EDEKA ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012.pdf

EDEKA TEXNIKH ETΑΙΡΕΙΑ Α.Ε
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
4η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)- ΑΡ.Μ.Α.Ε.26870/01/Β/0/154
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Αξία
Κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα Ιδρύσεως και πρώτης εγκαταστάσεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις
3. Κτήρια & Τεχνικά έργα
4. Μηχανήµατα - Τεχνικές εγκαταστάσεις
5. Μεταφορικά µέσα
6. Επιπλα & Λοιπός Εξοπλισµός
Σύνολο Ακινητοποιήσεων (Γι+ΓΙΙ)
ΙΙΙ. Συµµετοχές & άλλες µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
7. Λοιπές Μακροπρόθεσµες Απαιτήσεις
Αποσβέσεις
Ποσά κλειοµένης
Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2012
Χρήσεως 2011
Χρήσεως 2012
Χρήσεως 2011
Αναπόσβεστη
Αξία
Αξία
Κτήσεως
Αποσβέσεις
Αναπόσβεστη
Αξία
0,00
0,00
0,00
10.984,33
20.117,01
31.101,34
10.984,33
14.635,79
25.620,12
0,00
7.222,92
7.222,92
10.984,33
7.412,87
18.397,20
336.689,10
3.102,97
41.087,02
421.894,52
802.773,61
72.204,85
1.089,79
23.114,32
385.114,04
481.523,00
264.484,25
2.013,18
17.972,70
36.780,48
321.250,61
326.689,10
2.941,18
30.714,34
411.591,75
771.936,37
46.666,74
735,25
17.574,35
377.039,28
442.015,62
280.022,36
2.205,93
13.139,99
34.552,47
329.920,75
ΙV.
1.
4.
5.
802.773,61
492.000,51
310.773,10
771.936,37
442.015,62
329.920,75
V. Αποτελέσµατα εις νέο
1. Υπόλοιπο κερδών εις νέο
2.043,93
2.043,93
2.043,93
2.043,93
2.043,93
2.043,93
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι. Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Καταβεβληµένο
2.043,93
2.043,93
312.817,03
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
3. Παραγωγή σε εξέλιξη
3α.
3β.
11.
12.
Ποσά προηγούµενης
10.984,33
20.117,01
31.101,34
Σύνολο Πάγιου Ενεργητικού (ΓΙ+ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
ΙΙ. Απαιτήσεις
1. Πελάτες
Μείον : Προβλέψεις
2. Γραµµάτια Εισπρακτέα:
α. Χαρτοφυλακίου
Μείον Προεξοφληµένα
Ποσά κλειοµένης
331.964,68
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
79.456,61
22.861,52
10.000,00
112.318,13
66.500,49
22.861,52
10.000,00
99.362,01
566.780,05
566.780,05
320.338,88
320.338,88
979.098,18
719.700,89
185.195,87
185.195,87
227.231,13
227.231,13
234.537,78
205.846,74
50.027,71
34.515,34
1.262,78
68.404,35
594.594,70
120.316,60
664.166,79
161.221,00
37.059,11
5.419,73
225.298,54
1.213.481,77
779.790,57
1.440.712,90
1.758.888,75
2.160.413,79
30.000,00
0,00
0,00
Αποθεµατικά Κεφάλαια
Τακτικό Αποθεµατικό
Εκτακτα Αποθεµατικά
Αφορολόγητα Αποθεµατικά ειδικών διατάξεων νόµων
Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙ+ΑΙV+AV+AVI)
Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Ι. Μακροπρόθεσµες Υποχρεώσεις
2. ∆άνεια Τραπεζών
288.203,31
0,00
144.000,00
0,00
934.585,00
14.705,62
934.585,00
223.035,83
0,00
288.203,31
144.000,00
0,00
144.000,00
144.000,00
0,00
Μείον Μή δεδουλευµένοι τόκοι
Επιταγές Εισπρακτέες
Επιταγές σε καθυστέρηση
Χρεώστες ∆ιάφοροι
Λογ/σµοί διαχειρήσεως προκαταβολών & πιστώσεων
14.705,62
144.000,00
390.000,00
215.000,00
70.319,54
3.012,68
1.110.535,53
IV. ∆ιαθέσιµα
1. Ταµείο
3. Καταθέσεις Οψεως
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού
(∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆+Ε)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ
2. Χρεωστικοί λογαριασµοί Εγγυήσεων
223.035,83
144.000,00
144.000,00
0,00
144.000,00
393.772,00
0,00
125.042,11
1.063,69
886.913,63
248.146,22
41.583,01
289.729,23
8.343,84
-19.790,56
-11.446,72
1.414.970,38
1.810.051,91
1.758.888,75
2.160.413,79
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΄ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ΄
Ποσά κλειοµένης
Χρήσεως 2012
Μείον
3. Χρεωστικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα
Ολικά Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
ΙΙ. Πλέον ( ή Μείον) Έκτακτα Αποτελέσµατα
1. Εκτακτα καί ανόργανα έσοδα
Ποσά προηγούµενης
Χρήσεως 2011
1.892.014,28
1.446.364,33
445.649,95
445.649,95
299.629,85
17.929,45
227.861,27
374.628,34
2.040,50
2.040,50
41.551,00
41.551,00
Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ
2. Πιστωτικοί Λογαριασµοί εγγυήσεων
30.000,00
317.559,30
128.090,65
4.289,28
4.289,28
-39.510,50
335.117,84
53.880,42
1,00
Ποσά
Ποσά
1,00
1,00
Κλειοµένης
Χρήσεως
Προηγούµενης
Χρήσεως
1,00
1,00
3.430.003,32
2.827.513,71
602.489,61
602.489,61
215.213,52
12.647,76
Βραχυπρόθεσµες Υποχρεώσεις
Προµηθευτές
Επιταγές Πληρωτέες
Τράπεζες λ/ βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
Υποχρεώσεις από φορους - τέλη
Ασφαλιστικοί Οργανισµοί
Πιστωτές ∆ιάφοροι
1,00
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ι. Αποτελέσµατα Εκµεταλλεύσεως
Κύκλος Εργασιών (Πωλήσεις)
Μείον : Κόστος Πωλήσεων
Μικτά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Σύνολο
Μείον
1. Εξοδα ∆ιοικητικής Λειτουργίας
3. Εξοδα Λειτουργίας ∆ιαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Πλέον ( ή µείον )
4. Πιστωτικοί Τόκοι καί συναφή έξοδα
ΙΙ.
1.
2α.
3.
5.
6.
11.
53.880,42
411,70
0,00
411,70
0,00
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη ή ζηµίες ) χρήσεως
(+) ή (-) Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών)
προηγουµένων χρήσεων
(+) ή (-) ∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
προηγουµένων χρήσεων
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ 1. Φόρος εισοδήµατος
2. Λοιποί µή ενσωµατωµένοι στό λειτουργικό κόστος φόροι
Κέρδη πρός διάθεση
2012
329.631,74
2011
72.632,36
320.613,77
340.302,27
0,00
650.245,51
70.509,34
0,00
Η διάθεση των Κερδών γίνεται ως εξής:
1. Τακτικό αποθεµατικό
Κέρδη εις νέον
70.509,34
579.736,17
12.956,12
566.780,05
579.736,17
-49.591,14
78.499,51
-56.385,12
356.549,51
19.336,22
0,00
19.336,22
337.213,29
16.874,41
320.338,88
337.213,29
Αθήνα,
Μείον
1. Εκτακτα καί ανόργανα έξοδα
5.897,80
2. Εκτακτες Ζηµίες
0,00
4. Προβλέψεις γιά έκτακτους κινδύνους
0,00
77,15
5.790,00
5.897,80
Οργανικά καί έκτακτα αποτελέσµατα
-5.486,10
0,00
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
5.867,15
329.631,74
72.632,36
Μείον
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες στό λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ πρό φόρων
42.761,97
42.761,97
41.459,39
0,00
329.631,74
41.459,39
Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
-5.867,15
0,00
72.632,36
ΜΠΑΖΑΚΑ
ΟΛΓΑ
ΠΟΝΗΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΤΣΙΠΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