close

Enter

Log in using OpenID

2013

embedDownload
KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - 7η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΡ. ΓΕΜΗ 006795901000 (ΑΡ.Μ.A.Ε. 60140/04/Β/06/27)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως
1/1/2013 - 31/12/2013
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
Αξία Κτήσεως
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και α΄ εγκαταστάσεως
4.Λοιπά έξοδα εγκατάστασης
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώματες ακινητοποιήσεις
3. Κτίρια και τεχνικά έργα
4. Μηχανήματα - τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός
μηχανολογικός εξοπλισμίος
5. Μεταφορικά μέσα
6. Έπιπλα & λοιπός εξοπλισμός
7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση & προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως
1/1/2012 - 31/12/2012
Αποσβέσεις
Αναπ/στη Αξία
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά σε ευρώ κλειόμενης
χρήσεως
Ποσά σε ευρώ προηγούμενης
χρήσεως
1/1/2013 - 31/12/2013
1/1/2012 - 31/12/2012
Αξία Κτήσεως
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
162.620,98
1.034.235,99
1.196.856,97
144.671,90
220.814,14
365.486,04
17.949,08
813.421,85
831.370,93
160.194,01
942.722,34
1.102.916,35
133.385,44
21.243,02
154.628,46
26.808,57
921.479,32
948.287,89
9.184.233,57
759.264,53
8.424.969,04
8.939.312,63
65.294,74
8.874.017,89
4.052.509,26
418.255,00
572.693,71
500,00
14.228.191,54
582.261,39
59.806,60
119.194,95
0,00
1.520.527,47
3.470.247,87
358.448,40
453.498,76
500,00
12.707.664,07
3.809.840,26
410.255,00
557.719,21
11.000,00
13.728.127,10
182.147,76
9.696,00
40.276,19
0,00
297.414,69
3.627.692,50
400.559,00
517.443,02
11.000,00
13.430.712,41
ΙΙΙ. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες
χρηματοοικονομικές απαιτήσεις
7. Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
12.208,50
12.719.872,57
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
3α. Επιταγές εισπρακτέες (μεταχρον.)
11. Χρεώστες διάφοροι
12.208,50
13.442.920,91
Ι. Κεφάλαιο Μετοχικό
(695.000 μετ.των 5 ευρώ η κάθε μία)
1. Καταβλημένο
ΙΙ. Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο
ΙV. Αποθεματικά Κεφάλαια
3. Επιχορηγήσεις επενδύσεων πάγιου ενεργητικού
V. Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλ. Ζημιών χρήσεως εις νέον
VI. Ποσά προοριζόμενα για αύξηση Μετ. Κεφαλαίου
1. Καταθέσεις μετόχων
686.826,28
0,00
797.339,51
0,00
686.826,28
0,00
4.352.255,37
5.039.081,65
IV. Διαθέσιμα
1. Ταμείο
3. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας
Σύνολο κυκλ.ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Έξοδα επομένων χρήσεων
2.Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα
797.339,51
0,00
4.913.157,09
5.710.496,60
124,35
86.594,25
86.718,60
5.125.800,25
124,35
1.429.441,14
1.429.565,49
7.140.062,09
2.733,64
27.490,05
30.223,69
1.612,66
50.541,88
52.154,54
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+ΑVI)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις
1. Ομολογιακό Δάνειο
2. Δάνεια Τραπεζών
8. Λοιπές μακρ/σμες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1. Προμηθευτές
2α. Επιταγές Πληρωτέες
5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη
6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
7. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις πληρωτέες στην
επόμενη χρήση
11. Πιστωτές διάφοροι
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
Δ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
3. Λοιποί μεταβατικοί λογ/μοί παθητικού
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)
18.707.267,44
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
1. Αλλότρια περιουσιακά στοιχεία
2. Χρεωστικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
21.583.425,43
8.424.969,04
8.874.017,89
0,00
8.424.969,04
500.000,00
9.374.017,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+Δ)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
1. Δικαιούχοι αλλότριων περιουσιακών στοιχείων
2. Πιστωτικοί λογαριασμοί εγγυήσεων και εμπράγματων
ασφαλειών
3.475.000,00
3.475.000,00
2.475.000,00
2.475.000,00
10.200.000,00
0,00
1.425.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
1.425.000,00
-1.275.749,93
-1.275.749,93
-1.281.820,60
-1.281.820,60
0,00
0,00
11.241.171,95
11.241.171,95
13.824.250,07
13.859.351,35
4.000.000,00
0,00
4.600,00
4.004.600,00
0,00
4.368.906,05
0,00
4.368.906,05
75.916,30
336.986,63
11.128,14
139.953,88
620.383,36
2.075.316,61
11.166,28
33.124,67
0,00
185.464,44
749.449,39
4.754.049,39
430.564,72
164.949,94
3.335.505,58
7.704.411,63
24.429,69
104.538,29
128.967,98
19.662,45
0,00
19.662,45
18.707.267,44
21.583.425,43
8.424.969,04
8.874.017,89
0,00
8.424.969,04
500.000,00
9.374.017,89
Ποσά σε ευρώ κλειομ.
