close

Enter

Log in using OpenID

"ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"

embedDownload
"ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
24η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17453/62/Β/88/124
(ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αποσβέσεις
αξία
Αξία κτήσεως
Β.
ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ.
Ποσά κλειόμενης
χρήσεως 2012
Α.
92.605,61
83.596,65
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
Αξία κτήσεως
9.008,96
92.193,57
78.667,38
13.526,19
Ι.
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Κεφάλαιο Μετοχικό
(4.051.344 ονομ. μετοχές του 1,00 ΕΥΡΩ)
1. Καταβλημένο
4.051.344,00
4.051.344,00
ΙΙ. Ενσώματες Ακινητοποιήσεις
1. Γήπεδα - Οικόπεδα
3. Κτίρια και τεχνικά Εργα
60.873,50
60.873,50
688.732,35
60.873,50
382.082,89
306.649,46
554.557,32
274.778,37
279.778,95
60.873,50
1.554.280,33
1.246.213,23
308.067,10
1.444.280,33
1.048.157,12
396.123,21
398.852,86
226.807,65
340.144,02
219.917,36
58.708,84
6.890,29
363.352,86
214.542,30
301.069,67
198.000,60
62.283,19
16.541,70
2.929.546,69
2.188.357,50
741.189,19
2.637.606,31
1.822.005,76
815.600,55
ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής Επιχορηγήσεις Επενδύσεων
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις
και λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός
5. Μεταφορικά μέσα
6. Επιπλα και λοιπός εξοπλισμός
2.Διαφορές από αναπροσαρμογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου Ενεργητικού
1. Τακτικό αποθεματικό
171.120,44
171.120,44
154.104,52
107.843,76
12.840,83
166.945,35
12.840,83
120.684,59
2.190.921,74
1.324.793,85
6.553.869,57
5.667.942,88
20.545,59
20.545,59
0,00
20.545,59
3.957,86
24.503,45
357.145,00
642.861,00
1.507.178,37
381.654,59
896.065,78
394.832,66
7.004.439,43
6.102.377,14
89.246,55
107.455,16
305.345,22
414.487,26
25.329,50
23.160,20
285.716,00
285.716,00
182.418,69
9.781.328,35
164.700,03
8.388.794,23
10.138.473,35
9.031.655,23
24.976,38
19.630,41
16.737.864,89
14.743.731,97
5. Αφορολόγητα αποθεματικά ειδικών
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
2.Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις
διατάξεων νόμων
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο πάγιου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
10.000,00
0,00
9.122,02
19.122,02
9.047,02
9.047,02
760.311,21
824.647,57
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι.
0,00
98.699,32
144.658,48
IV. Αποθεματικά Κεφάλαια
ΙΙΙ. Συμμετοχές και άλλες μακροπρόθεσμες
Δ.
45.959,16
V. Αποτελέσματα σε νέο
Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+AV)
Β.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ
Αποθέματα
1. Προβλέψεις για αποζημίωση του προσωπικού
1. Εμπορεύματα
691.908,43
4. Πρώτες και βοηθητικές ύλες - Αναλώσιμα υλικά
Ανταλλακτικά και Είδη συσκευασίας
959.453,19
λόγω εξόδου από την υπηρεσία
2. Λοιπές προβλέψεις
5. Προκαταβολές για αγορές αποθεμάτων
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
2. Γραμμάτια εισπρακτέα :
Χαρτοφυλακίου
3.632.499,38
3.845.135,28
1.358.677,15
5.683.084,96
834.214,71
5.638.803,18
2.958.753,69
2.055.303,66
182.229,51
135.814,62
40.000,00
2.400,00
177.000,00
177.000,00
Στις τράπεζες για είσπραξη
3. Γραμμάτια σε καθυστέρηση
Γ.
Ι.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
2. Δάνεια Τραπεζών
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές πληρωτέες (μεταχρονολογημένες)
3. Τράπεζες λογαρ. βραχυπρόθεσμων
υποχρεώσεων
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρονολογημένες)
4. Προκαταβολές πελατών
- Χαρτοφυλακίου
316.025,54
- Στις Τράπεζες σε εγγύηση
1.232.928,76
3β. Επιταγές σε καθυστέρηση
Μείον: Προβλέψεις
237.442,60
1.548.954,30
651.546,15
616.808,85
888.988,75
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
504.308,85
330.879,98
8. Δεσμευμένοι λογαριασμοί καταθέσεων
11. Χρεώστες διάφοροι
5. Υποχρεώσεις από φόρους -τέλη
285.928,87
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες
204.654,11
299.654,74
4.204.539,07
207.891,62
4.236.793,55
334.276,72
9.605.297,06
8.130.232,04
1.429,23
7.387,28
610.696,08
612.125,31
69.491,79
76.879,07
15.900.507,33
13.845.914,29
16.483,75
51.553,64
68.037,39
9.403,00
50.240,92
59.643,92
16.737.864,89
14.743.731,97
στην επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
IV. Διαθέσιμα
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔIV)
E. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επόμενων χρήσεων
2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)
Δ.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ)
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 1) Η τελευταία αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2065/1992, όπως ισχύει, έγινε την 31.12.2012 . 2) Επί των ακινήτων έχουν εγγραφεί προσημειώσεις υποθήκης συνολικού ύψους € 2.200.000,00 για ασφάλεια τραπεζικών δανείων, το ύψος των
οποίων την 31.12.2012 ήταν € 642.861,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2012
Ι.
Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2011
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Αποτελέσματα Εκμεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών
25.245.174,01
20.305.950,38
Μείον: Κόστος πωλήσεων
22.682.163,27
