Ενοποιημένος Ισολογισμός Πολυκεμ 2012

ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 5145/04/Β/86/347Μ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Αξία
Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως & πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα πολυετούς αποσβέσεως
Αποσβέσεις
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Ποσά
Κλειομένης
Χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία
Α.
87.453,60
2.660.945,60
2.748.399,20
42.406,39
1.963.497,46
2.005.903,85
45.047,21
697.448,14
742.495,35
34.811,75
2.614.304,62
2.649.116,37
23.533,10
1.787.496,25
1.811.029,35
11.278,65
826.808,37
838.087,02
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο (1.119.249 μετοχές των € 3,00 εκάστη)
1. Καταβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
I. Ασώματες ακινητοποιήσεις
1. Έξοδα ερευνών και αναπτύξεως
2. Παραχωρήσεις και δικαιώματα
βιομηχανικής ιδιοκτησίας
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκ/λές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙ +ΓΙΙ)
41.336,75
29.518,82
11.817,93
41.019,56
14.765,04
26.254,52
513.216,67
554.553,42
507.210,98
536.729,80
6.005,69
17.823,62
509.312,60
550.332,16
509.312,60
524.077,64
0,00
26.254,52
1.933.741,64
6.852.201,68
0,00
2.473.537,68
1.933.741,64
4.378.663,99
1.556.127,27
6.291.568,07
0,00
2.074.685,59
1.556.127,27
4.216.882,48
2.301.575,28
2.092.439,81
1.989.554,35
5.214.666,20
20.384.178,94
20.938.732,36
593.513,97
1.881.008,48
1.805.274,87
0,00
6.753.335,00
7.290.064,80
1.708.061,31
211.431,33
184.279,48
5.214.666,20
13.630.843,94
13.648.667,56
637.268,43
2.025.809,03
1.981.960,12
384.020,13
12.876.753,05
13.427.085,21
380.733,26
1.790.591,57
1.771.402,23
0,00
6.017.412,65
6.541.490,29
256.535,16
235.217,47
210.557,90
384.020,13
6.859.340,41
6.885.594,92
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής - επιχορηγήσεις επενδύσεων
1. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας συμμετοχών και χρεογράφων
2. Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων παγίου ενεργητικού
IV. Αποθεματικά κεφάλαια
1. Τακτικό Αποθεματικό
Μείον: Ζημιά αποτίμησης και πώλησης
συμμετοχών & χρεογράφων
4. Έκτακτα αποθεματικά
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών διατάξεων νόμων
Διαφορές ενοποίησης
Συναλλαγματικές διαφορές μετατροπής ισολογισμών
V.
III. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
1.895.104,34
397.650,83
2.292.755,17
15.941.422,73
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
1.894.179,13
200.203,28
2.094.382,42
8.979.977,34
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Ομίλου (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV)
VII.
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέματα
1. Εμπορεύματα
2. Προϊόντα έτοιμα & ημιτελή - Υποπροϊόντα & Υπολείμματα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
4. Πρώτες και βοηθ/κές ύλες, αναλώσιμα, ανταλλακτικά και είδη συσκ/σίας
5. Προκαταβολές για αγορά αποθεμάτων
Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
Δικαιώματα μειοψηφίας
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑIV+ΑV+ΑVΙΙ)
4.522.857,98
1.235.158,93
229.339,16
263.199,63
102.515,61
6.353.071,31
II. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
2. Γραμμάτια εισπρακτέα
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.):
- Χαρτοφυλακίου
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
5. Βραχ/σμες απαιτήσεις κατά συνδεδεμένων επιχειρήσεων
8. Δεσμευμένοι λ/σμοί καταθέσεων
10. Επισφαλείς - επίδικοι πελάτες και χρεώστες
Μείον: Προβλέψεις
11. Χρεώστες διάφοροι
12. Λ/σμοί διαχειρίσεως προκαταβολών & πιστώσεων
19.749.269,06
1.278.649,14
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIII+ΔΙV)
5.837.308,36
1.041.297,44
4.825.564,13
2.234.492,24
78.175,20
14.537,84
301.606,79
14.277,24
328.154,72
2.440.408,92
15.586,59
28.708.696,73
Χρεόγραφα
III. 1. Μετοχές
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
18.098.437,73
902.510,61
18.470.619,92
194.413,82
106.743,35
4.438.031,60
387.532,53
342.048,06
13.893,34
4.659.928,83
1.038.171,55
0,00
507.394,26
149.410,29
6.354.904,93
B.
