
1.867,71
-4.339,81
336.597,68
336.597,68
-4.339,81
122.987,36
0,00
122.987,36
Καβάλα 26/4/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ. ΑΕ 889106
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Τ. ΑΒ 459624
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΕΡΗΣ
Α.Τ. ΑΗ 835027
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΕΡΗΣ
Α.Τ. Χ 388239
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης
Δεκεμβρίου 2013, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο
και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών
καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά
απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι
απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι
επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό
το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει
επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής
παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ, δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε 140 χιλ. ευρώ, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται
μειωμένες κατά ποσό 140 χιλ. ευρώ και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα. 2) Οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τη χρήση 2010. Ως εκ τούτου τα
φορολογικά αποτελέσματα της χρήσης αυτής δεν έχουν καταστεί οριστικά. Η εταιρία δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και των προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό
φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας, δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της
πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη
άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ Η ΓΑΛΗΝΗ Α.Ε.» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για
τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.
2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του
Κ.Ν. 2190/1920.
ΑΘΗΝΑ, 22 ΜΑΪΟΥ 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΚΑΤΣΙΔΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 29401
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3 , 11257 Αθήνα - Αρ Μ ΣΟΕΛ 125