Ισολογισμός και Αποτελέσματα της ΒΑΛΚΑΝ

ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PVC‐ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ&ΣΙΔΗΡΟΥ‐ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31/12/2012
19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/2012‐31/12/2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 31738/01ΑΤ/Β/94/330/00
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
αξία κτήσεως
B.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1,Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες Ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών και ανάπτυξης
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα βιομηχανικής ιδοκτησίας
ΙΙ.Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα‐Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα ‐τεχνικές εγκαταστάσεις και λοιπός μηχαν.εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.'Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ενσώματων ακινητοποιήσεων
Σύνολο ενσώματων και ασώματων ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
αποσβέσεις
αναπόσβεστη αξία
3.060,00
2.483.714,13
2.486.774,13
2.550,00
835.560,08
838.110,08
510,00
1.648.154,05
1.648.664,05
αξία κτήσεως
αποσβέσεις
Ποσά κλειόμενης Χρήσεως 2012
αναπόσβεστη αξία
3.060,00
2.482.734,13
2.485.794,13
2.550,00
835.560,08
838.110,08
510,00
1.647.174,05
1.647.684,05
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(1.206.062 μετ.ονομ. αξίας 4,22 €)
1. Καταβλημένο
60.644,28
14.710,45
45.933,83
60.644,28
14.710,45
45.933,83
ΙΙΙ. Διαφορ. Αναπροσαρμ. ‐ Επιχορ. Επενδύσεων
129.665,07
190.309,35
80.740,30
95.450,75
48.924,77
94.858,60
128.715,07
189.359,35
80.740,30
95.450,75
47.974,77
93.908,60
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περουσιακών στοιχείων
10.Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
1.185.406,34
5.298.540,35
0,00
2.169.664,05
1.185.406,34
3.128.876,30
846.718,81
5.296.420,35
0,00
2.169.664,05
846.718,81
3.126.756,30
118.510,97
88.391,87
1.311.793,54
8.002.643,07
52.278,76
76.948,07
922.007,78
3.220.898,66
66.232,21
11.443,80
389.785,76
4.781.744,41
118.510,97
104.478,20
1.311.536,22
7.677.664,55
52.278,76
81.973,99
922.007,78
3.225.924,58
66.232,21
22.504,21
389.528,44
4.451.739,97
8.192.952,42
3.316.349,41
4.876.603,01
7.867.023,90
3.321.375,33
4.545.648,57
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2.Γραμμάτια εισπρακτέα
‐ Στο χαρτοφυλάκιο
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγές σε καθυστερηση
10.Επισφαλείς επίδικοι πελάτες χρεώστες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λ/σμοί διαχ/σης προκ/λών & πιστώσεων
IV. Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
31.872,36
31.872,36
51.054,36
51.054,36
4.908.475,37
4.596.702,93
1.922.345,43
46.490,61
1.968.836,04
2.882.534,37
30.295,68
2.912.830,05
3.961.898,06
3.105.276,56
128.903,99
0,00
736.728,93
816.439,44
5.852,40
151.454,82
850,00
5.802.127,64
7.885,83
126.618,16
774.118,05
813.439,44
5.852,40
100.834,72
385,87
4.934.411,03
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.'Eξοδα επομένων χρήσεων
3.Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1.Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία 2.Χρεωστικοί λ/σμοί εγγ.& εμπράγματων ασφαλειών 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως 5.089.581,64
5.089.581,64
3.968.000,66
3.968.000,66
749,72
8.673,04
9.422,76
872.333,68
8.673,04
881.006,72
86.868,43
61.628,76
121.466,48
269.963,67
86.868,43
61.628,76
121.466,48
269.963,67
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεματικό
4.Εκτακτα αποθεματικά
5.Αφορολόγητο αποθ/κό ειδ.διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Ζημίες χρήσεως εις νέο
‐813.286,36
‐1.188.994,19
‐2.929.440,29
‐3.742.726,65
‐2.079.133,63
‐3.268.127,82
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
1.626.241,42
1.850.843,23
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1.Ομολογιακά δάνεια
1.630.742,83
999.140,00
3.475.922,45
0,00
184.189,42
5.755.413,79
144.755,18
222.202,66
253.738,90
863.694,64
152.432,52
11.052.349,56
12.683.092,39
3.257.564,84
0,00
229.754,00
6.163.810,02
265.717,54
161.332,22
261.965,74
664.719,77
277.258,11
11.282.122,24
12.281.262,24
27.784,43
27.784,43
33.090,26
33.090,26
14.337.118,24
14.165.195,73
128.658,01
4.500.000,00
0,00
4.628.658,01
128.658,01
4.500.000,00
2.208.955,20
6.837.613,21
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά προηγούμενης xρήσεως 2011
ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.Προμηθευτές
2.Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
2α.Επιταγές πληρωτέες 3.Τράπεζες λ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
4.Προκαταβολές πελατών