2. Λοιπές προβλέψεις
Γ.
17.195.927,11
187.428,68
48.220,57
6.878.605,80
2.452.877,56
80.591,00
80.524,95
173,63
183.318,93
7.550.186,02
7.733.504,95
42.795.446,62
344.559,17
3.760.138,22
4.104.697,39
39.249.601,33
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
68.990,77
79.498,37
28.534,45
177.023,59
61.692,96
208.340,99
43.058,12
313.092,07
59.656.388,28
49.380.757,76
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων & εμπράγματων ασφαλειών
5.142.133,96
701.207,40
5.843.341,36
5.142.133,96
603.921,58
5.746.055,54
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνεια
2. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
II. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2. Γραμμάτια πληρωτέα & υποσχετικές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρον.)
3. Τράπεζες λογ/σμοί βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
4. Προκαταβολές πελατών
5. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη
6. Ασφαλιστικοί οργανισμοί
7. Μακρ/σμες υποχρ. πληρωτέες στην επόμενη χρήση
10. Μερίσματα πληρωτέα
11. Πιστωτές διάφοροι
287.329,55
1.560.430,72
17.889,44
28.789.825,39
173,63
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλεμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
3. Υποχρεώσεις από αμφοτεροβαρείς συμβάσεις
Ι.
Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά Αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ:
1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
2. Έξοδα λειτουργίας ερευνών - αναπτύξεως
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ (ή μείον):
3. Κέρδη πωλήσεως συμμετοχών και χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον:
1. Προβλέψεις υποτιμήσεως συμμ. & χρεογρ.
2. Έξοδα & ζημίες συμμ. & χρεογρ.
3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ (ή μείον): Έκτακτα αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2. Έκτακτα κέρδη
3. Έσοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα & ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζημίες
3. Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ
41.003.930,16
31.532.069,23
9.471.860,93
1.506.508,31
10.978.369,24
4.690.307,26
5.413.757,88
0,00
8.484.604,25
-524.606,70
0,00
164.628,53
164.628,53
4.592,68
54.133,87
1.961.279,62
2.020.006,17
0,00
0,00
2.031.053,39
29.177,71
7.686,99
14.196,17
63.923,52
114.984,39
267.208,50
15.063,50
11.262,97
126.550,26
ΜΕΙΟΝ:
Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγουμένων χρήσεων
Φόρος Εισοδήματος
Λοιποί μη ενσωματωμένοι στο λειτουργικό κόστος φόροι
Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
ΜΕΙΟΝ: Δικαιώματα μειοψηφίας
ΚΑΘΑΡΕΣ ΖΗΜΙΕΣ που αναλογούν στους μετόχους της Μητρικής
420.085,23
856.642,60
856.642,60
0,00
21.721,67
3.317,86
0,00
10.104.065,15
874.304,09
120.000,00
236.377,60
356.377,60
1.855.377,64
-2.379.984,33
2.031.053,39
1.674.675,79
-800.371,69
94.697,83
10.607,59
9,68
528,39
105.843,49
-305.100,84
-2.685.085,17
0,00
-2.685.085,17
25.039,53
-2.710.124,71
-127.122,46
-2.583.002,24
508.849,85
219.347,63
11.075,91
128.478,43
867.751,81
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου Θυγατρικών
Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου
Ενσωμάτωση νέων Θυγατρικών
Διακοπή ενσωμάτωσης Θυγατρικών
Καθαρά ποσά καταχωρημένα απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2012 και 31.12.2011)
Χρήσεως 2012
10.792.694,50
-2.710.124,71
8.082.569,79
Χρήσεως 2011
19.285.279,05
-2.415.653,82
16.869.625,23
0,00
3.800.000,00
-869.231,10
-54.817,58
61.067,98
11.019.589,09
41.455,32
0,00
-1.626.051,75
-4.545.445,34
53.111,03
10.792.694,50
7.372.369,77
12.400,00
244.107,10
0,00
256.507,10
12.400,00
44.806,91
0,00
57.206,91
903.341,58
917.193,59
-3.116.131,98
3.971.180,46
1.212.045,85
-3.265.526,11
-217.221,25
-512.311,45
-3.116.131,98
3.971.180,46
1.338.807,15
-2.043.826,01
-245.625,47
821.597,74
-2.850.568,70
-1.235.752,94
0,00
-1.493.045,80
9.959.990,78
9.887.875,62
1.059.598,31
