santair αερογραμμες αεροπορικη ανωνυμη εταιρεια

SANTAIR ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31η Δεκεμβρίου 2013
1η Υπερδωκάμηνη Εταιρική Χρήση (2η Απριλίου 2012-31η Δεκεμβρίου 2013)
ΑΡ-ΓΕΜΗ: 120249901000
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013
Αξία Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπ-Αξία
3,908.10
651.36
3,256.74
3,047.52
788.55
2,258.97
6,955.62
1,439.91
5,515.71
Β- ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης εγκατ/σεως
4- Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Σύνολο Εξόδων Εγκαταστάσεως
Γ- ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ- Ενσώματες ακινητοποιήσεις
5- Μεταφορικά μέσα
6- Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός
Ποσά κλειομένης Χρήσεως
31/12/2013
Α- ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι- Μετοχικό Κεφάλαιο
1- Καταβλημένο (2.000 μετοχές των 50,00 €)
100,000.00
100,000.00
V- Αποτελέσματα εις νέο
Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο
2,232.52
88.62
2,321.14
2,321.14
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
6.67
4.43
11.10
11.10
2,225.85
84.19
2,310.04
2,310.04
ΙΙΙ- Συμμετοχές & άλλες Μακρ/σμες Χρημ/κές απαιτήσεις
1- Συμμετοχές σε συνδεμένες επιχειρήσεις
7- Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις
0.00
2,069.73
2,069.73
4,379.77
Σύνολο Παγίου ενεργητικού (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
Δ- ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ- Απαιτήσεις
1- Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
11- Χρεώστες διάφοροι
35-??-??-???-???
12- Λογαριασμοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων
-127,667.85
-127,667.85
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙII+AIV+AV)
-27,667.85
Γ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΙ- Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
1- Προμηθευτές
5- Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6- Ασφαλιστικοί οργανισμοί
11- Πιστωτές διάφοροι
55,116.40
177.57
2,490.08
58,734.85
116,518.90
116,518.90
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙΙ)
9,000.00
0.00
9,000.00
26,549.14
37,681.45
73,230.59
IV- Διαθέσιμα
1- Ταμείο
3- Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας
2,400.04
387.45
2,787.49
76,018.08
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔΙΙ+ΔΙV)
Ε- ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1- Έξοδα επομένων χρήσεων
2,937.49
2,937.49
88,851.05
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Ε)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)
KATAΣTAΣH ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ AΠOTEΛEΣMATΩN XPHΣEΩΣ
88,851.05
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
31ης Δεκεμβρίου 2013 (2η Απριλίου 2012 - 31η Δεκεμβρίου 2013)
Ι- ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμετάλλευσης
104,044.56
52,240.34
51,804.23
74,837.09
104,083.08
ΜΕΙΟΝ: 1- Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
Ποσά κλειομένης Χρήσεως 31/12/2013
4- Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΜΕΙΟΝ:3. Χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσματα (ζημίες) εκμεταλλεύσεως
ΙΙ- ΠΛΕΟΝ: ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πλέον: 1- Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Οργανικά & έκτακτα αποτελέσματα (ζημίες)
MEION:
Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωμ/νες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (Ζημίες) ΧΡΗΣΕΩΣ
Ποσά κλειομένης Χρήσεως
31/12/2013
Καθαρά αποτελέσματα (ζημιές) χρήσεως
Σύνολο
Μείον: 1-Φόρος Εισοδήματος
Ζημίες εις νέον
-127,667.85
-127,667.85
0.00
-127,667.85
178,920.17
-127,115.94
34.35
34.35
313.42
-313.42
-127,395.01
0.30
0.30
273.14
-273.14
-127,667.85
Η διάθεση των ζημιών ως εξής:
8- Υπόλοιπο ζημιών εις νέον
1,451.01
1,451.01
-127,667.85
-127,667.85
0.00
-127,667.85
Αθήνα, 30/04/2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ
Α-Δ-Τ ΑΚ150381
Α-Δ-Τ ΑΙ056172
Αρ- Αδείας No-31691