χρήσεως
1/1/2013 - 31/12/2013
6.070,67
Ποσά σε ευρώ προηγ. χρήσεως
1/1/2012 - 31/12/2012
34.501,05
-1.281.820,60
0,00
-1.275.749,93
0,00
-1.275.749,93
-1.316.321,65
0,00
-1.281.820,60
0,00
-1.281.820,60
Σημείωση:
Με την από 22/7/2013 απόφαση Γ.Σ. των μετόχων έγινε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου με έκδοση 200.000 νέων μετοχών αξίας ευρώ 1.000.000,00 πλέον διαφορά υπέρ το άρτιο ευρώ 10.200.000,00.
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)
Ποσά σε ευρώ κλειόμενης χρήσεως
1/1/2013 - 31/12/2013
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά σε ευρώ προηγούμενης χρήσεως
1/1/2012 - 31/12/2012
Ι. Αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως
Καθαρά αποτ/τα (κέρδη) χρήσεως
Κύκλος εργασιών (παροχή υπηρεσιών)
Μείον: κόστος παροχής υπηρεσιών
Μικτά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
Πλέον: 1. Aλλα έσοδα εκμετ/σεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητ. λειτουργίας
3. Εξοδα λειτουργ. διαθέσεως
Μερικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
ΠΛΕΟΝ: 4. Πιστ.τόκοι & συναφή έσοδα
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτ/τα (κέρδη) εκμετ/σεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ: Εκτακτα Αποτελέσματα
1. Έκτακτα & ανόργανα έσοδα
2.Έκτακτα κέρδη
Μείον : 1. Εκτακτα & ανόργανα έξοδα
3.Έξοδα προηγουμένων χρήσεων
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (κέρδη)
Μείον: Σύνολο Αποσβέσεων Παγίων Στοιχείων
Μείον: Oι από αυτές ενσ/νες στο λειτουργικό
κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
3.481.846,11
2.114.933,41
1.366.912,70
21.700,00
1.388.612,70
503.214,04
794.708,86
28.229,37
110.983,01
159,41
0,00
2.024,90
0,00
877.401,25
549.848,35
327.552,90
0,00
327.552,90
98.776,81
48.076,55
1.297.922,90
90.689,80
66.662,72
216.312,86
-82.753,64
7.936,16
1.770,81
5.000,00
-3.319,16
0,00
-1.865,49
6.070,67
1.433.970,36
1.433.970,36
Πλέον: Υπόλοιπο ζημιών προηγ. χρήσεων
Μείον: Διαφορές φορολογικού ελλέγχου
Σύνολο
Μείον : 1. Φόρος εισοδήματος
Ζημιές εις νέο
146.853,36
180.699,54
-149.650,14
31.049,40
3.451,65
34.501,05
289.981,60
0,00
6.070,67
289.981,60
0,00
34.501,05
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ποσά σε ευρώ
κλειόμενης
2013
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 2013
Ποσά σε ευρώ
προηγούμενης
2012
Ποσά σε ευρώ κλειόμενης
χρήσεως
2013
Ίδια κεφάλαια έναρξης χρήσης (1.1.2013 &
1.1.2012)
Λειτουργικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από πελάτες & λοιπές απαιτήσεις
Πληρωμές σε προμηθευτές, πιστωτές & εργαζόμενους
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Πληρωμές διαφορών φορολογικού ελέγχου
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές
δραστηριότητες (α)
Επενδυτικές δραστηριότητες
Πληρωμές για την απόκτηση ενσώματων παγίων και άϋλων
στοιχείων
Εισπράξεις από τόκους
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές
δραστηριότητες (β)
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Καταθέσεις μετόχων
Εισπράξεις από επιχορηγήσεις παγίων
Εισπράξεις από εκδοθέντα/αναληφθέντα δάνεια
Πληρωμές για δάνεια και τόκους
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές
δραστηριότητες (γ)
Καθαρή αύξηση /(μείωση) ταμειακών διαθεσίμων και
ισοδύναμων χρήσης (α)+(β)+(γ)
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης
4.155.879,37
-526.896,91
-3.529.215,29
626.664,08
0,00
1.692.254,03
1.165.357,12
0,00
626.664,08
1.165.357,12
-1.087.286,56
28.229,37
-2.730.350,41
66.662,72
-1.059.057,19
-2.663.687,69
0,00
0,00
4.000.000,00
-4.910.453,78
2.122.267,17
0,00
0,00
-578.454,73
-910.453,78
1.543.812,44
-1.342.846,89
1.429.565,49
86.718,60
45.481,87
1.384.083,62
1.429.565,49
Κέρδη χρήσεως
Διαφορές φορολογικ. ελέγχου
Επιχορηγήσεις παγίων
Καταθέσεις μετόχων
Λοιπές απ΄ ευθείας καταχωρήσεις
Ίδια κεφάλαια λήξης χρήσης (31.12.2013 &
31.12.2012)
Ποσά σε ευρώ προηγούμενης
χρήσεως
2012
13.859.351,35
11.702.583,13
6.070,67
34.501,05
0,00
13.865.422,02
0,00
0,00
11.737.084,18
0,00
0,00
-41.171,95
2.122.267,17
0,00
13.824.250,07
13.859.351,35