904.818,87
11.019.589,09
10.792.694,50
175.689,79
184.230,64
22.253,39
197.943,18
8.709,53
192.940,17
4.233.713,97
114.762,69
12.905.637,50
17.254.114,16
5.546.000,00
939.364,24
6.500.000,00
12.985.364,24
7.405.563,38
63.952,27
2.639.036,15
10.973.212,65
333.126,81
380.329,79
314.486,67
4.146.000,00
302.483,07
4.326.861,55
30.885.052,34
4.685.366,69
64.538,56
419.329,93
11.815.369,15
395.687,57
1.002.029,86
357.586,18
3.974.662,90
66.382,08
2.243.882,90
25.024.835,80
48.139.166,50
38.010.200,04
254.625,35
43.338,27
1.725,90
299.689,52
187.013,20
158.220,41
39.689,44
384.923,05
59.656.388,29
49.380.757,76
5.142.133,96
701.207,40
5.843.341,36
5.142.133,96
603.921,58
5.746.055,54
810.850,32
810.850,32
769.707,99
82.140,52
1.525,29
0,00
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από απαιτήσεις
Πληρωµές σε προµηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Πληρωµές φόρου εισοδήματος
Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Επενδυτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πώληση ενσώµατων και άϋλων παγίων
Πληρωµές για την απόκτηση ενσώµατων και άϋλων παγίων
Εισπράξεις από πώληση θυγατρικών, συγγενών κλπ
Πληρωµές για αγορά θυγατρικών, συγγενών κλπ
Εισπράξεις από μερίσµατα, τόκους
Καθαρές ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου
Καθαρές ταμιακές ροές από εισπράξεις / (πληρωμές) δανείων
Πληρωμές για μισθώματα χρηµατοδοτικών µισθώσεων
Τόκοι πληρωθέντες
Μερίσµατα πληρωθέντα
Καθαρές ταμιακές ροές από χρηµατ/κές δραστηριότητες
Καθαρή αύξηση (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα
Επίδραση από συναλλαγματικές μετατροπές
Διακοπή ενσωμάτωσης θυγατρικών
Ενσωμάτωση νέων θυγατρικών
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης περιόδου
Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης περιόδου
Ποσά Προηγούμενης
Χρήσεως 2011
42.911.031,25
(31.651.173,81)
(21.721,67)
11.238.135,77
44.291.355,34
(36.265.794,56)
(832.776,87)
7.192.783,91
4.235,00
(5.259.628,65)
15.946,13
(1.376.346,38)
290.605,73
(6.325.188,17)
(526.916,68)
1.071,48
(86.603,84)
236.377,60
(376.071,44)
3.800.000,00
(2.807.706,98)
(268.761,80)
(1.961.279,62)
(1.237.748,40)
3.675.199,20
(25.267,80)
(62.836,91)
41.713,06
4.104.697,39
7.733.504,95
(11.975.695,04)
(449.822,83)
(2.031.053,39)
(180.484,97)
(14.637.056,23)
(7.820.343,75)
3.495,55
(326.464,23)
0,00
12.248.009,82
4.104.697,39
2012
99,60%
62,00%
70,00%
100,00%
100,00%
45,90%
99,40%
99,85%
80,00%
49,00%
83,00%
51,00%
60,00%
65,21%
85,00%
100,00%
100,00%
99,00%
99,00%
2011
99,59%
62,00%
70,00%
100,00%
100,00%
45,90%
99,12%
99,81%
80,00%
60,76%
83,00%
51,00%
60,00%
85,00%
85,00%
100,00%
51,20%
100,00%
-
-761.908,32
-1.562.280,02
0,00
-1.562.280,02
853.373,80
-2.415.653,82
-2.958,90
-2.412.694,92
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
Ίδια κεφάλαια έναρξης (01.01.2012 και 01.01.2011)
Κέρδη της χρήσεως
3.129.747,00
Ποσά Κλειόμενης
Χρήσεως 2012
Ποσά Προηγούμενης Χρήσεως 2011
41.109.240,02
34.207.088,05
6.902.151,97
1.057.845,58
7.959.997,55
5.237.805,26
40.941,48
3.205.857,51
3.357.747,00
10.944.369,77
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
Ποσά Κλειόμενης Χρήσεως 2012
Ποσά
Προηγούμενης
Χρήσεως 2011
Ενοποιούμενες εταιρείες του Ομίλου ΠΟΛΥΚΕΜ:
1. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
2. ΔΟΜΟΜΑΡΚΕΤ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
3. ΔΟΜΟΣΥΣΤΕΜ A.E. (ΕΛΛΑΔΑ)
4. ΜΟΝΩΠΟΡ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
5. ΙΖΟΓΚΡΟΥΠ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
6. ERGOLAND OOD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
7. Α. Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (ΕΛΛΑΔΑ)
8. Α. Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε- ΞΑΝΘΗ (ΕΛΛΑΔΑ)
9. Φ. ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ (ΕΛΛΑΔΑ)
10. ΜΟΝΩΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Ε.Π.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