5.Υποχρεώσεις από φόρους‐τέλη
6.Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακροπρόθ. υποχρ. Πληρωτ. την επόμ. χρήση
11.Πιστωτές διάφοροι
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΓΙ+ΓΙΙ)
2.566,31
1.043,85
3.610,16
7.774.573,84
27.469,52
2.400,97
29.870,49
7.877.111,57
5.404,98
5.404,98
43.697,18
0,00
43.697,18
14.337.118,24
14.165.195,73
128.658,01
4.500.000,00
0,00
4.628.658,01
128.658,01
4.500.000,00
2.208.955,20
6.837.613,21
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Εξοδα χρήσεως δεδουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1.Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων 2.Πιστωτικοί λ/σμοί εγγ.& εμπράγματων ασφαλειών 4.Λοιποί λογαριασμοί τάξεως ΣΗΜΕΙΩΣEIΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 1) Για την εξασφάλιση των τραπεζικών δανείων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις και υποθήκες επί των ακινήτων της εταιρείας συνολικού ποσού € 20.260.821 β) Στη παρούσα χρήση προέκυψε υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων βάσει του Ν. 2065/92, ποσού € 338.687,52 η οποία συμψηφίστηκε με λογιστική ζημία
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31/12/2012 (01/01/12‐31/12/12
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2011
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
2.281.632,94
2.895.480,94
Καθαρά αποτελέσματα κέρδη/(ζημίες) χρήσεως
‐780.423,47
‐1.188.994,19
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Αλλά έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
1.'Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.'Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματατα ( ζημίες ) εκμεταλλεύσεως
4.Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
1.Διαφορές αποτιμήσεως συμμετοχών & χρεογράφων
3.Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα ( ζημίες ) εκμεταλλεύσεως
Μείον:
1.'Εκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.'Εκτακτα κέρδη
3.'Εσοδα προηγουμένων χρήσεων
Μείον
1.'Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2.'Εκτακτες ζημίες
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
1.921.332,01
360.300,93
19.910,30
380.211,23
2.180.005,50
715.475,44
166.223,20
881.698,64
(+) Υπόλοιπο κέρδών/(ζημιών) προηγουμένων χρήσεων
‐3.268.127,82
‐2.079.133,63
Σύνολο
‐4.048.551,29
‐3.268.127,82
‐32.862,89
0,00
‐4.081.414,18
‐3.268.127,82
230.357,19
259.764,49
1.590,19
0,00
608.803,02
490.121,68
‐109.910,45
‐607.212,83
44,30
44,30
54.323,14
8.560,41
460,94
2.770,78
65.291,09
‐
68.061,87
12.439,10
269,60
149.803,75
‐63.300,19
‐780.423,47
0,00
0,00
1.248.260,24
‐366.561,60
728.808,38
0,00
Μείον: Λοποί μη ενσ.στο λειτ. κόστος φόροι Ζημιές εις νέο
826,37
0,00
728.808,38
‐607.212,83
‐717.123,28
63.344,49
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ
591.858,51
656.401,73
162.512,45
‐727.982,01
‐1.094.543,61
‐94.450,58
‐1.188.994,19
107.417,28
107.417,28
‐780.423,47
‐1.188.994,19
Μεταμόρφωση 30 Απριλίου 2013
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ H ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
O ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΦΕΛΕΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ Χ561367
ΧΑΒΕΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΑΔΤ Φ018003
ΡΑΔΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΑΡ.Δ. ΟΕΕ Α ΤΑΞΗΣ 20897
Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Προς τους κ.κ Μετόχους της Εταιρείας “ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PVC – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ”
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας “ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PVC – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ”, οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Βάση για Αρνητική Γνώμη Από τον έλεγχο μας προέκυψε τα εξής θέματα: Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) στο κονδύλι του ισολογισμού B4. «Λοιπά έξοδα Εγκαταστάσεως» περιλαμβάνονται παγιοποιημένες δαπάνες προηγουμένων χρήσεων ποσού ευρώ 466.000 περίπου. Λόγω του λανθασμένου αυτού λογιστικού χειρισμού, η αξία του λογαριασμού αυτού, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα Ίδια Κεφάλαια εμφανίζονται αυξημένα κατά το αναπόσβεστο υπόλοιπο του λογαριασμού ευρώ 438.000 περίπου. 1) Η εταιρεία δεν διενήργησε αποσβέσεις σε προηγούμενες και στην κλειόμενη χρήση επί των παγίων στοιχείων και των εξόδων εγκαταστάσεως, συνολικού ποσού ευρώ 2.300.000 περίπου με συνέπεια το αναπόσβεστο υπόλοιπο αυτών των λογαριασμών και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και προηγουμένων χρήσεων εμφανίζονται βελτιωμένα κατά ευρώ 660.000 και ευρώ 1.640.000 περίπου, αντίστοιχα. 