Ισολογισμός έτους 2013

ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ
Επίγεια Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών Ανώνυμη Εταιρεία
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ: 077216027000 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45899/70/Β/00/24
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
13η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Β.
Γ.
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
16.676,24
16.676,24
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις και
λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
1. Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Δ.
ΙΙ.
1.
3α.
11.
12.
5.656,44
5.656,44
11.019,80
11.019,80
580,30
580,30
204.254,10
298.719,39
122.321,61
176.397,78
1.753.341,76
2.580.894,82
916.811,02
5.586.992,23
1.294.581,37
1.766.705,90
846.968,80
4.039.946,60
458.760,39
814.188,92
69.842,22
1.547.045,63
1.647.943,61
2.449.933,37
869.302,39
5.265.898,76
1.134.660,22
1.573.138,51
788.383,03
3.618.503,37
513.283,39
876.794,86
80.919,36
1.647.395,39
4.715.176,09
233.083,54
4.948.259,63
6.495.305,26
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Απαιτήσεις
Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
Χρεώστες διάφοροι
Λογαριασμοί διαχειρίσεως προκαταβολών και πιστώσεων
5.310.724,00
0,00
1.552.631,50
218.788,38
1.771.419,88
3.418.815,27
4.699.340,18
25.506,26
5.310.724,00
4.144.158,86
8.525.265,49
2.100,00
17.982.248,35
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙΙΙ+ΔIV)
4.673.833,92
2.874.463,89
7.128.518,96
11.600,00
14.688.416,77
64.648,62
64.648,62
61.977,91
61.977,91
23.339,41
7.717.247,70
7.740.587,11
15.508,14
7.521.460,51
7.536.968,65
25.787.484,08
22.287.363,33
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
224.706,55
0,00
224.706,55
340.226,78
17.833,33
358.060,11
32.518.515,69
26.064.819,01
668,00
1.102.400,54
775.161,00
1.878.229,54
741,00
1.429.139,35
593.659,00
2.023.539,35
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Α.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
(285.324 μετοχές των 2,93 €)
1. Καταβλημένο
IV.
1.
3.
3α.
Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Πλέον: 1. Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
1.805.161,13
1.126.562,22
1.726.579,59
661.118,79
2.931.723,35
10.742.176,20
0,00
148.699,44
148.699,44
Μείον:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
Μείον: Έκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Οργανικά και Έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
35.875.009,31
22.973.394,27
12.901.615,04
772.284,51
13.673.899,55
431.636,90
0,00
166.626,42
166.626,42
(282.937,46)
10.459.238,74
605.517,01
3.114,27
4.941,82
54.491,29
62.547,38
107.703,23
28.151,94
181.363,41
317.218,58
254.671,20
10.204.567,54
423.003,73
423.003,73
670.386,52
0,00
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
886.032,00
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+AIV+ΑV)
Β.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
1. Προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές Προβλέψεις
Γ.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Ομολογιακά δάνειο
ΙΙ.
1.
2.
2α.
3.
4.
5.
6.
11.
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Προμηθευτές
Γραμμάτια πληρωτέα
Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
Τράπεζες λογαριασμός βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων
Προκαταβολές πελατών
Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
1. Έσοδα επομένων χρήσεων
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων ασφαλειών
4. Λοιποί λογαριασμοί τάξεως
Ίδια Κεφάλαια έναρξης χρήσεως (01.01.2013 και 01.01.2012 αντίστοιχα)
Κέρδη χρήσεως μετά από φόρους
Διανεμηθέντα μερίσματα (κέρδη)
Ίδια Κεφάλαια λήξης χρήσεως (31.12.2013 και 31.12.2012 αντίστοιχα)
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΓΡΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Χ 854412
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ι.ΚΡΟΚΙΔΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΑ 015115
75.000,00
75.000,00
1.046.475,30
0,00
388.723,77
2.530.000,00
796.442,38
4.440.184,84
549.544,84
1.378.833,18
11.130.204,31
11.205.204,31
400.473,67
1.318.914,42
1.719.388,09
32.533.565,69
15.050,00
15.050,00
668,00
1.102.400,54
775.161,00
1.878.229,54
10.204.567,54
10.050.943,16
-38.211,86
20.217.298,84
2.792.675,44
17.424.623,40
2.387.698,38
5.087.822,62
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
17.424.623,40
17.424.623,40
Κέρδη προς διάθεση
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
(438.890,59)
4.648.932,03
727.821,93
3.921.110,10
0,00
3.921.110,10
31/12/2012
9.020.278,63
2.958.156,74
11.978.435,37
0,00
11.978.435,37
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ Ν. ΓΡΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΒ 962092
Π
χ
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙΑΚ ΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
ΧΡΗΣΗ 2013
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές και εργαζόμενους
Ταμειακές ροές από τις λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές φόρου εισοδήματος
Κ αθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για απόκτηση ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων
Πληρωμές για απόκτηση χρηματοοικονομικών στοιχείων
Εισπράξεις από πώληση συμμετοχών, ενσωμ. παγίων
άυλων στοιχείων και χρηματοοικονομικών στοιχείων
Κ αθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από ληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Κ αθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ)
Κ αθαρή μείωση / αύξηση ταμειακών διαθεσίμων χρήσεως
(α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή της χρήσεως
Ταμειακά διαθέσιμα στη λήξη της χρήσεως
Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
256.857,68
0,00
256.857,68
Καθαρά αποτελέσματα (Κέρδη) χρήσεως
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων (κερδών) προηγούμενων χρήσεων
(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
31/12/2013
11.978.435,37
7.373.680,24
19.352.115,61
0,00
19.352.115,61
17.424.623,40
17.424.623,40
19.352.115,61
30.914.595,50
24.018.133,11
6.896.462,39
579.058,61
7.475.521,00
670.386,52
10.204.567,54
280.000,00
810.552,32
940,57
1.091.492,89
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
18.236,02
28.366,08
111.607,97
158.210,07
202.634,08
526.674,94
156.722,98
835.999,32
835.999,32
Αποθεματικά Κεφάλαια
Τακτικό αποθεματικό
Ειδικά αποθεματικά
Διαφορά από μετατροπή Μ.Κ. σε ΕΥΡΩ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013(1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Μείον: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: 1. Έσοδα συμμετοχών
4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
ΙΙ.