Μαρκόπουλο, 30 Απριλίου 2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΤΟ ΜΕΛΟΣ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΡΑΜΜΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΑΔΤ ΑΒ 061601
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 011623
& Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΘΩΜΑΣ ΡΑΜΜΟΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 574888
ΡΑΜΜΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ
ΑΔΤ ΑΙ 149282
ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ - ΛΟΓΙΣΤΗ
Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρείας
«KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ»
Ελέγξαμε τις ανωτέρω Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ – ΔΙΑΝΟΜΩΝ –ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ - ΕΞΑΓΩΓΩΝ», που αποτελούνται από τον
Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων. Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ», οι οποίες αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2013,
τις καταστάσεις αποτελεσμάτων, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών και τον πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το σχετικό προσάρτημα. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Οικονομικές Καταστάσεις. Η
διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του κωδ.Ν.
2190/1920, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του
Ελεγκτή. Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες
δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την
απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών
καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλίδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας, με
σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των
λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει
είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης.. Βάση για Γνώμη με Επιφύλαξη. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα εξής: 1) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία (κωδ. Ν. 2190/1920 και
Ε.Γ.Λ.Σ.) δεν σχηματίζεται πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία. Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2013 το συνολικό ύψος της μη σχηματισθείσας πρόβλεψης ανέρχεται σε € 57.000,00 περίπου, με συνέπεια τα Ίδια Κεφάλαια να
εμφανίζονται ισόποσα αυξημένα, και τα αποτελέσματα χρήσης αυξημένα κατά € 6.000,00 περίπου. 2) Όπως αναφέρεται στη σημείωση 7γ. στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων οι φορολογικές δηλώσεις της εταιρείας, για τις χρήσεις 2010 έως και 2013, δεν
έχουν εξετασθεί από τις φορολογικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων κατά τον χρόνο που θα εξετασθούν και θα οριστικοποιηθούν. Η έκβαση του φορολογικού ελέγχου δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί
στο παρόν στάδιο, και ως εκ τούτου δεν έχει γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη στις οικονομικές καταστάσεις σε σχέση με το θέμα αυτό. Γνώμη με Επιφύλαξη. Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις πιθανές επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην παράγραφο ‘Βάση
για Γνώμη με Επιφύλαξη’, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εταιρείας «KEEP & PICK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ» κατά την 31η Δεκεμβρίου
2013 και τη χρηματοοικονομική της επίδοση και τις ταμειακές της ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο και τις διατάξεις των άρθρων 42α έως και 43γ του
κωδ.Ν. 2190/1920. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων. Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από
τα άρθρα 43α και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.
Π. Φάληρο, 30 Μαΐου 2014
Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ - ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΝΤΖΑΝΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11521
GRANT THORNTON A.E.
ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
917 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content