2013 ισολογισμος

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ "A.C.M. GROUP ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ"
∆ΕΚΑΤΗ ΤΡΙΤΗ (13η) ΕΤΑΙΡΙΚΗ (01 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 - 31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) ΑΜΑΕ 46233/72/Β/00/14
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2013 ευρώ
Αξία κτήσεως
Β. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
1. Εξοδα ιδρύσεως πρώτης εγκατ/σεως
4. Λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως
Αποσβέσεις
Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2012 ευρώ
Αναποσβ.Αξία
Αξία κτήσεως
Αποσβέσεις
Ποσά κλειοµ. χρήσεως 2013
Αναποσβ.Αξία
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Α. Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
I. Κεφάλαιο Μετοχικό
(8.500 µετοχές των 30,00 ευρώ)
1. Καταβληµένο
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
ΙΙ. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις
Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
255.000,00
475.500,00
255.000,00
475.500,00
255.000,00
475.500,00
31,45
31,45
31,45
31,45
ΙΙΙ. ∆ιαφορές Αναπροσαρµογής
2. Γήπεδα-Οικόπεδα
Σύνολο ακινητοποιήσεων (ΓΙΙ)
218.603,00
0,00
218.603,00
218.603,00
0,00
218.603,00
218.603,00
0,00
218.603,00
218.603,00
0,00
218.603,00
218.603,00
0,00
218.603,00
218.603,00
0,00
218.603,00
ΙΙΙ. Συµµετοχές και άλλες µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις
2. ∆ιαφορές από αναπροσαρµογή αξίας
λοιπών περιουσιακών στοιχείων
IV. Αποθεµατικά Κεφάλαια
V. Αποτελέσµατα εις νέο
Σύνολο πάγιου ενεργητικού
218.603,00
218.603,00
∆. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Ι. Αποθέµατα
ΙΙ. Απαιτήσεις
0,00
Υπόλοιπο ζηµιών χρήσεως εις νέο
-2.592,32
Υπόλοιπο ζηµιών προηγ. χρήσεων
-20.865,55
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑV)
11.Χρεώστες διάφοροι
2.682,06
222.534,65
11.457,52
13.846,47
ΙΙΙ. Χρεώγραφα
IV. ∆ιαθέσιµα
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (∆Ι+∆ΙΙ+∆ΙΙΙ+∆ΙV)
Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+∆+Ε)
-23.457,87
-20.865,55
231.573,58
454.665,90
220.000,00 Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
0,00
1. Ταµείο
-17.971,44
2.534,65 Β. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
2.682,06
12.Λογ/µοι διαχειρήσεως προκαταβολών και πιστώσεων
-2.894,11
-23.457,87
11.457,52
13.846,47
14.139,58
236.381,12
Ι. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις
ΙΙ. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις
1. Προµηθευτές
5. Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη
147,60
800,00
170,62
1.169,00
318,22
1.169,00
318,22
232.742,58
454.984,12
Σύνολο υποχρεώσεων (ΓΙ+ΓΙΙ)
∆. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ
454.984,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+∆)
232.742,58
369,00
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ
31ης ∆εκεµβρίου 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 - 31 ∆εκεµβρίου 2013)
ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Ποσά κλειοµ. χρήσεως 2013
Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Ποσά κλειοµ. χρήσεως 2013
Ποσά προηγ. Χρήσεως 2012
Ι. Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως
Κύκλος εργασιών(πωλήσεις)
Μείον: Κόστος πωλήσεων
0,00
0,00 Καθαρά αποτελέσµατα(Ζηµίες) χρήσεως
0,00
0,00
Υπόλοιπο αποτελεσµάτων (κερδών ή ζηµιών)
Μικτά αποτελέσµατα(κέρδη)εκµεταλλεύσεως
0,00
0,00
προηγουµένων χρήσεων
Πλέον: 1. Αλλα έσοδα εκµεταλλεύσεως
0,00
0,00
∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Εξοδα διοικητικής λειτουργίας
0,00
0,00
1.566,70
3. Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως
0,00
Μερικά αποτελέσµατα(κέρδη) εκµεταλλεύσεως
2.821,94
1.566,70
0,00
-1.566,70
ΠΛΕΟΝ: 4.Πιστωτικοί Τόκοι και συναφή έσοδα
0,00
Ολικά αποτελέσµατα (κέρδη) εκµεταλλεύσεως
ΙΙ.ΠΛΕΟΝ:Εκτακτα αποτελέσµατα
1. Εκτακτα και ανόργανα έσοδα
Μείον: 1. Εκτακτα και ανόργανα έξοδα
3. Έξοδα προηγουµένων χρήσεων
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-1.566,70
Οργανικά και έκτακτα(κέρδη) αποτελέσµατα
ΜΕΙΟΝ: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων
Μείον:Οι απ' αυτές ενσωµατωµένες στο λειτουργικό κόστος
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ(Κέδρη ή Ζηµίες) ΧΡΗΣΕΩΣ προ φόρων
72,17
800,00
800,00
Κέρδη προς διάθεση ή Ζηµίες εις νέο
0,00
-23.457,87
Ρέθυµνο 30 Απριλίου 2014
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆Σ
ΤΟ ΜΕΛΟΣ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Α∆Τ Ξ.414445/26-09-88
72,17
-72,17
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α∆Τ Θ.312840/20-07-71
Το λογιστικό γραφείο
-225,62
-1.792,32
0,00
0,00
0,00
0,00
182,94
366,24
0,00
-20.865,55
-2.821,94
140,62
183,30
0,00
-22.657,87
0,00
0,00
Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
-2.894,11
-17.971,44
-2.894,11
0,00
0,00
-1.792,32
0,00
0,00
2.821,94
-2.821,94
0,00
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ: 1. Φόρος εισοδήµατος
-1.792,32
-20.865,55
0,00
-2.894,11
Μαραγκουδάκης Πετρακάκη ΟΕ
ΑΦΜ 099705049 ∆.Ο.Υ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΑΜΑΕ 213 Α΄ΤΑΞΗΣ
-20.865,55