ισολογισμος 2012 - Europe Travel AE

ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΤΑΞΕΙ∆ΙΑ A.E.
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης 2012
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειόµενης χρήσεως 2012
Αξία
ΑποΑναπόκτήσεως
σβέσεις
σβεστη
Β ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
4 Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Ποσά προηγούµενης χρήσεως 2011
Αξία
ΑποΑναπόκτήσεως
σβέσεις
σβεστη
αξία
αξία
Ποσά
κλειόµενης
χρήσεως
Α
6.431,44
6.431,44
Γ ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
1 Γήπεδα-οικόπεδα
3 Κτίρια και τεχνικά έργα
4 Μηχαν/τα-τεχνικές εγκ/σεις και
λοιπός µηχαν/κός εξοπλισµός
5 Μεταφορικά µέσα
6 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός
7 Ακινητ/σεις υπό εκτέλ.& προκαταβολές
Σύνολο ακινητοποιήσεων(ΓΙΙ)
ΙΙΙ Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες
χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
1 Συµµετοχές σε σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις
7 Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις
1.286,44
1.286,44
6.431,44
6.431,44
1.286,44
1.286,44
V Αποτελέσµατα εις νεο
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
Υπόλοιπο ζηµιών προηγούµενων χρήσεων
164.598,59
1.190.110,58
117.570,42
1.417.093,99
0,00
166.844,75
117.570,42
1.250.249,24
116.455,98
45.924,00
570.868,97
1.752.813,14
4.067.754,67
87.702,63
33.835,55
542.504,48
0,00
891.026,07
28.753,35
12.088,45
28.364,49
1.752.813,14
3.176.728,60
116.455,98
45.924,00
567.704,17
1.739.813,14
4.004.561,70
72.461,12
31.457,50
520.862,07
0,00
791.625,44
43.994,86
14.466,50
46.842,10
1.739.813,14
3.212.936,26
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑV)
Γ
1.590.000,00
3.615,63
1.593.615,63
4.770.344,23
1.928.046,61
0,00 1.928.046,61
65.662,33
959.733,97
189.724,63
242.771,41
187.376,27
70.932,50
41.188,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+∆)
1.590.000,00
3.615,63
1.593.615,63
4.806.551,89
1.577.244,52
0,00 1.577.244,52
65.662,33
2.144.173,24
3.143.167,54
584.987,44
4.372.067,53
55.395,14
242.771,41
187.376,27
55.395,14
22.242,75
40.993,29
112.121,39
3.310.684,07
8.086.173,30
I Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις υπηρεσιών)
Μείον: Κόστος πωλήσεων (υπηρεσιών)
Μικτά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
30.019,68
28.923,62
35.391,34
24.599,36
58.943,30
61.265,32
0,00
0,00
61,50
61,50
0,00
0,00
291.973,20
291.973,20
0,00
0,00
260.929,41
48.117,89
4.277,16
0,00
0,00
4.277,16
1.000.002,00
-190.765,56
-263.622,37
-454.387,93
178.307,18
-488.957,72
-310.650,54
545.614,07
689.351,46
861.485,00
1.048.797,66
1.910.282,66
0,00
1.927.808,29
1.927.808,29
810.952,25
1.723.303,75
1.231.000,83
52.722,06
412.445,16
535.717,53
946.459,43
2.700.943,90
1.250.867,14
412.391,04
435.270,85
425.936,00
330.000,00
440.548,92
5.536.690,50
7.446.973,16
350.000,00
90.926,96
6.612.795,32
8.540.603,61
93.586,07
72.440,53
8.086.173,30
0,00
9.302.395,60
260.929,41
Ποσά κλειόµ.
χρήσ. 2012
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
2. Πρώτο µέρισµα
8. Υπόλοιπο ζηµιών εις νέο
Ποσά προηγ.
