ισολογισμος 2013

ΜΑΡΜΑΡΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
31 ΗΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 29 η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
3.Τόκοι δανείων κατασκευαστικής περιόδου
4.Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Ασώματες ακινητοποιήσεις
1.Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
ΙΙ.Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1.Γήπεδα - Οικόπεδα
3.Κτίρια και τεχνικά έργα
4.Μηχανήματα-τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5.Μεταφορικά μέσα
6.Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπο εκτέλεση
και προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΙΙΙ.Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7.Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Ποσά κλειομένης χρήσης 2013
Αξία κτήσ.
Αποσβέσεις
IV.Διαθέσιμα
1.Ταμείο
3.Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV )
Ε.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1.Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοι εγγυητικών
και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Α.Ε.
Ποσά προηγούμενης χρήσης 2012
Αξία κτήσ.
Αποσβέσεις
Αναπ.αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αναπ.αξία
Ποσά κλειομ.
χρήσης 2013
Ποσά προηγ.
χρήσης 2012
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
10.271,46
202.586,20
212.857,66
1.746.872,00
10.271,46
202.586,14
212.857,60
1.743.346,69
0,00
0,06
0,06
3.525,31
10.271,46
202.586,20
212.857,66
1.746.872,00
10.271,46
202.586,14
212.857,60
1.738.136,62
0,00
0,06
0,06
2.898,03
890.709,85
1.162.118,63
126.539,54
1.165.016,66
1.017.249,39
2.898,03
872.338,78
1.162.118,63
144.910,61
3.116.009,57
314.485,23
205.374,72
3.071.117,53
291.619,15
204.846,71
44.892,04
22.866,08
528,01
3.113.459,57
294.485,23
204.400,45
3.063.805,94
290.415,49
202.874,09
49.653,63
4.069,74
1.526,36
80.385,64
5.898.521,21
7.645.393,21
4.461.191,27
6.204.537,96
80.385,64
1.437.329,94
1.440.855,25
80.385,64
5.874.996,94
7.621.868,94
4.432.332,33
6.170.468,95
80.385,64
1.442.664,61
1.451.399,99
654.656,37
28.839,45
683.495,82
2.124.351,07
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβλημένο
(943.137 μετοχές των 3,00 ευρώ )
II.Διαφορά απο έκδοση μετοχών υπερ το άρτιο
2.829.411,00
669.112,25
2.829.411,00
669.112,25
161.727,94
0,00
161.727,94
161.727,94
13.247,00
174.974,94
192.790,23
0,00
192.790,23
562.535,98
401.637,12
594.427,35
401.637,12
1.156.963,33
0,00
-88.582,31
-88.582,31
4.166.096,23
-240.000,32
-449.921,41
-689.921,73
4.140.539,79
8.510,85
2.269,04
10.779,89
8.510,85
2.269,04
10.779,89
1.926.464,14
1.927.850,00
201.993,49
191.026,41
3.638.491,14
304.888,49
141.660,05
51.986,83
379.889,13
214.675,33
3.172.853,11
408.052,91
158.522,82
73.699,65
13.230,82
4.543.277,23
6.469.741,37
41.830,50
4.449.523,45
6.377.373,45
0,00
0,00
10.646.617,49
10.528.693,13
4,85
4,85
166.181,20
17.196,91
183.382,96
166.181,20
17.196,91
183.382,96
8.735,38
1.165.016,66
1.017.249,39
Σύνολο πάγιου ενεργητικού ( ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.Αποθέματα
1.Εμπορεύματα
2.Προιόντα έτοιμα και ημιτελήΥποπροοιόντα και Υπολείμματα
4.Πρώτες και βοηθητικές ύλες-Αναλώσιμα
υλικά - Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
5.Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ.Απαιτήσεις
1.Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
- Χαρτοφυλακίου
3.Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α.Επιταγές εισπρακτέες
3β.Επιταγες σε καθυστέρηση
3γ. Επιταγές σε εγγύηση
6.Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις κατά λοιπών
συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων
8.Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολων και πιστώσεων
ΨΩΦΑΚΗ
(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13861/04/Β/86/818 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 85323902000
654.656,37
28.839,45
683.495,82
2.134.895,81
ΙΙΙ.Διαφορές αναπροσαρμογής - Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3.Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου Ενεργητικού
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
1. Τακτικό αποθεματικό
4. Εκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
διατάξεων νόμων
V. Αποτελέσματα εις νέο
Περαίωση Ν.3697/08 & 3888/10
Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσεων εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (AI+ΑΙΙ+AIII+AIV+AV)
Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
1.923,14
500.951,59
53.903,67
586.050,17
577.399,32
1.967.569,19
2.198.190,43
1.218.348,17
603.852,89
4.375.820,42
1.266.481,12
658.387,71
4.700.458,58
1.963.166,97
1.961.182,21
25.388,04
25.388,04
556.778,40
5.710,57
500.951,59
53.903,67
560.565,83
80.829,46
30.154,98
213.349,09
1.118.697,14
3.988.364,08
80.829,46
30.154,98
176.316,82
776.638,76
3.611.076,10
67.655,38
86.711,48
154.366,86
8.518.551,36
72.704,98
9.557,60
82.262,58
8.393.797,26
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι.Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2.Δάνεια Τραπεζών
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες )
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχ.υποχρ.
4. Προκαταβολές Πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
10.Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2.Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3.715,00
3.715,00
10.646.617,49
0,00
10.528.693,13
4,85
4,85
124.981,20
17.196,91
142.182,96
166.181,20
17.196,91
183.382,96
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότρ. περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων
και εμπραγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ( 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 )
Ποσά κλειομένης χρησεως 2013
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1.Αλλα έσοδα εκμεταλλευσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1.Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
3.Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ :
Μερικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Πλεον 1.Εσοδα Συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη ) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα αποτελέσματα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
2. Εκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
ΠΙΝΑΚΑΣ
ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ
Ποσά προηγουμένης χρησεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσεως
2.013.926,02
802.607,78
1.211.318,24
35.064,42
1.246.382,66
299.612,32
257.505,46
2.006.951,32
1.098.973,47
907.977,85
14.203,46
922.181,31
251.849,30
215.595,27
557.117,78
689.264,88
467.444,57
454.736,74
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειομ.
χρήσης 2013
86.900,07
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήματος και εισφορά ΟΓΑ
2.Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό
κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση
0,08
526.279,40
0,08
526.279,32
162.985,56
0,08
359.536,15
13.300,39
0,00
13.300,39
0,00
359.536,07
95.200,67
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
61.725,87
27.660,01
89.385,88
-76.085,49
86.900,07
34.069,01
20.710,09
22.187,25
9.076,01
51.973,35
-51.973,35
43.227,32
77.537,75
34.069,01
77.537,75
86.900,07
43.227,32
ΑΧΑΡΝΑΙ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΨΩΦΑΚΗΣ
ΑΔΤ Σ286932
86.900,07
39.197,56
43.227,32
14.000,00
8.899,07
38.803,44
6.899,07
22.328,25
38.803,44
22.328,25
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
0,08
Μείον:
1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημιές
3. Εξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη )
ΜΕΙΟΝ:
Συνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη ) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
Ποσά προηγ.
χρήσης 2012
43.227,32
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΨΩΦΑΚΗ
ΑΔΤ ΑΕ 098974
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΩΦΑΚΗΣ
ΑΔΤ ΑΒ 669091
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΔΤ Π 596677
AΡ.ΑΔΕΙΑΣ 21256- Α ΤΑΞΗΣ