17.577.226,99
2.563.010,74
2.728.723,39
24.108,22
27.896,44
Μικτά αποτελέσματα -κέρδη- εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ: Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
229.275,80
2.587.118,96
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
698.164,06
Μερικά αποτελέσματα -Κέρδη- εκμεταλλεύσεως
2.756.619,83
196.519,98
927.439,86
798.349,36
1.958.270,47
προηγούμενων χρήσεων
Σύνολο
Μείον: 1. Φόρος εισοδήματος
Κέρδη προς διάθεση
ΠΛΕΟΝ :4. Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
94.346,31
Ποσά προηγούμε-
χρήσεως 2012
νης χρήσεως 2011
1.156.518,88
1.696.494,66
1.324.793,85
49.536,49
(+) Υπόλοιπο αποτελεσμάτων -Κερδών(-) Διαφορές φορολογικού ελέγχου προηγ.χρήσεων
601.829,38
1.659.679,10
Καθαρά αποτελέσματα -Κέρδη- χρήσεως
Ποσά κλειομένης
0,00
0,00
2.481.312,73
1.746.031,15
244.130,23
2.237.182,50
354.118,49
1.391.912,66
94.796,90
Μείον:
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή εξοδα
449.739,50
Ολικά αποτελέσματα - Κέρδη -εκμεταλλεύσεως
-355.393,19
443.815,57
1.304.285,91
-349.018,67
1.609.251,80
1. Τακτικό αποθεματικό
2. Πρώτο μέρισμα
8. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
ΙΙ. ΠΛΕΟΝ : Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα Κέρδη
3. Έσοδα προηγούμενων χρήσεων
94.832,98
224.101,33
0,00
170,00
3.957,86
0,00
98.790,84
224.271,33
46.260,76
67.118,81
0,00
0,00
2.190.921,74
2.237.182,50
1.324.793,85
1.391.912,66
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγούμενων χρήσεων
4. Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους
119.743,97
5.498,72
588,03
126.225,87
Οργανικά και Εκτακτα αποτελέσματα -ΚέρδηΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -Κέρδη- ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
0,00
246.557,87
-147.767,03
131.529,75
137.028,47
1.156.518,88
311.358,47
311.358,47
87.242,86
1.696.494,66
314.317,17
0,00
1.156.518,88
314.317,17
0,00
1.696.494,66
Θεσσαλονίκη, 15 Θεσσαλονίκη,
Απριλίου 200930 Απριλίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
O ΕΠΙ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΙ 711619
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 176303
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΣ
Α.Δ.Τ.Σ 318550 Αρ.Αδείας ΟΕΕ 5989 Α'Τάξης
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους Μετόχους της «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων.
Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας «ΣΙΔΜΕΤΑΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31 Δεκεμβρίου 2012, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως
που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα.
Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις
Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.
Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς
και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων,
σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη
είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών
κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν
και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων.Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής
μας γνώμης.
Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη
Από τον έλεγχο μας προέκυψαν τα εξής: 1. Στην κατηγορία του Ενεργητικού Δ.ΙΙ. "Απαιτήσεις", περιλαμβάνονται και απαιτήσεις σε καθυστέρηση από προηγούμενες χρήσεις συνολικού ποσού € 1.250.000. Με βάση τον έλεγχό μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την
εταιρεία πρόβλεψη ποσού € 330.000 υπολείπεται κατά € 760.000 του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920
και ΕΓΛΣ) με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων από πελάτες, και τα Ίδια Κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά ποσό € 760.000 και τα Αποτελέσματα της χρήσης αυξημένα κατά ποσό € 360.000. 2. Δεν έχει σχηματιστεί πρόβλεψη για πρόσθετους φόρους και
προσαυξήσεις σε σχέση με την ανέλεγκτη φορολογικά χρήση 2010 . Για τη χρήση 2012 η εταιρία, έχει υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 5 Ν. 2238/1994. Ο έλεγχος αυτός βρίσκεται σε εξέλιξη και το σχετικό φορολογικό
πιστοποιητικό προβλέπεται να χορηγηθεί µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2012.
Γνώμη με Επιφύλαξη
Κατά τη γνώμη μας, εκτός από την επίπτωση του θέματος 1 και της πιθανής επίπτωσης του θέματος 2, που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την
οικονομική θέση της εταιρείας κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των
άρθρων 42α έως και 43γ του Κ.Ν. 2190/1920.
Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
1. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. 2. H μη διανομή μερίσματος πρέπει να
εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων με ποσοστό τουλάχιστον 70% του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Θεσσαλονίκη , 28 Μαϊου 2013
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Παναγιώτης Τσαρδακλής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 24791
Για την RSM GREECE ΑΕ (Α.Μ. 104)
Μέλος της RSM International
Πατρόκλου 1 & Παρασείσου, 15125 Μαρούσι
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
197 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content