2) Μεταξύ των αποθεμάτων της εταιρείας περιλαμβάνονται ακίνητα και βραδέως κινούμενα αποθέματα συνολικού ποσού ευρώ 1.000.000 περίπου, για τα οποία η εταιρεία δεν διενήργησε πρόβλεψη απομείωσης της αξίας τους. Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, στα αποθέματα περιλαμβάνονται μεν εμπορεύματα ακίνητα και βραδείας κυκλοφορίας αλλά όχι μειωμένης εμπορικής αξίας. Κατά τη γνώμη μας η εταιρεία θα έπρεπε να σχηματίσει πρόβλεψη υποτίμησης για ενδεχόμενη οικονομική απαξίωσή τους τουλάχιστον ποσού ευρώ 200.000 περίπου. Κατά συνέπεια τα αποθέματα, τα αποτελέσματα προηγουμένων χρήσεων και τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3) Στα κονδύλια του Ισολογισμού Δ.ΙΙ «Απαιτήσεις» περιλαμβάνονται καθυστερούμενες, και επισφαλείς απαιτήσεις από την προηγούμενη χρήση συνολικού ποσού ευρώ 3.130.000 περίπου. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν.2190/1920 και ΕΓΛΣ 1), δεν έχει σχηματιστεί ισόποση πρόβλεψη για ενδεχόμενη ζημία που θα προκύψει από τη μη ρευστοποίηση τους. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής, η αξία των απαιτήσεων εμφανίζεται αυξημένη, ενώ τα αποτελέσματα της κλειομένης και της προηγούμενης χρήσης εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 560.000 και ευρώ 2.570.000 αντίστοιχα. 4) Στους λογαριασμούς των βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεων Γ.ΙΙ.5 «Υποχρεώσεις από φόρους –τέλη» και Γ.ΙΙ.6 «Ασφαλιστικοί Οργανισμοί» περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ρυθμισμένες και μη, για τις οποίες δεν έχουν λογισθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις σε βάρος των αποτελεσμάτων συνολικού ποσού ευρώ 57.400 περίπου 5) Περίπου, με συνέπεια οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις να εμφανίζονται μειωμένες, τα ίδια κεφάλαια αυξημένα κατά το ποσό αυτό και τα αποτελέσματα χρήσης και προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 3.400 και ευρώ 54.000 αντίστοιχα. 6) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε ευρώ 10.970 περίπου, με συνέπεια οι προβλέψεις να εμφανίζονται μειωμένες και τα Ίδια Κεφάλαια ισόποσα αυξημένα με το ανωτέρω ποσό, ενώ τα αποτελέσματα χρήσης και των προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά ευρώ 220 και ευρώ 10. 750 αντίστοιχα. 7) Τα βιβλία και στοιχεία της εταιρείας δεν έχουν ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές για τις χρήσεις 2008‐2010, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. 8) Λαμβανομένου υπόψη του ύψους των συσσωρευμένων ζημιών και των ανωτέρω παρατηρήσεων μας, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας καθίσταται αρνητικά και προκύπτει περίπτωση εφαρμογής του άρθρου 48 του κωδ. Ν. 2190/1920. Τα προαναφερθέντα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το κεφάλαιο κίνησης έχει καταστεί αρνητικό, (το σύνολο του Κυκλοφορούντος Ενεργητικού, λαμβανομένου υπόψη των παρατηρήσεων μας, υπολείπεται κατά πολύ των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της) υποδηλώνουν ότι υφίσταται αβεβαιότητα ως προς την ομαλή λειτουργία της εταιρείας και κατ΄επέκταση αμφιβολία ως προς τη δυνατότητα της εταιρίας να συνεχίσει τη δραστηριότητα της και να καλύψει τις υποχρεώσεις της στα πλαίσια των συνήθων εργασιών της. Αρνητική Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, εξαιτίας της σημαντικότητας των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Αρνητική Γνώμη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας “ΒΑΛΚΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ PVC – ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΣΙΔΗΡΟΥ – ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΩΝ ”, κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012, και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν. 2190/1920. Θέματα Έμφασης Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής: 1) Στο κονδύλι του Ισολογισμού ΄΄Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πληρωτέες την επόμενη χρήση΄΄ περιλαμβάνονται ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους ευρώ 566.000 περίπου. Η διοίκηση βρίσκεται σε στάδιο επαναδιαπραγμάτευσης ως προς τη χρονική αποπληρωμή των δανείων. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 7 Ιουνίου 2013
Η ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ‐ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ Χ. ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α.Μ.ΣΟΕΛ 20001
Η.Β.P. ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ‐ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΕΠΕ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ MORISON INTERNATIONAL
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 81, 14231 ΑΘΗΝΑ
Α.Μ. 152