ΟΙΚΙΖΕΙΝ ΑΕ

OIKIZEIN AE
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης Δεκεµβρίου 2012 11η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01/01/2012-31/12/2012) ΑΦΜ: 999984967 ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 4316801000 Ποσά σε Ευρώ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1.Έξοδα ιδρύσεως α΄ εγκατ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσ.Αξία Αξία κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσ.Αξία A ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
9,580.24
9,580.24
0.00
9,580.24
8,622.18
958.06
176,033.68
71,033.66
105,000.02
176,033.68
71,033.66
105,000.02
185,613.92
80,613.90
105,000.02
185,613.92
79,655.84
105,958.08 Ι Εταιρικό κεφάλαιο
1.Γήπεδα-οικοπεδα
4. Μηχ.-Τεχν.εγκατ.-λοιπός µηχ.εξοπλ.
5. Μεταφορικά µέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
III Συµµετοχές & άλλες µακροπρ. χρηµατ. απαιτ.
7. Δοσµένες εγγυησεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι Αποθέµατα
21.Ετοιµα&ηµιτελη διαµερίσµατα
279,012.93
3,016.39
35,320.79
7,303.91
324,654.02
0.00
2,533.85
20,186.08
6,497.12
29,217.05
279,012.93
482.54
15,134.71
806.79
295,436.97
279,012.93
3,016.39
35,320.79
7,303.91
324,654.02
0.00
131,339.04
14,645.62
145,984.66
279,012.93
844.51 IV Αποθεµατικά κεφάλαια
1.Τακτικό αποθεµατικό
22,198.87
2,074.04 V Αποτελέσµατα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών/ζηµιών εις νέο
304,130.35
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων
20,008.08
(ΑΙ+ΑIV+AV)
324,138.43 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
383,396.64
2α. Επιταγές πληρωτέες
3. Τράπεζες - βραχ. Υποχρεώσεις
383,396.64
11.Πιστωτές διάφοροι
0.00
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
0.00
6. Ασφαλιστικοί οργανισµοί
10.Μερίσµατα πληρωτεα
14,645.62
14,645.62
75,559.95
44.15
75,604.10
539,687.11
75,139.01 Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
56.Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
45.15
75,184.16
473,226.42
0.00
940,805.18
0.00
903,322.93
681.08
296,118.05
318,098.35
318,098.35
ΙΙ Απαιτήσεις
1.Πελάτες
11.Χρεώστες διάφοροι
12.Λογ/µοι διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
ΙV Διαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσµίας
Σύνολο κυκλοφορούντος .ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα εποµένων χρήσεων
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΑΠΟΤ/ΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 31/12/2012 (01/01/12-31/12/12)
I Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2.Έξοδα διαθεσης
Μερικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
Πλέον (ή µείον):
Μείον: 3.Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Πλέον: Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη/ζηµιές) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ ή µείον: Έκτακτα αποτελέσµατα
II Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον: 1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγ.χρήσεων
Οργανικά έκτακτα αποτελέσµατα (ζηµιές/κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι από αυτές ενσωµατ. στο λειτουργ. κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ. (ζηµιές/κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
ΠΡΟΕΔΡΟΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2012
81,622.86
74,582.09
7,040.77
7,018.96
7,997.08
15,016.04
-7,975.27
6,329.73
0.00
0.00
42.18
0.00
9,651.44
9,651.44
6,329.73
-14,305.00
42.18
-14,347.18
0.00
-14,347.18
0.00
2,171.88
13,121.92
5,229.87
20,523.67
Ποσά κλειοµ.
χρήσεως 2012
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
480,000.00
480,000.00
480,000.00
480,000.00
13,926.72
13,926.72
-49,144.95
-34,797.77
444,781.77
459,128.95
89,227.85
89,227.85
198,346.84
206,066.38
1,203.15
1179.19
0.00
496,023.41
267,442.40
223,893.38
-137,548.84
1179.19
0.00
444,193.98
0.00
0.00
940,805.18
903,322.93
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Καθαρά αποτ/τα (ζηµιές/κέρδη)
Ποσά χρ. 2012
πρό φόρων
145,005.82
-14,347.18
180,784.01 (-) Μείον: Φόρος εισοδήµατος
0.00
0.00
-35,778.19 (-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου
14,179.53
(-) Μείον: Υπόλ. ζηµιών προηγ.χρ.
34,797.77
4,726.51
18,906.04
Ζηµία εις νέον
-49,144.95
-54,684.23
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
1.Τακτικό αποθεµατικό
3,679.18
0.00
2.Υπόλοιπο κερδών σε νέο
0.00
3,679.18
0.00
3.Μερισµατα πληρωτεα
0.00
-58,363.41
0.00
18,930.11
151.88
0.00
-18,778.23
-39,585.18
0.00
0.00
0.00
-39,585.18
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΔΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
Ποσά προηγ.
χρήσεως 2011
Ποσά χρ. 2011
39,585.18
0.00
0.00
4,787.41
34,797.77
0.00
0.00
0.00
0.00
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΔΤ . Π 761680
ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΗΛΙΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ ΑΕ 626922