χρήσ. 2011
-186.805,65
245.645,99
-310.650,54
47.028,17
-450.428,02
0,00
-3.959,91
-3.959,91
-454.387,93
-488.957,72
0,00
-243.311,73
-63.383,01
-3.955,80
-67.338,81
-310.650,54
0
0
-454.387,93
-454.387,93
0
0
-310.650,54
-310.650,54
-260.792,29
264.777,74
0,00
43.840,73
-186.805,65
19.131,75
0,00
0,00
99.700,63
99.700,63
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
2 Έξοδα χρήσεως δουλευµένα
10.571.202,55 Καθαρά αποτελέσµατα (κέρδη) χρήσεως
10.015.641,82
555.560,73 ( - )
Υπόλοιπο αποτ/των (ζηµιών)πρ.χρήσεω
(+)
Υπεραξία αναπροσαρµογής Ν.2065/92
30.000,00
Σύνολο
585.560,73 ΜΕΙΟΝ: 1 Φόρος εισοδήµατος
2 Λοιποί µη ενσωµατωµένοι στο λειτουρ.κόστος φόροι
59.990,70
525.570,03
Ζηµίες εις νέο
0,00
0,00
137,12
137,12
-291.911,70
-230.646,38
Σύνολο υποχρεώσεων(ΓΙ+ΓII)
1.000.002,00
ΠΙΝΑΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
30.000,00
120.208,62
ΜΕΙΟΝ1. Έξοδα διοικητικής λειτουργίας
3. Έξοδα λειτουργίας διαθέσεως
Μερικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΠΛΕΟΝ:
1. Έσοδα συµµετοχών
3. Κέρδη πωλήσεως συµµετοχών & χρεογράφων
4. Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα
ΙΙ Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1 Προµηθευτές
2α Επιταγές πληρωτέες
3 Τράπεζες λ/βραχυπροθέσµων υποχρεώσεων
4 Προκαταβολές πελατών
5 Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
6 Ασφαλιστικοί οργανισµοί
7 Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις πληρωτέες
στην επόµενη χρήση
11 Πιστωτές διάφοροι
Ποσά προηγ.
χρήσ. 2011
5.781.122,48
5.690.913,86
90.208,62
ΠΛΕΟΝ:
1 4.Άλλα
Άλλα έσοδα
έσοδαεκµεταλλεύσεως
εκµεταλλεύσεως
63.236,04 ∆
4.490.698,71
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
I Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
1 Οµολογιακά δάνεια
2 ∆άνεια τραπεζών
9.302.395,60 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ(Α+Γ+∆)
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012)
Ποσά κλειόµ.
χρήσ. 2012
Ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλοςτου ∆. Σ.
ΗΛΙΑΣ ΚΩΤΙΑ∆ΗΣ
Α∆Τ Χ822938
Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Ι Κεφάλαιο Μετοχικό
1 Καταβληµένο(333.334 των 3,00 ΕΥΡΩ)
0,00
226.983,41
IV ∆ιαθέσιµα
1 Ταµείο
3 Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού(∆II+∆ΙΙΙ+∆IV)
Μείον:1. Προβλέψεις υποτιµήσεως συµµετ.& χρεογρ.
2. Έξοδα & ζηµίες συµµετ.& χρεογρ.
3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
II ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα
1. Έκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον:
1. Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
2. Έκτακτες ζηµίες
3. Εξοδα προηγουµένων χρήσεων
Οργανικά και έκτακτα αποτελέσµατα (κέρδη)
ΜΕΙΟΝ:
Σύνολο αποσβέσεων πάγιων στοιχείων
Μείον: Οι από αυτές ενσωµατωµένες
στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΚΕΡ∆Η) ΧΡΗΣΕΩΣ
5.145,00
5.145,00
164.598,59
1.417.093,99
Σύνολο πάγιου ενεργητικού(ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)
∆ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
II Απαιτήσεις
1 Πελάτες
Μείον: Προβλέψεις
10 Επισφαλείς - Επίδικοι πελάτες
11 Χρεώστες διάφοροι
12 Λογαριασµοί διαχειρήσεως προκαταβολών
και πιστώσεων
ΙΙΙ Χρεόγραφα
1 Μετοχές
Μείον προβλέψεις για υποτιµήσεις
5.145,00
5.145,00
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά
προηγούµενης
χρήσεως
19.131,75
-19.131,75
245.645,99
104.933,63
0,00
-186.805,65
Η Αντιπροεδρος
ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
Α∆Τ ΑΑ-342392
104.933,63
0,00
245.645,99
Ο Προιστάµενος του Λογιστιρίου
ΚΑΣΕΚΑΣ Κ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΑΡ. Α∆ΕΙΑΣ 5136, Α' ΤΑΞΗΣ