36.058,48
36.058,48
131.690,53
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Ι.
36.638,78
36.638,78
335.944,63
ΙΙΙ. Χρεόγραφα
3 Λοιπά Χρεόγραφα
Ε.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
αξία
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2013
33.505.291,46
-24.926.099,09
8.579.192,37
-2.792.675,44
5.786.516,93
-333.093,47
-3.176.839,75
0,00
-3.509.933,22
0,00
-2.057.915,25
-2.057.915,25
218.668,46
7.536.968,65
7.755.637,11
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 098353
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ : 49001 Α' ΤΑΞΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜ. ΔΡΥΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457886
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ :58931 Α' ΤΑΞΗΣ
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους μετόχους της «ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας " ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ", οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013
αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων
του κωδ.Ν. 2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις
καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει
δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας
περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια
συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψε το εξής θέμα: Στο λογαριασμό του Ενεργητικού Γ.ΙΙΙ.1. «Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις» ποσού ευρώ 4.715.176,09 απεικονίζεται η αξία κτήσης μετοχών τριών ανωνύμων εταιριών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο,
καταστάσεις των δυο εξ αυτών που αντιπροσωπεύουν το 90% της αξίας κτήσης ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και οι οικονομικές καταστάσεις της άλλης που αντιπροσωπεύει το 10% δεν ελέγχεται από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή. Η εσωτερική λογιστική αξία των μετοχών αυτών
στο ποσό ευρώ 2.990.891,62. Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και ΕΓΛΣ), δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη υποτίμησης των μετοχών αυτών για την προκύπτουσα διαφορά ποσού ευρώ 1.743.784,55 με συνέπεια η αξία
αυτού , τα Ίδια Κεφάλαια και τα αποτελέσματα χρήσης να εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα.
Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις του θέματος που μνημονεύεται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας " ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ
ΕΠΙΓΕΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό
τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ. Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων. 1.Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920
πρώτου μερίσματος τελεί υπό την έγκριση των Μετόχων της προσεχούς Τακτικής Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία τουλάχιστο το 70% του καταβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου
Ηράκλειο 3 Μαρτίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17071
Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
μέλος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ .Μ. ΣΟΕΛ 125
ΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ
τηση Αεροσκαφών Ανώνυμη Εταιρεία
6027000 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 45899/70/Β/00/24
ΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
ΗΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούμενης
χρήσεως 2012
835.999,32
835.999,32
280.000,00
810.552,32
940,57
1.091.492,89
10.050.943,16
10.050.943,16
11.978.435,37
255.728,29
4.926,31
260.654,60
1.075.000,00
1.075.000,00
3.431.854,21
20.304,00
598.223,09
3.156.278,35
460.223,42
1.590.008,25
1.937.089,80
838.649,95
12.032.631,07
13.107.631,07
0,00
718.097,97
718.097,97
26.064.819,01
741,00
1.429.139,35
593.659,00
2.023.539,35
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά Προηγούμενης
χρήσεως 2012
3.921.110,10
7.092.786,42
0,00
11.013.896,52
962.953,36
10.050.943,16
10.050.943,16
10.050.943,16
Κ ΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜ ΕΙΑΚ ΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2 0 1 3
ΧΡΗΣΗ 2012
31.470.064,31
-29.558.658,19
1.911.406,12
-962.953,36
948.452,76
-279.781,37
0,00
696.307,71
416.526,34
1.318.335,29
-605.517,01
712.818,28
2.077.797,38
5.459.171,27
7.536.968,65
Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 2014
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜ. ΔΡΥΜΙΣΚΙΑΝΑΚΗ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 457886
ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ :58931 Α' ΤΑΞΗΣ
2013, τις καταστάσεις
άρθρων 42α έως και 43γ
καθώς και να σχεδιάζουμε
γνωστοποιήσεις στις οικονομικές
εξετάζει τις εσωτερικές
της εταιρείας. Ο έλεγχος
ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε
Χρηματιστήριο, οι οικονομικές
αυτών ανέρχεται συνολικά
η αξία του λογαριασμού
ΣΟΥΙΣΠΟΡΤ ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ
Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και
2190/1920.2. Η μη διανομή
Ηράκλειο 3 Μαρτίου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΜΜΑΝΝΟΥΗΛ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 17071
ργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές α.ε.ο.ε.
λος της Crowe Horwath International
Φωκ. Νέγρη 3, 11257 Αθήνα
Αρ .Μ. ΣΟΕΛ 125