11. ΣΤΥΡΟΘΕΡΜ Α.Ε.Β.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
12. ORKIKEM LTD (ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ)
13. ERGOROM SRL (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
14. ROMPOLYKEM SRL (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
15. STAMPA ROMANIA SRL (ΡΟΥΜΑΝΙΑ)
16. ICM INSULATION MATERIALS LTD (ΚΥΠΡΟΣ)
17. ERGOLAND DOO (Π.Γ.Δ.Μ.)
18. RAVAGO LAMBDA SERBIA
19. ΜΕΔΩΝ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
20. ΦΥΛΛΟΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. (ΕΛΛΑΔΑ)
Κρυονέρι Αττικής, 3 Μάιος 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ. Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜBOYΛΟΣ
& ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΟΙΚOΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΩΤ. ΡΟΥΣΣΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΗ 023513
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 101683
ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 517110
ΑΡΤΙΟΝ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.
ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 1047 Α ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαμε τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από τον ενοποιημένο ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2012 και τις ενοποιημένες καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς
και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η
κατάρτιση ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι ενοποιημένες
οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των ενοποιημένων
οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης
επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής θέματα: Kατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από τον κωδ. Ν. 2190/1920 και το ΕΓΛΣ:
1)Στο λογαριασμό «Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 1.895.104,34 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των ευρώ 75.804,74. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.819.299,60, με
συνέπεια η αξία του λογαριασμού αυτού και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 2)Μεταξύ των αποθεμάτων του ομίλου περιλαμβάνονται και αποθέματα συνολικής λογιστικής αξίας ευρώ 4.522.857,98 για τα οποία, κατά την εκτίμηση μας, έπρεπε να έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη απαξίωσης ποσού ευρώ 585.000. Λόγω του μη σχηματισμού της πρόβλεψης αυτής η αξία των αποθεμάτων και
τα ίδια κεφάλαια εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 3)Μεταξύ των απαιτήσεων από πελάτες περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού ευρώ 4.215.000,00 περίπου για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί ανάλογη πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίησή τους. Κατά την εκτίμησή μας, η σχηματισθείσα από τον όμιλο πρόβλεψη ποσού ευρώ 1.278.649,14 υπολείπεται του ποσού
που έπρεπε να σχηματισθεί κατά 2.936.000,00 ευρώ περίπου, με συνέπεια η αξία των απαιτήσεων από πελάτες και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
4) Η πρόβλεψη που έχει σχηματίσει ο όμιλος για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, ύψους 175.689,79 ευρώ είναι μικρότερη από αυτή που έπρεπε να σχηματίσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42ε §14 του Κ.Ν. 2190/1920, κατά 146.750,00 ευρώ περίπου, με συνέπεια η αξία του λογαριασμού «Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία» να
εμφανίζεται ισόποσα μειωμένη, ενώ τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα. 5) Οι φορολογικές υποχρεώσεις τόσο της μητρικής όσο και των θυγατρικών εταιρειών της δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για χρήσεις οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά στην παράγραφο 3.4 του προσαρτήματος των οικονομικών καταστάσεων, ως εκ τούτου, τα φορολογικά αποτελέσματα των χρήσεων αυτών
δεν έχουν καταστεί οριστικά. Ο όμιλος δεν έχει προβεί σε εκτίμηση των πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων που πιθανόν καταλογιστούν σε μελλοντικό φορολογικό έλεγχο και δεν έχει σχηματίσει σχετική πρόβλεψη για αυτή την ενδεχόμενη υποχρέωση. Από τον έλεγχό μας δεν έχουμε αποκτήσει εύλογη διασφάλιση σχετικά με την εκτίμηση του ύψους της πρόβλεψης που τυχόν απαιτείται.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «ΠΟΛΥΚΕΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και των θυγατρικών αυτής κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη
χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 90 έως και 109 του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Αθήνα, 10 Μάιος 2013
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Χ. ΣΜΑΪΛΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 12221
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ Μ ΣΟΕΛ 125